OK NEDERLANDSCH - INDIE VERKLAART DEN OORLOG Oorlog „Britsche oorlogsverklaring ïij Honoloeloe is een zee gevecht geleverd Aanvallen op Pearl Harbor en Manila r OPWINDING IN AMERIKA practisch zonder beteekenis" DE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Op Noord-Malakka zouden Japanners geland zijn Met Duitschland voor een nieuw Europa Engelsche parlement komt bijeen „Belachelijke bluf' HET ROEMEENSCHE ANTWOORD Winterhulp steunen be tee kent misdeelden helpen Verklaringen van Ryti en von Bardossy 40e JAARGANG No. 138 MAANDAG 8 DECEMBER 1941 AMERSF00RTSCH DAGBLAD INNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amerstoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON IflTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER AD VERTEN TIEN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigkeids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. apan in oorlog met Engeland en de V.S. )K(0, 8 Dec. (A.N.P.) Japan heeft de Vereenigde Staten en t-Brittannië den oorlog verklaard. t keizerlijke hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat van ïdagmorgen 6 uur af de staat van 'oorlog tusschen Japan en de Isehe en Amerikaansche strijdkrachten in den Stillen Oceaan at. Igcns een bericht van den Britschen nieuwsdienst uit Ne>v York, iok Nederlandsch-Indië Japan den oorlog hebben ver- d. N sociated Press meldt, dat ter hoogte van Honoloeloe een zee- lit is geleverd. Minstens twee Japansche bommenwerpers zijn ag boven Honoloeloe verschenen en hebben bommen neerge en. Ten minste 5 personen zijn gedooct en vele gewond, van wie zwaar. rder meldt de correspondent van Associated Press in Honoloe- at valschermtroepen aldaar zijn gesignaleerd, ar de Britsche berichtendienst uit Singapore meldt, zouden de iners op 'Noord-Malakka geland zijn. OORLOG in den Pacific. De ankerkettingen der Ja- ïe, Britsche en Amerikaansche ichcpen bonken in de kluizen, ramando „klaar voor het gevecht" in verschillende talen over de r waarlijk Stille Zuidzee. De eer- vechtshandelingen hebben reeds ;evonden. Zij zijn de inleiding ge- tot een reeks gebeurtenissen, in de wereld-politieke consequen- iet zijn te overzien. De strijd om crematie in Oost- en Zuid-Oost- eeft een aanvang genomen. De langen tijd dreigende gewapende tusschen milliarden-belangen en :e systemen is werkelijkheid ge- Werel dschokkende wer- eid. ongeacht den afloop dezer is thans zoo, dat de Vereenigde tatcn van Noord-Amerika defini- den oorlog zijn betrokken. Het pel is ten einde, het woord is an de wapenen. De inzet van den - wij wezen er reeds op is de ïatie in Oost- en Zuid-Oost-Azië. •ndstoffep- en afzetgebieden van il der wereld zullen de belooning or den overwinnaar, zooals zij ook zaak zijn van den Pacific-oorlog en lang is er gepraat, gewikt en rd. Met onverstoorbare gezichten, ve gesprekken, hebben de diplo- onderhandeld. Wel staarde de grimmig en «grijnzend steeds weer ierhandelaars aan, doch het en als week hij telkens voor de tcit der gezanten en speciale ge- Nog dezer dagen richtte Roose- d persoonlijke boodschap tot den De inhoud dezer boodschap is kend geworden. Ligt in deze bood- hoe dan ook de sleutel tot g betrekkelijk plotseling ontbran- n den oorlog? der gebieden, waarom de huidi- strijd gaat, is Nederlandsch >dië. Over de toekomstige positie 1 deel van het Rijk der Neder- wordt door den afloop van den i-Amerikaansch-Japanschen oor list. Hierin liggen voor Nederland ïekenis en het kernpunt van den ■oorlog. En hieraan is het toe te cn, dat het verloop van den tita- jd in het Verre Oosten in Neder zet zeer bijzondere belangstelling rden gevolgd. Er zijn daar in het Oosten krachten ontketend, die, eenmaal haar vrijen loop hebben en, nie,t tót rust zullen komen zs zij uitgewerkt zijn. Zoo ergens, de strijd in Oost-Azië een strijd DE secretaris van het Witte Huis, Stephen Early, heeft ten overstaan van persvertegen woordigers een korte verklaring van Roosevelt voorgelezen, dat een Japansche luchtaanval zou zijn gedaan op Pearl Harbor (Hawaii) benevens op marine- en militaire installaties op het eiland Oahoe- Kort daarop verklaarde Early, dat everffeens Japansche luchtaan vallen zouden zijn gedaan op le ger- en vlootsteunpunten te Ma nilla. Volgens onbevestigde berichten ver scheen een builenlandsch oorlogsschip voor Pearl Harbor en begon met'de be schieting van de versterkingswerken. Er verluidt, dat Japaysche bommen werpers twee treffers hebben geplaatst, een op het Hickham Field, het mili taire vliegveld op Oahoe, en een twee den op Pearl Harbor waar een olie tank in brand vloog. Ten minste een Japansch vliegtuig- moederschip is in gevecht met de ver sterkingen van Paerl Habor waargeno men. Voorts heeft het Witte Huis bekend gemaakt, dat- een met hout geladen transsportschip van het Amerikaan sche leger op 1300 mij} ten Westen van San Francisco getorpedeerd is. Bijzon derheden zijn nog niet ontvangen. De Engelsche berichtendienst meldt uit Sjanghai dat de Engelsche kanon neerboot Petrel op de Hoangpo tot zin ken is gebracht. van er op of er onder. Natuurlijk zal deze strijd feijn weerslag op de huidige en toekomstige positie van Europa heb ben. Hoe?, Het ware onverantwoord, reeds nu te dien aanzien een prognose te stellen. Dit zal pas' eenigermate mo gelijk zijn, als de berichten ons in staat zullen stellen, een eenigszins juist beeld van de. krachts- en machtsverhoudingen in het Verre Oosten te verkrijgen. Het eenige, dat met zekerheid kan worden geconstateerd, is, dat de Pacific-oorog in zijn werking en gevofgen wereld schokkend zal blijken te zijn. Boodschap van Roosevelt aangekondigd NEW YORK. 8 Dcc. (D.N.B.). De New Yorksche bevolking heeft Zon dagmiddag door de radio en door extra edities het uitbreken van de vijandelijkheden vernomen. Op de Times-square stroomde snel een steeds grooter wordende menschen- menigte te samen. In de stad heerscht algemeen zeer groote ner vositeit, De reusachtige belangstelling van het publiek kwam niet alleen tot Uiting in samenscholingen voor de dagbladbu- reaux. maar ook in het feit, dat de bios copen hun programma's onderbraken en de radio de laatste berichten over de ontwikkeling gaf. De nervositeit te New York wordt ook bewezen door het feit, dat de leider van den NeA' Yorkschen brandweerdienst de leden heeft opgeroepen, zich gereed te houden en voorbereidingen heeft getrof fen voor verduistering. Over de laatste uren vóór de oorlog verklaring meldt het D.N.B. uit Washington, dat de Japansche ambas sadeurs, Noemoera en Koeroesoe op het departement van buitenlandsche zaken aan minister Cordell Hqll het antwoord overhandigden op het recente memoran dum der Amerikaansche regeering. Nadat de ambassadeurs het 'departe ment hadden verlaten, maakte dit be kend, dat Huil zich in scherp afwijzende bewoordingen tegenover de ambassa deurs over de Japapsche, antwoordnota had geuit; Daarna heeft Roosevelt een buitenge wone kabinetszitting bijéengeroepen tegen half negen hedenavond plaatselij ken tijd, waaraan de fractieleiders van het congres van negqn uur af deelne men. Op het Witte Huis verklaarde Roose velt, dat hij zoo spoedig mogelijk een overzicht van de situatie zou opstellen, waarop waarschijnlijk met den groot sten spoed een rapport naar het con gres zou gaan. President Roosevelt zal, naar de Britsche berichtendienst uit Was hington meldt, Maandag om 12.30 uur een toespraak houden in een gemeenschappelijke zitting van het congres. STOCKHOLM, 8 Dec. (D.N B.) De beide huizen van het Engelsche^ parle ment zullen hedenmiddag om vijftien uur bijeenkopien, zoo meldt dé' Engel sche berichtendienst. Naar verluidt zal Churchill in deze speciale zitting van het parlement een verklaring af leggen. Voort6 meldt de Britsche nieuws dienst, dat de Amerikaansche ambas sadeur Winant gisteravond laat een onderhoud heeft gehad met Churchill. Het Nieuw Zeelandsche oorlogs kabinet is, naar Reuter uit Wellington meldt, Zondag verscheidene malen voor beraadslagingen bijeengekomen. De plaatsvervangende ministerpresi dent, Nash, heeft verklaard, dat het kabinet voortdurend op-de hoogte ge houden wordt van den toestand in het Verre Oosten. De ministers hebben -ook beraad slaagd rnet de chefs van den gene- ralen staf en met den minister president. s VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: De nieuwe Sovjet ambassadeur Litwinof, is Zondagmiddag te Washington aangekor men. De Kroatische ministers van buitenland sche zaken en justitie. Lorkowitsj en Poek, zyn voor een officieel bezoek te Sofia aange komen. Te Almazora in Spanje heeft zich by het lossen van een goederentrein een ge weldige ontploffing voorgedaan, waardoor zes menschen op slag werden gedood. Koning Michael van Roemenië en de koningin-moeder Helene zyn voor een strikt particulier verblyf naar Florence vertrok ken. Tezamen trekken Duitsche en Roemeen sche afdeelingen op langs een door de bolsjewisten verwoest spoorweglraject aan het Oostfront(Örbis Holland) BERLIJN. 8 December (A.N P.). De verwerping van den ultimatieven eisch van Engeland door Hongarije', Roemenië en Finland, wordt in Duit sche politieke kringen gewaardeerd als een Europeesch antwoord. De diplo matieke actie,- die Winston Churchill op aandrang van Stalin heeft ingezet, eindigt daarmede en de Britsche poli tiek wordt, vooral wanneer ,mcn aan de tragische omstandigheden denkt, waaronder dergelijke eischen aan Fin land zijn gesteld, in een bijzonder schril licht gesteld. Een natie, die zoo schaamtelooze iandelingen pleegt is, zoo verklaart men in de Wilhelm- strasse, door het lot geteekend. Zij overtreedt de moreele wetten van Europa en de zedelijke beginselen van de Europeesche traditie. De antwoorden van Hongarije, Roe menië en Finland, mogendheden die in het kader van de nieuwe Europee sche orde deelnemen aan den strijd tegen het bolsjewisme, mogen terecht niet alleen a|s een duidelijke afwij zing van Britsche aanmatiging door on afhankelijke naties die om hun be staan worstelen, worden beschouwd, doch deze moeten ook als duidelijke en waardige taal van het nieuwe Europa beschouwd worden, dat zijn histori sche en in het volk verankerde zede lijke beginselen verdedigt, een Europa, waarvoor fatsoen en achtenswaardig heid nog geen leege woorden zijn. Voor de verbonden naties zelf, evenals voor Duitschland, is de verklaring van Engeland, dat het zich in staat van oorlog met de genoemde landen bevindt, prac tisch zonder beteekenis. Het eenige wat Engeland werkelijk zou kun nen doen, zou een troepenlanding op het Europeesche vasteland zijn - ter bestrijding van deze landen, hetgeen echter volkomen onuit voerbaar is, zoodat men volkomen algemeen gezien de oorlogsverkla ring een belachelijke bluf moet noemen. De eenige, uit de gebeurtenis te trek ken consequentie is de bevestiging van het door Duitschland verscheidene malen geconstateerde feit,, dat Chur chill bereid blijft voor het bolsjewisme te strijden en het ook Europa prijs te geven. DE Amerikaansche minister Huil heeft, nadat hem hierom verzocht was, bevestigd dat. de Amerikaansche regeering ..alleen als overbrenger" de oorlogsverklaringen van Engeland en Nieuw-Zeeland via de Amerikaansche gezantschappen aan de regeeringen van Finland, Hongarije en Roemenië heeft doorgezoriden. Huil verklaarde voorts, dat de be trekklingen van Amerika met deze landen hierdoor niet zijn veranderd. Wèl heeft het Amerikaansche mi nisterie van marine bekend gemaakt, dat de Amerikaansche kustwacht op dracht heeft gekregen de Finsche 1-oopvaardijschepen in de Amerikaan sche havens onder bewaking te plaat sen. De V.S. en Turkije In de Wilhelmstrasse is op vragen betreffende het Amerikaansche besluit om thans ook op Turkije de bepalin gen van de pacht- en leenwet toe te passen, gewezen op een artikel in het Turksche blad O e 1 o e s, dat vrij on dubbelzinnig verklaart, dat den derge lijke maatregel voor Turkije een tech nische aangelegenheid er> een econo mische kwestie is, maar in geen enkel opzicht met politieke verplichtingen verband houdt. Het artikel verwijst overigens naar de laatste rede van den Turkschen president en de „neu trale politiek" van Turkije. Volgens een D N. B.-bericht uit An kara, vindt daar de verklaring van Amerika in de openbare meening slechts geringen weerklank. Bijna alle bladen te Istanboel publideeren met groote koppen de uitlating van het. blad Washington Star, volgens welke de Turksche regeering in het geheel niet gevraagd is, toen Roose velt besloot de leen- en pachtwet ook op Turkije van toepassing te verkla ren. Verder meldt het D.N.B. nog uit Is- stanboel, dat de bladen Son Posta en Koemhoeryet zijn voor een dag verbo den. Aanleiding daartoe zou het feit. ?ijn, dat deze bladen hej artikel uit de Oeloes hebben overgenomen. BOEKAREST, 8 Dec. (D.N.B.). De tekst van de Roemeensche nota van antwoord op het Engelsche ultimatum van 30 November 1941 is thans officieel medegedeeld. In deze nota wordt gezegd dat Roemenie in Juni 19-10 het slachtof fer was van een ernstigen aanval van de zijde der Sovjet-Unie. Mar verwaar- loozing van het volkenrecht, de histori sche en zelfbeschikkingsrechten, alsook van de op 9 Februari 1929 en 30 Juli 1933 plechtig op zich genomen verdrags verplichtingen heeft de Sovjet-regeering zoo wordt in de nori vérder gezegd, Bessarabië, de Boekowina en het ge bied Hertza in Moldavië bezet. De U.D.S.S.R. heeft van de eerste gele genheid gebruik gemaakt, welke voort sproot uit een gecompliceerde en moei lijke internationale positie, óm niet al leen een overval in scène te zetten, doch ook om Roemenië in een uiterst moeilijke positie te plaatsen Nadat de aanval van de U.D.S.S.R zijn eerste doel bereikt, had, hebben de pro vocaties der Sovjet-regeering niet opge houden. Als bewijs hiervoor worden in de nota talrijke bijzonderheden aange haald: Met het oog op den ernst van den toe stand en ondervden druk van het open lijke gevaar van de talrijke divisies die aan de grens waren samengetrokken, is Roemenië op 22 Juni 1941 een militaire actie begonnen om zijn nationale be staan te waarborgen tegen een voortdu rend dreigend gevaar van een aanval en voor het verkrijgen van zijn misken de rechten. De Rocmeensche regeering is er van overtuigd, dat deze militaire actie de eenige weg was om de redding van Roe menie te waarborgen van een duidelijke Russische bedreiging. Op 22 Juni was Groot-Brittannië nog geen bondgenoot van de Sovjet-Unie. Desondanks maakte Groot-Brittannië op 30 November 1941 Roemenië het ver wijt, dat het aanvalsact-.is tegen Rus land, den bondgenoot van Groot-Brittan nië, had ondernomen. Vervolgens wijst de Roemeensche re geering in het bijzonder op de garantie- verklaring van Groot-Brittannië van 13 April 1939, waarin de Britsche- regee ring zich verplicht had in geval van een handeling, die de onafhankelijkheid van Roemenië bedreigt, aan Roemenië iede re ondersteuning te verleenen. Desondanks heeft de Britsche regee ring toen de Sovjet-Unie op 26 Juni 1940 openlijk van haar aanvalslust blijk gaf HELSINKKI. S Dcc. (D.N.B.). De president van Finland, Ryti, heeft nnar aanleiding van den 24en verjaardag van de Firischo zelfstandigheid een redo gehouden, waarin hij den strijd van Finland in den winteroorlog van 1939 1910 kenmerkte als een strijd, die in de goh eel e wereld hewon dering vond. Toen echter waren de krachten nie| toerei kend voor' de definitieve redding en Finland moest de door Moskou gestol de vredesvoorwaarden aanvaarden. Vervolgens wees Ryti er op, dat de bolsjewisten reeds toen met de moge lijkheid van een oorlog tegen Duitsch land rekening hielden, waarbij hij uit latingen van vooraanstaande bolsjewis tische leiders aanhaalde, die dit feit bevestigen. De geweldige strijdkrachten der Sov jet-Unie, zoo zeide hij, wachtten slechts op een gunstige gelegenheid om aan te vallen om een definitieve beslissing ten gunste van de communistische wereld revolutie en het. bolsjewistische impe rialisme te kunnen verkrijgen. De strijd van Finland in dezen oorlog kon niet tegen het Westen, tegen Euro pa gericht zijn. Er was geen keus tus schen vrede en oorlog. Het. Oosten had Finland w"eer een oorlog opgedrongen voor zijn veiligheid, zijn toekomst en zijn leven. Door ervaring wijs geworden, lmd Finland ook geleerd, dat het zich- niet kon verlaten op de woorden en beloften der bolsjewisten. Voor zijn vei ligheid moest het enkele strategische doelen bereiken, waarvan wij 'gelukïcig niet meer ver verwijdqrd zijn. Het is Finland totaal onbegrijpelijk, dat Engeland op verlangen der Sovjet- Unie dit kleine land met oorlog be dreigt en dat de Vereenigde Staten dit kleine land met het verlies van hun vriendschap bedreigen, wanneer het niet. zijn verdedigingsstrijd staakt voor dat deze doelen bereikt zijn. Rede van von Bardossy Naar het A.N.P. uit Boedapest meldt heeft de Hongaarsche minister-presi dent Von Bardossy in het Huis van Af gevaardigden een rede gehouden, waar in hij mededeelde, dat de gezant der Ver eenige Staten te Boedapest, die sinds de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken, de Britsche belangen verte genwoordigt, hem in opdracht van de Britsche regeering enkele dagen gele den een mededeeling van de Britsche regeering heeft overhandigd, volgens welke de Britsche regeering, indien. Boedapest tot 5 December te midder-.' nacht niet iedere deelneming aan den oorlog tegen de Sovjet-Unie staken, zal verklaren, dat er tusschen beide staten, n.l. Hongarije en Groot-Brittannië een oorlogstoestand bestaat. „Ik heb, aldus von Bardossy, den ge zant der Vereenigde Staten geantwoord, dat de Britsche regeering diende te we ten, ,welk gevaar Hongarije van het bolsjewisme heeft te duchten. Wij alleen kunnen overeenkomstig onze belangen-beslissingen nemen. Dit beteekent. dat wij de bescherming van onze belangen niet afhankelijk kunnen stellen van de besluiten van een andere regeering en niet ondergeschikt kunnen maken aan de toestemming van een vreemde regeering. Er blijft ons dus niets anders over, dan de onrechtmati ge en ongerechtvaardigde mededeeling van de Britsche regeering zonder meer voor kennisgeving aan te nemen. Ze komt neer op den duidelijken wil der Engelsche regeering om den bolsjewis ten door het terroriseeren en wan neer het van Groot-Brittannië afhing door opoffering*van Hongarije, hulp te verleenen. Het besluit van de Engelsche regee ring is niet alleen tegen ops gericht en tegen de staten, die in denzelfden toe stand verkeeren, als wij. doch in wer kelijkheid tegen geheel Europa. Vandaag verduisteren ,olni 17.29 uur Vandaag, Maandag, gaat de zon op om 9-34 uur; onder om 17.29 uur. De maan gaat op om 22.03 uur; onder om 12.28 uur. Dinsdag gaat de zon op om 9 36 uur; onder om 17-28 uur. De maan gaat op om 23.12 uur; onder om 12.59 uur. en in de volgende dagen met de uitvoe ring hiervan begon, niets gedaan om Roemenië te verdedigen. Roemenië, zoo wordt ten slotte in de nota gezegd, kon in 1941 niets anders doen dan dat. wat het gedaan heeft. Dit is» echter slechts een gerechtvaardigde verdediging en beteekent een offer voor de cultuur en beschaving.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1