„De joden hebben de schuld' 9 schrijft dr. Goebbels 5,E WIJZIGING VAN DE NEUTRALITEITSWET Curacao en de V.S. De nieuwe bons IDE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a urksche stappen in Moskou? geland leidt guerillabenden op Het vliegtuig van Litwinof Finsche gezant bij Sumner Welles Met Duitschland tegen het bolsjewisme 1 Jsvorming op vliegtuig van Huntzinger Britsche censuur wekt verzet in de V.S. 2068 vonnissen wegens prijsover treding Verplichte diensten .jaargang no. 118 VRIJDAG 14 NOVEMBER 1941 ERSTOORTSCfi DAGBLAD DNNtMilN ibPKIJb. per 4 maanden voor Mjnersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per I per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 hoofdredacteur j. valkhoff amersfoort PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. Jt optreden van Hpll en Roosevelt Ihington, 14*nov. (Ü.n.B.). In Jioeils kort vermelde schrijven aan voorzitter van het Huis van Afge- Idigden. waarmede Roosevelt de Iming over de wijziging van de neu- leilswet wilde beïnvloeden, beweert ■resident, dat het niet aanvaarden ■de wijziging Duitschland en ..an- j aggressoren". zooals het Roosevelt l.igdo zich uit te drukken zou „aan- Tieen tot aggressieve maatrege.len löornemens". terwijl tegelnkertijd het I op het Britsche Rijk, China en [elrusland ontmoedigend zou moe- liin Ivendien moest een .falen" van het 1 van Afgevaardigden den binnen- Ijch politieken toestand in de Ver. In verzwakken. Ijkbaar heeft Roosevelt de belofte ■ven. scherpe maatregelen tegen de ■nciyictie te zullen nemetn teneinde ■critici op dit gebied het zwijgen op fggen De speaker van het Huis, jm. las den brief van Roosevelt ïls laatste inspanning om stern- Ivoor het voorstel te winnen ■der de laatste sprekers bevond zich [de republikein Wadsworth. die vóór loming van het ontwerp was en die terde dat de gehecle neutrnliteitswet jdelijk is voor de veiligheid van de lenigde Staten. |k de minister van buitcnlandsche Huil. heeft zooals reeds vermeld, ■een schrijven aan de democratische In van het Huis ingegrepen. Ilij 1de de wijziging van de neutrali- ■wet noodzakelijk in het belang van lfiligheid der Ver. Staten. |osevelt heeft, volgens Associated Press het resultaat van de stemming in het Witte Huis afgewacht. Zijn sepreta ris verklaarde, dat Roosevelt terstond van den uitslag in kennis was gesteld en dat de president den regeeringsleiders in hel Huis van Afgevaardigden, Ravburn en McCormack. ziin persoonlijken dank voor hun opireden had doen toekomen Volgens Associated Press hebben de rcgceringsaanhangers van het Huis van Afgevaardigden, daar nog tot in den middag de uitslag volko men onzeker was. koortsachtig ge werkt om alle aanhangers van de buitcnlandsche politiek van Roose velt te mobiliseeren. Niet-aanwezige leden van het Huis van Afgevaardigden kregen nog op het laatste oogenblik telegraphisch de in structie naar Washington te komen Zoo is bijv. de democratische afgevaardigde Wood rum uit het ziekenhuis gehaald om deel te nemen aan de stemming. Voor de herroeping van het verbod om oorlogszones te bevaren hebben, naar Associated Press verder meldt, gestemd 181 democraten, 22 republikeinen en één vertegenwoordiger van de Amerikaan sche arbeiderspartij. Tegen de herroe- ping»steraden 137 republikeinen, 53 de mocraten, een vertegenwoordiger van de Farmer-Lahourpartij en drie Drogressis ten. Elf afgevaardigden stemden blanco. id opschriften over de geheele breedte der pagina publiceert de New Yorksrche pers in de edities van gisteravond de herroeping van het verbod voor Ameri- kaansche schepen om de oorlogszones te bevaren. Eigen commentaren hebben de bladen nog niet. behalve de New York Journal American, die verklaart, dat het oorlogsvoorstel aangenomen. fcKARA, 14 November (D.N.B.). Ie vergadering der parlcrncntsfractie Idé republikeinsche volkspartij heeft minister van buitcnlandsche zaken, Idjogloe, verklaringen afgelegd over 1 politieken toestand en de oorlogs- liie in het Oosten, waarbij hii zich lil heriep op het rapport van de jtsche generaals, die onlangs het |sche Oostelijke front bezocht hch- minister liet er geen twijfel over lan rlat de indrukken der generaals !$t belangwekkend zijn en dat het tandsvermogen der bolsjewieken uaarste klappen gekregen heeft. |tvocrig sprak Saradjogloe vervol- over de vernietiging van het Turk- motnrzcilsrhip Kaynakdere in de |rte Zee door een bolsjewistische boot. en deelde mee. dat deze in- k op de vrije Turksrhe scheepvaart voorwerp van diplomatieke stóppen oskou zal zijn. RLIJN. 14 Nov. De V.P.B.-corres- ient meldt, dat de met veel fanfa- aangekondigde manoeuvres in En- nd uiteraard niet ontsnapt zijn aan aandacht van Duitsche militaire en. Berlijn neemt men in deze aange- oheid een volkomen stilzwijgen in waarbij men zich uitsluitend he it tot het weergeven van Engelsclie item men. Zoo verneemt de Duitsche anlenlezer zonder commentaar, dat Britsche legerleiding direct na de oeuvres het besluit heeft genomen, een groot aantal stafofficieren te laan, teneinde hen door jeugdige hten te vervangen Met eenige he ading heeft men voorts kennis ge- ?n van een nieuwe formatie in het che leger, wier voornaamste taak is sabotage te plegen en een gueril- vocrcn. Deze nieuwe formatie is ge zelfstandig en ressorteert onder eigen opperbevel. Zij is niet voor En id alleen bedoeld, maar over het ge- 'e empire zullen zulke afdeelingen "den verspreid. it nieuwe wapen heeft zijn vuurproef ïiddels reeds doorstaan en wel bij overval op de Lofoten. De Engel militaire leiding toont zich over eerste actie zeer voldaan en drijft ral naar samenwerking met de 'we formaties van de marine, die r betonnen stormbooten van een ge nieuw type ter beschikking heeft eld Er worden uitsluitend vrijwil- aangenomen. De selectie'is zoo IR, dat gemiddeld 75 der gegadig- wordt afgekeurd. Volgens de ly Express leeren de letjen spe vernielingsmethodes, terwijl zij ook bezighouden met „het weten- appelijk en geruischloos dooden". anneer zij niet in staat zijn met '8 uitrusting en met een licht machi- pw<-er over een rivier te zwemmen, 'don zij niet in dienst gesteld. Bij opleiding ergens in Schotland '•sten zij meermalen na een marsch 40 km over een bree.de rivier zwem- om vervolgens een schijngevecht den denkbeeldigen vijand te door- *n. De discipline is uiterst streng. Zij "den beter betaald dan andere leger ingen en hun devies luidt: „we chagpelijk oorlogvoeren". STOCKHOLM. 14 JNov. (A.N.P.) Naar deTimes van 1 dezer meldt, hebben dc autoriteiten van Curacao aan Koningin Wilhelmina een telegram gezonden, waarin werd verzocht de financieele po litiek ten aanzien van dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden te herziün. Dit telegram, dat gesteund zou wor den door de plaatselijke Kamer van Koophandel, stelt den eisch, aldus de Times, dat de gulden op Curasao een definitieve goudwaarde krijgt, dat de in voer van andere dan gouden munten wordt verboden en dat dc ponden-balans der banken van Curacao verminderd en haar goudbalans verhoogd wordt. Dit beteekent terugkeer tot den gou den standaard. Curacao's moeilijkheden liggen voor fle hand. Zijn uitvoer wordt hoofdzakelijk in ponden betaald, zijn in voer moet in dollars worden voldaan. Zijn 'positie komt overeen met die van Canada, daar dit land hoewel het deel uitmaakt van het Britsche. imperium ♦en opzichte van den invoer in aanzien lijke mate afhankelijk van de Vereenig- de Staten en geen partner van het ster- lingblok is. Nederlandsch Oost Indiè bevindt zich in een dergelijke positie, maar zijn uitvoer wordt grooten- deels in dollars betaald, hetgeen zijn financieele positie eenigszins vergemak kelijkt. Nadat Nederlandsch West Indie eerst kort geleden politiek aan de Vereenigdc Staten is uitgeleverd, moet thans ook zijn economisch leven aan Wallstreet ten offer vallen. De invoering van den gouden standaard beteekent niet anders dan dat Engeland de Roval Dutch Shell, welker kapitaal tot dusverre op sterling- basis stond, uit een oogpunt van finan cieele politiek bezien uitlevert aan de Ver. Staten. Daarmede nu gaat Curacao op in het economisch lichaam van den Amerikaanschen moloch. NEW YORK, 14 Nov. (D.N.B.). In Londen is men. naar Associated Press meldt, over het lot van het al twee da gen over tijd zijnde vliegtuig waarmede Litwinof. Steinhardt en Sir Walter Monckton. leider van den Britschen in lichtingendienst in Cairo, benevens een of twee hooge Britsche ambtenaren uit Koeibisjef naar Teheran waren gevlo gen, zeer bezorgd. In Engeland neemt men echter, on danks de bezorgdheid, aan, dat het toe stel in verhand met het slechte weer op een afgelegen plaats een noodlanding heeft moeten maken en dat het moeilijk is een verbinding tot stand te brengen. Tsjoengking-troepen vuren op Britsche schepen SJANGHAI, 14 Nov. (D.N.B.). Vol- gens een bericht uit Hankau hebben troepen van de Tsjocngkingregeering ge vuurd op drie Engclsche schepen, die op de Yangtse. 4 km beneden Itsjang, voor anker lagen. Twee Chinecsche opvarenden werden gedood en zeven gewond. In Japansche kringen gelooft men, dat de gebeurtenis de ontevredenheid weer spiegelt van zekere Chineesche troepen over de pro-Engclsohe politiek van Tsjang Kai Sjek. WASHINGTON. 14 Nov. (D.N.B.). Tijdens een bezoek, dat de Finsche ge zant gisteren heeft gebracht aan Sumner Welles, heeft hij nogmaals uitvoerig een uiteenzetting gegeven van het Finsche standpunt. Uit het afwijzende antwoord van de Finsche regeering zal de Amerikaansche regeering wol geen drastische conse- ouenties trekken, aldus noemt de Washington D a i 1 v N e w 6 aan, maar wel aangezien de poging is mis lukt om van hier uit de Finsche regee ring instructies te geven trachten door onderhandelingen in Washington zoowel als in Helsinki „tenminste ecnigc concessies" te verwerven". DE AMERIKAANSCHE MILITAIRE MISSIES WASHINGTON. 13 Nov. (A.NP.). - De Washington Times Herald stelt vast, dat het zenden van mecani ciens. piloten cn technici, die on,der lei ding van Amerikaansche militaire mis sies naar het Naburige Oosten gaan. slechts ten doel heeft de Britsche troe pen te bekwamen in het gebruik van Amerikaansch oorlogsmateriaal. ONDER het opschrift „De joden heb- de schuld" schrijft dr. Goebbels in Das Reich over het aandeel, dat de joden der geheele wereld hebben gehad in dc ontketening van den oorlog. Hij schrijft o.a,: De joden wilden den oor log, zij hebben hem nu. Doch ook aan hen wordt de voorspelling van den Füh- rer in den Duitschen Rijksdag waar heid. dat wanneer het den internatio nalen geldjood zou gelukken nog een maal de volken in een wereldoorlog te storten, het resultaat hiervan niet de bolsjewiseering der wereld en daarmede de overwinning van het jodendom zou zijn, maar de vernietiging van het jood- sche ras in Europa. Wij beleven thans het oogenblik waarop deze voorspelling uitkomt. Daarmede voltrekt zich aan hot jodendom een noodlot, dat welis waar hard. doch meer dan verdiend is. In dit conflict van wereldhistorische be- teekenis is iedere jood onze vijand, on verschillig of hij in een Poolsch ghetto woont of in Berlijn of Hamburg, dan wel zijn parasitair bestaan voortsleept, of in Da? in dag uit heerscht er op de wegen in het veroverde Sovjetgebied een druk verkeer van colonnes, die van het Oostfront terugkceren cn van andere, die er heen gaan om dc bcnoodigdheden voor de troepen op de plaats van be stemming te brengen. (Atlantic - Holland) MET DUITSCHLAND TEGEN HET BOLSJEWISME Van Nedejlandsche officieele zijde schrijft men ons: V\lAAROM tegen het. bolsjewisme? Is het geen schande, dat dc2e vraag nog in ernst gesteld moet worden? Tot voor kort waren wij er allen v$n over tuigd. dat het menschdom geen groote ren vijand kende, dan die goddolooz^ horde, die een standbeeld oprichtte voor Juda6 den Verrader, die Godsdienst „opium voor het volk" noemde, die tienduizenden priesters en monniken benstachtig slachtte. Tot voor kort klon ken uit den mond van gewijde en onge wijde sprekers hartstochtelijke protes ten tegen, den aritï-christ, die vanuit Moskou den gruwel .der verwoesting over do wereld wilde brengen. Tot voor kort had de wereld met in- nigen*aandrang tot God: „Verlosser dei wereld, red Rusland." Zijn wij nu allemaal krankzinnig ge worden? Waarom zwijgt nu de mond. die eens zoo fel protesteerde? Nog erger, hoe durft diezelfde mond nu den zegen af te smceken over de wapens van de god delooac horde? Daarom moeten wij de vraag wel weer stellen: waarom tegen het bolsje wisme? En dan moet het antwoord zijn: Omdat het bolsjewisme verwerkelij king is "van het plan. dat Stitan meer dan twintig eeuwen uitgedacht heeft, om het werk van Christus te vernieti gen. Een sterk christelijk Europa is het stevigste bolwerk tegen de listen en de lagen van den Bonze. Daarom heeft Sa tan het bolsjewisme uitgedacht en voorzien van alle moderne technische hulpmiddelen, orn het christendom en de christelijke beschaving te vernieti gen Daarom moeten wij tegen het bolsjewisme strijden. Waarom met Duitschland tegen het bolsjewisme? Omdat Duitschland de eenige macht ter wereld is, die het aangedurfd heeft, om het tegen dezen erfvijand van het Christendom op te nemen. Anderen hebben geprotesteerd en geweeklaagd meer dan twintig jaar lang, zonder daadwerkelijk het bolsjewisme te he- strijden Anderen keurden met den mond dit stelsel af, maar steunden het in geheim. En op het oogenblik gaan zij zelfs zoo ver. dat zij zich openlijk solidair met het bolsjewisme verklaren. Bij hen gaan goud en'zilver en olie boven dc eeuwige waarden van het christendom. Hoe konden wij van de zulken dan een daadwerkelijk optre den verwachten tegen deze goddclooze horde? Maar Duitschland, dat reeds jaren lang strijdt, voor een stevig christelijk Europa, heeft nu den strijd aangebon den tegen het leger van den duivel. En wij allen, voor wie God nog steeds het hoogste is hier op aarde, voor wie zijn Goddelijke wetten meer wegen dan al het goud en zilver en olie. wij allen strijden mee. Daarom is onze leuze voor den nieuwen kruistocht: Met Duitschland tegen het bolsjewisme. Th. A. J. de L. VICHY, 14 Nov. (D.N.B.). Het eerste onderzoek naar het vliegtuigongeluk, waarbij de Fransche minister van oor log. generaal Huntziger, den dood heeft gevonden, heeft uitgewezen, dat zich ijs- vorming op de vleugels had voorgedaan. Daardoor werd het vliegtuig zóó zwaar belast, dat het lager moest vliegen en tegen een berg terecht kwam, aldus meldt de zender van Lyon. BUFNOS AIBFS, 14 Nov (D.N.B.) De Britsche postcensuiv op het Ameri kaansche continent wordt ondanks her haalde protesten van de Noord- en La- tijnsch-Amcnkaansche staten voortge zet. Het departement van buitcnland sche zaken te Washington heeft hier over den laatsten tijd tal van kla-ducn on+vangen. Daar dc pro'esten bij de Britsche in stanties tot c'i sver zonder gevolg z\}u gebleven, hebben sommige Noord-Ame- rikaansehe scheepvaartlijn m han rou tes reeds gewijzigd, teneinde Britsch gebied (Trinicad, Jamaica, de Bermuda- eilanden) te vermijden. Zelfs wil uien de Amerikaansche luchtvaartiiiY/fcU wijzigen, tenëinao tus- schenlandingen op Britsch gebied te vermijden, tenzij er een andere oplos' sing gevonden wordt om aan dtezen on- houdharen toestand een eind té maken. De bekende Amerikaansche overzicht schrijver schrijft, dat de Engelsche con- tróleinstanjies op de Bermuda-eilan den, Jamaica on Trinidad werken ais een bolwerk tegen oen uitbreiding van de handelsbetrekkingen tusschen de V. S. en Latijnsch-Amerika. De laatste twee weken heeft het departement van buitenlandsche zaken niet minder dan 27 klachten ontvangen van Amerikaan sche zakenlieden, die op de thuisreis uit Brazilië en Argentinië op Trinidad en «Jamaica aan een verhoor werden New York of Washington de krijgstrom pet blaast. Alle joden behooren op grond van hun geboorte cn ras tot een internationale samenzwering tegen het nationaal so cialistische Duitschland. Zij wenschen de nederlaag en vernietiging daarvan en doen wat in hun macht ligt om daaraan mede te .helpen. Dat zij in Duitschland daarvoor nog slechts geringe mogelijk heid vinden, ligt niet daaraan, dat zij daar loyaal waren, doch alleen aan hel feit, dat wij daartegen de maatregelen hebben^getroffen die ons geschikt voor kwamen. Een daarvan is de invoering van de gele jodenster. Dit is een buitengewoon humaan voorschrift, om zoo te zeggen een hygiënische proph.vlaxe, die verhin deren moet. dat de jo:d zonder herkehd tc worden, onze rijen kan binnensluipen voor het zaaien van tweedracht. Het is kenmerkend, dat iedere maatregel, die wij tegen de joden nemen, reeds den vol- genderLdag in Engelsche of Amerikaan sche bladen te lezen is. De joden beschikken dus thans nog over geheime verbindingen met het vijandelijko buitenland cn gebruiken die ook niet alleen in eigen zaak, maar in alle aangelegenheden, die voor den oorlog van Duitschland van belang zijn De vijand bc\iridt zich dus in ons mid den. Wat ligt nu meer voor de hand, dan dat wij hem op zijn minst voor el ken burger uiterlijk kenbaar maken? In de eerste dagen na dc invoering van de jodensler ging de Bcrlijnsche krantenverkoop snel omhoog. Iedere jood, die over straat moest, kocht er een om beschaamd zijn Kainstecken daar mede te bedekken. Toen dat verboden werd. zag men hier en daar joden op de straten in het Westen van Bcrliin pa- radeeren in gezelschap van niet-jood- sche buitenlanders. Deze jodenknechten kwamen eigenlijk ook in aanmerking voor een jodenster. De joden zien zich nu langzamerhand geheel op zichzelf aangewezen. Reeds om hen moesten wij den oorlog winnen. Verloren wij dezen, dan zouden zich de onschuldig voordoende joodsche hravc manneljes plotseling veranderen in ver scheurende wolven. Zoo hebben zij het in Bcssarabic en de Oostzcestaten gedaan, toen het bols jewisme daar zijn intrede deed De jo den moeten van de Duitsche volksge meenschap worden afgezonderd, want zij brengen onze nationale eenheid in gevaar. Zij zouden nooit rust geven. Zij zouden, indien zij het konden, het eene volk na het andere tegen ons in den oor log brengen. Wat geven zij om het leed, dat daar mede voor de mensrhen verbonden is, als zij slechls de wereld onder hun geld en bloedhoerschappij dwingen. Als wij Duitschers „überhaupt" een noodlottige fout in ons nationale karakter hebben, dan is het een al te groote vergeetachtig heid. De Franschen hebben in den winter van 1939/1040 gedreigd ons land te ver brokkelen en ons met onze gezinnen in de ri] to laten staan voor hun dampi- de veldkeukens om een hap warm eten te krijgen. Ons leger verslaat Frankrijk in zes weken cn dan ziet men de Duit sche soldaten langs de wégen brood en wqpst uitdeden aan de hongerende Fransche vrouwen en kinderen cn ben zine geven aan de Parijsche vluchtelin gen U/.AROM moet het nog eens ten ovcr- vloede worden gezegd: 1) De joden zijn ons verderf. Zij-heb ben dezen oorlog ontketend. 2) Er is geen onderscheid tusschen joden en joden. Iedere jood is een ge zworen vijand van het Duitsche volk. 3) Iedere Duitsche soldaat, die in de zen oorlog sneuvelt, komt op rekening van de joden. 4) Als iemand de jodenster draagt, is hij daarmede gekenmerkt als vijand van het volk. 5) De joden genieten de bescherming van het vijandelijke buitenland. Er is geen verder bewijs noodig. voor Jiun ver- derfajijke rol onder ons volk. N 6) De joden zijn afgezanten van den vijand onder ons. 7) De joden hehben geen recht zich onder ons voor te doen als gelijkgerech tigden. Waar zij op straat, in de rijen voor de winkels, in de middelen van vervoer het woord willen nemen moet hen het zwijgen worden opgelegd, niet alleen pmdat zij principieel ongelijk hebban, doch omdat 7ij ioden zijn cn geen stem in het. kapittel hebben. 8) Als joden op het gevoel gaan wer ken. weet dan, dat dit een speculeeren is op uw vergeetachtigheid Laat hun dadelijk merken, dat gij hen doorziet en straf ze met verachting. 9) De fatsoenlijke vijand heeft na de nederlaag reeht op onze grootmoedig heid De jood is ceen fatsoenlijke vijand. Hii doet slechts alsof. 10) De joden dragen de schuld van den oorlog Zij lijden, door de behande ling. die wij hen doen ondergaan, geen onrecht zij hebben het méér dan ver diend. Het. met hen definitief klaar te spelen, is taak der regeering. Niemand heeft het recht op eigen gezag te handelen, maar elk dc plicht de maatregelen van den staat 4egcn de joden te eerbiedigen. onderworpen en hun papieren moesten laten nakijken. Zakenlieden in Vene zuela klagen er over. dat hun luchtpost met een week vertraging arriveert, om dat de Engelsche ambtenaren op Trini dad alle brieven doorlezen. 's-GRAVENHAGE. 14 Nov. Voor het tijdvak van Zondag 16 Nov. tot en met Zaterdag 22 November zijn vau de daarvoor bestemde kaarten do bonnen 41 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoe nen brood of gebak, vleesch en vlee6ch\varcn, melk en aardappelen. Ter verkrijging van het extra-rant soen van '/a kg. aardappelen is voor de houders van vet kaarten bon 44B aangewezen. Na Zaterdag 15 November zyllen piet meer geldig zijn de bonnen 43 van brood, vleesch, vleeschwaren, melk 1 cn aardeppolen en na Don derdag .20 November de bonnen 21- 52 voor boter en vet. 's-GRAVENHAGE, 14 Nov. In de maand October zijn door de inspecteurs voor de prijsbeheersching 206S prijsover. tredingen berecht. Hierbij werden boe len opgelegd tot een totaal-bedrag van 381.667.59. In zes zeer ernstige gevallen werd tevens sluiting en stillegging vah de zaak bevolen, nicercndeels voor den tijd van een jaar. Een verbod tot uit oefening van het beroep is in twee za ken uitgesproken eveneens voor een tijdsduur van'een jaar. Bij 207 vonnissen werden inbeslag genomen goederen ver beurdverklaard. De opbrengst hiervan bedroeg f 50.115.57. Bij 57 van do 2068 veroordcolingen word er een boete opgelegd van 1000.of meer. Dit waren om. de volgende zaken: Fa. H. te Amsterdam, wegens pr'usovertre- dingbont 70.000; fa. S. en S. te Amsterdam, tcxtielgoederen 20 000; N.V. P tc Rotter dam, kaas f 12.000; N.V. II. te Vlaardingen, textiel 10 000; W. L. Enschede, triplex en hout 10.000; S. S.. Hardingen, schoenen 10,000 en zjjn echtgenoote J. II.. Harhngon, eveneens wegens schoenen 0.000; B II. te Harlingen, manufacturen 8.000; J. van U, Amsterdam, textiel 8.000; fa. K. en Zn., Bunschoten, paling 7.500; N.V. E. te Amers foort, vliegenvangers f 6.500; S. L., Amster dam, wollen- en ziidenstoffen 6.000; II. G. Amsterdam, textiehvuren 6 000; fa. K. en Zn.. IJsselstein. meubelen 5.000; S. v. d. Z., Amsterdam, wollen- en ziidenstoffen 5.000; L. S. H.. Amsterdam, wollen- en ziidenstof fen 5000; J. J., Hilversum, haarden 4 621.27; W. K., Gouda, kaas 4.500; H. van D., Spakenburg, paling 3 000.J. K. Soest, schoenen 3.000; A »M. J., Haren (Gr.), koffie, thee, cacao 3.000; K. van S-, Arn hem. advocaat 2.750; J. de G., Spakenburg, paling 1.500; A. O Gouda, kaas 1.250; J. van Z., Amersfoort, magere melkpoeder met ontvette cacao 1 200; J. D.. Nijmegen, schrijfmachines 1 000; N.V. „E", Schevc- ningen, huzarensalade 1.000. voor de werkverruiming 's-GRAVENIfAGE, 11 Nov Dezer dagen werd molding gemaakt van een vonnis van den economischcn rechter te 's-Gravenhage, die eenige door eigen schuld werklooze personen, aan wie de verplichting was opgelegd tot verrich ting van werkzaamheden in een werk kamp, doch die daaraan geen gevolg hadden «gegeven, tot f 10.boete ver oordeelde, onder bepaling, dat voortaan dergelijke weigeringen strenger, nl. met gevangenis, zouden worden ge straft. De overwegingen, waarop het vonnis rust, houden o.a. het volgende in: Bij verordening van den rijkscommis saris, no. 42, dd. 28 Februari 1941 be treffende de verplichting tot het ver richten van diensten wordt bepaald dat dc bewoners van het bezette. Ne- derlandscho gebied door het geweste lijk arbeidsbureau verplicht kunnen worden voor een bepaalden tijd op een aangewezen plaats diensten te verrich ten cn dat de ter uitvoering dier veror dening noodige voorschriften door den secretarisgeneraal van het departe ment van Sociale Zaken worden uitge- vaardipd. Het uitvoeringsbesluit van dien se cretaris-generaal schrijft voor, dat die diensten zullen zijn ten behoeve van den rijksdienst voor dc werkverrui ming en dat dc directeur-generaal van het rijksarbeidsbureau dc richtlijnen 'zal vaststellen volgens wclkle de. ver plichting zal worden opgelegd. In die richtlijnen worden aangewezen groe pen van personen, die verplicht kun nen worden die diensten te verrichten. Dat verdachte tot deze jiersonen be hoort, wordt niet in twijfel getrokken. De directeur van het gewestelijk ar beidsbureau is het. geweest, die den ver dachte. de verplichting heeft opgelegd diensten ten behoeve van den rijks dienst te verrichten in Pieterburcn van af 18 Augustus 1941 tot 8 November 1941. Verdachte heeft geweigerd. Nu geldt het hier een verordening uitgevaardigd door een nat ionaal-so cialist en het komt den economi schcn rechter voor, dat daarom toe passing moet vinden de nationaal- socialistischc stelregel: „onvoor waardelijk samengaan van absolute autoriteit met absolute verantwoor delijkheid", zoodat, nu het de be voegde autoriteit is geweest die de verplichting heeft opgelegd, aan die opdracht gehoorzaamd moest wor den. Vandaag verduisteren om 17.51 uur Vandaag, Vrijdag, gaat de zon op om 8.57 uur cn onder om 17.51 uur. Maan op 2.38 uur en onder om 15 52 uur. Zaterdag: zon op 8-59 uur cn on der om 17.49 uurmaan op 3.53 uur en onder om 16.19 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1