)e huurprijzen blijven gestabiliseerd Militaire maatregelen in Verre Óósten >ositie van Fransch- Guyana te Saint Florintin besproken? Spanning thans critiek geworden Revolutionnaire samenzwering in Triëst voor de rechtbank D JE EE M LANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a De bezetting van Suriname Heen wijziging in bijzondere gevallen Ned. bond dilettanten orkesten Ze beraamde o.m. In 1938 den aanslag op den Duce ROOSEVELTS VRAGEN AAN JAPAN Geen ultimatum TABAK-DISTRIBUTIE IN DUITSCHLAND Met Duitschland voor een nieuw Europa Wilt gij steunt dan Rommels troepen in het voordeel lOe JAARGANG No. 134 WOENSDAG 3 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; )qt maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per )0st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN, 3 Dec. (V.P.B.). Ten inzien van het onderhoud tusschen ik smaarschalk Goerine en maarschalk <óain te Saint Florintin Vergigny blijft en in Duitsche politieke kringen uiter- ird een grootc terughoudenheid aan :n dag leggen. In de Wilhelmstrasse rklaart men, dat het vermoedelijk on- ist zou zijn, aan te nemen dat er uit- uitend kwesties van militairen aard r sprake zijn gekomen. Goering is eliswaar opperbevelhebber van het litsche luchtwapen. maar bekleedt arnaast ook de hoogste economische isitic in het Duitsche rijk. Ook was men niet in staaf eenige cdedeeling te doen over het vraagstuk r Fransche krijgsgevangenen, dat ook Sint Florintin Vergigny besproken oet zijn. Alle geruchten over een spoe- ire repatriatie van oen half millioen •arische krijgsgevangenen missen voor- opig eiken grond. Naar aanleidine van een artikel van Marcel Dcat in l'Oeuvr e, waarin sprake is van zekere onder panden voor Frankrijk, werd door een buitenlandschcn journalist de vraag gesteld of in Saint Florintin Vergigny ook is gesproken over de positie van Fransch-Guyana in ver band met de bezetting van Suri name. Het antwoord luidde, dat zulks niet onmogelijk geacht kan worden. In dit verband wijst men er in Duit- he politieke kringen met verontwaar- ging op, dat de Amerikanen reeds ans niet meer praten over bauxiet, dat bescherming dient genomen te wor- n, doch dat zij. integendeel begonnen zijn met den bouw van een groote lucht haven in Suriname. Wat de bedoeling van deze luchtha ven is, valt wel af te leiden uit het feit, dat zij aan de Westelijke oevers van de Rood i Zee, n.l. te Messewe (vroeger Massaoea) de belangrijkste haven van Italiaansch Somaliland, eveneens een luchthaven bouwen. Dat Suriname voorts het eerste steun punt der Ver. Staten in Zuid-Amerika zal worden, ontlokt den bekenden Ame- rikaanschen commentator Leon Pear son in de Washington Times Herald de>ze merkwaardige ontboeze ming: „Zeker zal deze bezetting ook de bauxietmijnen ten doel hebben, maar in de eerste plaats gaat het om de oprich ting van een militair steunpunt. Toen Brazilië hardnekkig bleef weigeren reeds voor het begin van den oorlog Amerikaansche soldaten op Brazi- liaansch territorium toe te laten, moest er een anderen weg gevonden worden om zonder uitstel te komen tot het „slaan, van een brug door de stratosfeer naar Afrika". Arrest atte in Paramaribo? In dit verband wijst de V.P.B.-cor- respondent verder op een bekendmaking van het departement van oorlog te Washington, dat Amerikaansche troe pen het vroegere Duitsche hoofdkwar tier te Paramaribo hebben bezet en dat de leider der nationaal-socialisten, een zekere Erdrnann, die, nadat de Duitsche troepen Nederland waren binnen gerukt, had gepoogd de Ne derland sc he regeering in WesLIndië af te zet ten, zich in een concentratiekamp be vindt. Van Duitsche zijde mertft men hierbij op, dat de genoemde Erdjnann een be kend Duitsch koopman is, die in {sTeder- landsch-West-Indische kringen uitste kend stond aangeschreven en tegen het Nederlandsch bestuur al heel weinig kon uitrichten, daar hij evenals al zijn landgenooten sinds 10 Mei 1940 geinter- neerd was. 's-GRAVENHAGE, 3 Dec. In de Staatscourant van heden is afge- condigd het huurprijsuitvoerings- )esluit 1941. Dit besluit maakt het mogelijk, dat in zeer bijzondere :evallen huurverhooging wordt toe gestaan, terwijl daarnaast huur- erlaging kan worden opgelegd, leoordceling van gevallen vindt )laat-s door een aantal prijzen- >ureaux, welker uitspraken bin dend zijn. Hij ft het. doel van de huurprijs- iliek handhaving van het niveau van Mei 1940, het huurprijsuitvoerings- sluit opent de mogelijkheid om in er bepaalde gevallen de ursommen te verhoogen zoowel als te rlagen Het streven zit daarbij voor, t handhaving van het huurpeil op Mei 1940. tot eenheidsprijs-niveau te men, zulks mede met het oog op an- re rnaatresrelen, die op dit gebied innen worden verwacht, n.l. dc rege- van de maximumprijzen van onroe- icle goederen. Daar do woningmarkt sterk plaafse- k georiënteerd is, is bij het huurprijs- voeringsbesluit een sterke decentra- atie doorgevoerd. Het land is daartoe rdeeld in een zestigtal gebieden, wel- r grenzen samenvallen met die van rechtsgebieden van de kantons In elk dezer (ambts-) gebieden is een ijzenbureau voor onroerende zaken vestigd, dat geleid wordt door het Md van den dienst of den ambtenaar last met het bouw- en woningtoezicht de gemeente, waar he* prijzenbureau gevestigd. Als regel is dit de gemeen- abvaar ook het kantongerecht geves- 'd is. Teneinde bij deze decentralisa zooveel mogelijk eenheid vhn ui'voe- ig cn toepassing'voor het geheele id te verzekeren, zijn voor de prijzen- roaux richtlijnon vastgesteld. Beroep n beslissingen van de prijzenbureaux 'an niet open. Voor zoover het niet gaat om her stel van de huur tot het huurpeil van 9 Mei 1940 houden de richtlij nen een redelijke vergoeding in 'oor hoogere lasten en grootcr risi- o, indien deze het gevolg zijn van door den verhuurder geleverde hoo- gere presta'ies. Op te merken is, dat de verhuurders niet voor alle geval len oor verhooging van hef huur bedrag goedkeuring aan het prijzen bureau behoeven te vragen al blij- 'en zij uiteraard te allen tijde ver antwoordelijk voor de wet. Dij woningverbetering b.v. kan de diuurder op grond van art. 4 van het 'urprijsbesluit 1940 de huur eigener weging met 10 procent per jaar van kosten der verbetering (geen onder- 'ud of vernieuwingen) venhoogen. Bij woningsplitsing ontstaan twee of meer nieuwe objecten en is van toepas sing art. 2, lid 3, eerste zin van het huurprijsbesluit 1940. De verhuurder kan dan op eigen gezag en verantwoor delijkheid de huur vaststellen öp het huurbedrag van 9 Mei 1940 voor soort gelijke objecten. Ook bij wijziging van bestemming uitsluitend door verbou wing b.v. van een woning tot be- drijfsobject kan eveneens van een nieuw object worden gesproken en is eveneens art. 2, lid 3, eerste zin van het huurprijsbesluit 19-40 van toepas sing. 9 Onderverhuur Een belangrijk punt is de kwestie van onderverhuur, welke eveneens in het huurprijsuitvoeringsbcsluit is geregeld. Een hieruit voortkomen de huurverhooging zal uiteraard steeds een tijdelijk karakter dragen en slechts gelden, zoolang de onder verhuur duurt. Van bijzondere boteckenis is voorts art. 1, lid 2 van het huurprijsuitvoerings besluit 1941. Op grond van het daarin bepaalde is het prijzenbureau bevoegd in individuecle gevallen ambtshalve den juisten huurprijs te bepalen. In ge val b.v. een woning ernstig verwaar loosd wordt, moet de verhuurder geacht worden in zijn verplichtingen ten op zichte van den huurder tekort te schie- ♦en en is het redelijk den huurprijs dienovereenkomstig lager te stellen. Ook in gevallen, waarin als gevolg van het groote woningaanbod de huur overeenkomsten vaak onder zeer bijzon dere omstandigheden en voorwaarden tot stand komen, zoodat de huursom niet altijd kan worden beschouwd als een juiste waardemeter van de weder- zijdsche verplichtingen, kan het prijzen bureau den op 9 Mei 1940 redelijken ge- bruikelijken huurprijs bepalen. Voo.rts wordt, er dc aandacht op gevestigd, dat de nieuwbouw vol gens velen onder geen enkele prijs regeling zou vallen. Dit is echter geheel ten onrechte. Op dezen bouw is van toepassing het prijsvormings- besluit. In de toekomst zullen de prijzenbureaux er op toezien, dat ook bij dezen bouw een redelijke huurzetting plaats vindt, in dier voege, dat van het eigen in den bouw gestoken kapitaal niet meer dan een redelijk rendement wordt verkregen Uiteraard is bij de uitvoering van het huurprijsbesluit de medewerking der belanghebbenden van groot belang, wel ke ook daarin kan bestaan, dat men zich onthoudt vtjn het doen van ver zoeken. die niet voldoende gemotiveerd zijn. Dit voorkomt overbelasting van de prijzenbureaux. Van verzoeken, alleen geïnspireerd door de gedachte eenige verbetering van rendement te verkrij gen, zonder dat hiervoor een redelijke grond aanwezig is, kan reeds bij voor- baat worden gezegd, dat dit vergeefsche moeite is. Aan het front in de woestijn van Marmarica. Een vijandelijke stelling wordt genomen. Beschermd door een rookgordijn verbreken de Duitsche cn Italiaansche soldaten de prikkeldraadver sperring. (Luce - Holland) SJANGHAI, 3 Dec. (D.N.B.). Als resultaat van de besprekingen tusschen Engclsche en Amerikaan sche militaire en marinedeskundi gen in Manilla en Singapore zou, naar in welingelichte kringen al hier verluidt, een regionale overeen komst tot stand zijn gekomen over dc samenwerking tusschen Britsche en Amerikaansche vlootdcelen in liet verre Oosten. Op de Ver. Staten zou de taak rusten de wateren rondom dc Philippijnen en het gebied tusschen Manilla en Hong kong te verdedigen onder bevel van vice-acLmiraal Hart. Onder hem zouden de lichte Britsche vloot formaties, met inbegrip van de Britsche vliegtuigfor maties van Hongkong staan. De op Singapore steunende Britsche vlootformatie zou de beveiliging op zich nemen van het gebied der Zuid-Chinee- sche zee. Wanneer echter zware Ameri kaansche vlootdeelcn naar Oost-Aziö verplaatst mochten worden, zouden zij in hoofdzaak belast Vordcn met de be scherming van dit gebied. Singapore zal dan een gemeenschap pelijk Britsch-Amerikaansch steunpunt zijn. De verantwoordelijkheid van den Britschen bevelhebber ter zee strekt zich, naar verder bekend wordt, uit tot de beveiliging der wateren ten Westen van Singapore, den zeeweg naar Aus tralië en de wateren rondom Malakka. Voor eventueelc gemeenschappelijke operaties zou de organisatie der uit wisseling van opperbevel in een over eenkomst zijn vastgelegd. In dit ver band zou Sir Geoffrey Layton terugge roepen zijn uit zijn functie van chef van het Britsche Oost-Aziatische eska der, ongeveer een jaar voor het einde van zijn diensttijd, aangezien sterke te genstellingen bestonden tusschen hem en den Britschen bevelhebber in het verre Oosten. Sir Brooke Popham. Intusschen is een Britsche vlootafdee- ling in Singapore aangekomen. Het slagschip Prince of Wales zou het vlag- geschip der formatie zijn. Verder heeft de Britsche admiraliteit in den afgeloopen nacht bekend ge maakt, dat de Oostelijke toegang tot de haven van Singapore met mijnen ver sperd is. De Britsche opperbevelhebber in Straits Settlement, die voor een inspec tiereis naar Borneo was vertrokken, heeft dezen inspectietocht, onderbroken om naar Singapore terug te keeren. Hef vergaan van de Sidney Vermoedelijk om den nadruk te leg gen op de gevaren, die in den Indischen Oceaan van de zijde van dc spil dreigen, heeft de Britsche admiraliteit een groe ten ijver aan den dag gelegd om het in den grond boren van den Australischen kruiser Sidney door een Duitschcn rai der wereldkundig te maken. In bevoegde Duitsche militaire krin gen verklaart men omtrent dit zee-ge vecht niets naders te kunnen meedoe len, omdat Duitsche strijdkrachten in deze wateren opdracht, hebben een gun stige gelegenheid af te wachten voor het geven van berichten, daar zij door in radio-comrnunicaties op te treden met de Duitsche admiraliteit, den vijand misschien hun positie zouden verraden. Vertrek uit Shanghai Van betrouwbare zijde wordt verno men, dat 5' tot 600 Britsche geëvacueer- den met het s.s. Anhui via Hongkong naar Britsch-Indië zullen vertrekken. De Britsche consulaire ambtenaren schatten het totale aantal Engelschen te Sjanghai op 10.000, waarvan 1.000 zich voor evacuatie hebben aangemeld. In een commentaar op het vertrek van de Amerikaansche troepen uit Sjanghai wijst ccn V.P B. correspondent erop, dat een Engclsch ambtenaar bij die gelegenheid uiteenzette, dat het vertrek van de Amerikaansche troepen „niet betcekcndc, dat Amerika den post, welken het tot dusverre had bekleed, verliet, doch dat het het dek vrij maak te voor latere handelingen". In het begin van de volgende maand zal er geen enkele Amerikaansche sol daat moer op het Aziatische vasteland tc'bekennen zijn. De V.S. beginnen nu spoed te zetten achter de ontruiming van Azië door alle Amerikaansche elementen. Onlangs hebben alle Amerikaansche burgers in de Maleischc staten, het Noorden van China, Binnen-Mongolië en Sinkiang den dringenden raad gekregen van dc Amerikaansche autoriteiten, om zoo snel mogelijk hun standplaats te verla ten. Ongetwijfeld heeft dit te bctcckc- nen, dat de climax in hot Verre Oos ten binnenkort zal zijn bereikt. Het stadium van onderhandelen is voor bij. De A.B.C.D. mogendheden ne men thans militaire maatregelen. Zoo <yitiek als thans is de toestand nog nooit geweest. Do macht achter de schermen is niet moeilijk te vinden, aldus een ander V.P.B.commentaar. Hot is Washington, dat de onderhandelingen met Japan slecpende hield, dat Japan eerst econo misch blokkeerde cn thans militair tracht te ornsin^len. Men zal zich 'afvragen, wat Washing ton beweegt om thans rechtstreeks op een oorlog met Japan aan te sturen. Is het om DuitschMnd misschien te dwin gen tot het vervullen van zijn plichten als partner van het driemogendheden- pact? Of wil Roosevelt niet langer wachten eil reeds nu van het Britsch en mogelijk eveneens van hot Neder- landsche imperium halen wat er thans nog te halen valt? De beweegredenen zijn nog onzeker. Zeker is alleen, dat de toestand zeer cri tiek is geworden en de kloof tusschen de Verecnigde Staten en Japan prac- tisch niet rrïeer te overbruggen is. In de komende dagen zal blijken of ook deze maal de gevaren te elfder ure bezworen zullen worden of dat de strijd, die thans nog op economisch terrein wordt gevoerd met de wapenen zal wor den voortgezet# VGRAVENHAGE, 2 Dec. Het de partement van Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede: In overleg met de Ned. federatie van Harmonie- eri Fanfaregezelschappen, den Bond van Arbeidersmuziokvereeni- gingen, de Federatie van Bonden van Harmonie- en Fanfarecorpsen op R.K. grondslag en de Federatie van Christe lijke Muziekbonden is onlangs-een Ned. Bond van Dilcttantenorkeston opge richt, welke gfrveVtigd is te 's-Graven- hage. In verband rnet de reorganisatie van het muziekleven wordt birnienkon voor elke vereeniging van dilettanten- musici het lidmaatschap van dezen bond onvermijdelijk. Het bestuur van dezen bond is samenge steld uit vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde bonden en wordt geleid door een door het departement van Volksvoor lichting en Kunsten aan te wijzen voorzit ter. In zijn huidige samenstelling bestaat het bestuur uit den heer E. Elsenaar (voorzitter), alsmede uit de heeren H. J. Harmsen te Brummen, J. Gregoor te Voorburg (Z.-H.). H A. J. Veeneman te Son (N.-Br.) en A. J. Ver hoef te Berk el (Z.-H.). De Ned. Bond voor Dilettantenorkesten heeft tot doel om binnen hot kader van de korhende reorganisatie van het Ncd Kultu- recle leven, een nog intensiever beoefening en verdere bevordering van leekenmuziek te i TRIEST, 3 Dec. (D.N.B.) Voor een in iTriëst bijeengekomen speciale ge rechtshof ter verdediging van den staat, is Dinsdag een proces begonnen togen een groep van 71 beklaagden wegens anti-nationale- en revolutionnaire actie. Van de beklaagden, die door 18 advo caten worden verdedigd, zijn 11 voort vluchtig. Uit de aanklacht, waarvan het voorlezen twee uur duurde, blijkt, dat, sedert 1939/40 een wijdvertakte sa menzwering in Triëst cn in naburige plaatsen op touw was gezet De deelnemers o.m. ook personen die in 1929, 19:30 cn 1931 daden van ter reur hadden gepleegd stonden recht streeks of indirect onder den invloed van buitenlandsche mogendheden en hadden revolutionaire doelstellingen. Bij de samenzwering waren aanhan gers van de meest verschillende poli tieke richtingen betrokken: democra ten en liberalen, communisten cn ter roristen. Allen waren vervuld van haat jegens Italië cn maakten gebruik van de Sloveensche minderheden om een atmosfeer van opstand tegen Italië in het leven te roepen, waarbij de commu nisten streefden naar oprichting van een Sovjetrepubliek, die alle in Italië, Karinlhië en Zuid-Slavie wonende -sla ven zou omvatten. Op rekening van deze bende staan, naar de aanklacht verder zegt, waar schijnlijk drie aanslagen op kruitfabrie ken, waarvan dc daders niet konden tvorden opgespoord. Men heeft mate- j'ieele bewijzen voor de door de bende gepleegde aanslagen óp twee scholen, het opblazen van een spoorhrucr cn den in 193S ontworpen en slechts door een wonder niet uitgevoerden aanslag op den Duce tijdens zijn bezoek aan Capo- rctta. Benevens voor uitgevoerde en toe gegeven daden van militaire sabotage. Om een voor dc nagestreefde Sovjet republiek gunstige atmosfeer in hel le ven te roepon. werden, volgens de aan klacht.. oproerige vlugschriften ver spreid. z.g. sportdemonstraties en be toogingen voor cultureele cn liefdadige doeleinden georganiseerd. De leden van dc weermacht, die af komstig waren uit het niet-Italiaansche bevolkingsdeel aangespoord tot desertie en muiterij Spionnage werd gepleegd en dc voor een opstand noodige wape nen verzameld De leiders der bende stonden door een in hot voormalige Zuid-Slavië bestaande, door uitgeweke nen opgerichte, organisatie onderling in contact, cn werden door buitenlanders 'gesteund. Onder de in de rechtszaal bijeenge brachte bewijsstukken bevindt zich een heel terroristenarsenaal, dat. echter slechts een klein deel vormt van de door de autoriteiten in verschillende Karst-gebioden in beslag genomen springstoffen, wapens cn munitie. Het proces- dat begonrfen is met het verhoor van den student Sossd, een van de voornaamste aanvoerders der revolutionaire studentenbeweging en van den bediende Milan Bolsi, die bei den hebben hekend, zal vandaag wor den voortgezet. WASHINGTON, 3 Doe. (D.N.B.) President Roosevelt heeft op dc pers-confcrcntie van gisteren beves tigd, dat hij de Japansche regeering gevraagd heeft, „welk oogmerk zij heeft met het zenden van meer troc-, pen naar Indo-China." Op de vraag, of hij voor de beant woording dier vraag een ultimatum of een termijn gesteld had, apt- woordde Roosevelt ontkennend. BERLIJN, 3 December (V.P.B.) Het feit, dat de Duitsche oorlogsbelas ting op rookartikelen begin November drastisch is verhoogd, van 20 pet. tot 50 pet., heeft het beoogde resultaat n.l. een merkbare vermindering van het verbruik, niet opgeleverd. Thans zijn er distributiekaarten ingevoerd. Iedere be woner van het Duitsche Rijkj, die 21 jaar of ouder is, dus ook de vrouwen, heeft becht op een „controlekaart voor tabaksverbruik". Deze kaart kan men bij zijn vasten winkelier in ontvangst nemen tegen afgifte van een half do zijn coupons der speciale-kaart, waar op uitsluitend extratjes als chocolade en dergelijke worden verstrekt. Men Z'-gt dat het in de bedoeling ligt per dag en per kaart drie sigaretten of 1 sigaar verkrijgbaar te stellen. PRIJZEN VOOR PAARDENVLEESCH VASTGESTELD 's-GRAVENHAGE, 3 Dec. Wat er na Mei 1940 in ons land aan paardeu- vleesch werd verbruikt, was voorname lijk afkomstig van noodslachtingcn, zoodat de consumptie van dit soort vleesch gering was. Thans echter, nu de mogelijkheid is geopend uit Dene marken paarden in ons land in te voe ren, zijn met bet oog op de te verwach ten toename van de paardenvlecsch- consumptie de prijzen daarvoor vastge steld. Een desbetreffende beschikking is, naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, dezer dagen in de Staats courant verschenen. ^ewCrkstclligcn met behoud der in den loop der jaren gevormde tradities. Onder verwij zing naar de woorden van zijn voorzitter, ge sproken ter gelcgenh:id van het radiomiv- ziekfeest voor harmonie- en fanfafegezel- schappen op 3 Augustus 1941, vestigt het bestuur de aandacht op hot feit, d de a.s. centralisatie van het dilettanten-muziekleven geenszins politieke strekkingen heeft en dat noch politieke overtuiging noch godsdien stige gezindheid in deze aangelegenheid een rol spelen. Om zijn doel op gemakkelijke wijze te be reiken, adviseert het bestuur van den bond van Ned. dilettantenörkesten alle niet aange sloten harmonie- en fanfaregezclschappen in het land zich nu reeds te organiseeren bin nen een van de vier bovengenoemde bonden Door deze aansluiting worden zij tevens op genomen in den Ned. Bond van Dilettanten- orkesten, welke zeer binnenkort Se eenige chakel zal zijn tusschen het dilettanten- orkestwezen cn het muziekgilde van 'de Ned. kuituurkamer, aarbuiten elke actie en elk optreden onmogelijk zal zyn. noodlijdenden helpen, Winterhulp Nederland! BERLIJN, 3 Dec. (D.N.B.) Het. voor- harige voornemen der Engelschen om de zwakkere strijdkrachten van Rommel met een verpletterende meerderheid in aantal binnen enkele dagen te ver slaan, is door de dapperheid van de Duitsche soldaten in Afrika en hun Ita liaansche bondgenooten met groote ver liezen mislukt, zoo schrijft dc Voel- kischer Beo b achter over de Duitsche berichten betreffende de ge vechten in Noord-Afrika. Het blad verklaart, dat do opgegeven getallen 9000 gevangenen, onder wie drie generaals, talrijke vernielde stuk ken geschut, 814 vernielde of buitge maakte tanks en 127 vernielde vlieg tuigen reeds pp zich zelf Tieer in drukwekkend zijn en des te duidelijker spreken voor de gevechtskracht vah het Duitsche corps in Afrika. Soortgelijke commentaren staan In alle Berlijnscho bladen. Dc B e r 1 i n e'r Lokal A n z e. i g e r herinnert er aan. dat Churchill uitdruk kelijk in het Lagerhuis heeft ver klaard: „Dit offensief is langdurig en zorgvuldig voorbereid. Wij hebben vijf maanden gewenscht om ons leger uit te rusten met alle moderne wapenen" en dat hij tegelijkertijd heeft verklaard, dat alles in het verloop vftn twee ui,ir op de een of andere wijze beslist kon worden. Het heeft langer geduurd dan twee uur. zoo schrijft het blad, cn nog is geen beslissing gevallen.' Ook de Britsche journalist Liddell Hart, brengt in een artikel in de Daily Mail de latende teleurstel ling van liet Engelsche publiek over hel verloop van den veldtocht in Lihye duidelijk tot uitdrukking. De tweede fase van het offensief, zoo schrijft hij, is moeilijker geweest dan de eerste. Ondanks het groote voordeel, dat de troepen van Cunningham door den stratëgischen opmarsch verkregen hebben; rechtvaardigt de tactische voortzetting van de operaties nauwe lijks de verwachtingen die door den snellen opmarsch der Engelsche strijd krachten dwars door do achterwaart^ sche verbindingen van den vijand al gemeen gewekt werden. Wanneer het Engelsche offensief wer kelijk zoo'n groote verrassing geweest is als men aanneemt, dan hebben gene raal Rommels troepen zich opvallend goed hersteld, vooral in aanmerking genomen, dat het weer slechter is ge worden. De voorspel line van den minister-pre sident, dat evenals in een zeeslag „alles misschien in twee juur heslist zou zijn" is niet vervuld Het is den vijand niet alleen gelukt zijn operaties op dezelfde hoogte te houden, doch hij heeft zijn tegenaanvallen zelfs zoodanig ont plooid. dat hij angstwekkend dicht, bij een Duitsch eindsucces gekomen is. Vandaag verduisteren om i7.31 uur Vandaag, \tfoensdag, gaat de zon op om 9.28 uur, onder om 17.31 uur. De maan gaat op om 17.53 uur, ow derom 8.34 uur. Donderdag gaat de zon op om i 9.29 uur, onder om 17-31 uurDe maan gaat op om 18-32 uur, onder l om 9.30 uur. jj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1