Finsch antwoord aan Washington Washington's opinie over de besprekingen met Japan De behandeling van Duitsche vrouwen in Engeland Om ons behoud DE EEMEANDER Uitgave VALICHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2g ox eischt „wereld- iding" voor de V.S. OVERWINNING BIJ TICHWIN De volksstemming in Roemenië 1600 Japanners verlaten N.O.-Indië Met Duitschland tegen het bolsjewisme J Textieldistributie en kinderkleeding Een preek van Laguardia KERSTMIS 1941 Ontmoeting tusschen Stalin en Roosevelt? -y Verplichte rundveelevering verlengd JAARGANG No. 1X6 WOENSDAG 12 NOVEMBER 1941 AMERSFÖORTSCfi DAGBLA iNNtMtNTSPRlJS: per i maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland .franco -per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 14 regels J 1.ÜU, elke re|el meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. \SHlNGTON, 12. November. Men laleert hier, volgens een V.P.B.- ipnndenf. dat de besprekingen mei zijn mislukt Als -Tapan zifn hou- niet grondig wijzigt, bestaat ei ie uitzicht op het hervatten van de -ekingen vóór het weder bijeenlfo- van bet Japansche huis van afge icden feit, dat de verhouding met Japan durend slechter wordt en het drei nader komen van den termijn tot dusverre weinig de aandacht kken in de openbare meening is gewoon geworden aan crises Japan en beschouwt ze meer als >n van een ..zenuwenoorlog". Men bier aan de meening Vast dat weinig of geen rekening behoeft uden met de Japansche wensc.hen jsscben heeft de marinreonvemeur uam een verordening uitgevaar- volgens welke, de gezinnen van het neel van dp vloot welke aldaar even, evenals die van alle Ameri- iche burgers, naar Amerika moeten keeren Dit verklaart men met te n dat de alymeere politiek van 5. er op is gericht, de Amerikaan burgers in het Verre Oosten zoo mpeeliik te bewegen om te ver- Dit ligt ook in de bedoeling Iroot-Brittannië. voormalige 'chef der Amerikaan- Oost-Aziatische vloot, schout bij Yarnell hppft in een radiorede fel- nvallen op Japan eedaan. verklaarde dat een oorlog tus- Amerika en Ja nan hem onvermij voorkomt E pn conflict kan verhinderd worden als de Ja :he militaire kaste ten'val wordt icht Het zou bet beste zijn, als land pn Amerika thans een beslis- bewerkstelligen. Rimistei; van marine. fcnox heeft 'aoensfilstandsdag in een rede ver d uur der beslissing is gekomen beweerde, dat de -Amerikaansche ine in den loop der laatste ia ren belang van vriendschappelijke kinken met Japrn weergaloos ge- aan den dag. heeft gelegd en thans 'een de Amerikaansche rechten in- :hende .Tanansche handelingen" inger over hef hoofd kon zien .V cischte dat de Ver. Staten bil uiten van een toekömsiigen vrede de folding on zich zouden nemen. No- 'nox gesproken had van den vrijen renruil en den vrijen toegang tot de 'tollen als hoeksteenen der nieuwe noemde hij als derden hoeksteen drre nieuwe orde ..de positie van we ims-heerschanvij" waartoe Ameri- trond van ziin materieele hulpbron- troepen is. eindigde zijn redevoering met orden: „Tenslotte moet iedere we "de na den huidigen oorlog in laat- sfantie on de basis van de macht icht worden." De Japansche defensie Japansche ministerie van marine hekend. dat van 20 November af ontstations Ominato in Noord Tsjinkai op Korea Mago op For on port Arthur als verdedigings ns optreden. Tegelijkertijd wordt ingericht tof nieuw verdedigings- Deze stations zullen in het ver onder een opperbevelhebber staan *afs van, zooals tot dusverre., een 'hebber. De vreemde troepen in China Japan Times and Adver- .die goede betrekkingen onder- rnet het ministerie van buiten ge zaken, merkt omtrent de ie !kkine van de Amerikaansche be- ifstroepen van verscheidene steun- in China op. dat de Amerika- behoorden te weten, dat de aan leid van vreemde bezettingstroe- China een sedert lang verouder- utlcloozë instelling is. Japansche troepen zijn zeer wel aat voor veiligheid en orde te zor- Derhalve is voor vreemde garni- die bóven dien niet in staat ge zijn in hun domein de terroris- van Tsjoengking onschadelijk te geen taak meer aanwezig. RUJN. 12 nov (D.NB.) Het che succes bij Tichwin beteekent 'finitieve afsnoering van Leningrad h®t bolsjewistische acliterland, zoo van bevoegde Duitsche zijde mee- Id. Britsche pressie op Finland om den vrede te brengen had ten den bolsjewisten te Leningrad sn roansk een ontlasting te bezorgen spoorweg van Moermansk te innen voor de beloofde hulpverlee Wet transport via den weg van ,an<>el over Wologda heeft namelijk Moeilijkheden en de haven van 'angel is ongeveer een half jaar bevroren. Na de nieuwe Duitsche ksuccessen zijn deze verwachtin- n*i ij del geworden. BOEKAREST 12 Nov. (D.N B.) Een gedeeltelijke uitslag van de Roemeen- sche volksstemming vermeldt van 178-473 stemmen 34 „neen", de rest „ja". Het totale aantal, uitgebrachte stemmen wordt reeds op ruim twee millioen ge schat, - Het derde officieele gedeeltelijke re sultaat der volksstemming geeft 2.463187 ja-stemmen, waartegenover slechts 43 neen-stemmen staan Van daag is de laatste dag de? volksstem ming. De Duitschers moeten minder rooken BERLIJN, 12 November (V.P.B.). De Duitsche regeering verwacht, dat alle roo- kers bereid zullen zpn hun offer te bren gen voor de succesvolle Duitsche oorlogsvoe ring, zoo verklaarde men. in do Wilhelra- a&trassc. Het is evenwel niet de bedoeling, dat do rookers blijk geven var hun patriottische ge zindheid door, via de oorlogsbelasting op ta bakswaren, de krpgskas te sterken. Integen deel, de Duitsche oorlogsfinanciering is in het geheel niet afhankelijk van 'do verhoogde tabaksbelasting, die slechts een gering per centrage uitmaakt van de rijksinkomsten. Er wordt van de rookers dan ook geen ander offer verwacht, dan datf zij minder zullen rooken. Men zal zich herinneren, dat de verhooging van de Duitsche oorlogsbelasting op de ta bakswaren van 20 tot 50 pet., welke in het begin van deze maand heeft plaats gehad ook reeds in dien zin werd gemotiveerd, dat het Duitsche rijk geen grooterc inkomsten, maar beperking van het tabaksverbruik nastreeft. Ofschoon dc t\jd nog .tc kort is om een definitief oordeel te vellen, ziet het er voor- loopig naar uit, dat de aanmerkelijke prys- verhooging der rookartikelen op het verbruik geen noemenswaardigen invloed heeft. Van bevoegde zijde geeft men tc verstaan, dat men er niet voor zal terugschrikken deze prijzen opnieuw drastisch te verhoogen, indien dit 'de eenige mogelijkheid zou blijken te ziin om de rookers tot meer matigheid te dwingen. BATAVIA, 12 Nov. (A.N.P.). Maandag zijn weer 1600 Japanners uit Nedcrlandsch-Indië naar Japan vertrokken. Van dit aantal zijn 600 afkomstig uit S^erabaja en 1000 uit Batóvia. Tot de passagiers behooren onder meer de ech'tcrenobte van den Japan schep consul-generaal en de echtge noot? van den Japanschen vice consul te Batavia met familie Het vertrek verliep in uitstekende orde. De douane-ambtenaren te Tand- jong-Priok hadden in enkele uren tijds, meer dan 5000 stuks bagage te onder zoeken. Binnenkort zal een tweede Japansch schip nog ongeveer 1500 Japansche on derdanen uit Nederlandsch-In dië naar hun vaderland terugbrengen. HELSINKI. 12 Nov. (D.N.B.) Het antwoord van de Finsche regee ring op de memoranda der Vereen. Staten is Dinsdagavond door den Finschen minister van buitenland sche zaken. Witting, aan den Amc- rikaanschen gezant, Schoenfeld. overhandigd. In de Finsche antwoordnota wordt duidelijk gemaakt, in hoe verre de po sitie van Finland als nabuur van de Sovjetunie een xoortdurende zelfver dediging is geweest tegen de verove- ringslusten der Sovjet-unie en welk lot Finland te wachten stond, wanneer het Ondanks den sneeuwval, waarmede de kondigd, gaat de opmarsch der Duitsche broken voort. winter zich in het Oosten heeft aange- troepen in het Sovjet-gebied onafge- (Hoffmann - 'Stapf - Pax m.) BERLIJN, 12 November (A.N.P.). De N.P-D. (National Politischer Dienst) publiceert éen rapport over de behan deling van Duitsche vrouwen in Enge land, welk rapport is samengesteld uit ae mededeelingen van de vrouwen zelf. Terstond na het uitbreken van den oorlog in 1939 werden alle Duitsche vrouwen door de vreemdelingenpolitie voor een rechtbank gedaagd. Al naar haar gezindheid werden zij in drie ca tegorieën ingedeeld: a. gevaarlijk, b. verdacht, c. ongevaarlijk en pro- Britsch. De vrouwen van categorie c. werden vrijgelaten en moesten zich dagelijks bij de vreemdelingenpolitie melden. Die van categorie b en a wer den in de provinciale gevangenissen bijeengebracht en vervolgens opgeslo ten in de Holloway-vrouwengevangenis te Londen. Daar werden de vrouwen eerst in afzonderlijke cellen zonder contact met de buitenwereld en zonder bevijpgingsmogelijkheid ondergebracht Pas na maanden wist de Zxvitsersche consul te bewerkstelligen, dat zij be zoek en brieven mochten ontvangen, zelf brieven konden schrijven en dage lijks mochten luchten H Vrouwenkamp op het eiland Man werd pas geopend in Mei 1940, nadat talrijke Duitsche vrouwen en meisjes tot dat oogenblik verbleven hadden in de gevangenis. Alleen zuigelingen mochten bij de moe ders blijven, de overige kinderen, reeds van tien maan dep af, werden van de moeders weggenomen. Met massatransporten werden devrouwen naar Liverpool gebracht en op een schip -tezamen gedreven, waar zij meestal een geheelen nacht moesten doorbrengen zonder dat ër gezorgd was voor dekking, 'igging,, verzorging enz. De vrouwen lagen op de harde vloer en onder hen bevonden zich hoog bejaarde en zwangere vrouwen. Een der vrouwen beeft daar een kind ter wereld gebracht en zou daarna ov'erle- d'en zijn. Na de groote successen in Frankrijk in 1940 werden de gevangenissen op nieuw gevuld en in een volslagen wir war werden Duitsche vrouwen en meisjes, samen met jodinnen naar het eiland Man gebracht, waqr zij niet al leen met de jodinnen in betzelfde huis werden ondergebracht, doch zelfs, daar er dekens te korf waren, met jodinnen in één bed moesten .slapen. „Toen ik eind Juni 1940 in het kamp kwam, aldus onze zegsvrouw waren daar 6.000 vrouwen ondergebracht. Jo dinnen namen een overlieerschende po sitie in en gedroegen zich op uitdagen de wijze. Half September 1940 zag êk een transport vrouwen en meisjes uil Holloway in Port Erin aankomen. Het was het ergste wat ik ooil ge zien heb.-Vermagerd en bleek kwamen zij aan en vertelden dat zij tijdens de hevige luchtaanvallen in de cellen moesten blijven. In haar wanhoop sloegen zij met vuisten en stoelen tegen de gesloten deuren totdat zij na urenlang wachten eindelijk uit de,cellen gehaald werden en in de sehuilgelegenheid mochten. Onder het transport bevonden zich zeer vele bejaarde vrouwen. Talrijke vrouwen waren nog in Holloway ach- tergeblexen. onder wie zelfs Engel-- schen. die met Duitsche mannen ge huwd waren. Maandenlang hebben zij in de gevan genis gezeten en pas later werden ze naar het eiland Man overgebracht. Heel erg was het geval van den 70- jarigen Duitschen predikant Wehr- hahn, die ongeveer twintig jaar lang in Engeland gewerkt heeft. Mevrouw Wehrhahni en haar dochters geraakten in de gevangenis, terwijl de 70-jarige oude predikant, naar Canada gedepor teerd werd. De jongste dochter, die in Engeland geboren is. is pas in Juli 1941 uit de I-Iolloway 'gevangenis naar het eiland Man overgebracht. y. Wanneer de zoons van de geïnter neerde vrouwen IS jaar oud zijn. wor den zij van de, moeders gescheiden en naar de mannenkampen overgebracht, meestal niet in de kampen, waar hun vader verblijf houdt.. Of zich thans nog vrouwen in Holloway bevinden, kon ik niet met stelligheid constateeren, zoo verklaarde de zegsvrouwe, volgens de geruchten zou zulks wel het geval zijn". VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: liet stadsbestuur van Boekarest heeft bepaald, dat joden slechts des ochtends tus- schen 11 en 12 uur in de winkels en op de markten inkoopen mogen doen, op Zon- en feestdagen slechts tusschen des ochtends 9 en 10 uur en pas nadat de Rocmeenscho be volking haar boodschappen verricht heeft. Het in Britschen dienst varende Noor- sche vrachtschip Silvaplana (4793 ton), dat met een lading rubber en tin van. Singapore en Batavia op weg was naar de Vereenigde Staten, is een maand over tjid. Waarschijn lijk is het schip tot zinken gebracht. De krijgsraad te Oran heeft vier perso nen wegens hoogverraad ter dood veroor deeld. Nog twee beklaagden werden veroor deeld tot levenslangen dwangarbeid. Het be treft jonge Franschen, die in opdracht van een 'ouitenlandsche mogendheid jnilitaire ge heimen hadden prijsgegeven. DE VAKVEREENIGINGEN IN VER. STATEN DE NEW-YORK. 12 Nov. (D N.B.) Sena tor Bridges heeft een voorstel ingediend dat een eerste stap bedoelt te zijn in de voorgenómen richting van wettelijke maatregelen tegen de vakverenigin gen. Dit voorstel behelst registratie van alle vakverenigingen en toezicht op haar financiën van de zijde der fede rale regeering Het heeft bovendien ten doel de staking als machtsmiddel der vakvereenigingsleiders aan beperking onderhevig te maken en schrijft me stemmingen -der arbeiders over sta kingen voor. Van Nederlandsche officieele zijde schrijft men ons: [Y E vijanden van 'het Christendom had- den eenige maanden geleden een plëzierigen dag. De oorlog tusschen Duitschland en Rusland was ont brand en natuurlijk zou Ruèland win nen. Daarmee zouden -de zegeningen van het "bolsjewisme over Europa uitgestort worden, en het Christendom zou in dien zondvloed vergaan. De vijanden Van het Christendom wreven in hun handen! Helaas voor hen is die droom Aan kor-' ten rhiur geweest. De woeste houden van den Oeral kregen slaag, zooals nog nooit in de wereldgeschiedenis een volk slaag had gekregen. Het Duitsche wapen in Duitsche hand sloeg den vijand neer en redde de Christelijke béschaving in Europa. De droom van de vijanden van het Christendom eindigde in een Pijnlijk ontwaken. Voor elk fatsoenlijk- mcnsch was die droom een nachtmerrie, clie verdween, toen het-Duitsche leger zegevierend op marcheerde, fnhet kille land van de mis daad. Wij goede Nederlandei's juichten. Wat zou ons kleine volk hebben uitge richt tegen den heidenschen gruwel der stompzinnige massa's, die Judas e#ren als weldoener der menschh.eid en den merrsch degradeeren tot een moordlustig roofdier? Wij goede Nederlanders juichten, toen het. bloedige monster van den Oeral te ruggedreven werd. Want wii weten, dat bolsjewisme beteekent hoon aan het Christendom, schaamtelooze zeden in en buiten het gezin bopelooze armoede, on teering van den arbeid, lichamelijke en geestelijke slavernij onder den knoet van een bende geweien looze machtheb bers, die het. wreede Russische abattoir dachten uit te breiden over heel Europa. Wij zijn dankbaar, dat God bet Duit sche volk van knechtschap 'heeft bevrijd en het. een Führer heeft gegeven, die sterk staat tegen alle kwaadwillige machten. Met Duitschland te strijden te gen de bolsjewistische massa's, dat is de plicht van elk beschaafd volk, hoeveel te meer van ons volk, dat één in afkomst en wezen is mot het groote broedervolk. Jonge Nederlanders, die kracht en ka rakter hebt, schaart, u ondpr-.de vanen- van den Führer in den heiligen strijd te gen de Russische misdaad. En gij. die niet mee kunt, weet wel. dat. terwijl crii rustig slaapt, .honderddui zenden hun leven wagen ook voor u. God smeedt de volkeren van Europa aaneen. Dat is hard, maar het is erontsch en goed. Het is het behoud van de Furo- peesche Christelijke beschaving. Het is ook uw behoud. Als ge dif verstaat, kent ge ook uw plicht. Dr. J SMIT. r geen zorg zou dragen voor zijn veilig heid. De aard van den .strijd van Finland zoo zet de antwoordnota uiteen, wordt er niet door gewijzigd, dat Finland met het oog op zijn eigen veiligheid er naar streeft de aanvalsposities van den v j- and ook aan gene zijde der grenzen van 1939 onschadelijk te maken en te bezet ten. Finland wil den strijd beëindigen, wanneer het zijn bestaan bedrei gende gevaar is afgewend en garan ties verkregen zijn voor een voort durende veiligheid. Na gewezen te hebben op de verplich tingen van Finland jegens de Finsche bevolking van Oost-Karelië, constateert de Finsche regeering in haar antwoord nota verder, dat de regeering der Ver. Stalen op grond van haar verklaring do verwachting heeft gehad, dat Fin land om vrede zou vragen, ofschoon het geenerlei garanties voor de beveiliging van een nieuwen vrede gegeven zijn en ofschoon een vredesaanbod noch een aanbod tot vredesbemiddeling is ge daan. De Finsche regeeriog kan niet van meening zijn, dat de Finsche strijdkrachten op eenigerlei wijze de veiligheid der Ver. Staten zouden kunnen bedreigen. Finland hoopt, dat ook een klein volk recht heeft op leven en recht op verdediging. Het Finsche volk zet den oorlog slechts zoolang voort, aldus ten slotte de antwoordnota, tot zijn veiligheid en arbeidsvrede zijn gewaarborgd. Het kan echter geen verplichtingen aangaan, die een in gevaar brengen zouden beleeke- nen voor het land door kunstmatige on derbreking of door annuleering van volkomen gerechtvaardigde militaire operaties. 's-GRAVENHAGE. 12 November. De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aan dacht op, dat het voorschrift, dat z.g. „groote stukken" slechts be schikbaar zijn op een speciale ver gunning. onder gelijktijdige afgifte van het voor deze artikelen voor geschreven aantal punten, niet geldt ten aanzien van bovenkleeding voor kinderen beneden de drie. jaar. Deze bovenkleeding mag, totdat de uitreiking der textielkaarten voor deze kinderen heeft plaats gehad, op ver toon van de distributiestamkaart van het. kind, dan wel op de machtiging (rnd 104). afgegeven door den plaatse- lijken distributiedienst. dan wel op sPe- ciale a k. punten, worden gekocht. Na de uitreiking van de textielkaart voor kinderen beneden de drie jaar, zal bo venkleeding voor deze kinderen uitslui tend mogen worden gekocht, op punten der textielkaart, toeslagkaart of spe ciale a.k. punten. Derhalve zal ook na de uirteiking van de textielkaart' voor kinderen beneden de drie jaar, voor rneer bedoelde bovehkleeding voor deze kinderen, geen speciale vergunning be hoeven te worden ingeleverd. NEW YORK. Een door den bur gemeester van New York, Laguardia, aan alle geestelijken in de Ver. Sta ten gezonden preek, die Zondag a.s. van alle kansels zou moeten worden voorge lezen, vormt bet onderwerp van zeer scherpe discussies, vooral in kringen der geestelijkheid. Men vreest, dat Laguardia en fcijn vrien den plannen hebben om in de Ver. Sta ten een soort nationale kerk op te rich ten. De Washing-ton Daiy News noemt het verzenden van .den door Laguardia voor geschreven tekst voor een preek een „grove vergissing" en een predikant spreekt in de Washington Times Herald van een onaanvaardbaren eisch. De New York Times publiceert den volledigën tekst van de preek, zooals Laguar dia zich dien voorstelt. Volgens deze publicatie zijn de voor naamste punten de volgende: uit een veelvoud van volken en rassen is de Amerikaansche eenheid ontstaan. Gelei delijk is de vrijheid van religie gevolgd. Religie is de bron derMcmo-- Mie De „joodsch-chrislelijke t -nbaring" heeft in den loop van den lijd de politie ke phiiosophie van de democratie doen ontstaan, in tegenstelling tot de oeroude denkbeelden van het goddelijke recht der koningen en aristocraten, eh van de imperialistische eerzucht. De democratie geeft de religie goede mogelijkheden. Demo.cratie en religie kunnen dus sa- mon den ..goeden staat" opbouwen. Senator Nye verklaarde, dat deze daad van Laguardia een nieuwen stap op den dicta- torialen weg der regeering van de Vei1. Sta ten is. D. e New York Journal American verklaart, 'dat men in congreskringen het optreden van Laguardia beschouwt als eon poging om de Amerikaansche kerken in te schakelen in de oorlogspolitiek van Roose velt. Voor de derde maal sinds het uitbre ken van den strijd zal het binnen enkele weken Kerstmis zijn. Nog steeds zullen op de slagvelden de kanonnen bulderen, zul len op de zeeën schepen vernietigd wor den, zullen bommenwerpers hun vernieti gende last uitwerpen Kerstmis 1941. De strijd voor de vrij heid van Europa gaat voort en zü die hem strijden, zii zullen door het thuis front niet vergeten worden- Wat onze Ne derlandsche vrijwilligers betreft, daar voor zorgt het verzorgingsfonds vrijwilli gerslegioen „Nederland" Door dit tonds zullen binnen enkele dagen 12-000 Kerst pakketten naar onze dapperen aan het Oostfront, gezonden worden. Twaalf duizend pakketten, dienst uk voor stuk vreugde zullen brengen in het hart van hen, die ver van huis eh haard hun plicht doen tegenover ons vaderlandzich inzetten voor een gelukkige toekomst voor ons*volk, dus ook voor u en dc uwen. Daarom landgenoot, doen wij een be roep op li- Bewijst dat gij het hart op de luiste riants draagt bedenkt wat het zeg gen wil het Kerstfeest tc moeten vieren in de barre vlakten van Rusland, 'stort van daag nog uw bijdrage op girorekening 4-3-2-1-0-0 t.n. verzorgingsfonds vrijwilligerslegioen „Nederland", Koninginnegracht- BERLIJN. 12 November. (V.P.B.) Stalin heeft den wensch te kennen ge geven, om een persoonlijk onderhoud te hebben met Roosevelt, zoo hoort men ie Berlijn verluiden Bevoegde Duitsche kringen zeggen dienaangaande slechts over persberichten en niet over een offi cieele mededeeling te beschikken. De wijze echter, waarop Roosevelt zijn ont moeting me» Churchill op den Atlanti- schen Oceaan ensceneerde en vooral ge heim wist Ie houden, wijst, zoo merkt men in de Wilhelmstrasse op, op een organisatietalent, waarvan men met recht de grootste verrassingen kan ver wachten. fDeN.S.B. in den aether Hedenavond om 19.45 uur spreekt de heer Adriaan van Hees over den zender Hilversum twee over het on derwerp: „10 jaar nat ionaal-socialis tische strijd in Nederland." Het einde van den oorlog... Het einde van den oorlog zal niet het slot van het Winterhulp-werk betecke- >nèn. Nqóddruftige Nederlanders moe ten immers te allen tijde geholpeu worden. Uw gift heeft dezen oorlogs winter echter dubbele waarde. Koop daarom as. Vrijdag of Zaterdag een aardewerkspeldje en... geef gul. 's-GRAVENHAGE, '12 Nov. In een in de bladen opgenomen officieele pu- blicatie, deelt het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mede, dat de verplichte rundveelevering zal worden verlengd tot 1 December 1942. Het aantal te leveren runderen voor de verplichte levering na 1 December 1941 zal zoodanig worden vastgesteld, dat practisch geen verdere inkrimping van den melkveestapel zal behoeven plaats te vinden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar genoemde publicatie. 16 JARIG MEISJE VERMIST 's-GRAVENHAGE. 11 Nov. De com missaris van politie der afdeeling C- verzoekt opsporing van de minderjari ge Maria Johanna Helena Lagerwey, geboren te Den Haag op 12 November 1925. dienstbode, wonende Bothastraat 2, die op 11 October j.l. de ouderlijke woning verliet en daarin tot dusver niet terugkeerde. Signalement: lang ongeveer 1.70 me ter, hoog voorhoofd, blond haar. bruine wenkbrauwen en oogen, gave tanden, rond gezicht, bleeke kleur, slank pos tuur. Zij was gekleed met. donkerblau- wen mantel, gebloemde japon, roode lage schoenen cn een breedgeranden blauwen Woed. Ieder die inlichtingen omtrent de ver blijfplaats van het (meisje kan verschaf fen, wordt verzocht zich te wenden tot het bureau van genoemden commissa ris. Laan Copes van Catteriljurch 15, T)en Haag. ARBEIDSLOON IN DE ZINKWIT- INDUSTRIE 's-GRAVENHAGE, 12 November. Aangezien het. college van rijksbemidde laars de loonen van de arbeiders, werk zaam bij de Maast rich tsche Zinkwit- Maatschappij te E.vsden. te laag achtte, heeft het college deze loonen verhoogd met bedragen van 50 cent tot f 1 per week. waarbij het minimum-loon op 26.per week is gesteld. Vandaag verduisteren j om 17.54 uur Vandaag. Woensdag, gaat de zon op om 8.54 uur en 'vnder om 17-54 uurmaan onder 14.24 uur Donderdag: zon op 8.56 uur en onder om 17-52 uur'maan op 1.27 5 uur en onder om 15-24 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1