fRENGE CONTROLE OP BRANDSTOFFENBONS „Het Ned. volk moet naar het Oosten zien" Scherpe reactie op Amerikaansche eischen aan Finland N.O.-Indië betrokken in nieuwe grondstoffenregeling DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Cd Arnhemsche Poortwal 2a t ingang van 10 November a.s. zal men' slechts van één vasten leverancier voorraad kunnen bedekken INSCHRIJVING Rijkscommissaris en gouwleider Forster aan het woord De spanning in het Verre Oosten 'ropaganda-landing Ir D De Britsche verliezen Met Duitschland tegen het bolsjewisme FUNK OVER HET NIEUWE EUROPA [AARGANG No. 110 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1941 ERSFOORTSGH DAGBLAD JiNNEMENTSPRlJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; iaand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—4 regels 1.00, elk« regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën .KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ■GRAVENHAGE, 5 November. De secretaris-generaal van epartement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het nde bekend inzake de distributie van vaste brandstoffen: eneinde het onmogelijk te maken om op onwettig verkregen dstoffenbonnen brandstof te betrekken, wordt met ingang van ovember 1941 voor de distributie van vaste brandstoffen het 1 van klantenbinding ingevoerd, krachtens hetwelk alle verbrui die toewijzingen of bonkaarten of bonnen van den distributie- t hebben ontvangen, met uitzondering van verbruikers van ratorbrandstof voor auto's, verplicht zijn zich bij hun vasten ancier te laten inschrijven en voortaan uitsluitend van dezen brandstoffen te betrekken. Dit geldt ten opzichte van iederen ancier, onverschillig of deze een gasfabriek (voor gascokes), een dstoffengroothandefaar, -handelaar of -slijter, dan wel een han- r of slijter in turf is. Heeft men meer dan één leverancier, dan men één van dezen te kiezen. Het ingeschreven zijn bij meer eén leverancier is niet toegestaan. 1 inschrijving bij den vasten lever an- icr geschiedt als volgt: Voor alle ikers, die een bonkaart J-, K. of L- tien hebben al of niet aangevuld en bonkaart vaste brandstoffen voor oelewdcn dan wel met losse bon- I periodebonnen, bv. voor toeslag gezinnen. toeslag voor ruimten Hzondere doeleinden op formulier i) nf md 112 of \joor pension- en verhuur, moet als bewijs van to rn in het vakje „aanteckeningen" e met „hoofd" gemerkte distributie- aart van dengene. aan wien de bon- K. of L- is uitgereikt, het code- istratienummer van den lever an- erme'd worden.*Is de leverancier een wasfabriek hetzij een ingcschre- roothandeloar of handelaar in vaste vollen of turf dan is het codenum- ondcr meer voldoende. Is de leve- r echter een erkende sliiter in vaste ioffen. dan moet behalve het re- ienummer ook de brandstoffen- 'ssic vermeld worden, waarbij de is ingeschriiven. bv.: br. c. Breda de leverancier een erkende tnrfslij- an moet bovendien het woord turf n toegevoegd, bV: br. cAssen l r alle verbruikers, die een identi- aart. vaste brandstoffen ontvan- ebben, dit. zijn dus dè grootverbrui- in (Je groepen bed c-rood. sommige uikors in de groep e-groen en alle industrieën (groep e-wit) moet bedoelde aanteekening geplaatst en op hun identiteitskaart, overige verbruikers, waartoe be- n de kleinverbruikers in de groe- d. en e-rood, alsmede de ver- ers in de groepen e-blauw en n voor zoover laatstgenoemden identiteitskaart hebben ohtvan- moeten als bewijs van inschrijving inschrijvingskaart van hun leve- er in hun bezit hebben, waarop adres en code- of registratie- er van den leverancier en naam dres van den verbruiker vermeld aanteekenen van het eod<^ of re- alienummer van den leverancier zoowel door dien leverancier als den verbruiker zelf geschieden. In de verbruiker het nummer aantee- rïioet hij uiteraard zekerheid heb- dat hij het juiste nummer ver- Ingeval een inschrijvingskaart verstrekt moet de leverancier de brandstoffencommissie van het waarin de verbruiker is 'ge\es- een afschrift van die kaart toe- n. Zoolang dit niet heeft plaats heeft de inschrijvingskaart geen rde en is derhalve aflevering der dstoffen aan den betrokken ver- ter niet toegestaan. Katlrukkelijk wordt er nog eens Rewezen, dat slechts inschr.j- "g mogelijk is bij de tegenwoor fn leverancier, of. indien men e*r dan één leverancier beeft, bij van hen. De handel zal ook en andere dan zijn bestaande af- ers kunnen inschrijven, daar e" quote wijzigingen op grond van aantal ingeschrevenen zullen fden aangebracht, tenz.j het een "merkelijk aantal nieuwe ,ver- nkers betreft (vestigingen, ver engen buiten dë gemeenten) en geen verlies van oude afne efs tegenover staat. Verbod van levering aan hiet-ingeschreven verbruikers Vanaf fo November a.s. is het andsf offenl ever ancier s verboden antistoffen af te leveren op distn- Gabonnen en toewiizingen aan ver- 'kers die niet bit hen zijn inge geven dat wil dus zeggen, waar de inschrijving niet. hetzij door Meekening vqn het'code- of regis- atienummer op de distributiestam kaart of de identiteitskaart vaste brandstoffen, hetzij door een inschrij vingskaart is vastgelegd. Anderzijds zullen de verbruikers met ingang van bedoelden datum uitsluitend vaste brandstoffen mogen betrekken bij den leverancier, bij wien M. zijn ingeschre ven. Den verbruikers wordt daarom in hun eigen .belang aangeraden om zich, indien zij t.z.t. brandstoffen wenschen te bellekken en hun leverancier zich nog niet met ben in verbinding heeft gesteld, zelf 'tot dezen leverancier te wenden. Dit, laatste is zeker gewenscht. indien een verbruiker tot nu toe gas cokes bij de gasfabriek afhaalde en als klant bij die gasfabriek vvenscht te worden ingeschreven. Indien een verbruiker op 10 No' vember 19 il nog vaste brandstof fen in hestelling heeft bij een an deren leverancier dan dengene, bij wien h.j wordt ingeschreven, mag hij de bestelde hqeveelheid niet meer in ontvangst nemen, maar dient hij de eventueel daarvoor Teeds afgegeven bonnen terug te vragen. Het spreekt vanzelf, dat de leveran cier in een dergelijk geval verplicht is een overeenkomstig aantal geldige bon nen terug' te geven, daar hij immers aan den betrokken, niet bij lièm inge schreven verbruiker geen brandstof meer mag leveren. De aandacht wordt erop gevestigd, dat zoowel leveranciers als verbruikers van vaste brandstoffen bij het niet ma komen van de in het bovenstaand» om schreven verbodsbepalingen strafbaar zijn op grond van het economisch' sanc- tiebesluit 1941Voor verdere verplich tingpn van de brandstoffenleveranciprs worden deze verwezen naar de desbe treffende in dp bladen opgenomen offi- cieele publicatie. Gouwleider Fohter. die voor een kort verblijf in Nederland vertoeft, bracht o.m. ook een bezoek aan AmsterdamMen ziet hem (links) op de foto in ge sprek met den Beauftragte van den nator dr. Böhmker. rijkscommissaris voor Amsterdam, se- (Stapt-Mol) ARNHEM, 5 Nov. In de concert zaal van Musis Sacrum heeft gister avond een groote bijeenkomst, plaats gehad van het Anbeitsbereich der N.S.D.A P. in den Niederlanden, waarin gouwleider Forster, rijke* stadhouder van Dantzig en de rijks commissaris, dr. Séyss-Inquart het woord hebben gevoerd. .Zeer groot was de belangstelling voor deze bijeenkomst. De ruimte was schier te klein, om alle Duitsche en Neder- landsche nationaal-socialistcn te kun nen bevatten. In zijn openingswoord me moreerde commissaris-generaal Schmidt, dat gouwleider Forster in 1940, door den Führer tot gouwleider van Dantzig werd benoemd, van welke taak hij zich op een voortreffelijke wijze in ernstige da gen heeft gekweten. Hierna voerde gouwleider Forster bet woord. Spreker bracht allereerst den rijkscommissaris hartelijk dank voor het feit, dat hij hem had tifitgenoodigd dit scboone land te leeren kennen. Dantzig ligt weliswaar 1000 K'.M. hier vandaan, maar Holland en Dantzig hebben in het verleden zeer nauwe be trekkingen met elkander onderhouden. In den loop der jaren zijn vele duizen den Nederlanders naar het Oosten ge ëmigreerd en in Dantzig wijst nog veel op de innige verbinding tusschen Hol land en Dantzig. Vele jaren lang heeft er een druk handelsverkeer tusschen de Nederlandsche havens en Dantzig bestaan. Toen spreker dan ook de Hol- landsche steden- met- hun fraaie gevels en portalen zag. kon hij zich in Dantzig wanen. BERLIJN, 5 Nov. (V.P.B.) Uit Washington wordt gemeld, dat er een regeling tot stand is ge komen inzake een gemeenschap pelijke verdeeling van grondstof fen en oorlogsleveranties, waaraan Nederlandsch Indië, Britsch-Indië de Maleische Staten, de Philippij- nen Tjsoenking-China zullen deelnemen." Uit Engelsche en Amerikaansche commentaren blijkit. dat het niet in de bedoeling ligt, om deze regeling slechts voor den duur van den oorlog te doen functionneeren, maar dat men er na het sluiten van -den vrede nog een be duidend breedere basis aan wil geven. Indfen dit bericht juist is, bevestigt het nogmaals, dat Ned.-Indië steeds meer verstrikt raakt in de Angelsaksi sche intriges in het Verre Oosten met alle gevaren hieraan verbonden. Volgens een ander V. P. B. be richt is de Aziatische vloot der Ver. Staten onverwachts en zonder eenige voorafgaande aankondiging uit Manilla, waar ze gestationneerd is, uitieloopen. Ze zet thans koers naar Singapore. Persberichten over dit feit zijn nog niet bevestigd, maar in Japan en ook in Berlijn staat men op' het standpunt dat ze juist kunnen zijn. Men zou hier dan te doeji hebben met een nieuwe veiligheidsmaatregel, zooals de marine der Ver. Staten er den laatsten tijd reeds verschillende genomen heeft. Meii denke slechts aan het bevel aan alle Amerikaansche schepen in den Stillen Oceaan om bevriende havens binnen te loopen, het opgeven van de route naar Wladiwostok en het verbod voor Amerikaansche schepen om Ame rikaansche havens te verlaten, zonder toestemming van marine-autoriteiten Te Manilla is voorts generaalmajoor Brerepon aangekomen. Hij heeft de op dracht om een hoofdkwartier voor alle luchtstrijdkrachten in het. verre Oosten op te richten, dat onder Ameri kaansche leiding zal saan. t Generaal Mac. Arthur behoudt zijn post van chef der luchtstrijdkrachten op de Plülippijnen en zal boven Brere pon blijven staan. Thailand Naar het -V N, P. uit Tokio meldt, heeft de directeur van de - handelsaf- deeling van het Japansche departe ment van buitenlandsche zaken ver klaard, dat de regeering er naar streeft dp handelsbetrekkingen met Tndo China en Thailand zooveel mogelijk te ver sterken. Een dringende kwestie is de passieve handelsbalans tegenover Thai land weg te nemen. Als bewijs voor het succesvolle streven om den han del met Thailand fe verlevendigen, werd gewezen op het verstrekken van groote Thailandöche orders aan Japan sche firma's. Economisch, architectonisch en cultureel hebben derhalve in vroe ger eeuwen nauwe betrekkingen tusschen Nederland en Dantzig be staan. De laatste twee eeuwen is dit echter anders geweest. Dank zij het nationaal^ocialistische Duitschland zullen de verbindingen tusschen Oost en West nu wejBfc tot stand gebracht worden. Spreker stond vervolgens uitvoerig slil bij het jodenvraagstuk. Het natio naal- socialisme hoeft de taak op zich genomen, het jodenvraagstuk op te lossen. In Duitschland is than* le jo- denkwest.e opgelost en zoo zal z:i ook in geheel Eurona opgelost worden Met den strijd tegen Rusland valt dan het laatste bolwerk van het jodendom in Europa. Het is nu maar een kwestie van tijd, of de hakenkruisvlag waait van het Kremlin. Dat moment zal een der grootste historische oogen- hlikken van de* geheele geschiede nis der menschheid zijn. Dan zal voor Europa een geheel nieuwe tijd aanbreken. Niet dat de laatste strijd dan gestreden zal zijn. Die strijd zal eerst, ten volle geëindigd zijn. als Engeland ter neder ligt. Wanneer Rusland overwonnen zal zijn,'4dan zal de volle kracht op Enge land worden geconcentreerd. Twijfel kan er niet meer over bestaan: Duitscn land zal ditmaal de overwinning beha len. Een nieuw Europa zal ontstaan. Rede van den Rijks commissaris Hierna sprak de rijkscommissaris een korte rede uit. Spreker bracht gouwlei der Forster dank voor zijn rede, die de toehoorders in het midden van de hui dig'wereldgebeuren plaatste. Wij staan hier aan den Westrand van het conti nent, aldus de rijkscommissaris. Het volk in dit land heett sedert eeuwen het gezicht naar het Westen gekeerd. In dit verband herhaalde de rijks-, commissaris de woorden van den leider der N.S.B., ir. Mussert, dat het aangezicht van het Nederland- eche volk weer naar het Oosten ge wend moet worden. Het is de taak der Nederlandsche nationaal-socialis- ten in die richting werkzaam te zijn. Het Europeesche besef moet hij tiet Nederlandsche volk steeds levendiger worden. Spreker wees vervolgens op de gemeenschappelijke banden van bloed die alle Germaansche volkeren verbin den. In den strijd voor een Nordische en Germaansche statengemeenschap paan de Nederlandsche nationaal-socia- ïisten het Nederlandsche volk voor. Op de basis van het bloed moet liet ge meenschappelijke ideaal gestalte gege ven wordep. De erkenning van dit ideaal zal ons behoeden voor de fout van het internationalisme, dat ons ver deelt en verzwakt en zal ons anderzijds beschermen voor imperialisme of sepa ratisme. Zich tot de Nederlandsche nationaal socialisten wendend, zeide spreker: Een on\oorwaardelijke. levendige kame raadschap. gegrond op het gemeen schappelijk bloed, verbindt ons. Wij zullen elkander helpen en wij zullen onze ervaringen uitwisselen. Wanneer wij ons bewust zijn van ons Europeer schap. dan hegrijpen wij qpk de groote beteekenis van den strijd."welke in het Oosten gestreden wordt. Spreker wilde eerlijk zeggen: wij zullen wellicht nog moeilijke tijden door moeten maken. Wellicht zullen wij ons nog verder moeten beper ken. Maar wij zullen het gemeen schappelijk doen en daarna zal een periode van nieuwe opbloei kunnen aanbreken, wanneer Europa alles tot ontwikkeling brengt wat het. be zit. Dan zijn wij zoo rijk, dat de andere werelddeelen ons zullen be nijden. Spreker besloot zijn rede met e^n drie werf Sieg Heil op den Führer. waarna de bijeenkomst, met het zingen van het Deutechlandlied en het Horst Wessel- lied besloten werd. BERLIJN, 5 Nov. (A.N.P.). - De gisteren gehouden bui ten landsche pers conferentie in de Wilhelmstrasse stond volledig in het teeken van den helden- strijd 'dor Finnen tegen het bolsjewisme en van het verzet van het Europeesche geweten tegen de misdadige inmenging der politici van de Ver. Staten in Europeesche aangelegenheden, zooals deze zeer scherp tot uiting komt in den dwingenden eisch van Washington aan de Finsche regeering om de vijandelijk heden tegen de Sovjet-Unie te staken en een afzonderlijke vred^te sluiten. Deze stemming kwam spontaan in betuigingen van bijval op de pers conferentie tot uiting, toen gezant dr. Schmidt als woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken verklaarde: „Het geweten van 'n oprecht man moet in verzet komen tegen de wijze waarop de politici der Ver. Staten zich probeeren te vergrijpen aan het kleine Finsche volk, dat zijns gelijke niet heeft in dapperheid, vastberaden heid en offervaardigheid. Van Enropeesch standpunt uit, zfro ver volgde dr. Schmidt, moet men weigeren dat de Ver. Staten met de gangster metho den hunner New Yorksclie misdadigers zich mengen in Europeesche aangelegen heden om onbesmette volkeren als het Finsche met hun eigen immoreelen maat staf te meten en op dje wijze te bevuilen. Tegen deze niet meer te overtreffen jood- sche schaamteloosheid zal de Europee sche stemming en het Europeesche gewe ten in verzet komen." Gezant, dr. Schmidt zeide niet te willen vooruitloopen op de Finsche ver klaring, doch zeide niet te kunnen na laten te wijzen op de vanzelfsprekende, eenvoudige en verkwikkende methode waarmede van Finsche zijde reeds op de arrogante houding van minister Huil geantwoord is. Men is er in Duitsche politieke krin gen van overtuigd, dat de Finsche re geering het eenige juiste standpunt in neemt wanneer zij zegt: „De nadere omstandigheden eener beantwoording bepalen wij". Overigens, zoo betoogde de woord voerder van het departement van bui tenlandsche zaken verder, mag men de beteekenis daarvan niet onderschatten, want het gaat hier niet meer uitslui tend om een Finsche of een Duitsche, doch om een uitgesproken Europeesche reactie tegen de venvordeii gangster- methoden van den overkant van den Oceaan. Een Finsch antwoord is voorloo- pig nog niet bekend, maar enkele Finsche perscommentaren laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. Onder het opschrift „Er wordt een oorlogsverklaring voorbereid" schrijft de A j a n S u u n t a. dat het typeerend is voor de verhouding tusschen Enge land en de Sovjet-Unie, dat laatstge noemd land het initiatief heeft geno men tot een oorlogsverklaring van En geland aan Finland. Engelands eigen belangen eischen geen oorlogsverkla ring aan Finland. Dit wordt dus een diplomatieke overwinning der Sovjet: Unie. De nieuwste phase, de eischen van Amerika, vormt een aanleiding tot. over weging van Finlands standpunt. De tot Finland gerichte eisch. zich te rug te trekken, is zóó ontzettend en zou de Finsche grenzen op zóó gevaarlijke wijze ontblooten, dat de nationale belan- gen dit volstrekt niet toelaten. Men kan van een volk niet vrijwillig toestemming tot zijn eigen vernietiging verlangen "A E Britsche propaganda heeft zich een tijdlang bezig gehouden met wat zij als het groote Britsche ontlastingsof fensief in het Westen placht te betite len. Op den duur spraken echter de overwinningen van de Duitsche wape nen aan het Oostfront een duidelijker taal dan de luchtaanvallen der Britten in het Westen, welke de militaire kracht van het Derde Rijk hojegenaamd geen schade toebrachten. Geleidelijk vervaagde dit thema en werd het verdrongen door een nieuw geluid. Men scheen in Londen Ameri kaansche allures aan te nemen en be richtte, dat Engeland, evenals de Vcr- eenigde Staten alle mogelijke materieele hulp aan den Sovjet-bondgenoot zou ver- leenen. Engeland, dat voor enkele maanden de meest dramatische woor den had gebruikt om in Washington duidelijk te maken, dat het zonder mate rieele hulp weldra geen kansen meer zou hebben om den strijd voort te zetten, gedroeg zich als bezat het zelf uitge breide reserves. Het feit, dat deze zendingen naar Rusland tën koste van de aanvullingen van het eigen materiaal gingen, kon niet. lang verborgen blijven, maar reeds nam weer een ander thema de aandacht van de Londensche berichtgevers in be slag. Thans zou in Archangel een groot Britsch expeditiecorps geland zijn, dat een effectieve hulp voor de bolsjewisti sche legers zou vormen. Aanvankelijk heette het, dat er tienduizend man aan land- gezet zouden zijn, maar binnen vier-en-twin tig uur reduceerde ti^t Brit sche propaganda-apparaat het aantal gelande Britten tot 2000 en spoedig bleek, dat ook dit getal nog te.veel nul len bevatte, zoodat tenslotte de waar heid gezegd moest worden en hef Brit sche landingsleger den weg ging van het ontlastingsoffensief in het Westen en van de verschepingen naar Sovjet Rus land. Het landingsleger was omtrent dien tijd terug gebracht tot een klein corps van enkele honderden mannen, die dienst gedaan hadden bij de bege leiding van een transport. Of Stalin zich thans tot dank aan zijn Britschen bondgenoot verplicht zal voe len? BERLIJN^ 4 Nov. (D.N B.). De Brit ten hebben hij hun militair ondoeltref fende vluchten over het Kanaal en naar Duitseh gebied in October 2-30 vliegtui gen verloren- Hiervan komt het grootste aantal n.l. 82 op rekening van Duitsche jagers en 24 van nacht jagers. De lucht doelartillerie 6choot fiO Britsche vlieg tuigen neer, andere Duitsche gevechts vliegtuigen 10 en de marineartillerie 41. Drie toestellen stortten neer en een maakte een noodlanding. De eroote superioriteit der Duitsche luchtmacht bleek bij uitstek in den strijd tusschen jagers. De Britten verlo ren hierbij 6S Spitfires en daartegenover gingen slechts 5 Duitsche toestellen ver loren- ROME, 4 Nov. (A.N.P.). In het Italiaansche Tijdschrift „Echie Commenti" heeft de Duitsche rijksminister van economische za ken, Funk, een artikel gesch'.eveh over de economische vooruitzichten van het nieuwe Europa. „Op het Europeesche continent, zoo schrijft hij, is thans een groote gesloten economische ruimte \n wording, die dank zij de uitgestrekte verzorgingsmo gelijkheden op het gebied der voeds 1- voorziening autarkisch is en volgens de zelfde economische beginselen georgani seerd wordt. Om een nieuwe economi sche ordtening van Europa tot s'anJ te brengen is het ecenwel noodzakelijk, dat de kunstmatige economische grenzen wegvallen en dat stap voor stap een overeenstemming bereikt wordt -her ovo ductie-, prijs- en levensvoorwaarden. El ke nationale economische, alsiok do groote economische ruimte in haar ge heel, moeten eerst haar innerlijk even wicht vinden. De door het Duitsche Rijk vertegenwoordigde organisatie der Euro peesche economie verwerpt de extreme autarkie, die tot een verarming zou lei den. Evenzeer is de uiterste internatio nale indeeling van den arbeid verwerpe lijk, daar zij op onvoldoende wijze reke ning houdt met de politieke en economi sche belangen der volkeren. De Europee sche economische ruimte biedt, dank zij haar machtig productie apparaat en haar groote verbruikscapaciteit, den an deren economischen stelsels der wereld uitwisselingmogelijkheden, zooais die tot dusver nog niet bestaan hebben. Het thans in Europa gebruikelijke ..clearing*- stelsel" sluit nóch thans nóch in de toe komst de samenwerking met andere eco nomische stelsels uit. Duitschland heeft ook geen bezwaren tegen het goud als handelswaarde. Het zal ook na den vre de voldoende goud voor internationale betalingen bezitten". RADIOPRAATJE VAN DE N. S. B. 's-GRAVENHAGE, 5 Nov. Heden avond 5 November om 19.45 uur spreekt de heer J. Hollander over ..de groote tragedie". Zaterdag 8 November om 18.uur spreekt de heer J. de Jong over het onderwerp: „Wat men geloofde". Vandaag verduisteren om 18.06 uur Vandaag. Woensdag, gaat de zon op om 8 41 uur en onder om 18-06 uur. Maan op 19.17 uur en onder om 9.42 uur. Donderdag: zon op 8.43 uur en onder om 18-04 uur: maan op 19.53 uur en onder 10.40 uur-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1