)licht en recht De ineenstorting is onvermij delij k' De toestand in Ahessynië Eenige ontspanning in den Pacific Gunstig resultaat van eerste W.H.N.-maand Pachtovereenkomsten Sovjet-goudschat naar de V.S.? OP WACHT Ned. Arbeidsdienst JAARGANG NO. 107 ZATERDAG 1 NOVEMBER 1941 &MERSFQORTSCH DAGBLAD JNNüMKN 1SPR1JSper 3 maanden voor Amersfoort 2.05; naand 0.68; per week f 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05.' Postrekening 47910 - i)E ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS-DER ADVERTENT1EN-. van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. EN, nu ruim twee jaar geleden, de itsche minister-president den oor- an het Duitsche Rijk verklaarde, er maar heel weinig Europeanen, orzagen, welke gevolgen deze daad )ns werelddeel met zich zou bren- )e Britsche oorlogsverklaring luid reorganisatie van Europa in Het van deze reorganisatie was niet aam Eenige veldtochten bleken tijdelijk om de basis voor die re- isatie te leggen Neuropa's geboorte smartelijke geboorte geworden, dat er een nieuw Europa gebo- i, is thans vdor geen twijfel meer ar. In den veldtocht tegen het com ma staan de zonen van vrijwel xintinentaal-Europeesche volkeren der aan schouder, zij het dat dan dat de Duitsche weermacht het indeel der prestaties voor haar re- moet nemen. Het Duitsche Rijk grondvester en de leider van het e Europa. Ook dit is een feit dat allen twijfel verheven is. In het e Europa zal het en hef is toch mders dan een natuurlijke gang aken zoo zijn, dat ieder Euro volk die plaats verkrijgt, die het weet te venverven, nu en later, teaardheid, prestaties en inzicht, eleekent, dat reeds nu ieder •eesch volk, hetwelk zijn plaats in liefheeft, alles op alles moet zet- die plaats te behouden dan wel erven. van Europeesche landen, ook derland, zijn op het oogenblik be- bied. Aan den status van bezet ge- ijn omstandigheden en maatrege- haerent, die niet steeds als aange- zijr> te kenschetsen De militaire ten van de bezettende macht we- aarder dan welk ander belang )it was immer zoo, is ook thans zal steeds zoo blijven. De geschie- van de uitbreiding van het Neder- he gezag over Oost-Indië om an maar tot de historie van het volk te bepalen levert ten deze telden te over. Ook in de thans be- Europeesche gebieden geldt het •recht en zijn de oorlogswetten «passing. Uit tal van bepalingen ütregelen is dit hier te lande reeds n. En meer dan eens heeft de :he Overheid er op gewezen, en ook id, dat zij, indien naar haar oor- ulks noodzakelijk is voor de be ning van de militaire belangen en rechten van de weermacht, tot de maatregelen kan overgaan. )E en rust zijn steeds noodzake- k.zij zijn dit te meer in een hezet ge- Me als Nederlandèr zijn plicht je- het eigen volk wil nakomen, zal ok alles doen om de rust en de er te lande in de hand te wer- )p iederen Nederlander, ongeacht olitieke overtuiging, rust de zware Woordelijkheid voor de vrijheid en ven zijner medeburgers. Wie door drijven van doelbewuste sabotage •r het uithalen van kwajengens- n en het zijn waarlijk niet al eer jeugdigen, die in dezen tijd wel 'Is kwajongens handelen en spre meent „iets goeds" te doen, is toi aan een verderfelijke dwaling, foen anderen den kop kan kosten. m staat hij schuldig jegens het volk. Maar ook zij, die met ge- te armen .de wording van het te Europa aanschouwen, staan jegens ons volk. Want zij be nde mogelijkheid voor het Neder- ;ne volk om in het Europa van na oorlog een eervolle plaats te be- to- En op een eervolle plaat6 kan ilk, op grond van zijn verleden en hardheid, op grond van zijn zeer verwantschap met hen, die thans Oosterburen zijn, ten volle aan k maken Maar deze aanspraken Pas gehonoreerd kunnen wor- '3"het Nederlandsche volk zich ten bewust wordt yan zijn recht om "t 'e maken van de le ding in het e Euri gpa. USLANDSCHE REGEERINGS- CRISIS fclCHOLM, 31 October (D.N.B.). veering van I Jsland heeft besloten, 'ddt de Engelsche berichtendienst, ivoardine van hef ontslag van het [dsche kabinet uit te stellen tot het t een besluit heeft genomen ten *n van het probleem der kosten yensónderhoud. 's-GR AVRNHAGE, 1 Nov - Het he reep van Winterhulp op den offerzin van die landgenooten, die zich in een ze- irpi-en w '-Ktonrj ver jeugè" is niet zonder resultaat gebleven. Er is bij «1e tot nu toe gehouden inzamelingen over het algemeen «ponfaan gegeven, ja, er is door vplen waarlijk geofferd. Het is verheugend, dat de resul taten van de eerste maand der.twee- de Winterhulp-actie zeer gunstig afsteken bij die van delaatste maand van de vorige actie-periode. In Mei kwam 253 000— bij W.H.N. binnen, terwijl de opbrengst van de afgeloopen maand rond f500.000. is. dus ongeveer tweemaal zooveel. Dit is dan ook de reden, dat de onder, steuning van vele duizenden 'n aanmer king komende landepnooten met kracht ter hand kan worden genomen. Er zal zelfs zoodanig worden gesteund, dat er van werkelijke hulp gesproken kan wor den Al moge dit een reden zijn tot vol doening. aanleiding geven tot voldaan heid mag het echter niet. Immers beziet men de andere zijde van deze medaille, dan kan al spoedig worden vastgesteld, dat duizenden land genooten met de opbrengst van de in zamelingen van een maand, niet gedu rende den ganschen winter geholpen kunnen worden. Hef is daarom noodig, dat aan het Winterhulp-werk op nog hreeder basis .wordt deelgenomen. Be halve door financieel te steunen kan mep dit ook doen door aan de inzame lingen actief dpel te nemen. 's GRAVENHaCE. 31 Oct - Besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en van Landbouw en Visschenj tot nadere re geling. in afwachting van verdere voor schriften. van de gevolgen van nietig verklaarde» pachtovereenkomsten. Op grond van paragraaf 1 der Veror dening no. 23'19-50 en in overeenstem ming-met de paragrafen 2 en 3 der Ver ordening no. 3/1940 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied, wordt bepaald: Artikel 1. Indien voor het inwerkingtreden van dit besluit een pachtovereenkomst is nietig verklaard en de vroegere pachter ingevolge een beslissing van de pacht- kamer of het pachtbureau op het tijd stip van deze inwerkingtreding nog het gepachte exploiteert, kan hij aan de bevoegde paéhtkamer verzoeken den termijn, welke hem voor de exploitatie werd toegestaan, met twee jaar te ver lengen. Artikel 2. (1) Het verzoek moet uiterlijk bin nen een maand na eindigen van den termijn zijn ingediend. (2) De pachtkamer doet partijen op roepen. (3) Het bepaalde bij de artikelen 2 pn 3 van het besluit van 9 September 1941. Staatscourant no. 175 ten aanzien van pachtovereenkomsten, welke reeds voor 1 Januari 1936 van kracht waren, terwijl zij voor bepaalden tijd waren aaneegaan vindt overeenkomstige toe passing. Artikel 3 (1) Dit besluit wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant. (2) Hef treedt in werking op den dag zijner afkondiging De secretaris-generaal van het departement van Justitie. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij. De geheime documenten van Roosevelt De New York6che correspondent van de Giornale d'Italia schrijft, dat de ware aard der beide documenten van Roosevelt reeds is vastgesteld. De kaart, die Zuid-Amerika verdeelt in vijf Duit sche invloedgebieden, is niets anders dan de weergave van een schets, lie den 25sten Aüguslus 1941 door de ..Mirror" werd afgedrukt, als illustratie bij een reeks artikelen, waarin de actie der z.g \ijfde colonne op het vasteland van \mprika .werd behandeld. Het document, waarin de afschaffing van alle godsdiensten en de invoering van een nieuwen Duifschen godsdienst wordt bphandeld is niets anders dan een studie, van de „Christian Science Monitor" over enkele ideeën, aan den Duitschen philosóof Rodenberg toege schreven, aangaande de vereeniging \an alle geloofsbelijdenissen in een nieuw wereldgeloof. PRIJZEN VOOR VEEREN 's-GRAVENHAGE, 1 Nov. Deh laat sten tijd heeft zich een ongeoorloofde prijsstijging voorgedaan ten aanzien van het artikel bedvceren. Thans zijn. naar de gemachtigde voor de prijzen mede deelt. maatregelen genomen de prijzen voor veeren aan handen te leggen In de Staatscourant van 31 October 1941 is een „beschikking opgenomen, waarin de maximumprijzen voor veeren zijn vastgesteld. Het betreft prijzen voor on gezuiverde kippen, eenden- en ganzen- veeren bij levering uit de opslagplaats van den verkoooer. (j Voor de Duitsche pantsereenheden is het ontbreken van bruggen geen be zwaar om de achtervolging van de bolsjewisten voort te zetten. Een on<- diepe plek is voldoende om den over kant van de rivier te bereiken. (P. K. Freytag Schert m.) TOKIO, 1 November Is de algemee ne toestand in den Stillen Oceaan er be ter op ge word g». nadab Amerika heeft verklaard, dat de petroleum voor de Sov jet-Unie voortaan zou worden geleverd via Archangel en niet meer over Wladi- wostok? Deze meening zou wel van zeer optimitische opvattingen ten aanzien van deze kwestie getuigen, zooals uit verschillende persstemmen valt .op te maken, aldu6 een V.P.B.-commentaar. Men wijst er op, dat de toestand in den Pacific inderdaad eenige verbete ring te zien gaf na de Amerikaansche verklaring, doch de toestand op zichzelf blijft de grootste zorg baren. Japan kan geen gunstige houding aan nemen tegenover de Amerikaansche pe troleumtFansporten naar de Sovjet Unie, zoolang het zelf van de levering van deze vloeistof wordt uitgesloten, on verschillig of dit transport plaats heeft via Wladiwostok of via Archangel. Ook in zijn hoedanigheid van onderteekenaar van het driemogendhedehverdrag kan Japan er niet afzijdig tegenover staan De levering van petroleum aan de bolsjewisten kan in Japan nooit een goeden indruk maken. Tegenover de Sovjet-unie zelf is echter nog geen wij ziging in de hoyding van Japan vast te stellen. Er wordt op gewezen, dat de reis per schip van Boston naar Archangel via BERLIJN, 1 November (D.N.B.). Onder het opschrift „Onvermijdelijk mat" houdt het weekblad Das Reich zich bezig met de positie der Sovjet- Unie. Het blad herinnert nog eens aan. de recente verklaring van de Duitsche lei ding, dat de Oostelijke veldtocht reeds beslist is en wijst er in dit verhand op, dat de tegenstanders van het rijk en zijn bondgenooten dit nog steeds betwis ten. Das Reich schrijft: ook in het schaax spel ligt de beslissende zet vóór het schaakmat en niemand denkt eraan om een speler, die twee torens is achter ge raakt nog een kans te geven, hoe wan honig hij zich ook weert. Van beteekenis voor de positie der Sovejt Unie zijn de hesluiten waartoe Stalin door de nederlaag van Wjasma en Brjansk gedwongen werd: 1) De wisseling tin het mnilitaire commando. 2). De verplaatsing van den regee- ringszetel. 3) De Duitsche troepen hebben tot dusver meer dan 1.5 millioen vierkante km. van het land bezet, waarop meer dan een derde van de bolsjewistische bevolking woont. Voorts bevindt zich verreweg het grootste ^leel van de in dustrie der Sovjet Unie of wel in Duit sche hand, of wel wordt, zooals Moskou en Leningrad, rechtstreeks bedreigd. Dit zijn de drie redenen voor de on vermijdelijke Jolsjewistische ineenstor ting, zoo vervolgt het blad. Aan de be weringen van de bolsjewieken, dat zij bezig zijn om machines pn fabrieken uit het Donets gebied en andere deelen des lands naar den Oeral te verplaatsen, kunnen wij peen enkele beteekenis hechten. De kwestie van de betaling van de Amerikaansche hulpverleening aan de Sovjet Unie is than© zoo geregeld, dat de Vercenigde Staten contante betaling van de Sovjets eisehen. Men mag aan nemen, dat dit voor Moskou een ge duchte tegenvaller is. Niettemin hebben de bolsjewistische machthebbers 2ich klaarblijkelijk zonder meer bij de Ame rikaansche eisehen neergelegd. Te Ber lijn zijn namelijk berichten ontvangen, waaruit blijkt, dat Stalin bevel heeft gegeven den goud-voorraad der Sovjet- Unie naar Amerika over te brengen Merkwaardigerwijze hebben de Bolsje wisten voor deze waardevolle trans posten niet den betrekkelijk veiligen weg over Wladiwostock of over Iran gekozen, maar stuurden zij hun goud over de Zwarte Zee naar Turkije. Ge ruchten, waarvan uit den aard der zaak moeilijk een bevestiging is te verkrij gen, willen, dat verschillende schepen, die goud aan boord hebben, door de Duitschers in den grond zijn geboord. IJsland vier weken zal duren en van San Francisco naar Wladiwostok daar entegen slechts drie weken. De verdere weg per spoor naar Moskou is van Ar changel uii veel korter, dan van Wladi wostok. De andere routes overzee ko- mpn practisch niet in aanmerking. Het is alleen het feit op zichzelf, dat de petroleum wordt ingevoerd in Sovjet Rusland, dat Japan interesseert Van de daadwerkelijke hulp. welke daardoor aan de Sovjets wordt geboden, stelt men zich weinig of niets voor, gezien den enormen afstand tusschen begin en eindpunt, doch dat Moskou kan krijgen, wat Japan onthouden wordt, moet op het Japansche volk ontegenzeggelijk een slechten indruk maken. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: Voor den Spaanschen krijgsraad van Merida is in een proces tegen 63 communis ten voor 23 hunner de doodstraf geëi&cht. De Britsche gezant in Dzjiboeti heeft den koning van Saoedië gedreigd het pel- grimverkeer naar Mekka moeilijkheden in den weg te zullen leggen, indien Iben Saoéd de Engelsche politiek in het n'abye Oosten niet actief ondersteunt. Het bericht van een Amerikaansch pers bureau over een aanslag op den Argentun- schen vice-president dr Castillo is onjuist gebleken. Tijdens een onbelangrijk incident ging een revolver af, waardoor waarschijnlijk het be richt in de wereld is gekomen. Bij de uitgeverij Konrad Trietsch te Wuertsburg is een boek"verschenen onder den titel „Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reichc". Het werd samengesteld in opdracht van don Rijkscommissaris, dr. Scyss Inquart die ook het voorwoord schreef door dr. Max Freiherr du Prei met medewerking van den heer Willy Janke. De verschillende hoofd stukken werden geschreven door Nederland sche en Duitsche deskundigen. In de Wilhelmstrasse zijn geruchten, welke in de internationale pers over het her stel der diplomatieke betrekkingen tus schen Duitschland en Griekenland circulce- ren, gedementeerd. De' afgevaardigde van het Turksche district Basra, Abdel Kadir, is op instignatie van den gouverneur van Basra gearresteerd en in een concentratiekamp geïnterneerd Hij wordt er van beschuldigd „revolutionnaire actie" te hebben gevoerd. In het industriegebied van Clermont Ferrand is een geheime communistisch^ or ganisatie ontdekt. 51 personen werden ge arresteerd, van wie 30 ter beschikking wer den gesteld van de gerechtelijke autoriteiten. AMERIKAANSCHE TORPEDOJAGER TOT ZINKEN GEBRACHT? NEW YORK. 31 Oct. (D.N.B-). Vol gens mededeeling van het ministerie van marine zou de Amerikaansche tor pedojager Reuben James",''die naar hef heet', in convooidienst voer. den afge loopen nacht in het Noordelijk deel van den Aflanliechen Oceaan fot zinken zijn gebracht. De zender Boeion heeft vanavond in een mededeeling over hef tot zinken brengen van de Reuben James gemeld, dat het silhouet van dit schip overeen kwam met dat van oude Engelsche oor logsschepen. zoodat verwisseling moge lijk is geweest. Weer torpedojager der V.S. tot zinken gebracht? NEW YORK, 1 Nov. (D.N.B.) Volgens mededeeling van het mi nisterie van Marine zou de Ameri kaansche torpedobootjager „Rueben James", die. naar het heet, in „con- vooidienst'* voer, in den afgeloopen nacht in den Noorrdelijken Oceaan tot zinken gebracht zijn. President Roosevelt heeft in de pers conferentie van het Witte Huis slechts •gewezen op de bekendmaking van het ministerie van marine. Hij voegde hier aan toe, dat hij nog niet. over bijzonder heden beschikte. Op de vraag van een verslaggever, of het incident zou leiden tot verbreking der diplomatieke betrekkingen met Duitschland gaf Roosevelt een ontken nend antwoord. Op de vraag, of Duit sche duikbooten tot zinken zijn ge bracht, antwoordde de president, dat hij dit niet bekend zou maken, zelfs wanneer hij het wist cn dat de tot dus ver aan do marine gegeven bevelon blijven bestaan. DE JODEN IN SLOWAKIJE PRESSBURG, 1 Nov. (D.N.B) On der voorzitterschap van den minister president dr. Tuka zijn in het ministe rie van binnenlandsche zaken bespre kingen gehouden over dc concentratie van de Joden in Slowakije. De uitvoo ring van dezen maatregel werd overge laten aan het departement van binnen landsche zaken. De minis.ter van bin nenlandsche zaken is met zijn ambtge noot, van defensie overeengekomen om voorloopig de reeds bestaande concen- 'ratiekampen van Oremlaz te gebrui ken, die geschikt zijn om 6.000 Joden op te nemen. Met ingang van 1 November gaat het a'eheelé Joodsche huizenhezit in Slowa kije aan den staat over. Daarmede werd een tweede ingrijpende maatregel geno men ,om het bezit aan onroerende goe deren aan de Joden te onttrekken. Im mers. reeds eenieen tijd geleden is het eeheele Joodsche grondbezit aan den staat vervallen verklaard. Dit bezit werd ten doele hervormd tot erfhoeren- hofsteden, en ten deele gebruikt om kleine landbouwbedrijven te vergrooten. BERLIJN, 1 November. De Times publiceert een uitvoerig artikel van haar correspondent te Addis Abeba over den huidigen toestand in A bessin ie, welk artikel niet alleen te Londen, maar ook te Berlijn en niet te vergeten te Rome. sterk de aandacht heeft getrok ken/ De Engelsche regeering heeft het er in het voorjaar op gewaagd den negus naar zijn voormalige hoofdstad te la ten terugkeeren, naituurlijk in den hoop, dat hij nog over voldoende auto riteit zou beschikken, om het land onder Britsche controle te ku§ncn regeeren. In deze verwachting blijkt zij bedrogen te zijn. want in plaats, dat de terugkeer van den negus een verlichting heteekent van de Britsche oorlogvoering in Afrika, zijn er integendeel Britsche politietroepen noodig om te vooorko- men, dat de ..Leeuw van Juda" door opstandige stammen van den troon wordt, verstooten. De correspondent schrijft dat de vréde is hersteld maar het onverant woordelijke volk beschikt over zooveel geweren en munitie, dat men het land moeilijk gppacifideerd kan noemen. De beste medewerkers, waarover Haille Selassie vroeger beschikte zijn geval len. naar Italië overgebracht of hebben zich overgegeven. De negus beschikt slechts over een handvol marnen. die in staat zijn een erooten taak op zich te nemen. Bovendien zag hij zich öm oolitieke redenen gedwongen een aan tal patrotische opperhoofden, die hem geholpen hebben zijn troon terug te winnen, met den post' van plaatselijk gouverneur te heloonen Niet weinige van deze ridders uit de rimboe zitten thans met de handen in het baar. om- lat men een voortreffelijk aanvoerder in een guerilla-oorlog kan zijn. zonder geschikt te zijn voor den ros* van pro vinciaal-gouverneur Daar de beteekenis van zulk een on derkoning wordt afgemeten naar het aantal soldaten en dienaren dat hij er op na houdt, houden deze waardigheids bekleedcrs zoo groot mogelijke' narticu- liere legers op de been. Het ongeluk wil. dat deze heerer ook nog over machinegeweren en zelfs over veld artillerie beschikken. Menig opper hoofd der Amhara is teruggekeerd tot het aloude gebruik, zijn soldaten bij de inheemsche bevolking in te kwartie ren zonder daarvoor eenige vergoeding te betalen, terwijl zij ook niet inzien, waarom zij voortaan de gal la's, die der bevolking uitmaakten, niet meer als slaven zouden mogen behandelen. Een deel der opperhoofden is met el kander in oorlog geraakt wegens ter ritoriale kwesties. Op verzoek van Hail le Selassie hebben Britsche polifie-troe pen met geweld den vrede hersteld Dit wa? een lastige taak. daa- do Britsche politietroepen eigenliik al'een zijn ach tergelaten om de verkeerswegen te be waken. 7Jj zijn dus niet hijzonder tal rijk. Verder valt het den negus moeilijk te begrijpen, dat het ernst is. Alles gaat h-.j hem zeer langzaam -en vooral tegen de onder-kooingen is hij nauwelijkfi op gewassen. Ziin prestige schijnt na de vlucht van 1936 volkomen verloren fe •»iin gegaan MINDER TREINEN IN DUITSCHLAND JjJERLIJN, 1 Nov. (V.P.B). Van 1 November af valt een groot aantal Duit sche treinen uit. omdat het vervoer van aardappplen. kolei en groenten voor gaat. De overblijvende treinen zijn voor reizigers gereserveerd, die voor dienst of beroep moeten reizen. Het verkeer zal ongeveer zoo geregeld worden, als dit geschiedde met Paschen en Pinksteren, zoodat de reizigers er op moeten reke nen dat ze niet altijd een plaats zullen krijgen. Het is dus ook voor Neder landsche reizigers, die naar Duitsch land gaan aan te bevelen van te voren te informeeren, welke tre'rrën loopen. j Vandaag verduisteren om 18.14 uur Vandaag, Zaterdag, gaat de zon on- der om 18.12 uur. Maan op 17.30 uur en onder om 5.31 uur. Zondag: zon op om 8.36 uur en j on^e{ om 18.11 uur: maan op om j 17.5a uur en onder om 6.35 uur Maandagzon op om 8.38 uur, on- j der om 18.08 uur. Maan op om 18.17 uur, under om 7.40 uur. In een plaats in het Oosten van ons land is een zg. kabelwacht ingesteld. Onverantwoordelijke Nederlanders, aan getast door de, beruchte Engelsche ziek te, meenden door het vernielen van ka- héls. de Duitsche overwinningen te kun1 non veranderen in Engelsche zegepra len. Het eenige resultaat is, dat de bur gers der stad op wacht worden gezet bij .Ie kabels om deze te beschermen tegen verdere aanslagen van verdwaasde landgenooten. In een plaats in het Oosten van Euro pa staan ook Nederlanders op wacht. Neen. niet op .kabelwacht', want deze landgenooten vormen een zeer groot contrast met de .dapperen', die, in plaats van de wapenen op te nerpen cn den strijd aan te hinden tegen het bolsje wisme. zich onledig houden met het ple gen van sabotage daden. Deze landge nooten daar in het Oosten van Europa, wapenbroeders van dc zegevierende Duitsche soldaten, zijn van een ander, heter gehalte, het zijn Nederlandsche nationaal-socialisfen van de daad. goede vaderlanders, kerels uit óén stuk, die ge leerd hebben zich in te zetten voor de QToofe idee. zelfs al riskeëron zij daar op' te bun leven. Die landgenooten daar in het Oosten, 'ii geven bot voorbepld en indien u werkeliik uw vaderland lief heht, he frekt dan evenals zij de wacht in hef Oosten. Hein dan mede het communis me vernietigen, strijdt dan met Duitsch land tegen het holsiéwisme. meldt u dan aan en treedt in de gelederen van het Vrijwilligerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 Den ITaag Meldt U ter keuring Aanvang van den diensttijd op 8 De cember 1941. Na afloop hiervan bemid deling voor arbeid in Nederland. .Keu ringen hebben plaats op 3, 4, 5. 6, 7. 8, 10. 11, 12, 13 en 14 November 1941. Voor vrijwillige dienstneming bij den Nederlamlschen Arbeidsdienst zal op ondervermeide plaatsen en data. telkens tusschen 9.00 cn 15.00 gelegenheid zijn voor keuring voor vrijwillige dienstne ming. Iedere jongeman, die aan de vol gende voorwaarden voldoet, kan zich naar de dichtsbjj gelegen keurings plaats begeven cn zich aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten voor dp hepn en terugreis worden vergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. Gegadigden moetpn aan dc volgende voorwaarden voldoen: a) Nederlander zijn; b) niet jonger dan 17 en niet ouder dan 23 jaar zijn; c) ongehuwd zijn; d) voor zoover minderjarig, in het bezit zijn van een bewijs van toestem ming van een hunner ouders, hun voogd of verzorger. MELDT U TER KEURING AAN! Maandag 3 Nov. 1941: Heerenveen: Crackstraat 6 (schouwburg zaal). Hilversum: Spoorstraat 1 (voorm. dienst- geb.). Heerlen; Esschcnerwog 25a, centr. werk plaats. Dinsdag 4 Nov. 1941: Zwolle: Bljjm'arkt 25. Amersfoort: Koningsstraat 80, school nr. 3. Roermond; Lindanusstraat 5, Christoffel- huis. Woensdag 5 Nov. 1941: Emmen: Markt, hotel Groothuis. Utrecht: Draaiweg 29, Gouverneurschool. Tilburg; Langeschvjfstr^at 66, geb. publie ke werken Donderdag 6 Nov. 1941: Almelo: Oude Kloosterweg 1. Haarlem: Gasthuisstraat 32, gcb. de Doo ien. Donderdag en Vrijdag, 6 en 7 Nov. 1941: Rotterdam- Oranjeboomstraat 109. Vrjjdag 7 Nov. 1941 Deventer: Klooster 5, .geb. het Klooster. Gouda; Oost-Haven 50, gcb. gem. consul- taticgebouw. Zaterdag 8 Nov. 1941: Winterswijk: Heytsma Mullicrwcg 20, school M. Maandag 10 Nov. 1941: 's-HcrtogcnboschStadhuis, Markt. Maandag cn Dinsdag 10 en 11 Nov. 1941: Den Haag: Huygenspark 23. Dinsdag 11 Nov. 1941: Arnhem; Menthenstraat. 12. Bergén op Zoom: „Holl. Tuin", Huybcrg- schestraat 14. Woensdag 12 Nov. 1941: Nümegen: Ridderstraat 14. Leiden- Oude Vest 25. Vlaardingen: Schiedamscheweg 12 (volks gebouw). Donderdag 13 Nov. 1941: Fnkjiuicen: Gemeentehuis. Vrijdag 14 Nov. 1941; Bolsward: gebouw Wipstraat. Ieder die wordt goedgekeurd en ove rigens aan de le stellen eisehen vol doet, wórdt op 8 December 1941 opge- roppen om gedurende 5^ maand in den Nederlandsrhen Arbeidsdienst 1e die nen. Na beëindiging van den diensttijd van WA maand kan de vrijwilliger bij gebleken geschiktheid in aanmerking kónjen voor een van de 3 volgende groe pen: I a) Opleiding tot kader; b) vrijwillig nadienen gedurende nader te bepalen tijd; c) na eervol ontslag voorkeur bij ar beidsbemiddeling in Nederland. ROEMEENSCHE STAATSLIEDEN NAAR BERLIJN BERLIJN. 31 Oct. (A-N.P.). De Roe- meensche vice-ministerpre6ident Mihai Antonescu zal begin November iri gezel schap van minister Veler, Pop een be zoek aan de Rijkshoofdstad brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1