Leningrad en Moskou opnieuw geteisterd apan kan druk van Engeland en de Ver. Staten egaliseeren RooSevelt en de landkaart r~ Tojo acht positief resultaat nog mogelijk De reis van Litwinof Met Duitschland tegen het kapitalisme ,,'t Kalfje" in brand JENGELENDE PESSIMISTEN Oe JAARGANG No. 120 MAANDAG 17 NOVEMBER 1941 AMERSFOORTSCH BAGB1AD BONNbMJtNTSPRiJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; er maand 0.68; per. week 0.16. Binnenland franco per osl per_3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00. elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. Tojo sprak in den Japanschen Rijksdag TOKIO, 17 Nov. (Ö.N.B.). - In de ijksdagzittinfT van Zondae heeft de ïpansche eerstp minister, generaal ojo, verklaard dat door de vernie- gende slagen tegen het Tsjoen- ingleger en door de versterkte lokkade van de kust de tegenstand in Tsjang Kai Sjek en ven de com- junistische troepen verminderd is dat het offensief van den-vijand verlamd, terwijl aan den enderen nt het nieuwe Nanking-regime n steeds hechter basis verkrijgt. ineraal Tojo besprak vervolgens uit- g de operaties in Noord-Chine en ïsi en hpf September-offensief tegen ncsia. benevens de evenwijdige ac- in Zuid-China in de provincie Kw an- z, die niet gericht waren op het ver en van terrein, maar op de vernieti- van vijandelijke strijdkrachten, deelde mede dat Tsjoengking thans ondersteund door derde mogendhe- heschikt over ongeveer twee mil- i man. Tezamen met de marine 1 het leger deelgenomen aan de kade van de kust. ergaande tot de instelling van deszênes" in midden-China ver irdp Tojo, dat vereenigde Japansch eesche strijdkrachen onder Ja- srh hevel, de A'norwaarde voor vei- toestanden onder de regeering van king vormden. Economisch gezien, zijn vpldoert- grondstoffen, steenkool, ijzer, ut en katoen verworven om den uk van Engeland en de Ver. aten te egaliseeren. Na de be ting van Fransch-Indo-China op ond van het accoord betreffende meenschappelijke verdediging, is onafhankelijkheid van deze ansche kolonie beveiligd, terwijl blokkade tegen Tsjoengking mwer is toegehaald In het front ,n Mandsjoekwo tot Saigon zijn is alle voorbereidingen getroffen het Tsjoengking-regime uit den g te ruimen en bovendien om wapend te zijn tegen nieuwe ont- kkelingen ter bescherming van door Japan nagestreefde Oost- iiatische zone van algerneenen tand. De veiligheid in het Noorden E minister van buitenlandsche za--: ken, Togo betoogde dat Japan groot ng heeft bij de gebieden in Noord el als in Zuid-Azië. Japansch-boisjewisfische neutrali- iovereenkomst is gesloten met het op de veiligheid in het Noorden, loon vijandelijhcden zijn uit-géhro- tusschen Duitschland en de Sovjet- heeft Japan zic^h voortdurend ge- ion aan deze politiek van behoti 1 veiligheid in het Noorden. Japan astbesloten )p iedere wijze het ont- n \an factoren fe verhinderen, wel len vrede in het .Noorden zouden -ien verstoren, maar ook om te ver leren. dat een situatie tot ontwikke- komt. welke de rechten en bclan- van Japan zou bedreigen. 'rtgaande. liet de minister her licht n op de vriendschappelijke betrek en van Japan met Franéch-Indo- 'a en Thailand en zei de.: Het is encewoon betreurenswaardig, dat kwaadwillige- propaganda door dor- logendheden isrnntketend. waardoor 'n agressieve bedoelingen tegen Ie ebieden in de schoenen worden ge ken. uister Togo heeft tpn aanzien van apansch-Amerikaansche onderhan den verklaard, dat het Japansche dpunt thpns duidelijk is gemaakt, peering der Ver. Staten moet in- dat zelfs van technisch gezichts geen noodzakelijkheid bestaat, verdere langdurige besprekingen, val men thans niet ito» een succes Togo verzekerde, 'dat Japan aan re ontwikkeling die het Japansche bedreigt op Japan's prestige als •e mogendheid in gevaar brengt beraden het hoofd zal bieden Hij, 1 voelt op dit oogenblik. waarop Ie leiding der besnrekin£pn niet. de Staten op zich neemt op dit punt lerlei twijfel. Togo verklaarde ver dat hij niets kon mededeelen om- I de bijzonderheden der besprekin- hij gelooft echter, dat een positief 'laat mogelijk is. ingeval de regee- der Ver. Staten even eerlijk streeft r den wereldvrede als Japan. Blokkade van de Chi- neesche kust minister 'van marine, admiraal S'imada heeft in dén Rijksdag ver- I, dat de Japansche vloot thans een blokkade van de Chinee6che kust over een afstand van 2800 zeemijlen heeft ingesteld- In samenwerking met het leger heeft zij de scheepvaart op de Jangtsje over een afstandvan meer dan 800 zeemijlen gewaarborgd. In de afgeloopen tien maanden heeft de ma rine op 20 plaatsen langs'de Chineesche kust landingen ondernomen voor het versterken van de blokkade en de rpvi- failleering van het front via rie'Jangtee door het beveiligen van de étappedien- sfen gehandhaafd- Japansche marine-vliegtuigen hebben voorts Tsjoengking alsmede alle toe gangswegen via Birma en Zuid-China geregeld aangevallen, waarbij Tsjoeng king tijdens één week in Augustus twin tigmaal met bommen is bestookt. De Angriff" over: BERLIJN. 17 Not'. (A.N.P.). De „A n g r i f f" behandelt in het derde nummer van .haar reeks: „Uit de. vervalschingswerkplaats van den jood Roosevelt", de affaire van de Zuid Amerikaansche landkaart en van de zoogenaamde plannen van Hitler met de godsdiensten. Het blad licht eerst de doopceel van Taborda, voorzitter der Argentijnsche parlementscommissie van onderzoek naar buitenlandsch gewroet, en noemt hem een beroepsmisdadiger en hand langer van Roosevelt. De „Angriff" schrijft, dat Taborda de mah is. die de beruchte kaart van Zuid-Amerika met de „Duitsche- verdelingsplannen" had vervalscht. Roosevelt weigerde deze kaart aan de pers te laten zien naar men zich zal herinneren maar zij werd tóch gepubliceerd door het Argen tijnsche hla-d „Critica", dat opge richt is door den schoonvader van Ta borda. Overigens was deze landkaart geens zins alleen voor ftïnnenlandsch gebruik bestemd. Niet voor niets maakte Roose velt in zijn rede van 28 October mel ding van Panama. Immers, hier werd juist de staatsgreep volbracht, dié dr. Arias als president afzette en verving door'een gewilligen dienaar van Roose velt. „De „kaartcirtruc" was echter niet eens nieuw, aldus de „Angriff", die dan opmerkt, dat de Londensche Daily Mir ror deze kaart 28 Augustus had gepu bliceerd onder het mol to: „Aanvalsplan van de Reichswehr (Sic) op Zuid-Ame rika. Maar op 2 October maakt de Washington Times Herald melding van een plan om het stroom gebied van de Amazone te "maken tot invloedsfeer van de Vereenigde Staten en daarheen millipenen emigranten te zenden, hetgeen Roose\cld volgens dit blad reeds twee jaar geleden had ge ëntameerd. Om Roosevelt's plannen in de hand tp werken, moest het wantrou wen van Zuid-Amerika op Duitschland gevestigd en daardoor van de Vereenig- de Staten afgewend worden. Daaren boven koestert Roosevelt nog de noodi- ge plannen omtrent steunpunten in Zuid-Amerika, naar genoegzaam be kend is. De „Angrtff" wijst tenslotte op de omstandigheid, dat Roosevelt's ^aantij- cing tegen Duitschland. dat het natio- naal-soeialisme voornemens zou zijn de bestaande, godsdiensten te liquideeren en een wereldgodsdienst in te- voeren, ook een bijbedoeling had. De president der Vereeniede Staten had zooveel cri- tiek van alle zijden te hooren gekre gen op zijn bewering, dat de grondwet der Sovjet-Unie vrijheid van godsdienst waarborgt, dat hij het noodig achtte, Duitschland on dit terrein in de ongen van zijn godsdienstige landgenootén te bekladden tpr vergoelijking van zijn steun aan de Sovjet-Unie. Leugens. vervalschingen, valsche voorstellingen, daarmee jagen de Ame rikaansche president en een kleine bende geschoolde misdadigers een vreedzaam volk in dpn oorlog Juda en de vrijmetselaars zijn de opdrachtgp-. vers van dezen bolsjewistenvriend, die zijn duistere plannen verbergt achter den kreet: „Houdt den dfef!" Zjjn ver valschingswerkplaats heeft langzamer hand ronlinc gekregen Zij beschikt over geheel het ontzaglijke technische apparaat der Amerikaansche politiek en der joodsche kapitalisten. Zonder dat Amerika het merkt, wordt het lang zaam vervormd tot werktuig in te band van een enkelen man. die ziin nolilipki tot verovering van de wereld heerschappij voert met een bende van enkelp misdadigers als helpers, zonder rekening te houden met menschen- levens." BERLIJN, 17 November (D.N.B.). Volgens een bericht van Reuter uit Te heran. zijn Litwinof en Sir Walter Menckton met hun gezelschap Zaterdag in Palavi geland, nadat zij per schip van Baker in de Kaspische Zee waren gevaren. Men neemt. aan. dat zij hun réis binnenkort zullen voortzetten. De resultaten van het pionierswerk aan het Oostelijk front spreken uit deze foto. Naast de verwoeste rivierovergang is een noodbrug gelegd, waarover het militaire en civiele verkeer voortgang kan vinden (Atlantic-Holland) BERLIJN, 17 Nov. (D.N.B.) Sterke formaties van de Duitsche luchtmacht hebben gisteren sta tions, spoorlijnen, treinen en brug gen, alsmede verkeerswegen der bol sjewieken met zichtbaar resultaat aangevallen. Vooral Moskou, Lenin- grad en Poesjkino werden geteis terd. Veertien treinen en 26 locomo tieven werden vernield of zwaar be schadigd en de rails werd op ver scheidene plaatsen onbruikbaar ge maakt. De belangrijke militaire in richtingen van Leningrad werden door de Duitsche artillerie bestookt. Zware granaattrcffers kwamen neer op centra der verzorging en op mili taire doelen. Volgens een bericht Van den Engel- schen berichtendienst is in Samara be vestigd, dat de Duitschers de „belang rijke spoorlijn LeningradWologfla bij Tichwin overschreden hebt en." Het Finsche legerbericht Het officieele Finsche legerbericht van Zondag luidt: Hank o-front: Uiterst levendige ac tiviteit van de artillerie, waaraan van vijandelijke zijde wordt deelgenomen door zeer zwgre spoorwcgartillerie. Het vuur werd door onze batterijen beant woord. Karelische landengte: Op de geheele landengte storingsvuur van bei de zijden door granaatwerpers en artil lerie. Op bet Westelijk deel der land engte zijn talrijke bolsjewieken overge loopen. Op bet Oostelijk deel is een deel der vijandelijke patrouille, die onze stel lingen was binnengedrongen, vernietigd, en de rest gevangen genomen. Front aan de S w i r: In den ge- heelen eector an beide zijden nu een gering, dan weer levendig storingsvuur van granaatwerpers en artillerie, als mede activiteit van patrouilles. Op een plek werd een vijandelijke troepencon centratie ter sterkte van ongeveer een compagnie door artillerievuur verdre ven. Noordelijk f :on t: Plaatselijke gevechten. In één sector zijn ongeveer honderd vijandelijke stellingen ver woest. Omtrent de activiteit op zee en in de lucht valt niets bijzonders te ver melden. TT ER toelichting op het Finsche leger- bêrieht wordt het volgende ge meld:, Tn den sector van de door de Finnen belegerde zeevesting Hankö probeerden de bolsjewieken door hevig artillerie vuur den flruk der Finnen te verzak ten. De Finsche artillerie beantwoordde het vuur met succes en beschoot daar bij een groot bolsjewistisch schip. Aan het front --der Karelische land engte ten Noorden van Leningrad en aan het front van de Swir tusschen het Ladoga- en het Onegameer, sloegen de Finnen de zwakke aanvallen der bolsje wieken gemakkelijk af. In den Zuidelijken sector van het Fin sche Oosteliik front heerscht plaatselijke gevechtsactie. w»lke op verschillende plaatsen tot belangrijke successen voor de Finnen beeft geleid. Tn den Noordelijken sector van het Oostelijk front zijn van Finsche ziidc succesvolle aanvallen ondernomen. Bo vendien werden door verkenners belang rijke resultaten verkregen. Tn den oorlog ter zee hebben de Aan Finsche zijde gelegde mijn?n den bolsie wistiscbcn schepen in de Finsche Golf herhaaldelijk zware schade toegebracht. Talrijke nachtelijke mijnevplpsies laten de gevolgtrekkingen toe. dat de bolsje wieken veel schepen verloren hebben. De Finsche luchtstrijdkrachten be stooktep een ten Zuiden van het Ladoga meer gelegen vliegveld met hommen waarbij twee bolsjewistische bommen werpers vernield en drie beschadigd werden. Ten Zuiden van de Swir wer den zeven locomotieven door bommen vernield. In Oost-Karelië werden militaire ba rakken en troépencolonnes der bolsje wieken door Finsche. vliegtuigen met bommen aangevallen. Daarbij werden talrijke voltreffers geplaatst. Ten Zuiden van de Finsche haven Kotka viel een bolsjewistische bommenwerper in zee. Öp de door de Finsche troepen bezette Koivisto-eilandcn werd het verzamelen van de aanzienlijke buit voortgezet, o.a. werd een met munitie geladen sclvip van 1.000 brt., verscheidene kleinere schepen, talrijke voorraden munftie, zoeklichten, automobielen, veldkeukens, een groot radiostation,talrijke paarden, alsmede een groofe hoeveelheid van de meest uit- eenloopende voorwerpen en levensmid delen buitgemaakt. KOEROESOE OVERLEGT MET NOMOERA WASHINGTON. 17 Nov. (D.N.B.) De speciale gevolmachtigde van Japan, Kocroesoe. beeft een langdurige bespre king gehad met den Japanschen ambas sadeur Nomoera, die hem hedenochtend aan staatssecretaris Huil zal voorstellen. X#ar veiMuidt heeft Koeroesoe een uit voerige uiteenzetting van den minister yap buitenlandsche zaken. Togo, mee gebracht betreffende de voorwaarden voor een Amerikaansch-Japansche over eenstemming, DR. HARSTER IN HET HUWELIJK GETREDEN 's-GRAVENHAGB. 17 Nov. De persoonlijke pers- en spörtreferent van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, dr. Hermann Harster, is heden met de bekende Duitsche tooneelspeelster Inge Schmidt va.n het Münchener Staatstheater in het huwelijk getreden. Onder de gasten bevond zich ook de Nederlandsche gevolmachtigde voor de. sport, J. dc Valk. LIQUIDATIE-UITKEERING VAN HET TOESLAGFONDS VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF HAARLEM, 17 November. Het be stuur van het toeslagfonds voor het bloembollenbedrijf maakt belgend, dat aan rechthebbende arbeiders, welke in het voorgaand contractjaar (1910/41) bij aangesloten patroons werkzaam waren, binnenkort ccn eerste liqui- datieuitkeering zal plaatsvinden. Deze uitkeering is bepaald voor vaste arbeiders op f 9.en voor losse arbeiders op f 0.75 per maand en por kind. Zij zal worden vastgesteld aan de hand van de bij het fonds berus tende patroonsverklaringen over 1940/ 41 en de overigens voor dat iaar gel dende bepalingen. SCHEUREN VAN GRASLAND EN TOEWIJZING RUNDVEE 's-GRAVEXHAGE. 17 Nov. Hier en daar schijnt de indruk te bestaan, rlat bij. vrijwillig scheuren van grasland een geringere toewijzing van rundvee zou plaats vinden dan wanneer het betref fende bedrijf niet tot scheuren \va6 over gegaan. Naar men ons van bevoegde zijde*me dedeelt. zal dit niet het geval zijn. Voor ongerustheid is derhalve geen reden. N. Tante Pos nam den tijd IJSSELHUIDEN. 17 Nov. Dezer (lanen ontving dc heer Ravenhorst te IJssclmuidcn ccn prentbriefkaart uit Leiden, 'welke, volgens het stempel, 31 December 1930 gepost was. Dc kaart' was dus bijna elf jaren on derweg geweestDat ze toch haar bestemming bereikt liccft is een dier ondoorgrondelijke beschikkingen van Tante Pos. AMSTERDAM. 17 Nov. Gisternacht omstreeks drie uur is brand uitgebroken in de bekende uitspanning ,,'t Kalfje*' aan den Amsteldijk bij de Kalfjeslaan te Amsterdam. De brand ontstond in de gelijkvloers gelegen buffetkamer tengevolge van hitteuitstraling van een kachelpijp in de houten schouw. Het\vuur greep snel om zich heen en plantte zich voort door liet trappenhuis naar de tweede verdie ping, waar de zolderruimte is. De zaal op de eerste verdieping bleef voor de vlammen gespaard. Onmiddellijk rukte de brandweer uit met een motorspuit en een ladderwagen van de hoofdkazerne aan de Achter gracht, terwijl ook een motorspuit van de post Amstelveenschewlg werd gcre- quireerd. Onder leiding van brandmees ter Schumacher werd met vijf stralen de strijd tegen het vuur ondernomen en om circa vier uur was men reeds den brand meester. Het nablusschen vorder de echter nog geruimen tijd. De zolderverdieping en de buffetkamer brandden grootendeels uit, de zaal op de eerste verdieping kreeg schade door water en rook. MET DUITSCHLAND TEGEN HET BOLSJEWISME Van Nederlandsche officieele zijde schrijft mep ons: T N deze dagen wordt over het lot van Europa beslist. He?oude democrati sche avondland vertoont nog slechts enkele krampachtige stuiptrekkingen. .Maar de nieuwe dag is aangebroken, het jonge nationaal-socialistische Europa is opgesfaan -en heeft den strijd aange bonden tegen de duivclscne macht van het bolsjewisme. Tientallen jaren hebben Nederland sche arbeiders in den waan geleefd dat bet Marxisme hen van hun ketenen zou bevrijden; zij waren blind, want wat liet Marxisme over de mcnschheid bracht, was diepe ellende en slavernij De arbeidersmassa's werden de speel bal van de tc'rrcur der joodsche macht hebbers; die uiteindelijk altijd1 weer aan de touAvtjcs trokken. Het roodc gevaar hing als_een drei gende onweerswolk over Europa. De ondergang van Europa dreigde een feit to worden; het avondland zou een chaos geworden zijn onder de terreur van het Stalinisme. Dc kerkers van Lemberg hebben ons getoond, hoe vrouwen ver kracht en gemarteld, mannen aan stukken gesneden en kinderen domweg geslacht werden door dc G.P.OE. Alles wat een volk dierbaar is. gezin, geloof, eigen huis dat alles zou uitgeroeid zijn onder den rooden zoridvloèd. Als vee zouden de .arbeiders van Ne derland in de fabrieken gedreven zijn. om daar onder, dc bajonetten van de G.P.OE als slaven te werken, niet voor een menschwaardig bestaan, maar om de idee van de rootte machthebbers in het Kreml, dc idee van de roode inter nationale, Avaarvan de strekking was do geheele monschheid onder de heer schappij van Juda te brengen. Deze vloed over Europa zou niet. te stuiten geweest zijn. .Het oude Europa ging recht zijn roemloos einde tege moet. De gewetenlooze oorlogsophitsers, die liet onmenschelijke verdrag van Versailles-in elkaar timmerden, bekom merden zich niet om het dreigende onheil: Terwijl deze heeren den buit onder elkaar verdeelèn, lag ergens in een la zaret een onbekende soldaat. Hij zag do donkere wolken samenpakken boven Europa en nam liet vaste "besluit de Europecsche cultuur van den gewisscii ondergang te redden. Deze man i s dc redder van Europa geworden het was. Adolf Hitler. Bezield van het ware socialisme streed hij voor de levensvreugde van den arbeidenden mensch. Hij wist ech ter welke gevaren zijn volk bedreigdon en daarom schiep hij een Aveermacht, die haar gelijke in de wereld no? niet geyonden heeft. In deze weermacht strij den naast rle mannen van Hitier. man nen uit alle deelen van Europa, die be grepen hebben dat het uur der beslis sing gekomen is. Reeds jaren geleden stelden de Neder landsche nationaal-SQpialisten de leuze „Mussert of Moskou". Want zij wisten rlat Mussert de ecnige man Avas die rle toekomst van Nederland zou kunnen verzekeren, daar ook zij zich bewust waren van bet dreigende gevaar Toen de „Zeven Provinciën" aan het muiten sloeg, toen in Nederland de communistische Avolf uit rle democrati sche schaapskleeren kroop, toen ont waakte een deel van het Nederlandsche volk en sloot zich hecht aaneen rond een leider.- Het volk van Nederland bezint zich. Dè jorlenkliek van toen is dezelfde als die van nu; door vreemde zenders trachten zij ons wijs te maken „dat het zoo'n vaart niet loopen zal". Maar niettegenstaande alles: Nederland^ ont waakt P. G. v. d. H. Amsterdamsclie winkels op Maandagochtend gesloten? AMSTERDAM, 17 Nov. Iq de vérgadering van den „Centrale be- stuurdersraad van den Neutrale Amsterdamschen Middenstand" wel ke een dezer dagen onder leiding van zijn voorzitter, den heer J. J. Korff, werd gehouden, kwam o.m. aan de orde de mogelijkheid om tot een sluiting der winkelé op Maan dag morgen te komen. De vertegenwoordigers der verschillen de branches gevoelden voor deze slui ting, eensdeels uit een oogpunt van brandstofbesparing, daar men de win kelverwarming van Zaterdagavond tot Maandagmiddag zou kunnen uitschake len, anderdeels om het personeel in aansluiting op den Zondag een vrijen ochtend te geven. Aangevoerd werd bovendien, dat de winkeliers, die veel distributieadmini stratie hebben, een ochtend waarbij zij rustig kunnen Averkcn, best kunnen ge bruiken. Slechts voor bakkers en voor melkslijfers worden er in een Maandag ochtendsluiting moeilijkheden gezien, hoewel ook de vertegenwoordiger der banketbakker© geen enthousiaste voor stander van een ochtendsluiting Avas. In verband met daarover gestelde vragen deelde de voorzitter mede, dat men reeds een jaar geleden be sprekingen had geopend om te ko men tot een regeling, waardoor middenstanders, die tengevolge van den nood der tijden hun bedrijf niet langer staande konden houden, op eerf of andere wijze konden wordert geholpen. De Amsterdameche Middenstands Centrale (A.M.C.) en de Amstèrdamsche Ka.mer van Koophandel cn Fabrieken hebben bereids aandacht aan deze zaak geschonken en ook ten departemente, alsmede bij de landelijke bonden wordt een en ander nader onder de oogen ge zien. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: Voor de eerste maal heeft de Fran- sche rechter zich beziggehouden met een bende, die groote hoeveelheden distributie bons in omloop-gebracht had. Het eind van dit proces, dat to Lyon werd gevoerd, wns dat twee beklaagden veroordeeld werden tot levenslangen dwarigaiNeid, twee andere tot tien jaar en no{* een tot vyf jaar dwang arbeid cn een zesde tot Vyf jaar gevange nisstraf. Naar de Britschc berichtendienst meldt, ztfn volgens een officieele mededeeling uit Ottawa te Hongkong Canadocsche strijd krachten aangekomen. Maandag gaat de Turkschc minister president Saidam voor vier weken met ziek teverlof. Hu* wordt dan yervangen door den minister van buitenlandsche zaken, Sarad- jogloc. a In Irak worden wederom hooge ambte naren ontslagen. Zoo zjjn do gouverneurs van ivorbela en Basra en de directeur-gene raal van het ministerie van buitenlandsche zaken van hun ambt ontheven. Om hygiënische redenen .wordt in de districtshoofdstad Lemberg een joodsche woonwijk in het leven geroepen. ffUNT U zich iels voorstellen, dat erger is dan een jengelende pessimist Zoo iemand, die niet ophoudt met zaniken en zeuren, ccn man of een vrouw, die met een soort wellust overal de schaduw zij de van zoekt en iedereen verveelt met de meest trieste voorspellingen cn veronder stellingen. Stekelige opmerkingen, laat dunkende grijnslachjes. verongelijkte schouderbewegingen, alles moet meehel pen den somberen toestand cn wanhopige toekomst te demonstreer en. Landgenoot, kunt U zich voorstellen, be- grijpt U nu,, dat een groot gedeelte van ons volk een diepe minachting koestert voor dit soort Nederlanderstemeer daar cr duizenden flinke kerels zijn, die met idc wapenen in dc vuist, een hetere toekomst voor ons land en, volk. ginds in het Oosten, veroveren? Deze jengelende pessimisten, ze ziin ccn schande voor een volk dat duizenden dappere vertegenwoordigers heeft aan het Oostfront. En gij landgenoot, die nog twijfelt aan welke zijde uw plaats is. vindt ■gij het zoo moeilijk Uw keuze te doen? Neen. Uw plaats is niet bij die troep jengelende pessimisten, uw plaats is in de gelederen van ons legioen, waar U schou der aan schouder met de strijders voor het nieuwe Europa uw plicht zult doen vr%r volk en vaderland. Meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen. Nederland Koninginnegracht 22 te 's-Gra- vctrhage. j Vandaag verduisteren j om 17.47 uur Vandaag, Maandag, gaat de zon op om 9.02 uur; onder om 17-47 uur. De maan gaat op om 6 $2 uur; on- i her om 17-19 uur. j Dinsdag gaat de zon op om 9.04 j uur; onder om 17.46 uur- De maan gaat op om 7.53 uur; onder om 17.56 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1