ïespannen toestand in het Verre Oosten Geheim oorlogsplan der V.S. geopenbaard Steünverleening aan stilgelegde bedrijven De nieuwe bong DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a atrouilles der V.S. langs Birma-weg? Kabinetswijziging in Roemenië Totale oorlog op ongekende schaal Winterhulp Nederland D e JAARGANG No. 136 VKIJUAG O U^CEMBER 1£41 72 AMERSFOORTSCH DAGBLAD BONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; i maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per >st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. OKIO. 5 Dec. (V.P.B.) De span- g rond den Stillen Oceaan neemt kbaar toe. zoodat de betrokken mo- dheden vooral eventueele operaties zee krachtig voorbereiden. Een aan rilijk deel der Japansche vloot schijnt de Zuid-Chineesceh zee, d.w.zt in den ischen vestingdriehoek6 Singapore- ïekongPort Danvin geconcentreerd ijn, zoodat hier belangrijke gebeurte ;en kunnen verwacht worden, olgens de Engelsch-Amerikaansche [rekkingen zal de verdediging van gebied tot de taak der Engelsche ot in Singapore behooren. tenzij ote oorlogsschepen der Ver. Staten tr Oost-Azië worden verplaatst, 'oorloopig is dit dus nog niet het ge en blijft de slagvloot in Pearl Har- liggen. Een succesvolle actie, met e haven in het midden van den Stil Oceaan als basis, is onwaarschijn zoodat het leeuwendeel van den jd door de Engelschee vloot in het Oosten, die tot nu toe geen slag epen omvatte, geleverd zou moeten [•den. laar Japan over minstens tien slag epen beschikt, is de aankomst van eskader te Singapore, waartoe oök slagschip Prince of Wale6 behoort., van eenig belang. n vredestijd bestaat het Britsche es- er in het, Verre Oosten, het „China tion". slechts uit een vliegtuigmoe schip, enkele kruisers en torpedoja- ei voorts licht materieel. Vooral "ne oorlogsschepen en vliegtuigen sedert het uitbreken van den oor- in aantal toegenomen, tenvijl slag epen, de ruggegraat van een vloot, rloopig ontbraken. Wèl werden in begin van dit jaar de King George V de Prince of Wales in dienst gesteld? ar deze schepen, die oorspronkelijk r het Verre Oosten bestemd waren, den op den Atlantischen Oceaan ge- ikt indsdien zijn ook de overige schepen King George V klasse gereed geko- maar hun bestemming is onbe- id. Blijkbaar gaan zij niet naar het oosten, daar behalve van de nee of Wales slechts sprake is van Warspite, die overigens nog op een erikaansche werf ligt. apansche berichten spreken echter een „volledige vloot van verschil de slagschepen", die in Singapore zijn hinnengeloopen. 'e slagschepen van de King Georgo V- meten 35.000 ton en hebben 10 :ec lonnen van 35.6 cm., die o.m. in twee lingtorens zijn opgesteld, henevens kanonnen van 13.2 cm in tweeling- ins. 'e snelheid bedraagt 30 mijl en is dus jk aan die der nieuwe Duitsche en iaansche slagschepen. Het meeren- der Japansche. Engelsche en Ame- aansche slagschepen, die uit den we ioorlog ofkort daarna dateeren, ft een geringere snelheid. Een ander belangrijk punt in de Qtwikkeling der gebeurtenissen in et Verre Oosten is dat Amerika ijkbaar besloten heeft in het lucht- iiim boven den Birmaweg door on- rdeelen van zijn luchtvloot te la- 'n patrouilleeren. Dit moet door Japan worden be- 13 :houwd als een zeer ernstige aan- legenheid. de annalen van het internationale ht is nog nooit een geval voorgeko- waarin een land luchtpatrouilles »ft ingesteld boven het gebied van een er land. Misschien zou Amerika in tegenwoordige geval een inbreuk op internationale recht willen vermij- door zich te verzekeren van de toe- nming van Engeland en van oengking. 'och de uitbreiding van de Ameri- m.sche patrouille zone tot het Verre ten is geen vraag, die langs gerech- jken weg tot oplossing zou kunnen 'den gebracht. Zij. moet veeleer wor- beschouwd uit militair en politiek punt. Wanneer in het luchtgebied en den -Birmaweg door Amerikaan- vliegtuigen wordt gepatrouilleerd, hiedt dit blijkbaar op grond van de prekingen- die gevoerd zijn met de gendheden in het Verre Oosten, die i geschaard hebben aan de zijde van :eland en de V.S. en dergelijke actie kan Japan niet Iers beschouwen dan als een brutale, apende uitdaging. De instelling van Amerikaansche luchtpatrouille bo den Birmaweg moge dan op het te gezicht een legaal tintje vertoonen dit neemt niet weg. dat zij een vijan- ijke handeling tegenover Japan zou 'ekenen. angezien Amerika, toen het de pa- uilles op den Atlantischen Oceaan in Ide, daaraan het schietbevel tegen epen van de spilmogendhcrlen ver 1 ligt het theoretisch voor de hand men ook bij deze luchtpatrouilles schietbevel heeft uitgevaardigd ten izien van vliegtuigen van alle lan- die niet tot het kampman de mo- idheden in het verre Oosten behoo en worden aangetroffen in het ge- waarin gepatrouilleerd wordt. Dit de ernstigste zijde der instelling van patrouilles. -eneraal moscardo bij von brauchitsch ERLIJN. 4 Dec. (D N.B.). Generaal eardo. de bekende verdediger van Alcazar, die op weg is naar de aansche divisie aan het Oostelijk nt, is door den opperbevelhebber van leger, generaal-veldmaarschalk von, ïuchitsch, in diens hoofdkwartier 'vangens Britsch - Amerikaansche tegenstellingen BERLIJN, 5 Dcc. (V.P.B.) De Man- Chester Guardian verklaart, dat er een groot© tegenstrijdigheid bestaat in de Engelsche en Noord-Amerikaan- sche interpretatie van de Atlantische verklaring Terwijl men in Engeland uitsluitend den nadruk legt op de ver plichtingen, welke Roosevelt op zich heeft genomen inzake 'de oorlogvoering, heeft men in de Ver. Staten alleen maar oog en oor voor de toezeggingen, welke Churchill op economisch terrein heeft gedaan. Intussc-hen blijkt uit de laatste num mers der New Yorksche bladen, welke te Berlijn zijn ontvangen, dat de onte vredenheid in Noord-Amerika over En- eeland nog grooter is dan het geciteerde blad aanduit. Zoo uit de Amerikaansche exporthandel zijn verontwaardiging over het feit. dat de Engelsche export de Noord-Amerikaansche industrie on eerlijke concurrentie aandoet, door Ame rikaansche machines, die in het kader van de leen. en pachtwet aan Engeland zijn geleverd, te verkoopen. Vooral in Zuid-Amerika schijnen de Engelschen tegen dumpingprijzen ma chines af te zetten, die hun op kosten van de Amerikaansche belastingbeta lers zijn geleverd. Ook de methode van de Shell-maatschappij worden in de Ver. Staten ernstig gecritiseerd. De Shell heeft de beschikking over nagenoeg alle tankschepen, die Londen van Washing ton te leen heeft gekregen. In plaats echtpr van er alles op te zetten om de Duitsche contra-hlokkadé te breken, dirigeert de Shell deze schepen naar gebieden, waar practisch weinig gevaar bestaat: Nederlandsch Oost- en W e s t-I n d i Australië en Zuid-Ame rika waar zij de Amerikaansche Standard Oil fel beconcurreert. BOEKAREST, 5 Dec. (D.N.B.) Maarschalk Antonescoe heeft tot de volgende aanvullingen en wijzigingen in zijn kabinet besloten: Het ministerie voor onderwijs en eere- dienst, dat de maarschalk do laatste vier weken zelf a.i. geleid heeft, is over genomen door Petrowitsj, hoogleeraar in de filosofie aan de-universiteit van Boekarest. Tot onderstaatssecretaris aan dit departement werd benoemd Petres- coe, docent in de opvoedkunde aan de zelfde universiteit. De sinds maanden vacante post van onderstaatssecretaris in het propagan- da-ministerie, welke tot dusver in han den was van den vice-ministerpresident. Michael Antonescoe, zal thans bezet worden door professor Marcoe van de filosofische faculteit der universiteit van Boekarest, die hoogleeraar is in de Italiaansche taal en letterkunde. Tot onderstaatssecretaris voor roma niscering en koloniseering werd be noemd Tutus Dragosh tot dusver secre taris-gcneraal aan het ministerie van financiën. De kabinetswijziging, zoo wordt hier betoogd, is zuiver van tcchnischen aard en heeft geen politieke beteekenis. 's GRAVENHAGE, 5 Dec. In het heden verschenen verordeningen blad is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende steun- verleeniging aan stilgelegde bedrij ven. In dit besluit wordt bepaald, dat aan ondernemingen, in welker bedrijven naar het oordeel van den secretaris generaal of diens gemachtigde in ver band met de huidige buitengewone om standigheden de werkzaamheden zijn gestaakt, al dan niet bij wijze van voor schot, steun kan worden verleend De middelen, waaruit de steunbedragen, alsmede de daaraan verbonden kosten, moeten worden betaald, worden in de eerste plaats opgebracht door de takken van bedrijf, waartoe de gesteunde on dernemingen behooren. WASHINGTON, 5 Dec. (D.N.B De,Times Herald en de Chica go Tribune puhliceeren een ver trouwelijk rapport, gedateerd 11 September 1941 dat volgens deze bladen op bevel van Roosevelt is opgesteld door het gemeenschap- De begrafenis der slachtoffers van het Britsche luchtbombardement op Maas tricht heeft onder groote belangstelling plaats gehad. De plechtigheid op het kerkhof- (Foto Het Zuid Fonteyn) Goebbels over de Britsche oorlogsvoering ONDER het opschrift „Een noodzake lijke uiteenzetting", kenmerkt rijks minister dr. Goebbels in „Das R e i c h" de politieke en militaire oorlogvoering der Engelschen a'ls belast met traditio- neele vooroordeelen en verkeerde ge volgtrekkingen. Hij merkt op, dat de Engelschen thans nog gelooven, het Duitschland van heden te kunnen, ver eenzelvigen met dat van 1914, 1918. '1923. of van 1932. Wanneer de eerste voorwaarde voor de overwinning, de absolute kennis van den tegenstander, van zijn voornemens en mogelijkheden is, dan zal Engeland reeds daarom den oorlog verliezen, schrijft dr. Goebbels. omdat Engeland het nat.-socialistische Duitschland in het geheel niet kent en derhalve ook volkomen verkeerd bekijkt, Dr. Goebbels wijst vervolgens op het volslagen gebrek aan kennis der Engel schen over de hedendaagsche geestelij ke gesteldheid van het Duitsche volk- De door de Britten steeds weer verkon digde stelling, dat het Britsche voU sterker is in het ondergaan van tegen slagen dan het Duitsche, berust enkel en alleen op de gebeurtenissen, die het einde van den wereldoorlog vormden. Dr. Goebbels noemt deze redeneering van de Engelschen misleidend, omdat destijds niet bet. Duitsche volk, doch zijn leiding gefaald heeft." „Wij hebben onze fouten van 1918, 1919 en de jaren daarna heel duur moe ten betalen, schrijft dr. Goebbels ver der. waarna hij er op wijst dat de No- vember-revolutie in zoover iets goeds gehad heeft, dat zij de heele onbekwame kliek der toenmalige leiding van Duitschland heeft weggevaagd. Al kwa men daardoor voorloopig nog onvol doende elementen aan het bewind, aan het nat.-socialisme was daarmede de mogelijkheid gegeven om door een na tionale revolutie het terrein geheel ie zuiveren en van voren af aan te be ginnen. Dat het Duitsche. volk ongebroken in zijn moreel bleef, is door de nationale wedergeboorte van het Duitsche volk voldoende bewezen. In de geschiedenis valt geen tweede voorbeeld daarvan aan te wijzen." De door de vijandelijke propaganda gestelde vraag, of de Duitschers aan de Duitsche overwinning gelooven, noemt dr. Goebbels onbescheiden. Hij schrijft: „de 'overwinning hebben wij thans tast baar voor oogen. Wij gelooven niet al leen aan de overwinning, doch wij zijn er zeker van. Wij zouden bereid zijn, daarvoor de hand in het vuur te stoken. Oorlogsuitgaven der V.S. WASHINGTON. 4 Dec. (D.N.B.). De begrootingscommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren de door Roosevelt als aanvulling gevraag de 8.2 milliard dollar voor bewape- nings'doeleinden goedgekeurd. Daar mede zijn de bewapeningsuitgaven der Ver. Staten gestegen tot even 68 mil liard, hetgeen overeenkomt met het dubbele van de oorlogsuitgaven der Ver. Staten tijdens den wereldoorlog. nog geen onderteekening van het verdrag tusschen iran, engeland en de sovjet-unie I STAN BOEL. 4 December (A.N.P.). De onderteekening van het verdrag van hondgenootschap tusschen Iran, Groot Brittannië en de Sovjet-Unie, welke reeds Maandag zou geschieden, is door het aftreden van de Iraansche regee ring opnieuw uitgesteld. Foeroeghi, die tot nu toe minister-pre sident is geweest en belast is met de vorming van een nieuw kabinet, trach» een regeering tot stand te brengen, waarin de drie partijen .van hei land vertegenwoordigd zijn. Hij heeft de laatste dagen talrijke besprekingen' met de partijleiders gevoerd, die den pro- Engelschen, koers willen volgen en aldus gevaar* loopen hun aanhangers te ver liezen. pelijk opperbevel ovan leger en vloot der Ver. Staten. Dit rapport behelst een plan voor een expeditiecorps van millioenen man on in Europa te strijden ter vernietiging van Duitschland en zijn bondgenooten De genoemde bladen beweren, dat zij een der weinige exemplaren van dit rapport hebben gezien. Het is een ontwerp voor een to talen oorlog op tot nóg toe onge kende schaal op ten minste twee Oceanen en drie continenten, na melijk Europa, Afrika en Azië." Als datum voor het begin van den strijd der Amerikaansche strijd- krachten te land wordt 1 Juli 1013 genoemd. Intusschen beooot men steeds grootere deelneming der Ver.' 'Staten. Als mo gelijke vijanden beschouwt het rapport Duitschland, Italië, de door deze lan den bezette gebieden. Vichy-Frankrijk, Spanje, Portugal, Japan en Mandsjoe- kwo. Het rapport voorspelt, dat de Sovfet- Unie vóór Juli 1942 militair afgedaan heeft en adviseert tegen Japan sterke verdedi ging in Siberië met behulp van daar even tueel nog aanwezigen Russischen tegen stand. benevens intensieve verdediging van Malakka, een economischen oorlog, voorts luchtaanvallen op Japan en een Chineesch offensief Dit rapport van het gemeenschappe lijk opperbevel is volgens de bladen op gesteld op grond van een brief, dien Roosevelt 9 Juli jl. heeft gericht aan den minister van oorlog, Stimson. De onthullingen der beide bladen van reputatie over de militaire toekomst plannen der Amerikaansche regeering hebben te Washington het grootste op zien gebaard en in het Huis van Afge vaardigden geleid tot den eisch den chef van den generalen staf, Marshall te onderwerpen aan een verhoor. Bij den aanvang van het debat over de verleening van een crediet van 8.2 milliard dollar voor bewapeningsdoel einden stelde de republikein Michener den eisch het debat te schorsen tot men nieuw'e gegevens over de onthullingen in de pers bezit. De chef van den gene ralen staf moet worden verhoord, wrant het land heeft in een aangelegenheid van zoo groot belang recht op volledige inlichtingen. De voorzitter der begrootingscommis sie. Cannon, antwoordde dat bij de ge heime verhooren niets heeft gewezen op het plan om Amerikaansche troepen huiten het Westelijk halfrond te doen strijden. Amerika stuurt geen nien- schen, doch uitsluitend het noodzake lijke oorlogstuig. Roosevelts perssecretaris Early heeft op de persconfërentie van het Witte Huis verklaard, dat de regeering buiten kijf een onderzoek zal instellen naar de bronnen, waaruit de Chicago Tribune het door haar gepubliceerde geheime plan heeft verkregen, dat de Ver. Staten een expeditieleger zullen opstellen. Hij leelde mee, dat hij mpt den president nog niet over het artikel heeft gespro ken, derhalve was hij niet in staat het bestaan van dit geheime plan te erken nen of te loochenen. Hij voede hieraan toe, dat zoowel Roosevelt als de minis ter van oorlog, Stimson, deze kwestie zouden behandelen. Een ieder geve naar hij heeft aan Winterhulp, want gelenigd werd tot heden slechts een deel van 't leed in Nederland Lijstencollecte W.H.N. 6 December Ter vorkrijging hiervan kan de bedrijfsgroep aan de nog werkende ondernemingen heffingen opleggen overeenkomstig een regeling, welke zij, gehoord de daarvoor in aanmer king komende vakgroep, onder goed keuring van den secretaris-generaal vaststelt. De secretaris-generaal kan een bedrijfsgroep opdragen door hem bepaalde heffingen op te leg gen. Ten behoeve van die ondernemingen, welke niet voldoende kunnen worden gesteund door den tak van bedrijf, waartoe zij behooren, kan do secretaris generaal. de hoofdgroep industrie ge boord, ter verkrijging van de middelen, waaruit de steunbedragen en de kosten, verbonden aan des teunverleening. moe ten worden betaald, voor alle nog wer kende ondernemingen of voor bepaalde groepen van nog werkende ondorncmin gen een heffingsregeling vaststellen. Met de uitvoering van de regelingen is balast de N.V. maatschappij voor in dustriefinanciering. De bedrijfs- en vak groepen zijn verplicht bij deze uitvbe ring haar medewerking te verlecnen. De secretaris generaal kan nader be palen, welke ondernemingen van het betalen van de heffingen geheel of ten decle kunnen worden vrijgesteld, op wél ke basis de heffingen zullen worden be rekend en op welke wijze eh bij wien tegen de vaststelingen der heffingen be roep kan worden ingesteld. De secretaris-generaal kan ontheffing verleenen van het betalen van heffingen De steun wordt verleend overeenkom stig regelingen, onder goedkeuring van den secretaris-generaal vast te stellen door de betrokken bedrijfsgroepen. De secretaris-generaal verleent deze goed kpuring, de hoofdgroep industrie ge hoord. Hij kan aanwijzingen geven ter wiiziging der regeling. Hij kan een be drijfsgroep opdragen een steunregeling vast te stellen. De bedrijfsgroep, waartoe de onderne ming behoort, beslist omtrent het ver leenen van steun na de daarvoor in aan merking komende vakgroep tc hebben gehoord en onder goedkeuring van de N.V. Maatschappij voor industriefinan ciering. De laatste besluit niet dan na het bevoegde rijksbureau te hebben ge hoord en geeft aan dit bureau zoo spoe dig. mogelijk kennis van het genomen besluit. Appèl-regeling Tegen de beslissing van de be drijfsgroep kan door de belangheb bende onderneming beroep worden aangeteekend bij den secretaris-ge neraal. Tegen een besluit van de N.V. Maatschappij voor industrie-, financiering kan binnen veertien da gen. nadat zij daarvan aan de be trokken bedrijfsgroep mededeeling heeft gedaan, door deze bedrijfs groep beroep worden aangeteekend bij den secretaris-generaal. De steun mag niet meer bedragen dan noodzakelijk is tot instandhou ding van het stilgelegde bedrijf. Bij het verleenen van steun kunnen voor waarden in het bijzonder ook met betrekking tot het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheid en jnet be trekking tot eventueele terugbetaling van het voorgeschoten bedrag wor den gesteld. Tegen hem die, na tot be taling van een verschuldigde heffing gesommeerd te zijn. in gebreke blijft aan zijn betalingsplicht te voldoen, kan degene, die de heffing heeft op gelegd, een dwangbevel, medebrengen de het recht om de goederen van den schuldenaar zonder vonnis aan te tas ten, uitvaardigen. Binnen dertig da gen na de beteekening staat verzet te gen het dwangbevel open door dag vaarding van dengene, die het dwang bevel-heeft uitgevaardigd. Het verzet schorst de tenuitvoerleg ging van het dwangbevel. Deze schor sing kan evenwel in kort geding wor den opgeheven. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een boete van ten hoogste vijfduizend gulden kan worden gestraft hij, die een gestelde voorwaarde voor de verleening van steun niet. of onvolledig nakomt, of die bij het doen van opgaven in verband met de uitvoering van het besluit onjuiste medcdeelingen doet. In dien deze feiten opzettelijk worden be gaan kan een straf van ten hoogste een jaar gevangenisstraf of ten hoogste vijf tigduizend gulden boete worden opge legd. Over alle misdrijven en overtredin gen, waartegen in dit besluit straf is he- dreigd, oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de economische rechter. Dit besluit treedt 6 December in wer king. zware verliezen der nieuw- zeelanders AD ANA, 5 Dec. (D.N.B.) Radio-Je ruzalem meldt, dat volgens mededee ling van den opperbevelhebber de;* Xieuw-Zcelandsche troepen in Noord Afrika aan zijn regeering. zijn troepen bij de jongste gevechten in de Lybische woestijn zware verliezen hebbén gele den. Bevestigd is, dat de Nieuw-Zeeland sche brigade-generaal Urmiles door de Italianen gevangen is genomen. 's-GRAVENHAGE, 5 Dec. Voor de volgende week zijn de bonnen 47 van de daarvoor bcstemdo kaarten aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen hi'ood of gebak, vlcesch of vleeschwarcn, melk en aardappelen. Thans is ook l3/ liter melk ver krijgbaar op do bonnen 47 rood. De distributie van melk De Secretaris-Generaa.l van het depar tement van Landbouw en Visschcrij vestigt er he aandacht op, dat de geldig verklaarde bonnen der nieuw uitgereik te melkkaarten voor kinderen, elk recht geven op het koopen van twee rant soenen melk. F.en rantsoen melk blijft gesteld op 1% liter. De met „47 a" ge merkte bonnen geven dus recht op het koopen van 3Yi liter melk. De hoeveel heid, die wekelijks beschikbaar wordt gesteld, is derhalve ongewijzigd geble ven. Het bovenstaande geldt niet voor de bonnen der reeds in gebruik zijnde, z.g. roode melkkaarten, die in gebruik zijn in de gebieden, waar de melk niet ge standaardiseerd wordt. De met „47 melk 1" gemerkte bonnen van dc roode mclk- kaart geven recht op het koopen van liter melk. In tegenstelling met hot destijds ge publiceerde, wordt er de aandacht op gevestigd, dg,t de bonnen van do met „d n" gemerkte kaarten in het geheele land geldig zijn, doch de bonnen van dc met „d m" gemerkte kaarten uitslui tend in die gemeenten, waar „d m" kaarten zijn uitgereikt. Bij verhuizing van een gemeente, waar „d m" kaarten zijn uitgereikt, naar een gemeente waar „d n" kaarten zijn uitgereikt, kunnen de kaarten „d m" worden omgeruild voor „d n" kaarten. Hiertoe zal echter slechts wor den overgegaan, indien uit dc distribu tiestamkaart, die aan den plaatselijken distributiedienst wordt overlegd, ver huizing blijkt. Extra winteruitkeering voor werkloozen s-GRAVF.NHAGE, 5 Doe. Dc secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken hoeft beslo ten, dat ook gedurende dezen winter wederom een extra wint er-u itkeé- ring aan ondersteunde werkloozen mag worden verstrekt. Ondersteun den, «clie hun eten uit de centrale keukens betrekken, zullen in totaal een bedrag gelijk aan t\vce weken steun extra ontvangen. Degenen, die niet uit de centrale keukens eten, krijgen in totaal een bedrag, gelijk aan drie weken extra steun uitgekeerd. Evenals in den vorigen winter heeft deze extra uitkeering niet ineens plaats. Zij zal in den vorm van een bijslag op den steun over een tijdvak van ruim drie en een halve maand worden ver deeld. Ondersteunden, die voor twee we ken extra steun in aanmerking komen, zien van 21 December tot 15 Februari hun netto steunbedrag met 15 ver hoogd, terwijl deze verhooging van 15 Februari tot en met 10 April 10 zal bedragen. Voor de ondersteunden, die recht heb ben op drie weken extra steun, wordt van 21 December tot 15 Maart een ver hooging van het netto-steunbedrag met 20 gegeven. Voor het tijdvak van 15 Maart tot en met 10 April is deze bijslag op 15 vastgesteld. VEEL NIEUWS IN WE1MG WOORDEN: Dr'; men zich ook ni Engeland lang zamerhand rekening geeft van het feit, dat de Europeesche samenwerking gestadig voortgang vindt en dat het van de zü'de van Duitschland geen bluf is wanneer het zegt, dat thans in Europa 320 milliocn menschen aan de bewapening arbeiden, blijkt, naar ons van welingelichte zijde werd verzekerd, uit een Londensche radiobericht, volgens welke 4 van elk 5 in bezet zoowel als in onbezet Frankrijk gebouwde vliegtuigen aan Duitschland ten goede komen. Van dc auto productie, de aluminium- en staalindustrio enz. in dezelfde gebieden zou volgens het zelfde bericht 85 procent naar Duitschland gaan. De Italiaanschc gezant, markies Ta- lamo, is na twee jaar in functie te zijn ge weest. teruggeroepen. In bevoegde politieke kringen wordt er op gewezen, dat dc ver trekkende gezant tijdens zjin werkzaamheid in Boedapest bijzonder gezien wascn dat hij getoond heeft een opricht \richd van het Hongaarsc'ne volk te z\jn. Naar uit de telegrafische toetreding an Nanking tot het anti-kominternpact bleek, was op dat moment de gezant van het nationale China nog niet in Berlijn aange komen. Naar wij vernemen, is hu' ook thans nog niet op zijn post, wegens de lange en moeilijke reis van Nanking naar Berlijn. Eveneens is de Duitsche gezant bij de na tionale Chinéesche regecring, Stahmer, om dezéfde redenen nog niet in Nanking aan gekomen. Vandaag verduisteren om 17.31 uur Vandaag. Vrijdag, gaat dc zon op om 9-30 uur. onder om 17.31 uur. De maan gaat op om 19.18 uur. onder om 10.22 uur. Zaterdag gaat de zon op om 9.32 uur. onder om 17-30 uur. De maan gaat op om 20.09 uur, onder om 11.10 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1