Het bevel tot schieten Vandaag komt Japansche parlement bijeen ede van den rijkscommissaris te Keulen Nederland in de kentering der tijden" De stakingen in de V.S. Koeroesoe in de V.S. aangekomen Geallieerde „garantie' aan Iran? DER ANGRIFF OVER: Met Duitsehland tegen het bolsjewisme AARDBEVING IN LOS ANGELES Tegenstrijdig nieuws over Litwinof Brief van Churchill L JAARGANG No. 119 ZATERDAG 15 NOVEMBER 1941 &MERSFÖORTSCH DAGBLAD JNNtMhN rSPRl JS: per J maanden voor Amersioort J 2.05; maand 068; per week f 0.16 Binnenland franco per per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLAN DER Uitgave VALKHOFF Co Arnbemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. LEN 14 Nov. (A.N.P.) Donder Weft de rijkscommissaris rijksmi Sevss-lnquart in Keulen een groo je gehouden over het onderwerp: rland in de kentering der tijden" rijkscommissaris herinnerde aller aan den heroieken inzei van de ire hotsing op 10 Mei 1940. in den ivaarvan het noodzaKelijk was ge hei Belgische en Nederlandsche nnder de bescherming van het he leger te stellen, aangezien de i|ke mogendheden dit gebied had itverkoren voor een flan kaan val hart van het Ruhr gebied, de heoordeeling van den politie n militairen toestand i« het van bplang. dot met Nederland geen *filsfandsverdrag is geslpten. beleekenis moet verder gehecht n aan de omstandigheid, dat de injishevoegdheden in het bezette laniische gebied evenals in Noor- zijn overgedragen aon een rijks ;saris, in tegenstelling tot de situ andere bezette gebieden, die de hp weermacht onder haar hopde genomen. Het onderscheid tus- een rijkscommissariaat en een ir bestuur is gelegen in het feit. el laatste een uitvoerend orgaan van de weermacht, terwijl de Htimisaris rechtstreeks lasthebber den Fuehrer en de belangen van moet behartigen en hekleed i* •ie hoogste regeeringsmacht ten en va ij de civiele zaken. bijzonderheid van deze rege- hppff een diepere politieke re- Nederland en Noorwegen be- rpn tot de Germaansche volkeren ilie en daarom is het ook de ch en de wil van den Fuehrer eze heide landen in zoo snel mo- k tempo normale toestanden te lellen en ze er toe te brengen, zij krachtdadig, uit eigen ge men inzicht medewerken aan nieuwen ophouw van Europa. heeft de rijkscommissaris zorg te voor de beveiliging van het are Ipven in zijn geheel, maar hepff hil de geestelijke verschijn voor zoover zij uitwerking hehhen politieke leven te bevruchten hef nnenhare leven in Nederland hnidieen tijd betreft, kan wor zegd. dat rust en orde verzekerd )e handhaving daarvan is echter een onderdeel van de taak van ikscommissaris. F.en even gronte enic komt toe aan de eronomi aanpassing van Nederland aan F.uropa Tn het bestek van deze nische aanpassing zijn speciaal ïancgrens en de deviezengrens n Duitsehland en Nederland op Geo politieke problemen preker behandelde vervolgens de itieke problemen van Nederland Zuidelijkte in welke mate Eng* *r in den loop van vele eeuwen heeft gestreefd de hplangrijke poort van de Rijn-Sehelde-mon- 'e beheerschen en onder zijn in Ie hrengen. Indien het gelukt, al ervolgde de rijkscommissaris, de 'anders voor dp gedachte van het Europa te winnen, zouden wij Heen negen millioen buitenge waardevolle medewerkers aan tijde hebben, maar ook een der nde gen-politieke stellingen van K'eland betrekken in het groote ecsche gebied. ij onszelf de vraag voorleggen. Nederlander Duitscher is of niet. ?e/.cgd worden, dat hij naar af- mg behoort tot Friezen. Neder- en Franken Al beschikt hij ens ook over dezelfde raseigen- •en els het Duitsche volk eigen och bestaat er in zooverre ver- hij niet dezelfde ontwikkeling stelijk en militair gebied heeft ge- )m volstrekt gemeenschappelijke 'pring te bereiken, is ontwikke- noodig met oriënteering op een lat van beide kanten duidelijk on- iden en bewust nagestreefd Rij de behandeling van dit pro-* nu wordt tegenwoordig vaak ge- \an onafhankelijkheid en zelf ffheid. Kameraadschap is tenslotte onafhankelijkheid in den hxulitio- zin- oodzakelijk is. dat rekening gehouden met de belangen alle deelnemers en derhalve zal komende Europa een gemeen- ppelijk gebied zijn. waar voor iand volstrekte onafhankelijk- bestaat en kan bestaan. Want gemeenschappelijk gebied eischt builen gemeenschappelijk op- n ook tot de grens der gemeen telijke verdediging en naar len een gemeenschappelijk eco- •sch stelsel. Anders is het ge- met de zelfstandigheid, die in n bestaat uit het bereiken van Footst mogelijke ontwikkeling op "elijk en cultureel gebied van eigen volk. ezen gaat het echter om de gelijkge rechtigdheid Dat is het grootste, dat het Duitsche volk heeft te vergeven en ook het schoonste dat aan een volk gegeven kan worden. Zoo is her ook de ernstige wil van den Führer de Nederlanders als gelijkge reehligde kameraden in het Germaansche gebied op te nemen. Bij de mannen, die thans de verant woordelijkheid in Nederland dragen, •reedt stpeds meer het streven aan den dag in de toekomst samen met het Duit sche volk op te trekken, een gemeen schappelijke ver'Pgenwoordiging van alle belangen naar buiten te vormen, maar daarenboven ook zoo noodig door een gemeenschappelijk bloedoffer het gemeenschappelijk bestaan te beveili gen Veel Nederlanders, die de toekomst met helderen blik beschouwen, zien in den Führer van het Duitsche volk de groote persoonlijkheid, die het lot van Europa en vooral van de Germaansche volken beheerscht en vormt. WASHINGTON. 15 Nov (D.N.B.) - De gisteren in het Witte Huis gehouden conferentie tusschen de leiders der mijn werkersorganisatie en de vertegenwoor digers der «taalmaatschappijen is na een half uur afgebroken. Tot dusver is nog geen enkele verkla ring uitgegeven. Tevoren hadden de ver tegenwoordigers der vakvereenigingen een resolutie aangenomen betreffende de voortzetting van den strijd, ofschoon het arbitragebureau voor de bewape ningsindustrie eenige.dagen geleden een beslissing had getroffen tegen de exclu sieve organisatie der mijnwerkers in de organisaties van het Cio. DE REIS VAN KOEROESOE TOKIO. H Nov. (D.NB.)). Volgens een telegram, dat van de Japansche am bassade te Washington is ontvangen, zal Kocroesoe waarschijnlijk Zaterdag middag te Washington aankomen. Zoo mogelijk zal hij dan nog ePn bezoek aan Roosevelt en Huil brengen. De officieele besprekingen met de AmerikaanschP regeering zullpn waarschijnlijk pes de volgende week heginnen. SAN FRANCISCO. 15 November. (D.N B.) De speciale Japansche ambassadeur, Koeroesoe. is Vrij dag per vliegtuig alhier aangeko men. Na de landing verklaarde hij naar Associated Press meldt, dat hij hoopte, dat de vrede in den Stillen Oceaan behouden zou blij ven, hoewel hij zich bewu6t was van de moeilijkheden, die hij voor het vprvullen van zijn opdracht zal moeten overwinnen De Duitsche pers maakt melding van het bericht, dat de Japansche ambas sadeur te Washington, admiraal No- moera. die gelijk hekend. eerst na lang aandringen deze post aanvaardde en de besprekingen met de V. S. heeft gevoerd, om overplaatsing zou hebben verzocht. Overigens ziet men. naar een V.P.B. correspondent meedeelt, in Duitsche politieke kringen met groote belang stelling de buitengewone zitting van het Japansche parlement tegemoet, die minister-president Tojo heeft bijeenge roepen om het Japansche volk ophel dering te geven over den gespan n3n politicken toestand. Deze buitengewone zitting, welke in Engeland en Amerika algemeen de aandacht trekt, begint vandaag en zal 5 dagen duren. De agenda vermeldt een regeerings- verklaring van minister president Tojo, redevoeringen van de ministers van buitenlandsche zaken en financiën, een aantal interpellaties, een aanvullende hegrooting wetten voor een verhoog den verhouw van graan en rijst en terv slotte de goedkeuring van twee keizer lijke ordonnanties, welke reeds in wer king zijn getreden. Het kabinet heeft in de afgcloopen weken contact gehad zoowel met de lo den van het Iloogerhuis als met de volksvertegenwoordigers. De tekst der regeeringsverklaring is gereed evenals die op het antwoord van de interpella ties. Vertegenwoordigers van het Hoo- gerhuis, het Lagerhuis en de pers heb ben aangezeten hij drie noenmalen, welke minister-president Tojo heeft ge geven om een vlot verloop van de bui tengewone zitting te kunnen voorbe reiden. Na de ontbinding der politieke par tijen bestaat het Lagerhuis uit 336 le den der „liga van volksvertegenwoordi gers voor ondersteuning van het regi me". en -.68 wilde." afgevaardigden. Deze 98 parlementsleden hehhen zich vereenigd in twee fracties, omdat vol gens Japansch parlementair gebruik, een fractie minstens 25 leden moei tel len om het woord tp kunnen voeren Zooals gebruikelijk, laat men te Ber lijn de gchcele berichtgeving over deze aangelegenheid aan den bondgenoot over Men weigert ook voorspellingen te doen of vermoedens uit te spreken. Niettemin geeft men toe. dat Amerika uiteraard in het middelpunt der be sprekingen zal staan. Omtrent de Ja panschAmerikaansche besprekingen te Washington, waarvan verwacht werd, dat zij half November zouden worden afgebroken, is hier verder nog niets be kend geworden. Afgewezen protest De Sovjet-Russische ambassa deur. Smeianin. heeft een bezoek gebracht aan den lapanschen mi nister van buitenlandsche zaken Tojo, om besprekingen te voeren over het Japansch protest inzake het vergaan van de Kehi Maroe. Hierbij zou Smetanin het Japan sche protest van de hand hebben gewezen en beweerd hebben, dat de drijvende mijnen in de Japansche wateren geen Sovjet-Russische mij nen geweest kunnen zijn. Naar voorts nog verluidt, worden de onderhandelingen ondanks het feit, dat het Japansche protest van de hand is gewezen, voortgezet. De Birmaweg De chef van de Amerikaansche mi litaire missie te Tsjoenking. MacGru der, is per vliegtuig te Rangoon aange komen. Hij zal daar eenige dagen de gast zijn van den gouverneur van Birma. Men gelooft in Angelsaksische krin gen, dat zijn reis in verband staat met het plan der Amerikanen om deel te nemen aan de „bescherming van den Birma-weg". Dit plan is ter sprake ge komen op de conferentie der Chineesche generaals te Tsjoenking en op de eco nomischo conferentie van Engeland Amerika en Tsjoenking-China te Hong kong Intusschen heeft de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Huil, Vrijdag den eersten minister van Rirma ontvangen. In de persconferen tie heeft Huil hierover echter verklaard, dat het Slechts een hoffelijkheidsoe zoek was. Plannen in China Volgens berichten uit Engelsche bron willen de Amerikanen in de provincie Joennan met behulp van Amerikaan sche wapenen sterke Chineesche stel lingen oprichten en een storenden in vloed uitoefenen op de zeeverbinding van een eventueelen vijand. Verder verneemt men te Berlijn in zake dp omsingeling van Japan, dat de Engelschen met goedkeuring der V. S., die overigens de benoodigde wapenen moeten leveren, hebben besloten be paalde posities in China, welke tot nu toe in geval van een oorlog met Japan als onhoudbaar werden hpschouwd, te versterken. O.a. zou Hongkong een sterke vesting moeten worden. De Amerikaansche generaals Ray mond Wheeler en Russel Maxwell zijn. naar uit Manila gemeld wordt. Vrijdag op de Philippijnen geland. Beide gene raals zijn bestemd tot Amerikaansche militaire adviseurs voor het nabije Oos ten, waarheen zij Zaterdag via Singa pore verder zullen vliegen. Volgens de mpening van welingelichte politieke kringen zullen de bpide gpneraals toe gevoegd \vorden aan den Britschen op perbevelhebber in Indië. generaal Wa- vcll. en den opperbevelhebber in het nabiie Oosten, generaal majoor Sir Claude Auehinleck, ten behoeve van rechtstreeksche samenwerking. Naar de zender van New York meldt, heeft de Amerikaansche regee ring besloten alle in China woonachti ge Amerikaansche onderdanen terug te roepen. TEHERAN, 15 Nov. Volgens een VPB-eorrespondent verluidt, dat dc minister-president van Iran zou hebben beweerd, dat in het verdrag, dat met Engeland en Rusland zou worden ge sloten, de volledige onafhankelijkheid van Iran zou worden gewaarborgd en dat het volstrekt niet beoogt, Iran in den oorlog te wikkelen aan dc zijde van de geallieerden. Het heet, dat het verdrag vier hoofd punten opsomt: 1. Engeland en de Sovjet-Unie zeg gen Iran hun economischcn steun toe. 2. De geallieerden waarborgen de on afhankelijkheid van Iran en beloven deze mogendheid hun militairen steun, indien deze noodig mocht blijken. 3. In Londen en Moskou worden on middellijk besprekingen geopend met de regeering van Iran over militaire, politieke en economische vraagstukken, die in verband staan met de binnen- landsche politiek van Iran. 4. De geallieerden verplichten zich hun troepen na afloop van den oorlog terug te trekken. Vooral ten aanzien van dit vierde punt toont men zich zeer wantrouwend. De regeering van Iran herinnert zich maar al te goed, dat dergelijke beloften meer zijn gedaan, doch dat men ze niet heeft gehouden. Het Berlijnsclie blad Der A n g r i f f vervolgt de reeks artikelen ..uit de ver- valschingswerkplaats van den Jood Roosevelt" met den ondertitel „hoe staat het met het bevel tot schieten?" Ij E wonderlijke historie der vervalsehin- gen van Roosevelt, aldus het blad, is tevens de historie van een volk, dat tegen ziin wil en tegen uitdrukkelijke beloften van zvjn president tot oorlogvoeren toe bedrogen werd, want „naar den oorlog geleid" kan men bij dit soort volksbedrog niet meer zeggen. Eens was Roosevelt een beetje te onvoor zichtig. Op 6 Juni 1940 had hü den overzicht schrijver Alsop. waarmede hij in nauw con- tact staat, laten berichten; „Roosevelt hoopt altyd nog door patrouilles van de Ameri kaansche vloot Duitsehland tot het eerste schot tc kunnen uitdagen, want de presi dent voelt, dat de volksmeening nog uiet eensgezind voor deelneming aan den oorlog is. De eenige uitweg is een Duitsch „inci dent". Daar dit incident uitbleef, werd het in el kaar gezet en wel vorschillende malen na elkaar, telkens volgens hetzelfde schema. Roosevelt behoort tot de interessante zwen delaars uit de geschiedenis van de misdaad. 1) Het geval Robin Moor. De feiten: Op 10 Juni werd de Ameri kaansche vrachtboot Robin Moor door een Duitsche duikboot volgens het geldende oor lo-srecht ter zee in het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. Het schip had een lading aan boord, welke voor 70 uit contrabande bestond. De vcrvalsching: Volgens Roosevclts be wering wilde Duitsehland de controle over dc zeeën verkrijgen en den Amerikaanschen handel van den Oceaan verdrijven. Het be grip „vrijheid der zcecn" vervalschte hü dus tot „vrijheid voor oorlogsleveranties". De agitatie: Ziin pers laat hü schuimen van woede. Zü verlangt verbreking der be trekkingen met Duitsehland, dc bewapening van dc koopvaardijschepen en de bestrijding van de Duitsche duikbootcn. Hierbii wordt niet vergeten de vraag te stellen, of zich in de West-Afrikaansche wateren geen Duit sche steunpunten bevinden. 2) De landing op IJsland. De leuze „Duitsche steunpunten in wate ren van den Atlantischen Oceaan" was nau- wel'üks aangeheven, of het bericht kwam bin nen over de bezetting van IJsland door Ame rikaansche troepen. Het Congres werd voor het voldongen feit geplaatst en kreeg als kalmeeriggspil in een boodschap van Roose velt de mededoeling, dat de Amerikaansche strü'dkrachten de Engelschen op het eiland moesten vervangen. Weer een leugen. Twee dagen later immers zeidf Churchill in het Lagerhuis; „De Britten blü'ven op IJsland". Roosevelt rende dus bewust den oorlog ach terna. Hü wilde de mogelokhedcn voor een conflict vergrooten. 3) Hot geheime schietbevel. De leugen: Op 13 Juli wordt gemeld, dat in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan een incident heeft plaats gehad tus schen een Amerikaanschen torpedojager en een Duitsche duikboot. De verklaring van den minister van marine. Knox, in den Se naat. dat de torpedojager „uit zelfverdedi ging drie dieptebommen geworpen heeft" was gelogen. De feiten: Later, op 30 Juli. maakt Knox bekend: „Dc commandant van den tor pedojager heeft op een bericht, dat een duik boot is waargenomen, drie torpedo's laten afschieten, doch cr was geen verder bewüs voor de aanwezigheid van een duikboot". De jood Roosevelt griinst om dat alles. H\i heeft in zes weken bereikt wat h'ü wildé: hot Ame rikaansche volk is aan het schieten gewend. Het zal nu ook gemakkelijker aan den oorlog gewend raken. Midden in de beraadslaging van het Huis van Afgevaardigden over dc bewapening der koopvaarders doet zich weer een nieuw in eidont-op-bcstelling voor: het geval met dc Kcarny. Het leugenspel begint weer van vo ren af aan. Als dc verklaring van de Duit sche regeering op 1 November het leugen- weefsel kapotscheurt. zwiigen dc joodschc oorlogsophitsers bedremmeld. Het geheime schietbevel van Roosevelt luidde: wanneer een duikboot wordt waarge nomen wordt zij aangevallen. Hiervoor citce- ren w\j bovendien als getuige den schiincan- didant Willkie. die vcrklaardo. dat Roose velt hom in verscheidene gesprekken het schietbevel bevestigd heeft. Dat er een schietbevel was, bewjjst in de vierde plaats het geval Greer. De dolste ver- valschine van een staatshoofd in de moderne geschiedenis. Weer begint de zaak om de Amerikaan sche oorlogsstcmming aan te wakkeren met den volgenden leu^n: Roosevelt laat op 5 Sept. aan het ministerie van marine mecdeelen, dat de torpedojager Greer na een aanval door een Duitsche duikboot diepte bommen heeft uitgeworpen. De agitatie; de ze leugen wordt gebruikt om nieuwe maat regelen te nemen. De bewapening van de koopvaardijschepen wordt voorbereid. Ame rikaansche burgers mogen van nu af ge bruik maken van schenen van oorlogvoeren de staten en de opheffing der neutraliteits wet wordt reeds als niet onmogelijk vermeld. Dat gaat zoo zes weken lang. Eindelijk wordt op 15 October een raoport \an het ministerie van marine gcpuhliceord, dat de feiten bevat. Volgens deze feiten was de onschuldige „postboot" Greer op zoek naar 'de duikboot, die haar door een Engelsch vliegtuig gemeld was. Rii den gomeenschap- pel'üken jacht oo de duikboot heeft toen het vliegtuig dieptebommen laten vallen, waarop do torpedojager naar' de duikboot voer en haar wilde noodzaken aan de oppervlakte te verschenen. 314 uur lang heeft de Greer de duikboot achtervolgd. De duikboot was dus aangeval len cn schoot slechts uit noodweer. Roosc- velts vcrvalsching was door zün eigen vloot- commissie bewezen. Een Amerikannsch blad schreef: het incident met de Greer is erger dan de „Emser Dopcsche". MET DUITSCHLAND TEGEN HET BOLSJEWISME Van Nederlandsche officieele zijde schrijft men ons: HTHANS, na ruim twee jaar strijd op diverse fronten, vervagen de her inneringen aan de oorzaken en gevol gen van den vorigen oorlog. Ook toen was het Engeland, in combinatie met zijn opgehitste bond- gennóten dat, bezorgd voor zpn imperi- alistischen invloed, Duitsehland wilde vernietigen. Het toenmaals democra tisch Duitsehland verloor dien oorlog omdat het niet opgewassen was tegen de ook toen gevoerde menschonteerende hongerblokkade. Duitsehland werd gedwongen vrodes- voorwa'arden te teekenen en geloofde in de nakoming dezer voorwaarden door zijn overwinnaars. Och arme! Met het winnen van dezen oorlog was men niet tevreden. Met de herinnering aan het verheven voorbeeld uit den boerenoor log. toen 26000 vrouwen en kinderen op de ellendigst denkbare manier werden om het leven gebracht, toen oogst *en hofsteden vernietigd en waterbronnen vergiftigd werden. Alleen om, zooals de toenmalige oorlogsverslaggever Chur chill schreef: „den weerstand te breken en den kinderen ontzag voor Engeland hij te brengen" ging men ditzelfde in het groot toepassen on de weerloos ge maakte Duitsche bevolking. Op de door Clemenreau verkondigde stelling: „Er zijn 20.000.000 Duitschers te veel word prompt de hongerblokkade nog 1V2 jaar na den oorlog voortgezet en werd Duitsehland geheel leeg geplunderd met hef resultaat, dat behalve de milli- oenen die werkelijk verhongerd zijn, een groot deel der overige bevolking alle begrip voor nationaal fatsoen, eigenwaarde en fierheid verloor en daardoor een prooi werd van het com munisme. dat alleen kan wortelen in een bodem van ellende, wanhoop en chaos. Was het bolsjewisme er in geslaagd Duitsehland geheel te veroveren, het geen bijna was gelukt, dan was reeds in 1933 de weg gebaand voor het Rus sische doel: „Wereldrevolutie". Wij danken het Hitier en hem alleen, dat niet reeds toen Europa werd herscha pen in een poel van Bolsjewistische el lende. Thans, na jaren van systematische voorbereiding en intensieve bewape ning stond Rusland, gebruik makende van den door Engeland ontketenden Europeeschen oorlog, met geheel ande "n vJ De strijd om Leningrad- De sneeuw val kan de activiteit der Duitsche le gers niet verminderen. Een verken ningstroep in de nabijheid der stad. (Atlantic - Holland) re middelen wederom gereed om zijn nooit prijs gegeven doel te verwezen lijken. Niettegenstaande de reeds ge brachte offers was Duitsehland weder om bereid zich in tc zetten om Europa, ja, de geheelc wereld dit lot te bespa ren. Duitsehland dat in de jaren van ver nedering letterlijk niets is bespaard, heeft, hoe groot ook het leed en de el lende dat men het zoo laaghartig heeft berokkend is geweest, begrepen en er kend dat deze loutering door de voor zienigheid is gewild teneinde het we der groot en sterk en door beproeging voor dc leidersrol waardig te maken welke het onder de eminente leiding van zijn Führer Adolf Hitler heeft we ten te vervullen in rle opbouwende taak in volkschen zin van een nieuw Euro pa. In dit nieuwe Europa kan ons vader land als zelfstandige natie een belang rijke plaats innemen, mits het tot vol ledige samenwerking bereid is. Een rustic ponscezind Europa, waar in elke eerlijke werker bestaanszeker heid en onze jeugd weder een toekomst heeft, kan alleen opgebouwd worden wanneer eerst het bolsjewisme voorgoed vernietigd is Het machtige, door be proeving sterk geworden Duitsehland is de door God gewilde Bevrijder van het duivclsche bolsjewisme en de Leider en beschermer van het nieuwe, op Natio- naal-Sociale rechtvaardigheid gebaseer de Europa, Daarom strijdt elke oprechte Vaderlander, hetzij in het oorlogs-, dan wel in het thuisfront, met Duitsehland mede tegen het bolsjewisme. H. A. J. I. LOS ANGELES, 15 Nov. (D.N.B.). Los Angeles en emigeving ziin vol gens Associated Press, getroffen door een aardbeving, die dc zwaar ste genoemd wordt van do laatste acht jaren. Bakstcenen uitbouwsels en olectrischo geleidingen werden vernield en een olie tank van 55.000 gallon werd in dc lucht geslingerd Een hotel in de voorstad Tor rance is zóó zwaar beschadigd, dat dc gasten het gebouw moesten ontvluchten. Verscheidene kleine fabrieken, die voor de wapenindustrie werken, moesten ten gevolge van schade aan hun gehouwen voor verscheidene dagen gesloten wor den. Associated Press meldt, dat weliswaar geen personen zijn omgekomen of ge wond. maar dal de matcriecle schade zeer groot, is Alleen in Torrance be draagt de materieele schade ruim een millioen dollar. Verscheidene honderden huizen zijn ingestort cn bijna alle éta lages zijn vernield. NEW YORK. 15 Nov. (D.N.B.) Associated Press meldt uit Teheran, dat daar een communiqué is uitge geven door de Sovjetambassade, in houdende daj in strijd met vroegere berichten tot dusver geenerlei be richten ontvangen zijn over het lot van Litwinof cn Steinhardt. Het vroegere bericht uit Pahlevi, dat het vliegtuig daar zou zijn geland, is on juist. Ook het Amerikaansche staatsdeparte- ment heeft in verhand met do officieele Britsche mededeeling. dat Lilwinoff en de Amerikaansche ambassadeur Stein hardt in Pahlevi aan de Kaspische zee geland zijn. medegedeeld, dat hot goon overeenkomstige inlichtingen heeft ont vangen. Daarentegen is volgens Reuter officieel in Londen bekend gemaakt, dat het vliegtuig van Litwinof, Steinhardt en Monckton op 13 November in Bakoe is aangekomen. Geen samenwerking meer met Amerikaansche omroepen BERLIJN. 15 Nov. (D.N.B). Van bevoegde Duitsche zijde wordt aan 't D N.B. medegedeeld: dc vprtcgenwoordi- gers van de Amerikaansche omroep- maatschappijen National Broadcasting Company, Columbia Broadcasting Sy stem en Mutuel Broadcasting System bij de Rijksomrocpmaatschappij te Berlijn hebben bij hun maatschappijen klach ten doen hooren. zonder de rijksomroep- maatschappij ook maar in kennis tc stellen van hun wenschen. Dit optreden is na jaren van goede verstandhouding in de geschiedenis der publicistiek ongewoon en neemt, iederen grondslag voor een samenwerking vol vertrouwen weg. Dc rijksomrocpmaatschappij wijst der halve een verdere samenwerking met de thans in Berlijn werkzame vertegen woordigers af. Dit is ter kennis ge bracht van de Amerikaansche omrocp- maatschappijcn. NEW YORK, 15 Nov. (D.N.B.) Dc Amerikaansche Leen- en Pachtwet be rust op de Engelsche erkenning, dat ook Engeland, met. inbegrip van den Engelschen uitvoerhandel, offers moet brengen, zoo heeft Churchill verklaard in een brief aan den voorzitter van den Engelschen fabrikantenbond, Hannon. Naar de Herald Tribune uit Lon den verneemt, had Hannon met Chur chill geprotesteerd tegen de krasse be perking van grondstoffen voor de Brit sche exportindustrie. In een redo voor het export instituut verklaarde hij, naar Associated Press uit Londen meldt dat Engeland gevaar loopt zijn gehee- len handel op het Westelijk halfrond te verliezen als gevolg van de verplichtin gen jegens dc Ver. Staten. Deze moeten niet hopen, dat zij den oorlog op kosten van Engeland overleven, want Enge- land's zeemacht steunt ook de Ver. Sta len en daarvoor moet Amerika een te genprestatie leveren. DE ONDERGANG VAN DE ARK ROYAL MADRID, 15 Nov. (D.N.B.). Vrijdag ochtend zijn in dc oorlogshaven van Gi braltar verscheidene Britsche torpedo- bootjagers met opvarenden van de Ark Royal binnengeloopen Voorts bracht een Engelsche torpedoboot jager 82 talrijke gewonden aan land. Andere opvarenden van den tot zinken gcbrachten oorlogs bodem zijn met watervliegtuigen naar Gibraltar vervoerd. Volgens den Britschen nieuwsdienst is officieel bekend gemaakt, dat bij het tot zinken brengen van de Ark Royal slechts 18 personen om het leven zijn gekomen. Vandaag verduisteren om 17.49 uur Vandaag. Zaterdag gaat de zon op om S-59 uur en onder om 17.49 uurMaan op 3-53 uur en onder om 16.19 uur. Zondag: zon op 9.00 uur en onder om 17-48 uur; maan op 5.11 uur en onder om 16.48 uur. Maandag: zon op 9-02 uur en onder om 17-19 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1