)e pachtverordening 5 jaar anti-kominternpact Amerika bezet Nederlandsch koloniaal bezit Verantwoording )RGANISATIE VAN ICHTVERHOUDINGEN Generaal der vliegers Wilberg verongelukt r n Met Duitschland tegen het kapitalisme Thans ook Suriname in „bescherming' genomen MUSSERT HEEFT GELIJK GEKREGEN JAARGANG No. 127 DINSDAG 25 NOVEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD )NN£MENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ,-GRAVENHAGE, 25 Nov. Omstreeks de helft van het landbouwareaal in rland wordt door pachters bewerkt. De wettelijke regeling van de pacht- )udingen op landbouwgebied heeft derhalve buitengewoon groote beteekenis. indien de grondregel „boerenland in boerenhand" in den loop der komende door de nieuwe agrarische- en grondpolitiek wordt verwezenlijkt en liet •el der pachthoeven daardoor verminderd, zal desondanks de pacht als litatievorm van het bouwland niet geheel verdwijnen, doch naast den boe- gendom steeds een rol van beteekenis spelen. In een tijd, waarin door de hting van den Nederlandschen Landstand de plattelandsbevolking zijn ve. definitieve beroepsorganisatie heeft gevonden, behoort ook een defini- regeling van de pacht tot de dringendste werkzaamheden. )p pachtwet van 1937 heeft reeds den eersten stap gedaan naar een recht- lige regeling tusschen pachter en verpachter. De pachtwet van 1937 had vel aanzienlijke gebreken, die allerzijds werden ingezien en niet in dc te plaats ook door de kringen, die thans de dragers van de nieuwe beroeps- lisatie zijn geworden. Door een reeks uitvoeringsverordeningen en aanvul- bepalingen zijn enkele der hinderlijkste gebreken reeds verzacht. Des- nks is daardoor de noodzaak voor een grondige hervorming niet opgeheven, endeel. slechts te dringender geworden. Deze hervorming is nu tot stand non door de gepubliceerde pachtverordening en wel door middel van uit zo, zorgvuldige voorbereiding, waaraan behalve de beide betrokken ministe- Landbouw en Visscherij en Justitie, een reeks erkende deskundigen heeft ?nomen. Allo uitgevaardigde uitvoeringsverordeningen en de bruikbare gedachten van de huidige pachtwet zijn thans samengevat in een werke- eenheid. Feitelijke inhoud (egenstelling tot dc oude pacht- ©t. die een pachtovereenkomst Qcipieel voor onbepaalden tijd ii» verklaarde, overigens met de rking, dat zij tot het twaalfde htjaar kan worden opgezegd, der dat den pachter rechtsmid- in openstaan, brengt de nieuwe htregeling vaste perioden en wel r boerderijen als geheel voor den ir van twaalf jaar en voor losse denjen voor den duur van zes rdoor heeft iedere pachter een pachttijd, waarbinnen hij over lgemeen geen opzegging hoeft te ichten. De pachter kan derhalve ■xploitatie op geruimen tijdsduur iten en ten bate van het algemeen x>gste rendement uit den hem toe- uiwden groncMialen. variable pachtcanon is princi- ontoelaatbaar, omda.t daardoor erschuivingen van de agrarische eten, die slechts worden uitgevaar- lot instandhouding of versterking lp rentabiliteit van het bedrijf op wijze niet den exploiteerenden er. doch den verpachter tea goede n komen. Uitzonderingen zijn mo- vooral voor overeenkomsten 'ij de pacht bestaat uit een deel Ic opbrengst van het land. icpahng gehandhaafd, dat pachtover- nsten schriftelijk moeten worden vast- doch in aansluiting op een reeds ver- n uitvoeringsverordening is in zoo- ook plaats ingeruimd aan mondelinge >ereenkomsten. dat elk der partijen iriftelyke vastlegging door de autori- kan cischen. verbod omtrent wijziging in de bestem en het gepache land, opgenomen in )ntract, kan worden opgeheven door chtcontrole, vooral indien dit verbod is met de vermeerdering van de pro- of met een exploitatie in overeen- ing met de behoeften van den tyd. De pacht bescherming gcnstelling tot het huidige recht, geen verlenging van de pacht kan volgens de pachtverordening ia afloop der pachtperiode van 12 aar een paclft door den pachtrech- orrlen verlengd. Als de verpachter zijner familieleden het stuk land onlijk wil bewerken, kan een der- e verlenging principieel niet ge- don. deze mogelijkheid tot verlenging ligt r kernen van de nieuwe pachtverorde-' De pachter, die zijn bedrijf goed heeft kr'ygt het recht, dat het gepachte >em principieel ter beschikking wordt gedurende een nieuwe pachtperiode boerderijen 12 en bii landerijen 6 jaar 'gt. Het recht van den pachter op ver- van de overeenkomst moet echter Tens vinden, als de eigenaar zelf de 'alie weer ter hand wil nemen, daar het eigendomsbegrip op ongewenschte zou worden ondermijnd. In dit geval et recht van deh eigenaar voor dat van achter en daarmee blijft de pacht in telling tot erfpacht en beklemrecht ge recht met beperkten tijdsduur, en? wijziging van pachtregelingen zijn ikbare bepalingen van de huidige pacht ergenomen. Vooral kan telkens na ver- an drie jaar de pachtcontrole op ver- an een der partijen dc pachtvcrgoedin- pnieuw vaststellen, indien de goede dit verlangt. De goedkeuringsprocedure der grootste tekortkomingen van huidige pachtwet bestond daar- bii de goedkeuring van paeht- enkomsten zoowel de pacht rechter 'k de pachtbureaux bevoegd waren 'oze procedure, die leidde tot een uiteenloopende goedkeurines- ktijk en daardoor vooral tot groo- verschillen in de pachtvergoe- is ge nificeerd. pachtbureaux. die hun n"f in de ■jik hebben bewezen, worden pu I i^rhtelijke lichamen met den naam l'dkamer" en zijn alleen bevoegd de goedkeuring van pachtovereen 'en. henevens voor alle andere be nden van zuiver economisch karak- I idens den duur van een pachtover- I >mst. I egenstelling tot het geldende recht kan l°fidkamer bü de goedkeuringsprocedure Ichtvergoeding ook tegen den wil van 'n definitief bepalen. Volgens de oude vet moest de pachtcontrole de overeen- nietig verklaren en kon dan den I^t voor den duur van ten hoogste 2 Ihet gebruiksrecht vorleenen op voor waarden als juist geacht door de controle. B\j nietigverklaring en goedkeuring moeten de grondkamers in de eerste plaats de alge- meene belangen van den landbouw in het oog houden en eerst in de tweede plaats de belangen van partyen. Dientengevolge zullen zy overeenkomsten nietig verklaren, indien de aspirant-pachter ondeugdelijk is of indien daardoor een bedrijf w-ordt verkaveld, voor al door gescheide verpachting van land- en bedrijfsgebouwen. In alle overige gevallen zal de grondkamer de overeenkomsten niet nietig verklaren, maar de overeenkomst op een gezonde basis plaatsen door wijzigingen naar haar goeddunken. Als compensatie voor de uitbreiding van het recht der grondkamer by de goedkeuring van pachtovereenkomsten is de mogelijkheid tot beroep by een centrale grondkamer in gevoerd. De pachtrechters WOOR alle geschillen, die uit een v pachtovereenkomst voortvloeien met inbegrip van een vordering tot ontrui ming, zijn overeenkomstig de huidige regeling de pachtkamers van de recht banken" bevoegd. Als beroepsinstantie blijft de pacht kamer van het gerechts hof te Arnhem bestaan De bevoegdheid van den pach'rechter blijft evenwel beperkt tot zuiver iuri- nische geschillen. Bij strijdvragen van zuiver economischen aard, vooral no pens de vergoeding van verbeteringen die de pachter heeft aangebracht, is de grondkamer bevoegd. Grensgevallen E huidige pachtwet werd veelal ontdoken omdat de eigenaar een zetboer in dienst nam. Deze ont duiking wordt thans voorkomen, daar dergelijke overeenkomsten eveneens aan goedkeuring van de grondkamers onderhevig zijn, die overigens niet den inhoud hebben te onderzoeken, doch slechts moeten nagaan of verpachting niet doelma tiger is. Dit voorjaar was het krachtens de vorderingswet noodig gras- en hooiland ook voor zoover het niet was verpacht, opnieuw te verdeelen. Om deze toestan den te voorkomen kunnen de grondka mer© voor overeenkomsten omtrent ex ploitatie van gras- en hooiland en voor weideovereenkomsten bijzondere bepa lingen uitvaardigen. Overgangs- en slotbepalingen ("\NDER de nieuwe pachtverordening vallen alle pachtovereenkomsten, ook als zij tot dusver niet onder de be scherming van de pachtwet vielen, daar zij voor 1 Januari 1936 waren gesloten. Alle huidige pachtovereenkomsten, die voor onbepaalden tijd zijn geslo ten, worden geacht voor een zeke ren tijd te zijn aangegaan en wel voor 12 jaar. voor zoover het boer derijen betreft, en wel voor 6 jaar, voor zoover het over landerijen gaat. Ook pachters, die na nietig-verkla- ring'van hun pacht nog gebruikerecht hebben, kunnen in het genot van een langdurige pachtovereenkomst geraken. De pachtprijsstopverordening wordt op geheven. In plaats daarvan komt de mogelijkheid de pacht vergoeding van alle bestaande pachtovereenkomsten door de grondkamers te laten contro leeren. Daarmede is dc mogelykheid geschapen om pachtovereenkomsten, waarvan de inhoud niet te rijmen valt met dc huidige beginse len. hieraan aan te passen. Packers en ver pachters. die gebruik gillen ruaxen van deze mogelykheid, moeten een desbetreffend ver zoek binnen een half jaar. nadat deze ver ordening in werking is getreden, bij de grondkamer indienen. De grondkamer kan deze wijziging, zoo noodig mot terugwerken de kracht tot het begin van het loopende pachtjaar. invoeren. De invoering van een pacht op langen ter- myn met aanspraak op verlenging is ook in aanmerking genomen -by het recht op scha deloosstelling van den pachter, die van het gepachte stuk land in het algemeen belang afstand moet doen. De schadeloosstelling van een pachter, die zyn land moet ontruimen in geval van ont eigening of van r quisitie, kan ook de ge derfde exploitatie voor een grooteren ter mijn omvatten dan de twee jaar, die dc hui dige wetgeving voorschreef. Vandaag verduisteren om 17.38 uur Vandaag (Dinsdag) gaat de zon op om 9-/5 uur; onder om 17.38 uur. De maan gaat op om 14 23 uur. Woensdag gaat de zon op om 9.17 uur; onder om 17 37 uur. De maan gaat op om 14-49 uur; onder om 1-08 uur. BERLIJN, 25 Nov. (D.N.B.) De ge neraal der vliegers Helmuth Wilberg, is op 20 November tijdens een dienstvlucht doodelijk verongelukt tengevolge van het neerstorten van zijn vliegtuig. Met hem heeft een der oudste vliegerofficio- ren der Duitsche weermacht den vlie- gerdood gevonden. Generaal Wilberg had in Juli 1937 een groot aandeel in de vorming van het legioen Condor. In Maart 1938 nam hij als generaal der vliegers ontslag uit den actievcn dienst. Bij het uitbreken van den oorlog werd hij echter opnieuw aan gesteld als commandant voor de oplci ding van piloten. Een tragisch lot maakte een plotseling einde aan zijn soldatenleven. Tezamen met den gene raal kwam lt. kol. Kuerbs als, piloot om het leven. DAKAR TROUW AAN VICHY VICHY, 24 Nov. (A.N.P.). Het stads bestuur van Dakar heeft aan maar schalk Pétain een telegram gezonden, waarin, na het verongelukken van gene raal Huntzinger en het aftreden van ge neraal Weygand. nogmaals wordt ver klaard, dat Dakar onvoorwaardelijk achter de regeering van Vichy staat. v. „BERLIN-ROM-TOKIO" OVER: BERLIJN, 25 Nov. (A.N P.). In het Novembernummer van het tijd schrift „Berlin—Rom—Tokio" ver scheen van de hand van Von Stud- nitz ëen artikel onder het opschrift: „Wereldbeschouwing en buitenland- sche politiek", waarin o.a. het vol gende gezegd wèrdL' „Op 25 November zijn vijf jaren ver- loopen sedert de onderteekening van de Duitsch-Japansche overeenkomst tegen de communistische internationale. In dit als anti-komintern pact bekend geworden verdrag kwamen de beide mogendheden overeen, elkaar wederzijds op de hoogte te houden over de actie van dc commu nistische internationale, te beraadslagen over de noodige afweermaatregelen en die maatregelen in Aauwe samenwer king uit te voeren. De overeenkomst ontstond uit het inzicht, dat het doel van do communistische internationale is, de ondermijning en overweldiging van de bestaande landen, en ook uit de over tuiging, dat de inmenging der komintern in de binnenlandsche verhoudingen der landen niet alleen een bedreiging vormt voor hun vreedzaam bestaan cn hun so cialen bloei, doch ook voor den wereld vrede in het algemeen. Het sprak daar om vanzelf, dat de toetreding tot de Duitsch-Japansche overeenkomst van het begin af aan open stond voor alle landen, die zich door de ondermijnende actie van de komintern evenzeer be dreigd gevoelden en bereid waren de zelfde afweermaatregelen te nemen. Naar men weet heeft een geheele reeks mogendheden zeer spoedig van deze mo gelijkheid gebruik gemaakt. Italië, Span- STOCKHOLM, 24 Nov. (A.N.P.). De naar Londen uitgeweken voormalige N e- derlarïdsche regeering heeft een communiqué gepu bliceerd, waarin verklaard wordt, dat de bauxiet-mijnen in Suriname, die ruim zestig procent van de behoeften der Amerikaansche aiuminium-in- dustrie dekken, onder be scherming van de Vereenigde Staten zullen worden gesteld. Amerikaansche troepen zul len naar Suriname worden ge zonden. Washington geeft de bezetting toe NEW YORK, 24 Nov. (D.N.B Het Witte Huis heeft officieel bekend ge maakt, dat de Amerikaansche regeering een contingent troe pen naar Neder iandsch Guyana (Suriname) zal stu ren. Het optreden wordt gemo tiveerd met de verklaring, dat de bauxiet-mijnen aldaar „be schermd" moeten worden. Deze bauxietmijncn zijn voor de Amerikaansche aluminium, industrie van groote betee kenis. F N zijn op 26 October jongstleden te Utrecht gehouden redevoering ter ge legenheid van'de scholingsbijeenkomst van functionarissen der N.S.D A.P en 'Ier N SB heeft ir Mussert geprotes teerd tegen de verkwanseling van de Nedcrlandsche koloniën door de Neder- landsche emigrantenregeering te Lon den. Ofschoon Mussert in deze rede voorloopig alleen van Curacao sprak, bleek hij met voornitzienden geest ter stond het gevaar te hebben ingezien van deze onverantwoordelijke politiek, w-elke tot noodlottige gevolgen aanlei ding moet geven. Hoe goed de leider der N.S B. destijds heeft ingezien dat na Curacao andere dee- len van het Nederlandsche rijk aan het Amerikaansche imperialisme ten prooi zouden vallen, blijkt uit een communiqué, dat door Gerbrandy. den leider van het Nederlandsche emigrantencomité te Londen, is uitgegeven en dat den volgen den inhoud heeft: „De bauxietmijnen in Suriname leve ren goed zestig procent der behoeften van de Amerikaansche aluminiumin- dustrie, die van vitaal belang is voor de verdediging der Ver. Staten, van het Westelijke halfrond en van de volkeren die zich actief tegen de agressie verde digen. Dientengevolge is het noodzakelijk, de veiligheid van deze mijnen volkomen t? waarborgen, in verband met de eischen welke de toestand van dit oogenblik stelt. In normale omstandigheden zou de regeering van het Koninkrijk der Nederlanden voor de verdere ver sterking der verdediging van Suriname een beroep gedaan hebben op de in N e- derlandsch Indië beschikbare strijdkrachten. Gezien den toestand van dit oogenblik in het Zuidwestelijke deel van den Stil len Oceaan was bet evenwel niet aanbe vplenswaardig divn weg in te slaan. Ook schijnt het niet aanbevelenswaardig, strijdkrachten te onttrekken aan het Nederlandsche legioen in Enge land, dat gereed moet blijven voor de taak der bevrijding van het moederland Om bovenstaande redenen hebben de regeeringen van Nederland cn van de Ver. Staten overleg gepleegd en dit heeft er toe geleid, dat dc regeering der Ver. Staten troepen naar Suriname zal sturen, om daar met de Nederland sche trocoen samen te werken. Tevens heeft de Nederland- s c h e regcering de regeering van Brazilië verzocht, aan deze defen sieve maatregelen deel te nemen en men kwam overeen, dat Brazilië voor dit gemeenschappelijke doel bijzonderp militaire maatregelen zal treffen op zijn aan Suriname gren zend gebied en een delegatie naar Paramaribo zal sturen. Deze delegatie heeft tot taak van ge dachten te wisselen en tot een accoord te geraken over alle andere maa'regelen die geschikt zijn 0..1 aan de gemeen schappelijke veiligheidsmaatregelen der Nederlandsche. Amerikaansche en Braziliaansche troepen een zoo groot mogelijk effect te geven Tot zoover Gerbrandy. Het spreekt vanzélf, dat het Nederlandsche volk de poging om recht te praten wat krom is, terstond zal doorzien. Het Nederland sche volk zal zich geen zand in do oogen «laten strooien. Immers, uit niets in deze verklaring van Gerbrandy blükt. waar uit de zoogenaamde bedreiging van de bauxietmijnen bestaat, tenzij gedacht is aan het Amerikaansche imperialisme of aan een nieuwen aanval van de Britten die er destijds niet voor teruggeschrok ken z.ijn CuraQao te bezetten. Blijkbaar hoeft t Gerbrandy zich niet kunnen verzetten tegen den machthon- eer van den dollar-moloch, en heeft hij nu deze uitvlucht verzonnen ten opzich to van de onvervreemdbare bezittingen van hot Nederlandsche volk. Het spreekt vanzelf dat het Neder landsche volk zijn recht, op zijn overzee sche bezittingen niet prijs zal geven, zoo als dit door Mussert in zijn te Utrecht gehouden rede nadrukkelijk en duide lijk is verklaard. Eon krachtig protest tegen deze willekeurige handelwijze van het „Nederlandsche" emigranten, comité zal in geheel Nederland eenparig opklinken. je, Hongarije Mandsjoekwo en andere staten traden tot het anti-komintern pact toe. Het in het aanvullend protocol neergelegde practische systeem ter be strijding van het internationale commu nisme kon daarmede worden uitgebreid en verdiept. De reactie welke het verdrag in de wereld wekte ging van geestdriftige instemming tot de scherpste afkeu ring. De verrassing was algemeen. Beteckende immers het Duitsch-Japan sche verdrag in de geschiedenis van het volkenrecht niet iets heel nieuws? Het is kenmerkend, dat de veroordeeling de Duitsch-Japansche overeenkomsten niet 't heftigst tot uiting kwam in Mos kou, maar in Londen en Parijs de hoofd steden van twee hoogkapitalistische sta ten Be materialistische geschiedenisop vatting van de Engelschen zag den ideëelen inhoud van de overeenkomst volkomen voorbij en beschouwde haar uitsluitend als een uithangbord voor concrete afspraken vari economischen en militairen aard In dc Engelsche ont stemming kwam reeds toen de meening tot uiting, dat in het anti-kominlern pact een grondslag van wereldopvatting was neergelegd, die ontbrak in de door Groot Brittannië opgerichte materieele gemeenschap van winstbejag van den Volkenbond. Het ontstaan van een der- gelijken magnetischen pool moest den Engelschen des te gevaarlijker voorko men, daar de Volkenbond door dc afzij digheid van de Vereenigde Staten en het uittreden van Japan en Duitschland toen reeds geen recht van bestaan meer had en zijn ondergang tegemoet ging. Vanuit eenzelfde materialistisch standpunt zag Frankrijk in her anti-kominternpact een benadeeling van zijn militaire stoot kracht, op welker betrouwbaarheid in Oost-Europa de geheele Fransche conti nentale politiek gebaseerd was. Terwijl men toen in Duitschland en Japan ver klaarde, dat het anti-komintern pact geen betrekking had op de tusschen deze mo gendheden oenerzijds en de Sovjet regec- ring anderzijds bestaande verplichtin gen, werden in Engeland en Frankrijk juist communistische internationale en Sovjet-regeering niet elkaar verecnzcl- zigd en werd het pact beschouwd als een materieel instrument tegen de Sovjet-re geering. Do ontwikkeling der volgende jaren heeft getoond hoe verkeerd deze beoor deeling was. Het Duitsch-Russische vriendschapspact van Augustus 1939 kwam tot stand in weerwil van het anti- kominternpact, en evenmin werd daar door 't Japansch-Russische neutraliteits verdrag verhinderd. Dat Matsoeoka in het voorjaar op zijn terugreis van Ber lijn in Moskou sloot. Hoewel aan de Duitsche en de Japansche regeering het verhand tusschen Sovjet-regeering en communistische internationale niet ont gaan was trachtten zij toch tusschen heiden een onderscheid te maken. Zon der in hun waakzaamheid tegen de communistische beweging te verslappen, bewezen Duitschland en Japan tcgen- r/ver de Sovjet-Unie steeds weer hun goe den wil. In het Duitsch-Russische vriend schapsverdrag bood de Duitsche re geering nog eens dc hand aan de Sovjetregecring. De beide verdragen waren in het geheel niet met elkaar in tegenspraak, zooals vele critici in Augustus* 1939 meenden. Met haar opmarsch aan de Duitsche Oostelijke grenzen liet de Sovjetregecring er geen twijfel over bestaan ,dat zij de finitief de uitvoering op zich geno men had van de plannen der kom intern die gericht waren op de ver nietiging van Duitschland cn daar mede op de vernietiging van Euro- pa. Toen moesten de wapens spre ken. Tot begrip van de nationaal-socialis- tische buitenlandsche politiek is dit voor beeld zeer belangrijk Het toont aan, dat deze politiek evenzeer gedragen wordt door opvattingen van wereldbeschou wing als door reëele gezichtspunten. Evenals dc binnenlandsche politieke en ook de buitenlandsch politieke grond slag van het nationaal-socialisme niet van matcrialistischen- maar van ideëe len aard. P)E opvatting van Adolf Hitler is zeer eenvoudig: hij wil aan het Duitsche volk de leefruimte verschaf fen waarop het recht heeft; hetgeen niets meer beteekent dan de bescher ming van het bestaansminimum. Van de politieke opvatting der Engel schen en Amerikanen, die een bestaans- maximiim .verlangen, is deze eisch he melsbreed verwijderd. Adolf I-Iitler eischt voor het Duitsche volk een plaats op on der de zon en niet alle plaatsen rondom de zon. zooals de Engelsche en Ameri kanen. Niets beoogt hij minder, dan alle grondstoffen te willen exploiteeren al het goed te willen bezitten en over de volken der aarde als werkslaven te wil len beschikken. Adolf Hitler wenscht ook niet, dat het Duitsche volk minder werkt dan andere volken, zooals dit een Angelsaksisch ideaal is. doch hij wenscht, dat het Duitsche volk van zijn werk fatsoenlijk kan leven. Deze doel 6tellingen hebben niets te nïakne met machtspolitiek. Veeleer zijn zij eeuwige, onwrikbare grondbeginselen, die voort vloeien uit de ethische beschouwing over het bestaansdocl van een volk. De En gelschen zouden goed kunnen leven, ook al bezaten zij slechts een derde deel van de landen waarover zij thans hecrschen. Desondanks eischen zij de heerschappij op over alle landen cn voeren daarom een wereldoorlog. Zoo staat op het oogenblik en sinds jaren tegenover het materialisme van de Angelsakeers de vvereldop- Morgenavond zal de heer c piek, directeur-generaal van de Wintev- hulp Nederland, in het Grand Theatre rekening cn verantwoording afleggen van het werk, dat de Winterhulp gedu rende liet eerste jaar van haar bestaan Verricht heeft. Wij behoeven hier niet tc verhelen, dat het Winterhulpwerk in ons land te genwerking ondervonden heeft en nog ondervindt. Een helaas maar al te groot deel van ons volk heeft zich, iVict een animo een betere zaak waardig, inge beeld, dat het geld niet in het land blijft. Om duidelijker taal tc gebruiken, dat het naar Duitschland gaat Van hoogerhand, door Nederlanders, die ons aller vertrouwen waardig zijn. is her haaldelijk een beroep op het hetere ver stand gedaan. Het mocht weinig haten. Vereenigingen. gemeentebesturen en burgemeesters bleven onwillig of pas ten. als het moeilijk anders kon. een tactiek van medewerking toe, welke in de praktijk meer op tegenwerking uit liep. Men gaf zelfs te kennen: liever le chaos, dan Winterhulp bevorderen Ge lukkig heeft Winterhulp op haar weg oók sociaal-voelende burgers ontmoet, die begrepen en wilden begrijpen, waar 't hier om ging. Tezamen met hen, zal Winterhulp den muur van onwil cn to- genwérking afbreken. Vandaar ook morgenavond deze open bare vergadering, in een gebouw, waar plaatsruimte te over is voor al degenen, die zoo lang geïnsinueerd hebben Daar zullen zij kunnen hooren dat Winter hulp ruim zes millioen guldens uitge keerd heeft aan noodlijdende Nederlan ders, een uitgave, welke een millioen hooger kon1 zijn dan de ontvangsten, dank zij het goede resultaat van de lo terij. Daar zal men ook kunnen hooren, dat geen cent van het aan Winterhulp geof ferde geld naar Duitschland gegaan is De Algemeene Rekenkamer staat borg voor de cijfers en gegevens En wil men nog meer overtuigende bewijzen, dan raadplege men het plaatselijke comité van de W.H.N.: Amersfoort heeft al be langrijk meer geld ter uitkcering aan behoeftige Amersfoorters ontvangen, dan hier door medeburgers voor dit doel geofferd werd! Morgenavond zal in het Grand Théatre klare wijn geschonken worden, laster en critiek zullen door de waarheid weerlegd worden. Ten aanhoore van een ieder! Onze loco-burgemeester, dc heer B. Noordewier. zal het slotwoord spreken, de provinciale directeur der W.H.N.. de heer B. J. E. de Blank, leidt de bijeen komst om half acht in. vat'ting van de Duitschers, Italia nen en Japanners. Wanneer de Engelschman over God spreekt bedoelt hij katoen en wanneer hij tegen d'e wereldopvatting, die is neer gelegd in do buitenlandsche politiek van Duitschland, Italië en Japan zijn slag woorden plaatst van democratie en vrij heid, en zich niet geneert de gedachte wereld van de 2e en 3e internationale daartegen in het harnas te brengen, dan denkt 'hij toch aan niets anders dan aan zijn mQteneelen status quo. Dc Duitscher en in het algemeen de bewoner van con tinentaal Europa, houdt er wereldbe schouwingen op na en gelooft aan haar grondbeginselen. De Engelschman heeft geen wereldbeschouwing, hij gelooft aan geen wereldbeschouwing. De Britsche politiek begunstigde het Spaansche bols jewisme als een geschikt middel om Spanje als Middellandschc Zee-mogcnd- heid te verzwakken. Sedert jaren begun stigt zij het internationale communisme wegens zijn ondermijnende detie in an dere landen. Daarom smeekt thans de aartsbisschop van Canterbury Gods ze gen af over liet atheïstische bolsjewisme. Daarom sprak Groot-Brittannië zich vijf jaar geleden spontaan uit tegen den zin van het anti-kominternpact. De 2e en 3e internationale zijn in het stelsel van de Britsche evenwichtspolitiek in Europa en in dc wereld even onontbeerlijke stee non als dc volksche, raskundige en gods dienstige tegenstellingen Zoo werd het anti-kominternpact in Londen als een fellere uitdaging aangevoeld dan te Mos kou. Van het standpunt der politieke zui verheid was daarmede veel gewonnen. Voor de eerste maal werd het gordijn stukgescheurd, dat boven de betrekkin gen tusschen het Angelsaksische kapita lisme cn het door Moskou geleide inter nationale communisme hing. Voor de eerste maal trad aan het licht dat beide slechts aan een schijnfront tegenover el kander lagen en dat hun vaak verkon digde tegenstellingen in werkelijkheid een samengaan met verdeelde rollen bc- tcekende. De laatste illusies over het front waartegen de autoritaire mogendhe den op zekeren dag zouden komen te staan verdwenen Het anti-komin tern-pact bracht een scheiding in de wereldopvatting, »li< voor de vor ming der reëele politiek in de vol gende jaren van de allergrootste be teekenis werd. Duitschland cn Italië wisten thans on der welke voorwaarden de nieuwe strijd om het bestaan hun werd opgedrongen en zij konden dienovereenkomstig hun houding bepalen en hun voorbereidin gen treffen. De invoering van het begin sel van wereldbeschouwing in het anti komintern-pact leidde zoo niet tot poli tieke hulpeloosheid, zooals- sommige knappe lieden meenden te kunnen voor spellen zij was ook geen uiting van po litieke hysterie of vrees voor spoken, doch, zij kwam uitsluitend voort uit dc zeer reëele politieke behoefte om de po litieke toekomst te verkénnen. Deze taak heeft het pact op uitstekende wijze ver vuld Later kreeg zijn wcreldbeschou- wende inhoud een definitieven vorm in het drj^emogendheden-paot en over do practische waarde, daarvan behpeft niets verder gezegd te worden."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1