onden verklaart ook Finland den oorlog VERWORyJiOED De Fransche politiek inzake Indochina onveranderd Nieuwe verhoeren in het proces te Triest De toestand op Malakka DE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Ie Amerikaansche druk op Turkije Met Duitschland voor en nieuw Europa WAT HET JAPANSCHE ANTWOORD BEHELST Artillerie - duel bij Tobroek De aanslagen in Parijs STIMSON ERKENT DE ECHTHEID VAN GEHEIM AANVALSPLAN Nederlandsche boeren in de Oekraine f BETONNEN SCHEPEN Bonnen nrs 165 en 166 ongeldig Maar het schip voer voorbij WEER CITROENEN VERKRIJGBAAR JAARGANG No. 137 o l£>41 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD )iNNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT :RLIJN, 6 Dec. (D.N.B.) ter heeft in den nacht van dag op Zaterdag het volgende iale bericht uitgezonden: de Finsche, de Hongaar- en Roemeensche regeeringen len officieele nota's gezon- als gevolg waarvan de oor- bestand tusschen deze regee- en en Groot Brittannië zal be- V.P.B.-correspondent meldt: dat Moskou reeds sinds gcruimen ressie heeft uitgeoefend op Londen )uitschland hondgenootcn in den tesen het. bolsjewisme den oorlog rklaren. toont men zich te Berlijn weinig verbaasd over het Engel ultimatum aan Finland: Honga- n Roeihenië Dnitsche standpunt inzake de lsch-Amerikaansche chantage op nd is te voldoende bekend, dan laar iets aan kan worden toege- ITet ligt voor de hand dat men in, de rijkshoofdstad-weinig zorgen t,\over den invloed, welkp dit ulti-. m op de houding van Helsinki apest en Boekarest zal uitoefenen t betreft de Britsche agitatie in de leveranties van Amerikaansch sfuig aan Turkije in het kader de Leen- en Paehtwet. wordt te n ceerl commentaar gegeven Men slechts op bevoegde stommen uit ra die zeggen dat dit feit aan urksche neutraliteit niets af en tne doet. v trens den V.P.B.-correspondent in ra va]t het sterk te betwijfelen, of urksche regeering het Amerikaan- aanbod ernstig in overweging zal n Zij zal zich ongetwijfeld op .het punt. stellen, dat het verhand tus- Turkije en de levensbelangen le V S. die er zoo ver van verwij liggen, ver is te zoeken. Tot op ze- hnogte komt deze gang van zaken geheel onverwachts: pien was er eenigszins op voorbereid. Iet was niet aan de algemecne idacht ontgaan, dat de. Engelscbe de Amerikaansche pers er stork gewezen dat bij de parade ter ge- enheid van de herdenking van 1 verjaardag der stichting van Turksche republiek niets anders >r de troepen werd medegevoerd Engelsche en Amerikaansche pens Bij de huidige ontwikke- 2 van den toestand lag het min of^ er voor de hand. dat er zekere róssingen waren te wachtpn. Amerikaansche leen- en pachtwet President Boosevclt het middel de hand gedaan, om zich in de elegenheden van het Turksche e mengen: hij heeft verklaard, dat rdediging van het land van vj'.aal ig is voor de V.S. Op grond hier- is het -komen te liggen binnen de rrikaansche defensiezone-' argument lijkt er wel met dc bijgesleept en vooral hot Ameri- ïche volk zal er verbaasd van >n opgezien, doch dit doet aan het ande feit niets af. Menschen, die [le geografie hekend zijn, zouden er •innen wijzen, dat de beste toevoer- n ntfar de Sovjet-Unie over de e Zee en de Perzische golf leiden is evenwel weinig waarschijnlijk, Roosevelt zich daardoor van den ingeslagen weg zal laten af- ?en. Ook oorlogsverklaringen van Canada ar Associated Press uit Oltawa zal Canada waarschijnlijk het >celd van Engeland volgen en eens een verklaring afleggen, vol- welke de oorlogstoestand bestaat Finland. Hongarije en Roemenie. WSTIG AUTOBUSONGELUK IN AMERIKA W YORK, 5 Dec. (D.N.B.). Bij botsing tusschen een vrachtauto en autobus in Americus Virginia j, len zes personen gedood en 13 ge 1 Onder de omgekomen slaehtol bevonden zich vier Amerikaansche aten. 4 WASHINGTON, 6 Dec. (D.Ü.B.). De Japansche ambassadeur Nomoera en de speciale ambassadeur Koeroeeoe hebben Vrijdag in het staatsdepartement het antwoord van de Japansche regeering Op de vraag van president Roosevelt overhandigd. a Roosevelt had gevraagd wat de Japan sche troepenbewegingen in China ten doel hadden. In het antwoord wordt volgen© Associated Press gezegd, dat de Ja pansche troepen in Indochina gesta tioneerd zijn volgens de overeen komst met de Fransche regeering. De overeenkomst tusschen Japan en Frankrijk houdt in, dat Indochina gemeenschappelijk zal worden ver dedigd en de daar aanwezige Japan sche troepen zijn niet grooter dan het in het verdrag vastgestelde aan tal. De langs de Indochineesche grens samengetrokken Chineesche troepen vormen een bedreiging van de Fransche kolonie en de Japan sche belangen aldaar. In kringen te Washington heeft men slechts weinig hoop, dat het Japansche antwoord de bestaande spanning zal verzachten of kans biedt op succes belo vende voortgezette onderhandelingen, zoo meldt de New York Sun. ROME, 5 Dec. Het Italia an sche weermachtsbericht van Vrijdag luidt: In de.Marmarische woestijn intensieve bedrijvigheid van onze artil lerie tegen stellingen, en gemotoriseer de strijdmiddelen voor Tobroek. Aan het front van Solloem bedrijvigheid van wederzijdsche artillerie. In den 9öc- to£ Bir el Gobi ten Westen van Bardia worden nog plaatselijke gevechten ge voerd. In den nacht van 3 op 4 December hebben vijandelijke vliegtuigen bjj^nd veroorzaakt in het veldlazeret van^fen onzer divisies en het met de schiet wapens aangevallen. Engelsche oorlogsschepen hebben zonder resultaat de kust ten Westen van Tobroek beschoten. Italiaansch- Duitsche luchtformaties hebben in het gebied ten Zuid-Oosten van Bir el Gobi, in weerwil van het aanhoudende slechte weer, herhaaldelijk vijandelijke troepenconcentraties en gemechani seerde strijdmiddelen aangevallen. Vijf Britsche vliegtuigen hébben Don derdagmiddag een aanval gedaan op de s'ad. Villa St, Giovanni in de provincie Reggio, Calabrië. Zij wierpen bommen en schoten met de boordwapens, zonder érnstige schade aan te richten. Eenige personen werden gewond. Onze jacht vliegtuigen kwamen snel tusschen- beide en schoten die vijandelijke vlieg tuigen neer. Een officier werd gevan gen genomen. Onze luchtmacht heeft de vliegvelden op Malta aangevallen. PARIJS, 6 Dec. (D.N.B.)In ver band met de laatste aanslagen der af- geloopen dagen op leden van de weer macht in de Fransche hoofdstad heeft de prefect van politie van Parijs, ad miraal Bard, een oproep gericht tot de Fransche bevolking. Deze wordt uit- genoodigd de potvtie behulpzaam té zijn bij de opheldering der aanslagen. Verscheidene personen zijn reeds ge arresteerd. De pers geeseit deze aanslagen als misdadige handelingen, die uitgevoerd zijn door individuen, die in loondienst van Londen en Moskou staan. HITLER ONDERSCHEIDT KAPITEIN VAN DE „KORMORAN" HOOFDKWARTIER VAN DEN FuH- RER 6 Dec. (D.N.B.). De Fuhrer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft den commandant van deri hulp kruiser „Kormoranfregattenkapitcin Detmers het ridderkruis van bet IJze ren Krufc verleend. Fregattenkapitein Detmers heeft als commandant, van den hulpkruiser „Kor moran" zooals in het weermachtbericht van 3 December werd medegedeeld, den VustraJischcn kruiser Sydney" vernie tigd en meer dan 70-000 ton vijandelijke koopvaardijtonnage tot zinken gebracht DE BRITSCHE SCHEEPVAART TOKIO 5 Dec. (D N B.) Van 17 schepen, die van Londen onderweg wa ren naar Singapore, zijn ér slechts zes op hun plaats, van bestemming aange komen. zoo heeft, naar Tokio Asahi Sjimboen uit Amov. meldt een Chinee sche matroos verklaard, die op een Britsch schip dienst heeft gedaan. 1-ïet. 4.S6S ton metende Britsche vracht schip Ashby is, naar Associated Press meldt, ten Zuiden van de Azoren tut zinken gebracht. Zeven leden der be manning zijn om he't leven gekomen. GEEN WAARACHTIGNED DEZE SCHANDDAAD AA NV (Foto StapfPax m-) Met bloed en zweet veroverd voor ons vólk, nu verraden en verkwanseld. Een overzicht van de stad Paramaribo. (Foto Polygoon - Kol. Instituut, Pax m.) VICHY. 6 Dec. (D.N.B.). In ver band met de Japansch-Amerikaan- 1 sche onderhandelingen wordt in be voogde kringen alhier verklaard, dat de Fransche regeering zich bij haar politiek inzake Indo-China laat leiden door de Fransch-Japansche overeenkomst van Juli 1-9(41. welke een zuiver definitief karakter draagt De toestand in Indochina is niet ver anderd en de houding van Frank rijk is gelijk gebleven, zoo voegt men daaraan in de genoemde krin gen toe. Inmiddels meldt Associated Press dat de Fransche ambassadeur te Washing ton, Henri Haye. in den loop van Vrij dag heeft geconfereerd met den onder staatssecretaris Welles in het staatsde partement. Alleen de Algemeene politie ke toestand zou zijn besproken. Associa ted Press vermoedt echter, dat mogelijk ook de situatie in het Verre Oosten ter sprake is gekomen, met name Indo- China. In een commentaar op den toestand in het Verre Oosten merkt een V.P.B.- correspondent op. dat Engeland blijk baar vastbesloten is in het Verre Oosten volgens een bepaald plan te w.erk te gaan. In Singapore is officieel medegedeeld dat de opperbevelhebber van de Brit- sche vloot in het Verre Oosten en com mandeur van het „China-Station". vice- admiraal Layton naar Londen is terug geroepen, waar hij een nieuwen post te vervullen krijgt. Zijn plaats wordt ingenomen door vi- ce-admiraal Phillips die bij deze gelegen heid werd bevorderd tot admiraal. Admiraal Phillips vervulde tot kort geleden de funfctie van plaatsvervan gend chef van den staf van de admirali tcit. Blijkbaar hecht men er in Londen groote waarde aan, om op een oogenblik dat naar men verklaart, critiek is, in het Verre Oosten een opperbevelhebber aan te stallen voor de vloot, die kan wijzen op een recente "en nauwe relatie met de centrale. Buitendien is het ongetwijfeld dc be doeling om door het uitzenden van een hoogere in rang de belangrijkheid te on derstrepen van de naar het Verre Oosten gezonden versterkingen. Naar men weet. is op het intrekken van de verloven voor de Britsche troe pen in Singapore het oproepen van de formaties vrijwilligers op het geheeje Maleische schiereiland gevolgd. In een verklaring van den gouverneur wordt er den nadruk Top gelegd, dat deze maatregel is genomen op advies van de militaire autoriteiten. Zij beteekent volstrekt niet. dat (jle toestand slechter is geworden. Zij wijst veeleer op de uitvoering van een eenigen tijd geleden gevallen besluit, om de Voorzorgsmaatregelen geleidelijk ten uitvoer te brengen. De oproeping be- teekent dus alleen, dat er nog geen wijziging in den toestand is gekomen. WASHINGTON, 6 Dec. (D.N.B.). De minister van oorlog, Stimson, heeft heden in de persconferentie de echtheid van het door de Chicago T r i b u il e gepubliceerde document toegegeven. Hij beweerde evenwel, dat het hier een on voltooide studie der wapenbehoeften voor de vérdécliging betrof, welke door den gcneralen staf was uitgewerkt. Het betrof hier, naar Stimson hieraan toe voegde, niet een door de regeering aan vaard program. De publicatie van het document zal wellicht de verdediging bemoeilijken. Het ergste van deze publicatie is even wel het feit, dat er een groep Ameri kanen bestaat, wien het zoozeer aan vaderlandsliefde en loyauteit jegens de regeering mankeert, dat zij dergelijke documenten publiceeren. KRAKAU, 6 Dec (D-X.B De K ra le a u e r Z e i Lu n g meldt, dat de eer ste Nederlandsche boeren die naar het Oosten zijn vertrokken, als be drijfsleider zullen optreden in de dor pen, hofsteden en de vroegere kolchozen, waar zij met hulp van dc bevolking de landbouwmogelijkheden van het Oo6te lijke gebied zullen exploiteeren en aan de voorziening van Europa dienstbaar zullen' maken. De eerste groep bestaat uit een honderdtal boeren; nieuwe groe pen zullen binnenkort volgen. In Janu ari zullen zich waarschijnlijk 400 Neder landers als kolonist naar het Oosten be geven- De leeftijd der boeren van deze eerste "'roep varieert tusschen 19 en 53 jaar. De Nederlandsche boeren zullen eerst vier weken verblijf houden in een kamp te Litzmannstadt, waar zij vertrouwd zullen worden gemaakt met hun taak en de nieuwe gereedschappen. Van Litz- mannstad begeven zij zich naar hun plaatsen van bestemming in Wit-Rus- land en de Oekraine. PRIJS DER ADVERTENT1ËNvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer ƒ,0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadighelds- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij MOruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel m^C' 2 cent, driemaal plaatsen f 1.20. TRIcST, 6 Der (D.N.B). Het ver hoor van de zoogenaamde inteïlec- tueelen cn dat der communisten is thans geëindigd. Thans zal de groep terro risten worden verhoord, welke twhalf personen omvat die zich in voorarrest bevinden, alsmede elf personen die voortvluchtig'zijn. Zij worden er van beschuldigd in verschillende' deelen van Venetië en voormalig Jocgoslavisch gebied tot een samenzwering te hebben behoord, wel-' ke de organisatie van aanslagen op de eenheid van den Italiaanschen staat, sabotagedaden tegen militaire instal laties, politieke- en militaire spionnage, omkooping van militairen, vernielingen en oproer tot doel had. De beklaagden Ivancik en Zernik worden beschuldigd van den aanslag op den spoorweg bij Tarvisio, op 5 Juni 1940. Een zekeren Kaus is ten Piste ge legd dat. hij een aanslag op den Duce, op 20 September 1938, tijdens zijn be zoek aan Caporett. voorbereid heefj. Kaus, Ivancik en Cravagna worden als de brandstichters beschouwd in de school van Pezzo, in 1931. De samenzweerders stonden onder leiding van den vroegeren afgevaardig de van het Joegoslavische parlement, den secretaris der mindorhevfkpartij Besdniak, die eerst in Zwitserland en later in Weenen verblijf hield. De advocaat Giovanni Cick gaf zijn steun aan de samenzweerders. Hij is dc opsteller van een belangrijk document, dat in het archief van het Joegoslavi sche ministerie van Oorlog gevonden werd. Een vijfde colonne" t Op den vierden dag van het proces werd na opening, op verzoek van den advocaat generaal, een in de archieven van het Joegoslavische ministerie van Oorlog te Belgrado gevonden document voorgelezen. In dit document wordt opgemerkt, dat de uit het gebied van Julisch-Venetië afkomstige emigranten grootendeels de Joegoslavische natio naliteit hadden aangenomen en dat zij bij de Joegoslavische weermacht waren ingelijfd. Een zeker aantal was nog in het be zit van do Italiaansche nationaliteit en het was doelmatig, dat de regeering tegenover hen het principe aanwendde, dat alle voor den krijgsdienst geschikte Joegöslaven, ook wanneer zij in het be zit van een buitenlandsche nationali teit waren, zich in geval van een al gemeene mobilisatie als vrijwilligers aanmelden. Deze vrijwilligers formaties zouden, hetzij een soort vrijwilligerslegioen kunnen vormen of bij de aan het Ita liaansche front ingezette formaties in gedeeld kunnen worden. In geval van een opmarpch op Italiaanseh gebied zouden deze -bij de verschillende for maties ingedeelde vrijwilligers onschat bare diensten kunnen bewijzen, terwijl zij in geval van een terugtocht van het Joegoslavische leger zouden moeten achterblijven en als vijfde colonne in Ty FRWIJL men overal uitziet naar 1 ae eerste met zooveel ophef aan-l gekondigde Amerikaansche „automo bielschepen", komt onverwachts uit Engeland het bericht, dat daar het eerste betonnen schip te water is ge laten. Het meet volgens Engelsche berichten 4000 brt. cn bij den bouw er van zou men 40 ijzer en staal heb ben bespaard. 's-GRAVENHAGE, 5 Dec. De secretaris-generaal van het depar tement. van Landbouw en Vissche- rij maakt, in verband met berich ten welke in de pers zijn versche nen betreffende het inleveren van de bonnen 165 en 166 van de bon kaart „Algemeen" door het publiek bij de winkeliers, bekend, dat de publicatie van deze bonnummërs onjuist is. Het inleveren van genoemde bon nen door het publiek in den winkel en het in ontvangst nemen van die bonnen door de winkeliers heeft derhalve geen zin. Aangezien gebleken is, dat in bepaal de gevallen het publiek reeds ^de mot 165 cn 166 genummerde bonnen van de bonkaart algemeen bij de winkeliers heeft ingeleverd, wordt er op gewezen, dat deze nummers niet voor het koopen van distributie-artikelen zullen worden aangewezen en derhalve waardeloos zijn. Degenen, die de bonnen 165 en 166 aan hun winkelier hebben doorgege ven, behoeven zich derhalve geen moeite te geven om deze weer in hun bezit te krijgen. De bonnen hebben voor de detaillis ten, die deze in ontvangst hebben geno men, evenmin waarde, aangezien daar op geen toewijzingen zullen worden uitgereikt. het bezette gebied sabotage bedrijven. In het rapport wordt er op gewezen, dat er reeds een illegaleorganisatie bestond, die over in sabotagedaden ge oefende krachten beschikte. Aan het rapport is een lijst toegevoegd, die de namen van S6 personen bevat, onder wie er zich velen bevinden, die thans in het proces als verdachten terecht staan. U kent de geschiedenis van het schip, dat voorbij voer en dat de schipbreukelin gen. die in een klein bootje op de woeste golven dobberden, niet opmerkte? Het schip voer voorbij en de redding bleef ach terwege. Dat mag aan het Oostfront niet voorkomen. Het mag niet voorkomen, dat een gewonde soldaat, van welke partii hij ook is, hulpeloos op het slagveld bliift lig- gen, vooral nu niet, nu de winter reeds zijn intrede gedaan heeft. Daarom moet nog meer zorg worden be- steed aan de ambulances. Daarom is uw steun voor de Nederlandsche ambulance thans meer noodig dan ooit. Stort uw bij drage, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage 's-GRAVENHAGE, 6 Dec. Vanzelf sprekend is in oorlogstijd de aanvoer van zuidvruchten in ons land niet te allen tijde verzekerd en zal er slechts van tijd tot tijd, als de omstandigheden het toelaten, een beperkte hoeveelheid in een handel kunnen worden gebracht. Om voor deze aanvoeren redelijke prij zen te waarborgen heeft de gemachtigde voor de prijzen voor de verschillende soorten versche zuidvruchten een z.g. mantelbeschikking ontworpen, welke thans is gereed gekomen. Volgens deze mantelbeschikking zal aan de hand van do invoerprijzen de prijs voor elke aan gevoerde hoeveelheid afzonderlijk kun nen worden vastgesteld. Do' prijzenbeschikking voor ver sche zuidvruchten is voor het eerst in werking getreden, nu dezer dagen een lading Italiaansche citroenen is aangevoerd, die voldoende is om gedurende geruimen tijd in de be hoefte aan deze vruchten te voor zien. Bovendien is de distributie ervan on der de grossiers en winkeliers zoodanig geregeld, dat het publiek de zekerheid l\ceft ruimschoots tot het koopen van citroenen in de gelegenheid te zullen worden gesteld. De vastgestelde prijs wordt nader bekend gemaakt. Opmer king verdient hierbij, dat de aanvoer van kleine citroenen, waarvoor een lage prijs werd opgesteld, gering is, zoodat de verkrijging van deze goedkoope ci- tropnen niet overal is gewaarborgd. MAXIMUMPRIJZEN VOOR HONING 's-GRAVENIIAGE, 6 Dec. In de staatscourant is een beschikking opge nomen, waarin de maximumprijzen voor honing zijn bekend gemaakt. Deze prij zen zijn vastgesteld voor den verkoop door dén producent, den groothandelaar en den winkelier. Slechts de prijzen van den groothandelaar enden winkelier mogen met statiegeld worden verhoogd, terwijl bij levering op andere dan de in deze beschikking genoemde voorwaar den ten hoogste die prijzen in rekening mogen worden gebracht, welke tot de vastgestelde maximumprijzen in een re delijke verhouding staan. MAURICE CHEVALIER IN DUITSCH LAND BERLI JN, 5 Dec. Dc speciale A.N.P.- correspondent meldt: Maurice Chevalier vertoefde dezer dagen te Berlijn. De be faamde Fransche chansonnier had op uitnoodiging der Duitsohe autoriteiten een tournee gemaakt naar de Fransche gevangenenkampen om zijn landgenoo- ten op zijn liederen te vergasten. Het merkwaardige feit, deed zich hierbij voor, dat hij optrad in hetzelfde kamp waar hij vóór 26 jaar als tfrifgsgevangc- ne in den wereldoorlog vertoefde. Vandaag verduisteren om 17.30 uur Vandaag, Zaterdag, gaat de zon op om 9.32 uur, onder om 17-30 uur. De maan gaat op om 20.09 uur, on- j der om 1110 uur. Zondag gaat de zon op om 9.33 uur, onder om 17.30 uur. De maan gaat op om 21.07 uur, onder om 11-51 uur. - Maandag gaat de zon op om 9 34 uur. onder om 17.39 uur. De maan gaat op om 2208 uur. onder om 12 28 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1