ET PACHTBESLUIT IS VERSCHENEN Stalins politiek volgt het De diplomatieke werkzaamheden nog niet beëindigd testament van Peter den Groote DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a THAILAND OVERWEEGT MOBILISATIE OLIELEIDING LANGS DEN BIRMA-WEG? WAT DOET U MET KERSTMIS? Met Duitschland tegen het kapitalisme Opleiding van Chineezen tegen Japan Handelsovereenkomst IJsland-V.S. NED. GUYANA IN HET CONGRES DER V.S. TOTEN -SONNTAG IN DUITSCHLAND JAARGANG NO. 128 WOENSDAG 26 NOVEMBER 1941 AMERSTOOMSCH DAGBLAD iNNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER AD VERTEN TIEN: van t4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advèrtentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemahl plaatsen 1.20. RAVEN HA GE. 25 Nov. Het Ver ingenblad bevat een besluit van cretarissen-generaal van de depar- iten van Justitie, van Landbouw isscherij en van Financiën tot re- van de pacht (Pachtbesluit),. •onder volgen daaruit enkele van lornaamste punten: :ht in den zin van dit besluit is ereen komst. waarbij de verpach ch verbindt tegen een pachtpraes een hoeve of los land aan den er te verstrekken om te gebruiken larvan de vruchten te trekken, pachtpraestatie bestaat uit de hing van een pachtprijs met of ir bijkomstige verplichtingen Ier hoeve wordt verstaan land met arhij hehoorende gebouwen en an- opstallen onverschillig welke van landbouw op het land wordt tofend Eveiieens worden onder verstaan gebouwen en andere op- n. welke zijn ingericht voor hét mwbedrijf. ier landbouw wordt verstaan: ak- w \eehoudorij en pluimveehou- tuinbouw, daaronder begrepen weeken van hoornen, bloemen en ibollenteelt van griend-hout: el- dere tak van bodemcultuur overeenkomsten, welke de in den i zin omschreven strekking heb- worden als pacht aangemerkt, in in vorm en onder welke benaming mogen zijn aangegaan, bepalingen van dit, besluit vinden 'nkomstige toepassing op overeen- ten. waardoor tegen een vergoe in eens of in tcrnïijnen zakelijke [hten voor vijf en twintig jaar rter on-landerijen gevestigd zijn. een beding, als bedoeld hij artikel an liet burgerlijk wetboek, inge- hetwelk het bezwaarde goed niet toestemming van den hvpothe- schnldeiscber mag worden ver kan door dezen geen beroep wor mian. indien de in pachtzaken He rechter heeft verklaard, dat rnaehling den waarborg voor den deiseher niet aantast, pachtovereenkomst moet schrifte orden aangegaan. olgens artikel 9 zijn openbare achtingen verboden, tenzij de ndkarner vóór de verpachting rtoe haar toestemming heeft nd. De grondkamer kan aan toestemming voorwaarden ver den. De overeenkomst chtovereenkomst geldt voor een be- tud. Deze t\jd bedraagt twaalf jaren en hoeve en ze jaren voor Iers land, een langere duur is bedongen, toestemming van de grondkamer kan Jchtovcrcenkomst voor een korteren orden aangegaan. pachtovereenkomst kan als pacht- lechts bedongen worden een uitslui- aar tijdsruimte bepaald en niet van is van producten of van andere facto- hankelpk gesteld bedrag in Neder- eeld. biet toestemming van de grond- ïan evenwel de pachtprijs op andere orden bepaalt is elk beding in een pachtovereen- ingevolge hetwelk de geldelijke las- 'l''e den verpachter door publiekrech- lichamen zyn of zullen worden opge- :eheel of ten declc ten laste van den komen. 'crpachter moet den pachter instaan "e gebreken van het gepachte, welke !<r niet kon kennen en welke dezen meren het verpachte te gebruiken en de vruchten te trekken. Verzekering erpachter is gehouden de tot. bet ite hehoorende- gebouwen en an- opstallen tegen brandgevaar to ;eren. parhf^r is gehouden levende en have met inbegrip van voorraden rodueten tegen brandgevaar te oren. pachter is bevoegd de door hem 'ol.ee bet vorige lid gedane uitga an den pachtprijs af te houden. het einde der pachtverhouding is de liter verplicht den pachter een naar beid te bepalen vergoeding te geven de verbeteringen, welke door dezen in 'bt vcrloopen tien jaren aan het ge- zijn aangebracht. De vordering van achter tot vergoeding voor verbeterm- il ten minste een jaar voor het einde pachtovereenkomst te wordon inge- Verlenging ion de pachtovereenkomst voor duur van ten minste twaalf jaren oon hoeve of van ten minste zes voor- los land is aangegaan, kan achter den in pachtzaken bevoeg- ochter verzoeken de pachtovereen- te verlengen, rechter zal een verzoek daartoe af- o.m. indien de verpachter of een diens bloed- of aanverwanten in de nederdalend» linie het gepachte 'onlijk in gebruik wil nemen Zon ol den pachter door het verlies hot gepachte de grondslag van zijn Schappelijk bestaan worden ontno dan geldt zulks slechts, indien het nlijk gebruik van het verpachte den verpachter of diens bloed- of orwanten niet van overwegende be- nis is/ pachtovereenkomst gaat niet van ■'.vege te niet door den dood van den chter of van den pachter. ■fctans kan binnen vier maanden na den an den pachter de meest gereede der «amen of de overblijvende echtgenoote tot den rechter wenden, met de vorde 1) een of meer hunner in de plaats van den overleden pachter to doen treden en de overigen uit de pacht te ontslaan, of 2) de pachtovereenkomst te ontbinden. Gelijke vordering om do pacht te ontbin den kan door den verpacht^ worden gedaan binnen vier maanden. Herziening De verpachter moet een vermindering van den pachtprijs godoogen, wanneer gedurende een pachtjaar of een pacht- seizoen, ten 'gevolge van buitengewone omstandigheden, de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan der overeenkomst te verwachten was. Telkens voor het verstrijken van. een pachtperiode van drie jaren zullen ver pachter en pachter, indien een hunner dit uiterlijk drie maanden voor het ver. trijken van dit tijdvak verzoekt., met elkander in ovorleg treden nopens her ziening van de pachtpraestatie. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de grondkamer op ver zoek van de meest gereede partij. Grond- en pachtkamers De in elke provincie door de secreta rissen-generaal van de departementen van justitie en van landbouw en vis- scherij in te stellen kamer is samenge steld uit een voorzitter, een secretaris en ten minste vier deskundige leden- De grondkamer is belast met' dc beoor deeling, goedkeuring, wijziging of nie tigverklaring overeenkomstig dit besluit van pachtovereenkomsten .betreffende onroerende goederen, welke geheel of voor het grootste gedeelte gelegen zijn binnen de provincie, waarvoor zij is in gesteld. De grondkamer heeft "voorts tot taak goede pachttocstanden te bevorderen, met name door het geven van adviezen, en indien partijen bij een pachtover eenkomst dit gemeenschappelijk verzoe ken als scheidsman op te treden. Van het beroep tegen beslissingen der grondkamer wordt kennisgenomen door de centrale grondkamer, welke geves tigd is te Arnhem./Deze beslist met vijf leden, van wie drie raadshecren en twee niet tot de rechterlijke macht hehooren de deskundigen. De behandeling van alle zaken, be- trekkolijk tot- eeii pachtovereenkomst geschiedt door de pacht kamer van het kantongerecht Van de uitspraken van de pachtkamer staat beroep open op het gerechtshof te Arnhem. Zetboeren Artikel 7 4 bepaalt, dat het verbo den is zopd£r voorafgaande goedkeu ring van de grondkamer een overeen komst aan te gaan, waarbij de exploita tie van een hoeve of los land door den eigenaar of den rechthebbende aan een ander wordt overgedragen, indien deze laatste een belangrijken invloed op de leiding, van het bedrijf verkrijgt en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Volgens artikel 75 kan de grond kamer bepalen, dat bet zonder haar voorafgaande goedkeuring verboden is: 1) gras of hooi, anders dan per ge wicht. te vërkoopen of ten verkoop aan te bieden; 2) op grond van een overeenkomst te gen vergooding vee in een weide ter inscharing aan te nemen. Straffen De strafbepalingen van hét besluit stollen op bepaalde ovortredingen straf fen van hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf duizend guldon. In de- overgangs- cn slotbepalingen wordt o.m. bepaald: Pachtovereenkomsten voor onbepaal- den tijd. welke bij het in werking tre den van dit besluit \an kracht zpn, worden geacht voor hoeven voor twaalf en voor los land voor zes jaren te ziin aangegaan. Voor de bepaling van het einde van den twaalf- of zes-jarigén termijn komen de jaren, gedurende wel ke de pachtovereenkomst vóór bet in werking treden van dit besluit bestaan heeft, mede in aanmerking tot een maximum va» tien. onderscheidenlijk vier jaren. 0 Pachtovereenkomsten voor bepaalden tijd. welke voor 1 Januari 1936 reeds van kracht waren kunnen, onverschil lig den duur waarvoor zij gelden, met inachtnemine van artikel 30 worden verlengd. Pachtovereenkomsten of wijzigingen of aanvullingen van pachtovereenkom sten. vvelke vóór het in werking treden van dit besluit door den in pachtzaken lievocgden rechter of door een polit bureau zijn getoetst, behoeven niet ter goedkeuring aan de grondkamer te wor den voorgelegd. Van de pachtpraestaties uit hoofde van alle bij het in werking treden van dit besluit loopendc pachtovereenkom sten kan binnen zes maanden na het inwerkingtreden van dit besluit herzie ning worden gevraagd. De tot dusver op grond van de pacht wet bestaande pachtbureaux worden be last met de taak van de grondkamers en Worden bij het in werking treden van dit besluit rechtspersoonlijkheid be zittende publiekrechtelijke lichamen. De tegenwoordige pachtkamer bij bet gerechtshof te Arnhem en die bij de kantongerechten behouden hun be voegdheden en oefenen deze overeen komstig" de bepalingen van dit besluit uit. Dit besluit treedt heden in werking. Tegelijkertijd treden buiten werking: 1) De artikelen 1 tot en met 65 der Manschappen clcr Waffen S.S. aan het Oostfront leggen een ring om een Sov- ietstclling, welke onherroepelijk verlo ren is. Atlantic - Holland) BANGKOK, 26 Nov. (D.N.B.V Bij koninklijk besluit is dc Thailand- sche minister-president en opperbevel hebber, Leoang Biboel Songgram, belast met de rechtstreeksche con- tróle over het Thailandsche ministe rie van defensie. Het Thailandsche blad Soewa mabhoemi meldt, dat de Thai landsche regeering overweegt, alle Thailandsche hulpstrijdkrachten te mobiliseeren, teneinde op elke mo gelijkheid te zijn voorbereid Na den oproep der regeering om toe te tre den tot den luchtbeschermings dienst. hebben tienduizenden bur gers zich vrijwillig aangemeld te Bangkok en voorsteden. Het zijn voornamelijk mannen tusschon dc dertig en veertig jaar. RIJKSBUREAU VOOR IJZER EN STAAL 's-GRAVENHAGE, 26 Nov. Naar wij vernemen is opgetreden als direc teur van het Rijksbureau voor ijzer eiv staal te 's-Gravenhage dc heer H. J. V. van dc Voort. HET ANTI KOMINTERNPACT u BERLIJN, 26 November. De speciale A.N.P.-corres pon dent meldt: Dc diplomatieke werkzaamheden al hier, in verband met de aanwezigheid van zoovele buitenlandsche staatslieden, zijn geenszins beëindigd niet de sobere, doch indrukwekkende plechtigheid van gistermiddag, waarbij het anti-komin ternpakt werd vernieuwd en zeven nieuwe statenleden tot dit verdrag toe traden. Bevriende delcgj^ies welke van 3—12 personen groot zijn alleen dc Nankingrcgeering was niet vertegen woordigd. doch had langs tclegrafischen weg haar besluit kenbaar gemaakt reizen zeker niet voor Vrijdag a s. .af. Vanmiddag had een groote static-ont vangst plaats; het programma voor Donderdag is nog niet bekend gemaakt. Hoewel wij ten aanzien van een en kele mogendheid den indruk kregen, dat de toetreding tot het anti-komintern part uitsluitend negatief als anti-bolsjewisti sche houding bedoeld was, zonder eeni- ge verdere politieke bedoeling, met na me ten aanzien van de levensruimte- iheorie. zoo is bij de andere toch de ten-' denz te bespeuren naar verdere posi tieve medewerking bij de nieuwe orde ning, dus naar wellicht spoedige toetre ding tot het driernogendhcdenpact. Duitsche persstem Zeer groot en met foto's opgemaakt, publiceert de pers onder opschriften over de geheele pagina, de verlenging van het anti-kominternpact en de toe treding van nog zeven staten. De Voel kisciier Beobachter wijst op het geweldige onderscheid tusschen het beeld der wereld, in 1916 en dat in 1911, waarbij hc* schrijft, dat „toen, in het derde jaar van den wereldoorlog, bijna alle staten, der wereld tegen het klein Duitsche. keizerrijk en zijn drie zwakke bondgenooten streden cn dat thans het machtige groot-Duitsche rijk schouder aan schouder met dc heide andere jonge groote mogendheden, Italië en Japan, eu omgeven door een krans van nog tien andere, in een duidelijke frontpos^tie staat tegenover de machten der vernie ling en der negatie. Van cle Atlantische, kust tot aan den Stillen Oceaan strekt zich thans de hond uit van de landen, die in een vastberaden afweerfront staan tegenover den trouwsten bondgenoot van Churchill en Roosevelt, het-bolsje wisme. Dat deze bond zich niet uitput in het negatieve, maar veeleer een plat form is voor een nieuwen opbouw van den grootsten omvang, behoeft niet na der helicht te worden. Wij twijfelen er ook geen oogenhlik aan. aldus het blad, dat de zeven volken, die betrokken wa ren hij de^ plechtigheid te Berlijn, ge volgd zullen worden, uit vrij besluit en op een zelfgekozen oogenhlik. door an dere." Itaïiaansche persstemmen „Europa heeft zich in den bcslissen- den strijd legen het bolsjewisme en de plutocratieën rondom de spil co- schaard." zoo schrijft de Noord-Ilaliaan- sche pers over de historische ontmoeting te Berlijn ter gelegenheid van de ver pachtwet, behoudens het bepaalde by arti kel 79. van dit besluit. 2) 'De criaisparhtwet 1932. 3) I-Ict pachtbureaubcsluit (Staatsblad 1938, no. 6571 4) Het pavhtprysopdfüvingsbesluit 19+0 (no. 92,1940). 5) Het besluit no. 214/1940 ten aanzien van mondelinge pachtovereenkomsten. 6) Het scheurbesluit pachtovereenkomsten van 12 Maart 1941 (Nederlandsche Staats courant no. 62) 7) Dc beschikking van 13 Maart 1941, houdende nadere regelen betreffende dc gras- en hooivdrkoopingen, het inscharen van vee en v.yziging van het pachtpry'sop- dryvingsbesluit 1940 (Nederlandsche Staats courant no. 51). 8) Hfct besluit van 23 Mei 1941 houdende nadere regelen betreffende de wyze van ver pachting en de lasten van den pachter, zoo als dit besluit is aangevuld (Nederlandsche Staatscourant no. 99). 9) Het tweede besluit no. 149/1941 ten aanzien van mondelinge pachtovereenkom sten. 10) Het besluit van 9 September 1941 (Nederlandsche Staatscourant no. 175). 11) Het besluit van. 24 October 1941 (Ne derlandsche Staatscourant no. 211). lenging van het anti-kominternpact en 'dc toetreding van zeven andere naties. „De coalitie voor den strijd tegen het bolsjewisme heeft hiermede haar le venskracht en aantrekkingskracht be wezen. De militaire nederlaag van het bolsjewisme, aldus de Co rr ie re del- la Sera is aan den gang. ,De oorlog te gen de pluto-democratischc coalitie, die geen afstand wil doen van haar privile ges in de geheele wereld, gaat voort." „De toetreding van alle Europeesche en Aziatische naties tot het anti-komiu- lornpact staat, volgens de Popoio d'I t a 1 i a, gelijk met een geweldige volksstemming ten gunste van de poli tiek en de actie der spil, die de gewel dige bolsjewistische oorlogsmachine on schadelijk heeft gemaakt." INTERMEDIAIR DUITSCHE MARINE- NED. VISSCHERIJCENTRALE IJMUIDEN, 26 Nov. De heer J. D. Vader te IJniuiden, chef van de afdee- ling Noordzcevisscherij der Nederland sche V isscherij centrale is benoemd tot intermediair tusschen de Duitsche ma rine en de Nederlandsche visschcrijcen- trale. BERLIJN, 26 Nov. (V.P.B.) Zonder commentaar neemt men te Berlijn ken nis van berichten uit Amerikaansche bron. dat deskundigen een onderzoek instellen naar dc mogelijkheid om langs den befaamden Birnia-weg een o'io- leiding te leggen. De bedoeling van dit project is duidelijk. D.e Birma-weg, welke overigens onder de controle van het Japanse,he luchtwapen ligt, vormt de cenig bruikbare verbinding tusschen den Indisehen Oceaan en Tsjoenkiug- China. De geheele Amerikaansche hulp verleening aan Tsjoonking-China, waar van de voortzetting van Tsjang Kai Tsjeks' verzot legen de Japanners vol komen afhankelijk is. moet over deze zevenhonderd mijl langen weg geschie den. Wanneer men er in slaagde, de oliefransporten via een olieleiding te doei plaatsvinden, dan zou dit natuur lijk een belangrijke verlichting van het vrachtauto-verkeer boteekenen. lp EN vraag, die herinneringen oproept ■*-' en verwachtingen wekt. Wat doet u met Kerstmis? Uw gedachten gaan tenia naar die gezellige uren. doorgebracht rondom den Kerstboom. Herinnert u zich die feestelijk gedekte tafel: die kandelaars, waarin de kaarsen brn-idden cn aan het geheel dat iniieme karakter gaven? Wat doet u met Kerstmis? Inderdaad, het Kerstdiner zal dit iaar veel eenvoudiger zijn. misschien zal het zelfs een gewone maaltijd worden; maar een Kerstboom zal er zijn en in dien boom zullen de kaar sen flonkeren, net als vroeger jaren, toen geen oorlogsgeweld de feestvreugde tem perde. Oorlogsgeweld, ja. want Kerstmis 1041 zal het derde Kerstfeest ziin. dat wij :n oorlogstijd vieren; alleen dit jaar zijn er duizenden Nederlanders, die geen Kerst boom en geen Kerstdiner kunnen genieten. Het zijn onze landgenooten aan het Oost front. die daar hun plicht doen ter wille van dc toekomst van ons land en volk- Landgenooten. wat doet u voor hun Kerstfeest? Natuurlijk alles wat u in de gegeven omstandigheden kunt doen: dat is er voor zorgen, dat onze dappere vrijwilli gers met Kerstmis hun Kerstpakket uit het vaderland ontvangen- Ook voor hen zal het Kerstfeest zijn. zij zullen weten, dat wij in Nederland met onze gedachten bij hen zijn. Wat doet u met Kerstmis, landgenoot? Genieten van uw feest in den familiekring, dubbel genieten, omdat u tegenover onze strijders uw plicht hebt gedaan, door n u uw gaven voor de Kerstpakketten te stor ten op girorekening 432100 ten name van het Verzorgingsfonds Nederlandsch Le gioen. BERLIJN. 24 Nov. De Berlijnsche bladen wijden in verband met de con ferentie .over het anti-Komintcrnpact, groote aandacht aan hPt dooi* hét Brus- selsche blad Pays Réel gepubliceer de testament van Peter den Grooten. In dit testament zijn alle bijzonder heden opgetcekcnd van de huidige aan spraken op heerschappij van de Sovjet- Unie, zooals de verovering v^n de Oost zee, de Dordanellen cn opdringen naar West-Europa, cisohen. dio Molotof 250 jaar later hij zijn bezoek aan Berlijn trachtte door te zetten. Dit testament bevat richtlijnen voor dc toekomstige Russische politiek en is gebaseerd op de stelling, dat het Russi sche volk geroepen is voor het uitoefe nen van de heerschappij over geheel Europa. 1-Iet testament geeft ook bijzon derheden aan en somt de methoden op, welke de Russen, om dit doel te berei ken, in toepassing moeien brengen. Russische politiek Het Russische volk. aldus verkondigt Peter de Groote, moet in een doorloo penden staat van oorlog leven, opdat de soldaten aan den oorlog gewoon blij ven en zij op het juiste oogenhlik voor den aanval kunnen aantreden. Rusland moet door het opnemen van geleerden en legerleiders van de tech nische ontwikkeling, welke dc Europee sche volkeren doormaken, gebruik we ten te maken. De politieke voorwaarden voor de Russische expansie moeten worden ge vonden in een aanhoudende inmenging in de Europeesche aangelegenheden en in onlusten. De meeste aandacht, moet aan de naburige staat Duitsohland wor den geschonken. Het programma van Peter den Groofe noemt dan de onderwerping van Polen, de versnippering van Zweden, de over weldiging van PerzTë en vooral dc ver overing van Turkije, waardoor dé uit gang naar de Zwarte Zee veilig gesteld wordt. Om tenslotte ook de Russische heer schappij. over Centraal-Europa te ver- krijgen geeft Peter dc Groote den rL)ad, tegenover Frankrijk en het oude Oosten rijk, dat toen de machtigste staat van Europa was, een politiek te voeren, wel ke gebaseerd is op het uitspelen tem el" kaars belangen. Zijn bedoeling was. om door de aldus ontstane complicaties, welke deze beide mogendheden zouden uitschakelen, den weg vrij te* maken voor een Russische overheersching. Stalin Dit. is de voornaamste inhoud van het testament van Peter den Groote. dat langen tijd in de geheime archieven te Sint Petersburg verborgen gebleven is en dat eerst door een afschrift, dat Na poleon er van liet maken, buiten het hof van Sint Petersburg bekend geworden is. Hoewel het wetenschappelijk onder zoek naar de authenticiteit van het do cument nog n$t tot vastomlijnde con clusies geleid heeft, bestrijdt toch nie mand. en vooral niemand in Rusland, dat het den gcdachtcngang en politieke doelstellingen van Peter dgn Groote waarheidsgetrouw weergeeft. Het. ver loop der geschiedenis bevestigt, dat dc Russische politiek zich streng aan de door Peter den Groote vastgelegde con cepties gehouden heeft, en dat deze poli tiek de door hem geproclameerde doel stellingen zoowel naar den letter als naar den geest heeft trachten te verwe zenlijken. In het bijzonder geldt, dit voor de poli tiek van Stalin, waartegen bijna alle Europeesche volken, in het besef, dat hun uit het. Oosten groote gevaren drei gen, met de - wapenen in de hand zijn opgestaan. De strijd, welke zij voeren, is niet al leen gericht "op de vernietiging van de bolsjewistische plannen om de wereld* heerschappij te veroveren, maar hij wil ook die matorieelo macht definitief ver nietigen, welker imperialistische pres sie tegen de Europeesche staten cij tegen de wereldcultuur gedurende dc laatste twee eeuwen bij herhaling aan het licht trad. HERDENKING VAN MOZART BERLIJN, 26 November. De specia le A.N.P.-correspondent meldt:'Ter eere van den Duitschen meester Wolfgang Amadeus Mozart, wiens sterfdag op 5 December a.s. voor den 150en keer wordt herdacht, wordt in de Duitsche Opera te Berlijn eerr Mozartweek gehouden, waar hij worden uitgevoerd de Don' Juan. de Zauberflote, Figaro's Hochzeit, Idorne- neo en tenslotte Gaertnerin aus Licbe- NEW YORK, 26 Nov. (D.N.B.). Do United Press-correspondent Wallace Carroll, seint uit Manilla, dat vijfhon derd ontslagen leden van het Ameri kaansche luchtwapen in het Verre Oos ten zijn aangekomen om Chineezen p te leiden tc^en de Japanners. Ilct be treft hier honderd ervaren piloten en 400 man grondpersoneel, die met toe stemming van de Amerikaansche regee ring ontslag hebben genomen uit het Amerikaansche leger of van het marine, luchtwapen, teneinde onder dc Chinee zen te werken. Een groot aantal Ameri kaansche vliegers zou komen van de marineluchtbasis Pensacola. De Ameri kanen stellen voorts 40 militaire toestel len ter beschikking. NEW YORK. 26 Nov. (A.N.P.) Tue- schcn de regeering van de Ver. Staten en den nieuwen gezant van IJsland in Washington is een overeenkomst ge sloten. krachtens welke dc Ver. Staten dc betaling op zich nemen voor de IJs- landsche leveranties van visch en viscn- olic aan Engeland. Uit de opbrengst in dollars kan IJsland Amerikaansche goederen betrekken, in hoofdzaak graan, meel. machines en steenkool, goederen-die vroeger door Engelaïid ge leverd werden. De betaling zal geschie den nit. het Leen- en Pachtfonds. Dc be staande verdragen tusschen IJsland en Engeland moeten geannuleerd cn door rechtstreeksche overeenkomsten tus schen IJsland cn dc Ver Staten ver vangen worden. De waarde van de overeengekomen jaarlijkschc leveran ties bedraagt ongeveer 20 millioen dol lar. De overeenkomst wordt in economi sche kringen der Ver. Staten gemoti veerd met de onbekwaamheid van En geland om IJsland tp voorzien van dö gebruikelijke fabrikaten en voedings middelen alsmede van steenkool Ten slotte loopt het ci' Dog op uit, dat En geland nu ook uit den handel met IJs land verdrongen wordt. NEW YORK, 26 Nov. (D.N.B.). Om- trent de aangekondigde bez'etting van Nederlandsch Guyana hebben le den van beide Huizen van het Congres meeningen uitgesproken. Voor een deel wordt daarbij (le opvatting naar voren gebracht., dat hol gaat om een „verdedi gingsmaatregel van het Wesfèlijk half rond" en om „bescherming" van de Ne derlandsche kolonie. Deze opvatting wordt ook in eenige hoofdartikelen uit gesproken, waarin gezegd wordt., dat geen onderscheid bestaat tusschen de bezetting van IJsland cn die van Neder landsch Guyana. Ongenoegen daarente gen werd tot uitdrukking gebracht door senator Nyc. Hij eischte, dat wanneer werkelijk een gevaar aanwezig was, dat hot uitzenden van troepen naar de Nc-« dcrlandsche kolonie noodig maakt, het Congres daarvan op de hoogte zou wor den gebracht. Dc republikeinsche sena tor Aiken verklaarde, dat hot cr naar uitziet, alsof de Ver. Staten trachtten de geheele. aarde, to bezetten. In dezen zin spreekt de Washingtonsohe corres pondent. van het inlervcntionnislische blad P.M. "van de mogelijkheid van ver dere bezettingen, behalve de bezetting van Frans ch Guyana en noemt het mo gelijk, dat dc Ver. Staten ook troepen naar Curacao cn Aruba zulleh zenden. BERLIJN, 26 Nov. Onzo VP.K- -correspondent meldt; Zondag hebben de Duitsche protestanten hun Toten- Sonntag gèvicrd, waarmede het kerke lijk jaar besloten werden. Deze Toten- Sonntag is voor de Duitsche Protestan ten, wat Allerzielen voor de Katholie ken is Millioen Duitschers gingen naar de graven van hun dierbare overledenen om cr kransen en sparrregroen neer te leggert. Tc Berlijn is het bezoek aan de gra ven gedurende de zeer druilerige Zon dag zóó druk geweest, dat naar de voorsteden, waar de groote kerkhoven zijn. extra treinen moesten worden in gelegd. die soms een vijfminutendienst in stand hielden Het bezoek was veel grooter dan in andere jaren. Er waren kerkhoven, waarin ieder uur, hetzij in dc kapel, hetzij de in de openlucht een godsdienstoefening werd gehouden. Vandaag verduisteren om 17.37 uur Vandaag (Woensdag) gaat de zon op om 9.17 uur; onder om 17.37 uur. De maan gaat op om 14.49 uur; on- der om 1.08 uur. Donderdag gaat de zon op om 9-18 uur, onder om 17-36 uur- Dc maan gaat op om 15.13 uur. onder om 2.16 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1