Dr. Dietrich over Roosevelt Britsche steunpunten weer in het geding leter inzicht bij kringen der Nederl. bevolking De nieuwe distributiebons Nieuwe zeepbons DE EEMLANDEE Dr. Seyss Inquart constateert: „De valsche munter" Ook na den oorlog aan de V.S.? Uitspraken van het vredesgerech tshof Deze week mag reeds Vrijdag worden gekocht Distributie, van gesmolten rundvet 40e JAARGANG No. 105 DONDERDAG 30 OCTOBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD BONNbMLNTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTESC. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van l—f regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. IRAKAU 29 Oct. AN.P- Naar dading van zijn bezoek aan Krakau. II de Rijkscommissaris voor het be lt Ncderlandsche gebied Rijksminister Seyss-lnquart. de Krakau er Z c i- ?e een interview verleend over He nkkeling in Nederland sedert de in line van het Rijkscommissariaat en 7 den huidigen toestand in dit" land- •ifc der voornaamste gedacjiten van teer vrijmoedige uiteenzettingen van Rijkscommissaris zijn reeds behan- in een uittreksel, dat in de Neder- kche bladen reeds werd afgedrukt zijn in staat verdere bijzonderheden T le geven over het onderhoud van hoofdredacteur der Krakauer Zeitung I den Rijkscommissaris. Rijkscommissaris begon met te ver. ren. dot hij den indruk had gekre- dat klaarblijkelijk het openbare le- in het gouvernement-generaal als iltaat van den Duitschen ophouwar- die nu twee jaren duurt, volledis econsnlideerd. Vervolgens spnak hij de bestuurs beginsel en. die in Ne land thans gelden als grondslag voor leid ins van dit land Terwijl men in gouvernement-generaal een geheel iw en uitsluitend Duitsch bestuur ft moeten instellen kon de taak Van Duitsche bestuur in Nederland be kt worden tof de leiding en controle de overigens slechts door Nerier- ders uitgeoefende rechtstreeksche oerende macht. ndanks den typisch liberalen, demo- ischen en kapitalistischen karakter- heeft men een betrekkelijk goed func- nccrend bestuursapparaat anngetrof- Terwiil de bevolking eb ook de amb- iren aanvankelijk zeer gereserveerd en tegenover de door de oorlogsnond- '.Hjkhedcn bepaalde regelingen en ter- zekere onvermijdelijke gevallen, waar- het politieke leven moest worden in- 'cpen. in het eerst op scepsis gestuit en- heelt de loop der gebeurtenissen ischcn aan brcede kringen der bevol- een beter inzicht gegeven en ze gewonnen. IJKSMINl.STER Seyss-lnquart ging vervolgens in op (ie zuivering van politieke 'even in den loop waarvan minder dan 40 partijen, hestanddee- van de vroeger autonome, versplin- e democratie van Nederland, ont ken ?iin; een stap, die zonder eeni- merkharen schok voor het openbare n, verlooperi is- In dit feit is het dui. ike bewijs geleverd, dat de politieke ulzen van hot Nederlandsehe volk meer van deze instellingen uitgin- Met den 22slen Juni is overigens duidelijke scheidingsstreep getrok tuascfoen hei verleden en het heden. Führer heeft geheel Groot-Duitsch Ivoor Europa in de waagschaal der biorlenis geworpen. Daarmede had i dat dezen strijd niet steunde, meer op bestaan. het politiokp leven van Nederland ncn thans nog "slechts twee radicale ?els worden waargenomen, waar de eene zich thhns als bondgenoot dp bolsjewisten achter de vroegere iovin plaatst Deze groep wordt door pezond denkende deel van de Ne- toidsche bevolking ..oraniebolsjeu ie- genoemd. Hei betreft voornamelijk ?erp sociaal-democraten en katho- kringen. die zich nog kortgeleden oen dusdanige houding zeer zou- nebben geschaamd. Wat de invloed omvat de oranjevleugel in het meen die bevolkingslagen, welke s nog niet hun hesfaansbasis in het pOre systeem geworteld zijn. De ''Og der Duitsche leiding is hier ^3ard scherp afwijzend. .Wanneer swaar de slemming des volks in ze- mate beïnvloed wordt door deze mdrijvers, is dot geenszins ook tsstreeky; voor zijn houding het sre- Afgczièn van zuiver, plaatselijke jtrplletjes, die ip Februari in Am- lam 7ijn voorgekomen en welker seprononceerd joodsch-holejewis- 1 was. heeft zich nooit iets van ern- storenden aard in Nederland voor in. ofschoon Amsterdam als voor zie centrum van het Marxisme en van de centrale der communis- 10 afgezanten'van Moskou voor het 'pu moest worden beschouwd genover dezen negotieven kant van huidige politieke leven plaatste de Commissaris vervolgens de Natio- Socialistische Beweging onder lei- van Mussert. die ondanks svstema- 1p onderdrukking met alle machts- ^Ifn van den staat en de maat- PPij, zich van 30 Januari 1933 af met kern van 30 000 aanhangers heeft 'ndhaafd- No een parallel met de dkkeling in Duitschland vóór het 'o^men van de macht door rle N.S. F-schetste de Rijkscommissaris een c' Vfin rle Beweging van Mussert. die e zijn geslegen tot rond 100.000 je- vooreersf gesloten is voor het tóe- en van nieuwe leden. ^1 is de N.S.B. ook niet tot staats- lr,ij verklaard, de Duitsche bezet- Vssmacht doet toch steeds gaarne n beroep op haar aanhangers, 3nneer het er om gaat functionna- *pn te verwerven met open blik voor de nieuwe ordening welke zich thans voltrekt. Ongeveer 10.000 jonge Nederlanders staan op het oogenblik in den strijd te gen het bolsjewisme, van wie 2000 bij de S-S.-Standarte Westland, terwijl hets meercndeel van hen reeds op den eer sten dag van den veldtocht tegen ae bolsjewisten opgenomen is in de S.S.- divisie Viking. Met bijzondere nadrukkelijkheid wees Rijksminister Seyss-lnquart öp de sol dateske kwaliteiten van de Nederland sehe vrijwilligers, van wie velen reeds het I Jzeren Kruis dragen, terwij] een groot aantal hun optreden met hun bloed hebben bezegeld. Het Nederland sehe Legioen, waarvan van het 4e batal jon kortgeleden door Mussert de eed op den Führer is afgenomen, omvat onge veer 4000 man. terwijl rond 5000 man in de gelederen van de N.S.K.K. in perma nenten dienst aan het Oostelijk front in den strijd gebracht zijn. Zoo slaan de Nederlandsehe nationaal-socialisten .be wust en vastberaden den weg in naar den Germaanschen statenbond van Adolf Hitler, waarin zii den waarborg zien voor eefi hrhte toekomst van het Nederlandsehe volk. OVER *hct geheel genomen is het Ne derlandsehe volk rustig en bezadigd. Het verricht, overeenkomstig zijn con servatieve houding, zijn dagelijkscho werk, dat overwegend ingeschakeld is in de nieuwe continentale huishouding- Meer dan andere gebieden is Nederland ingesteld op het Duitsche Rijk. een ont wikkeling die juist van Nederlandsehe zijde actief bevorderd i6 en die haar vol tooiing heeft gevonden in het wegvallen van de douane- en deviezengrenzen tus- schen beide landen. Wat de Nederlandsehe arbeiders be treft. verklaarde de Rijkscommissaris, dat de op Nederland gerichte Engelsche agitatie»zonder effect vervliegt. Op de zelfde wijze kan men bil de overwegen de meerderheid der boeren een positief standpunt tegenover de nieuwe orde aannemen, hetgeen bijvoorbeeld hlijkt uit het feit, dat de met aardappelen be bouwde oppervlakte met ruim 25 pet. is uitgebreid. De landelijke bevolking streeft er in het algemeen naar. in ieder opzicht uit eigen initiatief zich naar den toestand t-* richten. Het resultaat van deze insponning is. dat het land zich ondanks z.iin 260 bewoners per vier kante kilometer, zelf vermag te voeden. De Rijkscommissaris maakte in dit ver band melding van de aaneensluiting van het landvolk in den pas opgerich- ten Nedorlond-ïohen Landstand. De Krakauer Zeitung trekt uit de uit eenzettingen van den Rijkscommissaris de conclusie dat de superieure en verstan dige politiek der Duitsche leiding in d:t ressort van de Duitsche machtssouverci- niteit en verder ook het begrip en het in zicht. dat men thans in toenemende mate in breede kringen van het Ncderlandsche volk aantreft. Nederland zonder twijfel de aansluiting zal verzekeren bij het ko mende nieuwe Europa en wel op een plaats. die in overeenstemming is met de tradities en het verleden. Reeds thans heelt men de wonde, die de oorlog gesla gen heeft. Afen neemt taken ter hand en voert ze ondanks den voortgaanden strijd van Duitschland met Groot-Brittannic doelbewust uit Het is, zoo besluit het blad zijn eigen beschouwingen, te danken aan de persoonlijkheid van den Rijkscom missaris, dat deze ontwikkeling zich rus tig en vreedzaam voor de Nederlanders voltrekt, ten bate van geheel Europa. Gisteren had in de raadzaal van het Rotterdamsche gemeentehuis de plech tige installatie plaats van den nieuwen burgemeester van die gemeente, den heer F E. Muller. Tijdens de toespraak van den nieuwen burgemeesterNaast hem de gemeente-secretaris mr. M Smeding. Naast de echtgenoote (rechts op de foto) van den burgemeester ziet men dr. Volkers, den B$aultragte van den rijkscommissaris. Geheel rechts wethouder ABde Zeeuw. (Foto Polygoon Hof) BERLIJN, 30 Oct. (D.N.B.) Onder het opschrift „De valsche munter" wijdl de Duitsche perschef, dr. Dietrich, in de V o e 1 k i s c h e r Beo b achter een artikel aan de laaiste rede «van Roose velt. Hij schrijft o.m.: „Roosevelt behoort tot de voor cle ge nieenschap gevaarlijke menschen, die het spreekgestoelte van het staatsgezag misbruiken voor het vervalschen van begrippen en gedachten. Hier is een gangster van den geest aan \.wcrk, die door een stelselmatige begripsverwar ring geheele volken wil misleiden om hen ten aanzien van hun toekomst te bedriegen. Daarom is het noodig, dat zijn geestelijke valsche munterij wordt ontmaskerd en dat aan zijn duistere praktijken een einde wordt gemaakt Zooals hekend, voltrekt zich het men- schelijke denken in begrippen. Begrip pen moeten een algcmèene geldigheid bezitten. Zonder'uniformiteit der begrip pen i6 eön geestelijk contact noch tus- schen de menschen noch tusschen de volken mogelijk. De dokters over de go heele wereld hebben een uniforme no menclatuur. Wat zou er gebeuren, als een dokter in Berlijn een recept zou schrijven en de apotheker in Washing ton daaronder een ander geneesmiddel zou verstaan en strychnine zou leveren? In zoo'n geval sterft slechts de patiënt. Wanneer men hetzelfde in de politiek toepast, richt men geheele volken te gronde. Een dergelijke vergiftige medicijn verstrekt Roosevelt thans aan de vol ken. Het is de methode van de leelijk- ste begripsvervalsching en van geeste lijke valsche munterij, die hij in zijn redevoeringen bewust toepast. Wat Roo sevelt voortdurend „democratie" noemt, is niets anders dan demagogie. De '„vrij heid". waarover hij zoo luid en zalvend spreekt, is slechts de dekmantel der onderdrukking. Achter zijn „rechten van don rrrénsch" verbergt zich de ontrcch- ting der menschen. Wanneer Roosevelt God aanroept, verwisselt hij dien met jdbn mammon. En wie den afgod mam rnon wil onttronen, dien noemt hij god deloos. Roosevelt noemt moraal, wat ieder fatsoenlijk mensch al6 huichelarij bestempelt en hij noemt vrijheid, wat een ander als bevrijding van moreel_e scrupules pleegt te betitelen. Wat hij vrijheid van het woord noemt is goor- NEW YORK. 30 Oct. United Press meldt uit Washington, dat de Amerikaansche regeering aan Enge land het gebruik, van alle Britsche steunpunten door Amerika als de oorlog voorbij is. heeft voorgesteld als betaling voor de aan de Britten verleende hulp krachtens de leen en pachtwet. De Britsche regcering heeft dit voorstel reeds als basis voor onderhandelingen aangenomen. Dit bericht sluit aan hij een verkla ring, die minister Huil gisteren aflegde, namelijk, dat de Engelsche regeering nog steeds bezig is de Amerikaansche voorstellen inzake de concessies, als te genprestatie yoor de leveringen van Amerikaansch oorlogsmateriaal, te be studeeren. Huil deelde voorts nog mede. dat de Amerikaansche regeering ook van China tegenprestaties, verwacht. Do onlangs naar Tsjoengking gezonden missie onder leiding van generaal Magruder zal deze kwestie bespreken De mijnwerkersstaking in Amerika blijft intusschen een moeilijk punt voor de hulpverleening. Roosevelt heeft de staalmaatsehappij en deh mijnwerkers- bond opnieuw verzocht de staking met behulp van het arbitragebureau onmid dellijk bij te leggen. De voorzitter yan den mijnwerkersbood Lewis, heeft na 'n bespreking met den president verklaard Jat hij de vertegenwoordigers der mijn werkers voor een onderhoud bijeen zal roepen en hel antwoord aan Roosevelt zal opstellen. Lewis heeft voor het on derhoud met den president een bespre king var» verscheidene uren" gehad met den vroegeren voorzitter van de staal industrie, Taylor. Daar komt bij dat de mijnwerkers niet de eenigen zijn die.staken. In de mi- trailleurfabriek der Kelsey Hayes Wheel Co te Detroit hebben loóneischen tot een staking geleid. Het aantal arbeiders bedraagt 1500 en zij vervaardigen ma chinegeweren voor de luchtmacht. Aan den anderen kant is ook de werk loosheid nog lang niet opgeheven. De economische adviseur van het federale bureau voor de werkloozenzorg, Burns, heeft, volgens de New York Post aan een commissie van het Huis van Afge vaardigden medegedeeld, dat sinds Augustus van dit jaar 700.000 arbeiders uit de particuliere "industrie als gevolg van een gebrek aan materiaal werkloos zijn geworden. 115.000 andere arbeiders, die in de automobielindustrie inn den staat Michigan werkten, zullen in Ja nuari werkloos zijn. Op de lijsten van het bureau voor wcrkloozenzorg staan reeds 1.2 millioen namen. Burns bepleit te een uitbreiding van het bureau voor de yverkloozen, ga niseerde onverdraagzaamheid tegen iedere werkelijk vrije meeningsuiting, welke men als snoode actie van de vijf- do colonne brandmerkt. De Monroeleer beteekent bij Roosevelt inmenging.over al ter wereld. Het zelfbeschikkingsrecht van Europa noemt hij een bedreiging voor Amerika. Wanneer hij spreekt over verdediging, verbergt hij daarachter zijn eigen aggressie. Wat hij aanval noemt, i6 in werkelijkheid verdediging. Wan neer hij het Decnsche Groenland „onder zijn hoede" neemt, dan is dat in zijn taal natuurlijk geen aggressie, maar „verdediging". Doch als Duitschland wordt aange vallen en zich verweert, dan is verdedi ging in de oogen van dezen huichelaar een lage aanval. Wanneer hij verklaart te handelen „uit een diep gevoel van menschenliefde", heeft hij het oog op zijn grenzenlooze haat tenen iedere s >- eiale gemeenschap. Ilii schuift den Führer plannen voor de wereldheer schappij in de schoenen, die hij in wer kelijkheid zelf koestert. Hij zegt „wij zullen geen wereld, die door Hitler ho- heerscht wordt, aanvaarden", maar hij acht het daarbij natuurlijk, dat de we reld z^jn heerschappij accepteert. Als hij spreekt van de vrijheid der zee, be&ocU hij uitsluitend de zeeheerschappij der Angelsaksen en wanneer hij de vrijheid van den handel proclameert, bedoelt hij de vrijheid van den handel in wapens tegen Duitschland. Als de aangevallene zich echter verweert noemt hij dat zee- rooverij. Met dergelijke middelen tracht hij de geesten der mensehen te verwarren en de volken blind te maken voor het ver derf, waarin zij gestort moeten worden. Met. dergelijke middelen van geestelijke valsche munterij. met politieke hypnose en moreele suggestie- tracht Roosevelt steeds meer den gezonden geest van het Amerikaansche volk te sbedwelmen. Hij heeft de openbare meening in de Veree nigde Stalen bijna.tot hysterie gebracht, politieke onwetendheid en waanvoor stellingen te voorschijn geroepen en hei gezonde verstand in een zee van frazen verdronken. Door een georganiseerde meeningsfabricage terroriseert hij de geesten en veroorlooft hun nog slechts te denken, wat hij en de joden achter de coulissen voorschrijven. Onze natio "hale, discipline noemt hij geestelijke on verdraagzaamheid, doch hijzelf oefent door een georganiseerd boycot- en aan brengstelsel een geestelijke terreur uit, die in de wereld ongekend is. Tegen de zen demagogischen aanslag op de grondslagen van het menschelijke den ken, tegen deze gevaarlijke poging, op het gebied van het internationale gees telijke en politieke verkeer valsche munt in omloop te brengen moet men optreden met de beslistheid die derge*- lijke gangstermethoden verdienen. Zware straffen wegens misdadige ver dachtmaking der, nalionaal-socia- listische beweging. Slecht voorbeeld der ouderen deed de kinderen volgen. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Het vre degerechtshof veroordeelde tot gevange nisstraffen van een tot twee weken J. H. E. te Reeuwijk, J. H. en A. de l\. te Rotterdam, M. v. d.'Z., J. II. J. van H., L. B. en C. de H. cle J. te Krimpen en H. B. te Schiedam wegens het bezigen van het woord „landverrader" en an dere grievende uitdrukkingen* ten aan zien van de nationaal-socialistische be weging in Nederland en haar leden. Het hof overwoog o.a. dat het bezigen van deze uitdrukkingen ten opzichte van hen, die tot de nationaal-socialisti sche beweging in Nederland behooren, mede daarom als een zeer ernstig ver grijp is te beschouwen, omdat het hier personen betreft, wier goede trouw met betrekking tot het dienen van 's lands belang, aan geen twijfel onderhevig kan zijn. Met betrekking tot de door het vredegerechtshof aan den minderja rigen H.B.S.-lcerling J. - v. d. P. te Hillegersberg, die zijn tot de natio naal-socialistische beweging in JNc- 's-GRAVENHAGE. 30 October. Voor het tijdvak van Zondag 2 tot Za terdag 8 November zijn van de daar voor bestemde kaarten de bonnen 42 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of ge bak, vlecsch of vlceschwaren, melk en aardappelen. Verder zijn gedurende de periode van Zondag 2 tot Zaterdag 29 November verkrijgbaar op de hieronder genoemde bonnen van de bonkaart algemeen: O Suiker op bon 136. koffie-surro- gaat op bon 137. jam op bon 138. bloem, brood of gebak op de bon nen 139. 140, 141 en 142, havermout op bon 143. gort op bon 144, ver micelli of maizena op bon 149 en kaas op de bonnen 145. 146. 147 en 148. terwijl voor kleine kinderen rijst beschikbaar wordt gesteld op de bonnen d en e havermout van de papkaart. Voorts is van Zondag 2 tot Donder dag 20 November op elk der bonnen 51 en 52 van de nieuwe boterkaart 125 gram boter beschikbaar gesteld en op de bonnen 51 en 52 va de vetkaart 125 gram boter mpt. reductie Ten slotte zijn voor de maand No vember voor bet koopen van zeep aan-, gewezen bon 135 van do bonkaart alge meen en de bonnen d-zeep en d-toilet- zeep. In aansluiting aan het officieele bon- aanwijzingsbericht deelt de secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij het volgende mede: In verband met het feit, dat op Zaterdag I November in verschillende deelen des lands de winkels gesloten zullen zijn, mogen de voor de op 2 November 1941 aanvan gende distributicperiode aangewezen bon nen voor levensmiddelen reeds op Vrijdag 31 October voor het koopen van de daarop verkrijgbare goederen worden gebruikt. Een uitzondering geldt voor de bonnen voor vleesch en vlceschwaren. waarop eerst met ingang van 2 November in ho tels, restaurants c.d. en met ingang van 5 November door den kleinhandel het be schikbaar gestelde rantsoen mag worden afgeleverd. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de bovenomschreven faciliteit slechts voor de komende week geldt, zoodat dan ook de voor de week van 9 tot en met 15 November aan te wijzen bonnen als gewoonlijk eerst op den daaraan voorafgaan- den Vrijdagavond zullen worden bekend gemaakte - Voorts wordt er de aandacht op ge vestigd, dat. zooals uit de gepubliceer de bonnenlijst hlijkt, enkele kleine wij zigingen in do distributie zijn aajig^; bracht. Gebak In verband met een noodzakelij ke wijziging in do samenstelling omvat thans een rantsoen gebak 100 gram speculaas tegen voorheen 140 gram en 500 gram taart of gebakjes tegen vroeger 600 gram. Rijst Ditmaal is rijst enz. voor kinderen verkrijgbaar gesteld op de met ,-,d ha vermout" en „o havermout" gemerkte bonnen van de papkaart. Hierop mag derhalve geep havermout enz. worden gekocht of afgeleverd. Vleesch Voorts bedraagt in den vervolge een rantsoen versch paardcnvleesch in plaats van 100 gram. 150 gram. been inbegrepen. Boter Gedurende het tijdvak van 2 tot en met 20 November a.sgeven de met 51 cn 52 genummerde bonnen van de nieuw uitge reikte boter- cn vet kaar ten. recht op het koopen yan boter. De aandacht wordt er op gevSstigd. dat elke bon een half rant soen vertegenwoordigtzoodat per bon 125 gram boter verkrijgbaar is. Aangezien de kleinste verpakking van boter 250 gram bedraagt, dient men steeds twee bonnen of een veelvoud hiervan in te leveren bij den winkelier. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. De secra tarie-gcneraal van bet departement van landbouw en visscheYij maakt bekend dat in het tijdvak van 21 November tot 9 December de houders van vetkaarten in de gelegenheid zullen worden geételd tot het koopen van 200 gram gesmolten rundvet. In verband hiermede dienen de belanghebbenden in het tijdvak van 31 October t.m. S November a.s. de met 53 genummerde bonnen van de nieuw uitgereikte vetkaart welke per bon recht geeft op een half rantsoen hij hun slager in te leveren, waarbij zij een ontvangstbewijs kunnen eischen. Degene, die rjiet van deze mogelijkheid gebruik maken, kunnen in het tijdvak van 21 November t.m. 9 December op de met 53 genummerde bonnen van de vet kaart për t w-c e stuks 250 gram boter met de gebruikelijke reductie koopen Uiteraard zal er voor bovengenoemde periode nog een tweede stel bonnen van de vetkaart en tevens twee stellen bon nen van de boterkaart worden aange wezen voor het koopen van boter. - Vandaag verduisteren om 18.16 uur Vandaag. Donderdag, gaat de zon op om S 31 uur cn onder om 1816 uur. Maan, op 16.43 en 'onder om 3.19 uur. Vrijdag: zon op 8.33 uur en onder om 18.14 uur: maan op 17 07 uur en onder om 4.25 uur- derland behoorenden leeraar het woord „landverrader" had toege roepen, opgelegde geldboete van tweehonderd gulden fde kinderech- tec te Rotterdam had verdachte ver oordeeld tot 25 boete) overwoog .het hof o.m. het volgende: De politieke verwording, welke uit het bezigen van het belcedigcride woord landverrader in de huidige om standigheden spreekt, blukt nog in het bijzonder, wanneer, gelijk in het onder havige geval, het gebruik van deze hoogst kwetsende uitdrukking zelfs door kinderen, als verdachte, van de ouderen wordt overgenomen als ware het een vanzelfsprekende zaak, waarvan men zich niet verder rekenschap zou behoeven te geven. Hiertegenover zijn in het belang van den politieken vredct in de Nederlandsehe volksgemeenschap de scherpste afweermiddelen geboden, hetgeen het hof tot uitdrukking wil brengen door een aanmerkelijke straf- verzwaring. welke het hof met het oog op de omstandigheden van den ver dachte niet in den vorm van -plaatsing in een tuchtschool wil opleggen, doch als een aanzienlijk hoogere geldboete. 's-GRAVENHAGE. 30 Oct. De secretaris-generaal van het departe ment van Handel. Nijverheid cn Scheepvaart maakt bekend, dat de onderstaande bonnen recht geven op het koopen van de daarachter ver melde hoeveelheden zeep. Toilet- en huishoudzeep Gedurende het tijdvak van 1 Novem ber tot cn met 30 November a.s. geeft de met „135" genummerde bon van de „bonkaart algemeen", alsmede de met „d zeep" gemerkte bon van de zeepkaar- ten p en q, welke respectievelijk aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar cn van een leeftijd tusschen twee en acht jaar.'V.ijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstel ling van na 1 September 1940); hetzij 90 gram huishoudzeep; hetzij 200 gram zachte zeep (samen stelling van vóór 1 Januari 1941); hetzij 150 gram zachte zeep (samen- stelling van na 1 Januari 1941); hetzij 100 gram zachte zeep (samen stelling van na 31 Augustus 1941); hetzij 300 gram zachte zbeppasta; hetzij 250 gram zeeppoeder; hetzij 450 gram waschpoedcr: Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mogen tegen inlevering van één bon worden uitver kocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met „de toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart p. welke aan kinderen be neden den lecftijd'Van twee jaar is uit gereikt, recht op het. koopen van 75 gr. toiletzeep van de oude samenstelling. Volledigheidshalve wordt er op gewe zen. dat waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek, doch uitslui tend wobdt beschikbaar gesteld ten be hoeve van'Avasschcrijon. Zeep 'voor wasscherijen' De bestaande regeling ten aanzien van de wasscherijen blijft onverminderd van kracht. De wasscherijen zijn der halve verplicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch een zeopbon van het publiek in ontvangst te nemen. Zooals reeds voorgeschreven is, dienen de wasscherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen cn pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behandeling te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde „waschverzen- ders", die 6lechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden. j De wasch van kantoren, hotels, café's, enz. voorzoover het handdoeken, poets- en stofdoeken, servetten, tafellakens c.d. betreft, kan ter behandeling worden ge geven zonder dat daarbij bonnen behoe ven .worden afgegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1