jn nieuw boek Japan hoopt op een spoedige beslissing Ziekenfondsen- besluit Degodsdiens t vrij h id de Sovjet-Unie in DE AANSLAG OP HET FRANSCHE CONVOOI Het Amerikaansche standpunt Met Duitschland tegen het bolsjewisme Roosevelts voorstel aangenomen Actie van de Britsche luchtmacht THANS 23 DOODEN DE SPANNING IN 't VERRE OOSTEN AARGANG No. 113 ZATERDAG 8 NOVEMBER 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD ■iNNtMÜN 1 bPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. <i620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVhRTENT1EN: van 1—4 regels 1 00. elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadighcids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. LS dit boek er toe bijdraagt, de van oudsher bestaande banden i en de Nederlanden en hel Rij kt te ken cn de in den loop der laatste onderd jaren opgerichte scheidsmn- slechten, dan heelt het zijn taak in n van het gestelde doel vervuld" dc Rijkscommissaris Rijksminister Inquart in het zeleidewoord tot het dogen verschenen boekwerk..Die \onde im Umhruch der Zeiten; altc uc Beziehungcn zum Reiche"1). Rn ïad. wie dit boek leest, ziet voor^- ,dat de'wensch tot versteviging der dshcr bestaan hebbende banden en chling der in den loop der laatste opgerichte scheidsmuren den ers voor oogen heeft gestaan. Zij, heeren du Prei en Janke. benevens edewerkers, zagen zich door den mmissaris een even dankbare als en omvangrijke taak toegewezen, zij reeds bij den aanvang van deze aankondiging7) gezegd: Zij heb- 7i van de hun gestelde taak op bij- i wijze gekweten. Moed en inzicht cn begrip drukten hun stempel op ieder hoofdstuk van het door hen ind zcbrachte werk. Met dit werk zij zich een groote verdienste fe- e Duitsch-Ncderlandsche zaak ver" E Niederlande im Umbruch der Zeiten" biedt den lezer en vooral ie zich tot de studie van het boek tten, een veelheid van gegevens, vi- themata, die een waarlijk kalei- isch beeld vertooilen. Vraagstuk je reeds jaren lang de belangstel- m ontwikkeld Nederland hebben zijn opnieuw aan de orde gesteld, ks veelal met een verrassende be- Andere problemen. die en loop der .vaderlandsche' histo- ■vaagn waren, zijn in-dit werk op energieke, soms zelfs zeer voort- e wijze naar voren gebracht. Dit de lectuur, en de studie, van dit ïrk tot een bezigheid, die op me- derlander een avontuurlijken in- al maken. De beteekenis van Du en Janke's boek is mede daarom keur van Duitsche en Nederland- he geestelijke werkers heeft geput schatten van eigen ervaring, ken- kunstzinnige visie om tot een evol cn harmonisch geheel te i. De veelheid der onderwerpen, dit hoek een behandeling vinden, slechts overtroffen door de gede- id en/of de originaliteit dier be ling. De historische beschouwin- lie het boek bevat, onderscheiden loor breedheid van visie en door nstig streven naar oorspronkelijk- n wijsgcerige interpretatie der ge- kundige feiten. „Aus der Dar- ip dieses geschichtlichen Vorgan- aldus de Rijkscommissaris in zijn ewoord wird deutlich, dasz sich ederlande nicht aus ciner separa ten Grundeinstellung absichtlich leiche trennten, sondern dasz es km das Unvcrstandnis der deut- Fiirsten für den Kampf der Nie- ider um ihre geistige und völki- Art war, das den inneren Bruch ïederlande mit dem Reich zur hatte. r Bindungen ieder Art auf.allen en des kulturellen und wirtschaft- Lebens bestehen zwischen hei- termanischen Vólkern und. ihre r hat sich nie' so weit von ihrer nsamen Wurzel entfernt, dasz jederzeit ihre blutbedingte Ge- chaft erkennbar ware." boek, dat wij in deze regelen ankondigen. getuigt ervan, dat s dan bij de Duitsche vorsten, an de Rijkscommissaris in zijn oord gewaagt heden ten dage in ijk ernstig gestreefd wordt naar 1 voor den strijd der Nederlanders 'nrc geistige und völkische Art". 0 gezien begroeten wij dit werk ok tevens als een symptoom van erdiepte „geistige und völkische" werking tusschen de Nederlanden Rijk. Aan Nederlandsche en aan he zijde is in den loop der laatste Die Niederlande im Umbruch der Zei- ke und neue Beziehungen zum Reich": tlrag des Reichskommissars für die niedcrlandischen Gebiete Reichs- r Dr. Seyss-Inquart herausgegeben •srboitet von Dr. Max Freihcrr 'rel unter Mitwirkung von Willi Uitg. Konrad Triltsch Verlag, 1941. 1 de komende dagen, zoo stellen w\j 5r, zullen w\j nader ingaan op eenige 'ukken van het bock. TOKIO. 8 Nov. (D.N.B.). Het verblijf van Koeroespe te Washing ton is wat den tijd betreft niet be perkt, zoo heeft de woordvoerder van dc regeering verklaard. Zijn uit zending toont den zeer ernstigen werrech van Japan om zoo spoedig mogelijk de onderhandelingen tot een beslissing te brengen. Op de vraag, of Koeroesoe in Washin- ton nieuwe Japansche voorstellen zou voorleggen, zeide de woordvoerder, dat Koeroesoe wellicht in staat zou zijn om het tof dusver reeds naar voren gebrach te Japansche standpunt nog duidelijker uiteen te zetten. Men schenkt in tusschen groote aan dacht aan het interview, dat de Was- hingtonsche correspondent van het lei dend Japansche orgaan N i t s j i N i t Sr j i met een hoogen Amerikaanschen ambtenaar heeft gehad. De Amerikaansche zegsman, wiens naam niet wordt vermeld, begon met er op te wijzen, dat volgens berichten uit gezaghebbende Japansche bron, Tokio ten aanzien van de loopende besprekin gen te Washington den eisch zou heb ben gesteld, dat deze binnen een bepaal den termijn tot een accoord moeten lei den, daar Japan anders gedwongen zou ziin om zekere maatregelen tot nood weer te nemen. Amerika van zijn kant kan echter niet toestaan, dat een bepaalde termijn voor het slagen der besprekingen wordt vast gesteld. zooals het ook onder geen om standigheden bereid is om de bekende principes zijner politiek in het Verre Oosten op te geven op initiatief van Ja pan. De spreker gaf toe. dat Japan het initiatief heeft genomen'tot de bespre kingen te Washington met het doel een conflict te vermijden en hij voegde hier aan toe, dat de Vereenigde Staten met dezelfde bedoeling het Japansche initia tief hadden aanvaard. Het staat vast. dat. Amerika zijn be langen in China, Ned. Oost-Indië en de Engelsche bezittingen onder geen om standigheden kan prijs geven. De regeeringen in deze gebieden heb ben reeds haar bezorgdheid over de Ja- pansch-Amerikaansche besprekingen kenbaar gemaakt en van het staatsde- partement geruststellende verzekeringen ontvangen inzake Amerika's houding. Amerika heeft er van den beginne af aan den nadruk opgelègd, dat er geen sprake kan zijn van Japansch-Ameri- kaansche onderhandelingen, doch uit sluitend van besprekingen, welke zoo lang zullen voortduren als Japan zulks wenscht. Amerika zal zich geen beslis sing laten afdwingen, ook niet door een ultimatum. Officieel© Amerikaansche kringen hebben ten aanzien van de besprekin gen nooit eenige illusie gekoesterd en verwachtten hoogstens, dat zij een kal meerenden invloed hebben op de diplo matiek© betrekkingen. Amerika versterkte intusschen zijn verdediging op den Atlantisohen en den Stillen Oceaan, zoodat een tijdverlies uitsluitend in het voordeel der Ver. Stel ten was. Japan rekte de besprekingen steeds volgens den Amerikaanschen spreker in de hoop, dat het na een nederlaag der Sovjets meer diplomatie- ken druk zou kunnen uitoefenen. De Vereenigde Staten zijn vastbeslo ten om onder alle omstandigheden vast te houden aan de volgende vier punten voor de politiek in het Verre Oosten: 1. Ondersteuning van Tsjoenking- China met inachtneming van Ameri kaansche verplichtingen cn verantwoor delijkheden krachtens het negen-mo gend heden verdrag. 2. Bescherming van Amerika's recht om vitale grondstoffen als rubber, tin en kinine uit het Verre Oosten te betrek ken. 3. Het streven naar gelijke mogelijk heden voor alle landen op dc markt in het Verre Oosten. 4. _De verdediging der Amerikaansche gebieden en belangen op de Philippij- non, Guam en andere eilanden. Het Japansche ministerie van huiten- landsche zaken en het ministerie van V. J eeuwen herhaaldelijk gezondigd tegen deze- samenwerking. De scheidsmuren, waarvan de Rijkscommissaris in zijn ge- leidewoord rept, zijn verre van denk beeldig. Onverstand, misverstand en .Selhsthasz' zijn maar al te vaak de fun damenten geweest, waarop die muren rustten. Moge Du Prel's en Jankc's boek er inderdaad toe bijdragen om ook de heden ten dage aan weerszijden nog voorkomende verschijnselen van onver stand en misverstand weg tc ruimen. En zulks met alle gevolgen van dien. (L.) verkeer dcclen gemeenschappelijk me de. dat zich 1687 personen, zoowel Ja panners als Amerikanen, bevinden aan boord van de drie Japansche sche pen Nikawa Maroc, Tatoeta^faroe en Taijo Maroe, op weg* naar Japan De schepen zijn kortgeleden uiï Canada, de Ver. Staten en Ilonoloeloe vertrok ken. De Japansche consul generaal in Rangoon heeft de daar woonachtige Japansche handelsvertegenwoordi gers uitgenoodigd uit Birma te ver trekken, zoo meldt de Tokio Nis- j i N i s j i uit Singapore. Tegelijkertijd is de Amerikaansche militaire missie voor Tsjoengking on der leiding van generaal Magrudcr naar Birma vertrokken, teneinde daar de verdedigingsinstallatics en de vor deringen bij den aanleg van de spoor lijn van Birma naar Yoenan te bezich tigen. Onvermoeid werken de Duitsche oioojers aan het herstel der spoor lijnen achter het front in het veroverde sovjet-gebied (Atlantic-Holland) WASHINGTON. 8 Nov. (D.N.B.) De Senaat heeft met 50 tegen 37 stemmen het voorstel tot bewape ning van Amerikaansche schepen en het zenden dier schepen naar de oorlogszónes aangenomen zoo meldt Associated Press. BERLIJN. S Nov. (D.N.B.) De vijand heeft in den afgeloopen nacht zonder noemenswaardig effect over een breed front storirigsaan vallen onderno men op vrij groote deelen van Duilsch- land. Door neergeworpen bommen op woonwijken, ook in de 'Rijkshoofdstad, leed de burgerbevolking geringe verlie zen. Volgens hetgeen tot dusver is vast gesteld werden zes Britsche bommen- vvèrpers neergeschoten. SEISJIN. (Korea). 8 Nov. (Domei). Het aantal dooden van de Kebi Maroe is, nu de Mansjoe Maroe nieuwe slacht offers heeft aangevoerc^. voor zoover thans bekend tot 23 geslegen. 118 per sonen worden nog vermist. Het aantal overledenen bedraagt 286, waaronder 51 leden der bemanning. Twee scheepvaartmaatschappijen heb ben in verband met de ramp, die de Kebin Maroe heeft getroffen, de vaart tusschen Japan en Korea gestaakt. Waarschijnlijk zullen andere onderne mingen dit voorbeeld volgen. PAUSELIJKE ZEGEN VOOR VERDEDIGERS VAN GONDAR ROME, 8 November. De in het ge- vechtsgebied van Gondar zwaar gewon de. Italiaansche veldgeestelijke Mléone Zanni, die naar Italië was terugge bracht, is door den Paus in particuliere audiëntie ontvangen. De Paus zond den verdedigers van Gondar zijn zegen, met de bede, dat God hen zou helpen en hun raad zou geven en kracht om hun plicht te vervullen. DE SOVJETVLOOT OP DE ZWARTE ZEE BOEKAREST, 8 Nov. (D.N.B.) Vol gens een bericht van een persagentschap in de Roemeensche bladen zou Enge land van de SovjetdJnie geëischt heb ben, dat de Sovjetvloot op de Zwarte Zee tot zinken zal worden gebracht, op dat de Sovjetschepen niet in handen van de spilmogendhcden zullen vallen. 's-GRAVENIJAGE. S November. De Voorlichtingsdienst van het departe ment van Sociale Zaken deelt mede: Het is gebleken, dat zich bij de uit voering van het Ziekenfondsenbesluit hier, en daar moeilijkheden hebben voorgedaan tengevolge van de omstan digheid. dat de verhouding tusschen de nlgemeene ziekenfondsen (het betreft hier dus de verplichte verzekering) cn de deelnemers aan dc ziekenfondsen, zooals artsen, tandartsen enz., nog niet is geregeld. Deze regeling is binnenkort te verwaahten. In afwachting daarvan' kan reeds thans worden medegedeeld, dat degene, die zich heeft bereid verklaard als deelnemer toe te treden tot een alge meen ziekenfonds, niet de bevoegdheid zal hebben zijn medewerking als deel nemer aan een ander ter plaatse zijn werkzaamheid uitoefenend algemeen ziekenfonds te weigeren, m.a.w. dat de bereidverklaring om al? deelnemer tot een algemeen ziekenfonds toe te treden in beginsel zal inhouden de bereidver klaring om toe te treden tot elk ander ter plaatse werkzaam algemeen zieken fonds. De in som/mige nieuwsbladen ver sohenen mededeelingen van- artsen, dat zij slechts bereid zijn in de toe komst aan één bepaald algemeen ziekenfonds hun medewerking te verleenen, zijn dan ook misplaatst. Slechts voor ondernemingsfondscn bij ondernemingen, welke beschik ken o\er een eigen geneeskundigen dienst, zal een uitzondering worden gemaakt. Ten aanzien van algemeene zieken fondsen, bij welke één of meer catego rieën deelnemers in vasten loondienst zijn, zal een overgangsregeling in het leven worden geroepen. Ook de bij deze ziekenfondsen ingeschreven verplicht verzekerden zullen, na afloop van den overgangstijd, moeten kunnen kiezen uit alle artsen, tandartsen, enz. ter plaatse, die zich hebben beschikbaar gesteld als. ziekenfonds deelnemer, op dat het beeinsel van de vrije keuze zoo veel mogelijk tot ziin recht kome Teneinde mogelijk misverstand te voorkomen, zij rog vermeld, dat homoeo- patisehe artsen ten aanzien van het zie kenfondswezen dezelfde rechten en plichten hebben als de andere artsen. 44 SLECHTE VERDUISTERAARS TE UTRECHT Dat het met de verduistering nog altijd niet in orde is, moge blij ken uit het feit, dat Vrijdagavond 44 bekeuringen vielen terzake van het on voldoende verduisteren van een woning; bij één stadgenoot werd bovendien de electrische stroomtoevoer afgesneden. Gedeeltelijke intrekking dispensatie van vervoerverboden 's-GRAVENHAGE. 8 November. Met ingang van 10 November a s. wordt voor een aantal goederen de bestaande dispensatie van het voor deze goederen op grond van de dispensatie wet uitge vaardigde vervoersverbod, gedeeltelijk opgeheven. Voor het vervoer in het binnenland blijft dc dispensatie gehand haafd. Het vervoer van onder deze ver voerverboden vallende goederen met buitenlandsche bestemming, zal echter onder dekking van eon door den ccn- tralen dienst voor in- en uitvoer afge geven vervoervorgunningen zijn toege staan. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: De Britsche ambassadeur in de Ver. Staten, Lord Halifax, heeft zich volgens een bericht in de Daily Telegraph onder medi sche behandeling moeten stellen. In de volkshuizen der grootste Turk- sdhc steden zullen op instigatie van het Turksche ministerie van onderwijs gratis cursussen gegeven worden in de Duitsche taal. De zender van Dzjiboeti meldt, dat de Engclschcn enkele dagen na hun overval bij Dafencito in Fransch-Somaliland weer een grensschending hebben gepleegd. Een Zuid- Afrikaanscho afdeeling overschreed do Fran- sche Somaligrens, en trok zich eerst terug na sdhoten van de verde'digers. In de Wilhelmstrasse worden geruchten over demonstraties in de straten van Hel sinki ten gunste van een wapenstilstand met de bolsjewisten, volkomen ongegrond ge noemd. Naar United Press uit Londen meldt, is van officicele Britsche zijde verklaard, dat Engeland de blokkade der zeewegen om Frankrijk en de Fransche bezittingen zal verscherpen. Het internationale comité van het Roo- de Kruis te Genève deelt mede, dat op 14 October de Koertoeloes mot een lading le vensmiddelen, die Turkije bestemd had voor Griekenland, uit Istanbocl vertrokken is, nadat van de verschillende betrokken regee ringen alle noodige machtigingen waren ont vangen. In dc volgende vjjf maanden hoopt men de Grieksche bevolking meer dan 50.000 ton levensmiddelen te kunrtcn sturen. Volgens een mededeeling van het Ame rikaansche ministerie van posterijen zal de eerste luchtpostdienst tusschen Amerika en Afrika op 29 November worden geopend. De Afrikaansche eindstations ziin Bathurst en Lagos in Nigeria en later Monrovia in Li beria. De Fransche socialistische afgevaardig de Pierre Bloch, is wegens staatsvyandelij- ke activiteit gearresteerd en naar de gevan genis van Perigueux overgebracht. Wegens sabotage, resp. voorbereiding tot hoogverraad, zjjn, naar uit Praag wordt gemeld, in Bruenn op 7 Nov. acht personen standrechtelijk ter dood veroordeeld. VAN hooge Duitsche katholiek© zijde is een interessant antwoord ontvan gen op de Sovjet-Russische beweringen betreffende „vrijheid der kerk in de Sovjet-Unie". In dit antwoord wordt gezegd: ,.De October-revolutic had in Rusland de scheiding van kerk en staat ingevoerd en alle kerkgoederen aan den staat ge trokken De kerkgebouwen zouden in theorie gratis ter beschikking staan van den godsdienst, waarbij bepaald was, dat een groep van 20 geloovigen (Dvat- satka) zich bij een contract met den staal moest belasten met het beheer over het gehouw. De Dvatsatka moest het gebouw on derhouden cn vooml daarvoor het ver- 7ekeringshedrag opbrengen. Het ver zekeringsbedrag was bepaald op van Me zeer hoog geraamde waarde van het kerkgebouw. Door een voortduren de hoogerc raming van deze waarde bereikte men. dat de geloovigen het ver zekeringsbedrag niet meer konden be talen, waarmede men dan motiveerde, dat het kerkgebouw voor profaan ge bruik, bijv voor godloozenmuseum werd bestemd. Een andere methode om „legale" slui ting der kerken te verkrijgen, was, dat de bouwpolitie omvangrijke hcrstcl- lingswerkzaamheden eischte. Wanneer deze dan door gebrek aan middelen niet konden worden uitgevoerd, werd het kerkgebouw in beslag genomen. Weer eldcjs trad men op tegen de leden van d© Dvalsatka, die zich be schikbaar hadden gesteld van het be heer over de kerk. De wet eischte, dat de Dvatsatka steeds voltallig zou zijn. Door Gpoe-terreur konden gemakkelijke ontslagaanvragen verkregen worden, hetgeen weer een inbeslagnemen der kerk kon motiveeren. De geestelijken gingen door voor em- ployé's van de Dvatsatka en waren als het ware rechteloos. Tot den laatsten tijd toe hadden zij gecnerlei politieke rechten en kregen zij niet eens de dis tributiekaarten voor levensmiddelen en kleeren. In Leningrad was hun zelfs het wonen in een omgeving van 100 km. rondom do stad verboden. Elke kerk mocht maar één geestelijke hebben. Voor bisschoppen of welke kerk-auto- ritciten was in dit systeem geen plaats, aangezien elke aaneensluiting van per sonen in een verecniging met religieuze doelstellingen was verboden. Seminaria gingen eveneens door voor verboden instellingen. Toen do katho lieken eenige jaren geleden in Lenin grad trachtten een opleidingsinstituut voor priesters op te richten, werdén professoren en kweckelingen gearres teerd en gedeporteerd. Den orthodoxen beloofde men een seminarium. Men verbond daar echter zoodanig voor waarden aan, dat elke intcllectuëele en moreelc opleiding voor priesters on mogelijk werd gemaakt. Dc Sovjet-grondwet waarborgt slechts „de vrijheid" van godsdienstoefening en de vrijheid van anti religieuze propa ganda". Dit werd zóó uitgelegd, dat alleen de anti-religieuze, maar niet do religieuze propaganda geoorloofd was. Aangezien echter elk godsdienstonder, wijs beschouwd werd als religieuze pro paganda, was godsdienstonderricht aan kinderen beneden de 18 jaar verboden. Dit verbod strekte zich niet alleen uit. tot school en kerk. maar ook tot onder richt in huis. Daarentegen 16 in alle scholen anti religieuze propaganda een verplicht leervak. Met Paschen en Kerstmis moeten in de scholen anti-religieuze plechtigheden gehouden worden. Reli gieuze boeken mogen niet worden ver kocht. De z.g. „actieve geloovigen" waren cn zijn blootgesteld aan on gehoorde chicanes van den kant der politie. Diefstallen in de kerken zijn aan de orde van den dag. De Sovjet-politio weigert regelmatig de daders tc ver volgen. Het is niet. bekend, dat recht banken ooit een vonnis hebben geveld, dat kerk of religie zou beschermen. On danks alle aflcidingspogingen der bols jewieken blijft het een feit, dat kerk cn godsdienst in Rusland de laatste 23 jaar vreeselijk en systematisch vervolgd zijn". (D.N.B.). WASHINGTON, 7 Nov. (D N.B.). De Fransche ambassadeur Henry Haye heeft, naar Associated Preös meldt, hij de Sritsche regeering een protest ingediend in verband met het opbrengen van de vijf Fran sche koopvaarders in de nabijheid van de Zuid-Afrikaanschc kust door de Britsche vloot. Henry Haye verklaarde, dat de schepen levensmiddelen uit de Fransche koloniën voor het onbezette Frank rijk vervoerden en gecnerlei con trabande aan boord hadden. De recente overval geeft dc Deutsche Diplomatisch-Politische Korresponden aanleiding te wijzen op de behandeling die Engeland zijn vroegcren bondge noot ten deel laat vallen. „Groot-Brittannië heeft sedert zijn smadelijken vlucht uit Duinkerken, al dus de Diplo, waar het het geallieerde Frankrijk volkomen in den steek heeft gelaten, niets verzuimd om het bestaan van den ouden bondgenoot te bemoeilijken. Volgens het Engelsche standpunt zijn alle volkeren er hoofd zakelijk om de Engelsche zaak op de slagvelden te vertegenwoordigen. Zelfs de ernstige Engelsche verzuimen ont slaan volgens de Britsche opvatting, volkeren niet van deze verplichting." Behave op de Britsche overvallen op Fransche marine-eenheden in Mers el Kebir en Dakar, wijst de Korrespondenz ter staving hiervan op Engelands' hou ding in Syrië en in Somaliland, waar bij in het bijzonder het optreden in Somaliland een geraffineerde combina- tei vormt van alle duivelsche metho des, die Engeland toepast om met bru taal geweld op eenigerlei wijze pro fijt voor zichzelve te behalen. Ook in den overval op het Fransche convooi in Zuid-Afrikaansche wateren komt volgens de meening van de Kor respondenz bijzonder duidelijk tot uit drukking hoe het „humane" Engeland zijn middelen tot het uitoefenen van druk en tot afmatting toepast op het bezette en het onbezette Frankrijk. „Voor Engeland i6 het begrip van vriendschap en kameraadschap iets volkomen onbegrijpelijks", zoo besluit de Korrespondent„Het kent volken, welker vriendschap het nuttig acht en het kent.volken, die voor niets beters bestaan dan om uitgebuit en beroofd te worden. Het cssentieele middel te gen deze lage Engelsche politiek om ineengestorte vroegere vrienden nog een dolkstoot te geven, is het gevaar tijdig in te zien en zich in de eensge zindheid ter afweer van den tegelijker tijd hrutalen en arglistigen vijand niet te laten schokken." TURKSCH SCHIP GETORPEDEERD? ANKARA, 8 Nov. (D.N.B.) Politieke Turksche kringen worden sterk in be slaag genomen door een bericht betref fende tot zinken brengen vp een Turk sche motorzeilboot, de Kaynakderc door een duikboot Ofschoon het offi- cieele bericht vermijdt den naam te noemen van de vreemde duikboot, twijfelt men in de genoemde kringen er niet aan. dat het een Sovjetduikboot is gewees.t die binnen de Turksche wate ren opereerde. TOKIO. 7 Nov. (D.N-B.). In een red© op de plenaire zitting van den raad voor onderzoek van de problemen der natio nale mobilisatie heeft de premier, Tojo, dc volstrekte noodzakelijkheid betoogd tot mobilisatie van de nationale hulp bronnen, bewapening in de hoogste ma te en verwerkelijking van de beide doel einden, beëindiging van het Chineesche conflict en invoering van een Oost-Azia tische welvaartssfeer. Hiertoe is de me dewerking van ieder afzonderlijk noo- dig. Maar ook snelle besluiten van den raad over dringende plannen, te nemen tijdens de huidige zitting, aldus de pre mier. Een Japansch schip, waarvan do naam onbekend is gebleven, heeft vandaag de haven van Yokohama in de richting van Singapore verla ten om de daar woonachtig© Japan ners weg te voeren. Voorts verneemt men, dat met in gang van heden het vertrek van al le in Japan woonachtige buitenlan ders tot nader order onmogelijk is en dat. reeds ingediende verzoeken voor vertrek naar Sjanghai voor- loopig ongeldig zijn verklaard. Naar verluidt, zou dit verbod van toepas sing zijn op alle kringen en alle na tionaliteiten. De A s a h i S j i m b o e n verneemt uit Honoloeloe, dat de haven-autoriteiten aldaar aan het eergisteren uit San Francisco vertrokken Japansche schip Tajo Maroe hebben verboden de voor Japan bestemde post aan boord te ne men. Een verzoek van den Japanschen vrij tc geven, is zonder succes gebleven, ambassadeur te Washington om de post PRIJSOPDRIJVING De Inspecteur voor de Prijshehcer- sching te Amsterdam heeft den groen- tenhandelaar T. v. B. te Utrecht, die prei voor 20 cent per kilo had verkocht, terwijl hij ten hoogste 14 cent had mo gen berekenenx veroordeeld tot 15.— boete. De monteur d. G. te Utrecht, die op de markt een viertal kippen voor den dub belen prijs had verkocht werd beboet met 25. Een boete van f 50.werd opgelegd aan den koopman H. B., omdat hij als grossier blikken tomatenpuré voor qeil prij?», hoogcr dan den toegestane, had verkócht. Vandaag verduisteren om 18.00 uur Vandaag, Zaterdag, gaat de zon op om 8.47 uur en onder om 18.00 uur. Maan op om 21.22 uur en on~ der om 12-24 uur- Zondag: zon op om 8-49 uur en on der om 17.58 uur; maan op 22.16 Maandag: zon op 8.51 uur en on der om 17.57 uur; maan op 23-15 uur en onder om 13.49 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1