bespreking van Goering, Pétain en Darlan GROEIENDE SPANNING ROND DEN PACIFIC De „vrije voetganger" houdt op te bestaan Verschillende episoden in den strijd in de woestijn Staat van beleg in Oost-Indië DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a ONTMOETING TE SAINT FLORIN VERGIGNY nferentie van ruim drie uur r De positie van Zwitserland LAVAL TE PARIJS ieuwe maatregelen tegen Joden PREMIETREKKING vanWinterhulp Met Duitschland voor een vrij Europa Luchtpatrouille langs den Birma-weg? Wilt gij steunt dan Winterhulp Nederland Volkszang in Vlaanderen Waarom met Duitschland voor een nieuw Europa AMERSFÖORTSCH DAGBLAD JAARGANG No. 133 DINSDAG 2 DECEMBER 1941 iONNËMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per t per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 1—4 rïgels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract, Licldadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen ƒ,1.20. PARIJS, 2 December. (D.N B.) Maarschalk Pétain en admiraal lan hebben een ontmoeting gehad met rijksmaarschalk Goering. itrent deze ontmoeting heeft ambassadeur De Brinon voor ver- nwoordigers van de Duitschc, de Fransche en de buitenlandsche s tijdens een receptie in de Duitsche ambassade medegedeeld, dat irschalk Pétain Zondagavond uit Vichy is vertrokken en den bt heeft doorgebracht in zijn specialen trein. Maandagochtend om uur werd maarschalk Pétain door den algcmeencn gevolmachtigde Fransche regeering in het bezette gebied, ambassadeur De Brinon, den vertegenwoordiger van den Rijksmaarschalk, generaal der gers Hanesse, aan de demarcatielijn verwelkomd. Maarschalk ain zette zijn reis per auto voort naar de plaats der bijeenkomst it Florentin Vergigny. Om 13 uur arriveerde de maarschalk op stationsplein van Saint Florentin Vergigny. Hier begroette de smaarschalk den chef van den Franschen staat op de meest har- ke wijze. BERN, 2 Dec. (D.N.B„Het gaat thans om het economische bestaan van Zwitserland", aldus de voorzitter van don Zwitserschen Bondsraad, dr. Wet ter, tijdens een rede op de slotbijeen komst van de vrijzinnige partij. „De m- vitailleering van Zwitserland, zoo ver klaarde hij, is het resultaat van voort durende onderhandelingen met de bei de groepen van oorlogvoerende mogend heden. Het Zwitsersche doel is de eco nomische neutraliteit. Compromissen zijn hierbij niet te vermijden en de weg naar de oplossing van dit moeilijke pro bleem is lang en moeilijk. Van Zwitser sche zijde dient men te erkennen, dat tot nu toe beide groepen van oorlog voerende mogendheden begrip hebben getoond voor de bijzondere en moeilijke gcographische en economische positie van Zwitserland". Tenslotte verklaarde president. Wet ter, dat Zwitserland den oorlogvoeren den mogendheden binnen de grens van het mogelijke tegemoet dient te komen. Wet iter keerde zich in het bijzonder te gen de kritiek van de politieke opposi tie tegen de politiek der regeering en gaf als zijn meeming te kennen, dat in den huidigen toestand een dergelijke crit.iek onverantwoordelijk is en nood lottig kan worden voor Zwitserland. tIBASSADEUR De Brinon wees er n zijn verklaringen voor de pers dat maarschalk Pétain reeds lang wensch had uitgesproken den rijks chalk te ontmoeten. Sedert een [ontmoeting met maarschalk Pil- ki waardeerde maarschalk Pétain rijksmaarschalk vooral den ten sojdaat. )c bespreking tusschen den rijks- iarschalk en maarschalk Pétain rd, naar de Brinon verder uit- izette, gevoerd in den specialen in van den rijksmaarschalk. DG smaarschalk en maarschalk Pé- n waren slechts van hun tolken •gezeld. Na een kwartier werd miraal Darlan door den chef van n Franschen staat bij de bespre ken betrokken. Drie uur en tien nuten onderhield de rijksmaar- lalk zich met maarschalk Pétain admiraal Darlan over alle pro- tnen. die Duitschland en Frank- k interessecren. aansluiting hierop bood de rijks- ■schalk in zijn specialen trein een mer aan. Behalve de njksmaar- lk, maarschalk Pétain en admiraal an namen hieraan van Duitsche deel de generaal der vliegers Bo- chatz, de generaal der vliegers Ha- i, en de bekende Duitsche jachtvlie- It.kol. Galland, van Fransche zijde issodeur De Brinon en comman- .Fontaine. dons het dejeuner werd de besprc- in de beste harmonie voortgezet, n 17 uur 30 begeleidde rijksmaar- lk Goering maarschalk Pétin naar specialen trein, waar de rijksmaar- Ik op uiterst hartelijke wijze af- id nam van het hoofd van den ischen staat. RIJS, 2 Dcc. (D.N.B.De vioc- Fransche premier, Pierre Laval, is ren, komende van zijn landgoed eldon bij Vichy, in Parijs aange- n, zoo melden dc Parijsche bladeq. ■HIJS, 2 Dec. (DNB). De Fransche ring heeft weer nieuwe wetten uit- ardigd tegen de Joden. De cene edt den joden te speculeeren in 1 De tweede bepaalt, dat alle joden Ion georganiseerd in een speciaal nd. Xavier Vallat, de gevolmachtig- 'or regeering in joodsche kwesties dat de ervaring leert, dat de joden 't dusver bestaande wetten omzeil- 0m een einde te maken aan de ontduikingen, heeft de regeering aantal andere beroepen voor dc jo- verboden. Bovendien is het den jo- verboden een huurhuis te bézitten, do liquidatie zal een comrnissarieel order worden aangesteld De instel- van het niéuwe verbond, de Union Israelites en France, heeft de .ent ing van alle tot dusver bestaande iclie groepen ten gevolge. ZUIVERING VAN ZUIDWEST SERVIE LGRADO, 2 December (D.N.B.). nt de zuivering van Zuid West- iê van de communistische banden 't Obnova, dat duizenden commu- n bij deze actie zijn gedood of ge genomen. De bolsjewieken htten met 'n eigen trein uit Oesjitse 'Uchten. Zij werden echter bij Prel- aangehpuden en vernietigd, 'vendien wordt, naar de Obnova 't, bekend, dat de communisten in 'Olders van de vroegere Zuid-Slavi- l>ank in Oesjitse een groote muni- 'Slagplaats hadden gevestigd, welke plodeerd is. arhij zouden ongeveer 2000 men- !n den dood gevonden hebben. Temidden van het wintersche landschap is de Duitsche infanterie op haar post om aan het Oostfront iedere doorbraakpoging der bolsjewistische troepen te verijdelen. Op wacht in een loopgraaf r Atlantic - Holland M ARM ARISCHE FRONT, 2 Dcc. (Ste- fani.) Een dér bijzondere correspon denten van Stcfani schrijft, dat dc veldslag in Marmarica wordt voortge zet en zich in onderscheidene episoden afspeelt. De Engelschc strijdkrachten zijn er nog niet in geslaagd eenig sub stantieel punt van hun programma te verwezenlijken en hebben daarentegen zeer zware verliezen geleden.. Er werden weer talrijke vijandelijke gepantserde strijdkrachten verslagen. De soldaten van de as blijven strijden met groote geestdrift. De dappere reac tie. welke door de strijdkrachten van de as is ontplooid om de pogingen van de Engelschen te verijdelen, maakt den strijd steeds hardnekkiger. De ItaliaanschDuitsche luchtmacht heeft een steeds doeltreffender aandeel in den strijd van de landmacht. Tijdens een luchtgevecht zijn twee vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Drie andere vijandelijke machines werden omlaag geschoten, door het luchtdoelgeschut van Benghasi. Vrij sterke formaties Duitsche duik bommenwerpers en torpedovliegtuigen hebben zich, in den strijd te land ge mengd en vijandelijke colonnes vracht auto's aanzienlijke verliezen berokkend. Van bevoegde militaire zijde in Berlijn meent men, dat de gevochten zich steeds meer tot een verspilling van krachten ontwikkelen. De oorlogstooneelen ver anderen niet. Het Duitsche weermacht- bericht spreekt weer van de gevechten len Zuidoosten van Tobroek en maakt melding van het afslaan van Britsche tegenaanvallen, die uit het Zuiden kwa men. De benaming „tegenaanvallen" doet zien. dat de DuitschItaliaansche aan val. waarvan de operaties door Duitsch— Italiaansche formaties gevechtsvlieg tuigen en stuka's worden ondersteund, nou gaande moeten zijn. De afleiding, die de Britten met een bomaanval op het Noord Afrikaansche kustgebied en de burgerbevolking al daar rnet groote'verliezen aan vliegtui gen hebben ondernomen, kan geen in druk maken tegenover het feit, dat de Britten de bij het begin van hun offen sief in Afrika gestelde doelen evenmin kunnen bereiken als de bolsjewisten in het Oosten. Hun aanvallen ontwikkelen zich in het allergunstigste geval tot tegenaan vallen en de Duitsche leiding houdt, evenals voorheen, in het Oosten en aan het front in Afrika het' initiatief in handen. Een nieuw transport van 1300 Fran sche krijgsgevangenen is uit Duitschland teruggekeerd. De f 5000 op C 148364 gevallen 's-GRAVENHAGE, 1 Dec. He denmiddag haid in het gebouw der „Lotisico" in de Louiise de Coligny- c straat, de premietrekking plaa/ts van den hoofdprijs van 5.000 gul den, twee prijzen van 500 gulden en 100 prijzen van 100 gulden van de Winterhulp loterij 19-11- De hoofdprijs van 5000 gulden viel op het premielot C. nr. 148364. De eerste prijs van 500 gulden op premielot B. nr. 154010 en dc tweede prijs van 500 gulden op premielot F. nr. 605576. De heer W. Buschkcns, directeur van „Lotisico", sprak een kort woord ter in leiding, waarin hij er op wees. dat de plaatsing der «loten sneller is verloopen dan verwacht werd. Zoodoende moest de trekking in enkele' weken worden georganiseerd- Nadat hij dank had ge bracht aan notaris mr. A. Bommers, die het officieel verslag dezer trekking zal verzorgen, werden de trek kingswi el en in werking gezet. Na afloop verzamelden de vertegen woordigers der W.II.N. en verdere be langstellenden zich in de directiekamer, waar de heer Meyer, chef der afdceling organisatie der W.H.N., den heer Busch- kens dank bracht voor zijn medewer king. De landelijk propagandaleider voor de W.H.N.-loterij de the<?r W. J. Eek- hardt., deelde nog mede, dat dc res- tantloten, die de zwakke zusjes op dit gebied in den lande, zooel6 de plaatsen Doesburg en Tiel, hebben achtergelaten, in de grootere steden BERLIJN, 2 December. Hoewel er geen concrete veranderingen zijn inge treden in den toestand rond den Stillen Oceaan, zijn er toch verscheidene symp tomen, waaruit afgeleid kan worden, dat de spanning nog steeds groeit. Zoo brengt men in Shanghai het feit, dat generaal Sir Edward Perceval, de Btitsche opperbevelhebber op Malakka, naar Singapore teruggekeerd is, in ver band met de toenemende spanning. In Duitsche politieke kringen slaat men naar een V.P.B.-correspondent meldt, opmerkzaam de EngclschAme- rikaansche pogingen gade, om kunst matig dc hoogspanning rond den Stillen Oceaan aan te wakkeren. In dit verband wijst men op de vol gende feiten: Roosevelt heeft zijn verlof te War- springs onderbroken en is hals over kop naar Washington teruggekeerd. Tc Singapore is op aanraden der militaire autoriteiten met ingang van 1 Decem ber de staat van beleg afgekondigd; in heel Malakka zijn de verloven inge trokken en moeten de Engelsche vrij willigers zich in de kazernes melden; te Rangoon is een transport Britsch-In- dischc troepen gearriveerd, dat de gar nizoenen van Birma moet versterken. Tenslotte hebben de Ver. Staten be sloten in het centrum van het Stille Oceaan-gebied een luchtpatrouille in het leven te roepen, die volgens be richten uit Japansche bron uitsluitend den Birma-weg onder haar hoede zal nemen, terwijl zij volgens andere te Berlijn ontvangen berichten de heele luchtroute TsjoengkingBirmaSinga pore en vandaar via Nederlandsch- Indië naar de Philippijnen zal moe ten controleeren. Dit laatste bericht komt in zooverre niet onverwacht, daar de Ver. Staten de laatste weken duidelijk genoeg hebben doen blijken, dat zij de verbinding met Tsjoengking over den Birmaweg tot eiken prijs willen openhouden. Men kent de plannen om den Birmaweg le asphalteeren en van een pijpleiding te voorzien, waardoor de olietransportcn van vrachtauto's overbodig zouden worden. Het instellen van een luchtpatrouille zou dan een einde moeten maken aan de storing, welke het verkeer op d m Birma-weg ondervindt van de zijde der Japansche bombardeervliegtuigen, met groote actie-radius. Het staat nog niet vast, wat de uiter lijke vorm dezer luchtpatrouille zal zijn. Onlangs hebben de Ver. Staten 100 piloten naar Tsjoengking gestuurd, die formeel door Amerikaansche militaire luchtvaarten waren ontslagen, om in diénst te treden van Tsjang Kai Sjek. Zou de luchtpatrouille de uit deze pi loten gerecruteerd worden, dan veran dert er in dezen eigenlijk niets en on dergaat (Tsjang Kai Sjek's guerilla te gen Japan alleen maar een zekero-uit- breiding. Zou echter het Amerikaansche lucht- wapen rechtstreeks ingrijpen in bet Chi-\ neesche conflict, dan ontstaat er uiter aard een geheel nieuwe situatie, welke in Japan ongetwijfeld nog krachtige reacties ten gevolge zal hebben, die misschien reeds werden ingeleid door de buitengewone zitting van het Japan sche kabinet, welke Maandag is be gonnen. Het is niet heelemaal onbegrijpelijk, dat. men te Berlijn een zekere paralcl ziet in het patrouilleeren der Ameri kaansche vloot in het Noordelijk dee; van den Atlantischen Oceaan cn vai de Amerikaansche militaire luchtvaart in het Verre Oosten. Roosevelt heeft de Amerikaansche oorlogsschepen in de Atlantische oor logszone bevel gegeven om schepen van de spil-rnogendheden zonder waar schuwing onder vuur te nemen. Wat zor hem zoo merkte men in de Wilhelm- strasse op er dan nog van kunnen af houden zijn militaire luchtvaart bevel te geven op Japansche vliegtuigen te schieten. BENGAALSCHE REGEERING AFGETREDEN BERLIJN, 1 Dec. (D.N.B.). Naar Reuter, uit Calcutta meldt., is de Ben- gaalsche regeering afgetreden. bij wijze van St. N i cola as- s ivrp rise nog aan den man zullen worden gebracht. De premies van 100 gulden zjjn op de vol gende nummers gevallen: e 520468 c 616169 c218643 f274591 a 448388 e 776765 a 825261 b 667443 c 006572 bl51864 b 513000 b 764633 b 216276 e721752 c 460593 f9897^7 a 440952 a 656077 a 378774 f 398970 e 043701 c788016 a 435254 c 480828 c 909082 e 480998 c855512 a 788011 f 708364 f019010 f146703 d126798 a 659166 e 008882 b 197640 f979701 b 795863 b 751394 d010545 fi 794437 c 531710 b133835 f 563273 f 968960 a 257286 e 314733 c 098030 b 372051 c 561039 a 348200 a 287779 d 559784 a 886260 a 723913 d131747 b 168856 a 022583 a 418938 e 047963 d997421 a 468356 b 885561 a 433243 a 914834 e 091224 e 899304 a 205946 e 442501 b085552 a 241725 a 518221 a 854028 e 739378 c578421 b 505556 e 985552 a 782021 f 538021 a 453731 b 988580 b575610 d 290141 a 231705 d 216036 403745 e 396842 c964852 a 883440 b 519009 c 057072 e 578794 b 539302 f 827632 a 698508 a 950551 d 241361 f 570032 f 598001 e190274 f 246773 SJANGHAI. 2 Dec. (D N.BDuff Cooper heeft op zijn doorreis van Australië naar Singapore in Batavia tijdens een onderhoud met de J>ers ver klaard, dat hij geen weg zag om den vrede aan den Stillen Oceaan onder tegenwoordige omstandigheden ie be houden. De regecring van Neder- landsch Indic heeft, volgens den omroep van Hongkong, de onmiddellijke mobilisatie gelast van het heele luchtwapen en den staat van beleg in het gehcelc eilandenrijk afgekondigd. noodlijdenden .helpen, BRUSSEL, 2 Dcc. De algemeen secretarie van het Vlaamsch Natio naal Zangverbond, Willem de Meyer is benoemd tot algemeen inspecteur voor den volkszang op, de lagere scholen in Vlaanderen. Met dezen maatregel erkent het de partement van onderwijs daar te lande, nu ambtelijk en in het openbaar de waarde van een goede verzorging va a den zang voor 'de opvoeding der jeugd tot liefde voor het vaderland en totelam- bewustzijn. De Meyer is sedert lang op den voor grond getreden nis organisator van da Vlaameche zangfeesten en heeft zich bovendien verdienstelijk gemaakt bij de verbreiding van het volkslied door het organiseeren van zangavonden in de verblijfplaatsen der troepen tijdens de mobilisatie van België in '29'40, even als nog onlangs onder dp Vlaamscho ar beiders in Duitschland. WEGENVERKEERSREGELING AMSTERDAM, 2 Dec. De nieu we verkeersregeling, welke vandaag over een week van kracht wordt, is een waar folt^rwerktuig voor den meest bandelooze van alle wegge bruikers; den voetganger, die' zich thans ook er aan zal moeten gewen nen. de verkeersregels in acht te ne men. Allereerst rnoet hij als regel van de voetpaden gebruik maken. Hij mag niet op hoeken van straten blijven sthan, in dien daardoor het verkeer worclt belem merd of in gevaar gebracht- Voorts moet hij, bij het vervoeren van voorwerpen, waardoor het voetgangersverkeer belem merd zou worden, op.den uitersten rech terkant van de rijbaan gaan loopen cn daarbij behoorlijk rekening houden met het rijdende verkeer. Dat laatste is echter wel de ecnige re den, welke ihem een eenigszins langdu rig verblijf op den rijweg toestaat (zelfs dsartr-e verplicht), want het. oversteken van den rijweg moet laings den koristen weg en haaks op dc vcrkeersrichting voorzichtig en zond er onderbreking ge schieden. Waar speciale oversteekplaat sen zijn,'moet hij daarvan gebruik ma ken en ddt. is wel zeer voornaam hij moet, evenals het rijdende, verkeer, zich naar stopborden cn verkeerslichten richten. Slechts één vrijheid is hom nog toegestaan: de speciale voetgangerslich ten, zooals die hij voorbeeld te Amster dam op verschillende punten zijn aan gebracht, mag hij negeeren. De nieuwe regeling laat. zich nl. daarover niet uit. Bezitsters van kinderwagens mogen deze zoowel op het trottoir, als op den rijweg (maar dan uiterst rechts) voortbewegen. Hetzelfde geldt, voor inval idenwagens voorzoover deze worden voortgeduwd. Schoolklassen moeten van de voet paden gebruik maken. Willen zij oj> rijwegen gaan loopen, dan worden zij beschouwd als zg. .gesloten co lonne", voor welke speciale voor schriften gelden. Kinderspelen (waaronder ook hoe pelen, touwtjespringen, tollen, liet rijden op autopeds cn op rolschaat sen) zijn op de rijbaan verboden. Tranipssagiers mogen niet op- en afspringen Voor tram passagiers heeft de „wegen verkeersregeling" nog enkele verrassin gen in petto, zij het ook, dat deze niet bepaald van aangenamen aard zijn- Dat de aspirant-passagiers (ook van autobus, sen), wanneer zij op huji vervoermiddel wachten; verplicht zijn dit te doen op het voetpad of op een verkeersheuvel, tevens halte zijnde, spreekt vanzelf. Evenals het voorschrift, dat zij, bij ge breke aan het bovenstaande, aan den uitersten rand van de rijbaan dienen te wachten. Het voorschrift, dat. wanneer dc tram stil houdt aan een halte, waar geen verkeersheuvel aanwezig is, ook het. overige verkeer mdet stop- pèn, komt echter op 9 December te vervallen. Alle voertuigen mogen dus in de toekomst dc passagiers, die op de rijbaan in- en uitstappen, voorbijrijden, zij het met deze beper king, dat zij dit slechts met matige snelheid doen en op zoodanigen af stand, dat er geen gevaar voor de passagiers ontstaat. Zoo noodig aldus het betreffende artikel dient dc bestuurder stil te hou den. De politie zal. aan de hand van deze beperking, waken over de veilig heid van de trampassagiers en in _elk geval geen methode van „rijd maar raak. ze maken me toch niets" dulden. Het voorschrift, dat de passagiers binnen de bebouwde kom alleen bij de haltes wan een openbaar vervoer middel in of uit mogen stappen, als ook, dot het op- en afspringen tij dens den rit is verboden, zal in de practijk vrijwel uitsluitend ölaan op de tram passagiers, die zich dan ook terdege van deze bepaling zullen moeten doordringen. Buiten de bebouwde kom (en dit is van belang voor autobusdiensten, welke daar veelal „op verzoek" stoppen), geldt eerstgenoemde beperking net. Wat tenslotte het geleiden en voort drijven vakdieren betreft (ook een be zigheid voor voetgangers, zij het een minder alledaagschej, het voornaamste, dat daaromtrent is voorgeschreven, is wel, dat het vee een geschikten bestuur der of geleider moet hebben, die behoor lijk rekening dient te houden met het overige verkeer en het vee op den weg berm, of waar. deze ontbreekt op de rijbaan leidt of drijft. Bij duisternis of dichten mist zijn lantaarns voorge schreven. jP\ E massa die heden ten dage kosten noch moeite spaart om zich alle feitelijkheidjes te herinneren, welke een afkeer van alles wat Duitschland doet of Iaat, zouden, moeten steunen en „wettigen", mist werkelijk historischen zin; zij geeft blijk van een ontstellend gebrek aan visie op verleden en heden, laat staan op de toekomst. Het eeuwig-boeiend schouwtooneel der historie ontrolt voor ons eeuw na eeuw het worden en vergaan van groo te droomen cn gedachten. Eeuw na eeuw rijzen zij voor ons op, scheppers en denkers, durvers cn bouwers, zij die hun persoonlijkheid hebben doen loven en werken in een zeker tijdsge wricht. De rijken van de Phoeniciërs, de Babiloniërs en de Egyptenaren, de Grieken cn Romeinen, de Wikingen en de Germanen. Ccasaren en Keizers, zij allen doemen voor ons op als dc uit drukking cn vormgeving van een con structieve gedachte, als de koene ver wezenlijking van een stoutmoedigen droom. Maar beseffen wij. dan niet dat wij, Nederlanders geroepen worden tot een grootschc' taak? Zien wjj voor onze oogen dan geen nieuw Europa ontstaan, dat het tijds beeld voor generaties zal hcheerschen? Zien wij dan niet dat een stelsel in bloed en tranen ten onder gaat? Wanneer eindelijk dc constructieve krachten van het Europeesche vaste land zich aan het werk zetten om op do puinen van het oude en overleefde stelsel oen nieuw en natuur-geordend Europa op te bouwen, wanneer einde lijk de stonde daar is, die onafwend baar komen moest; wanneer tenslotte de machtigste en krachtigste stam do leiding neemt in een opbouw die ook ons moet cn zal omvatten, omdat wij er wezenlijk naar snakken, dan zullen wij, oüs moeten bezinnen op onzen plicht. Dan zullen wij onze verantwoording voor ons zelf, voor ons- gezin en ons volk moeten begrijpen en mede moeten werken met alle goedgerichte krachten aan de schepping van een orde, die de komende tijden zal hcheerschen. De historie zal ons ter verantwoording da gen als wij thans onzen plicht ver zuimen. Op de hervonden waarden van na tuur en traditie bouwt Duitschland een Nieuw Europa! Ons volk cn ons land zijn daarin betrokken. Daarom: Met Duitschland voor een nieuw Europa! v. d. B. Vandaag verduisteren om 17.32 uur VandaagDinsdag, gaat de zon op om 9-26 uur. onder om 17-32 uur. De maan gaat op otn 17 19 uur, onder om 7.34 uur. Woensdag gaat de zon op om 9.2S uur. onder om 17.31 uur. Dc maan gaat op om 17.53 uur,, onder om 8.31 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1