)e steunpunten-politiek van Washington Waarom met Duitsehland tegen het bolsjewisme? Amerika en Engeland hebben belang bij de Moerruansk-Iijn Het opslaan van aardappelen mperialisme op den achtergrond Roosevelts strijd tegen stakingen PRIJSAANDUIDING IN SLAGERIJEN Gort en havermout Generaal Huntziger bij vliegongeluk gedood Oe JAARGANG No. 117 DONDERDAG 13 NOVEMBER 1941 AMERSroORÏSCH DAGBLAD BONNbMhNTSPRlJS: per J maanden voor /Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. binnenland franco per ist per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05 Postrekening 47910 UE ÜEMLANDEM Uitgave VALKHOF? Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. NEW YORK, 13 Nov. - Tijdens een ipagandameeting van het Ameri- ansche Rqode Kruis heeft, volgens D-N.B., de Amerikaansche admi ,1 Yates verklaard, dat de strategie den oorlog ter zee tegen Duitseh- d de bezetting noodig maakt van andei'e eilanden op den Atlant.i en Oceaan, n.l. de Azoren, de Kaap dische en de Canarische eilanden, •rts van Martinique en Dakar. Ierland ;eeds vroeger is gebleken, dat ook poging om Ierland te bezetten niet de onmogelijkheden behoort. In dit icht is het merkwaardig wot het lelsche blad Sunday Dis pat ch rijft. Het blad bevat een artikel, irin opgekomen wordt tegen de al leen verbreide meening, zooal6 het rin heette. datsde V. S. voornemens den zijn om Ierland gewapender- d te bezetten. r kan natuurlijk geen sprake van betoogde de schrijver van bedoeld kei, dat Engeland de V S. zou aan ren om tot dezen maatregel over te n. Dat de Ieren, met de Valera aan hoofd, den Amerikanen zouden ben aangeboden bun land te bezet- is te dwaas om er zelfs ook maar tp denken. at in het artkel wordt gesproken de „algemeen verbreide meening", gens welke Amerika er over zou ken, om Ierland te bezetten geeft lenken- Misschien staat dit wel in Mnd met.de opnieuw in de Engel- pei's tot uiting komende campag- om Ierland te hpzetten. Hpt Engel- olk beeft daar herhaaldelijk op cedrnngen. Toen bleek, dat zoowel Iersche bevolking als haar presi- zich heftig tegen een dergelijke e verzetten, is de^ zaak in den doof- gestopt. Doch thans gebruikt men schrikbeeld van een hezetting van irikaansrhe zijde, om het denk- ld opnieuw op den voorgrond te liven. Wesi- Afrika nk de Amerikaansche luchtlijn naar f-Afrika, welke verder verbinding 't met Iran en het Nabije Oosten, men als een onderdeel van de npuntebpolitiek van Washinglon hou wen. lucht-transportlijn tussehen de van West-Afrika en den Engelsch- ptischen Soedan is thans een vol gen feit den eersten oogopslag zou men feit voor uitsluitend van militair n? houden, doch wanneer men de 'nderhedon nader overweegt, komt tot de slotsom dat deze ravitail- rieslijn, bovendien een onderdeel «n een gigantisch plan. merika tracht namelijk van de, ge nheid gebruik te maken om in alle en van de wereld steunpunten t* veren voor ziin vliegdiensten. Deze npunten vormen springplanken het Amerikaansche imperialisme, eerste Sprong naar de Westkust Afrika werd reeds in 1938 gedaan maakten de V. S. bet 6luiten van lucht verdrag-overeenkomst bekend de. neger-republiek Liberia, waar- het den Amerikaanscben vliegtui- mogelijk werd. de hoofdstad van ria aan te doen Tn het begin deed rika het voorkomen, alsof het ian voorloopig geen gebruik zou en. doch thans is duidelijk gewor- dat dit verdrag met militaire be- ingen was gesloten, n de Westkust van Afrika is het ver naar de Kaapverdiscne eilan- de Azoren en de Canarische nden. Daarom is men dan ook in ije en Portugal zoo bezorgd voor :oloniën. want zoowel als spring k voor bet luchtwapen alsook als npunt voor bet wereldverkeer zul- deze eilanden hun beteekenis blij- bebouden. *)r den sprong naar het vasteland Afrika is de keten d/>r Engelsche fingen in het Westelijke deel van Atlantischen Oceaan (Trinidad mas. St. Lucia) van nog veel meer 'kenis. Daarom hebben de V. S. er dan ook van verzekerd. Than- t Amerika ook reeds de hand uit Midden- en Zuid-Afrika Er he- n plannen voor een luchtverbin- tusschen den Belgischen Congo uid-Afrika. Het Europeesche lucht- boven de Westkust van Afrika zal ien afgelost door een Ameri- >ch luchtnet. ringplpnkcn voor de bommenwer- ven beden zijn verkeenssteunpün- voor bel wereldverkeer van mor- Fcn gigantisch plan is in wording: verbinden van bet Amerikaansche land met de vier andere wereld- n door middel van de Noord-Ame- insche luchtlijnen te.n einde over :eheele wereld de penetiatie van Amerikaansche kapitaal te verge- kelijken. SOVJET-KRIJGSGEVANGENEN FRLIJN, 13 Nov. (V P.B.) Op de ft van een buitenlandschen journa- vvat de Duitsche Rijksrcgeering *t te doen met de millioenen Sovjet- >i?che krijgsgevangenen, werd in de holnistrasse geantwoord: ..arbeid is est e leerschool". Men zal wel niet te Man. wanneer men veronderstelt, het in de bedoeling ligt. om deze Gevangenen onder Duitsche lei een zekere vakkennis bij te bren- of zqó ze daarover reeds beschik- ze verder te békwamen. WASHINGTON, IJ Nov. (D.N.B.). - President Roosevelt heeft om de drei gende staking in alle tot de staalfabrie ken behoorende mijnen af te wenden, te legrafisch den voorzitter van de vakver vereénigirtg van mijnwerkers en andere persoonlijkheden ook onder de werkge vers, uitgenoodigd tót een conferentie op 14 November in het Witte Huis. Naar Associated Press meldt., heeft Le wis. van de vakvëreenigingsorganisatie van het Cio, eveneens op 14 November een speciale conferentie belegd 'met <J? leiders der vakverceniging van mijnwer kers om te beslissen over de vraag, of.de arbeiders der mijnen van staal fabriek en in staking moeten gaan of niet. Ten aanzien van de Vrijdag te houden conferentie heeft de secretaris van Roo sevelt. Hassett, voor de pers verklaard, dat Roosevelt zal doorzetten, dat de in het belang van de nationale defensie be langrijke mijnen geen staking beleven. Hassett verklaarde verder, dat do toe stand in de mijnen der staalfabrieken een botsing tussehen de Amerikaansche regeering en de mijnwerkersorganisatie van het Cio is en niet, zooals het in de pers wordt voorgesteld, een hotsing tus scben Roosevelt en Lewis Naar het D.N B. uit Chicago meldt, hebben thans oók de leiders der vijf vakvereenigingpn van spoorwegar beiders hun leden uitgenoodigd op 7 December iq staking to gaan, ter verkrijging van een loonsverhoogïng van 30 pet. De vakvereenigingen van spoorwegar beiders hebben 350.000 leden. Volgen* Associated Press zou het werk op 7, 8 en 9 December worden stilgelegd. Van Nederlandsche officieele zijde schrijft men ons: r^v E reacties, die de Duitsche oorlogs- 'berichten over den veldtocht in het Oosten verwekken zijn uiteraard ver schillend bij de twee groote categorieën van Nederlanders die thans ons volk vormen, de pro's en de anti's. Het is be grijpelijk, dat tegenover den geestdrift der volksgenooten die sympathiek staan ten opzichte van Duitschland én het streven van zijn Fiihrer een gevoel van onhehagen groeit bij hen, die alle heil verwachten van een zegen der En- gelschen Is het wellicht voor iemand, die dit tijdperk van revolutie op ieder gebied begrijpt en die zich gepakt voelt door de tot daden dringenden geest van on zen grooten tijd onbegrijpelijk, dat er nog lieden rondloopen. die. misschien n de heilige overtuiging voor Cultuur en Beschaving op de bres staan, zich krampachtig verzetten tegen alles wat nieuw is. dit neemt niet wee dat een groot deel van ons volk zoo ingesteld is Geleid door een uiterst geraffineerde propaganda zijn zij verzeild geraakt in het Engelsche vaarwater, overtuigd dat Engeland het bolwerk van vooruit gang recht welvaart en beschaving is, en het. 'nmt niet bij hen op dat er een mogelii'DYeid zou bestaan aan de we reldpcbhann-van Britannia 'te tornen. F.n F.recbet van belang vast te stel en d?®vertrouwen in en deze be- \vondesr" voor Engeland en de demo- cratisc/EDENèreldorde hii dat deel van ons volk vooral voortvloeit uit, ik zou het wijlen noemm negatieve eigen schappen. Het is een afkeer van het revolutionaire, het nieuwe, het gewaag de. een uitvloeisel van de belaas zoo sterk verbreide verburgerlijking van ons volk. Een neiging van ..Houdt wat je hebt" en „Laat ons met rust het ging nns toch immers niet slecht Dat dit laatste een zeer betrekkelijke waarheid is wil ik even laten rusten. Waar ik op wil wijzen is dit, dat dezelf de burgers niet beseffen, dat bun „Rus tige rust" tot voor kort in zeer groot gevaar verkeerde. Wanneer de veld tocht in Rusland ons iets onomst.oote- üik heeft bewezen dan is het toch wel zeker dit. dat de Bolsjewisten het heb' hen weten klaar te spelen een leger op te bouwen zoo onvoorstelbaar groot en goed uitgerust, dat wij allen daarvan geen begrip hadden. Op zich zelf een prestatie, toegegeven' Doch ten koste van het geluk en de welvaart van heel een volk. Gelukkig heeft het genie van AdolP Hitier dit gevaar wèl zien groeien en heeft hij. meesterlijk het geschikte mo ment afwachtend, zijn moderne geniaal aangevoerde weermacht tegen den hols- iewistischen kolos in het veld gestuurd Zegevierend stootten Duitschlands divi sies tot diep in het vijandelijke land cn braken de militaire macht der Sovjets. Dat staat nu reeds vast. Maar wat zou er gebeurd zijn, indien het Engelsche plan. Duitschland in den rug te doen Aanvallen door de Sovjets, gelukt ware. Hebben de heeren burgers van Nederland zich dat wel eens uit gedacht? O, brave Nederlanders, wier leven zich afspeelt tussehen snoezige tuintjes en knusse huisjes bewoners van het mooie landje met de tallooze bordjes „VerbodeCh Toegang", als gij wist aan welk gevaar ge ontsnapt zijt! Denkt gij in epnst, dat Stalin en zijn ra dicale, wreede, bloeddorstige, koud be rekenende fanatiekelingen, indien zij eens de kans gekregpn hadden ben ver slagen Duitschland binnen te rukken, hranrlcnd. moordend cn vernietigend, dat deze horden voor onze bordjes „Ver boden Toegang" zouden zijn terugge deinsd. Gelooft gij werkelijk, gij Nedor- landers met leenv tics en lucifers in 'net knoopsgat, dat. de bolsjewistische soldateska U zou hebben gespaard? Gij beseft helaas te weinig, hoe de Duit sche bezetting n en uw land spaart. Voorwaar het kan ook anders. Dat zou den de heeren volkscommissarissen U wel hebben bijgebracht. Nederlanders, bezint U, nóg zijn uw land.' uw volk, uwe familie en uw cul tuur gespaard gebleven voor algeheele ruïne Nóg bestaan uw kerken doch, -'noals gezegd het kan ook anders. Ge kent toch de. statistieken over vermoor de nriestprs en verwoeste godshuizen in de Sovjet-Unie gij zijt Spanje toch nog piet vergeten? Als gij dit alles eens rustig overlegt, dan zal de leuze: i „Met Duitschland legen het v bolsjewisme" die thans overal op muren, in couran ten, in bioscopen onder uw aandacht gébracht wordt, voor u een diepere be- Ieekenis krijgen Dat het moerendeel der Nederlanders zich van de beteekenis van het bolsje wistisch gevaar niet zoo recht bewust was. is verklaarbaar. Hier merkte men weinig daarvan en met zoo onverkwik kelijke problemen als bolsjewisme en devolutie hield de zelfgenoegzame bur ger zich liever 'niet bezig. Maar dat excuus geldt nu niet meer. In deze har de tijden geldt het devies: Oogen en ooren open en niet afzijdig staan. Nu ons de kans- gegeven is in het nieuwe Europa een eigen plaats te gaan innemen, moeten wij ook toonen bereid te zijn. voor den bouw van dit nieuwe Europa offers te willen brengen en posifipf aan den grooten strijd tegen alle belagers van de Europeesche bun deling deel te nemen Een depl van den strijd gaat onder de strijdleus „Met Duitschland tegen het Bolsjewisme" en laten wij Nederlan ders toonen op dit front onzen man te kunnen staan. J. C..P. Met Duitschland tegen het bolsjewisme 's-GRAVENHAGE, 13 November Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum 2 van 19.4520.00 uur over het onderwerp: .Met Duitschland tegen het bolsje wisme". Twee opnamen van de bijeenkomst in den Löwenbrdu-Keiler te Miinchen, waar de Fiihrer op 9 November zijn rede hield. Boven: de Fiihrer temidden van de oude strijders, tijdens de rede van gouwleider Wagner. Hiernaast: Adolf Hitler tijdens de rede. (Foto's Scherl - m 's-GRAVENHAGE, 13 Nov. Van ver schillende zijden is de vraag gesteld, of door de inwerkingtreding van het prijsaanduidingsbesluit de in het prij zenbesluit. 1940 varkens, varkensvleeseh en vleeschwaren voorkomende bepalin gen. dat een van het stempel der ge meente-secretarie voorziene prijslijst in den winkel moet worden opgehangen, buiten werking zijn getreden. De gemachtigde voor de prijzen deelt terzake mede, dat. gezien^het feiL dat uit het stempel van de gemeente-secre tarie de goedkeuring der prijzen door den burgemeester blijkt, de betreffende bepaling allereerst is een bepaling van prijsvormenden aard. Dit houdt in, dat bedoelde voorschriften onverzwakt van kracht blijven, zoodat in iederen sla gerswinkel nog steeds de gestempelde lijsten op een duidelijk zichtbare plaats moeten zijn opgehangen. De achtergrond van de eischen aan Finland BERLIJN, 13 Nov. (V.JB.). Fin- land heeft op het Amerikaansche drei gement een antwoord gegeven, dat aan duidelijkheid niets te wenschon over laat, en het. ligt voor dc hand, dat zulks in de WilheJm^trasse met ingenomen heid wordt begroet. In het ministerie van burtenlandsche zaken heeft, de woordvoerder de dapperheid en vast houdendheid waarmede een volk van VA millioen zijn rechten tegen een der grootste staten ter wereld verdedigt, geroemd. Amerika's inmenging in Euro peesche aangelegenheden wordt met ernsi en nadruk van de hand gewezen. Met helangstelling ziet men in Duitsche regeeringskringen 'tegemoet, hoe het Witte Huis op deze „ijskoude argumen tatie* zal reageeren. UP Roosevelt's eiseh wordt afgeleid, dat men in Ame rika geen juist begrip heeft van de el lende. welke een deel van het Finsche volk onder hef bolsjewistisch regiem hoeft moeten lijden. Men herinnert er aan, dat de Amerikaansche onderstaats secretaris Sumner Welles in ziin ge sprek met den Finschen gezant Prozope aankondigde, dat Sovjet-Rusland met Amerikaanschen steun na afloop van den huidigen oorlog „een leidende rol in Oost-Europa zal spelen" Als de eigenlijke kern van de Finsche antwoordnota kan worden beschouwd een kort en afwijzend antwoord op de bewering van RoosoveP, dat de Finsche militaire operatie een direct gevaar voor dp Ver Staten zou be<teekenen. Geconstateerd wordt, dat een klein land door een naburigpn staat, die 50 maal zoo groo+ is. aanhoudend wordt bedreigd, en men stelt in aansluiting hierop de vraag, of zulk gen landje niet jneer hetzelfde recht te vzijner verdedi ging heeft, als Amerika zich zelf oo|\ toekent Van Duitsche zijde acht men de Fin sche antwoordnota zóó duidelijk, dat verder commentaar voor overbodig wordt gehouden. Overigens is men er in Finsche kringen van overtuigd, dat Ameri ka's eisch in nauw verband staat met Finlands verovering van een groot deel van de Moermansk-lijn, waardoor de transport route der bols- wieken over de Noordelijke IJszee belemmerd wordt. Hoe groot de be teekenis is. welke zoowel Amerika als Engeland aan do Moermansk- sjDOorlijn toekennen, blijkt uit de pu blicatie in de Finsche bladen, waar bij wordt vastgesteld, dat Engeland dit doel reeds sinds 1018 voor oogen heeft. In uitvoerige hoofdartikelen behan delt de Berlijnsche pers de antwoord nota. De Voelkischer Beobach- t e r schrijft, dat Roosevelt het bestaan van het Finsche volk zonder eenig ge wetensbezwaar wilde opofferen en dat alleen de herinnering aan een al te na- hij verleden den president om propa gandistische redenen ('„wirigt veront schuldigende verklaringen te zoeken voor de verandering van zijn standpunt 'sedert, den Finscjvbolsjewistisehen veld tocht en thans het ondeugdelijke argu ment naar voren te brengen, dat Fin land door de verdediging van niets meer dan zijn bestaan de Ver. Staten bedreigt. De Finsche regeëring heeft met de antwoordnota, zoo besluit het blad, met behoud van de gebruikelijke diploma tieke vormen de taal gesproken, die in overeenstemming is met het wezen van dit dappere, soldateske volk. Ter illustratie van het belang van de Moermansklijn kan nog een bericht van den Diens! aus Deutschland dienen, volgens hetwelk de Finnen zeer onlangs een geheime spoorlijn, welke als zijlijn van de Moermanskbaan Karandewa en Rukajari verbindt, ,'ont dekt hebben. Ook bleken de bolsjewisten in alle stilte een verbinding tussehen Archangel en de Moermanskbaan aangelegd te hebben. Vooral de laatste verbinding tussehen Archangel en de Moermanskbaan, in de direote nabijheid van Onega, verraadt de s^ategische bedoelingen. 's-GRAVENHAGE. 12 Nov. Ten einde misverstand te voorkomen wordt er nogmaals de öandacht op gevestigd, dat degenen, die gebruik wcnschen te maken van de gelegen heid om een wintervoorraad aard appelen in te 6laan, de met „05" tot „14" genummerde bonnen van de met „V" gemerkte aardappelkaarten vóór het koopen van 'dezen voor raad hij de plaatselijke distributie- diensten moeten laten afstempelen. Op niet gestempelde bon nen mag nu niet worden ge leverd- Voorts dienen de afgestempelde bon nen eerst bij de aflevering van den win tervoorraad aan den aardappelhande laar te worden èfgegeven, dus niet reeds van te voren. Ten slotte wordt er nog op gewezen, dat degenen, die hun aardappelkaarten hebben laten afsteibpelen, doch daarna van hun voornemen tot het inslaan van een wintervoorraad afzien deze kaarten kunnen bewaren tot het tijdstip, waar op d" daarop voorkomende bonnen we kelijks voor het koopen van aardappelen zullen worden aangewezen. De afstem peling 6chepf derhalve geen ver plichting tot het inslaan van een wintervoorraad. Er wordt de aandacht op geves tigd. dat in verband met het feit, dat er geen bonnen met „Eén rant soen gort" gemerkt, in omloop zijn, d? met „Eén rantsoen havermout" gemerkte bonnen zoowel recht ge ven op het koopen van haver mout en aanverwante artikelen, als op het koopen van gort en de daarmede gelijkgestelde artikelen. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: Op voorstel van dc stad Saragossa zal dc heilige „Virgen del Pilar" (Heilige ^ïaagd der kathedraal van Saragossa), uitgeroepen worden tot „Koningin der hispaniteit". De Turksche premier, Sayda zal om ge zondheidsredenen een maand vacantié ne men. De ministerraad benoemt-in zun zitting van heden een plaatsvervanger. Te Boekarest is medegedeeld dat dc volksstemming is verlengd tot en met 15 No vember. Antonescoe heeft, naar officieel wordt medegedeeld, het ontslag van den Roemeen- schen minister van ceredienst. generaal Ros- setti, aanvaard en voorloopig de leiding van diens ministerie op zich genomen. Het voormalige hoofd der Iranschc po litie, generaal Moektari, is op initiatief van de péo-Engelsche regeering, gearresteerd. Hot 75.000 brt metende vlaggcschip der Fransche koopvaardij, de „Normandie", dat uit overwegingen van veiligheid naar de ha ven van New York was gedirigeerd, waar het na Frankru'ks nederlaag door Roosevelt werd gcconfiskecrd, wordt thans op een Ame rikaansche werf tot vliegtuigmoederschip omgebouwd. De Fransche regeering heeft besloten tot dc invoering van een weeldebelasting van 20 procent, waarvan dc opbrengst ten goede zal komen van het nationale hulpwerk. VICHY, 12 Nov. (D.N.B.). De Fransche minister van Oorlog, generaal Huntziger, is Woensdag middag bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen, zoo is Woensdagavond om 8 uur te Vichy officieel bekend gemaakt. Nog zeven andere inzittenden van het vliegtuig, onder wie de chef van het civiele kabinet van den minister, Labusquiere, kwa men eveneens om het leven. Het vliegtuig waarmede dc minister reisde, cn dat blijkbaar als gevolg van dc uiterst slechte weersom standigheden uit den koers was geraakt, is bij Lc Vignan in het departement Gard omlaag ge stort. Het was dc persoonlijke machine van den minister, waar mede hij zijn inspectiereis naar Afrika ondernomen heeft. VICHY, 13 Nov (DN.B). Omtrent het vliegtuigongeluk, waarbij de Fran sche minister van oorlog, generaal Huntziger. om het leven kwam, zijD Woensdagavond nog de volgende bij zonderheden bekend gemaakt: De viermotorige machine van den mi nister van oorlog van het tvpe Polez Q62, was Woensdagochtend even na 8 uur te Algiers opgestegen en had tegen 11 uur op het vliegveld van Marseille. Marig- nane, een s tusschonlanding gemaakt. Toen het vliegtuig weer vertrokken was, werd om 12.53 uur het laatste radiobe richt gegeven, nadat het toestel roods op 80'kilometer ten 3nidwesten van Vichy bij Issoirc in het centrale bergmassief was waargenomen. Terwijl op het vliegveld van Vichy voorbereidingen voor de ontvangst van den minister van oorlog getroffen wer den, kwam van de machine hot radio bericht, dat zij wegens den hecrschen- den storm en het gevaar voor ijsafzet ting gedwongen was in Zuidelijke rich ting terug to koeren. GENERAAL HUNTZIGER (Scherl - m)* De bestuurder heeft toen kennelijk weer geprobeerd Marignane te bereiken, doch schijnt in het laaghangende wol kendek den ^koers volkomen te zijn kwijtgeraakt. In het Fransche ministerie van lucht vaart neemt men aan, dat het vliegtuig, dat wegens het gevaar voor ijsafzetting genoodzaakt was laag te vliegen, daar bij tegen het gebergte is gestooten. Bij de plek waar het toestel is neergestort, bij Le Breau, aan de Zuidelijke helling van het centrale massief, bevinden zich namelijk bergketenen, die hier en daar een hoogte bereiken van 1300 meter. Het vliegtuig werd door de bewoners van een arbeidskamp volkomen uitge brand gevonden. De lijken, waarvan er slechts zes ontdekt werden, waren ver koold en konden nicl geïdentificeerd worden. De klok aan boord was op 13.03 uur blijven stilstaan. Aan boord bevonden zich de volgende passagiers: de minister van oorlog, ge neraal Huntziger, de chef van zijn civie le kabinet, Labusquiere, zijn ordonnans- officier, de Royère. de bestuurder, Le Fèvre, een marconist, een mecanicien, een fotograaf en een kamerdienaar. i Vandaag verduisteren j om 17.52 uur Vandaag, Donderdag, gaat de -zon op om 8-56 uur cn onder om l 17 52 uur. Maan op 1.27 uur en 3 onder om 5 24 uur. Vrijdag: zon op 8.57 uur cn onder om 17-51 uur; maan op 2 38 uur j en onder om 15.52 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1