laos in de Sovjet-Unie Japan's verhouding tot de V.S. en de Sovjet-Unie „Vreugde en jaar Arbeid" een oud De nieuwe bons JOE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a onderheden uit merikaansche bron Met Duitschland tegen het bolsjewisme Dure sigaretten f+ Finnen veroveren een reeks dorpen Engelsch aanbod aan Ibn Saoed? Een milliard dollar voor Moskou OOK MAATSCHOEISEL OP DE BON Plannen voor den winter Congreslid vraagt een oorlogsverklaring JAARGANG NO. 112 VRIJDAG 7 NOVEMBER 1941 \MERSFOORTSCH DAGBLAD NNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; naand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. YORK. 7 November. Verschil- Araerikaansche bladen weien bi- heden mede te deelen over de che toestanden in de Sovjet-Unie ens deze bladen kan de Britsche re missie in het geheel geen voe- eer krijgen met de bolsjewistische re overheid, zoodat haar geen be ■are berichten ten dienste staan merikanen traaf het weinig beter. >rd den militairen attaehé in Mos- lajoor F.aton die thans naar n?ton ontboden is. om ranport uit 3?en niet eens toegestaan, om ikje te nemen bij de luchtafweer oskou. majoor Eaton reizen ook twee caansc.he journalisten terug daar n onmogeliik wordt, gemaakt, be door de censuur te krijgen. bevolking van de Sovjet-Unie niet, wat er eigenlijk gebeurt, •laden worden scherp gecontro- Niets ontgaat aan het oog van msuur. In particuliere huizen is verboden, een radiotoestel te oestanden in Samara spotten met chrii'ving. Samara is een stad. die hts één geplaveide straat op na- Het aantal vluchtelingen, dat er huilplaats zoekt, groeit met den De hotels, of inrichtingen die et dezen naam tooien, zijn tot den, cevuld. luitenlandsche diplomaten zullen et betrekkelijke comfort, dat Mos- in bood bitter beklagen. Zij wor- pinig beter behandeld dan de rest, eten dikwijls genoegen nemen met eine kamer, waarin een ijzeren le is opgeslagen. Deze ruimte dient gelijkertijd als buFeau, woon- en amer New Yorksche blad P.M., dat als litsch bekend staat, publiceert een irtikelen van zijn hoofdredacteur oil. die juist dezer dagen uit Rus- is teruggekeerd, en waarin deze '.eert, dat de verwaarloozing in 20 lolsjewistisch bewind algemeen en end sterk is geworden voorbeeld noemt hij Alma Ata. de tad van Kazakstan, waar de kleine in een verwaarloosden toestand ren en de stra.ten niet eens gepla- in. I stadje Taschkent stelde hij vast, een openbare badgelegenheid de eiding niet functionneerde daar zen verroest waren. Overal ont lui op zijn inspectie-tocht treinen frktuigen en machines, die naar oston of Zuiden getransporteerd i worden. e stations, waar gestopt werd, ont- een woes ten strijd onder de pas- om de weinige levensmiddelen, legen ontzaglijk hooge prijzen; inbaar waren, te koopen. ding en schoeisel zijn volgens den kaanschen publicist, minderwaar overal kreeg hij, vooral in het in- scebied uitgehongerde menschen V'P.B -correspondent in Tokio dat reizigers "die de laatste we- Moskou aan de Mandsjoerijsche zi|n aangekomen, een somber ophangen van de troostelooze a*- in Moskou. Een Japansche dag- rrespóndent kon alleen berichten, lad rustig is. Enkele regels ver- de censuur de mededeeling laten ppen, dat alle mannen, vrouwen deren bezig zijn met het opwerpen rricaden. Doch misschien is het toling geweest om-in het buiten-, en indruk tc wekken, dat de ge- evolking van Moskou als één man is. Moskou straat voor straat te 'ton. de Duitsehe luchtaanvallen mag 'Ansche correspondent alleen zeg- iederen dag op èen bepaald uur nels van den Moskouschen onder enen spoorweg als schuilkelders n beschikbaar gesteld waar de be lt onder toezicht van beambten de *ezen plaatsen mag innemen degenen blijven, wien geen is toegewezen, houdt de Sovjet- blijkbaar voor zoo weinig helang- lat het den buitenlander niet kan toeren. idstoffen voor centrale fwarmingsinstallaties 1AVENHAGE, 7 Nov. Van rto yan het rijkskplenbureau deelt tos het volgende, mede. verbruikers zijn voor brandstof b'Jn centrale verwarming aangc- up rnager- en essnootjes 4 en 5, n ketel niet voor het stoken van soorten i^ ingericht. De geiioem 'den zijn echter slechts in bepeék- beschikbaar en zullen boven- biwel geheel noodig zijn voor be- jta industrie- en verke.crsdoelein- let overblijvende gedeelte is zoo dat de andere verbruikers, zoo- ks- en gemeente-gebouwen, groot industrieën en particulieren er /ekening dienen te houden, dat zij ^rten of in het geheel niet, of in zeer beperkte mate zullen ontvangen Er wordt daarotn jtdrukkeJLijk in "het belang van rbruikers zelf geadviseerd 'tor eenigszins mogelijk, door om ul aanschaffing van andere ketels •bels maatregelen te treffen, dat in van mager- en essnootjes 4 en 5 brandstoffen gebruikt kunnen n. '3 GRAVENHAGE, 7 Nov. Voor het tijdvak van Zondag 9 November tot en met Zaterdag 15 Nóv. zon van de daar voor bestemde bonkaarten de bonnen 43 aangewezen voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren, melk en aard appelen. Naast het normale rantsoen van lri kg. aardappelen, dat op bon 43a verkrijgbaar wordt gesteld, is voor het extra-rantsoen van kg. voor houders van vetkaarteri t»on 43b aangewezen. Na Zaterdag 8 November zullen de bonnen 42 voor brood, vleesch, vleesch waren, melk I en aardappelen niet meer geldig z\jn. r Decigaretten zijn tegenwoordig zoo duur. dat ik besloten heb ze niet meer te koopen. Ik rook niet meer," aldus zei de heer Jansen en hij spaarde daarbij een be drag van f 5 per wekk uit Toen las hij in zijn courant dat Neder land een ambulance naar het Oostfront zal zendenToen nam hü een wüs besluit en stort nu voortaan iedere week de helft van het uitgespaarde geld op girorekening 8-7-6-0 0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage DUITSCH-ITALIAANSCHE INDUSTRIEBESPREKINGEN To Weenen zijn Duitsch-Italiaansche industriebesprekingen gehouden tus- schen de toonaangevende industrieele organisaties der beide landen. Deze be sprekingen, die gisteren gesloten zijn en in vriendschappelijken geest werden ge voerd, strekten zich uit tot de vraagstuk ken der oorlogseconomie welke voor beidë landen van belang zijn, alsmede tot die van de verdere economische ont wikkeling der as. r"' 4— ggBgg&L r r V - Manschappen van den Rijksarbeidsdienst zijn in een Baltische haven behulpzaam bij het verladen van benoodisdheden voor de troepen aan het front. (Orbis - Holland) MET DUITSCHLAND TEGEN HET BOLSJEWISME Van Nederlandsche officieele zijde schrijft men ons: WANNEER de arbeid, die 's meu- schen leven zin en inhoud geeft-, die kracht en "luister schenkt aan een volk, die schept en vormt met de na tuurgoederen, wordt ontluisterd, wordt veracht en tot straf wordt gedegra deerd, dan komt de tijd. neen, dan is zij er reeds, waarin de mensch zich gaat bezinnen op leven en levensdoel. Na een liberale vloedgolf schoten de giftige parasieten uit den bodem om hoog'; een Joodsch-Marxislisch en een .Toodsch-communistische rnoerasgewas- scn grijpen orn zich heen De afrbeidcr, gaandeweg verkocht door den groot-ondernemer, klampt zich vast aan den lokkenden schijn van beide „stelsels", systemen, die feitelijk niets rnenschelijksch meer hebben, omdat zij met Joodsche sluwheid de natuurlijke waarden van het leven ontkennen. De arbeider, slaaf van het goud- en heurscanaille. wordt in de bolsjewieken staat nog erger verdrukt. Hij wordt de slaaf van een mcedoogënloóze staats machine, de slaaf van geweld en ter reur. Naast den arbeider in engeren zin staat van ouds in onze landen de boer, de bewerker van de aarde De boer, die ons volk dient, door al zijn krachten te geven voor dc voorzie ning in de eerste levensbehoeften. Hij kent zijn taak en zijn plicht; hij kent zijn verheven stand en wetten. Ook deze sterke stand, deze zelfbewuste trotsche mcnsch moet dus als slachtoffer d«r moordenaars benden van Moskou val len. Een geraffineerd en voor-niets-terug deinzend collectivistisch systeem doet ook hem van zijn grond vervreemden, doet ook them zijn arbeid als een vloek beschouwen. Als zoo de beide pijlers van een Ger man nschen staat zouden worden wegge rukt, als zoo ons volk zou worden ver trapt en uitgeroeid, dan eerst, zouden wij den vollen uitbloei van den libera listiscben geest hebben aanschouwd Dat wij echter door de goddelijke voor zienigheid zijn gespaard gebleven voor de invosie van die Mongoolsche en Jood sche horde, dat wij cultuur en volks aard. erfgoed en levensstijl mogen be waren cn behoeden, dat is alleen aan Duitschland tc danken, het groote nieu we Duitschland, dat alleen onder alle Europeesche volkeren den strijd moest aangaan tegen deze barbaren. Voor het behoud van de hoogste waar den in het leven van arheider, boer er. volk staat Duitschland pal. Is er dan nog nader antwoord noodig op de vraag' „Waarom met Duitschland tegen hel bolsjewisme?" Omdat alles, wat ons dierbaar is op het spel staat! Daarom met Duitschland tegen het bolsjewisme!! v. d. B. HELSINKI. 7 Nov. (D.N.B.). Het Finsche frontbericlfct luidt als volgt: Na de verovering van Aeaennislinna Petroiskoi hebben de Finsche troe pen in een snellen opmarsch het noorde lijke deel van het Aunus-gehied bereikt, In een aantal gevechten, die een week duurden, hebben de Finsche troepen het gebied tusschen de waterlinie van de me ren Kenjacrvi, Munjaervi. Suunujaervi en Paellaejaervi en de grens van vijan delijke troepen gezuiverd. De dorpen aan den oever van de Mun- laervi, waarvan Junjaervem Lahti het grootste is, zijn bijna onbeschadigd in Finsche handen geraakt. In het laatstge noemde dorp hebben de bolsjewisten ech ter bij hun aftocht ongeveer twintig hui zen in brand gestoken. Ten westen van het Suunujaervi meer is de plaats Jyrhaenmaeki eveneens ge spaard gebleven. Daarentegen is het dorp Koikari ten Noorden van het meer ernstig vernield. Het groote Karelische dorp Pyhaenie- mi, dat aan den oever van het Paellae jaervi meer ligt, is totaal onbeschadigd in Finsche handen gevallen. Bij hun terugtocht hebben de bolsje wistische troepen de meeste bruggen achter zich vernield. Aan weerskanten van de wegen waren talrijke voetangels cn klemmen gelegd en veldversterkin- gen opgericht. Een deel der veldverster- kingen was slechts halverwege voltooid. De in deze streek opereerende troepen bestonden uit goed geschoolde kaderaf- deelingen, die echter zóó grondig weFdcn verslagen, dat zij in de afgeloopen dagen door minder goed materiaal afgelost moesten worden. Voor de aanvulling vdn de bolsjewistische troepen werden ge vangenen. alsmede kinderen en ook vrouwen gebruikt. De vijand heeft de-dorpen zeer taai ver dedigd. Zij werden voor het mecrendeel omsingeld en de verdedigingsstrijd- krachten werden vervolgens vernietigd of gévangen genomen. De bevolking in het geheele gebied is weggevoerd, zoodat de dorpen totaal verlaten ziin. In enkele plaatsjes, welke in de omgeving liggen, ziin enkele bewoners gebleven. De oorlogsoperaties worden door den slechten toestand der wegen gehinderd. Deze worden echter tijdens den op marsch hersteld. De ravitailleering heeft ondanks de lange verhindingslinies schitterend gefunctionneerd. I Vandaag verduisteren om 18.02 uur j Vandaag, Vrijdag, gaat de zon op om 8-45 uur en onder om 18.02 uur. Maan op 20 34 uur en onder om 11.34 ut"". Zaterdag: zon op 8.47 uur en on- der IS 00 uur: maan op 21.22 uur en onder om 12.24 uur- TOKIO. 7 Nov. (Domei). „Het uitzenden van den Japanschen am bassadeur Koeroesoc naar Washing ton om bijstand te verleenen aan den Japanschen ambassadeur al daar moet beschouwd worden als een bewijs voor den oprechten wensch van Japan om te komen tot een spoedig beëindigen vaD de loo- pende Japansch-Amerikaansch^ be sprekingen," zoo heeft de Japan sche woordvoerder. Isjii, heiden ten overstaan van de buitenlandsche persvertegenwoordigers verklaard. Hij weigerde commentaar te leveren op do vraag of Koeroesoe instructies van „finalen aard" had, dan wel te zeggen van welken aard deze instruc ties waren. Op de vraag, of het initiatief tot het uitzenden van Koeroesoe van de Ver. Staten was uitgegaan, dan wel een zuiver Japansch besluit was, wei gerde Isjii antwoord te geven. Hij zei- de echter „wij moeten de woorden van Huil aanvaarden", 'toen hem een vraag werd gesteld over de opmerking van Huil, dat de Ver. Staten het uitzenden van den Japanschen gezant hadden ver gemakkelijkt. Op vragen betreffende den onder gang van do „Kibi Maroe" legde Isjii den nadruk op het feit, dat de ernst van den toe6tand „bijna de limiet had bereikt. Wij kunneh niet vertrouwen op de oprechtheid van de Soyjet-Unie". Wijzende op de vroegere gevallen van ondergang van Japansche schepen ten gevolge van Sovjet-mijnen en de Japan sche herhaalde protesten bij de Sovjet- Unie, zeide Isjii, dat de SovjeUUnie er waarschijnlijk naar had yestreefd voor zorgsmaatregelen te nemen, maar „die waren niet voldoende"- Op de vraag, of "hij van meening was, dat de drijvende mijnen ook een gevaar vormden voor de Ver. Staten, zoowel als andere naties, zeido de woordvoer der, dat de Ver. Staten, die zoo veel ge legen laten liggen aan de vrijheid ter .zee. stellig Japan zouden moeten steu nen., aangezien er „geene^rlei vrijheid ter zee" scheen tc bestaan op de Japan sche Zee. Op de vraag, of dit laatste geval wijziging zou brengen in de be trekkingen tusschen Japan en de Sovjet- Unie. zeide Isjii, dat alles afhangt van „de toekomstige ontwikkeling en de hou&pg van de Sovjet Unie." Toen in dit verband de vraag werd gesteld, of Japan geloofde in de vrijheid ter zee antwoordde Isjii „natuurlijk". Op vragen betreffende het. afkon digen van een embargo op olie en gasoline door Nederlandsch-Indië ten' aanzien van Timor, zulks in verband met de recente overeen komst van Japan met Portugal be treffende de instelling van een luchtlijn tusschen Timor en Palau, zeide Isjii: „Uiteraard ondervinden wij eenigen hinder, maar het kan ons niet veel schelen." Ten aanzien van het Japansche eva cuatieschip „Esama Maroe", dat giste ren uit Yokohama naar Singapore is vertrokken, zeide de woordvoerder, dat het schip Japansche geëvacueerden uit Singapore en Manila aan boord zou ne men. Hij voegde hieraan toe, dat voor het oogenblik het zenden van een schip voor evacuatiedoeleinden naar Europa is uitgesteld. Omtrent de arrestatie door Britsche autoriteiten van twee Japanners in Britsch-Indië en in Birma zeide Isjii, dat de Japanner, die te Rangoon in ar rest. was gesteld, de vice-consul was en dat het Japansche consulaat te Rangoon een protest heeft ingediend bij «de Brit sche autoriteiten. Een V.P.B.-correspondent wijst, in ver band met de ontwikkeling van de ge beurtenissen in het Nabije Oosten.op het feit. dat koning Ibn Saoed zijn gezant te Londen ontboden heeft orn rapport uit te brengen over den internationalen toe stand. Ongetwijfeld houdt dit opmerke lijke feit verband met de toenemende Engelsche activiteit in het Nabiie Oosten. Op welke wijze de Engelschen zijn me dewerking trachten te verkrijgen blijkt uit het door hen geuite dreigement, de bedevaartstochten naar Mekka, die ove rigens dit jaar niet talrijk zijn ,te zullen verbieden. Zij hebben eéhter een betere troef in handen en dpze schifnt binnen kort te zullen worden uitgespeeld. Amir Feisal, de tweede zoon van Ibn Saoed. is' naar Cairo ontboden en waarschijnlijk zal hem bij die ge legenheid het koningschap voor een Arabisch rijk, gevormd uit Syrië, Transjordanië en het Arabisch deel van Palestina worden aangeboden. Er is echter nog een andere candidaat voor den koningstroon. Emir Abdoellah van Transjordanië heeft zich jarenlang een trouw vriend der Engelschen ge toond en aanvankelijk scheen hij betere kansen te hebben. Abdoellah is echter geen figuur van formaat en geniet in de Arabische wereld gering aanzien. De krachtige Ibn Saoed en zijn zoons daar entegen zijn zeer populair. WASHINGfON, 7 November (D.N.B.). Het. ministerie van buitenlandsche za ken deelt mede, dat president Roosevelt een credict aan de Sovjet-Unie heeft goedgekeurd ten bedrage van een mil liard dollar krachtens de leen -en pacht wet. Stalin heeft het crediet met „oprechte dankbaarheid" aanvaard. De leening is vrij van rente en kan eerst vijf jaar na het einde van den oorlog terugbetaald wórden. Briefwisseling tusschen Stalin en Roosevelt In verband met dit crediet heeft het ministerie van buitenlandsche zaken een briefwisseling gepubliceerd tusschen Roosevelt en Stalin. In den brief van Roosevelt aan Stalin, gedateerd 30 October, staat, dat hij op dracht heeft gegeven om de zendingen oorlogsmateriaal en grondstoffen, waar toe op de conferentie van Moskou is besloten, te bespoedigen cn in de grootst mogelijke hoeveelheden te leveren. Teneinde financieele moeilijkheden op te lossen, zullen onmiddellijk toebereid selen worden getroffen, zoodat de leve ranties tot een waarde van een milliard dollar op grond van de leen- en pacht wet uitgevoerd zullen kunnen worden. Wanneer dc Sovjet-regecring hier mede accoord gaat, stelt hij voor, dat de ontstane Sovjet-schulden vrij van rente zullen zijn cn dat de terugbetalingen '6-GRAVENHAGE, 6 Nov. De secre taris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid enScheepvaart ves tigt er de aandacht op, dat ook maat- schoeisel onder de distributiebepalingen voor. schoenen valt en dus niet zorider bon mag worden gekocht of afgeleverd. Bij overtreding zijn zoowel de kooper ah de verkooper strafbaar. niet voor vijf jaar na het einde van den oorlog zullen beginnen en binnen den daarop volgenden termijn van tien jaar voltooid zullen zijn. Hij hoopt, dat de Sovjet-regcering maatregelen zal nemen om alle beschik bare grondstoffen, die de Vereenigde Staten dringend noodig heeft, aan Ame rika te verkoopen. waarbij de opbrengst van de Sovjet-rekening zal worden afge schreven. Roosevelt besluit zijn brief met te ver klaren, dat hij van dc gelegenheid ge bruik wenscht te maken om zijn waar- dcering uit te spreken over het vlotte verloop van de conferentie te Moskou, waartoe Stalin en zijn medewerkers hebben bijgedragen en om de verzeke ring te geven, dat Amerika alle conse quenties, welke hieruit voortvloeien, tot de uiterste grens ten uitvoer zal leggen* Hij hoopt, dat Stalin zich direct met hem in verbinding zal stellen, wanneer hij dit zou wenschen. Op 4 November heeft Stalin geant woord, dat de verzekering van Roose velt, dat de besluiten, welke op de con ferentie genomen zijn. tot aan de uiter ste gren6 ten uitvoer gelegd zullen wor den. door de Sovjetregeering in dank wordt aanvaard. De Sovjet-regeering neemt gaarne het aanbod van Roosevelt aan. Eveneens is hij, Stalin, van gan- scher harte berqid het voorstel tot een „direct persoonlijk contact" to aan vaarden. AMSTERDAM, 6 Nov. De pers dienst van het N.V.V. schrijft ons o.m.: Het was 3 November een jaar geleden dat „Vreugde en Arbeid", de werkge meenschap van het Nederlandsch Ver bond van Vakvereenigingen, met een feestavond in het Amsterdamsch Con certgebouw haar arbeid begon. De taak van „Vreugde cn Arbeid": de ontspanning en de ontwikkeling van den Ncderlandsehen werker in de juiste hanen te leiden, d.w.z. ook die wegen voor den arheider vrij te maken, welke tot dusverre slechts open stonden voor de- .beter gesitueerden", werd door den heer H. J. Woudenberg, commissaris van het N.V.V., aldus omschreven: Wij geven de verzekering, dat heel ons streven zal doordrongen zijn van deze woorden: het beste is voor den arbeider juist goed genoeg. „Vreugde en Arbeid" sjuit niemand uit. In zeer nabijen tijd zal geen en kel terrein van ware levensvreugde en schoonheid voor den arbeider gesloten blijven". Welnu, bij velen zullen Woudenborgs woorden een diepere waarde hebben ge kregen door dc herinnering aan genot volle uren, als gevolg van de Werkzaam heid van „Vreugde cn Arbeid", doorge bracht in .schouwburg of concertzaal, op het sportveld of op een kameraadscha;»s avond. Nu het programma voor dezen winter gereed is gekomen, wordt op nieuw de aandacht van het gehee le Nederlandsche volk op „Vreugde en Arbeid" gericht. Ilct blijkt, dat zoowel de cultureele ontspanning als de volksontwikkeling bij het samenstellen van een werksche ma op den voorgrond hebben gestaan In het bijzonder de samenwerking met den Ncderlandsehen Omroep, zoomeac het contact, dat gelegd is met eerste klas orkesten en artisten, waarborgen een goede verzorging van de afdeel ing „ontspanning". Ten behoeve van dc lichamelijke ont wikkeling zullen ook dezen winter in vrijwel alle groote plaatsen van het land zwemavonden gehouden worden, terwijl het zich laat aanzien, dat in na bije toekomst de bedrijfssporturen in vrijwel alle bedrijven gehouden kunnen worden. Van de afdccling „volksontwikkeling' vraagt in de eerste plaats een cursus „algemeene ontwikkeling" de aandacht, terwijl voorts cursussen in de Duitsehe Engelsche en Italiaansche taal, zoome de een half-jaarijksche E.H B O.-cursus door ieder N.V.V. lid bijgewoond kun non worden. Bijzonder belangwekkend beloofd een voordrach-tenreeks te worden, waarvoor eenige bekende en deskundige spreker? hun medewerking toegezegd hebhen. Over het onderwerp loonpolitiek en sociale verzekering zal spre ken de heer A. Vermeulen, leider der sociaal economische afdeeling van het N.V.V., terwijl dr. A. van Delft in een aantal voordrachten het werkloos heidsprobleem cn de arbeids bemiddeling zal behandelen. Ook aan huishoudelijke problemen is aandacht geschonken. Zoo is een prac- tische kookcursus voor vrouwen .samengesteld, terwijl tevens een cursus naaien en verstellen zal worden gegeven. Ér kan dus vastgestled worden, dat alle zeilen zijn bijgezet cn dat het nu oók den arbeiders aan ontwikkelings mogelijkheden, noch aan ontspanning zal behoeven te ontbreken. WASHINGTON, 7 Nov. (D.N.B De isolationistische afgevaardigde Fish heeft, volgens Associated Press, in het Congres voorgesteld, dat Amerika den oorlog zal verklaren. Fish heeft reeds vroeger, zooals des tijds is gemeld, medegedeeld, dat hij oen dergelijk voorstel zou indienen, daar hij ervan overtuigd is. dat dit voorstel met overweldigende meerderheid zal worden verworpen. In de slotbijeenkomst van het interna tionale vakvcrcenigingscongres heeft president Roosevelt verklaard, dat het Amcrikaansche volk een onbeperkte ver plichting op zich heeft genomen, opdat weer een vrije wereld zal ontstaan. Te gen deze verplichting kan. naar Roose velt zeide. geen ihdividu of groep van personen zich verzetten. Hii veronder stelde, dat een overwinning van Duitschland de vrije vakvereenigingsor- ganisatic der Amcrikaansche arbeiders zou vernietigen United Press meldt uit Denver, dat de commandant van een troepenkamp, Lowry Field, kolonel Duncan, aan de 11000 soldaten onder'ziin bevelen heeft verboden bijeenkomsten van het Ame rica First Committee hij te wonen en li teratuur, gepubliceerd door dit comité, bij zich te dragen. Eveneens is het be- zpek verboden aan kerken, waar de pre dikant of pastoor predikt tegen „het ware Amerikanisme". De minister van financiën. Morgen- thau heeft een conferentie gehali met de leiders van het Congres over de be- lastingwct-1942, welke nog vóór het ein de van het jaar dient tc worden aange nomen. Tevens heeft de minister van finan ciën een rapport, van economische des kundigen voorgelegd, volgens hetwelk bii de Amerikaansche loontrekkers in verband met 't bpwapeningsprogram *n aanvullende koopkracht is vastgesteld, welke ligt tusschen 5 en 8 milliard dol lar, die, om een inflatie tc vermijden, door het nieuwe helastingprogram moet worden opgezogen. OESTERPRIJZENBESCHIKKING 1941 's-GRAVENHAGE, 7 Nov. De ge machtigde voor de prijzen deelt mede, dat de Staatscourant van 6 November een beschikking bevat, waarin de maxi mumprijzen van oesters zijn vastgelegd. Als basis van berekening is de kost prijs van oesters in het seizoen 1940/1941 genomen, waarbij afzonderlijk rekening is gehouden met de groothandels- en kleinhandclsmargcs, die in dat seizoen gebruikelijk waren. Voor het komende seizoen is de consumentenprijs vastge steld voor 6 soorten. De prijzen zijn aan merkelijk verhoogd in verband met het uitblijven van zaaioesters en tengevolge van de slechte teelt in de twee opeen volgende strenge winters, waarin het grootste gedeelte van het oester-broed is doodgevroren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1