Resultaten van strijd in Noord-Afrika Melk- en textielkaarten voor kinderen ilinister von Ribbentrop spreekt tot de Europeesche staatslieden Uitreiking van 1 - 6 December uropa zou thans zoo oodig dertig jaar rlogkuiinen voeren" BRITSCHE KRUISER TOT ZINKEN GEBRACHT Onjuiste mededeeling over VV.H.N. Duizend vluchten naar den vijand De onderhandelingen te Washington r Met Duitschland tegen het kapitalisme Nieuwe vorderingen zijn gemaakt JAARGANG No. 129 DONDERDAG 27 NOVEMBER 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD iNNtMbN 1SPR1JS per 5 maanden vuur Amersloort 2.05; maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. RLIJN. 26 Nov. (D.N.B.). - Bij receptie, welke de minister von tenlaridsche zaken von Ribhen- p. vdnmiddns in Hotel Kaiserhof gesteven (er eerp van de Ruro- ischp staatslieden, die te Berlijn toeven voor de verlengine van anti-kominternpact heeft hij toesnroak eehouden. ree groote mannen aldus von Rib- op, de Ffihrer van Dnitsehland en jiice van Italië hebben het perst dan twintig iaar geleden het bols- •fische gebaar ingezien, en den aangehondpn tegen deze laatst* e van verval in dp opvattipgen en van pen stervend tijdperk. Daa" bijtten zij in de buitenwereld op vijandschap, die haast onoverwin scheen. is thans vrijwel onbegrijpelijk Engeland dezen oorloc tegen «rhland op touw heef» gezet omdat •rhland volgens de methoden van ?rije volksstemming de Duitsche Dantzig in het rijksverband wilde ihchben en een autoweg wilde aan- n door dpn Corridor voerig schetste de minister de Duit- aarihiedfngen oan F.ngpland. die »nr| zulke gronfe voordeelen beloof en de Fncel«rhe weigerachtigheid lc?e voorstellen te aanvaarden* Hij zichzelf hierhii ak kroongetuige optreden daar hii deze annhiedin- van den Fiihrer telkens had over irht He toekomst zal moeten uit n. aldus spreker of de F.ngelsche dierlen destijds een verstandige po- hPhhep gevoerd of piet tk voor 'doof. rla.t de beslissing daarom repris is gevallen. De strijd tegen de bolsjewisten een uiteenzetting te hebben gege- van het begin van den oorlog, den ochi in Polen den strijd in het enen de verdrijving van Engeland len Balkan, vervolgdp von Ribben Hiermede kom ik tot de phase den gemeenschanpeliiken vrijheids die daarvan ben ik zeker aangemerkt zal worden «Is hes lis zoowel voor het verloop van de- oorln» alsook voor het lot van Ru en daarmede voor de toekomst van ieele cultuurwereld, den veldtocht i Sovjet-Rusland. roker behandelde de nota. die de iche regeering 22,Juni j.l. publiceer n waaruit de geheele wereld kon op welke smadelijke wijze Duitsch- door de Sovjet-Russische regepring den tuin is geleid, daar deze de nkonisten' van 1939 slechts be- uwde als tactische zotten alin hoopte op een langpn «fmat- oorlog tusschen Duitschland en dp elijke democratieën die hot hem -r bijzondere krachtsinspanning liik zou maken hét holsiewismp in nn ingang tp doen vinden In de- '°op z.a'g hii zich bedrogen*door de ;fhe successen, en thans wiizicde 'in taktiek, knoonfe weer ondet4" lotingen aan mpf Fngelnnd en Ame on spande samen met de oorlogs r* Churchill en Roosevelt, de nauwkeurig© gegevens die de sche regeering bezit oyer de eehei- zillingen van hp< Fneplschp La-ver in het jaar 1940 blijkt buiten kijf dit huis na de ineenstorting van 'krijk ernstig bezorgd was over de '^kansen. heer Churchill poogde toen het fische volk opnieuw voor zijn oor- polifiek te winnen door voor het 'huis te vprklarpn. dat hij on grond de onderhandelingen te Moskou de nauwkeurige toezegging had Sovjet-Rusland aan den oorlog zou nemen aan de ziidp van F.ngeland hij de onbeperkte toezegging van ievelt bezat omtrent steun voor de Hsche oorlogvoering, overeenkomst tusschen I onden en sou. korten tijd na het uithreken de Duitscti-Russjsche viiandelijkhe cepubliceerd. was slechts de offi ce bevestiging van een toestand, die merkelijkheid reeds sedert lang in seheim had bestaan, de onwaardigste wijze verheerlijk- th^ns de Westersche democratieën 5elmg het holsiewismp en zelfs bisschopppn. bisschoppen en kar 'en. die nog kort tevoren Rusland heiligen ijver hadden bestreden als wieg van "het atheïsme verkondig plotseling. dat de Sovjet-Unie steeds ieg van het christendom is geweest aartsbisschop van Canterbury bad 'ns een officieelp godsdienstoefening het roode leger en voor zijn vriend in. Na vijf maanden In vijf maanden is nu ook deze atsto militaire hoop der Angelsak- in Europa vernietigd. Tk geloof te veel te zeggen. «Is ik beweer, at deze vijf maanden van den veld- °cht in het Oosten gekwalificeerd zullen worden als de grootste mili taire daad uit de wereldgeschiede nis. Spr gaf daarop een overzicht van de ontzaglijke strijdmacht van den tegen stander en van de moeilijkheden, di het terrein in het Oosten met zich brengt De jood-sch bolsjewistische sta len wals moest Europa verpletteren en om dat te kunnen bereiken heeft hpt Russische volk jaren en jaren in do sfeer van het tuchthuis geleefd Door de bolsjewistische nederlaag wordt Europa economisch onafhanke lijk van overzeesche gebieden en het is nu voor goed teven elke blokkade be stand Hpf oorlogspotentieel van Europa zal weer geweldig toenemen. - want de organisatie van het reusachtige bezette gebied in het Oosten is reeds in vollen gang- Maar ook voor de politieke situatie in de geheele wereld is de nederlaag van het bolsjewisme, van beslissende betee ken is. Het overwicht der landen van het driemogPndhedenpact. Dnitsehland. Italië en Japan benevens de daarbij aangesloten staten is door de ver dwijning van Rusland als groote mogendheid z66 sterk geworden, dat ik geen andere combinatie van mo gendheden ken. di« zich daartegen op den duur zou kunnen verzetten Ook Noord-Afrika en het nabije Oosten zullen zich. voor zoover de vijand hier nog machtsposities inneemt, noar ver loop van tiicl niet kunnen onttrekken aan dë uitwerking van dpze politieke en militaire machtsontplooiing. Voorts ligt in Oost-Aziè de groote mogendheid la pan die daar meester is van de ver dere ontwikkeling. Roose\'elt De minister zette hierop uiteen, hoe president Roosevelt met allerlei lislige kunstgrepen, met leugen en bedrog, ge poogd heeft zijn land in oorlog met .Duitschland te verwikkelen. Niet het Amerikaansehe volk. maar het interna tionale jodendom en zijn exponent Roo sevelt zijn hier de schuldigen. Met hef oog op deze houding wilde' spreker thans meteen het volgende ver klaren: of en in welken omvang de V.S. oorlogsmateriaal leveren aan onze vijanden of de V.S. bovendien aan den oorlog tegen ons deelnemen of niet. di» kan niets meer veranderen aan den af loop van dezen oorlog, d.w-z. aan de overwinning van de as en h«ar bond genooten Volgens de laatste stemmingen heelt de huidige Amerikaansehe regeering slechts een kleine fractie van het Amerikaansehe volk voor haar oorlogspolitiek gewonnen. Mocht de voortdurende ophitsing toch nog succes hebben, en een oorlog tusschen de VS. eenerzijds en Europa en Oost-Aztd anderzijds ontstaan, dan staat thans reeds voor de esclvedenis vast. dat de verant woordelijkheid voor dezen oorlog en al ziin gevolgen uitsluitend berust bij presi dent Roosevelt. Na onderzocht te hebben, welke drijf- veeren Roosevelt kunnen bewegen bij zijn oorlogsophitsing en daarbij gewe zen te hebben on de noodzaak waarin de Amerikaansehe president verkeerde om een afleiding tp vinden voor de mis lukking van zijn hinncplandsche poli tiek. verklaarde von Rihhcntrop met klem. dat stpeds meer is gebleken, dat Roosevelt moet beschouwd worden al.» de laatste aanstichter, van en daarmee als de hoofdschuldige aan dezen oorlóg De Amerikaanschp belastingbetaler zal het gelag moeten betalen en du Amerikaapsche catastrophe van 1929 zal waarschijnlijk slechts kinderspel blijken vergeleken mpt de ellende, die Amerika als gevolg van Roosevelt's po litiek te verduren zal krijgen. Engeland zal hii voortzetting van den oorlog de eene stelling na de andeée verliezen en ziin wereldrijk zal onver mijdelijk in steeds grootero afhankelijk heid van derden geraken. Door den ge concentreerden strijd der voornaamste machtsmiddelen van Dnitsehland en ziin hondgenooten zal het Engelsche eiland worden verwoest en vroeg of laat in ieder geval ondergaan. Geen .„vredesvoelhorens" Of Churchill nu al telkens gewag maakt van „Duitsche vredesvoelhorens". verandert hieraan niets. Sinds de ineen storting van Frankrijk heeft Duitsch land geen vredesvoelhorens meer uitge stoken. Evenmin heeft ooit het voorne men hiertoe bestaan, noch bestaat dit thans of in de toekomst. De verklaring kan dus slechts zijn dat dit vredesverlangen in Engeland be staat. F.ngelands laatste hoop schijnt tp zijn een revolutie in de bezette gebieden en zelfs in Dnitsehland. Maar één ding staat vast: nooit zol het nationaal-socia. tistische Duitschland capituleeren Voorts moet QHnrch11 toch^ weten, dat in onze eeuw van motoren, tanks en Stuka's een revolutie in ontwapende ge bieden a prtori i6 uitgesloten. Bovendien: al moet men zich in de'bezette gebieden veelal nog met de nieuwe situatie vertrouwd ma ken, in één opzicht zijn de meeste menechen in Europa het reeds vol- Duitschland wint voor Europa HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 26 Nov. (D. N B Het opperbevel der weermacht deelt mede: „De Britsche vloot heeft de laatste da.üen weer zware ver liezen geleden. Behalve dat. zooals in het weermaehtsbe- richt van gisteren gemeld is, een vrij groot Britsch oorlog- chip door een luchttorpedo getroffen was, heeft voor Sol- loem een Duitsche duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Freiherr von Tiesehausen een Britsch slag schip aangevallen en een zwa- ren torpedotreffer toegebracht Voorts heeft een duikboot on der bevel van den eersten lui tenant ter zee Mohr op den Atlantischen oceaan een Brit- schen kruiser der Dragonklas se tot zinken gebracht 's-GRAVENHAGE, 27 Nov. Do di recteur-gen. van Winterhulp Nederland tevens landelijk leider van den Ne- derlandschen Volksdienst deelt mede, dat in enkele bladen verschenen berich ten over het inhouden van 1 procent op vorderingen van de leveranciers aan de provincie Overijsej en de gemepnten in die provincie, door pop waarnemend functionaris zonder zijn voorkennis zijn gelanceerd Daar het gepuhlicecr de volkomen" onjuist is verzoekt de hoe: Piek deze. publicatie als niet gedaan te beschouwen, BERLIJN. 26 Nov. (D.N.B.) Een formatie Iange-afstand6-verkenners heeft kortgeleden kunnen melden, dat zij haar duizendste vlucht naar den vijand had gemaakt. 789 aanvallen werden daarbij gericht op de Britsche eilanden, In totaal hebben de bemanningen 118.000 km' vijandelijk terrein en 5.008.500 brt. koopvaardij-tonnage gefo tografeerd; 17 koopvaarders met 51.200 brt. werden tot'zinken gebracht en 21 schepen met bommen beschadigd. Aan vallen werden gedaan op fabrieken vliegvelden, radiostations en 6poorweg installaties. In gevechten met vijande lijke jagers werden 5 luchtoverwinnin gen behaald M ARM ARISCH FRONT, 27 Nov. (Stefani). Een der spéciale cor respondenten van het agentschap Stefani schrijft, dat binnen het al gemeen best ek van'den slag in de Marmarische woestijn de volgende resuPatc'n®moeten worden aange- teekend: 1. De vernietiging van nog een Engelsche brigade tanks. 2. Hardnekkige tegenstand cn actief verweer van de divisie Sa- vona tegen herhaalde cn felle aan vallen van den tegenstander. 3. Enorme verliezen van den vij and aan manschappen, gemotori seerde strijdmiddelen en andere materialen. 4. De verandering van toon der vijandelijke propaganda. Volgens het weermachtbericht no. '41 is»de 22ste Engelsche brigade tanks vernietigd door de I'taliaansch-Duitsche pantserstrijdkrqchtéh. De manoeuvre begon op 23 November en eindigde den volgenden dag. In den nacht van Zon dag j.l. begonnen, de pantserformalies der divisie Ariete een bewegig van Bir el Gobi naar het Noord-Oosten. Tezelf dertijd ondernamen de Duitsche pant- serafdeelingen een opmarsch uit het Noord-Oosten naar Bir el Gobi. De Ita- liaansche vleugel en de Duitsche ont moetten elkander op een tusschenlig- gend punt en omsingelden een groote massa vijandelijke pantserstrijdkrach ten,'waarvan de 22ste brigade deel uit maakte in de zóne van Bir el Gobi en Sidi Rezegh. Aan de omsingelingsactie weid doeltreffend deelgenomen door andere snelle Italiaansche afdeelingcn Tusschen den middag van 23 en den middag van 24 November werd de mas sa der pantserstrijdkrachten van den vijand vernietigd in den Italiaansch- Duitschen tang. Het is nog niet moge lijk nauwkeurig het aantal vijandelijke tanks op te geven, dat vernietigd of tot stilstand gedoemd werd. Het aantal gevangenen is talrijk. Tot op Hit oogen- blik zijn' twr^ vijandelijke pantserbri gades vernietigd, n.l. de 4de en de 22ste Het totaal der vijandelijke pantser- strijdkrachten is bijgevolg opmerkelijk verminderd, temeer daar niet alle be schikbare tanks zich in volmaakten staat bevinden, daar zij versleten zijn door de voortdurende gevechten. Wat den sector van de divisie Savona betreft, de vijand is op 21 Nov ember be- gonnén met infiltratie van gemotori- komen eens: Engeland heeft op het vasteland nooit meer iets te zoeken. Thans strijden de zonen van bijna alle Europeesche landen in het Oosten voor Ij et behoud van hun leven en van de cultuur van ons werelddeel. Militair on aantastbaar en economisch beveilig'! kunnen wij ons werelddeel politiek or- •zaniseeren. alsof er vrede heerschte. In feite zou Europa thans zoo noodig een dertigjarigen oorlog kunnen voe ren, zonder dat ons werelddeel ooit ern stig in gevaar kon geraken. In den strijd dgr jonge volken voor een nieuwe ordening tegen de zaak waarnemers van een internationale clique van jood6che profiteurs en poli tieke onderdrukkers van hun eigen vol ken, kan de eindoverwinning niet twij felachtig zijn. Daarom heeft de Voorzie nigheid onzen strijd tot dusver ook zoo rijk gezegend en zij zal ons ook bijstaan tot de definitieve vernietiging van clc aanvallers op deze nieuwe organisatie van een ontwakende wereld. seerdc elementen en andere voertuigen. In den ochtend van 22 November ver duidelijkten de tegenstanders hun be wegingen in den sector der divisie Sa vona. Den middag van dicnzelfden dag zetten de tegenstanders de eerste felle aanvallen in met gemotoriseerde een heden. gesteund door een hevig artille rievuur. Dè Zuïd-Afrikaansche troepen vielen aan uit bet Zuiden, de Hindoe troepen uit het Oosten. De vijanden slaagden er echter, ondanks onze nume rieke minderheid en de felheid hunner aanvallen niet in eenig succes te berei ken De volgende dagen, tót op heden, heeft de vijand zijn druk versterkt, waarbij hij nieuwe troepen, die van ach ter het front aangekomen waren, in den strijd heeft geworpen. Hii slaagde er echter niet in den harnekkigen te genstand te breken van onze divisie, die den uitersten Zpidoostelijken sector van het Marmarische front \erdediert. De te genstanders hebben niet alleen de ge hoopte resultaten niet bereikt, zij heb ben ook zeer gevoelige verliezen aan tanks en manschappen moeten lyden. Het optreden van de divisie Savona blijft schitterend. WASHINGTON. 27 Nov. (D.N.B.) De minister van buitenlandschè zaken, Huil. heeft Woensdagmiddag in het staatsdepartement den Japanschen am bassadeurs Nomocra en Koeroesoe een .document overhandigd, waarvan de Associated Press vermoedt, dat het het standpunt behelst van de Ver. Staten ten aanzien van een vreedzame oplos sing van de problemen betreffende den Stillen Oceaan. Ambtenaren van het staatsdepartement hebben geweigerd er inlichtingen over te geven, of het docu ment een aanbod vormt van de Ver. Staten voor een overeenkomst op den Stillen Oceaan. Zij verklaarden echter, dat de aan de Japanners .overhandigde mcdedceling gebaseerd is op zekere be ginselen. die reeds hcrhaaaldelijk door Huil naar voren zijn gebracht. De Associated Press meldt van toonaangevende zijde te hebben ver nomen, d't in de Japansch-Ameri kaansehe onderhandelingen tot dus ver geen overeenstemming is bereikt cn de kwestie van oorlog of vrede in hooge mate afhankelijk is van de eerstvolgende stappen. C offi- cieele instantie kan er -inlichtingen over geven er plannen zijn tot verdere besprekingen. Naar verluidt zal Koeroesoe binnen zeer korten tijd om rapport uit te bren gen naar Tokio terugkeeren. De nota van staatö-sccretaris Huil heeft de prin cipieele voorwaarden der Amerikaan sche regeering opgesomd voor een vrede op den Stillen Oceaan. Daarbij bevindt zich als voorwaarde het terugtrekken der Japansche troepen uit China en In do Cljina. De dagbladen publiceeren, groot opge maakt, de overhandiging van de Ame rikaansehe voorwaarden aan de Japan sche vertegenwoordigers. De New York Daily News meldt uit Washington, da' de Amerikaansehe regeering in haar nota intransigent haar standpunt her haalt. Het is niet uitgesloten, dat Roo sevelt zijn beslissing voor Vrijdag zal nemen. Het blad meldt verder, dat de president, een conferentie met Koeroesoe heeft afgesproken voor een niet ge noemd' tijdstip. 's-GRAVENHAGE, 27 Nov. Op nader door de plaatselijke distribu tiediensten bekend te maken dagen zullen gedurende bet tijdvak van 1 Dccomber tot en met 5 December a s. nieuwe mclkkaarten worden uit gereikt. Deze zijn vervaardigd in twee ver schillende soortep, namelijk een soort, welke uitgereikt cn uitsluitend gebruikt zal mogen worden op het platteland en in kleinere steden en één uitsluitend vöOr bepaalde gemeenten. De melkkaar- ten, welke op het platteland en de klei ne steden zullen worden uitgereikt, zijn gemerkt niet de letters „DM" en bestaan uit achttien bonnen met nummers „01 A" tot en met „14 A" en de nummers „47 A" tot en met „50 A". - De kaart is blauw, met in zwart op eiken bon de opdruk „L melk 1.A". 7.ij zijn slechts geldig in gebieden, waar ,.DM"-kaarten worden uitgereikt. In be- paald^ gemeenten ('waaronder de groote steden) zullen word n uitgereikt mclk kaarten. welke gemerkt zijn met de let ters „DN" en «met dezelfde nummers als op de kaarten voor het platteland. Deze kaarten zijn eveneens blauw van kleur, echter met in rood op elk.en bon de opdruk „S melk 1..A". Deze kaarten •zijn slechts geldig in die gemeenten, waar ,.DN"-kaarton zijn uitgereikt. De nieuwe mclkkaarten zullen door de plaatselijke distributiediensten uit sluitend worden uitgereikt aan dege nen, die in het bevolkingsregister van de plaats van uï'reikinfc zijn ingeschre ven. De kaarten kunnen dus slechts in de gemeenten van inwoning worden ver kregen. Voor de nieuwe kaarten komen in aanmerking kinderen, die geboren zijn na 1 Januari 1938, die twee kaarten per hoofd ontvangen, ver der kinderen, die geboron zijn na 1 Januari 1928, doch vóór 2. Januari 1938, die één kaart per hoofd ont vangen en voor's arbeiders, die bij hun werkzaamheden voortdurend met giftige stoffen omgaan. Ten aanzien van de uitreiking aan deze laatste categorie gelden de \olgcn- de voorschriften: a. Zelfstandige arbeiders en arbeid sters uit bedrijven met vijf of minJer arbeiders, dienen, om voor een melk- kaart in aanmerking te komen, door middel van een formulier „MD 107" een aanvraag in te dienen hij den distribu- tiedienst, waaronder het betrokken be drijf ressorteert, het formulier is bij dien dienst verkrijgbaar. b. Arbeiders, afkomstig uit bedrijven van meer dan vijf arbeiders dienen zelf geen aanvragen in te dienen, daar dit door den betrokken werkgever of bedrijfsleider eveneens op het bij den distribiitiedienst verkrijgbare aan vraagformulier „MD 107" dient te ge schieden, waarhij rekening dient te worden gehouden met den toestand op 1 November 1941. Indien na onderzoek gebleken is, dat de betrokken arbeiders, volgens de be staande normen voor een melkkaart in aanmerking komen, zal per hoofd één kaart worden uitgereikt. Textielkaarten '"p EGELIJK met de uitreiking van de mclkkaarten zullen voor kinderen beneden de drie jaar tex tielkaarten worden uitgereikt. Er zijn voor deze kinderen twee soor ten textielkaarten, n.l. één voor kinde ren, die na 1 Januari 1939 doch voor 2 Juli 1941 zijn geboren en die dus op 1 Januari 1942 wel den leeftijd van zes maanden, maar nog niet dien van drie jaar hebben bereikt en één voor kinde ren, "die na 1 .Tuli 1941 zijn geboren en die dus op 1 Januari 1942 nog geen zes maanden oud zijn. De kaari voor kin deren. die op 1 Januari 1942 wel den leeftijd van zes maanden, doch nog niet dien van drie ja©r hebben bereikt, telt 120 punten, waarvan tot 1 Mei 1942 60 punten (numero 120 tot 61) geldig zijn. De kaart vöor kinderen, die op 1 Ja nuari 1942 nog geen zes maanden oud zijn. telt 150 punten. Deze punten zijn alle van 1 December 1941 af geldig. Tevens zfal voor kinderen, die in het tijdvak 1 November 1941 tot 1 Januari 1942 den leeftijd van 3 jaar hebben be reikt, een textielkaart voor jongens of voor meisjes van drie tot vijftien jaar worden uitgereikt. Zooals reeds eerder is bekend gemaakt, telt deze kaart 120 punten, waarvan tot 1 Mei 1942 60 pun ten geldig zijn. In verband met do uitreiking van de textielkaarten voor kinderen be neden de drie jaar komt met ingang van 1 Decemiher 1911 de thans gel dende regeling, dat kleeding ei be- noodigdhoden voor deze kinderen op vertoon van de distributiestam kaart of op de machtiging tot aan koop van babyartikelen (formulier MD 104) mogen worden gekocht, to vervallen. Ten einde a.s. moeders in staat te stellen voor de geboorte de bcnoodigde textielgoederen voor dc baby aan te schaffen, zal vanaf 1 December 1941 door de plaatselijke distributiediensten een textielkiaart voor deze bahys wor den uitgereikt. De a.s. moeders kunnen zich, vijf maanden in verwachting zijnde, hiervoor onder overlegging van een atlost, van den geneesheer of een verklaring van een vroedvrouw tot den dist-ributiedienst wenden. Duitsch weermachtsbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 27 Nov. (D.N.B Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den centralen en den Noor delijken sector vqn liet Oostelijk front zijn nieuwe vorderingen gemaakt. Sovjetaanvallen bij en ten Noorden van Rostof zijn met- zware verliezen voor den tegen stander afgeslagen. Ook aan het omsingelingsfront bij Leningrad zijn verscheidene uitbraakpogin- gen van den vijand mislukt. Tijdens een nachtelijk gevecht met Britsche motortorpedobooten in het Kanaal hebben patrouillebooten ver scheidene vijandelijke booten met voltreffers beschadigd. Het verlies van twee Britsche motortorpedoboo ten kan worden aangenomen. Het luchtwapen heeft, in den afge- loopen nacht haveninstallaties aan de Zuid- en Westkust van Engeland gebombardeerd. In Noord-Afrika duren dc gevech ten met onverminderde kracht voort. Voor de kust. van Cyrenaica heeft een Duitsche duikboot een Britschen torpedoboot jager van de Jervisklasse tot zinken gebracht. Aanvalspogingen van het Britsche luchtwapen met zwakke strijd krachten op het Noordvvcst'Duitsche kustgebied bleven zonder effect. In den tijd van 19 tot 25 Novem ber heeft het. Britsche luchtwapen 91 vliegtuigen verloren, hiervan 68 in het gebied van de Middellandsche Zee cn Noord-Afrika. In denzclfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 29 eigen vliegtuigen ver loren. KARL BLAHO HERSTELD WEENEN. 27 Nov. De Duitsche bokskampioen in het lichtgewicht Karl Blaho is hersteld en heeft zijn training hervat. Het is niet uitgesloten, dat Bla ho zijn rentree zal maken in Agram, in een gevecht tegen den Kroatischen kampioen Slivak. BULGARIJE NAAR GARJMISCH SOFIA, 27 Nov. Dc Bulgaarsche ploeg, welke aan de wereldkampioen schappen skiloopen in Garmisch Par- tenkirchen zal deelnemen, zal waar schijnlijk uit tien man bestaan. Peter Radacher uit Salzburg zal dc Bulgaar sche skiloopers voorbereiden. DIENSTPLICHT VOOR MARINE IN V.S. WASHINGTON, 27 Nov. (D.N.B.). Dc Ver. Staten zullen in de naaste toe komst wellicht genoodzaakt zijn den dienstplicht voor de Amerikaansehe marine in te voeren, daar de vrij will ie- ge aanmeldingen met vijftien procent gedaald zijn, zoo verklaarde de minister van marine, Kn.ox, in dé persconferentie. Vandaag verduisteren om 17.36 uur Vandaag Donderdaggaat de zon op om 9 18 uur, onder om 17.36 uur. De maan gaat op om 15.13 uur, onder om 2.1 (T uur. Vrijdag gaat de zon op om 9-20 uur, onder om 17.35 uur. De maan gaat op om 15 36 uur. onder om 3.22 uur. I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1