eroverde gebieden in dienst van Europa Voorloopige bespreking te Washington Naar welke radio-zenders mag worden geluisterd? vr DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a mogelijkheden van het Oosten MIJNWERKERSSTAKING IN DE Y.S. BEGONNEN Portugal's productie moet verhoogd worden Eigenlijke discussie nog niet begonnen OFFICIEELE LIJST DE N.S.B. IN DEN AETHER r Met Duitschland tegen het kapitalisme Japansche resolutie Tentoonstelling van „het goud der zee" AMERSIFÖORTSCH DAGBLAD JAARGANG No. 121 DINSDAG 18 NOVEMBER 1941 lONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per it per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. RLIJNIS Novembei De Dienst Dcutschland zet uiteen dat de be ing van Alfred Rosenberg tot rijles- ■ter voor de bezette gebieden in het en een belangrijken stap beteekent tl pad dat naar reorganisatie vanhet trlijk en ambtelijk leven leidt In ver met het karakter van den, strijd te xt bolsjewisme kon men in het Oosten volstaan met ren overneming van de ande civiele bestuursvormen Dit kun leschieden in de andere bezette lan- van Europa. waar de structuur van even Europeesche kenmerken heeft. het Oosten, dat óf door een langdu jolsjewistische heerschappij óf door tijdelijke bolsjewistische bezetting. Europa ontvreemd was moest efen jatie van bolsjewistische bestuurs- ien plaats, vinden.^Door deze liquida- lullen de desbetreffende gebieden bij Europa aansluiten en zullen de in \an de bolsjewistische heerschap- p korten termijn uitgewischt zijn e dringend nieuwe maatregelen zakelijk waren, blijkt uit zoo juist bliceerde maatregelen in de Balti- landen, waar een geheel nieuwe en belastingregeling ingëvoerd t worden om de bewoners weer tot iuropeesche levensstandaard te kun- trengen. n V.P.B.-correspondentVyijst er vcr- ip, dat er niet alleen twee rijkscom- iriatcn zijn opgericht, maar flat beide ressorteeren onder een rijks ilerie voor de Oost-Europeesche gc- n Bit heeft aan den oenen kant een ische heteekpnis omdat in beide pmniissariaten bet nieuw ingevoer- irgerlijk bestuur zich uiteraard voor fde problemen geplaatst ziet, aan ulere zijde echter heeft men hier- den nadruk willen leggen op de e beteekenis van deze nieuwe rege rijkscommissariaat Oostland on jksronomissaris Hinrich Lohse om- gcIijk bekend, Litauen en Letland ede deelen van Rnetheniê. tligt voor de hand. dat ook het voor- te Estland er deel van dit zal ma- zoodra dit geliied tengevolge van Wrtgang der krijgshandelingen in 'St-Zee, niet langer onmiddellijk in >or|og5zóne liet Hel commissariaat aine onder rijkscómmissaris F.rich omvat he» erootstedepl van het cre atine gebied en komt waarschijnlijk iens voor uitbreiding in aanmer zoodra de militaire operaties gevor- zijn. afrondingen van de Duitsche rijks- .waartoe men om historische rede n het district Rialistok ten gunste )ost-Pruisen en in het vroeger Oos jkschen Golicié ten ^gunste van het smement-generaal is overgegaan* én door de nieuwe regeling niet te rertaan. 1 er na een kwart eeuw bolsjewis- sehrikbewind in de Oekraïne een lisatie noodig is, welke de voorma- korenschuur" van F.urop'a van den 1 af opbouwt, behoeft geen nader trens lijkt het vrij waarschijnlijk. Jet Duifsch bewind hierbij gaarne lik zou maken van de positieve"ele- en, welke het volk dor Oekraine >n die onder leiding van helman Wdski, die tijdens de holsjewisti- revolutie naar Duitschland is ge it, en sindsdien fe Berlijn woont. het heet zelfs een volledig ainsch hestuurapparaaL* zij het °opig op papier, hebben opgebouwd. De Oekraine Oekraine, welke 535.900 vierkante ïeter meet is bijna zoo groot als het :che Rijk in 1941, dat 510 000 vier- kilometer groot was. Maar ^"eze 'dige oppervlakte vormt nog geen deel van het gebied, dat sedert den n Juni in het Oosten bezet is. De he ng van de Oekraine bedraagt ech og niet dc helft van dit van Duitsch m 1914, Hel aantal inwoners be 1939 30.9 milliocn. terwijl in 1039 nog 31.9 millioen menschen woon- In deze getallen ziet men de uit ing van den hongersnoo.d en de ge- n van de waanzinnige politiek, wel bolsjewisten in dit rijke gebied ge hebben. fe ondanks bjet ongelukkige.* econo in Sow jet-stelsel, dat de opbrengst ectare in vergelijking met de jaren den wereldoorlog omlaag drukte, fet de Oekraine toch no? voor 60 'nt in de behoefte van de geheele al-Unie. Maar wanneer de land 'bedrijven in Oekraine onder goede 'g komen, kunnen zij een vierdé van de behoefte van het Europee- vasteland dekken. Letland en Litauen at Letland en T itauen betreft, die ts één jaar onder hét Sovjet-„j>ara- hebben geleefd; verlieze men niet at oog. dat de Sovjets deze landen n totaal ontredderden toestand heb- a?htergelaten, dat het intellect er 'aan groot deel is uitgeroeid en dat de ivaliteit onder de Baltische n steeds groot genoeg is geweest, P dit oogenblik. nu Oost-Europa in -uropeesche economie een leidende aat spelen, een centrale leiding te veeren. choon het natuurlijk nog te vroeg p daarop reeds nu vooruit te loopen, eze men jegens de rijkscommissaria ten Letland en Litauen niet uit het oog. dat juist in den laatsten tijd uitdrukke lijk is gezegd, dat Dui'schland de huidige rijkscommissariaten Nederland en Noorwegen in de toekomst als partners in de komende Germaansche stater» bond hooj>t te kunnen begroeten. Zwaartepunt oost De vraagstukken van het Oosten wor den op het oogenblik van verscheidene kanten onder het oog gezien. Zoo schrijft de Duitsche econoom Josef Winschuh in de Deutsche Allgemeine Zei- t u n g onder den titel „zwaartepunt oost" over een toekomstige oplossing van het vraagstuk Oost-Europa, dat door de vernietiging van het bolsjewisme een eroot vesfigings-. kolonisatie- en inves- téeringsgebied voor de overschotten der continentale economische prestatie, orga nisatievermogen en overbevolking onf- sloten wordt. Winschuh ziet in de verplaatsing van het zwaartepunt van Europa naar het Oosten een vrijmaking van Europa van de rest der wereld. Duitschland kan en wil. zoo meent Winschuh. het Oosten niet alleen be vruchten. In het Oosten zal eenzelf de ontluiking van Európeesche kracht ontstaan als eens in dc nieu we wereld onder de „conquista" en de verovering van Noord-Amerika door de blanken. In het Oosten zullen Europeesche smeltkroezen ontstaan en zal een nieuw koloniseerend geslacht opgroeien dat aan hel vermoeide avondland e.en nieu we jeugd van manlijke hardheid geeft. In tegenstelling tot dö „conquista" zal deze ontluiking niet in het tecken staan van een godsdienstige missie en van den honger naar goud. Drie dingen zullen het nieuwe Europa n den zadel zetten: 1. De gemeenschappelijke oorlogvoe ring tegen het bolsjewisme. 2. De Britsche blokkade. 3. De vijandige spanning van Ameri ka tcfon Europa Zelfs wanneer de beide eerste punten verdwenen zijn, zal de spanning van Amerika tegen Europa nog lang blijven bestaan. Europa heeft die spanning zelfs noodig om op den duur eensgezind te worden en zijn nieViwen vorm ie krij gen De geweldige taak in hét Oosten kan do actieve economische landen van Europa tientallen jaren lang bezighou den. s WASHINGTON. 18 Nov. (D.N B.) Nadat de onderhandelingen tusschen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gedurende drie uur waren voortgezet, heeft de voorzitter der bij het C.LO. aangesloten vakorganisatie van mijnwerkers. Lewis, bekend ge maakt dat er géén resultaten waren be reikt en dat de wapenstilstand Zaterdag 'te middernacht zou afloopen De New Yorksche bladen melden in grooten opmaak, dat de organi satie van mijnwerkers te middér- nacht de staking hééft uitgeroepen voor de tot de staalindustrie he- l\oorende mijnen, met de 'mededee- ling. dat hot noodzakelijk kan blij ken, ook in de asfaltfabrieken tot staking over te gaan. In tusschen worden de onderhande lingen tusschen de staalindustrie en de vakvereenigingsleiders voortgezet. Roosevelt heeft een onderhoud gehad met militaire raadslieden, onder wie den minister van oorlog en d,eh com- marfdant van het legercorps te Bir mingham in Alabama, het centrum van het mijngebied en maakt daaruit op, dat de militaire zullen ingrijpen, indien RoQsevelt morgen geen bevredigend ant woord Jiee.ft gekregen. LISSABON. 18 November. (D.N.B.). De minister van economische za ken heeft in een officieéle verklaring, die door de bladen groot opgemaakt is gepubliceerd, geëischt, dat de pro ductie wordt verhoogd en medegedeeld, dat or voor Portugal slechts nog twee mogelijkheden bestaan en Wol óf de levensmiddelen te rantsoeneeren, of de productie verhoogen. Om dit laatste te bereiken mag geen enkele bron onge bruikt blijven.. Ieder stukje grond moet bebouwd worden. De huidige, moeilijke toestand vereischt de twee maatregelen! Produceeren en sparen. HET ROEMEENSCHE REFERENDUM BOEKAREST.' 18 Nov. (D.N.B.). Het referendum over het programma van opbouw van maarschalk Antones- cu heeft na zévën dagen van stemming een voorloopig eindresultaat opgele verd van» 3.391 160 „ja"-stemmen en sleqhts 65 „necn"-stemmen. Aan de stemming hebben tot dusver in totaal 3.391.225 ste'mgerecjitigden deelgeno men. - WASHINGTON. 18 Nov (D.N.B.) De besprekingen van gisteren ius- schen Roosevelt, den Japanschen ambassadeur Nomoera en c^en spe cialen Japanschen afgezant. Koe- roesoe. hebben e^n uur en tien mi nu ten geduurd. Huil heeft na het onderhoud ten overstaan van de pers verklaard, dat het slechts een voorloopig on derhoud was, waarbij alleen zaken van persoonlijkefi èn algemeenen aard waren besproken Op (lé vraag., of Koeroesoe een bood schap van den Japanschen premier had medegebracht, verklaarde Ilull, d$t zoo lang het stadium van de eigenlijke dis cussie nog piet bereikt was. een derge lijke vraapf niet kon worden behandeld De rede van Tojo is nog niet bestudeerd Voorloopig kan men noch pessimistisch noch optimistisch spreken over. de ge dacht en wisselingen. De Washingtorrsche correspondent van de New York Sun meldt echter lat dc onderhandelingen in een ciitieko atmosfeer wordcir gehouden en dat wei nig optimisme aanwezig is ten aanzien van het resultaat. De ,Yer. Staten en de Brilsche regeering* hebben Tsjang Kai Sjek de verzekering gegeven, dat geen accoord zou worden aangegaan, waarin ile belangen van China niet volkomen gewaarborgd zouden ziin. Nieuwe credieten President Roosevelt heeft het Congres nieuwe credieten voor het leger gevraagd ten bedrage van 6.687 milliard. Meci dan de helft van dit bedrag is bestemd voor geschut. Voorts heeft Roosevelt nog 308 millioen dollar gevraagd voor de marine. Van dit bedrag z.al 120 milliocn besteed worden voor de bewapening van koopvaarders. Australië Een overzichtschrijver van Hearst. Alfred Tyrnauer, schrijft in de New York Journal American, dat Australië zich koortsachtig voorbereidt op een oorlog' tegen Japan. Reeds een half millioen van in totaal 1,2 milliocn man op dienstplichtigen leeftijd draagt uniform. Om meer mannen voor het Australi sche leger vrij te krijgen, heeft de Aus tralische regeering wetten uitgevaar digd die neerkomen op het oproepen van vrouwen voor hulpdiensten. Vrou wen van „dienstplichtigen leeftijd" van 19 tot 60 jaar mogen op grond van een reqenle rcgecringsverordeping het land niet verlaten. De eerste minister, Curtin, die weinig hoop beeft op de resultaten van de Was- hingtónsclie conferentie tusschen Japan en de Ver. Staten, heeft verklaard, dat voor de eerste maal in de geschiedenis des lands de oorlog wellicht voor de poorten vpn Australië wordt gebracht. liet 1.250 mijl lanceiGreat Barrier Riff, dat de Noordoostkbst van -Australië be schermt. is versterkt tot een reusachti- gen verdedigingsmuur alle door- gangs'icanalen ziin van mijnen voorzien. ■- Noord-lerland Een andere publicist vgn Hearst, Paul Mallon, schrijft in de New York Journal American, dat het Amerikaansche publiek spoedig ontdekken zal, dat de Vereenigde Staten een groote marinebasis heb ben in Noord Ierland, niet ver van Londoridcry. Deze basis wordt se dert verscheidene maanden gebouwd en tot dusver had er over verluid, dat zij voor de Engelschen gebouwd werd. De Britsche tactiek Naar aanleiding van de rede, welke vVinston Churchill de vorige week in Mansion House heeft gehouden en waar in hij aankondigde, dat hij een deel van de Engelache vloot naar den Indischqn Oceaan wilde dirigeeren, om de Ameri kanen te steunen in een eventueel con (liet met Japan, wees men er in de Wil- bèlmstrasse op, dat men er van Engel- sche zijde steeds weer op uit is zooveel^ mogelijk met den sabel te rammelen! zóodra er ook maar het geringste „ge vaar" lijkt bestaan -voor een minder ge spannen verslandhouding tusschen Ja pan eii Noord-Amerika. T)eze tactiek viert ook thans weer hoogtij, nu de Japansche Rijksdag in buitengewone zttting bijeen is gekomen. Gelijk bekend, hebben de Engelschen volkomen onverwachts en na rugge spraak te hébben gehouden niet Was hington besloten de kroonkolonie Hong kong, die vroeger evenals andere Brit sche steunpunten in China ingeval van ean conflict met Japan als onhoudbaar werd beschouwd, toch te verdedigen'. Zaterdagavond heeft MacKenzie King, minister-president van Canada officieel Rijkscommissaris dr. Seyss fnquar heeft in hef Mauritshuis te Den Haag de ten toonstelling ..Het Duitsche Boek" officieel geopend. V.l-n.r dr. Seyss fnquaM. prof. dr T. Goedewaagett, secretarisxgeneraal van het departement van Volks voorlichting en Kunsten. Oberrcgierungsrot dr. Hóvel en commissaris-generaal Schmidt tijdens den rondgang. (Foto PolygoonZcylcmakcr) 's-GRAVENHAGE. 18 NovemberDe rijkscommissaris voor de bezette Neder- landsche gebieden heelt de Verordening no. 35 van 4 Juli 1940 ter bescherming vun de Nederlandsche bevolking tegen onware berichten, zoodanig gewijzigd, dat in de toekomst niet alleen geluisterd mag warden naar de zenders, gelegen in het bezette Néderlandsclie gebied en de zenders van het groot Duitsche rijk. hierbij ingesloten dio van het protectoraat Bohemen en Moravië. alsmede in het gouvernement-gene raal van het bezette Poolse he gebied, doch ook naar de zenders, gelegen in alle. door de Duitsche troepen bezette gebieden. De desbetreffende zenders wórden hieronder met opgave van frequentie en golf lengte génoemd. Voor alle. niet in deze lijst opgenomen zenders blijft het verbod tot luisteren on verminderd van kracht (Verordening 35 van 4 Juli 1940). Zij. die dit verbod overtreden, zijn strafbaar volgens par2 van deze veordening. Duitsche zenders Lange golf naam golflengto frequentie Dcutschland sen der 1571 191 Luxemburg: 1293 232 Weichsel 1339" 224 ïddcngolf Alpen 338.6 886 Berlijn 856.7 841 Boehmen 269.5 1113 Bremen 395.8 758 Breslau 315.8 950 Danzig 1 304.3 986 Danzig 2 209.9 1429 Donau 325.4 922 Dresden 204.8 1465 Frankf.'M. 251 1195 Freiburg 231.8 1294 Graz 233.5 1285 Hamburg 331.9 ,904 Kattowitz 345.6 868 Kaiserslautérn 209.9 1428 KlagenfoTth 568.3 527 Keulen 455.9 658 Koenigsberg 1 291 1031 Koenigsb(erg 2 222 6 1348 Leipzig 382.2 785 Linz •- 236.8 1267 Litzmannstadt 224 1339 Memel 216.8 1384 Muenchon 405.4 740 Posen 249.2 1204 Saarbrueckcn 349.2 1 859 Strassburg 240.2 1249 Stuttgart 522.6 574 Weenen 506.8 592 Nordd. Gleichwello 225.6 1330 i-d d e n g o 1 f BaTanowiczc 576 9 520 Belgrad 437.3 686 Bergen 2 845.1 355 Bordeaux 219 6 1366 Bordeaux 255.1 1176 Bordeaux 27S.6 1077 Bruenn 259.1 1158 Brussel 1 321 9 932 Brussel .2 410.4 731 Brussel 3 483.9 620 Calais 519 ^82 Dorpad 585.9 512 Drontheim 360.6 832 Finnmark 764 347 Frederikstad 235.1 1276 Goldingën 2^1.7 1104 Hamar 578 519 Ostdcutsche Glcichwclle 230.2 1303 Ostmaerk Gleichwelle 233.5 1285 Schles. Gleichwelle 243.7 1231 Suecld. Gleichwelle 578 5®8 "Westd. Gleichweüe 251 1195 Zenders in de bezette gebieden Lange golf: Bergen 1 Bodoe Friesland Kowno Minsk Oslo Parjjs Tromsoe Hilversum 1 10R4 11S6 1S75 1961 1442 1154 1648 1064 301.5 *282 253 160 153 208 260 182 283 955 aangekondigd, dat het eerste contingent Canadeesche troepen onder bevel van brigade-generaal Lawson te Hongkong is ontscheept. Voor het verblijf van Koeroesoe in Washington kan geen tijdslimiet wol-den opgegeven. Hij zal in Washington blij- v#n zoolang dat noodig is. Aldus heeft de woordvoerder van de Japansche ro- geering verklaard! De gisteren door den premier bekend gemaakte fundamenteele beginselen der Japansche politiek vormen de principes van de Japansche buitenlandsche poli tiek Zij kunnen derhalve algemeen toe passing vinden ten aanzien -van alle landen. Hilversum 2 415.5 722 Krakau 293.5 1022 Christiansand 476.5 6299 Lemberg 377.4 795 Libau 209.9 1428 Russcl 247.3 1213 Modano 514.6 583 Maehrisch-Ostrau 222.6 1348 Metoddcn 231.8 1294 Parjjs 274 1095 Parjis 280 1064 Parijs 312.8 959 Porsgrunn 246.5 1222 Praag 470.2 638 Rcnnes 288.7 1040 Rennes 431.7 695 Riga 238.5 1010 Rjukan' 222.6 1348 Smolensk 491.8 610 Stavangcr 352.9 850 Vigra 476.9 229 Warschau 219 6 1366 Wilna 559,7 536 's-GRAVENHAGE. 18 Nov. Dc pers dienst van de N é.B. déelt mode. dat in den loop van de-ze week ecnige radio uitzendingen over den zender Hilver sum II de zeer bijznndere aandacht van alle Nederlandsche luisteraars eisctrcn In de eerste plaats spreekt vandaag van 18.45 tot 19 uur de lieer Étman over: „Voor vrij Nederland. Met Duitschland togen het kapitalisme" Op Woensdag 19, dezer, van 19.45 tot 20 uur vraagt de bekende declamator Adriaan van Hees de belangstelline voor: „10 jaar nat. socialistischcn strijd" Tenslotte op Zaterdag 22 dezer, van IS tot 18.15 upr wordt dc rede uitgezon den van den heer L Lindeman over „Een woord van Mu.:_-ert". TOKIO. 18 Nov. (D.N.B.) Het par- lernpnt heeft de door verschillende frac ties ingediende resolutie, waarin de regeering wordt uitgenoodigd zonder aarzelen de vastgestelde nationale poli tiek ten uitvoer te leggen, eenstemmig goedgekeurd. In deze resolutie wordt1 onder meer gezegd, dat dc grootste belem mering voor een oplossing van het Chineesche conflict bestaat in de handelingen van vijandige landen onder leiding van de V.S. „Het is duidelijk," aldus de resolutie, „dat de stuwende kracht achter het con flict tusschen de spilmogendheden en de volken van Engeland, Amerika en de Sovjéjl-Unie het streven der V.S. naar de wereldheerschappij is." Voorts zegt de resolutie: „Het Japan,- schc volk gelooft, dat er geen mogelijk heid -tot opbloei is, zonder dat men dezen'strijd doormaakt. Het geduld van Japaii heeft grenzen. Daar het Japan sche volk op de komende ontwikkeling voorbereid is. moet de regeering zich hij de verdediging der levensvoorwaarden en der eer van Japan verlaten op den invvrikbaren wil van het volk." 's-GRAVENHAGE. 18 Nov. Dr. Hellbeck, organisator der barn steententoonstelling, die Dinsdag 25 November a.s. 's morgens om elf tthr in het Rijksmuseum to Amsterdam geopend zal worden, deelde op de dageljjksche persconferentie'een en ander ter zake mede. Deze tentoonstelling, aldus dr. Hell beck, zal in de rij der tentoons'telingen een zeer bijzondere plaats innemen. Ze richt zich in het bijzonder tot hart en gemoed, brengt kunst en toont jpracti- sche toepassing der kunst, gelijk die wel in de eerste plaats het vrouwenhart be koren zal en is in hooge ma'e interes sant Ze toont dc herkomst van het barnsteen, zijn geschiedenis, zijn waar de, zijn gebruik in de kunst enz. Het centrum der tentoonstelling is het barnsteenkog, dat dezer dagen te Amsterdam voor anker is gegaan. T>it is geen gewoon zeilschip, doch een zorg vuldige nabootsing van een oude nor- logskog, gelijk ze in de 16e en 17e eeuw de zeeën doorkruisten Het barnsteen- schip komt uit Danzig Het is echter naar het bestek en de bouwplannen van een oud Amsterdamsen admiraalschip gebouwd en zoo nauwkeurig,nagebootst dat zelfs het kaliber der kanonnen met de verhoudingen van het origineel© schip geheel overeenkomt' Het schip ziet er sprookjesachtig uit. de,« zeilen hebben goudglans, zoo ook de rijk ge beeldhouwde achtersteven. Sprookjes achtig is het materiaal, waarmede hot gebouwd werd. n.l. glanzende barn steen. het goud der zee. Sprookjesachtig is ook de gedachte, met dit trofsclie ad miraalschip een tocht als een droom naar verre landen te doen. Het schip heeft reeds bijna dc gansche wereld doorreisd. Te Kopenhagen wekte bet evenveel opzien als in dc Vereenigde. Staten. Als nu binnenkort do bevolking van Amsterdam dc gelegenheid hoeft in het Rijksmuseum "naast vele andere kostbaarheden uit bet goud der zee.ver vaardigd, ook dit trotache schip te be wonderen, zal er ongetwijfeld sléchl* één oordeel zijn* het is het meest be tooverende schip, dat ooif te Amsterdam het anker wierp. Bij de opening der tentoonsclling op Dinsdag 25 dezer zullen senator dr. Boehmker en de burgemeester van Am sterdam, de heer Voutg het woord voe ren. Do laatste zal inzonderheid op |iet historisch vérband tusschen Danzig en Amsterdam ingaan. Neen, landgenoot, neen Niet naar het Westen moet uw blik ge richt zijn, in het Oosten gloort de dage raad van den nieuwen tijd. Niet de sabptëurs. dc hamsteraars. de kankerpitten en sorrymannekes zijn uw sympathie waard, maar die Nederland sche nationaal-socialisten. die kerels van de daad, die hebben recht op uwe mede werking. Neen landgenoot, neen, nu niet de schouders ophalen en met dat hoofd schudden, nu den moed. hebben het bo venstaande objectief te bekijken. Uit het Wésten, uit Engeland en Ame rika is nog nimmer iets goeds voor Ne derland gekomen. 'Nooit echter voerden wij oorlog met het Duitsche rijk- En wat onze landgenooten betreft, het is toch niet moeilijk te begrijpen dat onze toekomst nimmer gediend kan zijn door saboteeren. kankeren en zwijmelen' over all^s wat Engelsch is. maar dat het de daad is en de krachtige wil tot samenwer ken aan den opbouw van het, nieuwe Euro' pa. die van belang zijn voor de toekomst van ons volk en land. Neen landgenoot, de mannen die zich aanmelden voor ons eigen legioen, die fnannen begrijpen waar het om gaatdie mannen verachten de stuurlui-aan-den- wal. maar zij vatten het roer in eigen knuisten en zij zullen het schip een behoor- lijke plaat%,verzekeren, een eervolle plaats in het nieuwe Europa. -Ja, landgenoot, die mannen hebben ge lijk en als goed vaderlander kunt u gerust hun voorbeeld volgen door u eveneens aan te melden bij het vrijwilligerslegioen „Ne- derland'', Koninginnegracht 22, 's-Graven- hage. 8-7-6-0-0 Acht, zeven, zes. dubbel nul. Kent u dit getal nog? Het is het gironummer van de Neder landsche ambulance, de hulpexpeditie, die straks naar het Oostfront vertrekt, om hulp te bieden aan de gewone strijders- Acht.-.zeven, zes. dubbel nul. Een getal, dat u in uw geheugen moet prpnten. een getal, waarvan u gebruik moet maken. Neem uw giroboek of een girobiljet ter hand en maak een bedrag over op pirorekening 8-7-6-0-0 U steunt daarmede het mooie werk van de Nederlandsche ambulance. Koninginne gracht 22. 's-Gravenhage. Vandaag verduisteren om 17.46 uur Vandaag, Dinsdag, gaat de zon op "om 9 04 uur; onder om 17.46 uur. De maan gaat op om 7-53 uur; on- der om 17-56 uur Woensdag gaat de zon op om 9.06 uur; onder omi 17.44 uur. De maan gaat op om 914 uur; onder om 18.40 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1