FFICI3EL ANTWOORD AAN ROOSEVELT Waarom, met Duitschland tegen het bolsjewisme? IDE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Zijn verklaringen aangaande Duitschland weerlegd IEDEDEELING AAN- NEUTRALE REGEERINGEN RADIO-MOSKOU OVER DEN STRIJD Churchill en De Gaulle Het complot in, het protectoraat Met Duitschland tegen het bolsjewisme TURKIJE'S POLITIEK Anderhalf millioen W.H.N.-speldjes van aardewerk JAARGANG NO. 108 MAANDAG 3 NOVEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ONNtMbNTSPRIJSper 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per t per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 1620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen./ 1.20. 0FDKWARTIER VAN DEN EHRER, 2 Nov. (D.N.B - Duitsche regeering maakt de gende officieele verklaringen :end: „De president der Vereenigde Sta- van Amerika heeft in een rede op Ictobwr de volgende beweringen ver- digd: 1) De regeering der Vereenigde alen ie in het bezit van geheime ndkaart, die in Duitsohland door de jilsche regeering is vervaardigd, et betreft een landkaart van Mid- 'n en Zuid-Amerika, zooels de Fueh r dat wil reorganiseeren, door van veertien landen, welke zich in dit (bied bevinden, vijf onderworpen alen te maken om zoodoende het ■hecle Zuid-Amerikaansche conti »nt onder zijn heerschappij te bren- m Een van deze vijf staten zou zooge tamd ook de republiek Panama om- illen, alsmede het Panama-kanaal. 2) De Amerikaansche regeering is hef bezit van een tweede document it door de Duitsche regeering is op- steld. Dit document bevat het plan n. na den door Duitschland gewon- n oorlog alle bestaande godsdiens- n in de wereld af tc schaffen. De tholiekc. prote^tantsche. mohamme ansche. hindoe, boeddhistische en nfcche godsdiensten zullen op de- 'Itde wijze worden afgeschaft. Het 'rit van de kerken geconfiskeerd, ?t kruis en alle andere symbolen der dediensten verboden, de geestefiike and op straffe van overbrenging lar een concentratiekamp tot zwij- ?n gebracht worden. In plaats van deze kerken zal een lorna liona Ie, nationaal-socialistische 'rk komen, waarin, door de natio- lal-sorialistische Duitsche regeering inge\\ezen„ sprekers een functie zul- n uitoefenen In plaats van den Bij- I zullen woorden uit het hoek van n Fuehrer „Mein Karapf" worden gedrongen en als heilige schrift van "acht worden verklaard, het kruis n Christus zal door het hakenkruis i het ontbloote zwaard vervangen orden en tenslotte zal in de plaats n God de Fuehrer komen. De Duitsche regeering -constateert n aanzien hiervan: 1) Er bestaat noch een in Duitsch- nd door de Duitsche regeering ervaardigde landkaart over een rdeeling van Midden- en Zuid- merika, noch een door de Duit toe regeering vervaardigd docu- ient Over het afschaffen van de Jdsdicnsten in de wereld. In heide evallen moeten het dus verval singen van den profsten en meest ibehouwen aard zijn. 2) De beweringen over een ver dring van Zuid-Ameri^a do%r uitschland en een afschaffing van godsdiensten en kerken in de ereld en de vervanging daarvan oor een nationaal-socialistischo erk zijn zóó onzinnig en absurd, at het voor de Duitsche regeering erbodig is, hierop in te gaan. Duitsche regeering heeft het instaande aan alle neutrale leeringen, waaronder ook die i Midden- en Zuid-^merika gs diplomatieken weg ter ken gebracht. De Greer en de Kearny De president der Vereenigde Sta- van Amerika heeft in zijn rede van 28sten October verklaard, dat een lerikaansche torpedojager den vier- September en een andere Ameri- ansche torpedojager den zeventien- 1 October door Duitsche zcestrijd- "totpn zijn aangevallen. 'p Amprikaansche reeeering heeft het ""'on willen vermijden. Doch het "e'pn is begonnen en de geschiedenis rit vastgelegd wie het eerste schot rit gelost. Amerika is aangevallen, n merkelijkheid blijkt uit de rappor- 1 Van de Duitsche duikbootcomman fl,pn en uit de gepuhliceerde officier vftklaringen van de Amerikaansche ""ine autoriteiten de volgende toe ïfht: Het incident van den vierden Member heeft betrekking op den ^rikaanschen tornedopjager Greer. van den zeventienden Orfoher op Amorikaanschen torpedojager Hear e torpedojager Greer heeft in nauwe ^ire samenwerking met F.ngelsche s,ri)dkrachten een Duitsche duik- 01 "renlang achtervolgd. Bij deze ach ting is de Duitsche duikboot die zich onder vater bevond, met diepte bommen aangevallen. Eerst nadat deze aanval had plaats gevonden, heeft de Duitéche duikboot van zijn strijdmiddelen gebruik ge maakt. De torpedojager zette 1e achter volging met dieptebominn nog verschei dene uren zonder succes voort. De torpedojager Kearny voer ter be scherming van een convooi, toen hij het verzoek om hulp van een ander con vooi op gen andere plaats van den At lantischan Oceaan opving, dat in een strijd was gewikkeld met Duitsche zee strijdkrachten. Dp Kearny veranderde daarop zijn koers, begaf zich naar de plaats, waar het gevecht werd geleerd en viel een Duitsche duikboot met diep tehommen aan. De Amerikaansche minister van ma rine. Knox, heeft jzelf bevestigd, dat de Kearny dieptehommen heeft geworpen en dat eerst eenigen tijd later drie tor pedo's op hem verden afgevuurd, waar van een den torpedojager heeft getrof fen De Duitsche regeering constateert derhalve, dat ten eerste de door president Roosevelt in zijn rede gegeven voorstelling, dat Ameri kaansche torpedojagers door Duit sche zeestrijdkrachten zijn aange vallen en dat dus Duitschland Ame rika heeft aangevallen, n i et over eenstemt met de 'feiten en weerlegt wordt door de officieele verklarin gen der Amerikaansche marine autoriteiten en ten tweede dat in te- gedeel de beide Amerikaansche tor pedojagers Duitsche duikhoottya hebben aangevallen en dat dus Amerika Duitschland heeft aange vallen, hetgeen eveneens door de' Aan het front bij Leningrad moet het transport voor een deel reeds per slede gebeuren. (P. K. SchiirerScherl ma Amerikaansche marine-autoriteiten wordt bevestigd. De indruk van de verklaring „Met deze verklaring is het leu gengebouw van Roosevelt defini tief ineengestort", zoo uitte men zich in de WilhelmstFasse over de politieke'beteekenis en dc draag wijdte der beide officieele verkla- ringep van de Duitsche rijksre- geering. Dc heoordeeling der beide officieele Duitsche verklaringen in Berlijnsche po litieke kringen kan in het kort als volgt worden samengevat: Roosevelts doel einden zijn daarmede onthuld en al zijn pogingen om het Duitsche rijk te pro- voreeren zijn mislukt. Reeds sterven zonen van de Ver. Staten voor Roose velts particuliere belangen, welke niet de belangen van het Amcrikaasche volk zijn. Hoe het onk gaan mag, Roosevelt zal geen jota wijzigen aan den zegetocht tegen het bolsjewisme, evenmin zal hij den ondergane van Engeland tegenhou den, doch veeleer zal hij de zonen van de Ver. Staten opofferen en we) voor de belangen der joodsche kapitalisten in Wallstreet en Londen. De rijksregeering heeft gesproken. Haar verklaringen zijn onweerlegbaar. Herr Rosevelt is gevonnist. Roosevelts strijd om den oorlog, welks regisseur de president en zijn joden zijn, is daarme de ten einde. STOCKHOLM. 3 Nov- (D.N.B.) Zon- dagavond publiceerde de bolsjewisti sche radio een bericht van den Tass- correspondent, waarin gezegd werd: „In alle sectoren van het Westelijk front rukken de Duitschers op." Den geheelcn dag heef*, de vijand ons met zwaar ar tillerievuur bestookt. In een uitzending in den nacht van Zondag op Maandag werd gezegd: „Le ningrad heeft totdusver nog nooit een zoo sterken vijand Gehad als die, welke thans voor de poorten staat. Nog nooit heeft Leningrad zich zoo in gevaar be vonden als juist nu." BERLIJN. 3 Nov. In Duitsche po litieke kringen heeft men met belang stelling kennis genomen van een con flict tusschen Churchill en den leider der vrije Franschen, generaal de Gaul le. Churchill schijnt er achter gekomen te zijn, dat 'de Gaulle, die den laatsten tijd te Brazaville resideerde «n dus niet onder directe contróle der regeering te Londen stond, van deze gelegenheid ge bruik heeft gemaakt, om achter deb rug van zijn bondgenoot rechtstreeks in con tact te treden met Washington. De Gaulle zou pogingen in het werk hebben gesteld, om van de Amerikaan sche regeering gedaan te krijgen, dat zij hem en zijn kabinet als de wettige Fransche 'regcering erkenden, hetgeen zou moeten blijken door het zenden van een Amerikaansche gezant naar zijn hoofdkwartier. Volgens berichten uit Amerikaansche bron heeft Churchill te Washington een formeel protest legen deze actie laten indienen. Hij eischte dat het staatsde- partement door midd.el van een ondub belzinnige dementie deze kwestie uit de wereld helpt. Bovendien heeft hij de Gaulle gelast Brazaville oogenblikkeüjk te verlaten en zich weer in Londen te vestigen. NIEUWE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR DRENTHE 's-GRAVENHAGE, 3 November. Met ingang van 1 November 1941 is de heer ir. G. A. Thijn te Emmcn benoemd tot voedselcommissaris voor de provincie Dren'he. Met dienzelfden datum 'is de heer R Wichers Hszn te Gasseltcr-Nije- veenschemond ontheven van zijn func tie als voetffcelcommissaris voor de pro vincie Drenthe en benoemd tot voedsel commissaris in alsromeen«\n din"st voor het vervullen van door den directeur- generaal van de voedselvoorziening te geven opdrachten. PRAAG, 3 Nov. (D.N.B.) Wegens voorbereiding tot hoogverraad en sabo tage zijn op 31 October vier personen door het etandgerecht te Praag ter dood veroordeeld. De vonnissen zijn voltrok ken. De vier personen waren lid van een Tsjechische weerstandsgroep, die zich in het bijzonder bezig hield met daden van sabotage en brandstichtingen. Een hunner had bovendien volkomen on schuldige onderdanen van het protecto raat van medeplichtigheid beschul digd. Een nieuwe verordening bepaalt, dat het Tsjechische nationale theater te Praag terstond kan worden heropend. De schouwburg was in verband met den uitzonderingstocfetand namelijk ge sloten. Reeds tien dagen geleden was het voor alle openbare lokalen en café's vastgestelde sluitingsuur weer opgehe ven. Er hebben zich den laatsten tijd in het protectoraat geen verstoringen meer voorgedaan in het normale leven. De tot dusver moeilijke levensmiddelerrtoe- sf'and was voor een deel veroorzaakt, door het feit dat vele levensmiddelen achtergehouden waren. De plaatsvervangende rijksprotector heeft derhalve een verplichting tot aan vullende opgaven^fgekondigd. In drie Moravische districten, waar tot dusver 15.000 varkens warcii aangegeven, is dit aantal reeds op den eersten dag der aanvullingsopgaven gestegen tot 7S 000. Omtrent den omvang van de tegen den staat gerichte acties in het protec toraat wordt thans hekend, dat de vroe gere Ministerialrat Schmoranz als per-s chef van het protectoraat een der inspi ratoren en organisatoren is geweest Van deze acties». Hij had in het geheele pro tectoraat een censuurapparaat ingesteld voor dp Tsjechische pers, waarbij uit sluitend hooggeplaatste officieren van de vroegere Tsjechische weermacht en vooral officieren van den berichten dienst waren aangesteld. De vroegere minister-president Elias droeg kennis van dit berichtenapnaraat en van zijn hoogverradelijke activiteit Omtrent het proces tegcir Elias wordt thans gemeld, dat de gearresteerde met groote hoffelijkheid is behandeld Uit eigen beweging heeffcr hij gevraagd om een advocaat, dien hij een verklaring in de Duitsche taal heeft doen opstellen, welke hij aan het slot van het proces aan het Tsjechische volk wilde doen hooren. In deze verklaring heeft Elias uitdrukkelijk zijn eigen actie veroor deeld en het Tsjechische volk aange maand verstandig te zijn. Verder is een poging gedaan t<?t ver giftiging van vier Tsjechische hoofd redacteuren. Tot dusverre is® een aan zijn vergiftiging overleden Deze daad is gepleegd tijdens een persreceptie in hgt gebouw van den Tojechischen minister president. Het onderzoek, van de crimi- neele politie is nog aan den gang. Door de maatregelen van den plaats- vervangenden rijksprotector is de haard van onrust in het protectoraat opgehe- \en eri een opheldering van den toe stand verkregen. In Praag wijst men er op, dat, wan neer zich geen nieuwe incidenten voor doen, welke de openbare rust en orde verstoren, verdere verzachtingen ver wacht kunnen worden. Generaal der vliegers Christiansen heeft een bezoek- gebracht aan de tentoon stelling van den Rijksarbeidsdienst en den Nederlandschen Arbeidsdienst in den Haagschen Dierentuin. Rechts generaal der vliegers Christiansen (Stapf-Mol) Van Ncdcrlandsche officieele zijde' schrijft men ons: WAAROM met Duitschland tegen het bolsjewisme? Omdat het .bolsje wisme de jeugd vernielt mo.T een wreed sadistisch genot. Omdat jeugd het grondelement van leven is waaruit al het goede en eerlijke voortkomt. Omdat de jeugd leven is en moed, eer lijkheid. geluk. En dat mag niet vernie tigd, mag niet. verminkt worden, niet vertrapt en opgeofferd aan deze krank zinnige gedachte van het Bolsjewisme: „Gelijkschakeling van alle menschclijkc geesten" Dat kan niet! Dat mag niet! Het is een loochening van de menschclijkc zelfstandigheid, een afwij zing van den vrijen wiJ, een ontken- nj n g van de ziel. Dit is een gelijkstel ling van den mensch die geest en verstand bezit, aan het dier dat han delt volgens zijn instincten En daarom was het noodig dat gods dienst en beschaving werden uitgeroeid, dat maatschappelijke ontwikkeling werd tegengegaan, dat alle remmen wer den stukgeslagen. Het Bolsjewisme m ocs t#ieerschen. Het Bolsjewisme dat geen bewust leven kon gebruiken, geen helderheid van geest, geen eigen mee ning. Het heeft alles trachten te vernie len wat den mensch tot mensch maakt En dit is niet van ons. menschen. Dat kan niet. Daarvoor zijn wij te goed, te rijk aan geest, te edel te sterk. Wij zijn geen Mongolen. O, konden wij ons eenigszins oorstellen wat er ge beurd zou zijn als één keer deze horden begonnen waren op te rukken, daar was geen houden aan geweest. Daar zou niets tegen opgewassen zijn. Wij hadden alles verloren wat wij be zaten. En nu menschen? Duitschland staat tegen he-t Bolsjewisme, Duitsch land bezit de jeugd. Duitsch land bezit het bewuste leven, den moed, de kracht, de eerlijkheid te staan tegen den springvloed der horden. Het Bolsjewisme paste de mensohelij- ke ziel aan, aan de toestanden die er heerschten. Rusland huldigt het princi pe „leed te verzachten door erover te schreeuwen". Alles werd verlaagd tot armoede, ellende en verlatenheid, tot domheid. Men moest vechten als een dier tegen geluk en beschaving De we reld moest één ruïne, één slagveld zijn 5 ons tevreden met wat er bereikt werd. Maar er i s niets bereikt H^t eenige wat in onze handen en harten bleef, is wéér een oorlog, weer een leed, een haat en een pijn die ondra gelijk is. Naast een verschrikkelijke pas siviteit en geslagenheid, leeft een harde drang naar daden. Het is niet te ver kroppen dat de passiviteit het altijd schijnt te winnen. Jeugd, staat op, richt, U, weest eerlijk en oprecht, nuchter. Grijpt alles aan zonder vooroordeel, zonder verwijt cn afweer, maar met liefde en verlangen naar het juiste, het eerlijke, vechten Durven wij dat, dan zal het geluk zijn tusschen ons, dan zullen' wij sterk, zijn Wij cischon van onszelf een standpunt, Wij kunnen er niet buiten. Dat is oneerlijkheid, laf heid, zich verschuilen achter den rug van een ander, zich Verschuilen in de massa. Op uit de massa waarin'dc geest ver drinkt. Zien wij naar het ontzettende, bittere voorbeeld dat het Bolsjewisti sche Rusland ons schenkt. De jeugd in Rusland werd gedood. Doen wij haar weer leven. Vooral ,in onszelf. Wij zoe ken geen middenwég. Die bestaat niet! Wij staan eerlijk. Wij leven en strijden: mét Duitschland tégen het Bolsjewis me. B. F. ■J Dat kan niet. dat is tegennatuurlijk! Staan wij op en luisteren wij, eerlijk, on be voor oord ee 1 d Duitschland wil de volkeren richten naar het hoogste goed: een eigen wil, geestkracht, geluk. Duitschland vecht vóór beschaving, voor Godsvertrouwen, tegen vernieling en onbeteugeldheid. Mensch vecht tegen heestmensch, be- heersching tegen onbeheerschtheid, eer- lijkeid tegen blindheid. O. durven wij eerlijk zijn. Jeugd van Nederland, durven wij vechten voor de ziel, alles hiervoor geven, alles hiervoor offeren, ons zelf geven totaal- zonder te rughouding; durven wij alles weg te werpen wat wij bezitten aan fouten en tekortkomingen en vooruit te gaan een' standpunt te bepalen. Wie zich er nog op beroept mensch te zijn en een ziel in zijn lichaam te dragen; wie zich erop beroept eerlijk te zijn en vooral Gij, Jeugd van Nederland, die nuchter en sterk wilt heet en, dapper en goed durft te staan, vóór het goede% tegen de barbaarsehheid. Er kan geen mensch afzijdig blijven staan. Wij m p e te n kiezen. Het is belachelijk om te wachten Waarop? Wij durfden ons niet meer afvragen wat een gezonde werfeld is. Wij durven het nóg niet! Wij stellen ANKARA, 3 Nov. (D.N.B.) Pre sident Ierrtet Ineocnoe heeft in het par lement een uitvoerig overzicht over den politieken toestand gegeven, waarin h|j uitdruking gaf aan de vrees, dat de oor log-zich nog verder zou uitbreiden. De vvensch naar vrede en de hand having van zijn eer en veiligheid zijn steeds de spil geweest, waarom zich de politiek van Turkije heeft bewogen. Onze betrekkingen tot Duitschland werden op de zwaarste proef gesteld tij dons de gebeurtenissen op den Balkan. Op dat oogenblik heeft het eminente staatshoofd van het Duitsche rijk, Hit Ier, die onze belangen en onze onrust zag en ten volle begreqp. in een persoon lijke boodschap, tot mij gericht, zijn vriendschap voor ons land tot uitdruk king ^gebracht. Het antwoord, dat ik hem met goedkeuringder regeering zond, en de daarop gevolgde nieuwe wisseling van boodschappen, hebben een atmosfeer van wederzijdsch vertrou wen geschapen, die ten grondslag heeft gelegen aan het Duitsch Turksch ver drag van 18 Juni. Hierop zou ik met gropte voldoening willen wijzen. De Duitsch - Turkoche betrekkingen hebben zich sedertdien ontwikkeldin een door niets verstoorde vriendschap. Nadat de president had verklaard, dat Turkije zijn verplichtingen, voort vloeiend uit het bondgenootschap je gens Engeland wenschte trouw te blij ven. zeide hij: onze buitenlandsche po litiek, beschouwt de trouw aan verplich tingen als het eenig beginsel, dat over eenkomt met het karakter van het Turk- sche volk, de belangen van het algemeen en de internationale njoraal. 's-GRAVENHAGE, 3 November. Do stichting Winterhulp Ncdcrlapd is bij haar inzamelingen al meer malen van de gedaohte uitgegaan, dat dc aan te bieden speldjes waard moesten zijn om bewaard te wor den. De sprookjes-speldjes en de wapenspcldjes getuigen daarvan. Voor de collecte op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 November komt zij mot iets zeer aardas voor den dag: speldjes van gebakken aarde. Het zijn terracotta "tegeltjes van cir kelvormig model met een middellijn van 30 en een dikte van 5 millimeter, die een keuze uit 14 afbeeldingen zullen bieden. Voor elk dezer is een karakte ristiek beeld gekozen uit de provinciën en de drie voornaamste steden van ons land: voor Amsterdam de Westertoren, voor Rottej/lam de St. Laurenstoren en voor Den Haag de ridderzaal, terwijl die der provinciën als volgt zijn: de Dom toren te Utrecht, de Martinitoren te Groningen, het stadhuis.to Haarlem, do Snssenpoort te Zwolle, het Valkhof te Nijmegen, de oude Maasbrug te Maas tricht, het stadhuis te Gouda, de Gevan genpoort te Bergen op Zoom, het raad huis te Veerc, een kijkje op Grouw van het Pikmeer af en het hunebed te Rolde, alles in licht relief. In de verwachting, dat de belang stelling voor deze speldjes minstens zoo groot zal zijn als die voor de sprookjes van het vorige jaar, heeft de stichting Winterhulp opdracht ver leend tot vervaardiging van anderhalf millioen stuks. Het was nog aan het eind van 1940, toen deze opdracht werd gegeven, voor do eerste maal in haar geheel aan een Nederlandschc indu strie. Deze kreeg vier maanden tijd om ze op te leveren ter verzending naar de Winterhulp-bureaux in do 12Ó0 go- meenten des lands. Indien men deze anderhalf millioen speldjes op een rij zou willen leggen, stevig tegen elkaar aangedrukt, dan zou men er een weg van 45 km. voor noodig hebben. Wilde men ze liever plat op elkaar op een stapel zien, dan zou deze een hoogte van 7500 meter, d.i. bijna 75 maal zoo hoog als dc hoogstd toren van ons land, moeten bereiken.. Het is de N.V. Brouwer's „Aarde werk" te Leiderdorp, die zich met. de vervaardiging dezer anderhalf millioen speldjes heeft heiast. Daar z'.jn 55 meis jes, buiten het gewone personeel dezer aardewerkfabriek, van de tweede week in' Januari tot in de Meimaand met de vervaardiging dezer speldjes bezig ge weest. Deze meisjes waren speciaal voor dezen arbeid aangenomen cn er is aan deze opdracht voor 20.000 verloond. De meisjes hebben gemiddeld per 'werkdag ieder 3000 van de klei- vormpjes met de hand geponst, ja enkele heel handige meisjes wisten het wel tot 5000 per dag te tbrengen. Maar dan was veelal een rust van twee dagen noodig om de polsspier van den arm waarmee geponst was weer op verhaal tc laten komen. De speldjes zijn licht in gewicht: com pleet acht gram. Zii zijn in doozen van honderd stuks, elke doos de veertien modellen inhoudend, naar de plaatsen van bestemming verzonden. De telling en de distributie over de collectanten zijn op deze wijze zeer vergemakkelijkt: elke collectant krijgt een doos van hon derd stpks mee. „DE OPHITSERS AAN DEN OVERKANT" 's-GRAVENHAGE, 3,November. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl dat hij van 19.45 tot 20.00 uur over den zender Hilversum 2 houdt, heeft tot titel: „Dc ophitsers van den overkant." Vandaag verduisteren om 18.09 uur Vandaag, Maandag, gaat dc zon op om S 38 uur en onder om 18.09 uur, Maan op om 18.18 uur en onder om 7.38 uur. Dinsdag: zon op om 8.39 uur en on der om 18.07 uur: Maan op om 18.46 uur en onder om 8.41 uur. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De geruchten over een wijziging in het Engel&che kabinet hebben nieuw voedsel ge kregen. Lord Halifax, alsmede het ministe rie voor de voedselvoorziening en het Foreign' Office zouden door dc veranderin gen getroffen worden. Bovendien zou Chur chill dc benoeming overwegen van een spe- cialen minister voor de ,oorlogsproductie. Generaal Wavell is, naar de New® Chronicle meldt, in Birma aangekomen. De politieke correspondent van de Daily Express meldt, dat dc Sovjetregeering de Britsche rcgecring heeft uitgenoodigd om den oorlog te verklaren aan Finland, Roe menië cn Hongarije. In Engeland kan jic invoering van den dienstplicht voor vrouwen binnenkort ver wacht worden, om te voorzien in het gebrek aan arbeidskrachten. Waarschijnlijk zal Bevin dc bevoegdheid krijgen alle vrouwen tot den leeftijd van 40 jaar op te roepen. Generaal De Gaulle's oproep tot de Fran schen om Vrijdagmiddag van 4 uur tot 5 over 4 door stopzetting van alles te protes teeren tegen de Duitschers, is in dqn wa ren zin des woords een slag in de lucht ge worden, .meldt D.N.B. uit Parijs. In alle stra ten repten de menschen zich als gewoonlijk. Te Berlijn is een bijeenkomst gehouden van de P. K. mannen van-het Ncderlandsche legioen. Namens de Deutsch-Niederlaendi- sche Gesellschaft heette prof. dr. Loos de aanwezigen welkom. Namens de P.K.-mannen 'dankte Hauptsturm-fuchrcr Hulstein. De Japansche minister van buitenland- sche zaken, Togo, is Zondagavond naar Kan- sai vertrokken, in plaats van Zaterdag vol gens ztfn oorspronkelijk plan. ten einde in het heiligdom aldaar modedeeling te doen van de aanvaarding van zijn functie. Van 1 November af betaalt de En- gelschman gemiddeld dc helft van zijn inko men aan belasting, zoo schrijft de Londen, sche correspondent van het Spaansche Ya.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1