iperioriteit der Duitsche jachtvliegers luitschland wil helper van ederland zijn" DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a 'et Duitschland tegen het kapitalisme De dood van Moelders De positie van Mexico DUITSCHLAND'S MILITAIRE TRADITIE Litwinof in Bagdad NIEUWE AANVAL DER BOLSJEWISTEN AFGESLAGEN SCHEEPSGEBREK IN BRITSCH INDIE GROENTENGROSSIERS ZWAAR GESTRAFT Voordrachten over Mozart Frankrijks nationale bibliotheek JAARGANG No. 126 MAANDAG 24 NOVEMBER 1941 &MERSFOORÏSCH DAGBLAD )NNEM£NTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; paand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer f 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. lERLIJN, 24 Nov. (A.N.P.). De tarische Korrespondenz aus tschland schrijft inzake de su- ioriteit der Duitsche jachtvlieg- •en over de Engelsche het vol de: jdens de luchtgevechten aan het alfront, die sedert het voorjaar dagelijks plaa's vonden, is steeds een dat de Duitsche jagers supe waren aan hun Britsche tegen- ers Het aantal neergeschoten uigen tijdens gevechten ♦usschen 'liegt uigen staat in de maand Mei tot 3,35, in Juni 1 tot 5, in Juli I 15, in Augustus 1 tot 11, in Sep 1 tot 16, in October 1 tot 13,6, ten der Duitsche jagers In doorsnee tijdens de genoemde zes maan Duitsche jacrers ongeveer negen zooveel BrDsche jagers neerge- 'n als de eigen verliezen bedroe (eer opvallend is de toenemende oriteit der Duitschers. De oorza- oor hef. buitengewone sterke ver- sticessen der Duitsche en Engel- iagers zou deels gelegen kunnen de groofere geverhtservaring en •gpost der Duitsche vliegers, echter ook in een zekere techni- uperioriteit van de Duitsche Mes- mitt-vliegtuigen. den houw van jachtvliegtuigen zich sedert vele jaren twee fïui- uiteenloopende ontwikkelingen d. nl. een Duitsche en een Engel Het jachtvliegtuig Messerschmitt moest vooral voldoen aan hoo- Iheid en gopde s'ijgcapariteiten de Britsche constructeurs een liegtuig wilden hebben met zoo mogelijke „all round" prestaties n een compromis tusschen snel- ijgsnelheid en wendbaarheid. De liegtuigen Spitfire en Hurricane ilgens deze beginselen ontwikkeld sch beteekent dit, dat de ME 109 sneller is terwijl de Spitfire en de Hur ricane bij een iefs geringere snelheid een betere wendbaarheid vertounen. Thans kan op grond van de tot dusver opgedane ervaringen vastgesteld wor den, dat de beginselen, volgens welke do Duitsche jagers werden ontwikkeld, nl een groofe snelheid met een iets beperk te wendbaarheid, juist zijn geweest. Want in de luchtgevechten tusschen de ME 109 en de Engelsche jagers is steeds weer opnieuw gehlpken, dat dp snellere Duitsche jager in ieder opzicht supe rieur is aan de iets langzamere, doch daardoor heter wpndhare Rntsche ja- eer Dit blijkt duidelijk uit een beschou wing van de tactische eeeevens Bii een aanval bevindt zich vanzelfspreken--1 die jager in het voordeel, die het *ijd stip van den aanval en de annvsMsnnsi tie kan henalen. Dit valt in 't algemeen den snelleren jager te beurt, omdat deze het groote voordeel van de verrassing hezih Bij een gevecht, waarin h°t eene toestel om het andere heencirkelt, is het meer wendbare toestel heter, doch het zal deze superioriteit zelden kunnen benutten, omdat het snellere jachtvlieg tuig het andere toestel hiertoe den tijd niet laat. Dit kan nl dank zij zijn grootprp snelhpid. den strijd ieder oogenhlik af breken of onderbreken om la'er uit een tninsticere aanvalspositie opnieuw aan te vallen. De superioriteit van de Duitsche Mes serschmitt-jagers over de Spitfires en Hurricanes, welke practisch in tallooze luchtgevechten is bewezen, is afdoende op eenvoudige wijze verklaard. De er varen jachtvlieger weet het volgende: de snelheid komt den aanval ten goede; de wendbaarheid en het gevecht, waar bij het aangevallen toestel gaat cirke len, zijn goed voor het uitwijken en de verdediging. Een luchtgevecht kan echter bijna nooit vanuit een verdedigende positie gewonnen worden, doch alleen door den aanval". HUN. 24 November. (V.P.B.). Kameradschaft der Deutschen r sprek dezer dagen de gewe- ftegenwoordiger van den Rijks stads der bezette Nederlandsche len in het gewest Noord-Brabant, er Ritterbusch, oAer de toekomst 'eilerland. De bijeenkomst, die ge- ferd was door de „Deutsch-Nie- idische Gesellschaft", was zeer bozpt. Onder de aanwezigen be nch dr. Krois. persoonlijk refe- an den Rijkscommissaris, die uit laag was overgekomen. Spreker ingeleid door dr. Joachim, be- >lid van de ..Deutsch-Niederlancli Psellschaft" De beer Ritterbusch Pr op dat Duitschland na de be- 2 \an Nederland terstond ge- heeft. invloed op de politieke keling uit te oefenen. i( was ook noodig omdat er in Ten zin een geestelijk vacuum ontstaan en bovendien stond de |che overheid op het standpunt, de Nederlanders als germanen vatbaar voor de nationaal-so- stische idee zouden zijn. Aan- •elilk was het Nederlandsche ïek onder den indruk van het urde en was de stemming uit- 'nd. Later werd de stemming Her. wat ook door spreker ver ft was. Het is onmoeelijk. aldus ker, de Nederlanders te an- eren en het is evenmin moge van de Nederlanders Duitschers laken. Men moet dus volstaan de Nederlanders er aan te her ren. dat ook zij Germanen zijn. deed Mussert. vandaar dat men S.B. vertrouwen stelt. Er is nu wat haat onder de Nederlanders, da[ zal wel voorbijgaan. In ieder voert Düitschland in Nederland flitiek van vertrouwen en zal Ne- I als zelfstandige staat in het van een Germaanschen staten- weldra een eervolle plaats inne waarbij het dezelfde rechten als hland zelf zal hebben. Duitsch- wil tenslotte slechts een helper ederland zijn en wil zich daarbij eiden door gevoelens van vriend- Crootmoedigheid en tact. Wei- al. daaraan twijfelt spreker niet, "land een belangrijk scheppend van het nieuwe Europa zijn. BERLIJN. 27 Nov. (D.N.B.) In uit voerige hoofdartikelen betreurt de Duit sche pers hot groote verlies, dat de Duit sche luchtmacht heeft geleden door den dood van kolonel Moelders Zij herin nert aan de successen van den pas 28- jarigen vlieger,'die zijn beloond met de hoogste onderscheiding voor dapper heid. De Berliner Boersenzci- t u n g schrijft, dat het eskader van Moelders 16 dragers van het ridderkruis telde. „Wij rouwen om hem, aldus het blad, maar wij versagen niet, want wij weten, dat de geest der helden met ons opmarcheert naar de overwinning." BERLIJN. 24 Nov. (V.P.B Naar aan leiding v.- n de overeenkomst usschcn Noord- Amerika en Mexico, waarvan de inhoud in groote lyncn reeds bekend is, zjjn te Berlijn de volgende bijzonderheden ontvangen: Binnen 30 dagen zullen Amerikaanschc en Mexicaansche deskundigen benoemd worden, die tot taak hebben het bedrag der door Mexico te betalen schadeloosstelling voor de in 1938 onteigende Amerikaanschc en En gelsche olievelden vast te stellen. Mexico betaalt de Ver. Staten 40 millioen dollar als schadevergoeding voor het Amerikaansch be zit aan fabrieken en machines. Beide landen hebben zich principieel bereid verklaard tot het sluiten van een handels verdrag. De Ver. Staten zullen Mexico be hulpzaam zijn bij het stabiliseeren van de peso. Amerika zal wederom Mexicaansch koper aankoopen en wel onder de voorwaar den. die tot 1938 hebben gegolden. De Ver. Staten ziin bereid, om de Mexicaansche volkshuishouding door credicten van de ex en importbank te ondersteunen. Dit verdrag is de Deutsche Alge- meine Zeitung herinnert eraan slechts een aanvulling van een voorloopig Amerikaansch-Mexicaansch verdrag, hetwelk onlangs tot stand kwam. nadat er sinds Januari over onderhandeld was. De belang rijkste bepaling van dit voorloopig verdrag was, dat Noord-Amerika voor een periode van V2 jaar geheel het overschot van Mexi caansche exportproducten, waarvoor in het Westelijk halfrond geen kooper gevonden werd, zou afnemen. Daar er van Japansche ziide onder de be kende omstandigheden groote belangstelling bestond voor Mexicaansche olie, behoeft het geen betoog, wat Washington met deze rege ling beoogde. De Mexicaansche regeering heeft thans een oplossing bereikt in de netelige kwestie van de in beslagneming V3n de Amerikaan- sche olievelden; tegelijkerty d echter heeft zij haar gehcele buitenlandsche handel recht streeks van de goede gezindheid der Ver Staten afhankelijk gemaakt. ARGENTIJNSCH VI.IEGSTER OM HET LEVEN GEKOMEN BUENOS AIRES. 24 Nov. (D.N.B.). - De internationale bekende Argentijn fiche sportvliegster en luchtacrobate Carola Lorenzini, is hij een vlicgdemon- stratie hoven het vliegveld Maron om het leven gekomen. Na verscheidene loopings stortte zij van een hoogte van 2rn M neer, waarop haar toestel in brand vloog. THAILAND WIL TINGIETERIJEN GAAN BOUWEN SJANGHAI. 24 Nov. (ANP) Vol gens berichten uit Thailandsche tin kringen is men in Thailand voornemens verschillende tingieterijen te gaan hou wen teneinde een eind te maken aan het Britsche monopolie voor de bewer king van tin, met hoofdzetel in Singa pore. BERLIJN, 24 November. (V.P.B) Onze correspondent meldt: Onder den samenvattenden titel ..Een soldatesk volk", wordt er op het oogenblik in de voormalige keizerlijke residentie Potsdam een tentoonstelling gehouden, welke aan de hand van historische doen menten, boeken en brieven prenten en foto's, een overzichtelijk en aanschouwe lijk beeld geeft van de regeeringsperiodc der Hohenzollern en van het huidis be wind onder Adolf Hitler. Een ruime plants wordt hierbij ingenomen door den groot en keurvorst en Friedrieh Wilhelm I, den strengen soldalenkoningtijdens wiens bewind de basis werd gelegd voor dc thans vermaarde Duitsche weermacht. Tallooze militaire verordeningen en stra tegische ontwerpen uit den tijd van Frc- derik den Groote trekken al evenzeer de aandacht, als historische geschriften en verordeningen uit de regeeringsperiodc van keizer Wilhelm I en diens kleinzoon Wilhelm II. Aan laatstgenoemde herinnert onder meer de officieele ontslagaanvrage van den toenmalig en rijkskanselier, Fuerst Bismarck, welke door den jeugdigen kei zer onmiddellijk werd bewilligd. Van wijlen president Hindenburg krijgen wij het militaire dagboek te aanschouwen, dat hij als jeudig luite nant tijdens den oorlog van 1870/71 met voorbeeldige accuratesse heeft bijgo houden. In een uitvoerig schrijven aan generaal Von Schlieffcn ontwierp graaf Zeppelin zijn plannen voor het bouwen van luchtschepen, welke eenmaal zijn naam zouden vereeuwigen Bij het uit breken van den wereldoorlog schreef de toen al bejaarde generaal Hinden burg aan genera'al-kwartiermeester Von Stein: „U zult zich kunnen voorstellen, met welke gevoelens ik mijn tijdgenoo- ten in militairen dienst zie treden, ter wijl ik zonder eenig geldig motief ge dwongen -ben om thuis te blijven zit ten." Naast dit schrijven vindt men al lerlei documenten, welke herinneren aan de glansrijke overwinning, welke het Duitsche leger onder zijn leiding bij Tannenberg op den Russischen vijand behaalde. In de vertrekken, welke het ontstaan en den toenemenden groei van het hui dige Duitschland aanschouwelijk ma ken. vindt men onder meer de eerste verordening van den Arbeidsdienst, welke een belangrijke rol speelde,in dc geschiedenis der weerbaarheid van het huidige Derde Rijk. Voorts maakt men kennis met de documenten over dc „Heimkehr" der Oostenrijkers cn van het verdere gebied, dat ónder den in vloed van den vrede van Versailles voor Duitschland tijdeliik verloren is gegaan. 'De huidige oorlog is onder den samenvattenden titel „De vrijheidsoor log van Groot Duitschland" een der waardevolste afdeelingen der expositie geworden. Hier krijgt men Adolf Hitler temidden van zijn generaals te aan schouwen, hier vindt men geschriften, welke de politieke onbetrouwbaarheid van Polen tijdens zijn bondgenootschap met Duitschland demonstreeren an wordt d© buitenstaander op de hoogte gebracht van de rol, welke speciaal Engeland daarbij heeft gespeeld. De publieke belangstelling is voor deze merkwaardige tentoonstelling opval lend groot. De begrafenis van General Luftzeugmeister General-oberst Udet te Berlijn. De Führer legt een krans op de baar tijdens de plechtigheid in de eerezaal (Telefoto Hoffmann-StapO NEW YORK, 24 Nov (D.NB) De nieuwe Sovjet-ambassadeur voor de Ver. Staten, Litwinof. is volgens een be richt van United Press, vergezeld van zijn vrouw en zijn secretaris uit Irak in Bagdad aangekomen. Hij nam deel aan een diner bij den Britschen ambassa deur in Bagdad. DE AMERIKAANSCHE EXPORT NAAR SPANJE NEW YORK, 24 Nov. (D.N.B.). Het federale bureau voor den economischen oorlog heeft de vorige week twee ver zoeken om exportvergunningen voor Spanje afgewezen, zoo meldt de New York Herald Tribune. De aanvragen hadden betrekking op asfalt en gaso line. Het verzoek om asfaltexport werd 'gewezen op het motief, dat de zending in Duitsche handen kon geraken cn het voorsrtel van gasoline op het motief, dat de Spaansche behoefte op het oogenhlik voldoende gedekt is. GEEN TRANSATLANTISCHE WEER BERICHTEN MEER NEW YORK. 24 Nov. (D.N.B.) Het officieele meteorologische instituut van het vliegveld van New York heeft de publicatie van de weerverwachtingen voor transatlantische vluchten gestaakt, zoo meldt Associated Press TURKSCH STOOMSCHIP GETORPE DEERD ANKARA, 23 Nov. (D.N.B.) Offi cieel wordt medegedeeld, dat het Turk fiche fi-s. Yenidsje onderweg van Burga* naar Istanboel ter hoogte van Wassiliko getorpedeerd is. Het schip zonk ter stond. Van dp bemanning konden alleen de kapitein en de eerste officier worden gered. Het «chip had geen lading aan boord. De Turksche. regeering heeft een onderzoek ingesteld. Dit is in korten tijd het tweede ge vol van torpedeering van Turksche schepen door Sovjet-duikhoo- ten. De kapitein van het vaartuig ver haalde. dat hij vóór het in den grond boren van zijn schip den telescoop van een duikboot had gezien. Het Japansche stoomschip Takasjio Maroc is in de haven van Moki aangekomen. Het had 864 Japansche gcëvacucerden uit Nederlandse h-Indië aan boord. BERLIJN, 24 November (D.N.B.). Aan het omsingelingsfront van Lenin grad zijn, naar het D.NB. van militaire zijde verneemt, op 21 November in den sector van een Duitsche divisie, weder om uitvalspogingen der bolsjewisten met zware verliezen voor den vijand af geslagen. De bolsjewisten vielen ter sterkte van een regiment, ondersteund door pantserwagens en vliegtuigen, de Duitsche linies aan. In een tegenaanval der Duitsche infanterie werd de vijand teruggeworpen. Hierbij werden tien pantserwagens vernietigd. Tezelfder tijd mislukten in den sec tor van een andere divisie infanterie eveneens twee uitvalspogingen der bols jewisten. Ook hier leden de bolsjewis ten bij hun wanhopige uitvallen zware, bloedige verliezen. Ook in eeri anderpn sector van het Onstplijk front heeft een Duitsche for matie succesvolle gevechten geleverd. In een dapperen aanval heeft een Duit sche voorhoede-afdeeling eener divisie infanterie in weerwil van de moeilijke terreingcstcldhieid en de beijzelde we gen een bolsjewistisch bataljon vernie tigd en zoodoende den tegenstand der bolsjewisten op deze plaats gebroken. De strijd rond Moskou Door samenwerking van infanterie en artillerie hebben Duitsche troepenafdce- lingen op den 20sten November in het gebied ten Zuiden van Moskou opnieuw sterke veldstellingen der bolsjewisten opgerold. De Duitsche troepen hebben daar mede een nieuwe bres geslagen in de bolsjewistische verd e d i g i n gs we rk en rond Moskou. De vertegenwoordiger van het Japan sche blad A s a h i S jimboen te Mos kou, die thans naar Samara is vertrok ken, meldt, dat men in de straten van Moskou bijna uitsluitend oude mannen, vrouwen en kinderen ziet. De stad maakt een troosteloozen indruk. Alle jonge mannen schijnen naar het front gestuurd te zijn. Op pleinen en in plant soenen krijgen de arbeiders hun eerste militaire opleiding: men toont hun, hoe geschoten en het anti-tankgeschut be diend moet worden. Men is vrijwel ge reed met het opwerpen van barricades, waarmede einde October begonnen werd. Deze barricades zijn vooral ver sterkt in de richting, waaruit men de Duitsche troepen verwacht. STOCKHOLM. 24 Nov. (A.N.P.) Naar het Amerikaanschc handelsorgaan Foreign Commerce Weekly, meldt, valt ook in Britsch-Indië het groote tekort aan scheepstonnace steeds meer te bemerken door een sterke in krimping van den invoer. De import van artikelen welke voor het levenson derhoud niet terstond van essentieel be lang zijn. heeft men geheel moeten sta ken. doch ook de toevoer van belangrij ke voedingsmiddelen als b.v. rijst, ver toont een belangrijken achteruitgang Als gevolg van de invoermoeilijkheden zijn ook alle door Engeland gepropa geerde plannen voor de oprichting \an een voor Engeland werkende Indische wapenindustrie nog zeer problematisch. De uitvoering van die plannen stuit in de eerste plaats op de prachtische on mogelijkheid om de nondige bedrijfs inrichtingen en grondstoffen te verkrij gen. Groot-Brittannië zelf valt op het oogenhlik, als leverancier geheel uit cn ook de Ver. Staten kunnen de hennodig de artikelen uit ijzer, staal en aluminium niet leveren, zelfs niet wanneer men af ziet van de kwestie der verscheping. Tegenover den gebrekkigen invoer staat aan den anderen kant een groot over schot aan Britsch-Indische landspm- ducten, vooral aan jute Do hehomvde oppervlakten van verschillende produc ten is daarom reeds aanzienlijk beperkt. Onder leiding van den districtscom mandant voor de prijsbeheersching en in samenwerking met de C.C.C.D. is te Amsterdam tegen prijsopdrijvende groentengrossiers opgetreden op een wijze, waardoor de schrik erin is ge komen Des morgens verschenen enkele con troleurs en politieagenten op de centrale markt. Snel werden de niets vermoeden, de grossiers: S. de Graaf, W. van Smeer dijk en C. Bras. die op grond van een kort voorafgaand onderzoek verdacht werden van het berekenen van te hooge prijzen gearresteerd. Enkele oogenhlikken later verscheen reeds een politieauto op het marktter rein en werden de verdachten overge- hracht naar het gebouw van dc inspec tie voor de priisbeheersching. waar on middellijk met het verhoor van verdach ten en getuigen een aanvang werd ge maakt. 13 grossiers werden veroordeeld door den inspecteur voor de prijs beheersching tot boeten, varicerende van 500 tot 1000, publicatie van de vonnissen in de dagbladen en sluiting van hun bedrijven geduren de 6 tot 8 maanden, gepaard gaan- do met het verbod tot uitoefening van het beroep van grossier in groenten en fruit. In één geval werd zelfs de sluiting van het bedrijf voorgoed bevolen. Enkele dagen geleden heeft dc inspec teur voor de prijsbeheersching dé gros siers ip groenten en fruit van Schaik en de N.V. Keizers Fruithandel, die eveneens op ernstige wijze zich aan prijsopdrijving hadden schuldig ge maakt, veroordeeld tot boeten ten be drage van 2000 en sluiting der bedrij ven voor den tijd van 4 maanden, even eens met het verbod tot uitoefening van het beroep van grossier voor denzelfden tijd. Van de N.V. Keizer werd boven dien een voorraad fruit ter waarde van 13.000 tot 14.000 verbeurd verklaard. AMSTERDAM, 24 Nov. In dc aula van de Deutsche Oberschulc aan de Ruysdaelstraat te Amster dam, is vandaag de eerste van een reeks voordrachten gehouden, wel ke gewijd is aan Wolfgang Ama- déus Mozart. De resultaten van de in het vorig seizoen door de Deutsche Obersehule ingerichte culturccle middagen waren zoo verheugend, dat men met vertrou wen ook deze Mozart-herdenking \oor de wintermaanden organiseerde. En ook nu bleek dc belangstelling weer verras send groot. Vele muziekliefhebbers, waaronder ook dc gevolmachtigde van den rijkscommissaris voor de stad Am sterdam. senator dr. Böhrrickcr. beluis terden het met zorg samengestelde pro gramma. dat door leden van het Con certgebouworkest werd uitgevoerd. Nadat dit orkest onder leiding van Jacques Beers, leeraar aan de Deutsche Obersehule. op boeiende wijze de symphonic in D-Dur K. V. 19. welke Mo zart op 9-jarigen leeftijd in Londen componeerde, had gespeeld, sprak «ie directeur van de Duitsche Obersehule dr. Carter Kniffler, over „Mozart in Ne derland". Dr. Kniffler schetste hoe de familie Mozart van Salzburg uit de groote Europeesche reis begon en hij wees er op, dat Leopold Mozart met deze reis geen andere bedoeling had dan zijn zoon gelegenheid te geven de belang rijke centra te leeren kennen, omdat hij wist. dat dit den jongen, wiens groot talent hij reeds ontdekt had. \an bijzonder nut zou zijn. Dr. Kniffler gaf in zijn zeer interes sante voordracht een duidelijke karak- terteekening van den jeugdigen Mozart, die in geen enkel opzicht de allure van een wonderkind had, doch een fris- sche. gezonde knaap was, met geniale gaven. De zeer geslaagde middag werd be sloten met oen uitstekende vertolking (Van onzen Parijschen correspondent) P)E gemiddelde Parijzenaar weet van de Bibliothèque Nationale weinig meer dan dat men er boeken bewaart, waarin oude en gepensionneerde heeren met grijze haren, een speciale toegangs kaart en een lorgnet bladeren. Hij ver moedt niet. dat het oude gebouw aan de rue de Richelieu de belangrijksto bibliotheek ter wereld bevat, belangrij ker zelfs dan die ten Vaticanc. Niet immer is het paleis, hetwelk Ma- zarin van een president van het Parij- sche parlement kocht, do bewaarplaats der Fransche bibliotheek geweest. Sinds Karei den Vijfden, die den grondslag voor de bibliotheek legde, is zij gehuis vest geweest te Fontaincbleau, in het Louvre, in de rue de la Harpe. in de rue Vivienne, totdat Colhert het hotel de Nevers aankocht, dat een deel uitmaak te van het paleis van Mazarin, het met de huizingen van Tuboeuf en Chivry verecnigde en zoo een geheel schiep, waaraan in 1854 de architect Labrousso zijn tegenwoordig aspect gaf. Daar zijn de 4.5 millioen boeken ondergebracht, de 125.000 manuscripten, de 240.000 mun ten en medailles, do 4500 gegraveerde steenen, de vijf millioen kranten, de drie millioen prenten, de 200.000 landkaarten en nog een klein millioen kunstvoorwer pen bovendien. Het oordeel van dien dcnkhecldigen gemiddelden Parijzenaar is niet geheel ongerechtvaardigd. De nationale biblio theek was tot dusverre weinig meer dan een plaats, waar een groep van heelcen halve geleerden, snuffelaars in de his torie. journalisten, die altijd iets hebben na te slaan, studenten die voor hun dis sertatie werkten en andere boekenwur men, zich thuis voelde. De nieuwe directeur van dc biblio theek, Bernard Fay, is van mecning dat zulks moet veranderen. Het museum moet het centrum worden van intellec tueel leven, een onderdeel van den ar beid tot verheffing des volks, een levend volksbezit in den waren zin des woords De deuren der bibliotheek moeten wijd openstaan voor ieder, een iegenlijk moet deel hebben aan de culhiur. Om dit doel te bereiken wordt er mo menteel veel gewijzigd in het grijze ge- houw aan de rue de Richelieu. De ad ministrntieve diensten zullen verhuizen en in den opengekomen linkcrvleu gel van het huis wordt een departe ment voor dc muziek ondergebracht. Men zal er, dank zij de goede zorgen van den heer de Van, conservator dor muziekarchieven van Parijs, die tevens dc beschikking kreeg over de archieven van Opera en conservatorium, alle mu ziek kunnen vinden, welke ooit werd geschreven, alle instrumenten van vroe ger en later en zelfs een concertzaal waar met name dc muziek van onbe kende Fransche componisten zal worden gespeeld. Een geografische afdecling wordt ge vormd. waarvan de bestaande Soeiété de Geographic een onderdeel zal uit maken, zonder nochtans haar zelfstan digheid te verliezen. Deze afdeeling. ondergebracht in do voormalige studievertrekken van Maza rin, bezit de rijkste collectie documenten van geheel Europa. In een depen daneo welke door een ondergrondschc gang met de bibliotheek is verbonden wordt een centrum van economische documen tatie gesticht die van wereldhctcekenis belooft te worden. Het prentenkabinet zal de rue Berrver verlaten en zich even eens in de nationale bibliotheek vestigen en ten slotte zijn er nog zalen beschik baar waar mettertijd een corporatieve school wordt ingericht voor bibliothe carissen. Aldus hoopt de heer Fay tot zijn doel te geraken: de bibliotheek een centrum van geestelijk leven. En niet slechts voor Frankrijk. Reeds thans bestaat de uit wisseling van hoeken met alle Europee sche bibliotheken. Die samenwerking kan worden uitgebreid, in den zin bij voorbeeld van wedcrzijdsche bezoeken van bibliothecarissen, volontairenarbeid van jongeren die tot dit belangrijk ambt worden opgeleid Plannen daarloe zijn in onderzoek. Er waart een nieuwe geest door dc gangen van de oude Bibliothèque du roi en een doode boekerij zal straks tot een levend volksbezit worden. T. O. „PROPAGANDA EN RECLAME" 's-GRAVENHAGE. 24 Nov. Het poli tiek weekprnatje van Max Blokzijl, dat hij van 19.4520.00 uur over den zender Hilversum 2 houdt, heeft tot titel: „Propaganda en reclame". Vandaag verduisteren om 17.40 uur Vandaag (Maandag) gaat de zon op om 9.14 uur; onder om 17-40 uur. Dinsdag gaat dc zon op om 9.16 uur; onder om 17 38 uur. door de leden van het Concertgebouw orkest van do symphonic in Es-Dur K. V. 16, en do, symphonic in B-Dur, K. V. 22, respectievelijk in 1764 te Londen en in 1765 te Den Hang door Mozart ge componeerd. Zondag 14 December zal als tweede thema worden behandeld „Mozart op reis". Er zullen allerlei liederen cn quatremains ten gehoore worden ge bracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1