Bevel tot schieten op sloaninq BERLIJN - ROME - TOKIO schepen van de as Senaatsdebat begonnen DE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Prijzen van huizen en terreinen Verklaring van Stark EDESGERUCHTEN AFGEWEZEN ,De overwinning van twee vergissingen" Britsche toestellen neergeschoten Dr. Goebbels jubileert EEN HAUSSE IN „RUSSEN" JAARGANG NO. 103 DINSDAG 28 OCTOBER 1*941 NNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week ƒ.0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. M20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER Al)VER l'ENTIENvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 NEDERLANDERS! et welzijn van bet Nederlandsche volk eischt, dat een ieder op de hem zen plaats zijn plicht vervult. Daarbij zullen de in het bezette Nederlandsche d geldende wetten en voorschriften onvoorwaardelijk moeten worden nage- De oorlogsomstandigheden plaatsen ons voor vele harde feiten, welke ard moeten worden. Wanbegrip voor hetgeen deze tijden ook van ons landers eischen leidt alleen tot verderf. ielaas zijn er nog landgenooten. die blijk geven den ernst van den toestand te beseffen. In hun verblinding meenen zij door sabotagehandelingen de lende macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijkheid slechts het [erlandsche volksbelang benadeelen. 'ie gelooft, door het in brand steken van voorraden van landbouwproducten r het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten, waar eenig Nederlandsch belang gediend wordt, iö het slachtoffer van een ver Jijke dwaling Elk verlies, dat op dit gebied wordt toegebracht, treft ons volk, onze eigen volkshuishouding. Elke overtreding van de distributie- ingen, als clandestiene slachtingen, vervalsching van distributiekaarten, opdrijving en dergelijke, zijn sabotage-daden, gericht tegen het Nederland- jvolk. m kunnen niet toegelateii worden. Het is ons aller belang, dat aan het der elementen, die deze practijken uitoefenen, zoo spoedig mogelijk een orde gemaakt. haadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nederlandsche volk in eheel rechtstreeks zichzelf, zoo hebben aanslagen, die zich richten tegen zettende overheid, overeenkomstig de krijgswetten, de scherpste maatre ten gevolge en treffen zij zoodoende indirect onze landgenooten. -nslagen op goederen der weermacht, het verborgen houden van neerge- ,n vliegers, hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangen- van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad. icht dezen tijd te verstaan, begrijpt, dat de Duitsche overheid een ver houding van het Nederlandsche volk niet kan dulden en beseft vóór alles, réén enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht. :ndaar ons dringend beroep op u allen: jelpt mee, opdat ons volk niet benadeeld wordt door de daden van onbezcm- ;n misdadige elementen. Brengt anderen zoo min als u zelf in niet te over- moeilijkheden. ij kunnen niet gelooven, dat men dit woord onopgemerkt aan zich voorbij 'ten gaan. Wij blijven vertrouwen op het gezonde verstand van ons volle. overheid maakt aanspraak op uw aller medewerking. De secretaris-generaal van het departement van Justitie, J. J. SCHRIEKE. De secretaris-generaal van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, H. M. HIRSCHFELD. De secretaAs-generaal van het departement van Binnen- landsche Zaken, K. J. FREDERIKS. AVENHAGE. 28 Oct. De r-generaal van politie looft belooning uit van 1000. iedere Nederlander, die om- t ernstige vergrijpen tegen de |Dgen van de voedselvoorzie- of de Duitsche weermacht zoo- 1 aanwijzingen g«eft, dat de- arrestatie van de(n) schuldi- I leidt. Deze premie wordt uit- 'Jd om te verhinderen, dat on- Idige landgenooten door de adige dwaling van een ênke- geschaad zouden worden. directeur-generaal doet een drin- beroep op alle Nederlandsche burgers om er toe mede te wer* i schadelijke elementen te doen -eren. 's-GRAVENHAGE. 28 Oct. In voorbereiding is een nauwkeurige regeling van de maximumprijzen, die bij koop en verkoop van hui zen en bouwterreinen mogen wor den berekend. Bij iedere veiling of overdracht van vaste goederen als de hierbedoelde zal als grondslag voor de bepaling van den maximumprijs de bruto huurprijs gel den. Van dezen brutoprijs zullen de vaste op het perceel rustende lasten worden afgetrokken ('voor huizen dus behalve rentelasten en eventueelen erf pachtscanon, een bedrag wegens af schrijving en onderhoudskosten) en vervolgens zullqn deze lasten met den nettohuurprijs worden gekapitaliseerd, ter bepaling van den maximumprijs, waarvoor de verkoop mag geschieden. Aan de betrokkenen zal gelegenheid worden gegeven, zich te voren op de hoogte te stellen van den officieel be paalden prijs, zoodat bij de transactie daarmede.rekening kan worden gehou den. WASHINGTON, 28 Oct. (D.N B.) Admiraal Stark, de chef voor de ope ratios der Amerikaansche marine, heeft voor de senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden ver Ulaarcl, dat de manschappen, die het geschut aan boord der gewapende koopvaarders zullen bedienen, uit de marine gerecruteerd worden en be vel hebben gekregen te schieten op schepen der spilmogendheden, die in zicht komen. Deze tactiek is vastge steld in overeenstemming met Roo- sevelts bevelen. Stark zeide vervolgens, dat het gevaar van een inval in de Vereenigde Staten tamelijk ver op den achtergrond staat, Een dergelijke inval, aldus zeide hij. kan pas geschieden, wanneer de vijand be schikt over een reusachtige tonnage en -3 De eerste sneeuw aan het Oostfront Ondanks het feit, dat de voorboden van den winter zich in het sovjetgebied reeds manifesteeren, wordt de opmarsch der troepen van de verbonden legers rusteloos voortgezet (Hoffmann-Stapf) ïenst aus Deutschland meldt uit de persconferentie voor buiten ge journalisten werd gisteren offi- biedegedeeld dat de oorlog noch verdachte pacifistische persoon- ipn. noch door geënsceneerde de in het Lagerhuis maar uitslui- n alleen door de overwinning van 'Ische wapenen zal eindigen. -autenthieke Duitsche verklaring •*vens de speculaties af, welke in a,*te zitting van het Lagerhuis, de bekende pacifistische hertog adford ver van beschuldigd werd zich als tusschenpersoon liet ge- voor Duitsche vredesvoorstel -daan werden. A.N.P. meldt over deze kwestie kl in dezelfde persconferentie de e'e woordvoerder op een vraag uitenlandsche zijde, of Duitsch- niet tot onderhandelingen be °u zijn, als er een andere Engel- peering kwam, niet wilde ingaan. No wilde hij officieel het bericht >8en, volgens hetwelk het Vati- 'pzer dagen een Angelsaksisch ver- om vredesbemiddeling, rondweg ïbbcn afgewezen. BERLIJN. 27 Oct. (A.N.P.). Het tijdschrift *B e r 1 ij nR o m eT o k i o publiceert het volgende artikel onder het opschrift „De overwinning van twee vergissingen". DE naam van ons ijdtsohrift vormt een politiek programma. Berlijn— RomeTokio is de bond der jonge na ties op ideëelen grondslag, namelijk de idee der sociale, politieke, territoriale, cultureele reorganisatie van geweldige leef- en cultuurgebieden. BerlijnRo meTokio is een algeheele heroriëntee ring in de machts- en staatscoalitie der geschiedenis van ons halfrond. In de buitenlandsche politiek wordt de regoranisatie d.w.z. de opbouw van rechtvaardige, levensvatbare verhou dingen tusschen de volken onderling met behulp van een gemeenschap van volkeren als voornaamste factor in de politiek toegepast. Op deze wijze treedt tegenover de imperialistisch-kapitalis- tische geldbuidelpolitiek van de Angel saksen en de imperialistisch-revoltion- naire vernietigingspolitiek van het bolsjewisme een natuurlijk imperium- blok op. dat alle voordeelen bezit van een wereldomvattenden machtsfactor, maar door de. afwijzing van een onbe grensde imperialistische politiek be waard .blijft voor de gevaren van ver waterde grenzeloosheid en vormeloos heid. waaraan de Commonwealth en de USSR lijden en de heilige fundamen- teele wetten volk en ras als grondslag en doel heeft. Daarmede is het onzalige en onvolk- sche Europeesche federalisme van de achttiende eeuw als vervalsverschijning definitief begraven, evenals ook het universalisme, dat in allerlei vormen optreedt en zich openbaart in de gestal te van dcmocratisch-plutocratsiche rij ken (Commonwealth en Ver. Staten) en in de gedaante van marxistische heer schappijen met staatsplutocratie aJs de •Sovjet Unie. voor het geheele vasteland van ons halfrond overwonnen. rT"*EGENOVER de wereldrevolutie der zg. proletariërs een joodsche phrase om de heerschappij over de massa's te verwerven, "verwezenlijkt in het bolsjewisme, en de internationale reactie der plutocraten, eveneens een vorm van joodsche heerschappij, die tot uitdrukking komt in het dollarim- perialisme van Roosevelt staat de consructie van door de volken bepaalde groote gebieden met politieke zelfstan dige. aaneengesloten gemeenschappen, te weten „kleine volken". De geschiedenis en de voorzienig heid hebben ons een Adolf Hitler ge geven, die thans aan de spits van een Èuropeesch leger met ijzeren slagen de balken samenvoegt voor het dak, waar onder de volken de stormen der ko mende eeuwen kunnen- trotseeren en he.f geluk van komende eeuwen herber gen. De minister van Buitenlandsche Za ken, Von Ribbentrop. heeft. 27 Septem ber ter gelegenheid van den eersten verfaardag van het driemogendheden- pact, in kleinen kring gezegd: het pact, dat do vertegenwoordigers van Duitschland, Italië en Japan een jaar geleden hier te Berlijn hebben onder teekend en waarbij zich Hongarije. Roe menië, Slowakije, Bulgarije en Kroatië hebben aangesloten, is thans tot feen symbool der verwachtingen en hoop van de jonge volkeren geworden, die streven naar een nieuwe, rechtvaardige wereldorde. Maar dat het geen verwach tingen en hoop van onze volken blij ven, dat deze gedachten tot tastbare werkelijkheid worden, daarvoor zorgen thans in Europa de roemrijke wapen feiten van de as en haar bondgenooten BERLIJN. 27 Oct. (D.N.B.). Bij aanvalspogingen van de Britsche lucht macht heeft de Duitsche luchtdoelartil lerie vanmorgen aan de kust van het bezette gebied drie Britsche jagers van het. type Hurricane neergeschoten. Hedenmiddag hebben Duitsche jagers in het gebied van het Kanaal vier Brit sche jach'ttoest'ellen van het type Spit fire neergeschoten. Tezamen met drie Hurricanejagers, die des ochtends door het afweergeschut waren neergescho ten, hebbpn de Britten dus zeven toe stellen verloren. Bij pogingen van Britsche vliegtui gen om binnen te vliegen over den Duitschen Bocht heeft op 26 October Duitsche marine-artillerie, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, drie Britsche bommenwerpers neerge schoten. Zü stortten brandejid in zee. De N.S.B. in den aether 's-GRAVENHAGE. 28 Oct. He- denavond te 18.45 uur spreekt de heer G. FVlekke over den zender Hit- versujn 2 over het onderwerp Histo rische noodzakelijkheid van het natio- naal-socialisme"- BERLIJN', 28 Oct. (D.N.B.). Ter rp- legenheid van het jubileum van dr. Goebbels als gouwleider van Berlijn is de oude garde der nat. soc. beweging in de Opera bijeengekomen om dr. Goebbels hulde te brengen. De minister hield een rede, waarin hij er vooral op-wees, dat hij in de moeilijke jaren van den strijd om de hoofdstad, die tot een zoo duide lijk resultaat heeft geleid, zich in de eerste plaats kon verlaten op zijn oude kameraden. De bijeenkomst werd gesloten met een gelofte van trouw aan Fuehrer en Rijk. VAKVEREENIGINGSCONGRES TE NEW YORK NEW YORK, 28 Oct. (D.N.B.). Gis teren is te New York een internationaal vakvereenigingscongres geopend, waar aan gedelegeerden uit 33 landen deelne men. Het congres is geopend door den minister van arbeid, mevrouw Perkins. EUROPEESCHE SCHRIJVERSBOND OPGERICHT Op een bijeenkomst van Duitsche schrijvers te Weimar, waaraan schrij vers en dichters uit 14 verschillende lan den deelgenomen hebben, is op voorstel der buitenlandsche gasten een Euro peesche schrijversbond opgericht. De voorzitter is de Duitsche schrijver Hans Carossa. LOONPLOEGERS De groote oppervlakte grasland, die binnen afzienbaren tijd gescheurd moet worden, zal waarschijnlijk ten deele niet door de betreffende landbouwers zelf geploegd kunnen worden. In verband daarmede zal de Rijks- landbouwconsulent dr. C. K. v. Daalen gaarne opgave ontvangen van adressen van loonploegers, die bereid zijn. hetzij met paarden, hetzij met trekkers, gras land in bouwland om te leggen en zaai- klaar te maken. Vermelding: van het aantal beschik bare paarde^ of trekkers met opgave van brandstof en capaciteit, alsmede van de voorwaarden, zal op prijs ge steld worden. Ook zij, die goede scheurploegen, on dergrondploegen e.d. beschikbaar wil len stellen worden uitgenoodigd zulks te melden met condities. Brieven te adresseeren: Rijksland bouwwinterschool, Oppenheimplein, Utrecht. de Amerikaansche marine „knock out heeft geslagen. Archangel In dit verband levert de New York sche correspondent der V.P.B. een be schouwing over de leveranties aan de Sovjet-Unie, via Archangel. De 'correspondent schrijft: „Er steekt iets anders achter de verklaring van de Amerikaansche marine-commissie, dat van den 28sten October af de leveranties aan de Sovjets zullen geschieden over den Atlantischen Oceaan naar Archan gel, via Boston namelijk de wensch van de Ver. Staten om verwikkelingen met. Japan uit den weg te gaan. Officieel wordt verklaard, dat men wenscht te profiteeren van de haven van Boston Niemand schijnt er evenwel aan te twij felen, of de ware beweegreden van dit besluit is te zoeken in de crisis in de betrekkingen tusschen Amerika en ja pan. De New York Tribune schrijft, dat velen van meening zijn. dat de V.S in de naaste toekomst vreezen voor een mogelijken oorlog met Japan en dat daarom de schepen uit den Stillen Oceaan worden teruggetrokken, ten ein de te verhinderen dat zij in beslag wor den genomen. Velen beweren ook dat Admiraal Stark, met het oog op de reeds bestaande, versnippering van de Amerikaansche vloten, president Roose velt dringend heeft gewaarschuwd voor het volgen van een politiek, die het con flict met Japan moet toespitsen. .In dit verband geeft de New York Times toe, dat het tot dusverre ver scheepte materieel voor de Sovjets niet alleen ten goede is gekomen aan het Europeesche deel van de Sovjet-unie, doch ook aan de Sovjet-troepen in Sibe rië. Mqn zou nu van meening zijn, dat Wladiwostok „welvoorzien" is. Dit zou een nieuw bewijs zijn voor' de meening, dat de V.S. Sovjet-Rusland in het Oosten de eerste plaats willen uitspelen, om den militairen druk op .Tapan. dien zij zelf niet kunnen uitoefenen, te verster ken. Het vervoer door Iran, waarvan men tot dusverre geen gebruik heeft kunnen maken tengevolge van den slechten toe stand van de spoorwegen in dat land en het gebrek aan wagens en locomotie ven, zal nu eveneens ter hand worden genomen met. Amerikaansche hulp. Er zullen ingenieurs, technici en arbeiders heen worden gezonden. Men beoogt de oprichting van een soort arbeidsorga nisatie. zooals Duitschland reeds bezit. Daar deze organisatie echter zal bestaan uit vrijwilligere, stelt men zich niet veel voor van de verwerkelijking van dit plan. WASHINGTON, 28 Oct. (D.N.B.). De debatten in den senaat over de opheffing van het verbod inzake het varen in oorlogszones door Ameri kaansche oorlogsschepen zijn giste ren tooor den democratise lien voor zitter van de commissie voor de bui tenlandsche politiek, Connally, ge opend. Deze beweerde, dat dit voor stel een verdedigingsmaatregel en geen oorlogsmaatregel was. Tijdens de debatten was de republi kein Vandenberg van meening, dat op het zenden van schepen in de oorlogs zones zeer spoedig een eer6te troepen transport zal volgen, dal een tweede Amerikaansche expeditiecorps naar Europa zal brengen. Hij verklaarde te gen het voorstel te zijn omdat deze maatregel de Vereenigde Staten in een oorlog op den Oceaan zou verwikkelen en wel op grond van eigen initiatieven der Vereenigde Staten. In het geval, dat dit voorstel zou worden aangenomen mag men zich niet meer overgeven aan de illusie, zoo verklaarde de senator, dat men nog steeds op weg naar den vrede is, zooals de president steeds beloofd heeft. Het land gaat in tegendeel direct op een bloedigen oorlog af. De republikeinsche senator Capper merkt in het New York Journal Ame rican op, dat het in het Congres aanhan gig gemaakte voorstel, waarbij een her ziening van de ncutraliteitswet wordt geéischt, het goedkeuringszegel hecht aan het regeeringsprogram om een niet verklaarden coring te voeren. Een goed keuring van het Congres zou een groote slachtpartij voorbereiden. Wanneer de president gelooft, dat de Vereenigde Sta ten aan den oorlog moeten deelnemen en een expeditieleger naar Europa moeten zenden, dan moet hij, zoo eischt senator Caper, van het. Congres een directe oor logsverklaring zien te krijgen, zooals dit in de grondwet wordt voorgeschreven. CANADEEZEN ÏN IERLAND GEÏNTERNEERD NEW YORK, 28 Oct. Naar Associa ted Press uit Londen meldt, heeft de Canadeesche luchtmacht medegedeeld, lat de Canadeesche journalist Calder met de bemanning van 'een Britschen bommenwerper in Ierland is geïnter neerd. BEZPRIZORNYE Zoo noemt men de zwervende kindc ren in de Sovjet-Unie. Deze kinderen, het resultaat van de ongelooflijke wan toestanden in het „Paradijs" der arbei ders en boeren, zwerven rond, worden misdadigers van do ergste soort, zonder dat er iemand is, die er zich ook maar iets van aantrekt. Bezprizornye, dat zouden ook uw kin deren geworden zijn, indien er geen Adolf Hitler geweest was, die nog juist op tijd ingreep, de horden van Stalin terugwierp en vernietigde. Nederlandsche nationaal-socialisten gingen. Terwijl u dit leest strijden dui zenden aan het Oostfront. Zij zetten hun leven in terwille van ons volk en land. Zij vechten, opdat Nederland zijn plaats een eervolle plaats krijgt in het Nieuwe Europa. Zij vernietigen de bolsjewisten, opdat uw kinderen, inplaats van bezprizornye te worden, een gelukkige toekomst tegemoet gaan. Bedenkt dit landgenoot. Vraagt af, of u het kunt verantwoorden hier te blij ven, instede van uw plaats ift te ne men in de gelederen van het legioen. U kunt dit niet verantwoorden. U he hoort schouder aan schouder te staan met de Nederlandsche strijders in het Oosten, u behoort u aan te melden bij het Vrijwilligerslegioen „Nederland", Koninginnegracht 22, Den Haag. BERLIJN, 28 Oct. (V.P.B.). - Het is een nieuw verschijnsel, dat er plotseling een zekere belangstelling herleeft voor Russische effecten, die in den tijd van den Csaar als be leggingsmateriaal zeer gezien war ren en die later door de halstarrige weigering der Sovjets om de finan- cieele verplichtingen van het oude Rusland te erkennen waardeloos zijn geworden. Vooral Frankrijk, het land van de kleine spaarders.en de cr.oote an ten voelde zich van den beginne af aan geroepen een leidende rol te spelen in do actie dergenen, die tot eiken prijs min stens tot een compromis wilden komen met de nieuwe machthebbers in het Kremlin. Overigens had Frankrijk in de zen het volste recht om een woordje mee te spreken, daar het Frans^he volk voor en tijdens den wereldoorlog niet minder dan 15 milliard gouden Francs in Rusland had gestoken. De Parijsche beurs is eens de markt bij uitstek ge weest, waar Rusland zijn bchoete aan crediet dekte. Industrieele ondernemin gen en zeven banken in het oude Rus land gingen te Parijs leeningen aan van ten deele meer dan 100 milliocn gouden francs. Daarentegen bestaat er te Brussel een handel in „Russen", welke tot zekere hoogte den vorm heeft aangenomen van „een speculatie in Mexicanen", waarme de voor den wereldoorlog menige kleine man zijn spaarcentjes over de balk wierp. Op de Brussel sche beurs is het zelfs reeds tot notecringen van Russi sche effecten gekomen, fjie in „vakkrin gen" als „loonend" worden betiteld. Op de Parijsche beurs hebben de Russische effecten het nog niet tot officieele koer sen kunnen brengen maar de zwarte markt in de vele café's in' het Quartier de la Bourse wordt er letterlijk door overstroomd. Aangezien de zwarte markt bovendien geen last beeft, van dividend beperking en maatregelen wegens onge motiveerde koersstijging, beleven „Rus sen" weer een hausse die begrijpelijker wijze zekere enge grenzen niet over schrijdt, maar waarvan tot nu toe slechts weinigen gedroomd zullen heb ben. Het ligt voor de hand dat dergelijke verschijnselen in Duitsche kringen met de noodige opmerkzaamheid worden ga degeslagen, temeer omdat dit alles slechts gebaseerd kan zijn op verwach tingen. die men ten aanzien \an de ko mende Duitsche controle op de kolen en' ertsen, olievelden, hoogovens en fabrie ken, in het veroverde Sovjet-territorium koestert. Officieel heeft men zich in de zen te Berlijn nog niet uitgelaten. Maar wel wordt er op gewezen, dat de buiten landsche leeningen aan het oude Tsaren rijk veelal een uitgesproken politiek ka rakter hadden en in de eerste plaats be stemd vvarefl voor bewapeningsdoelein- :len, ten tweede voor den aanleg van spoorwegen en ten derde voor den bouw van bewapeningsbedrijven. In dit ver band kent men aan de Russische effec ten geen hoogere waarde toe, dan die van een lot in de loterij. Ten slotte merkt men op. dat het in het oude Rus land geïnvesteerde Duitsche kapitaal, hetwelk tientallen jaren een vreedzame ophouw heeft gediend, veel eerder in aanmerking zou komen voor een bepaal de vergoeding. Vandaag verduisteren om 18.20 uur Vandaag, Dinsdag, gaat de zon op om 8.27 uur en onder om 18.20 uur. Maan op 15.49 uur en onder om 103 uur. Woensdag: zon op 8.29 uur en on der om 18.18 uur; maan op 1618 uur en onder om 211 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1