eidsche universiteit en volksche wetenschap Troepen der V.S. van China naar de Philippijnen r Japan is gereed voor den sprong Oproep voor den Arbeidsdienst DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a MEENING VAN prof. v. DAM Met Duitschland tegen het kapitalisme TEGEN DE JODEN IN FRANKRIJK Litwinoff te Calcutta OLIE EN RUBBER IN NED. INDIE VOOR AMERIKA STEEDS MEER ELLENDE.... Meldt U ter keuring! Roman-prijsvraag van „De Schouw" AARGANG No. 131 ZATERDAG 29 NOVEMBER 1941 4MERSFÖ0RTSC1H DAGBLAD ^NEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; naand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. het komende jaar zal de Arbeidsdienst hoogst waarschijnlijk vooralle aanstaande mannelijke studenten verplicht worden gesteld RAVENHAGE, 29 Nov. De en van prof. van Genechten ons hooger onderwijs, in het nder over de Leidsche univer- vormden het uitgangspunt n vraaggesprek tussehen den taris-generaal van het depar- nt van Opvoeding, Wetenschap ultuurbescherming, prof. dr. J. Dam en een redacteur van hét speciaal was daartoe aanlei- passage in het verslag van het oud met prof. van Genechten, eze gezegd had: „Wij, nationaal- ten, hopen nu, dat Leiden bin irten tijd uit zijn asch zal herrij een volksche universiteit, waar nschap in dienst van het volk eesteld Ik vprheug mij, aldus an Genechten, er zeer over, dat gnchtend (17 Nov. Red de ris-géneraal van het departe- an Opvoeding. Wetenschap en rhesrherming op de tentoonstel- in Duitsche wetenschap te Am- hetzelfde standpunt heeft inge van Dam stelde er prijs op aller- doen uitkomen, dat hij te Am- niet op Leiden heeft gezin- doch over werenschap en volks schap in het algemeen heeft ge- Onder deze omstandigheden de secretaris-generaal gaarne de' uit zijn rede, waarop de heer nechten waarschijnlijk heeft ge- letterlijk doen volgen Zij luidde: moet het iéder opvallen, hóezeer Duitsche wetenschap door het bel.ing staat wordt beïnvloed. De weten- in dienst van het vaderland en het teld. In een omvang, welke hier te nbekend is geweest. Soms kan men on3 constateeren, dat men op theo- gronden hier afwijzend tegenover t de bewering, dat de wetenschap en oefenaren vrjj moeten z\j en met con \an deze vriihoid beteekent. wan- staat of de volksgemeenschap met wenschen in dit opzicht naar vo lk ben het daarmee eens. voor zoo- het resultaat van den arbeid betreft, rzoeker moet zich by het uitwerken resultaten uitsluitend door weten- Üke overwegingen laten leiden. Ik edhter de noodzakelijkheid van de van de wetehschap in algemeenen staat heeft natuurlijk het recht van nschap de oplosing van bepaalde ukken te verlangen. De onderzoeker lid van de gemeenschap en z\jn iappeljik aparaat is hem immers in e gevallen door deze volksgemeen- r beschiking gesteld. Zoo hebben erlanders herhaaldelijk ook zelf ge- herinner slechts aan de problemen gezondheid, aan de drooglegging der aan het in worden z\inde nationa als voorbeelden van geleide weten- Volksche wetenschap rband hiermede merkte prof. van dat wetenschap in dienst van Ik toch eigenlijk iets anders *s 'Iksche wetenschap at verstaat u dan onder volksche chap en hoe denkt u zich de he- e daarvan? et begrip „volksche wetenschap" aar mijn meening verder dan óe an wetpnschap. waarover ik in dam sprak. Ik zou eronder wil rctaan wetenschap, die als hpt iet het volk is vpreroeid en wei oefenaren dpn sampnhang met heele volk ten volle beseffen en ontwikkeling in aanraking zijn met de vraagstukken en in wikkelinsr in aanraking zijn ge met de Vraagstukken van de meenschap. Die beoefenaren daartoe door een werkelijk he opvoeding in staat worden ge- eerst wanneer die onvoedinsr ten inrtioneert. zal dit ideaal worden ■nlijkt, Iet welke middelen stelt u zich lit te bevorderen? Een van de belangrijkste en het akkeliikst te realisepren midde- an die volksche onvoeding is de arbeidsdienst. Hooestwaar- inlijk zal deze in het komende voor onzp aanstaande sttiden vernlicht worden eesteld Dpzp zal dan vooralsnog alleen voor nianneliike ioneelui gelden en 's in geval van afkeuring hij voor den arbeidsdienst noodza- onderzoek zal van dien eisch de toelating tot universiteit of eschool wordpn afgezien. lt: Leiden zal zoo spoedig mogelijk die nen te worden heropend. Of daartoe moet worden afgewacht lot er werkelijk een volksche universiteit kan ontstaan, bewijfel ik. De volksche universiteit beschouw ik immers als het hoogtepunt van de volk sche opvoeding, doch dat kan m.i. niet uit den grond worden gestampt. De ontwikke ling van onze hoogescholen in die richting zal geleidelijk moeten gaan. Mijn meening is dan ook. dat wij er naar moeten stre ven van het oude al datgene te behouden, wat levensvatbaar is. Natuurlijk zal, voor dat de rijkscommissaris ot heropening van de Leidsche universiteit overgaat, een ver andering van aspect moeten hebben plaats gevonden. Aan dc voorbereidingen der in dit verband te nemen maatregelen wordt gewerkt. Zijn er ook verder wijzigingen van de 'óelatingséischen te verwachten? Met het oog op den heerschen- den noodtoestand, waardoor op ver scheidene scholen voor voorberei dend hooger en middelbaar onder wijs het normale programma niet kon worden verwerkt, zullen de eischen van de in 1942 af te nemen eindexamens ten aanzien van de z.g, in'.ellectueele vakken worden verminderd. Verder ?al, juist om het hooger on derwijs méér dan tot nu toe met de volksgemeenschap te doen vergroeien, de regéling der studiebeurzen ajm een herziening worden onderworpen om een ruimere toe'reding van uitmunten de candidaten uit financieel minder draagkrachtige kringen mogelijk te ma ken. Daarbij moet rekening worden ge houden met den toestand van 's rijks scha'kist, die helaas geen groote uit breiding van het totaalbedrag der stu diebeurzen toelaat. Hoe denkt u zich de ontwikkeling van de verhouding tussehen hoog leeraren en s'udenten? Er zal een nauwere band tussehen hen dienen te worden gevormd. In de plaats van de verschillende studenten organisaties, die ten deele al verdwenen zijn. zal er een algemeens studentenge meenschap moe'.en tot stand komen Verder zal meer aandacht dienen te wor den besteed aan sport en lichamelijke opvoeding. Ook voor de hoogleeraren? Voor zoover zij daartoe in staat zijn, zou ik gaarne zien, dat ook zij aan de lichamelijke oefening deelnemen, al thans, da' zij van hun bélangstelling daarvoor doen blijken. Heeft de sluiting van Leiden ook directen invloed op de met de univer siteit verhonden laboratoria én klinie ken? Voorzoover daar wetenschappelijk werk word' verricht, kan dit op de ge bruikelijke wijze doorgaan. De te nemen maatregelen hebben alleen op het on derwijs betrekking. Daar de indruk is gewekt, als zouden de uitslagen van de examens aan de Leid sche universiteit in de laatste maanden niet met den noodigen ernst door de hoogleera- ren zijn vastgesteld, heb ik een onderzoek hiernaar ter hand genomen, waarvan de uitslag te ziiner tiid bekend zal worden ge maakt. Inderdaad zijn er den laatsten tijd te Leiden zeer veel examens afgelegd, doch voorloopige informaties omtrent het aantal zeslaagden en het aantal afzewezenen heb ben mij reeds den indruk gegeven, dat het percentage der afgewezen candidaten niet abnormaal klein is eeweest. Overigens spreekt het vanzelf, dat hou ders van deze maand te Leiden behaalde universitaire diploma's de aan het bezit van hun getuigschriften verbonden rechten kunnen uitoefenen. De overigen hebben de zelegenheid en daarvan is reeds een ruim gebruik gemaakt hun studie aan een andere universiteit voort te zetten en zij kunnen, zoodra Leiden zal zijn heropend desgewenscht daarheen terugkeeren. ROEMEENSCHE ONDER SCHEIDINGEN BOEKAREST, 29 Nov. (D.X.B.). De bevelhebber van de Duitsche luchtvaart missie in Roemenië luitenant-generaal Speidel en de Duitsche luchtvaart attaché, generaal-majoor Gerstenberg. zijn onderscheiden met het Roemeen sche commandeurskruis van de orde van verdienste voor vliegers. Kolone. Bassenge van de Duitsche luchtvaart missie en de Italiaansrhe luchtvaart attaché ontvingen het officierskruis van dezelfde orde. 'ie eisch zou dus voor alle instel van hooger onderwijs behooren te en nderdaad, dat is mijn opvatting. Leidsche universiteit Velke zijn dan in het bijzonder de emens ten aanzien van Leiden XJ De plaatsvervangend leider van de N.S-B de heer C. van Geelkerken, tiidens zijn rede in de groote zaal van Tivoli te Utrecht- Foto Hofland) BERLIJN. 29 Nov. (V.P.B.). Terwijl de vijfdaagsche buitengewone zitting der Japansche rijksdag een beeld gaf der vastgeslotenbeid van de Japansche re geering om de rechten van. het Japan sche volk tot eiken prijs te verdedigen en de nieuwe ordening in het Verre Oosten, koste wat het kost, te verwezen lijken, hield de Engelsche pers zich alsof haar van de gebeurtenissen in Tokio niets bekend was en vestigde zij de aan dacht harer lezers geheel op het heen gaan van generaal Wevgand, als buiten- ewoon gedelegeerde van maarschalk Pétain voor Fransch Noord-Afrika. In Berlijnsche politieke kringen heeft men nadrukkelijk op dit verschijnsel ge wezen of duidelijk uitgesproken, dat vooral de Engelsche propaganda er op gericht is, telkens weer kunstmatig een sóórt hoogspanning in den Stillen Oceaan te veroorzaken, om vervolgens te doen alsof er niets aan de hand is. wanneer Japan hierop reageert. De buitengewone zitting van den Ja- panschen rijksdag behoort sinds een week tot het verleden. En nadat men uit Londen en New-York over liet Verre Oosten niets meer gehoord heeft, achten thans de Amerikanen naar het schiint, den tijd gekomen om op hun beurt de reclametrommel te roeren Plotseling hebben zii hun troepen te Sjanghai. Tientsjing en Peking bevel gegeven orn China te verlaten. Het eerste contingent van deze troepen aan wie sinds tientallen ja ren de bescherming der Amerikaan- sche belangen in China was toever trouwd, is te Sjanghai ingescheept. Bij het afscheid verklaarde een En gelsche redenaar flat dit geenszins beteekent. dat Amerika zijn positie in China opgeeft, doch dat Washing ton „het dek vrij houdt voor sterkere handelingen". Een tweede contin gent zal Zondag uit China vertrek ken. De troepen worden naar de Philippijnen gedirigeerd, waar zij bij de daar staande Amerikaansche bezetting worden ingelijfd. Er blijft geen enkelen Amerikaan- schen soldaat in China achter. De Ame rikaansche soldaat in China achter De Amerikaansche kanonnpprbooten. die op de Yanctse waren eestaiioneeerd zijn eveneens hegonen deze rivier te ontrui men. Uit,overwegingen van prestige wil de man aanvankelijk nog één kanon neerboot op de Yangtse achterlaten. Maar ook dit plan is opgpgeven en alle Amerikaansche kanonneerhooten be vinden zich eveneens op weg naar de Philippijnen Amerikaansch opperbe vel in het Verre Oosten? I-I F.T Amerikaansche gezantschap te Tokio heeft een „laatste waarschu wing" gericht tot alle Amerikaansche staatsburgers in Japan, om dit land oogenblikkelijk te verlaten. De meeste Amerikanen zijn reeds uit Japan ver trokken, zoodat deze waarschuwing uit sluitend heteekenis heeft voor slechts achthonderd personen, grootendeels zen delingen. Ter zelfder tijd hadden de Amerikaansche autoriteiten de Amerika nen te Malakka, Noord-China, Tsjang- kian en Midden-Mongólië aangeraden om zich zoo spoedig mogelijk naar el ders te begeven. De geruchten over Engelsch-Ame- rikaansche onderhandelingen, om te komen tot een centraal opperbevel van een Engelsch-Amerikaanscha vloot in het Verre. Oosten, worden bevestigd. Te Berlijn heeft men re den om aan te nemen, dat de Ameri kanen dit opperbevel in handen zullen krijgen. De basis van de En- gelsch-Anierikaansche vloot in het Verre Oosten schijnt Singapore te worden, waarbij de Amerikaansche admiraliteit dan niet alleen over dit sterkste Britsche bolwerk, maar over alle steunpunten der Engelsche vloot in den Stillen Oceaan de beschik king zal krijgen. Gelijk bekend, bevindt het nieuwste Britsche slagschip Prince of Wales" zich op weg van Kaapstad naar Singa pore. Sedertdien is bekend geworden dat het slagschip „Warspite", hetwelk momenteel te Portland in de Ver. Staten in dok ligt. weldra eveneens naar Singa pore. zal vertrekken. Het Britsche aan deel in de Engelsch-Amerikaansche vloot in het Verre Oosten bedraagt dus reeds twee slagschepen. VICHY, 29 Nov. (D.N.B.). Naar van betrouwbare Fransche zijde verluidt, zal de regeering op voorstel van den commissaris-generaal voor de Joodsche vraagstukken, Xavier Vallat, binnen kort een reeks verdere maatregelen ne men tegen de Joden in Frankrijk. Zoo zal het reeds bestaande verboS tot uit oefening van bepaalde beroepen door Joden, zooals bijv. bij het perswezen, bij de film en het tooneel, wordpn uitge breid tot talrijke andere beroepen. In Frankrijk wonen op het oogenblik rond 350.000 Joden, onder wie de buitenland sche Joden ten getale van 200.000 het voornaamste contingent vormen. In handel en industrie waren de Joden ver tegenwoordigd door rond 27.000 Jood sche ondernemingen, die door het aan stellen van een beheer van staatswege geleidelijk worden geariseerd Fransch Xoord-Afrika heeft in totaal eveneens 350 000 Joden. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED BERLIJN, 29 Nov (D.N.B.) In den nacht, van 27 op 28 November is een aantal Britsche vliegtuigen naar West en Noord-West-Duitschiand gevlogen. Zij wierpen eenige bommen neer. die. slechts geringe materieele schade ver- oorzakten. Eenige dooden en gewonden zijn te betreuren. TOKIO, 29 November. (V.PB.) - De politieke spanning in en om de Stille Zuid zee houdt onverminderd aan. Japan houdt de toebereidselen tot een oorlog in het Verre Oosten van Anglo-Amerikaansche zii de nauwlettend in het oog. Het geheele Verre Oosten bevindt zich als het ware in' een toestund van oorlogsalarm. In Japan sche politieke kringen is men vooral ver ontwaardigd over het feit. dat Amerika in het openbaar steun blijft verleen en aan de regeering te Tsjocngking. ofschoon het zich juist op dit oogenblik beter wat op den achtergrond zou kunnen houden. Deze wedprzijdsche steun komt vooral tot uiting in de dezer dagen tot stand gekomen overeenkomst tussehen beide regeeringen, waarbij aan Amerika het recht wordt toegekend, verschillende vliegtuigbases aan te leggen in de pro vincie Fokien, dus tegenover Formosa. In geval van een oorlog tussehen Japan en Amerika zullen deze bases worden gebruikt, zoowel door Amerika als door Tsjoengking. Voorts werd bekend, dat in de omgeving van Loengtsjwan ten Noord-Oosten van Kanton, onder leiding van een Amerikaansch officier vliegvel den worden aangelegd, waarbij de hier aanwezige grotten zoodanig worden uit gebreid, dat machines, personeel enz., er een veilige schuilplaats in kunnen vinden. Tegelijkertijd vestigt men de aan- dat óp de Philippijnen. Hier is de in lijving van het leger onder het op- perhevel van de V.S., welke begin September een aanvang nam, vol tooid. Op den 24sten November wer den dus 8 regimenten Philippino-in- fanterie, tezamen sterk ongeveer 20.000 man, ingedeeld hij dé. strijd krachten van de V. S. in het Verre Oosten. Na afloop van deze reorgani satie tellen de strijdkrachten van de V. S. in hét Verre Oosten dus lö Philippino-divisieé. Inmiddels gaan de Japanners voort, verschillende steunpunten in Midden- en Zuid-China te bombardeeren. Sterke af- deelingen bommenwerpers vlogen hoven Lioetsjou en Kewilin in de provincie Kwangsi en boven Ling én Tenghsien in de provincie Hoenan, waar zij vliegvel den en andere militaire objecten met bommen bestookten. BERLIJN, 28 Nov. Onze V.P.B.-cor- respondent meldt: Stalin's buitenge woon ambassadeur te Washington, Lit winoff. heeft na een vrij langdurig oponthoud, wederom een etappe van zijn reis met hindernissen achter den rug. Uit Cairo vloog hij naar Calcutta waar hij intusschen is aangekomen. Waarom hij niet langs den kortsten weg. via Por tugal of Brazilië, naar Amerika gaat. wordt niet eemeld. Het feit dat hij de route over Britsch- Indié koos, wordt in dien zin gemoti veerd. dat hij ter plaatse besprekingen wil voeren over de situatie in den Stil len Oceaan. BERLIJN, 29 Nov. (V.P.B.). Do „Deutsche A 11 g e m e i n e Z e i- t u n g" verneemt van haar correspon dent te Sjanghai, dat de onder Japan sche controle staande „North China Daily New s" in een artikel betoogt, dat de rubber en de olie van Neder- landsch-Indié voor de Vereenigde Sta ten van nog veel grooter belang zijn. dan het bauxiet van Suriname Het blad werpt de vraag op, of in verband hiermede binnenkort Amerikaajische troepen met toestemming van de „Ne- derlandsche regeering" te Londen. Ne- derlandsch Oost-Indie eveneens onder hun bescherming zullen nemen. Het aangehaalde Duitsche blad ver meldt curiositeitshalve nog, dat de Daily Mail een kaartje heeft gepu bliceerd, waarop niet alleen Neder landse h-West-Indië staat, maar ook een deel der Westkust van Afrika me', de stad Dakar. In het onderschrift staat te lezen, dat de in stippellijn weerge geven verbinding tussehen Paramaribo en Dakar 2350 mijl bedraagt. De D. A. Z beschouwt dit als een bewijs te meer voor de diepere bedoelingen der groo te democratieën De Daily Mail weet tevens mede te deelen, dat Noord-Amerika aanzienlijke strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht naar Suriname heeft gezonden. Vandaag verduisteren om 17.33 uur Vandaag Zaterdaggaat de zon op om 9.22 uur, onder om 17.33 uur. De maan gaat op om 15 59 uur on der om 4 27 uur Zondag gaat de zon op om 9.23 uur. onder om 17-32 uur. De maan gaat op om 16.23 uur. onder om 5 30 uur. Maandag gaat de zon op om 9 25 uur. onder om 17.32 uur. De maan gaat op om 16 49 uur, onder om 6.33 uur. LI OE verder het overwinnende Duitsche leger het Sovjet-land binnen trekt, hoe meer ellende het op zijn weg ontmoetJa renlang heeft de bevolking van den Heil staatgebukt geleefd onder het luk van een regiem, dat met zijn verderfelijken ar beid een heel volk te gronde heeft gericht Ziet naar de woningen van de Sovjet-boe ren. ziet naar de kleeding die de burgers dragen, het is alles armoede en ellende. En dat deze ellende door. den gecsel van den oorlog in niet geringe mate is toegenomen laat zich begrijpen. Daarom moet ook spoedig hulp verleend worden aan deze menschcn. die thans meer dan ooit een helpende hand behoeven. Aan deze taak zal ook Nederland ziin deel hebben. Nederland zendt een ambu lance naar het Oostfront. Nederland zal tooncn wat mcnschenliefde is. Nederland zal zich van de beste ziide doen kennen. Reeds stortten duizenden hun biidragen voor de totstandkoming van dc Ncderland- sche ambulance. De uwe wordt nog verwacht. Stort haar vandaag nog op girorekening 8-7-6-0-0 NEDER LANDS CHI- AMBULANCE. Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage VOOR vrijwillige dienstneming hij den Nedcrlandschen Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen én data, telkens tussehen 9.30 en 15.00, de gele genheid zijn voor keuring voor vrijwil lige dienstneming. Iedere jongè man, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich naar de dichtstbü gelegen kcuringsplaats begeven en zich aanmelden bü den voorzitter van den kcuringsraad. Reiskosten voor de heen- en terugreis worden vergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. Gegadigden moetèn aan dc volgende voor waarden voldoen: a. Nederlander zu'n-. b. Niet jonger dan i7 en niet ouder dan 23 jaar zijn; c. Ongehuwd zijn. Meldt u ter keuring aan! Arnhem. Menthcnstraat 12: Maandag 1 De cember 1941; Tilburg. Lange Schrijf straat 66, gob. Publie ke werken: 1 Dee. 1941; Den Haag. Huygcnsparlc 23: Maandag en Dinsdag 1 en 2 Dec. 1941; Nijmegen, Ridderstraat 4: Dinsdag 2 De cember 1941; 's-Hertogenbosch, stadthuis, ingang achter het Stadhuis 3, 2e etage: Dinsdag 2 Dcc. 1941; Leeuwarden, school St. Anbhonystrant 4» Woensdag 3 Dec. 1941; Utrecht, school Draaiweg 29 (Gouverneur- school): Woensdag 3 Dcc 1941; Eindhoven, Kruisstraat 53, Parochiehuis» Woensdag 3 Dec. 1941: Heerlen, Esschenerwcg 25a, Centrale Werk plaats: Donderdag Dcc. 1941; Gouda. Oosthavcn 50. gem. consultatiebur.» Vrijdag 5 Dec. 1941. Ieder die wordt goedgekeurd en overi gens aan de eischen voldoet, wordt op 15 December 1941 opgeroepen om ge durende 51/» maand in den Nederland- schen Arbeidsdienst te dienen. Na beëindiging van den diensttijd van 5maand, kan de vrijwilliger hij ge bleken geschiktheid in aanmerking ko men voor een van de drie volgende groepen: a. opleiding tot kader; b vrijwillig nadienen gedurende na der te bepalen tijd; c. na eervol ontslag voorkeur bij ar beidsbemiddeling in Nederland, y 's-GRAVENHAGE, 28 Nov. De uit geverij „De Schouw" te 's-Gravenhage noodigt de Nederlandsche schrijvers uit om deel te nemen aan een romanprijs vraag. Voor het beste manuscript wordt een prijs beschikbaar gesteld van 5000 gulden. De schrijvers der daarop vol gende vier manuscripten ontvangen ieder 500 gulden, terwijl ook de werken, welke niet bekroond worden, nog voor uitgifte in aanmerking kunnen komen. Gevraagd wordt een roman van onge veer 75.000 woorden, die door de stof en de behandeling blijk geeft van liefde en be wondering voor de beste eigenschappen voor ons volk. Dit kan zoo ruim mogelijk worden opgevat, maar als voorbeeld van hetgeen den stellers van de prijsvraag voor oogen gezweefd heeft, wordt genoemd: 1. Een roman waaruit de beteekenis blijkt van de tradities van een geslacht; 2Een roman, die als basis heeft de ver bondenheid van den mensch met den grond, waarop hij leeft; 3. Een roman over het leven op dc Ne derlandsche wateren of op de zee; 4. Een roman over de arbeidsprestaties van ons volk: 5. Een roman over een groote figuur ot over een groot moment uit onze geschiede nis; 6 Een roman uit het leven of over de ge schiedenis van Nederlandsche pioniers in de wereld Het oordeel van de jury, welke be staat uit prof. dr. Jan de Vries, Jan H. Fekhout, D Th. Jaarsma en dr. J. van Ham is bindend. De termijn van inzen ding sluit op 1 Juli 1942. Manuscripten dienen franco gezonden te worden aan den secretaris der jury, den heer K. W- Boekholt p.a. uitgeverij „De Schouw", Nieuwe Havenstraat 42, 's-Gravenhage, Tel. 115515, die op aanvraag ook het vol ledige prospectus voor deze prijsvraag toezendt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1