HITLER SPREEKT TOT DE OUDE STRIJDERS Achtervolging op de Krim ,Het grootste gevaar voor het Europeesche front is reeds afgewend" OLSJEWISTEN MISSEN 10.000000 MAN Zware verliezen voor de Britsche luchtmacht JAARGANG No. 114 MAANDAG 10 NOVEMBER 1941 AMERSFO ORTSCH DAGBLAD ONNuMhNTSPRlJS: per i maanden voor Amersioort 2.05; O JE E JE IVJ1 1L A IN D IE JR. PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 1—4 regels 1.00, elke maand 0.68; per week f 0.16. Binnenland franco per TT.. xr ni vxjr\r>T? on n ur> l O regcl meer f °'25* SPecialc prijzen bij contract. Liefdadigheids- i, per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën TELEFOON INTERC. (»620 „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel Postrekening 47910 hoofdredacteur j. valehoff Amersfoort meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ilUNCHEN, 9 Nov. (D.N.B.) Führer heeft ook dit jaar op avond voor den 9den Novem- een rede gehouden voor zijn Ie strijdmakkers. i het begin van zijn toespraak wees |op de omstandigheid, dat in het r 1930 ook zijn laatste pogingen om litzdkelijke revisie van het dictaat 1 Versailles langs vreedzvnen weg te liken, waren mislukt, nadat destijds [internationale democratische ophit- T erin waren geslaagd. Europa in den IQ.? te storten. De Führer schilderde let kort de ontwikkeling als volgt: luifschlands eerste taak was het Tns den eersten vijand in het Oosten liquideeren hetgeen in IS dagen ge feilde Eigenlijk hadden degenen die teeheel'van verstand waren ont- lt zich reeds na enkele weken re- |schap moeten geven hoe hopeloos i poping was om het Dnitsrhe Riik maals te vernietteren 7.ii deden dit Jnwel niet. doch stieten integendeel ■hun gereikte vredeshand terug De Irer werd persoonlijk beschimpt en I lafaard gekwalificeerd F.r bleef anders over dan het jaar 1940 te linnen mot het besluit thans den pteliiken tegenstander van het rijk Inilief te verbrijzelen. ■echts door onvoorzichtigheden an fbelzucht van den tegenstander ver i de Duitsche leiding dat de tegen Ider voornemens was een coup te Beroemen tegen Noorwegen onder het Ito Finland te willen helpen donh Verkelijkheid tegen den Zweedschcn |spoorweg en de Zweedsche ertsmij- l De Führer besloot derhalve om te linnen de Noorsche kwestie op te fen. Kort daaron kwam die weerga zegetocht, die den tegenstander ■het Westen verpieterde en Engeland Ton? tot dien roemriiken terugtocht. I naar men beweerde een der letepunten der Rritsche militaire ge* |iedenis voor alle tijden zou zijn. Hef laafsfe vredesaanbod i Fuehrer vervolgde: ik heb ook toen Ier nogmaals en voor den laatsten keer liofM Engeland de hand toe te steken. lion op gewezen worden, dat voort- wig van den oorlog juist voor Enge- m niet dan zinneloos kon zijn en dat j niets bestond, dat een verstandigen Idt' zou kunnen verhinderen. Ja. dat schen Engeland en Duitschland op zich- geen andere tegenstellingen beston- dan die kunstmatig waren gescha ft krankzinnige zuiplap, die nu se- 1 jaren Engeland bestuurt, heeft ook Jrin terstond weer een nieuw blijk i mijn zwakheid gezien. Nogmaal9 |rd ik voorgesteld als een man, die niet meer waagt den strijd voort luiten. Ik heb mij de toekomst niet jders voorgesteld dan zij zich heeft J»peeld. Maar ik heb behalve al hef Imrijke ook de offers voorzien en ik Ide aan heide partijen deze offers be- Jren, vooral aan ons eigen volk. Maar V tegenover de rest van de wereld Jende ik het te kunnen verantwoor 1 als overwinnaar de hand te rei- pit werd. als gezegd door den ande- i niet hegi-epen. Daarom bleef ons I's anders over dan thans dpn helm 1st te gespen en den weg in te slaan. 7 ftns voorgoed zal bevrijden van de paren, die niet slechts het Duitsche l^maar ook geheel Europa bedreigen De Joodsche geest F°cn ik u hier de laatste maal toe- kon ik het in het volle besef van T overwinning spreken als ternauwer- N ooit een sterveling vóór mii en ■ondanks drukte destijds een zware ■Kop rnij, want het was mii duidelijk. P achter al deze internationale ge- Prtenissen als laatste brandstichter r^ne is te zoeken, die steeds heeft ■Wfd van gekrakeel onder de naties Internationale iood Tk heb dien iood rrcn kennen als een internationale podslichter. Men zag immers; hoe hij laden omweg van pers. radio film, too P' onz. langzaaam de volken in de Pafeaande jaren had vergiftigd en l°n 7.ig hoe deze vonrt- |hrep,i 7atr 7jjn finanriën in monetaire tran«ae'ies in deze rich f? werkten Gedurende de eerste da I" van den oorloc hebben immers aan. ■'houders van de Fn^elscbe hewape Pusindiistrie volkomen onerbarfic uit ■"roken, dat deze oorlog tenminste faor moest duren llip Führer Wnrnk^erïseprde in den de micdodirrbeid van bpt kanita r't^hp demneratisebp iodendom on T7n"elqr»d a's dP driivpnde prhf daarvan W*»t was be^riineliik p" zeidp bii dan dat on zplceren daff P no]< tecran nnq in bet geweer I üeze joodsche geest bezit als hcerschet F ondubbelzinnigst de Sovjet Unie. de staal, waar de gehecle nationale intelli gent ia was afgeslacht, waardoor een geestloos met geweld geproletariseerd Untermenschentumoverbleef. Daarbo ven stond een reusachtige organisatie van joodsche commissarissen cn slaven houders- Er is twijfel ontstaan of wellicht toch niet in deze staat de nationale neiging zou zegevieren. Daarbij vergat men evenwel, zoo verklaarde de Führer. dat ten slotte de man die tijdelijk de heer* scher over deze staat werd niet anders is dan een werktuig in handen van dit almachtige jodendom. De bolsjewistische plannen FA E Führer gaf vervolgens een beeld van den gigantischen Sovjetop- marsch in het Oosten, met de honderden vliegvelden, die werden aangelegd, de tot in het ongehoorde opgevoerde bewa- peningspmductie, de concentratie van ten slote 170 divisies en meer. Hij her innerde aan de resulaten der bespre king met Molotof te Berlijn, waarbij twijfel was blijven bestaan dat de Sov iet ïTnie toch besloten was op zijfl laatst dezen herfst op te rukken, mogelijker wijs dezen zomer f ij herinnerde aan den putsch in Ser ië die aangesticht was door bolsjewistische agenten en Fngelsche emissario's en het onmiddel lijk daarop volgende pact van bijstand tusschen Rusland en Servië. Destijds was Stalin de overtuiging toegedaan ge weest. dat reeds deze veldtocht het Duitsche leger wellicht het geheele jaar zou bezig houden en dat dan spoedig hef moment zou kunnen komen, waarofi de Sovjet-Unie niet meer met wapens en materieel maar met haar geheele menschenreservoir te voorschijn zou kunnen komen. Adolf Hitler vervolgde: thans kan ik voor het eerst uitspreken, hoe wij daarvan op de hoogte zijn gekomen. In het jaar 1939'40 werd te Londen een groot aantal zoogenaamde geheime zittingen in het Britsche Lagerhuis gehouden. In deze geheime bijeenkomsten heeft de whiskyvriend mijnheer Churchill uiting gegeven aan zijn hoop en overtuiging, dat Rusland op marsch was naar Engeland en dat hij van Sir Stafford Cripps de volstrekte bewijzen had gekregen, dat het ton hoogste een tot ander half jaar zou duren, alvorens Rus land optrad, dat men dus ten hoog ste anderhalf jaar behoefde vol te houden. Wij hebben daaruit de consequenties getrokken. De eerste consequentie was het vrij maken van onze Zuidoostelijke flank. Nu wij alles weten wat is geschied, moeten wij thans Mussolini werkelijk dantoen, dat hij nog in 1940 deze etter buil heeft doorgestoken. Wij zijn er in enkele weken in geslaagd met de hulp der ons toegedane Europeesche Staten dit probleem op te lossen. De Fuehrer kwalificeerde opnieuw het bevel tot den defensieven strijd te gen de Sovjet-Unie op 22 Juni als het zwaarste besluit van zijn geheele le ven. Hij wist, dat dit bevel Duitschland in een zeer zwaren strijd zou wikke len. Hij hoopte evenwel, dat de kansen op een overwinning te grooter zouden worden, naarmate Duitschland de an deren te sneller voor was. Het Westen Het Westen was beveiligd. In het kamp dpr tegenstanders zijn er zooge naamde geniale politici, die thans ver klaren. dat Hit Ier wel geweten heeft, dat men Duitschland in het Westen niet zou aanvallen. Tot deze genieën kon hij slechts zeggen: „u miskent mijn voorzichtigheid. Ik heb mijn voorbereidingen in het Westen zoodanig getroffen, dat de Engelschen ieder oogenblik kun nen oprukken als hun dat belieft, hetzij in Noorwegen, hetzij aan onze Duitsche kust, hetzij ir. Nederland in België of in Frankrijk. Indien zij inderdaad een offensief willen onder nemen, dan kninnen wij slechts zeg gen: gaat uw gang, u zult vlugger verdwijnen dan u bent gekomen. Wij hebben, zoo verklaarde de Fuehrer, deze kusten thans in eer. anderen toe stand gebracht, dan waarin zij een jaar geleden nog verkeerden. Daar is gewerkt met nationaal-so- rialistische grondigheid en er wordt natuurlijk doorgewerkt. Wij hebben ook overal voldoende strijdkrachen ge laten om ten alle tijde bereid te zijn. Den Ralkan hadden wij eveneens be veiligd. Finland verklaarde zich bereid zich aan onze zijde te scharen, Roemenië eveneens. Bulgarije begreep het gevaar en deed niets wat ons afbreuk had knnnen doen. Hongarije begreep even eens hef historische uur cn nam een heroïek besluit, zoodat het, toen de 22e Juni aanbrak, voor zijn geweten meen de te kunnen verantwoorden dit ge vaar in den weg te treden, al was het dan ook maar met een voorsprong van enkele dagen. Zijn of niet-zijn Deze strijd is niet alleen voor Duitëchland, maar voor geheel Europa een strijd om het zijn of niet zijn. Men kan zeggen, dat in he' Oosten wellicht voor de eerste maal geheel Europa strijdt evenals vroeger tegen de Hunnen. Zoo geschiedt dit thans tegen den Mongolenstaa' tegen een tweeden Dzjengis Khan liet doel van dezen strijd was de vernietiging van de vij andelijke strijdkrachten cn in de tweede plaats de bezct'ing van de vijandelijke bewapenings- en voedsel bases. Leningrad FT ET is niet noodig te verklaren, dat A A prestige overwegingen in het geheel geen rol spelen. Wij hebben het offen sief tegen Leningrad di* voorbeeld noemde de Fuehrer juist zoolang voortgezet als noodig was om het in te sluiten. Thans zijn wij in het defensief en de ander moe* trachten uit te breken, maar hij zal te Leningrad Verhongeren. Ik zal zeker geen man- meer offeren dan brtslic.t noodig is. Als er thans iemand zou zijn om Leningrad te ontzetten dan zou ik bevel geven het te bes'ormen en wij zouden het innemen. Wie van do grens van Oost-Pruioeri tot tien kilome ter voor Leningrad is opgerukt kan ook nog de 'ion kilometer van daar tot in de stad afleggen, maar dat is niet noo dig. De stad is ingesloten, niemand zal haa.r meer bevrijden en zij valt ons in handen. Fn als men ooms zegt: „slechts als puinhoop" ik heb geen belang bij een zekere stad Leningrad, maar alleen bij de vernie*iging van het industrie centrum Leningrad. Als de Russen er plezier in hebben hun steden in de lucht te laten vliegen, hesparen zij ons misschien zelfs wel veel werk. Prcstige-overwegingen ik herhaal dit, spelen bij ons in het ge heel geen rol. Als men b.v. vraagt: „waarom trekken wij dan thans niet op?", dan antwoord ik: „omdat het op het moment regent of sneeuwt of mis schien omdat wij de spoorwegen nog niet geheel gereed hebben. (Scherl-m) Het tempo van den opmarsoh bepalen niet die Britsche strategen, die het tempo van hun terugtochten hebben vastgesteld, maar dat doen wij zelf. Ook bij de bezetting van de vijande lijke bewapenings- en voedselbases zul len wij stelselmatig te werk gaan. Me nigmaal is de vernieling van een enkele fabriek voldoende om zeer vele fabrie ken tot werkeloosheid te dwingen. 3.6 millioen gevangenen Ik zou nu het resultaat van dezen veldtocht willen samenvatten. Het aan tal gevangenen bedraagt omstreeks 3.6 millioen. Als de een of andere Engel sche warhoofd zegt, dat dit niet beves tigd is, dan kan opgemerkt worden: als een Duitsche militair© instantie iets heeft geteld, dan klopt dat. Volgens de ervaring uit den wereldoorlog komen 3.6 millioen gevangenen ten minste met hetzelfde aantal gesneuvelden overeen. Als ik aanneem, dat in Rusland evenals, bij ons op een gesneuvelde 3 a 4 gewonden komen, dan volgt hieruit een volstrekt verlies van 8 a 10 millioen zonder d- uitge wonden., die misschien nog weer kunnen genezen. Daarvan herstelt geen leger ter wereld meer. Als Stalin nu zegt, dat wij vier en een half millioen menschen verloren hebben en Rusland slechts 350.000 vermisten, 350.000 dooden en 1 millioen gewonden dan kan men slechts vragen: waarom zijn de Russen dan 1H duizend kilome ter teruggedraafd als zij geen strijd krachten hebben verloren? Het is inderdaad al wel kras joodsch wat deze Kremlin-geweldenaar hier ten gehoore brengt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 9 Nov. (D.N.B.)Het opperbevel der weermacht maakte Zaterdag bekend: Bij de achtervolgingsgevechten op de Krim hebben Duitsche en Roemecnsch© troepen aan de Zui delijke helling van het Jaila-ge- hergte een bolsjewistische cavatë- rie-divisie vernietigd. Bij do ver nauwing van den landtong van Kertsj is een 10 km diepe mo'dern opgebouwde stollingen zóne door- stooten. De achtervolging van den hier verslagen tegenstander is aan den gang. Het luchtwapen heeft in de wa teren ten Zuiden van Jalta een transportschip van 8.000 brt vernie tigd. Een Rocmeensche duikboot heeft op de Zwarte Zee Sovjet-transport schepen van in totaal 12.000 brt. tot zinken gebracht. Op den Atlantischen Oceaan hebben duikbooten vier vijandelij ke koopvaarders met tezamen 28.000 brt tot zinken gebracht. Aan de Noordoostkust van En geland heeft het luchtwapen over dag met goed gevolg de dokinstal laties in Blyth aangevallen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heb ben sterke formaties gevechtsvlie- 'gers in het Oosten en Zuidoosten van Engeland verscheidene haven installaties vooral in Sunderland gebombardeerd. Voltreffers op wer ven en ravitaileeringshedrijven de den hevige ontploffingen ontstaan en groote branden. Ten Oosten van Aberdeen is een Britsche torpedobootjager met bom men tot zinken gebracht. De vijand is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op vele plaat sen Duitsch rijksgebied binnenge vlogen. Door bommen op woonwij ken o.a. ook in de rijkshoofdstad leed de bevolking geringe verliezen aan dooden en gewonden. De aan gerichte schade is van geen belang. Daartegenover heeft het Britsche luchtwapen zware verliezen gele den. 27 van de aanvallende bom menwerpers vielen aan de Duitsche afweer ten offer Het weermachtsbericht van Zon dag Illicit Óp de Kfim hebben de Duitsche en Roemeensche troepen de achter volging van den verslagen vijand langs de Zuidkust en op het schier eiland Kertsj met succes voortge zet. Jalta werd ingenomen. In den strijd tegen de Britsche ravitaillecringsscheepvaart heeft het luchtwapen in den nacht van Zaterdag op Zondag bijzonder suc ces gehad. Voor de Oostkust van Engeland en Schotland hebben ge vechtsvliegtuigen 6 vijandelijke koopvaarders, die in convooi voe ren. onder moer een groote tank- boot, met tezamen een inhoud van 38.000 brt. tot zinken gebracht. In de wateren der Faroer is overdag een klein vrachtschip met bommen vernield. Duikbommenwerpers hebben in den nacht van Zaterdag op Zondag de haveninstallaties van Dover met bommen van ztoaar kaliber be stookt. Er ontstonden verscheidene uitgebreide branden. Bij pogingen om Zaterdag de be zette gebieden aan het Kanaa.1 aan te vallen heeft het Britsche lucht wapen weer zware verliezen gele den. Jagers schoten in felle lucht gevechten 2-3, afweergeschut 2 vij andelijke vliegtuigen neer. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van Zaterdag op Zon dag aanvallen ondernomen op West-Duitschland. De burgerbevol king leed eenige verliezen. 9 der aanvallende toestellen werden neergeschoten. Het oorlogstuig, dat wij in dezen tijd hebben buitgemaakt is onmetelijk groot. Op het oogenblik meer dan 15-000 vlieg tuigen. meer dan 22.000 tanks, meer dan 27-000 stukken geschut- De industrie der geheele wereld, zelfs met inbegrip van onze Duitsche zou dit materieel slechts langzaam kunnen vervangen. De industrie der democratieën vervangt het in elk ge val de eerste laren niet. Wij hebben voorts tot nog toe 1.670.000 K.M2. bezet. Dat ;s een gebied, ongeveer 3 4 maal zoo groot ais Frankrijk en omstreeks 5 maal zoo groot als Enge land. In dit gebied ligt 60 k 75 pet. van alle industrie en alle grondstoffen, die Rusland bezit. Ik hoop, dat wij binnen kort hieraan nog iets kunnen toevoegen. Als iemand nu zegt: „Maar u hebt u in den tijd vergist". welnu. bliksemoor logen zijn goed en wel, maar gemar cheerd moet er niettemin worden, En wat onze infanterie op het gebied van marcheeren heeft gepresteerd, is volko men uniek in de wereldgeschiedenis. Natuurlijk, als men van Oostende naar Duinkerken gaat of zich terugtrekt van Duinkerken op Oostende, dan gaat dat gemakkelijker dan als men van de Duit sche grens tot Rostof of tot de Krim marcheert. Ik heb nog nooit het woord blik- semoorlog gebruikt, omdat het een erg onnoozele term is. Als men het echter toch op een veldtocht kan toepassen, dan toch wel op dezen, waarin een vijand, die een reusach tig ruk bezit, in uiterst korten tijd verbrijzeld en verpletterd is. Het tweede en het derde front Achter ons front nu staat nog een tweede front: het Duitsche vaderland. En achter dit Duitsche vaderland staat een derde front en dat heet Europa. Als mij den laatsten tijd wel eens wordt ge zegd, dat de democratieën zich thans be. wapenen. Welnu, wij blijven ons be wapenen. Ik heb de bewapening thans slechts naar eenige bijzondere terreinen verplaatst. Als de hoeren al voortdurend met hun getallen aankomen, ik spreek niet van getallen, maar ik spreek dit eene uit: u zult u verbazen over dat gene. waarmee wij op zekeren dag zullen komen. Men zegt wel eens tegen mij, zoo verklaarde de Fuehrer, Amerika met zijn 125 millioen menschen is er ook nog. De Fuehrer antwoordt: het Duit sche gebied met het protectoraat en gouvernement omvat eveneens 125 mil lioen menschen. Het gebied dat thans rechtstreeks voor Duitschland werkt, omvat veel meer dan 250 millioen en het gebied dat indirect voor dezeft strijd werkt, omvat thans reedö meer dan 350 millioen. Niemand behoeft in twijfel te trek ken. dat wij het klaarspelen alle zei len voor dezen strijd bij te zetten. De Fuehrer verklaarde, dat het het onge luk der tegenstanders van Duitschland was, dat zij niet begrepen hadden, dat het Duit6che volk van thans niet dat van den wereldoorlog is. Deze tegen standers zeggen, dat er in do etappe een oproer zal uitbreken. Nu kan °r wel een domkop zijn. die als gevolg van de Engelsche radioberichten plot seling in actie komt maar niet voor lang, want dergelijke lieden kan men wel de baas worden. Daarover moet men zich geen illusies maken, want thans treedt hun geen burgerlijk Duitschland met glacé-hand- schenen meer tegemoet, maar een na tionaal-socialistische staat, die harde vuisten heeft. Dan zijn er nog menschen, die de allerdomste verwachtingen koesteren, nl. dat in Duitschland een revolutie uitbreekt. De menschen, aldus de Führer. die hier een revolutie zouden kunnen ont ketenen, zijn er al lang niet meer. Zij zijn n.l. al geruimen tijd in Engeland, Amerika en Canada. Met klem wees de Führer op de beteekenis van den onbuigzamen wil van het Duitsche volk om te genstand te bieden. Alles is denk baar, zoo zei hij, slechts niet dat Duitsc.hland ooit capituleert. Als onze tegenstanders zeggen, dat de strijd dan tot het jaar 1942 duurt, hij kan duren zoo lang hij wil. Her laatste bataillon op dit slagveld 'zal het Duitsche zijn. Amerika De Führer kwam in het vervolg van zijn rede op de pogingen hem te intimi- deeren. In het bijzonder behandelde hij de dreigementen uit Amerika. In dit verband herhaalde h:j zijn verklaring, die hij reeds een jaar geleden heeft af gelegd: welk schip ook oorlogsmate riaal brengt, materiaal dus om men schen te dooden. het zal getorpedeerd worden. Als nu de prscident van de Vér. Staten, die destijds al aansprake lijk is geweest voor de deelneming van Polen en Frankrijk aan den oorlog, meent door een bevel tot schieten. Duitcehland murw te maken, dan kan de Führer slechts ten antwoord geven* nresident Roosevelt heeft ziin schepen bevolen, naar dp Duitsche schepen zien, daarop te schieten. Ik heb de Duitsche schepen be volen, zoodra zij Amerikaansche schepen zien. daarop niet te schie ten. maar zoodra een Duitsch schip wordt aangevallen, zich te verdedi gen. Als du» een Amerikaansch schip op grond van het bevel van ziin pre sident schiet, dan doet het zulks op eigen risico. In korte, scherpe bewoordingen wees Hitier de vervalschingen van de hand, die Roosevelt heeft samefigeflanst met zijn landkaart over z.g Duitsche plan nen tot verdeeling vn Zuid Amerika. De Führer kenmerkte dit alles als de dom ste vervalschingen Ook de bewering, dat Duitschland alle godsdiensten wil oplossen is te onbenullig, zoo verklaar de hij, dan dat hij zich met dergelijke kinderachtigheden en domheden ern stig zou kunnen bezig houden. He4 in teresseerde hem niet welke soorten godsdiensten er op de wereld bestaan pn hoe de volkeren zich tot deze gods- liensten verhouden. In het Duitsche rijk kan een ieder volgens onze opvatting op eigen manier zalig worden De Führer wees hierbij op een verschil tusschen Duitschland en de Ver Staten t.w dat in Duitschland de kerken bijna 9 000.000 R.M. van den staat krijgen, terwijl haar in Amerika van staatswege niets gewordt. In D« ocmenugymnastiek van den Ned. Omroep. Willy Both met Ger. de Roos •an den vleugel bij de verzorging der gymnastieklessen, die met ingang van 10 Nov. om 7.45 en 8 35 uur zullen worden gehouden (Ned. Omroep-Vermeulen) Duitschland is ook nooit een priester wegens geloofsdogma's vervolgd. De Führer- vestigde vervolgens zijn aandacht op do Sovjet Unie en zei, dat de Duitsche soldaten in een land. waar de vruchtbaarheid zoo maar uit de aar de opwelt, in een land. waar met ccn fractie van het werk, dat hij ons ver richt moet worden, een veelvoud aan opbrengst kan worden bereikt, hebben gezien, dat de menschen daar ternau wernood zoovctl bezitten, dat zij ook slechts een pan hun eigendom kunnen noermen. dat zij in ellendige hutten wo nen, verkommerd, onder ongedierte cn vuil. In het Sovjet paradijs bestaat wer kelijk het miserabelstc slavendom, dat deze wereld ooit heeft gezien, millioe- nen benauwde, onderdrukte, verkom merde menschen, half verhongerd. Daar boven staat dan een regime van com missarissen, voor negentig procent van joodsche afkomst, dt deze geheele troep slaven dirigeert. Het zal voor Europa eon ware verlossing zijn als niet alleen di-t gevaar verdwijnt, maar ook do vruchtbaarheid van deze streken ten goede komt aan heel Europa. Dat is een geweldige taak. die ons is gesteld. Wij hebben één doel. Dit omvat dit conu- nent, primair ons vaderland, maar daar enboven ook allen, die in eenzelfden nood leven als wij. En dan hen ik do overtuiging toegedaan, dat dit conti nent niet het tweede van de wereld zal zijn. maar dat het evenals voorheen het eerste zal blijven. En als de heer Willkic verklaart, dat er slechts twee mogelijkheden zijn, nl. dat Berlijn of Washington de hoofdstad der wereld wordt, dan kan ik slechts zeggen: Berlijn wil in het geheel niet de hoofd stad der wereld zijn en Washington zal het nooit worden. Wij stellen tegenover de begrippen van goud en kapitaal weer den mensch en zijn werla Wij omvatten oaarmee ook allen, die zich als bond- genooten aan ónze zijde hebben ge schaard, in de eerste plaats den staat, die onder denzelfdcn nood lijdt en voor een deel onder nog veel grooter ellende gebukt gaat dan Duitschland zelf: Italië". De Duce ik weet het staat te genover dezen oorlog niet anders dan wij. Ook zijn land is arm, overbevolkt, steeds achteruitgezet. Men weet niet waar het dagelijksch brood vandaan n-oet komen. Hij en ik hebben ons door een eed verbonden en dit bondgenoot schap zal en kan geen macht tep we reld ontbinden. Het zijn twee revolu ties, op verschillende tijdstippen en in verschillenden vorm, maar toch met hetzelfde doel onlstaan. Zij zullen ge- meenschapiielijk dit doel bereiken. Bij ons hebben zich nu een groot aantal Europeesche staten gevoegd. Wij kunnen zeggen, dat bijna geheel Zuid-Europa thans in ons kamp staat en dat groote gedeelten van het ove rige Europa, zij het ook niet als staat, dan toch qua mentaliteit aan onze zij de staat. Aan het eind van dit jaar kunnen wij wel zeggen, dat voor dit Europee sche front het grootste gevaar reeds is afgewend. Wij behoeven niet te be twijfelen. dat in dezen tijd het lot van Europa voor de komende 1000 jaar wordt beslist. Tot slot herdacht de Fuehrer de ge sneuvelden, inzonderheid de dooden van den wereldoorlog. Het uur zal ko men. zoo verklaarde Hitier, dat wij ons voor de graven der gesneuvelden uif den grooten oorlog opstellen en kunnen zeggen, knmeraden, ook gij zijt niet tevergeefs gevallen. Gij hebt toch gezegevierd." Vandaag verduisteren om 17.57 uur Vandaag. Maandag, gaat de zon op om 8 51 uur en onder om 17-57 uurMaan op om 22.16 uur en onder om 13.09 uur. Dinsdag: zon op 8.53 uur cn on der om 17.55 uur: maan op 23-15 uur en onder om 13 49 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1