rwee slagschepen der V.S. bij Hawaii tot zinken gebracht Japansche landingstroepen vallen gebied van Singapore aan apansche parachutisten op de Philippijnen Japansche e perscommentaren Ook bij Manila zijn de Japanners geland Japanners in Tientsin De nieuwe boter bons OPMARSCH IN THAILAND DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a 3000 gesneuvelden op Hawaii Argentinië, Uruguay en San Salvador staan achter de V.S. voor een nieuw Europa Aanvallen op verschillende Britsche en Amerikaansche steunpunten JAPANNERS RUKKEN BANGKOK BINNEN De Amerikaansche oorlogsverklaring ne JAARGANG No. 139 DINSDAG 9 DECEMBER 1941 BONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per >st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel peer 12 cent, driemaal plaatsen fi 1.20. TOKIO, 8 Dec. (D.N.B.). Het keizerlijke hoofdkwartier deelt de, dat bij Hawaii twee Amerikaansche slagschepen tot zinken gebracht. Vier andere slagschepen en vier zware kruisers wer- zwaar beschadigd. Verder is waarschijnlijk een vliegtuigmoeder lip tot zinken gebracht. Bij Guan werden de Amerikaansche nenveger „Penguin" en vier Amerikaansche koopvaardijschepen zinken gebracht. Bij Hawaii zijn bovendien talrijke Amerikaan- e vliegtuigen neergeschoten. De Japansche verliezen zijn gering, en enkel Japansch schip ging verloren. lij de Japansche aanvallen op de Philippijnen werden boven Iba irtig en boven Clarkfield vijftig vijandelijke toestellen neerge- oten. De Japansche luchtmacht verloor twee toestellen. Bij Iucht- ivallen op Singapore zijn twee Britsche kruisers tot zinken iracht. zoo meldt de Jomioeri Sjimboen uit Hanoi. e Japansche hoofdstad heeft vanavond de eerste verduistering in oorlogstijd cfd. De afdeeling leger van het keizerlijk hoofdkwartier maakte bekend, dat >te formaties jagers vanochtend de belangrijkste punten op de Philippijnen jen aangevallen en daarbij zware schade aanrichtten. jorts deelt het hoofdkwartier mee, dat formaties dèr luchtmacht vandaag Ie vroegte een verrassenden aanval hebben gedaan op een vijandelijk vlieg- ten noorden van Hongkong. Door beschieting met machinegeweren van ngfc hoogte werden van U vliegtuigen 12 in brand geschoten. De Japansche lellen keerden onverlet tetug. aar Domei uit betrouwbare bron via de radio van neutrale correspondenten leemt, heeft de Japansche luchtmacht Maandagmiddag fort Stotsenburg, het fdkwartier van het Amerikaansche leger in het noorden van" het eiland on aangevallen en het vliegveld zwaar beschadigd. Talrijke petroleumreser- werden tot ontploffing gebracht. s'aar Reuter meldt, zouden Japansche valschermtroepen op de lippijnen zijn geland. 'n Amerikaansch transportschip is in de wateren bij Manila tot zinken ge* lit. zoo meldt de Yomioeri Shimboen uit Saigon. De uit 350 koppen be nde bemanning kwam daarbij om het leven. ^aar uit Sjanghai wordt gemeld, n de Japansche troepen vandaag Engelsche nederzetting Tientsin inengerukt; 63 Atmerikaansohe jariniers werden ontwapend. Alle rische organen werden onder Ja-, nsche contróle gesteld. De Brit- le belangen in Tangkoe, Taikoe, n de monding .van de Peiho, als- de in Shanihaikwan in ïtfoord- iina zijn eveneens door de Japan- is overgenomen. De steenkool- jnen te Kailan zijn, om sabotage voorkomen, onder Japansche be- ïcrming geplaatst. t Japansche hoofdkwartier in Pei heeft van de Amerikaansche am ide geëischt 120 Amerikaansche niers, die als ambassadewacht- in 'ag zijn gestationeerd, tot Maandag- lag 12 uur te doen ontwapenen. bezetting van de internationale rzetting te Sjanghai door Japansche ien is hedenmiddag voltooid, ar de perschef van de Japansche ne heeft medegedeeld, is de bezet- alleen gericht tegen de Engelschen merikanen. Alle Engelsche en Ame insche dagbladen en tijdschriften en den eisoh der Japansche mili autoriteiten om hun anti-Japan houding prijs te geven, beantwoord het sluiten der bedrijven. De Engel en Amerikaansche radiostations vandaag door de persafdeeling van fapansohe leger overgenomen. Alle 'esche dagblad-uitgeverijen, die 'sjoengking zijn, zijn gesloten. Manila wordt gemeld, dat aldaar algemeene ontsteltenis heerscht. paniekachtige vlucht uit de stad gonnen Het aantal vluchtelingen t op meer dan 200.000 geschat. de winkels worden barricaden ande uit zandzakken aangelegd, 'ikaansche troepen patrouilleeren do straten, waarin een wilde chaos ;chf. Sedert zes uur bestaat er geen ncling meer met de V. S. aar vice-adrniraal Koga, de op- hevelhebber van de Japansche ot in de Chineesche wateren ciedeelt, is Hongkong vanmiddag tal door de Japansche marine 'lokkeerd. De dipjornatieke verte-, twoordigers van derde mogend- len ziin hiervan door den Japan- consul-generaal in Sjanghai de hoogte gesteld. Alle neutrale iepen hebb'en bevel gekregen zich de wateren rond Hongkong bin- i 36 uur terug te trekken. r het tot zinken brengen van de sche kanonneerboot Patrol publi- het Japansche militaire blad Tai Sjimpo de volgende bijzonderhe- De geheele bemanning van de >1 is om het leven gekomen. On.ge- de helft is tijdens de beschieting 'uveld. De overige 32 man verlieten jinkende vaartuig met een motor- Toen zij weigerden zich over te k openden de Japanners het mi- trailleurvuur. Alle inzittenden van de motorboot kwamen orn het leven. Ter wijl zoodoende de Engelsche kanonneer boot totaal verloren is gegaan, hoeft de Amerikaansche kanonneerboot Wake zich zonder verzét overgegeven. De kapitein Smith en de bemanning, be staande uit 57 man, werden gevangen genomen en als eerste krijgsgevangenen weggevoerd. Japansche troepen.in Zuid-Ohina heb ben Maandagochtend zonder op verzet, te stuiten de Engelsche nederzetting Sha- meen in "Kanton bezet, zoo meldt Sjanghai Manitji uit, Kanton. Het Ja pansche hoofdkwartier heeft de bevol king aangemaand de rust en orde te be waren en haar dagelijksche werkzaam heden gewoon te verrichten. Het Japansche standpunt Tomokadzoe Hori, waarnemend woordvoerder van den voorlichtings dienst. heeft op een bijzondere perscon ferentie, om kwart voor één gehouden op het ministerie .van buitenlandsche zaken, betoogd dat dit een oorlog tus- schen staten is en niet een oorlog tus- schen ae afzonderlijke staatsburgers van Japan en van de vijandelijke lan den. Derhalve zal de Japansche regee ring een politiek volgen, waarbij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, teneinde de veiligheid der Amerikaansche en Britsche staatsbur gers, woonachtig in Japan, te verzeke ren. Hori verklaarde voorts: Wij hebben met alle middelen te onzer beschikking gepoogd de spanning in den toestand te verminderen, ten einde den vrede voor het gebied van de Stille Zuidzee te be waren. Maar de ernstigste pogingen van de zijde van Japan om de regeeringen van Amerika, en Engeland den weg naar een rechtvaardigen, billijken vrede dui delijk onder het oog te brengen, faal den. Het is wel zeer betreurenswaardig, dat Japan op deze wijze is gedwongen zijn toevlucht te zoeken tot den eenigen weg, die open bleef en waaromtrent hg' keizerliik edict, waarbij de oorlog word» verklaard aan de Ver. Staten en het Britsche rijk, zoo juist is uitgevaardigd Het behoeft niet gezegd te worden, dat Japan alles zal doen, wat in zijn vermogen ligt, om zijn vijanden te ver pletteren. 's-GRAVENHAGE, 9 December De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- scherij maakt bekend, dat geduren de het tijdvak van 10 December tot en met 27 December a.s. de bonnen 55 en 56 van de boterkaart zoowel als van de .vetkaart elk recht geven op het koopen van 125 gram boter. Op de hierboven genoemde bonnen van de vetkaart wordt de gebrui kelijke reductie verleend van 22V* cent per 250 gram boter, WASHINGTON. 8 December. (D.N.B.). Naar het Witte Huis, volgens Associated Press, heeft medegedeeld, zijn door den Japanschen aanval op Hawaii een Amerikaansch slagschip geken terd, een torpedojager vernietigd, andere vaartuigen beschadigd en een naar verhouding groot aantal vliegtuigen vernield- De verklaring van het Witte Huis behelst voorts nog, dat aan genomen wordt dat 3-000 m'an om het leven zijn gekomen. Roosevelt heeft, volgens Associated Press, in een boodschap het congres verzocht, na de reeds gevoerde krijgs operaties tusschen Japan en Amerika den oorlogstoestand tusschen Amerika en het Japansche keizerrijk te procla- meeren. De president deelde in het bestek van deze boodschap nog mede, da» de V.S. reeds twee oorlogsschepen en 3.000 doo- den cn, gewonden hebben verloren als gevolg van de tot dusver gevoerde krijgsoperaties in den Stillen Oceaan. Hedenmiddag werd medegedeeld, dat met betrekking tot Japan en mogelijk ook tot andere landen het congres een verklaring omtrent een oorlogsbesluit zal worden voorgelegd. BUENOS AIRES, 9 December. (D.N.B.) Het Argentijnsche ministerie van bui- tenlandsche zaken heeft Maandag avondN een communiqué uitgegeven omtrent het standpunt van Argentinië ten aanzien van het conflict op den Stillen Oceaan. Daarin wordt verklaard, dat den Amerikaanschen ambassadeur is mede gedeeld, dat Argentinië bereid is zijn houding aan te passen aan de overeen komst van Havanna ten opzichte van de wederzijdsche ondersteuning en de fensieve medewerking. In het commu niqué wordt verder uiteengezet, dat de Amerikaansche ambassadeur de Argen tijnsche regeering in kennis heeft ge steld van de oorlogsverklaring der Ver. Staten. Daarop heeft de minister van buitcn- landsche zaken geantwoord, dat met het oog op dit feit en de overeenkomst van Havanna, beneverts vroegere ver klaringen van het ministerie van bui- tcnlandsche zaken de regeering een de creet zou uitvaardigen, waarin zal wor den vastgesteld, dat de Vereenigde Sta ten in het huidige conflict niet zullen worden beschouwd als oorlogvoerende mogendheid. Dientengevolge zal de an ders gebruikelijke neutraliteitsverkla- ring tegenover de Ver. Staten niet afge legd worden. Het Argentijnsche s.s- Rio Dulce, dat op weg van Peru naar Noord-Amerika door het Panama Kanaal zou varen, heeft van de Areentijnsche regeering be vel gekregen de naastbijziinde haven, Buenaventur in Columbia binnen te loo- pen en daar verdere instructies af te wachten. Naar de Londensche omroep meldt, zou de president van Uruguay in een- verklaring hebben medegedeeld, dat hij aan de Ver. Staten vliegvelden en strijd krachten ter beschikking stelt. De zender van Bogota meldt, dat het van Amerikaansche zijde verspreide be richt volgens hetwelk Columbia steun punten hoeft afgestaan aan Amerika, te gengesproken wordt door het departe ment van buite.nlandsche zaken. De zender meldt wèl, dat Uruguay de Ver. Staten tot niet-oorlogvoerend land heeft verklaard. De republiek San Salvador heeft den oorlog verklaard aan Japan. Uit Cairo meldt de Britsche berichten dienst. dat Egypte na een kabinetszit ting van Maandagmiddag de diploma tieke betrekkingen met Japan heeft ver broken. De Japansche onderdanen i» Egypte zijn uitgewezen of in arrest go steld en hun vermogen Wordt door de autoriteiteh in beslag genomen. 1000 JAPANNERS GEARRESTEERD SJANGHAI, 9 Dec. (Domei). De Britsche autoriteiten van Singapore hebben o'ngeveer 1000 Japansche inge zolenen aangehouden, zoo wordt uit Singapore gemeld. Met Duitschland SJANGHAI. 8 Dec. (D.N.B.). De Japansche ambassade in Bangkok heeft Maandagochtend de volgende verklaring gepubliceerd: De Japansche autoriteiten waren sedert eenigen tijd in het bezit van betrouwbare berichten, dat van En gelsche zijde een inval in Zuid- Thailand op den Ssten December in het voornemen lag. Inderdaad heb ben Engelsche troepen Maandag ochtend de grens ~v>an Malakka overschreden. Om den vrede in het Zuidelijk deel van den Stillen Oce aan to handhaven en de onafhan kelijkheid van Thailand to waar borgen. heeft Japan onderhandelin gen met Thailand geopend. Tegelij kertijd gingen de Japansche troe pen tot den tegenaanval over. die ten doel had de Engelsche troepen uit Thailand te verdrijven en de onafhankelijkheid van Thailand te redden. Officieel wordt medegedeeld, dat vandaag om 12.30 uur een overeenkomst tot stand is geko men tusschen Thailand en Japan over den doortocht van Japan sche troepen. Japansche troepen hebben Engelsche strijdkrachten afgeslagen, die proheer- den van Birma uit Thailand binnen te vallen, zoo maakt de Japansche ambas sade te Bangkok bekend. GEEN VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN JAPAN TOKIO, 9 Dec (Domei). Het hoofd kwartier van defensie heeft hedenoch tend om 10.20 medegedeeld, dat boven Japansch gebied tot dusverre nog geen vijandelijke vliegtuigen zijn versche- TOKIO. 9 Dec. (Domei). De Japan sche bladen beschuldigen de Ver. Sta ten er van, dat zij de oprechte pogin gen van Tokio om tot een* minnelijke schikking \an do crisis in den Stillen Oceaan te geraken, hebben verijdeld. Zij schrijven eensluidend, dat de oor log de eeillge aan Japan overgebleven weg was geworden om zijn taak, t.w het stichten van een hlijvendcn vrede in het verre Oosten en het ophouden van zijn nationale waardigheid,-^te vervul len Alle bladen steunen krachtig de oorlogspolitiek van de regeering en wekken iedereen op? zijn uiterste kracht te geven om do overwinnihg te behalen. Zoo schrijft de Asahi: het feit, dat de Ver. Staten vasthielden aan hun on mogelijke eischen, heeft Japan gedwon gen den oorlog te verklaren. De tijd is gekomen, om onze roem volle historie in het verre Oosten ,to vestigen, door alle tegengestelde invloe den te verdrijven. De Hotsji schrijft: de oorlog werd onvermijdelijk, omdat de Ver. Staten niet alleen onze verzoenende voorstellen volkomen negeerden, maar zelfs van de volkeren van den oriënt hun slaven wilden maken. De Jomioeri voorspelt de geleide lijke uitroeiing van den Engelsch-Ame- rikaanschcn invloed uit het Verre Oos ten Het Japansche volk moet zich even wél voorbereiden op een langdurigen strijd. Engeland en de Ver. Staten zul len in Japan geen gemakkelijk slacht offer vinden maar een vijand die vast besloten is zijn taak te vervullen. De N i t s j i-N i t s j i schrijft, dat En geland cn de Ver. Staten thans genoeg misdaden in het Verre Oosten bedreven hebben. Puitsche opinies De Deutsche Diplomatisch Politische Korrespondenz ziet in den oorlogstoestand tusschen Japan cn de Vcreenigde Staten het re sultaat van de provocaties van Roose velt, die steeds meer dc sfogboomen heeft afgebroken, die nog enkele jaren geleden in de wetgeving der Ver. Staten waren opgericht ter voorkoming van den oorlog. Japan heeft thans tot taak de ruimte, welker reorganisatie het door natuur en historie toekomt, te beschermen te gen dezelfde vreemde mogendheden en haar van deze te bevrijden, die om der wille van haar imperialistische en plu tocratische doelstellingen bereid waren het Europecscho vasteland zonder meer uit te leveren^aan het bolsjewisme. De Voelkischcr Beo b achter schrijft, dat zonder de inmenging van Roosevelt de oorlog in Europa thans al lang afgeloopcn zou zijn. Met denzeifden krankzinnigen haat, waarmede hij het nationaal-socialis- tische Duitschland heeft vervolgd, be strijdt hij de Japansche natie. Het Z wo o 1 f U hr B 1 a11 schrijft boven zijn artikel „oorlogsophitser no. 1 aan het doel". Het eindigt met de woor den: „eens zullen de generaties, en niet in de laatste plaats de Amerikaansche natie, den naam van Roosevelt vervloe ken". Op den meest scherpen toon worden de afzonderlijke phasen van de jongste handelingen van Roosevelt aan de kaak gesteld, daar hij, naar de Berliner Lokalanzeiger verklaart, deze nieuwe oorlogsuitbreiding stelselmatig heeft voorbereid cn uitgewerkt. Thans is zijn huichelachtig spel, zoo schrijft de Nachtausgabe voor de geheele wereld onthuld. De oorlog, dien Roosevelt gewild heeft, is thans in oen anderen vorm uit gebroken dan hij dit wenschle, schrijft do Deutsche Allgemeine Zei- tu ng. De Berliner Boersenzeitung schrijft: „Japan, waarvan het geduld eindelijk is uitgeput antwoordt in een taal, die mijnheer Roosevelt zal ver staan. TOKIO, 9 Dec. (Domei). De legerafdeeling van het keizerlijk hoofdkwartier heeft hedenochtend 10.20 bekend gemaakt, dat Japan sche troepen thans het gebied van Singapore aanvallen, terwijl Japan sche luchteenheden stoutmoedige aanvallen uitvoeren op de Britsche luchtbases op Malakka, waarbij zij een aantal Britsche oorlogs\lieg- tuigen hebben vernield. Uit Saigon wordt gemeld, dat de Japansche troepen, ter uitvoe ring van verrassende en doeltreffende aanvallen op Britsche troepen op Malakka, om 4,30 uur geland zijn op verschillende punten van het schiereiland, terwijl Britsche troepen tegenaanvallen ondernamen, aldus heeft de radio van Singapore volgens hier opgevangen berich ten te kennen gegevep. De radio van Singapore meldde, dat felle ge-' vechten geleverd werden tusschen Japansche en Britsche troepen op Malakka. \T AAR Reuter uit Manilla meldt «ouden volgens niet bevestigde berichten Japansche troepen ge" land zijn op het eiland Loebang, ongeveer 100 K.M. ten Zuidwes ten van Manilla. De Londensche zender meldt uit Washington, dat daar bekend is gemaakt, dat de Japanners het luchtsteunpunt van Manilla heb ben aangevallen. 200 slachtoffers zijn bij het leger gevallen. Volgens een nader bericht heeft hot Japansche luchtwapen in totaal zes luchtaanvallen ondernomen. De zwaar ste aanvallen worden in dit bericht die op fort Stotsenberg en op Claro Field ge noemd, waar verscheidene honderden personen gedood of gewond werden. Fort Stotsenberg is de op één na grootste door Amerikaansche troepen be zette vesting der Philippijnen. Het fort ligt op ongeveer honderd kilometer ten Noorden van Manilla. De kazernes zijn in brand geworpen. De Manilla Herald deelt verder mede, dat het hoofdkwartier, van de Amerikaansche troepen elke verbinding met fort Stotsenberg heeft verloren. Uit Japansche militaire kringen in Sjanghai verluidt, dat bij de luchtaan vallen op de Philippijnen tot nu toe on geveer ab k 60 Amerikaans.che vliegtui gen zijn vernietigd, terwijl aan Japan sche zijde slechts twee toestellen verlo ren gingen. Vólgens berichten uit Manilla werd bij den luchtaanval op Stotsenberg ook een petroleumopslagplaats getroffen, die in de lucht vloog. Voorts werd oen in de buurt gelegen vjiegveld ernstig beschadigd. Japanners in Bangkok Het keizerlijke hoofdkwartier bevestigt, dat het Japansche leger en de marine met den vreedzamen opmarsch in Thailand zijn begon nen. Gisteravond even over 21.00 uur zijn dc Japansche troepen in Thailand Bangkok binnengerukt. De gouverneur-generaal in Indo China, Decoux, heeft het Japan sche verzoek betreffende verdere versterking van de gemeenschap pelijke Japansch-Indo-Chineesche defensie ingewilligd. De verduiste ring in geheel het Zuiden van Indo China is gisteren, om 18.00 uur be gonnen. Midway bestookt Naar Domei uit Tokio meldt, hebben Japansche oorlogsschepen gistermiddag een intensief bombardement, gericht op MidwayJ'Het keizerlijk hoofdkwartier deelt mede, dat hangars cn benzineop slagplaatsen in brand geschoten werden. (Midway is een steunpunt van de V.S-, dat. ten Noord-Westen van de Sandwich- eilanden ligt, op de uiterste punt van de zen archipel.) Ter hoogte van Honoloeloe, is, naar het hoofdkwartier der keizerlijke mari ne bekend heeft gemaakt, een vijande lijk Vliegtuigmocderschip in den grond geboord. Alle tijdens do operaties rond Hawaii tot zinken gebrachte en beschadigde Amerikaansche oorlogsschepen zijn, naar uit communique's blijkt, aangeval len door Japansche vliegtuigen. Verder werden verscheidene koopvaar dijschepen opgebracht. Inmiddels meldt de Amerikaansche zender Schenectady uit Washington, dat de afgevaardigde van Michigan het congres zal uitnoodigen vijf hooge offi cieren vap het Amerikaansche leger cn van de vloot voor den krijgsraad te da gen o.m dc chef van de Amerikaansche vloot op cjen Stillen Oceaan, Kimmel. De afgevaardigde stelde deze officie ren verantwoordelijk voor dc „catastro phe in Pearl Harbor op Hawaii". Naoeroe aangevallen De Britsche berichtendienst meldt uit Melbourne, dat de Australische minis ter-president Curtin, heeft medegedeeld, dat het eiland Naoera is aangevallen. (Naoeroe is Britsch bezit. Het ligt ten Zuiden van de Japansche Marshall-eilan den cn vormt de Zuidelijkste punt van een Unie, welke men zich van de reeds aange vallen eilanden Midwav en Wake over den Marshall-archipel naar Naoeroe kan denken NEW YORK, 9 December. (D.N B.) Naar de New Yorksche zender meldt heeft het Huis van Afgevaardigden do oorlogsverklaring aan Japan aangeno men met "388 stemmen tegen een, dc Senaat met 82 tegen 10. Vandaag verduisteren om 17.28 uur VandaagDinsdag, gaat de zon op om 9.36 uur; onder om 17-2S uur. De maan gaat op om 23.12 uur, on- der om .'2.59 uur. Woensdag gaat dc zon op om 9.37 uur. onder om 17.28 uur. Dc maan gaat op om 23 uur; onder om 13-28 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1