Nieuwe salarissen voor de Nederlandsche orkesten talie tot den laatsten man voor den strijd der bevrijding D! DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a 1935 De herdenking der sancties 1941 BRANDSTOFFEN VOOR PENSIONHOUDERS MET DUITSCHLAND TEGEN HET KAPITALISME r' Met Duitschland tegen het kapitalisme PLICHTSGETROUW EN ONVERSCHROKKEN MUSICI NIÉT LANGER SLUITPOST DER ORKESTBEGROOTING HET BEKENDE GETAL Vandaag verduisteren om 17.44 uur 0e JAARGANG NO. 122 WOENSDAG 19 NOVEMBER 1941 AMERSF00RTSC1H DAGBLAD BONNEMENTSPRlJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIENvan 1—4 regels 1.00. elke regel meer 0.25., Speciale prijzen bij contract. Liefdadighcids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN, 18 Nov. (A.N.P.). - De BVoelkische Beobachter" bévat ter -eiegcnheid van den zesden ver jaardag ^cr sancties een hoofdar- jkel van den Italiaanschen ambas sadeur te Berlijn, Dina Alfieri Daarin wordt onder het opschrift Jtalié's weg" de ontwikkeling op iuitenlandsch-politiek gebied vvan talië sedert den 18den November 1935, den dag der sancties, als volgt reschilderd: .De terugkeer van den 18den Novem- is voor het fascistische Italië een gedenkwaardige dag. Zes jaren n verloopen sedert den dag, waarop Gcnève een laffe meerderheid be st Italië economisch te belegeren. volk, dat naast het bevriende, ver oden Duitschland van Adolf Hitler ngetreden staat voor een geweldigen ilisscnden strijd, herdenkt vandaag 1 verjaardag der sancties. Op partij- eenkomsten gedenken de zwarthem n dezen dag met een tweeledig doel: n den eenen kant wMlen zij zichzelf :t eeiechtvaardfgdën trots herinneren d dc prestaties van het fascistische or, welke met de ovérwinning wer- n bekroond. Dit leger veroverde on persoonlijke aansporing van den ice op 5000 km. afstand van het moe rland een imperium. Aan den ande i kant willen zij anderen, die niet een goede herinnering hebben als Uraan herinneren, wie destijds vij dof vriend is geweest. 'Jen achttienden November 1935 werd the in Genève veroordeeld door den- [fden Volkenbond, die zoogenaamd hoeder van internationale orde en htvaardjgheid was, doch die inte nded, zich buigend voor de geweld igheid der nlutokratieën. niot aar- lde onwettige maatregelen te ne- fóm te beproeven een jong en n, ccn prachtig jong en trotsch op n armoede zijnd volk, te worgen, ee en vijftig staten sloten zich b~i ie srhanoelijke poging aan, groote kleine landen, nabije, doch ook zeer verwijderde landen, wier belangen or ons optreden in Abessinië ook in het geringste geschonden of op n of andere wijze in gevaar werden hraclit. daar de geschiedenis der volken kan 't door artikelen afgedwongen of n de groene tafel béslist worden. Ge fliedpnis is beweging, vooruitgang, en. Voor dit leven moet men iets rven. ook wanneer daarmee zware 'er? en harde strijd verbonden zijn. 0(fp|> en strijd zh'n het I'aliaansche Ik waarlijk niet besnaard gebleven. ii kan wel zeggen, dat het zich se ll den lSen November 1935 hiina on tbroken in oorlog bevindt, eerst, op biopisrh ernndgccried vervolgens op lansch gebied en tenslotte aan alle 'Men, waar onze soldaten schouder schouder met. de Duitsche kame- hn strijden tegen den gemeenschap lijken vijand. A' die November-maand van 1935 bc- vegen slechts één staatshoofd cn één 'tl volk geheel en zonder eenig voor oud onze positie: Adolf Hitler en het tionaal-socialistische Duitschland. Zii Men niet alleen de gemeenschanpeliik- 'i van het lot op grond der belevenis i. waardoor het Dultsche volk zijn na tale eenheid had verfvorven en on oad der noodzakelijkheden die voor het Wc/ie evenals voor het ttaüaansche bestonden, om zich de toekomst te tzekerenv. Zii waren er echter ook van vtuigd, dat de beide revoluties, de nu- wol-socialistische en de fascistische dc ttwaarden hadden geschapen voor een Maande en duurzame Duitsch—Ua- 'Msche solidariteit. De Fuehrer heeft meermalen aan dit herinnerd. Het laatst nog op den 'n November, toen bij met onvergete- ie woorden de lotscemeenschap met l'ê naar voren bracht. De sancties waren ook voor Puitsch- 1 een alarmsignaal. „De 18e Novem- zoo zeide Mlissolinfc vandaag een r geleden, „is een beslissende datum de geschiedenis van Europa." Het dc eerste en definitieve poging tot n stormloop op breede basis, onder den vanuit de oude wereld, vertegen- tordigd door den - Volkenbond met li egoïstische mot'even en verouder- ideologieën, die door de nienjve en, n?e krachtefi van Italië en Duitsch- nd werd overwonnen" On dien dag be i dc scheiding. Het zich tegenover hnder' plaatsen, en dg strijd, die na compromissen van München, die de Wixratieën zich alleen lieten vvelge "'en met het doel tijd te winnen, uit- !P op een door Frankrijk én Eng<j- °d aan Duitschland verklaarden oor- C y AT vérder? Het conflict is zeker niet veroorzaakt door het een of 'der tijdperk of den een of anderen '-atselijk begrensden eisch, waarvan rechtmatigheid, streng genomen, 'uwelijks kon worden aangevochten, jt had diepere, verder reikende wor lds toen, den 18en November 1935, ^st men ér op voorbereid zijn, want •ds toen had men immers gezien, wat i volk, dat niets bezat, dat echter toch, om zijn kinderen te kunnen voe den, deel moest hebben aan de rijkdom men der wereld, verwachten kon van een huichelachtige internationale ver gadering. "die buigingen maakte voor de bezittende staten Italië werd in Ge nève gelijkgesteld mor Abessinië dat in 19*23 slechts in den Volkenbond was op genomen op voorwaarde, dat het de sla vernij afschafte, een voorwaarde, waar voor het zich wel wachtte deze te ver vullen Voor dit Ethiopië traden 52 sta ten in het strijdperk tegen een volk van dichters en helden, dat evenals het Duitsche de wereld onmetelijke cultuur schatten heeft geschonken. NDIEN dit alles toentertijd Italië niet 1 afschrikte, yidien 't de Afrikaansche onderneming voortzette met een dap perheid, die men alleen in het zeker be wustzijn van eigen recht en eigen pres taticvcrmogen aan den dag kan leggen, dan kunnen thans nog veel minder Duitschland en Italid. die door den wil van den Ducc en den Fuehrer en voor den gcmeenschappehjken strijd van beide volken schouder aan schouder vechten, door de vijandigheid van die genen geïnspireerd worden, die open lijk tegen hen te velde zijn getrokken, of door de intriges van diegenen, die gclooven hen op gevaarloozer wijze en met groot er kans op winst ten onder te kunnen brengen. Zij allen vergisén zich enorm. In de eerste plaats kunnen zij -den vvecr- standskrracht van on? volk niet méten Ons volk heeft de laatste 25 jaar meer gevochten clan uitgerust. 1-Iet is een volk dat clpor offers gehard is en thans eens gezind en gesloten als één man onder het Hevel \an den Dure staat met den vasten wil, doezen beslissenden strijd voor eigen lot err voor dat van Duitsch land, Europa en de gehele wereld, tot het laatst toe uit te vechten en zich de finitief de plaats onder dc zon te ver overen, waarop het een heilig, onaan vechtbaar recht heeft. Thans is het Italiaansche volk. dat trQuw achter zijn soldaten-koning staat, bezield door denzelfden geest als zei jaar geleden. Door de ervaring gehard, staat het thans tot den laatsten man voor den striid der bevrijding. Terugziend op den 1-Sen November 1935 herdenken wij de vijanden met en zonder masker, doch ook den grooten vriend van toen on bondgenoot van thans, met wien wij zonder onderbre king den strijd zullen voortzetten, vast besloten, ook verder de zwaarste offers op ons te nenAen, in de overtuiging, dat wij niet alleen voor ons. doch ook voor onze kinderen en kleinkinderen strij den, om door de overwinning van onze vlaggen niet alleen onzen volken vrede en welvaart te verzekeren, doch ook de sociale rechtvaardigheid en dc geeste lijke en politieke vernieuwing in een Europa, dat zich opnieuw bewust is van zijn eeuwenoude waardigheid cn cultureele missie in de wereld. 1 Het Duitsche legerbericht van gisteren vermeldde weder aanvallen op Sebasto- pol. Deze luchtfoto geeft een beeld van de uitwerking der bommen op de stad en de haven. (P. K- Scherl - Luftwaffe) 's-GRAVENHAGE, 18 Nov. De secre- taris-generaal van het departement van handel, nijverheid cn scheepvaart maakt hekend, dat kamerverhuurders en pen sionhouders, die hun huis met haar den en kachels verwarmen, dezer dagen op nader door den plaatselijken distributicdicnst te bepalen tijdstippen bij dezen dienst een aanvrage kunnen indienen ter verkrijging van vaste brand stoffen voor het verwarmen van de door hen verhuurde vertrekken, gedurende de maanden December 1941 en Januai'i 1942. In den loop van Januari 1942 zal voorts de gelegenheid worden opengesteld vaste brandstoffen voor verwarming van verhuurde kamers gedurende de maan den Februari en Maart aan te vragen Voor het stookseizoen 1941'42 zullen daarna geen brandstoffen voor dit doel rneer worden bèschikbaar gesteld. Centrale verwarming Personen, die kamers verhuren of een pension houden en hun huizen door mid del - van centrale verwarming \erwarmen, hebben reeds het hun toe gewezen aantal bonnen voor verwar ming voor het gehele stookseizoen ont vangen en kunnen derhalve noch dezer dagen, noch in Januari een nieuwe aan vrage indienen, behalve indien bij hen personen komen inwonen op kamers, waarvoor zij in het gchpel nog -geen extra rantsoen hebben ontvangen. Alle aanvragen moeten worden inge diend door den kamerverhuurder, resp "pensionhouder op formulieren md 121. welke bij de plaatselijke distributiedien- s'en. eveneens op nader door dezen dienst bekend te maken tijdstippen, ver kriighaar zullen zijn. De bonnen zullen worden uitgereikt aan den kamerverhuurder of pension houder. uiteraard echter slechts voor verwarming van de verhuurde vertrek TUT ET kapitalisme is naast en niet het bolsjewisme de grootste vijand van het Christendom. „Gij kunt God niot dienen en den Mammon". De Mammon is hier de ge- wetcnlooze zucht naar gewin, die den arbeid niet meer als hoogste ontplooiing van den mensch beschouw t.' maar al leen uitbuit als een middel tot ver meerdering van persoonlijke winst Tegen dit «kapitalisme stelt het Chris tendom den arbeid. Arbeiden is: Gods schepping hier op aarde voortzetten. Arbeiden is: het meest gelijken op God. Hij is immers* de actus purus. de steeds werkende daad zonder ooit op te houden. Daarom zijn de arbeiders de eigen lijke Godenzonen, want zij zet-'en het scheppingswerk van hun Vader voort en gelijken het meest op Hem. Maar het kapitalisme heeft den ar beid van zijn verheven voetstuk afge- stooten. Arbeid was geen adel meer. maar zware slavernij. Als ideale, toe stand werd beschouwd, da, men niet behoefde te werken. Zoo werden Gods bedoelingen met de schepping totaal omgekeerd Is het dan wonder dat de wereld vast moest loopen? Is bet wonder dat er een toestand ontstond op deze wereld, zooals er nog nooit een in de wereld geschiedenis is geweest? Fn de oorzaak van deze verwarring en al deze ellende was hot kapitalisme. Daarom <moeten wij strijden tegen dit kapitalisme. Daarom mogen wij niet op houden tot dit stelsel totaal kapot is gebeukt. Dat rijn we verplicht als Chris tenen. \yaarom moeten wij dezen strijd voe ren samen met Duitschland? Omdat Hitler de man is geweest, die Gods bedoelingen weer duidelijk heeft gemaakt in de practijk: Geheel zijn s-tel- scl is gebouwd op dc gedachte dat. de arbeid de voornaamste factor is in het wereldgebeuren'. Is het geen schande voor onze kerken, dat zij zoo lang dit kapitalisme geduld hebben? Zeker, zij konden mot geweld niets uitrichten. Maar waarom aehéren zij zich nu dan niet achter hom. die liet in zijn macht heeft, om den arbeid over geheel Euro pa weer in eere te herstellen? Duitschland heeft den-strijd aange bonden tegen hot bolwerk van het kapi talisme, togen Engeland. Daar zijn df moderne marteltuigen uitgevonden, zoo- a!s ..time is monev". Met deze spreu.k werden de arbeiders opgedreven tot een razend werktempo. zooda.t zij vóór hun lijd versleten. Met deze spreuk werden zij onder den mangel gelegd. zoodat allR energie uit hen gewrongen werd en zij daarna nis uitgeperste citroenen óp de mestvaalt der werkloosheid werden ge gooid. V/at doen wij in den gigantischen strijd te^en het monster van het kapi talisme0 Durvën'wij on? nog lancer eon christelijke natie -te noemen, als wij niet met Duitschland meevechten, tecen dit kapitalisme? „Gij kunt God niét die- hm en don Mammon". Daarom, als wij zoo trotsch zijn op onze christelijke na- t'1 «rhudden wij alle vonroordeelen van ons af en stridden met Duitschland te gen het kapitalisme. Th. de L. HARRIMAN IN I.ONDEN AAN GEKOMEN BERLIJN. 1Ó Nov. (D.N.B.). Dc bij- zondere afgezant van president Roose velt. Harriman. is Dinsdag in Londen aangekomen, zoo meldt de Engelsrhe nieuwsdienst. Hij, verklaarde, dat de Ver. Staten niet alleen Engeland, doch ook de Sovjet-Unie willen helpen. STAKING OP DE- PHILIPPIJNEN MANILLA, 19 Nov. (D.N.B.). De Fi lipinos, die werkzaam zijn bij den bouw van een Amerikaansche vlootbasis te Mariveles aan den ingang \an den bocht van Manilla, ziin op grond van looneischen voor één dag i.n staking ge daan. ken. dus ten behoeve van den kamerbe woner of pensiongast. In y.erband met de klantenbinding in den kolenhandel moeten de brandstof fen betrokken worden bij den leveran cier, bij wien de kamerverhuurder of pensionhouder is ingeschreven. De aanvragen mogen uitsluitend wor den ingediend voor vertrekken, die wor. den verwarmd door middel van haarden en kachels, welke met vaste handstof fen worden gestookt. Het extra-rantsoen zal wederom drie bonnen, elk voor een eenheid vaste brandstoffen bedragen. Met deze drie eenheden dient men der halve gedurende de maanden December en Januari toe te komen. Één kamer per persoon Per, kamerbewoner of ppr gast zal in geen geval voor meer dan één kamer een extra rantsoen worden verstrekt Iemand, die meer dan een kamer heeft gehuurd, komt slechts in aanmerking voor brandstof v"oor een van deze ka mers. Bovendien .zal, indien verschillende personen samenwonen op een of meer gehuurde kamers slechts ten behoeve van een van hen een extra-rantsoen worden verstrekt. Voor inwonende ouders, kinderen, klein-, pleeg- en stiefkinderen en overi gen en óverige familieleden zullen geen extra "brandstoffen beschikbaar worden gesteld, behalve indien het daarbij een volkomen normale verhuur van kamers betreft en derhalve de betrokkenen uit eigen inkomsten een normalen huur- of pensionprijs betalen. Dit zal uiteraard slechts bij hooge,'uit zondering het geval zijn en zal dan ook op doorslaggevende wijze ten genoegen van den plnatselijkcn distributiedienst moMon worden aangetoond Voor ingekwartierde Duitsche militai ren mogep ccen extfa brandstoffen wor den aangevraagd, daar zij reeds de be scheiden daarvoor ontvangen hebben Voor 1 Dec. aanvragen1 Voorts wordt er de aandacht'op geves tigd, dat na 1 December a.s. geen aan vragen meer in behandeling zullen wor den genomen. Ook met eventueele mu taties in de maanden December en Ja nuari kan geen rekening worden gehou. den. fn verband hiermede wordt aange raden om, indien men gedurende deze maanden op kamers wil gaan wonen of van pension wil veranderen, er zich ter dego van te overtuigen, dat de verhuur der over brandstoffen beschikt. De toestand op 1 December 1941 is dus beslissend over de vraag, of voor Decem ber en Januari een extra-rantsoen kan worden verstrek'. Derhalve is hot ver boden om voor personen, die op 1 De comber 1911 niet bij den verhuurder op kamer* wonen, of in pension zijn. vaste brandstoffen aan te vragen. Wij lezen het in de geschiedenisboeken van ons land hoe onze voorvaderen op de bres stonden voor de toekomst van ons land cn volk. Plichtsgetrouw en onver schrokken. dat waren zij. Door deze eigen schappen is ons volk door de eeuwen heen een voorbeeld geweest voor vele andere. Natuurlijk lezerbent dat met ons eens. want het is mode geworden in de geschiedenisboeken te duiken, voor'oeelacr. aan te halen en zich dan op de borst te slaan, trotsch over wat onze voorvaderen tot stand brachten, maar. landgenoot, daarmede zijn wij er niet. Die roemrijke geschiedenis legt ons ver plichtingen op. want nog nimmer dank'.e ons volk zijn plaats aan anderen, alliid waren wij het zelf die. desnoods met de wapenen in de vuist deze plaats ver overden. Zoo is het ook nu- Weer luidt de alarni- k/ok over Nederland, weter moet onze plaats bevochten worden en weer zijn het de beste onder ons, die hun plicht kennen en zich inzetten terwille van ons land en volk. Reeds duizenden vertrokken naar het Oosten, de wapenen in de vuist, want ons volk z a l leven, ons vólk cn vaderland z a l zich handhaven. Wij willen niet pa- risiteeren. Wij willen onze traditie hoog houden. die traditie van een vrij en moe dig volk, plichtsgetrouw en onverschrok ken. Vooruit landgenooten. onze geschiede nis vraagf daden van u. meldt a aan bij het Vrijwilligerslegioen ..Nederland", Ko ninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. /N de voor kort heerschende ongezonde toestanden bij het Nederlandsche orkest wezen heeft de overheid aanleiding gevoiiden om binnen het kader \mn de reor ganisatie van het muziekleven, over te gaan tot de uitvoering van een saneeringsplan, dat gebaseerd is op sociale, economische, cultureele cn historische overwegingen. Deze overwegingen zijn samen te vatten in een viertal punten, die thans, nu de saneenng inmiddels grootendeels een feit is geworden, voor nadere toelichting in aanmerking komen- Vooropgesteld moge worden, dat de, noodzakelijkheid van het bestaan van acht symphonie-orkestcn voor ons land. thans officieel dient te worden erkend in over eenstemming met de momenteel bestaande cultureele eischcn. De orkestbcgrootingen zijn herzien cn in verband hiermede is een schema van dc bezetting en salarieermg van de orkesten ontworpen, dat tot doel heeft, bepaalde kunstzinnige leemten aan te vullen en dat terstond aan de algemeen bekende slechte economische positie van de orkestmusici op redelijke wijze tegemoet komt. De staat dient het inkomen van de musici te garandeerenIn verband met deze garantie is het tenslotte niet meer dan billiik. dat het oppertoezicht op de groote orkesten op een van staatswege controlec- rend lichaam overgaaf. De exploitatie der orkesten ,E betaling dezer wel zeer scha- JZ OOR de uitvoering van hét tweede punt in deze opsomnpng heeft het de partement van Volksvoorlichting cn Kun sten. in samenwerking met deskundigen uit het Muziekgilde van de Ned. Cultuur kamer i-o-, de bestaande orkesten verdeeld in drie salarisklassen t.w.: Eerste klasse: Residentie-orkest. Tweede klasse: Rotterdamsch Phil- harmonisch Orkest en Utrechtse h S t c d el ij k Orkest, Derde klasse: Gromngsche Orkest Vereeniging, Haarlemsche Orkest Verecm- ging, Arnhemsche Orkest Vereeniging cn Maastrichtsch Stedelijk Orkest. Als laagste salarisgrenzen werden aan genomen voor dé eerste klasse f 1S3, voor de tweede klasse f 166, voor de derde klasse f 150 per maand. Het voor elk der orkestklassen vast gestelde salarisschcma wordt toegepast op alle volwaardige krachten die geheel voor hun taak befekend zijn. Orkestle den van 23/23 jaar ontvangen 10 pet. minder, orkestleden van 21/22 jaar 20 pet. en orkestleden beneden 21 jaar 30 pet. minder dan het minimumsalans waarop zij volgens de niéuwe regeling recht hebben. Het vroegere vol on t a i r-sy-st ee m wordt vervangen door dat \an de orkestleer lingen. Onder voorbehoud van goedkeu ring van het departement van Volks voorlichting en Kunsten kan ccn be perkt aantal leerlingen gedurende twee leerjaren ter opleiding bij de orkesten worden geplaatst. Deze leerlingen ont vangen ccn vergoeding gedurende het eerste jaar van 35 pet. \an het mini mum-salaris en gedurende het tweede .jaar van 60 pet. van het rninimum-sala- ris. Na afloop dier twee jaren kunnen zij na afgelegd proefspel als volwaardig orkestlid tegen het minimum-salaris worden opgenomen. Een nieuw élement in de wijze van salaricering is bovendien wel. dat Jc werkzaamheden niet meer zullen wor den gehonoreerd naar het aantal dienst jaren, doch naar prestaties per lesse naar, zoodat dus de prikkel tot studie en daarbij „opklimmen" tot een „hoo- gere" lessenaar, zal worden gestimu leerd. Voorts kan in dit verband worden op gemerkt. dat de nieuwe salarisregeiing ook zal worden uitgebreid tot de diri1 genten en administrateurs der orkesten. Dat het Concertgebouw-orkest buiten deze regeling valt het vormt, een klasse op zichzelf vindt zijn oorzaak in het feit, dat de salaricering bij deze instelling grootendeels boven de thans geldende normen valt en dus geen aan leiding geeft tot onn 'clelliik ingrijpen in den bestaanden toestand. Oude salariscijfers DE nieuwe salarisregeiing. welke door toedoen van de afdeeling Mu ziek van het departement van Volks voorlichting en Kunsten op 1 October 1941 van kracht is geworden, is de ver vulling van jarenlang door de musici en hun bonden gekoesterde redelijke wonschen en zij stemt de betrokkenen alom tot groote tevredenheid. Hoe diep dc orkestmusici econo misch gezonken waren, moge blij ken uit dc oude cijfers, waarvan Utrecht met 'n minimum-salaris van f 105. Rotterdam met een mini mum van 8*2, Haarlem met een minimum van 63 eu Arnhem mét ècn minimum van 65 per maand als voorbeelden mogen gelden. Men bedenke hierbij, dat "iet alle orkes ten jaarcontracten konden afslui ten. Nog niet zoo lang geleden be taalde de Ilaarlcmsche Orkest Ver eeniging slechts over zeven maanden, het Rotterdamsch Phil- harmonisch Orkest slechts geduren de 43 weken salaris. Ten koste van erroote financieele of fers greep het departement hier reeds eerder in, juist zooals het in den afgc- loopcn zomer als sociale daad van be- teekenis reeds een overgangssalaris naar de nieuwe normen voor de orkest leden vaststelde, waardoor gehuwden een minimum inkomen van f 130, onge- huvvden van 115.per maand verkre gen. waar zij het tevoren moesten doen mot „vergoedingen" van 60 k j 70. kunstprestatics kan niet zonder meer den orkestbosturen worden verweten. Immers, de orkesten, geboren uit louter particulier ini tiatief, aanvankelijk werkend zon der- 1 atcr met ccp ""bescheiden overheidssubsidie, .waren voor een gro i deel afhankelijk van de re cctte der concerten. De exploitatie kosten waren onvermijdelijk hoog cn hot moet gezegd worden: he laas waren de loonen der mu sici sluitpost der bcgróoting! Elk orkestbest uur exploiteerde naar beste weten, doch geheel onafhankelijk t.'o.v. dc andere orkesten en dikiwijls in concurrentie daarmede. Dc terwille" van de tekort *n .gezochte uitbreiding van het arbeidsterrein werd het uit gangspunt voor vele ergerlijke mis handen. Want hoewel men ecnerzijds wist, dat een orkest ziMi in den tegen- vvoerdigen tijd niet kan bedruipen, moest men er anderzijds siteeds op uit zijn de tekorten, hoe dan ock, te be perken. Bijv. door het accepteeren van schamele honoraria. Een omstandig heid, waarvan door vele instanties maar een al te dankbaar misbruik is gemaakt, zooals door de voormalige particuliere radio-omrcepverecnigingen die de hoogste posten uittrokken voor reclame doeleinden en voor de amuse mentskunst. Daarbij werden de bijdragen van particuliere zijde steeds geringer, deels door de algemeene vermindering in welvaart, deels tengevolge van het door het instituut der volksconcerten op den achtergrond dringen van den ..Maecenas-''figuur. Het noodig, de vele rrtiddelen te noemen, welke de orkestbest uren meenden te moeten aanwenden om de concerten rendabel te maken. Wij denken slechts aan het program mabeleid, dat bijna uitsluitend met mogelijk volle zalen te rade ging. Aan het „ster"-systeem en aan het enga- geeren van te dure en te veelvuldige buitcnlandsche solisten. Aan het vcr- Waarloozen van het oeuvre van den Nederlandschen componist enz. Onder deze ongezonde financieele verhoudingen moesten de sala rissen der orkestleden wel dc sluit post op dc orkestbegrootingen wor- x den. Steeds lager werden de salarissen en men raakte zoo ingesteld op de ziekte van lie' orkestvvezen. dat men van „sluitende begrootingen" sprak, wan neer door hef ellendige salarispeil het einde van het boekjaar zonder extra groote tekorten kon worden gehaald! (Vervolg morgenavond) Het bekendste getal, het getal, dat In korten tijd beroemd werd is het gironum mer van de Nederlandsche ambulance: 8-7-6-0-0 Duizenden hebben hun bijdrage voor de Nederlandsche hulpexpeditie reeds op dit gironummer gestort. Duizenden moeten nog volgen, want er is veel peld noodig- Immers dc Nederlandsche ambulance' moet de beste zijn die ooit werd uitge zonden. Stort daarom uw bijdrage op giroreke ning 8-7-6-0-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE. Koninginnegracht 22, s-Gravenhage Vandaag Woensdaggaat de zon op om 9 06 uur; onder om 17-44 uur- De maan gaat op om 9.14 uur; on der om 18-40 uur. Donderdag gaat de zon op om 9-07 uur; onder om 17.43 uur. De maan gaat op om 10.24 uur; onder- om 19-32 uur-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1