Js ware het vrede" Uitverkoop van Nederlands koloniaal bezit Washington stelt eischen aan Japan De nieuwe distributiebons Besprekingen in gevaar De Europeesche werkelijkheid Zr. Mussert over: „Wij erkennen den roof niet" ZIEKTEVERZEKERING NEDERLANDERS IN DUITSCHLAND r Met Duitschland tegen het kapitalisme v__ .J OOK WEER PEUL VRUCHTEN Verkoop van vleesch en vleeschwaren JAARGANG No. 130 VRIJDAG 28 NOVEMBER 1941 ERSTOORTSCH DAGBLAD lONNEMENTSPRlJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ILITAIR onaan tastbaar en oecofiomisch bevei- kunnen wij ons werelddeel politiek Iniseeren als ware het vrede". Al- rijksminister von Ribbentrop giste- [voor een forum van Europeesche Islieden. die in verband met de vie- van het eerste lustrum van het [kominternpact naar de rijkshoofd- zijn gekomen Het zijn woorden, ilom ter wereld diepen indruk zul- aken. Gelijk ook de mededeeling, de As-mogendheden er niet over ten, zelfs maar een begin van een ig tot vredesonderhandelingen van 1 te doen uitgaan, alom ter wereld groote aandacht zal vinden. Von entrop's rede, waarin hij deze bei- itspraken deed, was, kort en bondig ingeval, de mededeeling aan Aland's tegen- en medestanders, continentaal-Europa thans in het urn is gekomen, dat het als onover- elijk kan worden beschouwd. Con- in taai-Euro p a kan. als het t, ook een dertig jarigen og doorstaan, merkte de minister van Buitenlandsche Zaken XNELIJK doelde Von Ribbentrop op de mogelijkheid van een chroni- oorlogstoestand, die zou kun- ontstaan, indien de Vereenigde in zich nog actiever dan zij reeds in den strijd zouden werpen. Von entrop toonde hiermede opnieuw, lij geen illusionist en geen volksbe- ;er is. Hij goochelde den Europee- i volkeren geen spoedigen vrede hij jongleerde niet met drogrede- m valsche hoop; hij hield zijn audi- m niet aan het lijntje. Klaar en so :af hij, gelijk het een staatsman he- t, een beeld van de Europeesche elijkheid. Dit beeld vindt zijn be ing in de woorden: „Militair onaan- aar en occonomisch beveiligd, kun- wij or.s werelddeel politiek organi- n als ware h i. vrede". Wie dit in n oorlogstijd kan aeggeu, heeft den op het continent van Europa i'onner Thans gaat het er om, den nentaal-Europeeschen vrede te win- Ook dit is een zware taak, doch hoe r zij ook moge zijn, de fundamenten het con tin ent a al-Europeesche vre- bouw zijn bereids gelegd en het haal, benoodigd voor den boven- wordt thans in alle Europeesche -den verzameld en pasklaar ge- UWENDE krachten hebben zich in Europa baan gebroken. Haar weg aanvankelijk over de slagvelden, s is een groot deel dipr krachten gekomen voor den .wederopbouw'. Ifde energie, dezelfde ideologie ook, baar kenmerkten op de slagvelden, a haar kenmerken op de akkers en e steden; in de mijnen en in de re- inesgebouwen. De Komintern is uit 'Pa verjaagd! Maar zal zij zich vesti- in het Witte Huis te Washington? Ribbentrop roerde deze vraag aan, hij, sprekende over Roosevelt's be- rsdaden. wees op de mogelijkheid revolutie en maatschappelijke ca- ophen in het Land van den Dollar, onschimmig zijn deze mogelijkhe- reker niet. Daarommoet Euro- ich voorbereiden op enwa- c n tegen de vervulling die mogelijkheid. Dat zeven pn zich bij 'het Anti-Kominternpact doten, is meer dan een symbolische geweest, meer ook dan eene beves-^ i? van de successen der Duitsche 'kunde en der Duitsche oorlogvoe- ON" RIBBENTROP's rede moet ook die Nederlanders die tot dusverre een vlucht in het verleden of, er door het aannemen van eene hou- van bewuste afzijdigheid, toch, tens genomen, tot nadenken stem- Dit klemt te meer. als zij beden- dat de Amerikaansche aggressie Curacao en Suriname iedereen, niet ziende blind wil zijn. de oogen kunnen openen voor de Ameri- sche werkelijkheid. Von Ribbon 's rede en Washington's optreden in 'erlandsch West-Indië toonen onmis baar aan. dat de huidige oorlog, be toog als een locaal Europeesch con- Motiveering der emigranten- regeering ontzenuwd Voor de Nederlandsche radio heeft gisteren ir. AA. Mussert. leider der N.S.B., de volgende rede uitgespro ken: INVAAR staat het zoo simpeltjes in M'^onze kranten: Amerika bezet Ne derlandseh kolonaal gebied. Thans ook Suriname in bescherming genomen. Maar wat gaat er niet om in de harten van ons Nederlanders, die weten, dat West-Indiè duizenden k.m.'s verwijderd ligt van welk bestaand of mogelijk toe komstig oorlogsterrein dan ook, en dat er van bescherming dus geen sprake kan zijn, maar dat het hier louter gaat om roof? Roof van het honderden jaren oude Nederlandsche bezit in Zuid-Ame- rika, roof onder goedpraten door de heeren, die in de Meidagen van 1940 naar Londen gevlucht zijn en daar uit verkoop houden van de bezittingen van het Nederlandsche volk- Het is diep tragisch te zien, hoe ons volk de dupe i6 geworden van hen, wier heilige roeping het zou moeten rijn om het te beschermen en het te lei-den. Het begon al eenige jaren geleden met den uitverkoop van onze boter voor 40 ct. per kg. Tegelijkertijd daarmede ber den beruchte buitenlandsche zwende laars door de heeren regeerders op ons volk losgelaten om het uit te plunderen: Barmat, Mannheimer enz. Daarna werd duizend millioen gulden aan goud naar Amerika verscheept. Met vol bewustzijn werd.on6 volk aan den vérkeerden kant geplaatst, zoodat toen _Duitschland hier moest komen volkomen onnoo- dig duizenden jongens moesten vallen, terwijl de heeren hun koffers pakten en er vandoor gingen. Tevens hadden zij zooveel mogelijk 6chepen naar Enge land gestuurd, die sindsdien in Engel- schen dienst varen, voor zoover zij niet reeds getorpedeerd zijn. Prompt werd nog tijdens de oorlogsdagen Curacao be zet door Engeland, dat* het op zijn beurt weer verkwanseld heeft aan Amerika of juister gezegd: aan de Vereenigde Sta ten. En nu is dan het bericht gekomen dat Nederlandseh Guyana (Suriname) bezet is. Voor mij was dit geen verrassing: in mijn op 26 October j.f. te Utrecht gehou den redevoering heb ik immers reeds gezegd, dat het bij de bezetting van Cu racao niet zou blijven en daj de onver antwoordelijke politiek van de Neder landsche emigrantenregeering nog tot verdere noodlottig© gevolgen aanleiding zou geven. Er ziin nog altijd Nederlanders, die naar den zoogenaamden Oranjezender luisteren, en die er nog aan gelooven ook. Behalve de allerongeneeseliiksten. zullen er toch velen zijn. die nu begrepen hebben, hoe zij bij voortduring door die lieden bedrogen worden. Immers, nog maar eenige dagen géleden, om precies te zijn op 17 November, heeft deze \eugenfabriek verkondigd: „In opdracht van de onderdrukkers wordt door de kranten in Holland be weerd. dat Curacao nu door de Ertgel- sche regeering aan de Vereenigde Sta ten in handen is gespeeld-" En verder: ..Diegenen, die de gevoelens kent. welke Amerika ten aanzien van het Ne derlandsche volk nu heeft, zal met mij inzien, dat datzelfde Amerika zich niet op kosten van het Koninkrijk der Ne derlanden verrijken wil." Het is toch brutaal om zooiets te ver kondigen om dan rustigweg een week later met de boodschap te komen, dat Amerika om de rijke bauxietmijnen Suriname heeft bezet. Nu zal er toch waarlijk in Nederland geen denkend wezen meer zijn. dat niet weet. dat in Amgrika de'Nederlandsche ge westen zijn uitverkocht, voor zoover het betreft de groote waarden petroleumindus trie en bauxiet. flict (de strijd tusschen Duitscbland en Polen), is uitgegroeid tot een strijd tus schen continenten. Dat de Nederland sche belangen in Europa en niet in Noord-Amerika liggen, is een waarheid als een koe. Toch wordt zij nog immer door velen genegeerd. Soms maakt bet zelfs een potsierlijken indruk, dit bou- deeren van verstandige, bruikhare man nen en vrouwen tegen de werkelijkheid! Zeker, wij weten het zoo goed als iecter ander, er zitten aan deze werkelijkheid onaangename zijden. En veel goeds uit het verleden is voor altijd verdwenen. Maar dit mag toch geen reden te zijr. om daarom de geheele werkelijkheid, als zou zij niet bestaan, te negeeren! Want dit overwege men steeds! wie poogt de werkelijkheid te negeeren wordt vroeg of laat (en wij leven snel) door de werkelijkheid genegeerd. Tot schade van het Nederlandsche volksbe lang. tot schade vap allen, die struis vogelpolitiek als de juist© gedragslijn blijve* beschouwen, De motiveering der emigrantenregeering Zoo heeft dan het Witte Huis (de ze tel van de Amerikaansche regeering in Washington) officieel bekend gemaakt, dat Amerikaansche troepen naar Suri name werden gezonden, d-w.z. Surina me zullen bezetten. Het is de moeite waard dé officieele verdediging van dit schelmenstuk nader te bezien. Doel van de bezetting: dit zijn de bauxietmijnen. die voor 60 procent de grondstof leve ren voor de Amerikaansche alluminium industrie. Ziet. dat is nu het eenige sympathieke van het geheele verhaal. Van Engelschen zijn wij altijd gewend geweest dat, als zij op roof uitgingen, rij dan verkondigden, dat het ging om rle bescherming van het christendom en de beschaving, en zij bedoelden daar mede petroleum pn katoen. Amerika heeft hiervoor in de plaats gesteld de- mocratien en vrijheid, en bedoelt ook: petroleum, katoen, rubber, bauxiet, enz. Deze keer hebben de Amerikanen eer lijk gezegd, dat het om bauxiet gaat. Die eerlijkheid is het eenige sympathieke. De noodzaak der bezetting zou zijn de veiligheid der mijnen te waar- horgen. Er kan dus een vijand ver wacht worden. De normale mensch vraagt dan: wie is de vijand, waar is de vijand? Daarover wordt echter volmaakt gezwegen. De heeren heb ben vergeten ,om ons te vertellen door wie die bauxietmijnen in het binnenland van Suriname bedreigd worden. Een ieder weet, dat er dui zenden kilometers in den omtrek van di© mijnen geen vijand bestaat, dat het voor Duitschland, om het kind maar bij den naam te noemen, een volkomen onmogelijkheid is om .ook maar zelfs in de huurt te ko men- De onzin van de bescherming ligt er dus duimdik op. Er is geen schijn van noodzakelijkheid voor bezetting. Geen Nederlandsche be zetting, zeggen de emigranten in Lon den, want Nederlandsche troepen zijn noodig in Oost-Indié, en het Nederland sche legioen in Engeland moet het moe derland gaan bevrijden. Och ja, waar om niet? Stalin kon de Duitsche troe pen in Rusland niet tegenhouden met minstens 10 millioen man. tienduizen den kanonnen, vliegtuigen en pantser wagens. Daarom is het best te begrijpen dat de heer Gerbrandv zijn duizend man van het Nederlandsche legioen in Engeland hij elkander wil houden om de Duitsche weermacht uit Nederland te smijten. Ho© is het mogelijk, dat die lieden dénken dat er hier menschen zijn die zulken daverenden onzin gelooven? Maar het mooiste komt nog: De heeren hebben aan Brazilië verzocht om militaire maatregelen te treffen aan de Braziliaan- sche grens. Dit is een speculatie op de on wetendheid van de menschenImmers, de grensgebieden van Suriname en Brazilië zijn volkomen ontoegankelijk oerwoud. Zelfs de boschnegers komen er niet door heen. Het is^ eigenlijk dwaas om nog een woord te verspillen aan de drog redenen van de emigrantenregee ring, die recht wil praten wat zoo voor een ieder duidelijk zichtbaar krom is. De zaak is heel eenvoudig, en komt hierop neer, dat de Ver eenigde Staten gebruik maken van de onmacht der Europeesche Staten, om de Europeesche eigendommen te rooven. Eerst de geweldig groote en kostbare olie-raffinaderijen op Curacao en nu de bauxietmijnen van Suriname, volgens het van oud© bekende motto: Pik in. het is win ter. Dat er een Nederlandseh emigran- tendom in Londen is, dat zich regee ring noemt en met drogredenen, die voor ieder denkend mensch duide lijk zijn, dit tracht goed te praten, is het ergste. Wij weten nu ook waarom eenige da gen geleden de heeren Welter en Steen- berghe zijn afgetreden, n.l. omdat dit zelfs hun te gortig werd. Dezen uitver koop wilden zij niet medemaken. Wij zullen nooit vergeten, dat dit in hun voordeel pleit. Tusschen hen en de hee-v ren, die Suriname hebben verkwanseld, zal verschil zijn te maken. „Angelsaksische roof- politiek" VERIGEN'S, hoe zeer deze roof ons ook treft, wanneer wij onze geschiedenis nagaan, dan weten wij dat de Angel-Saksers ons door de eeuwen heen beroofd hebben. 1. In 1704 werd Gibraltar door de ver eenigde Engelsch-Nederlandsche vloot ingenomen rpet landingstroepen onder den prin6 van Hessen-Darmstadt. Enge land pikte het in, en behield het tot op den huidigen dag. 2e. In 1795 werd het prachtige eiland Ceylon door de Engelschen op de Ne derlanders veroverd. In datzelfde jaar,' 1795, werd Malakka aan de Engelschen overgedragen door den naar Engeland gevluchten stadhouder, den lateren Ko ning Willem I, dus juist hetzelfde als nu gebeurd i6 met Curacao en Surina me. Terugontvangen hebben wij het nooit. Dit noemt men dan beschermen. In hetzelfde jaar 1795 werd de Kaapko lonie door een Engelsche krijgsmacht bezet voor den gevluchten stadhouder en in diens opdracht, om haar in bewa ring te nemen, totdat Nederland weer in zijn onafhankelijkheid zou zijn her steld. In dien zjn was deze daad door Engeland geproclameerd en bij de capi tulatie gaven de Engelschen de verzeke ring. dat de rechten, de godsdienst, enz der bevolking zouden gewaarborgd blij ven. De teruggave geschiedde in 1S03. In 1806 vielen de Engelschen weer met groote overmacht binnen. De Xeder: landsche macht werd verslagen bij Blauwberg en de kolonie ging in En gelsche hanrlen over en bleef geroofd. In 1S16 werden Demara. Essequibo en Berbice door de Engelschen van ons ge roofd. In 1820 werd Singapore. Nederlandseh bezit, door den Engelschman Raffles veroverd. In 1S71 werdvde Goudkust, in Weste lijk Midden-Afnka. aan de Engelschen afgestaan. In 1902 werden de republieken Trans vaal en de Oranje-Vrijstaat, nadat 26 000 vrouwen en kinderen in de concentra tiekampen waren omgebracht, ,bij het Engelsche imperium ingelijfd. In 1939 wordt Curaqao door de Engel schen i>ezet, In 1941 wordt Suriname door de Ame rikanen -bezet. Zoover zijn wij dus. Het komt mij voor, dat dit lijstje voldoende'is voor ieder, die een greintje begrip heeft, om te beseffen, dat, wat nu gebeurt, de An gel-Saksische roofpolitiek door de eeuwen heen is- VOLKSGENOOTEN WIJ hebben kennis genomen van de bezetting van Curacao en Suriname door de troepen der Vereenigde Staten zonder dat daar ook maar de geringste noodzakelijkheid voor bestaat. Machte loos moeten wij dit aanzien. Het is nog maar kort geleden, dat het Rijk6com missariaat aan dit Nederlandsche volk de mededeeling gedaan heeft, dat de Führer wil dat Nederland" zijn zelfstan digheid zal krijgen. Wij na-tionaal-socia- listen, wisten dat,ons vertrouwen niet bP6chaamd zou worden. Nationaal-socia- lieme Is geen imperialisme. Imperialis me en kapitalisme hebben bewezen bij elkander te behooren. Het nationaal- socialisme en het fascisme bouwen aan een nieuw Europa, een vereenigd soli dair Europa, waarin de volkeren in vrij heid en eensgezindheid met elkander zullen kunnen leven. De Germaansche volkeren van het vasteland zullen in nauwe lotsverbondenheid schouder aan schouder stoan. Dit is noodzakelijk voor de handhaving van Europa in de we reld. Hoe noodzakelijk dit is, speciaal voor pns Nederlanders, geen beter be wijs is daarvoor dan dit lijetje, dat hier boven staat. Het lijstje der geroofde Ne derlandsche bezittingen. Wij nationaal-socialisten en ik •weet in dit geval te spreken namens het geheele Nederlandsche volk erkennen de roof van Suriname en Curacao niet en we hebben de ver wachting, dat een herboren, een drachtig ep sterk Europa, het Eu ropa dat wordende is, eens onzep eisch tot teruggave zal steunen. Meer dan ooit ziin wij gesterkt in de overtuiging, dat de Europeesche revolutie van heden de levensnoodzaak is voor alle Europeesche volkeren. Zonder nationaal- socialisme en fascisme was Europa te gronde gegaan, vernietigd door de bolsje wieken en van zijn bezittingen beroofd door het joodsche groot-kapitalisme in Londen en New York. Hitler en Mussolini halen Europa van den rand van den afgrondl, en het is onze heilige plicht en roeping daaraan mede te werken, met inzet van geheel ons wezen, want wit' hebben ons vaderland lief en strijden voor de toekomst van ons volk. 's-GRAVENHAGE, 28 Nov. Officieel wordt medegedeeld: De verzorging van de Nederlanders, die in het Duitsche Rijk'arbeiden en.hun familie, door de ziekenfondsen, was tot nu toe reeds zeer goed, doch onlangs is dit nog verder uitgebreid en wel op het gebied der bevalling. De Duitsche ziekteverzekering heeft steeds alle kosten van gepeesheer, ge neesmiddelen en vroedvrouw bij een be valling voor haar rekening genomen. Thans heeft de rijksminister van Arbeid be.paalcl, dat met ingang van 1 November 1941, behalve deze hulp, een som \an ƒ55,in baar moet worden uitbetaald bij bevalling. De Nederlandsche arbeiders, die in het Duitsche rijk werken, genieten hierdoor met hun gezin een vergaande hulp van de verzekering. Op het gebied van de ziekteverzekering lijdt hij geen enkele chade door het werknemen in Duitsch land, wanneer men rekening houdt, met de vergaande verbetering \an 1 Novem ber 1941: Voor zoover zij tot nu toe niet reeds beter behandeld werden, zijn hij en zijn gezin thans wat betreft de ziekte verzekering, minstens in gelijken toe stand, als wanneer hij in Nederland zou zijn gebleven. WASHINGTON, 2S Nov. (D. N.BEen plotselinge verstrak king der Amerikaansche houding heeft, naar de United Press meldt, de Amerikaansch-Japansche vre desbesprekingen in gevaar ge bracht. Staatssecretaris Hull, die na een reeks besprekingen van een verzoeningsgezinde houding over gegaan is tot een intransigente, heeft, zoo meldt het agentschap, den Japanschen onderhandelaars medegedeeld, dat geenerlei rege ling mogelijk is, wanneer Japan zich niet bereid verklaart om: 1- Uit het bondgenootschap met de spil te treden; 2. Zijn troepen uit China terug te trekken en 3. zijn steun te onttrekken aan de regee ring van Wang Tsjing Wei. In welingelichte kringen te Washing ton heerscht volgens Associated Press weinig optimisme ten' aanzien van de mogelijkheid eener hervatting der be sprekingen met Japan. Men wijst or echter op, dat van den kant her Ver. Staten de deur niet is gesloten voor ver dere conferenties. Ofschoon ook over de conferentie van gisteren in het Witte Huis nog niets bekend is geworden, zou er geen wijziging zijn gekomen in de situatie. In aansluiting op de besprekingen van gisteren in het Witte Huis heeft Sum ner Welles op het staatsdepartement een onderhoud van een half uur gehad met den Australischen gezant Casev. De woordvoerder van het Japansche bureau van Inlichtingen te Tokio heeft heden in de persconferentie verklaard, dat de tekst van de mededeelingen van Huil aan de Japansche afgezanten te Washington vermoedelijk gisteravond laat op het departement van buitenland sche zaken was ontvangen en thans door de ambtenaren nauwkeurig wordt bestudeerd. Hij weigerde iets nader6 te zeggen over den inhoud van het Ame rikaansche document en wilde evenmin verklaren wanneer de Japansche regee- ring een antwoord zal geven. Omtrent de ontmoetingen tusschen Cordell Huil en de vertegenwoordigers der ABCD-statcn, gaf Kisji uiting aan zijn overtuiging, dat de Ver. Staten hier bij zelf het. bc6te weten hoe te hande len, daar immers de Japansch-Ameri kaansche onderhandelingen uiteraard ook betrekking hebben op de belangen van andere mogendheden in het Verre Oosten. 's-GRAVENHAGE, 28 Nov. Voor de week van Zondag 30 November tot Zaterdag 6 December zijn de ge bruikelijke rantsoenen brood of ge bak, vlecseh of vlceschwaren, melk en aardappelen verkrijgbaar op do bonnen^no. 46 van de daarvoor be stemde kaarten. Verder zijn in het tijdvak van Zondag 30 November tot Zaterdag 27 December van de bonkaart algemeen aangewezen: voor I kilogram suiker bon 150. voor 1 rantsoen bloem, brood of gebak de bonnen 151. 152. 153 en 154, voor 250 gram koffie-surrogaat bon 155 voor 500 gr^am jam bon 156 voor 100 gram kaas de bonnen 157, 153, 159 en 160. voor 250 gram havermout of peulvruch ten bon 161. voor 250 gram gort bon 162, en voor 100 gram vermicelli of maizena bon 163. Van de cacaokaart is in dat tijdvak gel dig de 2e periode voor 50 gram cacao, ter wijl op de bonnen F en G riist per bon 250 gram rijst verkrijgbaar zal ziin. Tenslotte zullen gedurende de maand December bon 164 van de bonkaart 'alge meen en bon E van de zeepkaart. recht ge ven op het koopen van 1 rantsoen zeep. ter wijl 75 gram toiletzeep 80 pet. beschikbaar is op bon E toiletzeep. Cacaopoeder De secretaris-generaal van het depar tement. van landbouw en visscberij heeft zooals hierboven gemeld, bekend ge maakt, dat gedurende het tijdvak van 30 November tot en met 27 December a s. de met „een rantsoen cacao 2e pe riode" gemerkte bon recht geeft op het koopen van 50 gram cacaopoeder ver mengd met 100 gram suiker. De belanghebbenden dienen dezen bon gedurende het tijdvak van 30 November tot en met 6 December a.s. wederom in te leveren bij hun winkeliers, die op hun beurt de bonnen in de periode van S December tot en met 12 December a.s. bij de plaatselijke distributiediensten kunnen inwisselen tegen toewijzingen Gedurende het tijdvak van 14 December tot en met 27 December '1941 mag dc cacaopoeder aan de consumenten wor den afgeleverd. De zeepbortnen De secretaris-generaal van het depar tement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de on derstaande bonnen recht,geven op het koopeji van de daarachter"vermelde hoe veelheden zeep: TOILET- EN HUISHOUDZEEP Gedurende het tijdvan van 1 Decem ber tot en met 31 December a.s. geeft de met „164" genummerde bon van de „bon kaart algemeen", alsmede de met ,e zeep" gemerkte bon van de zeepkaar- ten p en q, tfelke respectievelijk aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar zijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstel ling van na 1 Sept. 1940); hetzij 90 gram huishoudzeep; hetzij 200 gram zachte zeep (samen stelling van voor 1 Jan. 1941); hetzij 150 gram zachte zeep (samen stelling van na 1 Jan. 1941); hetzij 100 gram zachte zeep (samen telling van na 31 Aug. 1941); hetzij 250 gram zeeppoeder; hetzij 450 gram wasöhpoeder. Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mogen tegen inlevering van één bon worden uitver kocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met „c toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart p, welke aan kinderen be neden den leeftijd van twee jaar is uit gereikt, recht op her. koopen van 75 gram toiletzeep van de oude samenstelling. Volledigheidshalve wordt er op gewe- 'zen, dat waschpoeder niet gekocht kan worden door hef, publiek, doch uitslui tend wordt beschikbaar gesteld ten be hoeve, van wasscherijen. ZEEP VOOR WASSCHERIJEN De bestaande regeling ten aanzien van de wasscherijen blijft onverminderd van kracht, Do wasscherjjen zijn der halve verplicht voor elke twintig kilo gram droge vuile waseh een zeepbon van het publiek in ontvangst te nemen. Zooals reeds voorgeschreven is dienen de wasscherijen eerst'een bon van haar klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig ki logram waschgoed, hetzij ineens, hetzij hij gedeelten, in behandeling te nemen. De aandacht wordt cr op gevestigd, dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde „wdschverzenders", die slechts als tusschen persoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden. De wasch van kantoren, hotels, café'a enz. voor zoover het handdoeken, poets en stofdoeken, servetten, tafellakens e.d. betreft, kan tor behandeling worden ge geven zonder dat daarbij bonnen behoe ven te worden afgegeven. 's-GRAVENHAGE, 28 Nov. Zoo als bekend mag gedurende de eerste drie dagen van de distributicperiode (Zondag. Maandag en Dinsdag) door den kleinhandel geen vleesch of vleeschwaren worden verkocht. Van bevoegde zijde wordt er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat dit verbod voor den geheelcn kleinhan del, dus behalve voor slagerijen ook voor kruideniers, marktverköopei's e d. geldt. Het koopen. zoowel als het verkoopen van genoemde waren ge durende de genoemde dagen der week is strafbaar. Zes Britsche vliegtuigen neergeschoten ROME, 2S Nov. (D N.B.). Twee Italiaansche jagers hebben een der laat ste zes Engelsche vliegtuigen boven het midden der Marmarische woestijn neer geschoten, zoo meldt een speciale cor respondent van Stefani Zij ontmoetten acht. vijandelijke toestellen, bommen werpers en jagers en vielen zonder aar zelen aan. Zij slaagden er in vier bom menwerpers en twee jagers neer te schieten. De heide overige jagers sloegen op de vlucht. Vandaag verduisteren om 17.35 uur Vandaag (Vrijdag) gaat de zon op om 9 20 uur. onder om 17.35 uur. De maan gaat op om 15 36 uur, onder om 3.22 uur. Zaterdag gaat do zon op om 9.22 uur. onder om 17.33 uur. De maan gaat op om 15 59 uur. onder om 4.27 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1