ptrijd in Noord-Afrika is geen „tweede front" Washington mengt zich in het ontslag aan Weygand Regeling voedselverstrekking door den N.V.D. DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Na vijf maanden opmarsch 4 ■A--&. - .n RICHTLIJNEN VASTGESTELD r Met Duitschland tegen het kapitalisme V. .J IJSLAND EN DE V.S. MET DUITSCHLAND TEGEN HET KAPITALISME Tokio verontwaardigd over onoprechtheid van Moskou PETROLEUM VOOR VERLICHTING MAX BLOKZIJL SPREEKT... EEN ZWARE TAAK. DR. DIETRICH IN ONS LAND I Vandaag verduisteren om 17.42 uur JAARGANG No. 125 ZATERDAG 22 NOVEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per i per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. )ME, 22 Nov. (D.N.B.). Van toon- evende Italiaansche zijde wordt aanleiding van den aanval van che -.gemotoriseerde strijdkrachten, Woensdag in de woestijn van Mar- ca is begonnen, verklaard: De bewering, der Engelsche propa- dat de Engelsche troepen reeds i eersten dag 80 kilometer zouden opgerukt, moet beschouwd worden en der gebruikelijke verdraaiingen de Engelsche propaganda, waarheid is. dat de Engelsche troe- op de lijn Dzjarahoeb-Solloem con- met de Italiaansche troepen gezocht ien en daarbij een woestijngebied en overgestoken, waarin zich tot erre Italiaansche noch Engelsche ven bevonden. Bij den zoogenaam- Eneelschen opmarsch is dus in wer- kheid slechts sprake van het door ben van een woestijngebied zonder aire waarde en van een poging om [aliaansche linies te naderen. Het groote propagandistische of- el. waarmede de Engelsche regee- den aanval der gemotoriseerde ikraebten vergezeld doet gaan. staat verhouding tot de eerste faze den strijd. De Engelsche propaganda hecht in voortdurende propagandaberichten lairo bijzondere waarde aan het ele- van verrassing en beweert, dat de Ische aanval voor de Italiaansche krachten een volkomen verrassing Dit is in geen enkel opzicht juist, pais uit het Italiaansche weer- ilshericht van 20 November blijkt, Italiaansche gemotoriseerde afdee- n onmiddellijk tot den tegenaanval reeaan. De bewering der Engelsche propa- a. dat hier sprake is van het tot 1 brengen van een tweede front, dat i langen tijd door de regeering te ou verlangd werd. wordt niet door ilén gerechtvaardigd. Sovjetregeering verlangde geen aansch front, maar een tweede op het Europeeschevasteland De che propaganda bevestigt dus dat Engeland niet in staat is weede front in Europa tot stand te ?en. t verloop van de operaties wordt in aire kringen te Rome tot dusver lis? beoordeeld. De uit den sector Omar aanvallende Engelsche for es zijn op krachtigen tegenstand Duilscho eil Italiaansche. pantser- aties gestooten. die thans tot sterke nbineerde tegenaanvallen zijn over- an. Halfava-pas is in weerwil van het dat sterke Engelsche vlootstrijd- iten zich in den strijd hebben ge- :d. stevig in handen van de Duit en Italiaansche troepen, den zuidelijken sector van de Oase •ahoeb zijn de Engelsche aanvallen eens gestuit op den krachtigen af- van Italiaansche divisies. Een lich- ngelsche verkenningsafdeeling pro- Ie vandaar uit een aanval te on- ?men naar het binnenland van de luaca-woestiin. n het front van Tobroek heerscht le itje activiteit van de artillerie zon- lat hef tot dusver tot eigenlijke ope- s is gekomen. oevoegde kringen te Berlijn heeft het zeer opmerkelijk gevonden, dat Duitsche zijde reeds na 36 uur ge- kon worden, dat de aanval van tegenstander met zware verliezen is slagen schijnt., zoo zegt men. dat chili gelooft, dat Duitschland in de c-open viif maanden geslapen heeft, de operaties in dit gebied verder verloopen. meent men rustig te ten afwachten. Engelsche offensief wordt in jche politieke kringen minder be- Jwd als een ontlasting voor Stalins Hlkheden dan als een ondernemen end op Frankrijk en de V.S. n neemt sceptisch kennis van de Engelsche berichten, waarin reeds :fste twee dagen der actie sprake is. lpze het verloop van den oorlog zou vloeden, daar men dit als een zeer rekkend doel beschouwt speciale correspondent van het IsrhapStefani aan het front in d-Afrika wijst er op, dat het front operaties van den veldslag in de narische woestijn zich ongeveer uit- over 150 km. van Solloem in Zui te en vervolgens in Westelijke rich- ?r belangrijke gepantserde en ge- riseerde Britsche strijdkrachten, unci door een aanzienlijk aantal rijen artillerie nemen deel aan het sief. vijand heeft na intensieve voorbe den, een naderingsopmarsch uit- erd op 18 November jl. Dien dag en bewegingen opgemerkt van ge arde afdeelingen van den vijand 1 zóne van Sidi Omar. Onze artil- zoo meldt de correspondent, ver- erde deze afdeelineen te naderen, n volgenden dag 19 November, be de slag en de Britsche manoeuvre infle zich duidelijker af. Des och zochten gepantserde elementen den tegenstander, gesteund door erie, contact met gepantserde ele ven der Italiaansche divisie Ariete, e zich ten Zuidwesten van de grens- Avonden. 5 middags ontketende de vijand een a' rnet pantserstrijdmiddelen en ge viseerde strijdkrachten, waarbij hij de de divisie te omsingelen. Onze :'-n echter deden snpl een tegen- al en na den vijandelijken tang ge- te hebben, omsingelden zij op beurt een deel der vijandelijke ^strijdkrachten die vernietigd ^n, terwijl een ander deel er in slaagde zich aan omsingeling te onttrek ken en terug te trekken. Denzelfden dag, 19 November, zetten de Duitschers een tegenmanoeuvre in, in de richting van Sidi Omar, waarbij zij gepantserde elementen van den vijand vernietigden, die in dezen sector waren binnengedrongen. De slag, omtrent welks duur niets kan worden voorspeld, is gaande. In dit nieuwe offensief heeft Engeland strijd krachten geworpen, die sterker zijn dan die. welke gewikkeld zijn geweest in welken anderen slag in Noord-Afrika ook. Alle wapens en onderdeelen nemen aan de operaties deel, van de lucht macht tot de marine en de verschillende soorten landstrijdkrachten. BERLIJN, 22 Nov. De Duitsche weermacht sluit, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, vijf maanden veldtocht op den 22en November af met een balans, waarop zij trotsch kan zijn. 1.700 000 km2 terrein werden in het Oosten bezet. In deze bezette gebieden wonen 75 millioen van de in totaal 190 millioen inwoners van geheel Rusland. Volgens berichten, die tot 20 Novem ber beschikbaar waren, verloor de Sov jet-Russische weermacht 3.792.600 ge vangenen, 389 bolsjewistische divisies werden verslagen en gingen voor de Sovjet-Unie verloren. De Sovjet-Unie kan rekenen, dat zij 8 millioen soldaten heeft verloren De uitrusting van deze 8 millioen man werden óf vernietigd óf viel den Duitschers als buit in handen. Meer dan 22 000 pantserwagens. 27.452 stukken geschut, 15.877 vliegtuigen wer den vernield of buitgemaakt. De bolsje wistische oorlogs- en de koopvaardij vloot in de Oostzee en in de Zwarte Zee werden gedecimeerd. 47 Oorlogsschepen werden tot zinken gebracht, 54 zwaar beschadigd, 119 Koopvaardijschepen met een tonnage van 385.650 b.r.t. en 89 andere koopvaardij vaartuigen, waarvan de tonnage niet bekend is. zijn in den grond geboord. 122 koopvaardijschepen zijn zwaar beschadigd. Daarbij komt nog het enorme verlies aan locomotieven, treinen, munitietrei- nen, tankwagons en andere middelen van vervoer, zooals b.v. op zijn minst 17000 vrachtauto's. Van dergelijke, ver liezen kan geen leger ter wereld zich meer herstellen, ook het bolsjewistische niet, te meer daar de Sovjet-Unie met de 17 millioen vierkante kilometer grondgebied van haar industrie heeft verloren. De geweldige prestatie der Duitsche weermacht gedurende de vijf maanden veldtocht in het Oosten zal pas in de toekomst in vollen omvang kunnen blijken. vjsó,, - j. - i .-. VU v De strijd in Noord-Afrika. Een vooruit geschoven post bij Tobroek gereed voor een aanvat op versterkte verdedigingslinies van den vijand. Luce - Holland m.) 's-GRAVENHAGE, 22 Nov. Van 1 December af zal de voedselver strekking door de centrale keukens worden geregeld door tusschen- komst van den Nederlandschen Volksdienst (N.V.D.) Omtrent deze nieuwe regeling kunnen wij het volgende mededeelen. De bedrijfsleiding van de centrale keukens wordt gesteld onder toezicht van een directorium, waarin zijn verte genwoordigd het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, de Nederlandsche Volksdienst, het depar tement van Financiën, het departement van Sociale Zaken en het departement van Binnenlandsche Zaken. Door dit di rectorium zijn richtlijnen vastgesteld, o.a. betreffende de gezinnen en/of per sonen, welke voor de verstrekking van deze maaltijden in aanmerking kunnen komen. Deze richtlijnen luiden aldus: De warme maaltijden uit de cen trale keukens zullen beschikbaar worden gesteld voor de individueele hurgergezinnen of personen, die op grond van economische, maatschap pelijke of financieele omstandighe den niet in staat zijn thuis zelf WASHINGTON, 22 Nov. (D.N.B.). Het ministerie van buitenlandsche za ken heeft medegedeeld, dat de Ameri- kaansche politiek jegens Frankrijk aan een nieuwe onderzoek onderworpen zal worden in verband met het heengaan van Weygand. Alle plannen voor econo mische hulpverleening aan Fransch Noord Afrika worden voorloópig ge schorst. Uit Vichy wordt verder gemeld, dat de Fransche minister van luchtvaart, generaal Bergeret zich pér vliegtuig naar Algiers begeven heeft om van daar een inspectiereis van verscheidene da gen in Noord-Afrika te maken. Hij zal de in Noord-Afrika gestationeerde Fran sche luchtstrijdkrachten inspecteeren. Behalve generaal Bergeret bevinden zich op het oogenblik de Fransche minister van koloniën, schout bij nacht Platon, en de chef van den géneral en staf der Fransche marine, admiraal Alphand, op inspectiereizen in Fransch-Afrika. De meening van Berlijn Het pensionneeren van Weygand is volgens de in Berlijn gangbare meening een pereoneele maatregel van de Fran sche regeering. Dientengevolge bestaat er geen aanleiding hierover een stand punt te bepalen. Men wijst er hier op, dat de nadere bijzonderheden en rede nen voldoende belicht zijn in de^offi- cieele communiqués van Vichy. Bovendien acht men het geenszins ver rassend. dat een soldaat, die 75 jaar is en zijn land groote diensten heeft be wezen door jongere krachten wordt af gelost. De Engelse hen hebben het ook doelmatig geacht den chef van den Brit- schen generalen staf. Dill, die toch aan zienlijk jonger was dan Weygand, door een jongeren opvolger te vervangen. Men ziet. er in Berlijn dus van af uit deze maatregel van de Fransche regee- ririg conclusies te trekken inzake moge lijke opvattingen van Vichv op het ge bied der buitenlandsche politiek. Toch ziet men hier geenszins het „hij zonder belangwekkend" genoemde feit over het hoofd, dat de regeering der Ver- eenigde Staten het aftreden van Wey gand benut om zich opnieuw te mengen in zuiver Europeesche aangelegenheden. Als zoodanig wordt in de Wilhelm- strasse het communiqué van het Ameri- kaansche ministère van buitenlandsche zaken beschouwd, dat na het aftreden van den verdienstelijken generaal, dat, naar beweerd wordt, een gevolg zou zijn van Duitschen druk, de kwestie der be trekkingen tusschen Amerika en Frank rijk aan een onderzoek onderworpen zullen worden en dat men ook de tot- dusver gezonden levensmiddelen naar Noord-Afrika en het onbezette Frankrijk misschien zal moeten staken. De poli tiek, die aan de overzijde van den Oceaan gevoerd wordt, wordt te Berlijn beschouwd als ongelooflijke afpersing, waarbij men het niet nalaat erop te wij zen. dat de dreigementen, waarmede reeds een deel der angelsaksische pers werkt, Duitschland volkomen koud la ten. WASHINGTON, 22 Nov. (D.N B In de gisteren gehouden persconferentie heeft Huil medegedeeld, dat hij met den IJslandschen gezant, een overeenkomst heeft onderteekend betreffende pacht- en leen hulp voor IJsland. Het betreft echter meerde principieel© toezegging van een dergelijke hulp zoo zeide hij, dan om vastlegging van bijzon derheden. In politieke kringen concludeert men uit deze mededeeling van Huil, dat het accoord in de grootste haast is ondertee- kend om de IJslandsc'he regeering te hel pen de moeilijkheden tengevolge van de door de Amerikaansche bezetting van het eiland enorm gestegen kosten voor levensmiddelen tegen te gaan. warme maaltijden te bereiden of te doen bereiden. i Hiertoe behooren: niet in gezinsver hand wonende personen als b.v. alleen wonende ongehuvvden, zij, die op ka mers of in pensions wonen, studenten en anderen, die niet in staat zijn hun middagmaal te bereiden, of te doen be reiden, ook al zijn zij in het bezit van een boterkaart. Voorts invalide personen of personen, die door ziekte of gebreken niet in staat zijn om in hun strikt noodzakelijk le vensonderhoud te voorzien en dientenge volge hulp krachtens de bepalingen van de armenwet ontvangen. Tevens kunnen ook alle overige perso nen, die op eenigerlei wijze hulp voor levensonderhoud van overheidswege ont vangen en wier inkomen gemiddeld ge lijk is aan de ter pte.atse krachtens dè armenwet verstrekt* steunbedragen, daarvoor in aanmerking komen. Consumenten der keukens wier fi nancieele positie zulks toelaat zijn verplicht den kostprijs der portieè te vergoeden. De beoordeeling, welke personen op grond van deze richtlijnen voor het ont vangen van warme maaltijden uit de centrale keukens in aanmerking komen, berust van 1 December a.s. af hij de N.V.D.-instanties en wel zooveel mogelijk bij de buurtschapshoofden. Het zal dus slechts mogelijk zijn het eten af te halen of de daartoe benoodigde kaartjes aan de keukens te koopen tegen verlegging van een door het desbetreffende buurt- schapshoofd onderteekende en afgege ven verklaring. Voor het afgeven van de verklaringen zal een aantal punten in acht genomen worden: Ten einde de eerste uitgifte onder geen enkele voorwaarde langer op te houden aan strikt noodzakelijk is. moet aan alle personen (gezinnen) welke momenteel eten uit de centrale keuken betrekken, onmiddellijk en zonder meer een verkla ring worden afgegeven. De verklaringen mogen ten hoogste voor den duur van vier weken worden uitgereikt, nl. over de periode van 1 tlm. 27 December 1941. Aan de hand van de gestelde richt lijnen zal het buurtschapshoofd dienen na te gaan of de betrokken persoon in derdaad gerechtigd is eten uit de cen trale keuken te betrekken. De veretrekking zal door de centrale keukens geschieden tegen den vastge- stelden kostprijs. Houders van vetkaar ten kunnen de porties tegen den vastge- stelden verminderden prijs krijgen, Van 28 November tot 5 December wordt in Weenen een Mozartweek ge houden. De Duitsche Rijkspost geeft ter gelegenheid daarvan twee speciale postzegels van 6 en van 4 pfennig uit. (Scherl m-) AUSTRALISCHE TROEPEN TE SINGAPORE BERLIJN. 21 Nov. (D.N.B.). Naar Reuter uit Singapore meldt, zijn daar wederom aanzienlijke Australische ver sterkingen aangekomen, waaronder manschappen voor de bediening der speqiale wapenen. W OOR velen, die zoo gaarne de oogen Y sluiten om maar geen dingen te aan schouwen die zij om persoonlijke rede nen liever niet zien gebeuren, wordt het hoe langer hoe moeilijker om in de rol van „Ziende blind en hoorende doof" te blijven volharden. Men zal toch zeker niet kunnen ont kennen, dat er in ons land het een en ander gebeurd is sedert dien 14en Mei, dat onze eigen regeering de beenen narn. De leege plaats die deze regeering als eenig aandenken achterliet, werd door een andere overheid ingenomen en wel een overheid, die sociale opvattingen huldigt welke hemelsbreed verschillen met de reeds bestaande. Dat de maatregelen op sociaal gebied, welke dienovereenkomstig na den lien Mei genomen werden ook he melsbreed verschillen met vroeger geno men maatregelen, zal voor eiken zelfs den onwelwillenden toeschouwer, nu zonder meer wel duidelijk zijn. Waar vroeger de werknemer, ondanks het humanistisch geleuter van zijn de mocratische vakbonden, door zijn o zoo liberalen werkgever liefst beschouwd werd als een citroen waarin naar harte lust geknepen kon worden, is dat nu toch zeker niet meer het geval. Zelfs de onwelwillende toeschouwer kan dit niet ontkennen. Dat het werkloozenheir, dat vóór den oorlog regelmatig 400.000 tot 500.000 le den telde, n u met een werkelijk verbluf fende vaardigheid wordt omgetooverd in een leger van werkers, kan men ook niet ontkennen. Evenmin als men kan of durft ont kennen, dat de kleine hoer nu eindelijk de kans krijgt zekere rechten te laten gelden op den grond, dien hij en hij al leen ten bate van zijn volk bewerkt, zon der hierbij naar de pijpen van kapita listische speculanten te moeten dansen Dit zijn slechts enkele grepen uit den schat aan voorbeelden, die eiken toe schouwer ter' beschikking staan. Maar zoo dit wordt erkend, is men het er dan niet mee eens? Verwerpt men dan deze feiten, die toch niets meer of min der zijn dan het logisch gevolg van een daadwerkelijke Christelijke naastenlief de? Neen, men zal ze niet, verv/erpen, omdat men in zijn hart de juistheid er kent van den strijd tegen meedoogenloos Kapitalisme. Deze strijd tegen bet uithui tings sys teem dat men Kapitalisme noemt, werd reeds jarenlang vóór den lOen Mei 1940 door Mussert en zijn N.S.B. ter hand ge nomen. Hoe graag wij ook op eigen kracht de overwinning hadden behaald, de Voorzienigheid heeft nu eenmaal Duitschland aangewezen om in te grij pen en de leiding op zich fe nemen. Ook in ons eigen land. Helaas, maar nood zakelijk en onvermijdelijk. Zouden wij nu aan den kant willen blijven staan, of willen wij terwille van ons volk en vaderland ook medestrij den? Het. gaat-nu namelijk ook om ons zelf en om ons gezin. Bedenkt eens. hoe ditzelfde Kapitalisme er in zijn doods strijd niet voor terugdeinst orh in den vorm van een joodsch-angelsaksische blokkade te trachten de geheele jeugd van ons Europa dus ock van ons Ne derland aan een ondervoeding prijs te geven. Het Kapitalisme mof.t en zal vernie tigd worden. Ook zonder ons zal dp strijd worden volbracht Maar dat willen wij niet. Ook wij scharen ons achter Mussert en zijn N.S B. om den opmarsch mede te maken met Duitschland tegen het Kapi talisme. TOKIO, 22 Nov. (D.N.B.Volgens Domei hebben bevoegde Japansche krin gen verklaard, dat bij het heele. Japan sche volk de onoprechtheid der Sovjet unie, die poogt een verantwoording te genover Japan voor de verliezen aan schepen en menschenlevens van zich af te schuiven, sterke ontstemming heeft verwekt. Dezelfde kringen wijzen erop, dat Ja pan sedert het uitbreken van de vijande lijkheden tusschen Duitschland en de Sovjetunie, in den geest, van het neutra- liteitspact tusschen laatstgenoemd land en Japan, de strikste neutraliteit in acht heeft genomen, al hebben landen, die Ja pan vijandig gezind zijn onware berich ten verspreid, als zou Japan bet uitbre ken van het conflict gebruiken om in troebel water te visschen. De Japansche regeering heeft in de buitengewone zitting van den rijksdag gewezen op de neutraliteit van Japan, hetgeen als den wil kan worden be schouwd om den wereldvrede te hand haven. Daar ook de vice-chef van het bolsjewistische inlichtingenbureau, Lo- sofski. heeft verklaard, dat de Sovjet- Unie op de neutraliteit staat, beschouwt het Japansche volk de mijn-incident en als een barometer voor de oprechtheid der Sovjet-Unie en verwacht het een spoedige bevredigende regeling. BRAND IN SANATORIUM IN DE VER. STATEN NEW YORK. 21 Nov. (D.N.B.). Bij een grooten brand in een particulier sanatorium in Amityville op Long Is land, zijn zes patiënten om het leven gekomen. 's GRAVENHAGE, 22 Nov. De se cretaris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijd vak van 22 November 1041 tot en met 3 Januari 1942 elke der met ,.23" genum merde bonnen van do met „S" en „T" gemerkte petroleumkaarten. recht geeft op het koopen van twee liter petro leum voor verlichtingsdóéleinden. Nadrukkelijk wordt er do aandacht op gevestigd, dat de met „22" genummerde bonnen niet mogen worden vernietigd, doch daarentegen zorgvuldig dienen te worden bewaard. fN duizenden huiskamers wordt of ge- stemd op Hilversum Binnen enkele oogenblikken zal een be kende stem voor den luidspreker klin ken dan spreekt Max Blokzijl. Gemoedelijk en rustig bespreekt hij de moeilijkheden en problemen van dezen tijdKalm weerlegt hij beschuldigingen, maar ook fel trekt hij van leer tegen dc betweters en de saboteurs. Als Max Blokziil spreekt, dan vatten de ouderen onder ons weer moed. terwijl de jongeren de lust in zich voelen opkomen om aan te pakken, af te rekenen met het verleden, de handen uit de mouwen te ste ken en Ie strijden voor de toekomst van ons land. Als Max Blokzijl spreekt, dan wordt er een oproep gericht tot de besten onder ons. Het is de leeftijd van de toehoorders, die de taak bepaalt. De ouderen hebben tot plicht het thuisfront te versterken. De jongeren hebben te bewijzen dat wij Ne derlanders inderdaad, als 't noodig is. te wapen te snellen voor ons vaderland, pal staan voor ons land. striiden voor de toe komst van ons volk. Dat doen onze vrij willigers, in de gelederen van ons legioen, dat optrekt daar in het Oosten, waar de bolsjewiek vernietigd wordt. Max Blok zijl spreekt, hij vertelt van den nieu wen tijd. hii pleit voor een beter be grip. hij wekt op. om daden te stellen te genover het geleuter van anderen. Landgenpoten, luistert naar hem. riiaar luistert met aandachtJonge luisteraars, trekt de consequenties, doet uw plicht. Het vaderland heeft u noodig om te be ginnen daar in liet Oosten Versterkt ons legioen, schaart u aan de zijde van onze vrijwilligers, meldt u aan bii het Vrijwilligerslegioen „Neder land", Koninginnegracht 22. 's-Gravcn- hage. Een zware taak wacht de leden van de Nederlandsche ambulance, die binnen zeer korten tijd naar het Oostfront vertrekt Vrijwillig hebben deze mannen zich ge meld om deel te nemen aan dit mooie, doch moeilijke werk, vrijwillig zetten zij hun leven in, want de arbeid van de am bulances is niet zonder gevaar. Uw steun verdienen deze mannen. Zorgt u er voor. dat de Nederlandsche ambulance over de beste uitrusting kun beschikken en blijven beschikken. Stort uw bijdrage op girorekening 8-7-6-0-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage 's-GRAVENHAGE, 22 November. Rijksperschef dr. Dietrich is op uitnoo- diging van den rijkscommissaris voor het. bezette Nederlandsche gebied, rijks minister Seyss Inquart, voor een kort bezoek in Den Haag aangekomen. De rijk6perschef maakte van de gele genheid gebruik om Vrijdagmiddag met de Duitsche persvertegenwoordi gers in Nederland een kameraadschap pelijke bijeenkomst te hebben. Des avonds ontving rijksleideF dr. Dietrich Duitsche en Nederlandsche journalisten voor een ongedwongen gedachten wisse ling. Hierbij waren o.m. aanwezig de commissaris-generaal Schmidt en de secretaris-generaal van het departement voor volksvoorlichting en kunsten, prof. dr. T. Goedewaagen. LEERKRACHTEN VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT 's-GRAVENHAGE, 22 Nov. Het de partement van Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede: Naar aanleiding van de vele binnenge komen vragen om inlichtingen betref fende den oproep in de bladen, waarbij werd medegedeeld, dat leerkrachten op gebied van lichamelijke opvoeding en de sport (heilgymnastiek en massage inbe grepen), zich schriftelijk dienen op te geven bij de afdeelincr L. en S. van 't de partement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming wordt van de zijde van het departement medegedeeld, dat deze oproep beoogt het verkrijgen, van een juist overzicht van de leerkrach ten, die zich op dit gebied bewegen. J Vandaag fZaterdaggaat de zon op om 9.10 uur; onder om 17-42. De i maan gaat op om 12.30 uur onder om 21.39 uur. Zondag gaat de zon op om 9-12 uur; onder om 17.41 uur. De maan gaat op om 13.15 uur; onder om 22 49 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1