Groote zeeslag in de De „Prince of Wales" en de „Repulse" vergaan nabijheid van Hawaï De Japanners zijn overal in het offensief Ook in New York en aan de Oostkust luchtalarm Hevige strijd op Philippijnen DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a aatregelen in Japan UITREIKING VAN Goering wenscht den Mexico verbreekt zijn relaties met Japan Ook offensief in China Met Duitschland voor een nieuw Europa Roosevelt over de verliezen der V.S. Oe JAARGANG No. 140 WOENSDAG 10 DECEMBER 1941 AMERSroORÏSCH DAGBIAD BONNEMENTSPR] JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Lriefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 centrdriemaal plaatsen 1.20. arl Harbor volkomen verrast door aanval TOKIO, 10 December. Op t oogenblik wordt nog steeds ischen de Japansche en de fncrikaansche vloot een gewei slag geleverd. Deze slag )rdt in de nabijheid van Hawai gevochten en kan nog dagen ig duren. 'ia Londen en Stockholm zijn te Ber de eerste berichten uit Amerikaan- e bron hinnengekomen over den Ja ischen aanval op Hawai. >t offensief optreden van het Japan e luchtwapen blijkt een volkomen rassing te zijn geweest. De corres- dent van rle National Broadcasting npany te Honoloeloe schildert zijn rukken als volgt,: twee radiostations do Hawai-èilanden werden plotseling de lucht aangevallen. Niemand itte daar geloof aan. eist toen de bommen in verschillen wijken van Honoloeloe neerkwamen iveneens de vloot, vliegvelden en an- t militaire installaties, begreep men Japan een poging ondernam, deze ruit geschoven post der Vereenigde 'en in den Stillen Oceaan te ver sten. i eigens tot nu toe beschikbare gege- s vielen de eerste bommenwerpers rl Harhor aan. om zich vervolgens n de luchthaven I-Iishka te keeren. oggetuigen deelen mede, dat hier be- rijke schade werd veroorzaakt en talrijke vliegtuigen naar beneden den geschoten. Amerikaansche pacific-vloot lag in 'I Harbor. Drie -oorlogsschepen wer- aange vallen en het 29.000 ton me- le slagschip „Oklahoma" werd in ui gebombardeerd. He verbindingslijnen tusschen de schillende steunpunten van leger, t en luchtmacht schenen verbroken ijn. De eerste Japansche vliegtuigen pen torpedo's af, die groote ver- Hingen aanrichtten onder de han [schepen in de haven van Pearl bor en op de $eede van Honoloeloe. Hawaieilanden hebben voor de dezelfde heteekenis als Singapore r het Britsrhe rijk heeft: een mach- vloot- en luchtbasis in het centrum hun machtspositie ter -zee. De oor haven Pearl Harbor, het eerste doel der Japansche aanvallen, ligt op het punt van twee elkander kruisende csen bases. an de Aleoeten. hoog in het Noor- loopt een strategisch belangrijke (ever de Havvai-eilanden en Samoa Nieuw-Zëeland. terwijl de Hawai- iden bovendien een der „stepping ies" in de brug van het Amerikaan vasteland naar Oost-Azie vormen, ek in militair opzicht is het eiland oe het belangrijkste. In de haven rl I-Iarbor ligt momenteel het groot doel der Amerikaansche slagvlool hermd door in vulkaanhellingen gp wde batterijen. Eeq groot droogdok, oleumtanks en duikhootwerven zijn ton koste van millioencn dollars celegd. halve de haven schijnt ook de Sche -barracks, groote kazernecomplexen 1.'i.OOO20.000 man. door rle Japan luchtmacht gebombardeerd te zijn een door ho'o.ge rotswanden inge :n dal liggen daar luchtige barak bioscopen, cantines en schietbanen •onte afwisseling. Duizenden solda zijn hier gelegerd. 5K10. 10 Dec. (D.N..B.) Het Japan hoofdkwartier deelt mede, dat op ht is gegeven voor bepaalde gebio 'en Noorden en Zuid-westen van To- luchtbeschermingsmaal regelen te ien. a 't ministerie van binnerilandsche za heeft nieuwe beperkende bepaliri afgekondigd omtrent het verblijf vreemdelingen. Vreemdelingen mo niet meer zonder bijzondere vergun van" de overheid hpn woonplaats aten. resp. van 'woonplaats veran- ii en moeien onverwijld aan de tselijke politie hun nauwkeurig '•s opgeven. iar het Japansche militaire blad r i k o e Si m po mededeelt, heh- 'apansche militaire en marine dkrachten te Shanghai de petro- lopsl.igplaatsen van de Asiatic Pe- 'ini Cv en de Standard Oil Cv bezet -ngelsche en Amerikaansche sclie- van in totaal 20.000 ton werden in ag genomen. Ook in Itsjang en Kioc 'S hebben de Japanners de bezittin van drie Amerikaansche petroleum- itschappijon in beslag genomen. >PAANSCHE SPORTLEIDER IN BERLIJN ^RLIJN, 10 Dec. De Spaaneche 'tleider. generaal Moscardo, en de sportleider, von Tschammer und 'n. hebben dezer dagen in het'Duit- «oorthuis alle vraagstukken be ende een levendig eportverkeer tus- n de beide landen besproken. PERSOONSBEWIJZEN Termijn wordt op 1 Januari a.s. onherroepelijk gesloten '6-GRAVENHAGE, 9 Dec. Door het hoofd der inspectie van de bevolkingsre gisters werd op 22 October 1.1. aan de burgemeesters een circulaire gezonden van den volgenden inhoud: „Ingevolge artikel 1 van het uitvoe ringsbesluit persoonsbewijzen 3, treedt artikel eerste lid, van het „besluit per soonsbewijzenmet ingang van 1 Janua ri 1942 in werking". Beteekent. dat op dien datum ieder fdus ook zieken en ouden van da gen) in het bezit van een persoons bewijs moet zijn. Verlenging van den termijn van uitreiking tot na 1 Fanuari 1942 zal niet worden toe gestaan'. Met het oog hierop verzoek ik u dan ook met. klem die maatregelen te tref fen, welke er toe leiden, dat de uitrei king van de persoonsbewijzen in uw ge meente in elk geval voor 1 Januari zal ziin beëindigd. Naar aanleiding van deze circulaire vesfigen wij er de aandacht op. dat zij, die reeds een uitnoodiging tot het in ontvangst nemen van hun persoonsbe wijs kregen toegezonden, doch aan die uitnoodiging geen gevolg hebben gege ven. goed zullen doen. zioh zoo spoedig mogelijk met de gemeente-secretarie tè verstaan, omtrent het tijdstip, waarop hun alsnog het. persoonsbewijs kan wor den uitgereikt. Wie na 1 Januari a.s. zonder per soonsbewijs wordt aangetroffen, stelt zich aan strafvervolging bloot. Rijkscommissaris geluk DÉN HAAG, 9 Dec. Ook de rijksmaarschalk Hermann Göring heeft den rijkscommissaris, rijks minister Seyss-Inquart ter gelegen heid van diens zilveren huwelijks feest het volgende gelukwensohtele- gram gezonden: Hartelijke gelukwensöhen ter ge legenheid van uw zilveren huwe lijksfeest. Uw rijksmaarschalk Göring. LISSABON 10 Dec (DN.B) - Naar Reuter uit Mexico meldt, heeft de Mexi- aansche minister van buitenlandsche zaken den Japanschen sreznnt medege- leeld, dat de betrekkingen tusschen Mexico en Japan verbroken zijn. Een decreet van den Mexicaanschen nresident verklaart voorts alle Japan sche hanksaldi voor geblokkeerd. Naar Domei meldt, heeft San Domingo aan Japan den oorlof verklaard. De regeerin? van Urusrua-. heeft een decreet ui'cevaardigd. volgens hetwelk Ie V.S. als niet-oorlogvoerend" worden beschouwd. Dit decreet is opgesteld, na dat de minister van buitenlandsche za ken van Uru.guav overleg had gepleegd mei Argentinië en Rrarilië. Cubaatische oorlogsverklaring? Volgens een bericht van Associated Press uit Havanna heeft het. kabinet het Cubaansche congres uitgenooodigd Ja- na n den oorlog te verklaren. De Peruaansche reeeerine heeft hii de creet last gegeven tot onmiddellijke lokkcering van alle Tap^nschp saldi en hun registratie. Voorts zijn alle bii de louane liggende Japansche goederen gp blokkeerd Verder wordt her-uitvoer van qlle invoerproducten benevens van alle verwerkte producten met inbegrip van alle transitogoederen verboden. De Argentünsche regeering hoeft den tekst gepubliceerd van een telegram, laf vice-president Gastille gebonden heeft aan Roosevelt om de nórfee uiteen te zetten van het Argentiinsche stand mint ten aanzien van het conflict op len Stillen Oceaan. Castillo deelt dón nhond mede van het regeeringsdecreet. vaarhii hii verklaart dat de oorlog der Ver. Staten gehete! Amerika solidair maakt. Het decreet constateert, dat de houding tegenover de Ver. Statón wordt bepaald door de pan-Amerikaansche verplichtingen Dientengevolge worden "le Ver. Staten niet beschouwd als oor logvoerend. Tn den oorlog tusschen Ja- nan en Groot-Rrittannië kondigt Argén- inië ziin neutraliteit af. Castillo heeft tegelijkertijd medege- iceld. dot speciale voorzichtigheids maatregelen met het oog op den oorlog op den StiHen Oceaan niet in het voor tenten liggen. TOKIO. 10 Dec. (D.N.B.). Volgens een bericht uit Hanoi hebben Japansche eskaders vliegtuigen een krachtïgen aanval gericht op Chmeesche troepen concentraties op het vliegveld -Yamhsien in het Zuid-Westeliike deel der provin cie Kwantoeng. Daarbij werdén depots en kazernes getroffen. Volgens Japansch blad zou 70 procent van de vloot der V.S. in den Pacific reeds verloren zijn gegaan TOKIO, 10 December. (Dcynei). Officieel is door het keizer lijke hoofdkwartier medegedeeld, dat Japansche luchtstrijdkrachten der marine buiten de Oostkust van Malakka de slagschepen Prince of Wales en de Repulse tot zinken hebben gebracht. De Britsche vloot voor het Verre Oosten werd Woensdagochtend om halftwaalf ontdekt buiten de Oostkust van Malakka. Terstond stegen Japan sche vliegtuigen op en gingen tot actie over. De Repulse, groot 35.000 ton, zonk onmiddellijk na homtreffers om 14.29 uur. De Prince of Wales maakte slagzij naar stuurboord tengevolge van voltreffers. De oorlogsbodem trachtte te ontsnappen maar werd om 14.50 uur door nieuwe treffers geraakt, waarop hij in de golven verdween. DeTokioNisjiNisji meldt, dat de Amerikaansche marine een buitengewoon zwaren slag heeft geleden en 70 procent van haar huidige vloot op den Stillen Oceaan verloren. De vreugde van Jd^an is des te grooter, daar daarbij niet een eigen schip verloren is gegaan. Hier is het effect gebleken van jarenlange voorbereidingen en straffe opleiding. Voorts meldt de zender Bostorj: De Japanners zijn nog steeds in het offensief. De luchtaanvallen op de Philippijncn worden zonder onderbreking voortgezet. Keuringen voor Waffen SS' en vrijwilligerslegioen Nederland s'-GRAVENHAGE. Het Ergaenzungs- amt der Waffen S.S.. Ergaenzungstel- !e Nordwest Den Haag, Stadhouderslaan 132, deelt mede. dat verdere keuringen plaats vinden in den tijd van 8 tot 19 December in Nederland op de volgende plaatsen voor de Waffen S.S. en. bet Vrijwilligerslegioen Nederland. Mannen van 17 tot 40 jaar worden aangenomen voor den duur van den oorlog- twee of vier jaar. Voor de on dersteuning der gezinnen, voor zoover het kostwinners betreft, wordt gezorgd. Gratis reisbiljetten yoor de reis van de woonplaats naar de keuring kunnen aangevraagd worden bij de Ergaen zungsstelle Nordwest. Den Haag. Stad houderslaan 132. Biljetten voor de te rugreis worden uitgereikt op de plaats van dc keuring, onverschillig of de sol licitanten worden aangesteld of niet. De. keuringen vinden plaats: op 8 De cember om 9 uur in Den Haag, Wher- machtsheim Kazernestraat en om 15 mr in Rotterdam „Deutsches Haus", op 9 December om 10 uur in Utrecht, Deut sches Haus ten om 15 uur in Amster dam, Deutsches Haus,. op 1,0 December om 11 uur in Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat en om 16 uur in Groningen Concerthuis. Poelestraat, op 11 Decem ber om 11 uur in Hengelo, Deutsches Haus en om 16 uur in Arnhm, Dcut sches Haus. op 12 December om 10 uur in Eindhoven, huize Maria, Kruisstraat en om 16 uur in Maastricht hotel Mo- mus, Vrijthof, op 15 December om 10 uur in Tilburg, werkliedenvereniging. Tuinstraat 6S en om 16 uur in Den Bosch, hotel Noord-Brabant, lyiarkt 45 en op 16 December om 9 uur in Den Haag, Stadhouderslaan 134. Berlijn en de positie vatn Oost Indië BERLIJN. 10 Dec. (V.P.B.) Op de vraag van een buitenlandschen journa list. hoe volkenrechtelijk gedacht de positie van Nederland en Nede r- i a n d s c h-1 n d i is ^geworden, sedert ook de emigrantenregëering te Londen en onze Nede r*Ta n d s c h e gewesten met Japan" op voet van oorlog staan, werd slechts vastgesteld, dat bei ant woord van deze vraag niet meer door het volkenrecht. doch enkel en uitslui tend door de kanonnen zal worden ge géven. .j Een woordvoerder van de Japansche marine heeft bekend gemaakt, dat de Japansche bovenwaterstrijdkrachten en de duikbooten gedurende de eerste da gen van de gevechtshandelingen in het geheel geen verliezen geleden hebben. De Japansche luchtmacht heeft tijdens alle operaties nog niet eerts tien vlieg tuigen verloren. Voorts verklaarde de woordvoerder, dat de organisatie der aanvallen op Hawaii. Goeam. Wake, de Philippijnen en Singapore, welke zich uitstrekten over een afstand van 18.000 kilometer, geklopt heeft als een bus. De aanvallen zijn precies op hetzelfde tijdstip uitgevoerd. Hoewel de operaties op sommige plaatsen onder ongunstig weer moesten worden ondernomen, zijn overal bevredigende resultaten bereikt Uit de thans ontvangen belichten blijkt wel, dat een van de zwaartepun ten van den strijd op de Philippiinen ligt. Manilla is 'opnieu\v uiterst fel ge bombardeerd. terwijl Japansche troepen eenheden een landingspoging onderna men in de bocht van Manilla. Volgens Reuter is in Manilla officieel bekend gemaakt, dat een zware Japan sche aanval met op den grond strijdende, troepen, die gesteund worden door for maties van de marine en het luchtwa pen, is gericht op Noord Luzon. Volgens den Britschen berichtendienst zouden bii een Japanscben luchtaanval op Iba op het eiland Luzon 100 man gesneuveld ziin. Manilla heeft voor het eerst over dag luchtalarm gehad. Domei meldt uit Sjanghai, dat de Ja pansche luchtmacht sinds Dinsdagmor gen haar aanvallen op Manilla en Da- vao voortzet. Te Manilla is een groote vliegtuighangar vernield. Bij deze aanvallen is er boven Manilla een hevig luchtgevecht ontstaan. De schade fe Davao is in werkelijkheid veel grooter dan door de autoriteiten aldaar wordt opgegeven. De luchtbasis Nichols on de Philippij nen is gisterochtend ondanks het zware afweervuur aangevallen door lucht strijdkrachten der Japansche marine. Voorts is een Amerikaansch militair transportschip van 15.000 ton door een Japansche duikboot in de baai van Ma nilla tot zinken gebracht. Verder is een Engeisch gewapend koopvaardij schip buitgemaakt do'or een Japansch oorlogsschip buiten Hongkong. Dit is Maandagochtend geschied. Een V.P.B.-correspondent maakt de onmerkinge dat bet thans zal moeten blijken, of president Quezon gelijk heeft gehad, toen hij indertijd beweerde, dat •de Philippiinen niet te verdedigen wa ren in geval van een oorlog. Hij verklaarde hii die gelegenheid, dat dc Philippijnen niet in staat waren om een buitenlandschen inval te weerstaan. Intusschen echter hebben de Amerika nen er groote versterkingen aangelegd, vliegvelden in gereedheid gebracht en er een sterke troepenmacht gelegerd. Bovendien zijn kort geleden de Phi- lippijnsche strijdkrachten ingelijfd bij het Amerikaansche leger. Macarthur. het hoofd van de Ameri kaansche militaire missie, heeft zich in Weer aanval op Hóngkong SJANGHAI, 10 Doc. (D.N.B.). Dins dagmiddag is een nieuwen, zwaren Ja- panschen luchtaanval gericht op Hong kong. Duikbommenwerpers»ondernamen een geconcentrecrden aanval op de dockinstallaties en het vliegveld van Kaïfloen O.ok het eiland vafi. Hongkong werd aangevallen. De Britsche autori teiten zwijgen volledig over den om gang hunner verliezen. Het slagschip Prince of Wales, dat op 3 Mei 1939 van stapel is gcloopcn. is ccn van de sterkste cn mo dernste slagschepen der Britsche vloot. De oorlogs bodem heelt een waterver plaatsing van 35.000 ton cn kon eenjsnelhcid ontwikkelen van 28.5 knoopen. Hij was gewapend met 10 stukken geschut van 35.0 cm., 16 slakken van 13-2 cm., 32 stukken luchtafweergeschut van 4 cm. en 16 machinege werenHij had vier vlieg tuigen aan boord. De be manning bestond uit 1500 koppen. De Repulse (zie foto) had een water- verplaatsing van 32.000 ton cn een snelheid van 29 knoopen. Het in 1916 van stapel gcloopcn schip beschikte over 6 stukken van 3S.I cm-, 12 van 10.2 cm-, 10 stukken luchtafweergeschut van 10-2 cm., 4 stukken afweergeschut van 47 cm. en 16 stukken afweerge schut van 4 cm., benevens 8 machine geweren. Verder beschikte de bodem over S torpedolaricecrbuizen cn 4 vliegtuigen. Dc bemanning bestond uit 1200 koppen. (D.N.B.) (Foto Scherl) LISSABON. 10 Dec. (A.N.P.). New York City. Boston, Providence, Rhode Island en do militaire en marine-installaties in deze streek der Amerikaansche Oostkust heb ben Dinsdagmiddag, naar de Brit sche nieuwsdienst meldt, een „zeer werkelijkheidsgetrouw" luchtalarm beleefd, dat ongeveer 2 uur duurde. De vliegtuigen werden op burgerlijke vliegvelden ondergebracht en de gezin nen, die in Mitchel Field op Long Is land wonen dit is een groot lucht- steunpunt van het leger werden weg gevoerd. 300 jachttoestellen stegen op om den strijd aan te binden met den „vijand". Er werd gemeld, dat deze op een af stand van nog 80 minuten was. Vrijwil lige wachtposten traden in dienst en namen den hemel waar. Politieauto's renden door de straten van New York, terwijl de sirenes huilden. De bevolking werd van de straat ge haald. en kreeg bevel binnenshuis te blijven. Na het sein „alles veilig" verklaarden ambtenaren van het openbare veilig heidswezen, dat het luchtalarm niet meer was geweest dan slechts een gene rale repetitie. Wat het luchtalarm in San Francisco aangaat, is nog nader bevestigd, dat het hier slechts oen proef-alarm gold. De vliegtuigen, die men in de lucht had ge hoord. waren vermoedelijk jachtvlieg tuigen geweest, die van een nabij gele gen vliegveld waren opgestegen voor een patrouille-tocht boven den Stillen Oceaan. Alle radiostations verbraken zonder verklaring haar programma. Het protef- élarm had» onder zulke realistische om standigheden plaats, dat zich spoedig door de Ver. Staten de mare verspreid de. van een hexigen luchtaanval op San Francisco. Dp heele Amerikaansche Westkust is verduisterd. In een „praatje aan het haardvuur", geheel anderen zin uitgelaten. Hir was namelijk van meening, dat de eilanden in staat waren een „respectabele defen sie" op te bouwen. Hij zeide, dat zij met een geoefend leger \an 300.000 man een „redelijke veiligheid" zouden genieten. Deze legermacht van 300.000 man zou den de Philippijnen volgens hem echter eerst bezitten in 1946. Het thans uit gebroken conflict heeft dus een leelijke streep gehaald door zijn berekeningen. De bevolking dei* Ply lippijnen zou zeer onder den indruk zijn gekomen va* de groote verliezen onder de Amerikaan sche troepen tengevolge van de Japan sche 'luchtaanval len. In den afgeloopen nacht was er twee maal luchtalarm in Manilla. De regee ring heeft dc politie versterkt en Uit gebreide voorzichtigheidsmaatregèlen genomen om de rust -te handhaven. De bevolking is opgewonden.door het ont breken van voldoende luchtbescher mingsmaatregelen en geschikte schuil kelders. Zii verwijt de regeering de verdedi gingsmaatregelen gebrekkig ten uitvoer te hebben gelegd. Reeds de vertrouwens man van Roosevelt. Grady, had ter ge legenheid van zijn bezoek aan het Verre Oosten zeer krachtige critiek op deze maatregelen uitgeoefend. Ongerustheid in Singapore Van de inboorlingen en.de Chineesche bevolking in Singapore heeft zich door het veelvuldige luchtalarm een groote ongerustheid en nervositeit meester ge maakt. In den nacht van Maandag op Dinsdag was er driemaal luchtalarm. Dinsdagochtend en -middag volgden nog cenige malen luchtalarm. gericht tot het Amerikaansche volk, heeft Roosevelt Dinsdagavond over hel uitbreken van den oorlog op den Stil len Oceaan verklaard: „het zal niet slechts een lage oorlog, maar ook ccn moeilijke oorlog zijn", waarop dc Ver, Staten moeten rekenen. Alle continenten en alle Oceanen zijn thans tot slagveld geworden. De Ver, Staten staan thans eveneens midden in den oorlog. Iedere man afzonderijk, iedere vrouw en ieder kind der Ver. Sta ten moet deelnemen aan de geweldig ste ondernemirlg der Amerikaansche geschiedenis. Het Amerikaansche volk moet. ge meenschappelijk goede en slechte bericht ten. nederlagen cn overwinningen en de wisselende krijgskans dragen. Tot dusver zijn de berichten allo slecht. Op Hawaii hebben wij een cmsti- gen tegenslag geleden. Over onze troe pen op de Philippijnen is een strafge richt losgebroken. De berichten van Guam; Wake en de Midway eilanden zijn nog verward» maar wij moeten voorbereid zijn op het bericht, dat alle drie deze buitenpos ten bezet worden. De verliezen in deze eerste dagen zullen ongetwijfeld om vangrijk zijn. De schade is ernstig, 'maar nog niemand'kan zeggen, hoe ernstig zij is." Roosevelt eischte vervolgens van het Amerikaansche volk voor de voering van den oorlog „het dubbele of viervou dige aan geld en materialen". Ten slot te verklaarde hij, dat de successen tegen' de Ver. Staten hun effect ook moesten hebben op de andere oorlogstooneelen en dat omgekeerd de Duitsche successen wederom voor de Japanners een gunstig effect moeten hebben. TURKIJE HANDHAAFT ZIJN NEUTRALITEIT ANKARA. 10 Dcc. (D.N.B.Hot Anatolische persbureau heeft gister avond een offïcieele rncdedeeling gepu bliceerd, volgens welke de Turksche re geering het standpunt van neutraliteit ook op het nieuwe conflict tusschen Ja pan en de Vereenigde Staten en Enge land van toepassine verklaart. In een V.P.B. commentaar uit Ankara wordt opgemerkt, dat ^e houding van de Turksche bevolking ook ten opzichte van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-republiek er een is van rus tig afwachten, in de overtuiging, dat Sovjet-Rusland op <lcn duur geen weer stand z^l kunnen bieden. Van sympathie voor Sovjet-Ruslani kan men Turkije nfet verdenken. In de meeste Turksche kringen is men de meening toegedaan, dat de in eenstorting van de Sovjet-republiek geen gevaar zou opleveren voor het zelfstandige bestaan van Turkije, ter wijl daarentegen een bolsjewistisch© overwinning het einde der vrijheid cn onafhankelijkheid zóu bcteekenen. BEVELHEBBER VAN HAWAII VOOR DEN KRIJGSRAAD STOCKHOLM. 10 Dec. (Domei). Volgens hier ontvangen inlichtingen zou de bevelhebber van het Amerikaansche leger voor. de luchtverdediging on Ha waii voor den krijgsraad zijn gedaagd. Vandaag verduisteren om 17.28 uur Vandaag (Woensdag) gaat de zon op om 9 37 uur; onder om 17-28 uur. De maan gaat op om .23 uur; on der om 13-28 uur. Donderdag gaat de zon op om 9.38 uur; onder om 17.28 uur. De maan gaat op om 1.uurj onder om 13-55 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1