onsense Waarom met Duitschland tegen het bolsjewisme Half November critiek stadium? |ertigtal arrestaties te Velsen Tokio en Washington Fransch blad tegen Londensche radio Met Duitschland tegen het bolsjewisme Passages uit een boek van Churchill Doliar-imperialisme I JAARGANG No. 109 DINSDAG 4 NOVEMBER 1941 an. roek I Bilt; I 'Ivo ril OoJ C. J J j., 24 j, V. d. I °ptccl ISNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; Imaand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT 1 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Lietdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen f 1.20. |E de uitingen der Amerikaansche [propaganda den laatöten tijd heeft d, zal met ons van meening zijn, verbeeldingskracht der Yankee- Igandisten niet hun minst op den end tredende eigenschap is. De Jten'. die opgemelde heeren in het |er gruwelen en der hersenschim- olifiek deden, vinden hun weerga' heechiedenis niet. Maar wat Roo- 1 heeft bedacht op het terrein der Unda slaat de vondsten zijner kerkers toch met stukken. Het is [de Amerikaansche president met [lot zichzelven heeft gezegd; Alles rwat hebben ik en mijn medewer kers geprobeerd zonder het ge- resultaat te behalen, thans bij nog slechts één middel, „jetzt jich 7.ur Magie". Roosevelt als pro- Ida-toovenaar is een figjiur, die (den historici nog menigmaal gelo- |id zal geven tot een wetenschappe- glimlach in de stille studeerka- Jüit zijn tooverhoed en onder' het ■en met de ,star spangled banner' lelde Roosevelt onlangs kaarten luid-Amerika en een brochure over komst der godsdiensten tevoor- iTrURLLTK was al dit tevoorschijn begoochelde materiaal „made in y". En toen Roosevelt eenige 3 uit de bewuste brochure voor bakten zelfs de radio-apparaten n adem van schrik. Er zal aldus ïïorikaansche president na de- [orln? geen godsdienst meer kun- llijven bestaan. De Bijbel, de Ko lde Heilige Boeken der Boeddhis- lij zullen alle verbrand worden op Vinen der wereld en in hun nlaats één nieuw boek. te weten „Mein jif'. Dit onheil kan slechts worden hmen door te maken, dat Duitscli- Idezen oorlog verliest. De ethisch- leusmoreele rechtvaardiging voor Vrede der Vereenigde Staten in de ■r oorlogvoerende mogendheden is liede gegeven. Wie den goochelaar pelt niet onvoorwaardelijk ge- is1 een dwaas of erger nog V'azi. Welnu, de nonsense, die Roo- I als president-goochelaar heeft [slagen, gelooven wij in ge enen dee- i naar wij stellig vertrouwen zal er (ederland geen enkel verstandig >ch te vinden zijn, die den presi- Jeelen godsdienstwaanzin gelooft. |AT Zuid-Amerika betreft, vertelde de opper-Yankee-goochelaar, dat jialve werelddeel voorbestemd is pn Duitsche koloiïie te worden. Al- i dit was de strekking van het be- I dat hij deed houden naar aanlei- van de .gevonden' landkaarten. te denken van dezen onzin? Het ris er in het geheel niet aan noch te denken. Voor wie ook maar een inzicht, heeft in de politieke wer- l'sheid, is het luce clarius, dat Roo it met de grofste en meest onbe- Jven vervalschingety of producten |Amerikaan$che verbeelding werkt, •ijksregeering heeft dit in haar ver ing betreffende vorenbedoelde Ame- jansche uitingen nadrukkelijk vast- p'd en aan die verklaring is niets voegen. Zij soreekt een voldoend lelijke taal voor een ieder, die lezen *'ELSEN, 4 Nov. De gemeente- Mie van Velsen is er in geslaagd r^eks van diefstallen en inbra- iö op te helderen, als gevolg waar- 10 31 personen werden gearres- ri. Het onderzoek is nog aan den fg. zoodat nog meer arrestaties i«fnvacht kunnen worden. den loop van eenige maanden wer- op verschillende plaatsen in de ge |°te Velsen. vooral in IJmuiden, in gepleegd, waarbij de daders op dineerde wijze te werk gingen. In faling van een groot bedrag aan zil 'Ml gaf de politie eindelijk een be- 'djke aanwijzing, omdat bij een der faken veel zilvergeld gestolen was. een inbraak in een bakkerij kon 'otte tot arrestatie van den IJmuide |r L. worden overgegaan. Vele troede- van diefstal afkomstig, konden in 'a& worden genomen. •*e aanhouding leidde tot de arresta an een aantal anderen, onder welke «Zaandammer, die zich aan tal van "hterijen had schuldig gemaakt. was weer medeplichtig aan een in- k in een melkinrichting in IJmui- Bij een huiszoeking vond men bij Rijkscommissaris dr. Seyss-lnquart temidden van de autoYiteiten. die te Krakau de herdenking van den tweeden verjaardag der, stichting van het Ge neraal-gouv erne ment bijwoonden. (Orbis-Holland). sr BERLIJN, 4 November. In Berlijn- sche politieke kringen ziet men met groote belangstelling de buitengewone zitting van den Japanschen rijksdag tegemoet, welke minister-president Tojo bijeen zou roepen, om het Japansche volk op de hoogte te stellen van de cri- tieke situatie, waarvoor het land is ge plaatst. Zooals tegenover bondgenooten te doen gebruikelijk is, onthoudt men zich in de Wilhelmstrasse van commentaar om des te meer de nadruk te leggen on de offi- cieele Japansche motiveering. zooals die door Dopiei is verspreid. Daarentegen laten de Duitsche bladen hun correspondenten in het verre Oos ten uitvoerige radio-telegrammen zen den over de spanning in den Stillen Oceaan. Hieruit blijkt, dat de besprekingen tusschen de Ver. Staten en Japan, welke theoretisch nog steeds te Washington worden gevoerd, prac- tisch vastgeloopen zijn en niet later dan half November zullen worden afgebroken, daar zij absoluut vruch teloos zijn De besprekingen, zoo heet het verder, moesten op niets uitloopen. omdat Was hington onwrikbaar vast houdt aan den eisch. dat Japan zou afzien van zijn aanspraken op een leidende rol in het Verre Oosten, iets waartoe Tokio zich uiteraard niet bereid kon verklaren. Van Japansche zijde heeft men geconsta teerd. dat de Ver, Staten de besprekin gen bovendien nog trachten te rekken om intusschen nog tijd te vinden voor het voortzetten hunner anti-Japansche pmsingeling.spolitiek. Merkwaardigerwijze schijnt Washing ton hij de bolsjewisten voor een geslo ten deur te zijn gekomen. Klaarblijke lijk, omdat men van dezen kant al ge noeg ervaring heeft opgedaan op het gebied van hulpverleening door de groo te democratieën en van dc hooge prij zen. welke biervoor worden gevraagd. Ondertusschen had Roosveelt 1e T.sjoenking meer succes. De bijzondere commissie, die daar verblijft om met Tsjang Kai Sjck te onderhandelen over een hulpverleening in het kader van de leen- en pachtwet is tot een soort Ame rikaansche ambassade verheven, terwijl zij uitsluitend onderhandeld over het in bruikleen afstaan van Chineesche steun punten aan de Amerikaansche vloot en luchtvaart. - Te Tokio slaaf men met wantrouwen zekere verschijnselen gade welke schij nen te duiden on de voorbereiding van een verdrag tusschen de Vér. Staten. Engeland en Tsjocnking. waarbij Noord- Amerika het recht zou krijgen om ge bruik te maken van alle Chineesche cn Britsche scheeps- en luchtvaartbases in den Stillen Oceaan. Mocht dit werke lijk zoo zijn. dan zal Japan onmiddel lijk ziin onderhandelingen met Was- ington afbreken. De Japansche bladen wijzen op de vastbeslotenheid van Japan om het hoofd te bieden aan de vijandig gezinde landen. De Tokio A s a h i S j i m- boen noemt, in dit verband het kern punt van de komende rijksdagzitting dc te venvachten verklaring van den eer sten minister, Tojo. die naar het blad schrijft; die belangrijke punten zal be helzen. Ten eerste zal Tojo nieuwe we gen aanwijzen ter versterking van de Ja pansche politiek. Ten tweede zal de mi nister-president een duidelijke uiteenzet .ting geven betreffende'de onderhande lingen met de V.S. Ten derde zal Tojo een vervolledigine van het strijdfront voorstellen, de regeering zal jn den rijks dag aanvullende weermachtsuitgaven voorstellen, benevens bela6tingvrrhoo- eingen en nieuwe wetten ter vergroo ting van de rijstproductie. De regeering is vastbesloten een totaal economisch en voedingsfront op te stellen. Het volk zal geestelijk worden voorbereid op den crisistijd. dezen arrestant ongeveer tweehonderd valsehe sleutels. Verder werden twee personen gearresteerd, verdacht van een drietal inbraken in Velserbeek Deze ar restatie leidde op haar beurt tot die van vier jeugdige personen, die in Bloemen- daal hadden ingebroken. De andere ar restaties houden vooral verband met rij wieldiefstallen. Vrouwenarbeid in Engeland STOCKHOLM, 3 Nov. (D.N.B.). De Britsche minister van arbeid, Bevin, heeft, naar Goeteborgs handels- en scheepvaartblad uit Londen meldt, Za terdag in een rede verklaard, dat dwang maatregelen ten aanzien van den vrou wenarbeid in Engeland niet lang meer op zich zullen laten wachten. Alle vrou wen tusschen twintig en dertig jaar zul len voortaan slechts werk kunnen krij gen door tusschenkomst van de officiee- le arbeidsbemiddeling. Bovendien wor den de komende weken nog andere maatregelen verwacht. Vrouwen, die in de centrale keukens of als chauffcuse slechts enkde uren per dag werken, zul len nog ander werk opgedragen krijgen. BERLIJN, 5 November (A.N P.). De Petit P a r i s i e n schrijft het. volgende naar aanleiding van de jongste propa- ganda-bluf van de Londensche radio, dat de Franschen slechts den wensch koes terden, de Engelsche blokkade ver scherpt. te zien: „De Engelschen willen de wereld reeds wijsmaken, dat de bewoners der door de Britsche luchtmacht gebombardeerde Fransche kustplaatsen vurig verlangen naar de homaanvallen, welker slachtof fers zij zijn. Nu beweren de Engelschen ook nog, dat de Franschen de hun opgelegde be-? perkingen te licht achten. Op deze bluf zijn de Franschen echter niet ingegaan, zoo constateert, het blad. Zij weten dat niet Duitschland. maar Frankrijk onder de Engelsche blokkade te lijden heeft. Er bestaat derhalve ook weinig kans op. dat zij naar een verscherping der blokkade verlangen." Men schrijft ons van Redcrlands'che officieele zijd et AN er eigenlijk nog een oogenblik twijtel bestaan, hoe dit antwoord moet luiden? Heeft niet jarenlang de Ncderlandsche pers, heeft niet ieder, die zich meer dan oppervlakkig met het we zen van het bolsjewisme heeft bezigge houden, en daarover zijn gedachten in woord cn geschrift heeft geuit, iederen twijfel omtrent liet verwerpelijke van het bolsjewisme als Staatsgedachte, als politiek cn als economisch systeem, als levensbeschouwing cn als levens houding uitgesloten? Indien wij ons voor hef oogenblik tot de economische zijde \^n het bolsjewis me beperken, dan moeten wij vaststel len, dat de bolsjewistische economie den werkenden mensch, van hoog tot laag, tot een machine-onderdeel in het natio nale pKQductie- en distributie-proces ver laagt. Zoowel de ondernemer als de be drijfsleider, de kantoorbediende, de ar beider, allen zijn zij slochts willooze uitvoerders van een. achter de ambte lijke burcautafel uitgedacht, productie- en verdcelingsplan, zonder eenige mo gelijkheid van initiatief, van verant- woordflijkheid-dragen voor eigen ge dachten en eigen daden. Zij onderschei den zich slechts van do machine, door dien zij steeds gevaar loopen gestraft te worden, indien de productie niet zoo danig verloopt, als men zich dat in de centrale heeft uitgedacht of voorgesteld. Ook het individiieele verbruik wordt van Staatswege geregeld. Een vrije keu ze t.a.v. Jde wijze van behoeftenbevredi ging bestaat in den bolsjewistischen Staat niet meer, of slechts binnen de nauwst, denkbare grenzen. Het bolsjewistische productie-systeem kent slechts één doel: den Slaat de mid delen te verschaffen, om zijn levensbe schouwing aan anderen, in de eerste plaats aan de eigen bevolking, maar daarnaast ook aan andere volkeren op te dringen. Daartoe moeien door een overhaaste en geforceerde industriali- saiie de militaire en militair-economi sche uilru6ting van den Staat tot top prestaties- worden opgevoerd, zonder acht te slaan op de levensbehoeften van het volk zelf.' 4 Niet het volk. niet liet volksbestaan, niet de volkswehaart zijn het doel der goederenproductie in tien bolsjewisti schen Slaat, doch dc uitdraging van zijn macht, zoo mogelijk ondergronds door propaganda in het buitenland waar toe de uitvoer de financieele middelen moet verschaffen zoo noodig echter docfr militaire aanranding van andere Staten, die voor de bolsjewistisch^ ge dachte moeten worden gewonnen. Voor het bolsjewisme telt het. volk als zoodanig niet; het is slecht6 massa, de volksgenooten beter gezegd: dé indi viduen, die binnen de landsgrenzen" zijn BERLWN, 4 November. (A.N.P.). Te Leipzig is in Duitsche vertaling hel boek verschenen van Winston Churchill „Wereldavonturen in den dienst", waar aan de volgende passages ontleend zijn. ...den volgenden ochtend zetten wij, zonder ons iets aan te trekken van de brutaliteit der Mamunds, den marsch naar Nawagai voort. Maar de stam was nu nijdig geworden, en toen onze tweede brigade, die op twee dagmarschen af- stands volgde, op de plek aankwam, ver genoegden eenige 'honderden krijgslie den uitgerust met allerlei soort wa pens. van het oude geweer met. vuur- steenslot tot het modernste geweer toe zich er mede om onafgebroken drie uur lang op de dichte massa menschen en dieren los te schieten. Deze nachtelijke sport kostte de briga de ongeveer veertig officieren en man schappen en bovendien een groot aantal paarden en lastdieren. Toen Sir Bindon Blood hiervan be richt kreeg gaf hij bevel tot krachtige vergeldingsmaatregelen. Generaal Jef freys. de commandant van de tweede brigade, kreeg opdracht om den volgen den dag het Mamund-dal binnen te ruk ken en de aanvallers te tuchtigen. Als bestraffing was bepaald, in het dood- loopende dal door te dringen, den oogst te vernielen, de waterreservoirs onbruik baar te maken, alle versterkte schuilhoe ken, voor zoover de tijd zulks toeliet, in de lucht te laten springen en iedereen neer te schieten, die zich tegen deze maatregelen verzette. Bldz. 129. Sir Bindon en de voorste brigade waren zelf in den afgeloopen nacht hevig aangevallen Zij hadden ver scheidene honderden dieren en twintig tot dertig manschappen verloren, maar overigens waren zij er niet" slecht aan toe. Sir Bindon gaf bevel dat wij eerst nog in het Mamund-dal moesten blijven en het ter vergelding te vuur en te zwaard kouden verwoesten. Dat deden wij dan ook, hoewel n\et ge paste voorzichtigheid. Wij gingen syste matisch te werk, van dorp tot dorp, ver woestten als strafmaatregel de huizen, wierpen de putten dicht., haalden de to rens omver, velden de groote schaduw brengende hoornen, verbrandden den oogst en vernielden de waterreservoirs. Dat uas heel gemakkelijk, zoolang de dorpen in de vlakte lagen. De bevolking had zich in de bergen teruggetrokken'en zag tandenknarsend de verwoesting van haar have en goed en haar middelen van bestaan aan. Toen wij echter naar de dorpen in de borgen optrokken, bood dc bevolking woedend verzet en ieder dorp kostte ons twee tot drie Britsche officie ren en 15 tot 20 in.landsche soldaten. Of het geval dit waard was, kan ik niet zeggen. In ieder geval was het dal na 14 dagen tijds een woestijn en was onze eer geredDe Indische regeering be sloot, ook een expeditie naar Tirah Mai- dan te sturen. Daar zou zij de "meeste ko renschuren. kudden en het grootste deel van de nederzettingen der Afridi vinden. Dit alles kon men verwoesten en de stammen met vrouw'en en kinderen mid den in den feilen winter de bergen in jagen, waar zij het ongetwijfeld onbe haaglijk zouden hebben, aldus de tekst dezer passage uit Churchills boek. VLIEGONGELUKKEN IN AMERIKA NEW YORK, 3 Nov. (D.N.B.). -r Bij Sacramento (Caf.) is een viermotorig zoogenaamd vliegend fort neergestort. Zeven leden der bemanning worden ver mis*, twee hebben zich met de parachu te in veiligheid gebracht. Twee Amerikaansche leger jagers zijn bij San An?elmo in denzelfden staat neergestort. Beide bestuurders kwamen SCHIP VAN BRITSCHEN SCHOUT BIJ NACHT GETORPEDEERD STOCKHOLM, 3 Nov. (D.N.B.). De Britsche schout bij nacht Greghton Ems. worth, wiens schip is* ge'orpedeerd, is met slechts enkele overlevenden van zijn bemanning in Engeland aangeko men. zoo meldt de Daily Telegraph Het schip van den Britschen schout bij nacht zonk na den torpedotreffer bin nen twee minuten Reddingsbooten kon den niet meer uitgezet worden Tien Britsche overlevenden redden zich op een vlot en vischten den schout bij nacht op. opgesloten zijn niet anders dan leve ranciers van arbeidskracht; meer wordt niet van hen gevergd, meer mogen zij echter ook niet prestoeren. Niet de be- hoeftenbevrediging in zoo ruim moge lijke mate'is doel der nationale produc tie. De uitvoer is slechts een noodzake lijk kwaad, ter bereiking van onmisbare productiemiddelen, niet om den levens standaard van het eigen volk op te voeren. Is het een wonder. <lat onder zulk een systeem de omvang der geproduceerde goederen verre ten achter blijft bij de mogelijkheden, die de onmetelijke bo demrijkdommen der Sovjet-Unie, in ver binding met een bijna onuitputtelijke arbeidskracht, bieden? Zou onder bijna welk ander economisch bewind zulk een armoede kunnen licerschen als in dat van nature zoo rijke land? Een industrialisatie van den omvang als in de Sovjet-Unie ter hand genomen en tot uitvoering gebracht eischt een or- ganischen groei, die gelijken \trcd moet houden met de ontwikkeling van het volk. Doch zeker is zulk een industriali satie niet mogelijk, wanneer de resulta ten daarvan het volk niet ten goede komen. Men kan den aard van den mensch niet met machtsmiddelen omvormen, al thans niet ontdoen van den drang naar 'opvoering zijner behoeftenbevrediging. Eerst in de naar nationaal-socialisti- sche beginselen geleide volkshuishou ding zal het mogelijk zijn, de redelijke behoeftenbevrediging der volksgemeen schap volkomen veilig stellen oorlogs omstandigheden natuurlijk daargelaten, en daarnaast de productie cn verdee ling der goederen daarheen te leiden, waar die in het algemeen belang het meest noodig dan wel het meeste nut afwerpend zijn. Het gaat thans niet meer orn een tus6chenoplossing tusschen nationaal- socialisme en bolsjewisme. *Wij hebben gezien, waarheen het liberalisme, .het marxisme, cn plutocratie de wereld ge^ leid hebben. Het gaat thans slechts om nationaal-socialisme, belichaamd door het Groot-Duitsche Rijk, en bolsjewisme, waarvan de Sowjet-Uniede draagster is. Aan den ecnen kant. de veiligstelling van volk en orde. aan den anderen kant de verslaving van het volk cn de ver heffing van eenige machtswellustelingen als heerschers over het volk en al zijn hulpbronnen. Mr. Dr. J. v. B. F. ALLE bladen hebben dezer dagen een politieke spotprent afgedrukt, waar op men Churchill en Stalin afgebeeld ziet# als Wolga-sleepers. Zij zeulen een groote lading goud voort, en boven op dien stapel troont de Amerikaansche staatspresident, de exponent van het Amerikaansche imperialisme, dat sinds den oorlog tegen de Sovjet Unie onver bloemd aan den dag treedt. Zoowrel in Moskou als in Londen be gint men langzamerhand te merken, dat Amerika niet alleen uit menschlievend- heid en idealisme bereid is wapentuig en credieten te leveren voor de gemeen schappelijke zaak. De jaachthebbers van het Witte Huis zijn zakenlieden en staatslieden, die geen oogenblik hun doelstellingen uit liet oog verliezen. Die doelstellingen zijn honderd procent Ame- rikaansch en hoe benarder de situatie van de bondgenooten wordt, hoe doeltref fender die Amerikaansche politiek ver wezenlijkt kan worden. i De overneming van belangrijke Brit sche steunpunten in ruil voor eenige af gedankte oorlogsschepen was pas het be gin van de lange reeks voordeclige trans acties. die Uncle Sam hoopt te doen. Er wordt thans weer over steunpunten ge praat en het heeft er allen schijn van, dat weer andere voorposten van het Brit sche imperialisme \an bestemming zul len veranderen en voortaan in dienst zul-~ len staan van de imperialistische poli tiek van Washington. Moskou is de nieuwe klant voor de Amerikaansche zaak. De hulp aan de bolsjewisten, die tevergeefs trachten den opmarsch van de Duitsche legers te weer staan, wordt ook niet voor niets gegeven. Sovjetrussisch goud en grondstoffen gaan er voor in ruil naar den anderen kant van den, Oceaan en de Amerikanen pogen zooveel mogelijk profijt te trekken van Stalins positie. Het Verre Oosten is een ander afzetge bied voor de oorlogsleveranlies van de Vereenigde Staten. Zij leveren graag en zonder scrupules want de hoogste regee* ringsknngen hebben direct financieel be lang bij de oorlogsindustrie. Maar ze le veren niet uit vriendschap en de Ameri kaansche dollar-strategie geeft reeds uit gebreide plannen ten aanzien van Tsjoenking, Birma, en waarschijnlijk ook Thailand. Nederlandsch Indié, Nieuw Zeeland, Australië, kortom overal waar slechts menschen te vinden zijn, die van den rijken oom in Amerika wil len pachten eli leenen. De Zuid-Ameri- kaansche staten, die den Engelschen commercieelen invloed plaats hebben zien maken voor den Amerikaanschen, ondervinden thans aan den lijve wat het zeggen wil onder den zachten drang van welwillendheid te worden vastgebonden naet en ingewikkeld in dollar-credieten. Geen wonder, dat reeds thans in com mentaren gesproken wordt over de toe komstige positie van Engeland niet als zelfstandig wereldrijk, maar als een nieuwe vazal van de Vereenigde Staten: een nieuwe ster bij de stars en stripes van de dollar-strategie. Uitreiken van distributie bescheiden in kerkgebouw VGRAVENHAGE, November. Het Rijkscommissariaat deelt medé: Aangezien de lokalen van den Dierentuin in Den Ilaag noodig waren voor een tentoonstelling, heeft men het daar ondergebrachte Nederlandsche distributiekantoor moeten verplaatsen. Dit kantoor heeft daarop' tijdelijk gebruik ge maakt van de Groote Kerk in Den Haag. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat het hierbij een maatregel be- trelt van de Nederlandsche over heid. die. na het bekend worden, van Duitsche zijde terstond onge daan is gemaakt. Steunpunten der V.S. in Brazilië NEW YORK, 4 November (D.N.B.). De bekende journalist en deskun dige voor Ibero-Amerikaanschc kwesties. Leon Pearson, deelt in de Washington Times Herald mede, dat aan de kust van den Braziliaanschen „bult" ijverig wordt gewerkt aan het aanleggen van zeven steunpunten voor de luchtmacht. Deze steunpunten zijn: San Rogue, Aracaty, Rocas, Ponte Negra. Ilinda, Ma- ceo en Adrantes. Hiervan is Macco het grootst. De eerstvolgende stap is het aan leggen van autosnelwegen om deze steunpunten met elkaar te verbinden. Hiervoor zijn Amerikaansche machine rieën cn Amerikaansche deskundigen door Washington ter beschikking ge steld. De volgende slap is het aanleggen van vliegvelden; waarop een groot aan tal jagers en gevechtsvliegluieen zal wordon geconcentreerd ter „verdediging van het westelijke halfrond". Een moeilijker vraagstuk is echter zoo schrijft Pearson, nog niet opgelost Noch de Braziliaansehc regeering, noch een of andere Ibero-Amerikaansrhe regeering heeft tot dusver de toestemming gege ven, die de oorlogszuehtigen te-Washing ton het liefst zouden hebben, n 1. de toestemming om Ameriknansrhe strijd krachten op deze steunpunten fe sta- tionnecren reeds vóór het bestaan van een crisis. Do strategen te Washington nemen n.l. geen genoegen mei het aanleggen \an steunpunten, zij w-illen veeleer er reeds thans schepen, vliegtuigen en manschap oen heen zenden. Duitsch - Bul^aarsche vriendschap SOFIA, 4 Nov. (D.N.R.) Dc Duitsche minister van financiën, graaf Schwerin von Krosigk. is hier in gezelschap van den Duitschen'gezant aangekomen. Aan het station werd- hij door tal van voor aanstaande Bulgaren welkom geheeten. De Bulgaarsche minister van finan ciën, Bosjilof, heeft ter cere van zijn Duitschen amhtsgenoot een maaltiid aangeboden, waarbij onder meer de le den der regeering, de Duitsche gezant cn do diplomatieke vertegenwoordigers der landen van het dfiemogendheden- verdrag aanzaten. In een toespraak zeide Bosjilof, dat het bezoek van den Duitschen minister de oude vriendschap, die door het bloed in den wereldoorlog vergoten, geheiligd was, heve§tigt. In zijn antwoord zeide Schwerin von Krosigk, dat uit de overeenkomst in de. politieke ontwikkeling der beide volken en uit de wapenbroederschap gedurende den wereldoorlog een nieuwe vriend schap is geboren. Uit de natuurlijke reactie op de onrechtvaardige vredes- dictateti is de economische toenadering tusschen Duitschland cn Bulgarije voort gekomen. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: T)e Amerikaansche senator Wheeler heeft in een persgesprek verklaard, dat de oorlogspartij na de opheffing der neu tral iteitswet de samenstelling van een Amerikaansch expéditieleger zal eischen. De Kroatische siaatsleidcr heeft in plaats van den tegonwoordigen gezant, Benzon, den minister van onderwijs, dr. Mile Soe<lak benoemd tot gezant te Ber lijn. Volgens de New. York Herald Tri bune heeft de president van het Ameri kaansche Roode Kruis, die zoojuist uit Moskou teruggekeerd is, verklaard, dat de bolsjewisten een groot gebrek hebben aan geneesmiddelen en chirurgische in- stru mênten. De decreten over de mutaties in den Franschen nationalen raad zijn te Vichy verschenen. Onder meer houden de aarts bisschop van Parijs kardmaal Suhard en de vroegere minister van binnenland- sche zaken, Frossard op, lid van den raad te zijn. Vandaag verduisteren om 18.07 uur Vandaag. Dinsdag gaat de zon #P om 8.39 uur en onder om 18 07 uur. Maan op om 18.46 uur en onder om 8.41 uur. Woensdag: zon op S4J uur en onder om 18.06 uur: maan op 19-17 uur en onder om 9.42 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1