Een belangrijk boek over ons land ïeslaagde aanvallen aan het Finsche front Waarom met Duitsehland tegen het bolsjewisme? Coördinatie der oorlogsindustrie in Canada en V.S. r De brandstoffen- distributie ■DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a DE TOESTAND IN IRAK ïwitsersch oordeel Oproep chauffeurs en ziekendragers VICHY ARRESTEERT BRITSCHE ONDERDANEN Met Duitschland tegen het bolsjewisme J Oude en nieuwe betrekkingen met het Duitsche Rijk INGELEID DOOR DEN RIJKSCOMMISSARIS JAARGANG No. Ill DONDERDAG 6 NOVEMBER 1941 lONNtMENTSPR1JS; per 3 maanden voor Amersioort 2.05; I maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 hoofdredacteur j. valkhoff - amersfoort PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ;RLIJNt, 6 Nov. (D.N.B.). Het B verneemt van militaire zijde ai hel grootste deel van het district dus het gebied tusschen Ladoga 3negameer. ten Noorden van de zich reeds geruimen tijd in Fin handen bevond, heeft de Finsche nacht van dit gebied nit in Noor ke richting voortdurend geslaagde lallen ondernomen Rii den legen Idigen militairen toestand is het maar zeer.zelden mogelijk, de .i der veroverde plaatsen te noe znoals dab eenige dagen geleden Ipaateno geschiedde. Dé verovering Pan (ene beteeke.pde een belangrijk in het kader dezer operaties, fciige dagen geleden slaagde een ■pwistïsnh batalion er in het onover lleijke woudgebied in een omtrek- |e beweging te maken en bij vcr- oen Finschen divisiestaf aan te In. De <taf organiseerde in allerijl Terdcdieing. met het resultaat, dat [vijandelijke bataljon op de vlucht gedreven met achterlating van Bonden Engeland is verbaasd |hun berichten uit dc Sovjet-Unie i bijna alle I.ondensehe bladen toe. Bncn in Engeland vehaasd is over Jelheid van den Duitsehen opmarsch h'rim en ook over het feit. dat het lehc offensief nog steeds niets aan fit heeft ingeboet! speciale correspondent van de te Stockholm, noemt Me ver- In? van de hoofdstad van de Krim T.indrukwekkend succes". De cor- Inrlcnt van de Daily Telegraph te |holm meldt, dat er ondanks het i weer nog steeds geen aanwijzing ■at, dnt do Duitsche opmarsch fs in hevigheid vermindert of ver- Ti wordt. Chineezen naar de Sovjet- Unie fr Douici meldt, zou de communis- i! bevelhebber der achttiende leger- in China hebben bevolen, dat lopig 10.000 man Chineesche com- Istischo troepen naar de Sovjet- 1 worden gezonden. De Sovjet-Unie Tamelijk niet den grootstcn spoed ■OOfiOO Chineesche soldaten hebben" ïapri. Do Chineesche strijdkrachten Ten via Kansoe en Singkiang naar Ivjef-Unie vervoerd. ADANA, 6 Nov. (D.N.B Naar hier bekend wordt, is het reeds tot verschil len van rneening gekomen tusschen den nieuwen Iraakschen preruier, Noeri Said Pasja, en verscheidene leden van zijn kabinet. De nauwkeurige oorzaken zijn nog niet bekend. De chef van den generale» staf. die door den vroegeren minister president Madfai benoemd was. is afgetreden en vervangen door een vriend van Nocri Said Pasja. Tal van s actieve officieren, die bekend staan als vrienden van Madfai, $ijn op de reser velijst geplaatst De Palestijnsche en Iraaksche vluch telingen, die zich in Iran hebben ge vestigd, zullen volgens berichten in de Iraaksche bladen, binnenkort in Rho- desie geïnterneerd worden, voor zo.over zij nog niet aan de militaire autoriteiten te Bagdad zijn uitgeleverd. Hun gezin nen zijn aan de grens tusschen Iran en Irak bijeengebracht om naar Irak te worden getransporteerd. Duitsche veldstellingen rond het bele gerde Leningrad. (PK.-foto Schröter-Scherl) |T in Zurich verschijnende blad |v<ïor handel en.industrie Fin a n z Wirtschaft schrijft over het Ivaar brengen van het avondland I het bolsjewisme en over het vast- Ven optreden van hel Derde Rijk jet bolsjewisme heeft zijn geheime "Tilijke doelstellingen niet in ver fr> rnaar in zijn eigen daden ont- Hol heeft zc onthuld in het feit, Biet sedert 20 jaar eiken cent. die Tl' bot allcrnoodigstc levensonder- 1 kon overhouden, uitgegeven heefl Idc móordinstrumenten van den I reusachtige rijk, dat niemand te filrjo komen, dal het minst van alle |e staten ter wereld door een aan Iverd bedreigd, heeft zich een be Inin? aangeschaft, die allo Euro- fhc staten zou hebben moeten Ttrukken. wanneer het in,den oor- fllloon op massa fcn macht aan fcarschijnljk zouden dc bolsjewje liun dool hebben bereikt en zou de Twistische „stoomwals over Europa j"i zijn, wanneer de Duitsche lt° Ining niet in den ,weg was ge'ko In ma? zich thans afvragen, wat er lFuropa zou zijn gewprden, wan l'lo Duitsche ommekeer van 1933 P'in uitgebleven Zou Europa dan T°n staatsman hebben gevonden. Ten moed 7.011 hebben gehad om |lollen stier van het bolsjewisme horens te vatten en hem op don lo werpen?" vragen, welke bot Zwitserse he Nad stelt, zijn echter nog niet vol- wain dp tegenwoordige situatie I nog een ander vraagstuk, name- lino ,|e regeeringen in Londen en f'nglon bet wel met hun idealen ■monschclijkheid en vrijheid in Instemming kunnen brengen, dat |n monsterverbond gesloten heb W"f| de bolsjewistische revolutie. IDowningstreet en in het. Wille lacht nüep het niet noodig 0111 een lv,r«l 0[> die vragpn te geven, maar luetics, die uit beide landen ge- 1 zijn, looncii duidelijk aan, dat l^ngelschen en Amerikanen de In nog juist kunnen onderschei In het als iets onnatuurlijks aan |n> dat hun regeering hand ir lpnal niet de apostelen van de l^'istische wereld!evolutie ruag overigens aannemen, dat rogeoringon de gave des ondei- nog in zooverre bezitten, la'. I'm het ongerijmde van rle situatie |bjk genoeg is en dan treedt uit I her-Ie verhouding een politiek Voren, die sinds lang als typisch fl' hekend staat: dc politiek van F landen te laten strijden voor belangen I roept de woorden in herinnering Bouwleider Forster van de week' op een bijeenkomst van Ncder- [chp on Duitsche nationaal-soeialis Arnhem, waar hij er op wees *'rijri tegen de Sovjet Unie niet |"irl(locl van dozen oorlog is, doch dat achter alles steeds weer Engeland staat, dat de orde en de ontwikkeling van Europa steeds ondergeschikt ge maakt heeft aan zijn veigen belangen. „Dc eenheid van Europa zal slechts verzekerd zijn door de vernietiging van Engeland." „BOUWTERREIN, MAAR NOG GEEN GEBOUW" 's-GRAVENHAGE, 6 November. He denavond van 19.45 tot 20.00 uur zal Max Blokzijl via dcn,zendor Hilversum II in rle serie „brandende kwesties" spreken over het onderwerp „Bouwterrein maar nog geqn gebouw." 's-GRAVENHAGE. 6 Nov. Bij de afdeeling ambulance van het vrijwil ligerslegioen Nederland kunnen nog enkele chauffeurs en' ziekendragers geplaatst worden. (Leeftijd (Tnder 40 jaar.) Aanmelding persoonlijk eiken werkdag 972 uur. Koninginnegracht 22. Den Haag. DE ENGELSCHE OORLOGVOERING NEW YORK, 6 Nov. (D.N.B.) Vol gens een hier ontvangen bericht, heb ben de Engelschen in Iran 65 vroegere Joegoslavische staatsburgers gearres teerd en in een concentratiekamp op- esloten, omdat zij hebben geweigerd voor Engeland oorlogsdienstcn te ver richten. BERLIJN, 6 November. Onze V.P.B.-correspondent meldt: Bij wijze van represaille voor de be handeling door de Engelschen van Fransche staatsburgers in Syrië, die geweigerd hebben in dienst van De Gaulle te treden, heeft de regeering van Vichy last gegeven. 11 Engelschen in het onbezette Fransche gebied te arrestceren. Onder dezen bevindt zich John Amey, de zoon van den Engel schen minister van koloniën cn een neef vdn den Engelschen minister van oorlog, Eden. In Syrië hebben, aldus heet het in de motieven van dit besluit, de Engelsc hen o.a. vier ambtenaren van het Eransche ministerie van bisi- tenlandsche zaken, die weigerden zich voor den wagen van De Gaulle te la ten spannen, zonder meer in de gevan genis geworpen. WASHINGTON, 6 Nov. (D.N.B.) Het Witte Huis heeft medegedeeld, dat Roosevelt en de Canadeesche premier, Mackenzie King, een uit twaalf leden bestaan (tb wapencommissie hebben in gesteld die de productiecapaciteit der wapenindustrie van de beide landen moet coórdineeren. Voorzitter van de Amerikaansche groep is Milo Perkins, directeur'van het bureau voor economi sche verdediging. Voorzitter der Cana- fleesche groep is de plaatsvervangende minister van munitie, Sheils. Volgens een United Press-beriöht uit Washington hoeft het ministerie van oorlog gelast dat 5.000 nieuwe mitrail leurs naar de fabrieken moeten worden teruggezonden, daar bij de jongste ma noeuvres gebleken is, dat deze mitrail leurs onbruikbaar waren. DE minister van binnenlandsche za ken, Ickes, 'heeft in een rede voor het Amerikaansche petroleuminstituut verklaard, dat de mogelijkheid bestaat, dat Amerika aan do Engelschen nog veel meer tankschepen dan totdusver zal moeten leveren, zoodat een schaarschte van gewone benzine, alsme de van vliegtuigbenzine voor de eigen behoeften van Amerika zou kunnen ont staan. Ofschoon van dc eertijds .aan En geland geleverde tankschepen er vijftig zijn teruggegeven om de schaarschte in de Oostelijke staten van Amerika op te heffen,zijn de Verecnigde Staten- toch verplicht, indien Engeland hierom ver zoekt, nog meer tankschepen te leveren. Het tankschepen vraagstuk zal een «or- gelijk probleem blijyen. Zelfs wanneer de Amerikaansche petroleumindustrie do benzineproductie voor vliegtuigen tot 1 Januari 1913 verdubbelt, zullen de voorraden desniettemin onvoldoende ijn voor dc behoeften van Amerika, En geland, de Sovjet-Unie en China. Het is niet eens zeker, zoo besloot Ickes, of de Verecnigde Staten voldoende productie capaciteit bezitten om alle petroleum, die voor eigen behoefte noodzakelijk is, te kunnen produceercn. De voorzitter van dc commissie voor buitcnlandschc politiek van Van Ncderlandsche officieelc zijde schrijft mën ons: DUIZENDEN Nederlanders strijden mét' het J3uitsche leger %aan het Oostfront tegen de bolsjewisten. Waarom? Omdat zij weten, dat de vernietiging van het bolsjewisme noodzakelijk is voor de redding van Europa, waarmede het lot van het Vaderland onverbreke lijk verbonden is. Terwijl rle eerste voorvechters van het zuivere communisme vrijheid, gelijkheid en broederschap predikten, bracht het door Joden geleide bolsjewisme^de slaver 11 ij voor alle arbeiders van hoofd ep hand; du 0 n g e l ij k h e i d in persoonlijke rechten en een onrecht vaardige' verdecling der goederen door plundering en uitbuiting van de over- heerschto volken: den onderlingen haat, welke het volk verdeeld moest honden om het alle kans te ontnemen zich tegen de verdrukkers te-verzetten Alles wat mooi, goed. edel en heilig was moest worden verminkt of uitge roeid. 1-Iet kind werd voor de misdaad rijp gemaakt, de vrouw van haar waar digheid beroofd en verdierlijkt, de man ontmand en tot een wiljoozc slaaf ver nederd, het gezin ontheiligd cn uiteen gerukt, De dienaren der Kerken zijn bij duizenden vennoord of als dwangarbei ders naar Siberië gezonden. In alle steden en dorpen van alle lan den werden kernen geslicht, met hot doel den holsjewistjs'chen roest overal te nropageeren he'zij bedekt-, hetzij in het openbmr als voorbereiding voor het Huis van Afgevaardigden, Bloom, heeft vandaag gezegd, dat het Congres, met het oog op den ge spannen toestand, misschien niet op recès zal gaan. De correspondent van dc Chicago Tribune te Washington meldt, dat de „oorlogspartij" der Verecnigde Sta ten bestaat uit leden van de hoogste maatschappelijke kringen, groote New Yorksche advocaten en internationale banken,- zooals minister van oorlog, Stimson, de landedelman van Highhold- farm, lid van dc bekende New Yorksche advocatenfirma Winthrop. Stimson, Putman en Robert. Als gevolg van zim hoogen ouderdom heeft Stimson vele werkzaamheden van het ministerie van oorlog overgedragen aan jongere man nen, die alle voormalige, studenten aan oude- universiteiten zijn geweest en be- hooren tot dc haute finance. Zij hebben allen rijke vrouwen gehuwd en zijn zoo vooruitgekomen. Zij zijn alle vóór het deèlnemen aan den oorlog. De offi cieuze rechterhand van Stimson is Grenville Clark, lid van een invloed rijke New Yorksche advocatenfirma. Clark is vroeger student aan de Har vard L'nivcrsiteit geweest cn lid van yier exclusieve clubs. Clark behoort tot de groep van Wallstreetjuristcn. inter nationale bankiers en munitiefahrikan- ten. die in de Harvard-club te New York in Mei 1910 bijeenkwamen om ccn pro pagandistische vqldtocht op( touw te zetten voor» het invoeren van den al- gemeenen dienstplicht Volgeiis een mcdeckceling van senator Wheeler is Clark een van diegenen, die thans pleiten voor de Amerikaansche oorlogsuitgaven tot een bedrag van 100 milliard dollar In ditzelfde verband noemt de Chicago Tribune den onlangs benoemden leider van de mo- rcele afdeeling, brigadier Osborn en de' staatssecretarissen van het ministerie van oorlog. Patterson en John Mcloy, alsmede den onderstaatssecretaris van luchtvaart Robert Lovett. Van het mi nisterie van marine zijn de onderstaats secretarissen Gates en Forestal even eens lid van de haute finance. de komende groote wereldrevolutie, waarvoor een millioeneji-leger met. alle ter beschikking^staande middelen werd uitgerust. Reeds lag de Draak tot den grooten sprong gereed. Maar in het Westen rees op' de Reus met hot zwaard, de Leider der Gemanen. Adolf Ilitler. Bliksemsnel stootte hij ziin zwaard met kracht in het monster, recht naar het hart Het beest da' Europa dreigde te verscheu ren, ontving den doodsteek! Als Neder landers. nis Germanen, als Europeanen, als Christenen zijn wij verplicht den Reus irf den strijd tegen den Draak uit alle macht te helpen. Er is trouwens nog een gewichtige reden, waarom rle overwinning in dezen striid voor ons, Nederlanders, van groot belang is: In Rusland worden door den zegevie renden opmarsch van het Duitsche leger gebieden ontsloten, welke zeer vruchthnar cn buitengewoon rijk aan bodemschatten zijn. Deze uitgestrekte gebieden kunnen hij verstandige exploi tatie zóóveel opleveren, dat Europa voortaan wat de voedselvoorziening en tal van andere zaken betreft, onafhan keliik zal zijn -van andere werclddeelen en minder onderhevig aan den invloed van „blokkade"De Slavische volken ziin echter niet in staat zonder goede leiding een land als dc Oekraïne behoor lijk te bewerken en réndabel te rnakën Hier ligt een prachtig en reusachtig nrheidaveld braak voor de Germaansche hoeren pp landarbeiders en deskundigen on allerlei gebied. ,De kolonisatiemoee- liikheden in deze gebieden ziin schier onbeperkt. Ons volk weet wat koloni- sccren is; het mag niet achterblijven, wanneer straks een beroep op onze ken nis en op onze kunde zal worden ge daan. Met Duitschland strijden wij vandaag' 'ogen het Bolsjewisme! Met Duitschland bearbeiden wij mor- ~en hef nieuwe land. tot heil van ons Vaderland, tot heil van geheel Eumna! A. B. s-GRAVENHAGE, 5 Nov. In aan sluiting op het bericht inzake de invoe ring van een klantem-egcling voor de distributie van vaste brandstoffen, word van bevoegde zijdp nog nadrukke lijk .de aandacht van verbruikers op het volgende gevestigd: Met ingang van 10 November mag iedere leverancier aan de bij hem ingeschreven verbruikers slechts zooveel brandstoffen afle veren als waarop deze krachtens de aan hem door den distributie- dienst uitgereikte bonnen recht hebben. In verband hiermede is éen leveran cier veilplicht indien hij er aan twijfelt, of hij een bepaalden verbruiker al dan niet meerl levert" dan zijn rantsoen be draagt, ter zake bij den plaatselijken .distributiedienst inlichtingen in te win. nen. Indien een leverancier blijkt, djit een verbruiker, die naar zijn mcenirig tot zijn afnemers behoort, zijn inziens ten onrechte bij een anderen leverancier is Ingeschreven, kan hij zich wenden tot de brandsto-ffoncommissie. Deze zal dan uit maken hij welken leverancier dc betrokken verbruiker ingeschreven moet worden. Aanvragen om als-klant te worden ingeschreven, welke door nieuwe verbruikers worden ingediend, moeten geaccepteerd worden. j Vandaag verduisteren I om 18.04 uur Vgndaag. Donderdag, gaat de j zon op om 8.43 uur en onder om j 18.04 uur. Maan op 19^3 uur cn on- j der om 10-40 uur. Vrijdag: zon op 8-45 uur en on- der om 1S 02 dur; maan op 20.34 uur en onder om 11-34 uur. s-GRAVENHAGE, 5 Nov. In grooten stijl heeft vandaag in een der zalen van het Kurhaus te Scheveningen de aanbieding plaats gehad van liet. boekwerk „Die Niederlande im Umbruch der Zeiten", met als ondertitel „Alle und neue Rcziehungen zum Reich", dat Reichsamtsloiter dr. Max Froiherr du Prei met me dewerking van Pressedeze^hent Willy Janke in opdracht van den Rijkscommis saris, rijksminister dr. Seys-Inquart die daarin het voorwoord heeft geschreven heeft doen verschijnen. De rijkscommissaris heeft door zijn aanwezigheid en door het houden van een toespraak tot de vele 'genoodigden luister bijgezet aan dëze samenkomst, waarin o a minister dr. Fischhoeck, commissaris-generaal Schmidt, gezant dr Otto Behne, de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor Rotterdam, dr. Voel- cker, en voor U tj*dch t, den heer Sommer, de commissaris der provincie Noord- Holland, dr. A J. Backer, de directeur generaal van don Rijkswaterstaat dr. ir. L< - ent holt, het hoofd van de afdeeling perswezen van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten,de heer M.- Blokzijl, de voorzitter van het Verhond van Nederlandsche Journalisten, de hoer P. J. van Megchelen. rle voorzitter van de véreenigfng „De Nederlandschc Dagbladpers" mr. Kars, rle voorzitter van ^!n^K!,l,ir?rin^ Prof <1r. G. A. S. Snijder, rle Ncderlandsche orzitter van de Nederlandsch-Duitschc Kultuurgemeenschap, rle heer van Maas dijk, en tal van anderen tegenwoordig waren. Dr. Seyss-Inqurt sprak als volgt' Bij het betreden van deze zaal zeirle mijn begeleider mij, dat bet was alsof wij op een verjaarfeest kwamen. Deze opmerking klopt, want wij willen hier den geboortedag van een hoek vieren Omstreeks oen jaar geleden werd du vraag geopperd, of niets iets geschre ven kon worden over Nederland en zijn betrekkingen tot Duitschland, in do eerste plaats niet dc bedoeling oni on zen kring van medewerkers, maar daarenboven ook onze volksgcnooten in Duitschland op rlp hoogte te brengen met de situatie in Nederland en de ont wikkeling daarvan in den loop der go schiedenis. Ik heb dit iniatief zeer gaarne over genomen. De eerste vraag was, wie dit werk zou schrijven. Deze kwestie werd spoedig opgelost en het verheugt mij zeer. dat dr. Freiherr du Prei deze taak in samenwerking rnet mijn medewer ker Janke op zich heeft genomen. De tweede vraag was: „Iloe doen we het?" Het was ons duidelijk, dat dit werk slechts dan succes kan heb ben, als het om zoo te heggen als een der eerste gemeenschappelijke werken vervaardigd zal worden door mannen, die hier met een open oog leven. Of het nu Duitschers of Nederlanders zijn, is niet van be lang in dit verhand. Van"belang is slechts, dat Duitschers en Neder landers eraan hebben gewerkt. Het' verheugt ons, dat wij erin ge slaagd zijn een vrij grooten kring van menschon voor dit werk te winnen Wij hebben thans een hoek voor ons niet een inhoud, waarover ik geen oordeel wil vellen, daar ik een te. groot aandeel heb gehad aan dc totstandkoming daarvan. Ik hoop slechts, dat hot werkelijk een goed overzicht geeft van de huidige situatie van Nederland en daarbij be rekend is op den tegenwoordigen toe stand, vooral daar het een samenvat ting geeft van datgene, wat de geschie denis van dit gebied cn dit volk heeft gebracht en wat heeft geleid tot de huidige situatie. Ik wil over dit hoek verder niet spre ken. De technische bijzonderheden zal de Pressestelle u wel medodcelcn. Mvi- zelf is het een behoefte in uw tegen woordigheid alle medewerkers, die zich bereid hebben verklaard dit werk tot stand te brengen, zoowel de heeren uit Nederlandschc kringen alsook de hoe ren uit mijn kring van Duitsche mede werkers, van harte te danken. Ik draag het aangenaam bewustzijn met mij mede, dat wij liicr een gemeen schappelijk werk hebben, dat in kameraad schap tot stand gekomen is cn ik spreek dc hoop uit. dat wij hier iets hebben ge maakt. dat aan een breeden kring van le zers eenig inzicht zal geven omtrent den toestand in Nederland, de waarden, in dit land cn volk gelegen, en de toekomst die het beschoren is. ccn goede toekomst vol gens den wensch van ons. Duitschers. Nogmaals dank ik. alle medewerkers en ik wensch het boek een waartijk groot succes. Wat het boek bevat D r. Freiherr du P r e 11daarna het woord verkrijgend, merkte op. dal over Nederland werken ziin geschreven, die dit land van alle zijden hebben be licht, doch dat over de ontwikkeling van Nederland in de laatste tien jaren er. de verhouding sedert dien tijd tot Duitschland weinig te boek is gesteld, terwijl juist deze periode van ontwikke ling van groote belcekenis mag worden geacht. In dit boek is vooral het volksche karakter tot uitdrukking gebracht doordat veel aandacht is geschon ken aan dc groote cultuurproblemen, waarover bekwame medewerkers, als prof- dr. II. Krekel.'de heer II. C. van Maasrlijk en andere Neder landers hun inzicht in dit boek heb ben weergegeven. Dc heer Janke heeft o- r de ontwik keling von Nederland sedert Mei 1910 onder den titel „Regungen des nonen Geister" ^een belangrijke samcnvatiing in dit bock geschreven. Over het bostuurswezen in het bezet te Ncderlandsche gebied hebbendr. Rabl en dr. Backer hun inzichten neer gelegd. over de openbare veiligheid en de pofitie schreef Gruppenfuhrer dr. Rauter, over de cultureelc ontwikkeling q.a Prof. Snijder, over de bouwkunst dr G. C Labjpuchëre. over de schilderkunst dr. D. Hannema, directeur van het mu seum Boymans te Rotterdam, over de militaire gebeurtenissen van 10—15 Mei 1910 generaal-majoor .Schwabe'dissen en majoor Th. von Zeska> over de techni sche cn kolonisaforiseho prestaties van Nederland respectievelijk dr. ir. Wont- holt en prof. dr. J. J. Schricke, secreta ris-generaal van het departement van justitie. Een volgend deel van het boek is ge wijd aan de Nederlandschc staatshuis houding, vVaarover minister dr. Fisch hoeck en vele anderen hun inzichten hebben gegeven. Belangrijke bronnen van welvaart in Nederland, zooals land bouw en industrie, de problemen van Rotterdam en ^Amsterdam, de werkloos heid en de wederopbouw vormen een volgend hoofdstuk in het boek, dat sluit met een overzicht van het Ncderland sche landschap cn van land en volk in eenige hoofdgroepeeringen. Het boek is met, 111 foto's en 20 sche- mntisehe teekeningon c.d. geïllustreerd. Voor ons allen, medewerkers aan dit hoek, is de verschijning ervan oen reden tol groote verheugenis, aldus dr. du Prell. die eindigde met een woord van bijzondcrcn dank aan den Rijkscommis saris voor diens opdracht. Wederzijdsche waardeering De heer \V. Jank e, die reeds hij den aanvang de genoemde autoriteiten en fraulein Triltsch» vertegenwoordigster van den uitgever Konrad Triltsch uit Wuerzburg had verwelkomd, hield ten slotte dc volgende toespraak: Het thans verschenen boek ,.Die Nie derlande im Umbruch der Zeiten" is, gezien zijn opzet, karakter cn uitvoering, gericht tot twee volken: het Duitsche-en het Nederlandschc Van hèt begin af aan hebben der halve rle uitgevers er naar gestreefd, in rlit werk naast do belangrijkste medewerkers van den rijkscommis saris ook vooraanstaande Neder landers aan het wóórd te laten ko men, ja. als het ware rle gedachte der Duit.sch-Nedorlandscho samen werking uit dit boek te laten spre ken. Dit is bij de redactionccle bewerking daardoor tot uiting gekomen, dat juist eenige der belangrijkste bijdragen door Nederlanders zijn geleverd, namelijk de hoofdstukken, die het Nederla.ndsche volkskarakter cn de groote, Germaan sche prestaties der Nederlanders op het. gebied der cultuur, der techniek, dor kolonisatie van overzeeschc en Oosfc- Eurnpeesche gebieden behandelen. Bij de technische uitvoering blijkt de ze samenwerking daaruit, dat ook in dit opzicht de medewerking van Nederlan ders werd ingeroepen, zooals op de een- ste pagina's van het bock staat aange geven. Dit is de reden, waaróm de rijks commissaris den wensch heeft geuit, dat op deze bijeenkomst, niet alléén in het Duitsch. doch ook in de Ncderlandsche taal de betcekenis van dit boek zou worden toegelicht. Dat mij, in mijn dubbele functie van medeuitgever en als leider der persaf- deeling van het rijkscommissariaat,, du- ze taak werd opgedragen, i6 mij een bij zondere eer. Zij schenkt mij des te meer voldoening, daar ik door mijn langdurig verblijf hier te lande den Nederland- schen mensch, zijn aard en prestaties alsook het Nederlandschc landschap grondig heb lieren kenner en waardee- ren. Door nnjn veel, jarig nauw contact, dat ik eerst als journalist en laler in of- ficiecle functies niet alleen nu de Nc derlandsche pers. doch ook met \ëlc an dere Nederlanders, tol stand heli kun nen brengen, heb ik uit persoonlijke er varing kunnen constateerén. dat vele hier te lande vriendschappelijke gevoe lens ten opzichte van het naburige Ger maansche broedervolk koesteren en dat, bij deskundige en objectieve voorlich ting, het streven: begrip voor de ont wikkeling, denkwijze en prestaties in het nieuwe, verjongde Duitschland te wékken, in wijde kringen met succes kan worden bekroond. Tevens heb ik de overtuiging gekre gen- dat omtrent houding en gevoelens rler Duitschers ten opzichte van het Nc derlandsche volk hetzelfde mag worden gezegd- r Deze wederzijdsche waardeering kan aanzienlijk worden bevorderd, wanneer men in de geschiedenis teruggaat cn. met de gemeenschappelijke historie als uit gangspunt. tot het inzicht komt. dat tus- - schen Duitschers cn Nederlanders steeds een zekere lotsverbondenheid heeft be st ach. zooals reeds blijkt uit de oude Nc derlandsche zegswijze: gaat het Duitsch' land goed., dan gaat het -ons ook goed. (Vervolg op pagina 3).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1