Nieuwe luchtaanvallen op Hongkong De taak van de pers in het nieuwe Europa Pacific-vloot der V.S. onder Britsch- Amerikaansch commando Meer boter, meer kaas, minder vleesch iLj>E EE M LAN DER Uitgave VALKHOFF Co Arnhemscfre Poortwal 2a Er wordt thans ook artillerie tegen de vesting in stelling gebracht NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN i staken leveranties aan Engeland VERLIES VAN ARIZONA REVESTrGD DE HOUDING VAN DE SOVJET-UNIE WEERMACHTBERICHT DER AMERIKANEN Met Duitschland voor een nieuw Europa PANTSERAANVAL DER BOLSJEWISTEN AMERIKANEN MOETEN ZICH MELDEN De afstanden in den Pacific MUSSERT BIJ HITLER De blokkadecprijsvraag 40e JAARGANG No. 143 ZATERDAG 13 DECEMBER 1941 BONNhMLN FSPR1JS; per J maandèn vuur Amersioort J 2.05; r maand 0.68; per week f 0.16. Binnenland franco per >st per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTERC. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK "ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00. elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Licfdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenliën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen f 1.20. TOKTO, 13 Dec. (D.NB.). - Vol- >ns Domei hebhen sterke formaties mimenwerpers van het Japan- he leger Vrijdagochtend een suc- svollen aanval gedaan op Hóng- png. waarbij mili'aire doelen wer- gebombardeerd Tevens wier en 7ii vlugschriften uit, waarin de lineesche bevolking werd opge- ekt zich aan te sluiten bij het ver- It tegen de Britsch-Amerikaansche (iderdrukking woordvoerder van het Japansche heeft Vrijdag bekend gemaakt, Itegen Hongkong belegeringsartille- pn stelling is gebracht, om de ves- verken rijp te maken voor bestor- betrekkelijk laag gelegen conces- renst aan het middenhooge Tijger- rgte, dat thans ongetwijfeld door apanners bezi* is, zoodat ze vanaf engten Hongkong's dubbelstad kun- beschiefen. Via Canton kunnen de inners gemakkelijk- zwaar geschut oeren. iorts deelde de woordvoerder mede, op Malakka nieuwe Japansche ver vingen geland zijn. De Engelschen ien aan den Japanschen opmarsch Singapore slechts zwak verzet ge- n ar Domei meldt hebben Japansche iniers de internationale nederzet- op het eiland Koelangsoe tegenover y op 11 December bezet. De Nederlandsche hulp ijdag meldde de Engelsche berichten- t, dat Nederlandsche zee- en strijdkrachten te Singapore zijn gear- rd. Te Batavia werd hierover een muniqué gepubliceerd, waaruit blijkt enige eskaders bommenwerpers en iieel van de Indische vloot naar Ma- ziin gedirigeerd. Tevens wordt ge- dat de technische details van een lijke hulpverleening sinds lang waren 'elegd. eds Woensdagmorgen kwamen vloot- ichtstrijdkrachten uit Ned- Indië in wore aan. Het gaat hier om de verde- van het Britsche bolwerk aan de t van Malakka ter en den Japanschen al ter zee en in de lucht Voldoende voedsel in Japan !oe lang de oorlog met de Vereenig- taten en Engeland ook moge duren, het Japansche volk zullen er geen ingszorgen zijn" aldus de Japan- minister van landbouw. Ino, in een 'rede. fs in het ergste geval, wanneer er rijst nieer in Japan zou kunnen en ingevoerd, zijn, behalve de eigen roductie groote hoeveelheden tar- n aardappelen voorradig om het hil goed te maken ir de groote steden des lands zijn orgsmaatregelen getroffen door )pslaan van voldoende voorraden het geval van onderbreking der •portmogelijkheden door vijande luchtaanvallen. »an is ongetwijfeld echter ook in aanvullende levensmiddelen uit öst-Aziatische landen in te voeren, bijna alle een overschot produ in aan landbouwproducten. Daarbij de ontzaggelijke visch rijk dom aarden rondom Japan, die uitge dord t om nog meer voedsel dan usverre uit de zee te halen. Oorlog van Groot-Oost-Azië' inlichtingenbureau der regeering medegedeeld, dat de oorlpg tegen reenigde Staten en Engeland, als het conflict met Tsjoengking, aan „de oorlog van groot Oost-Azië arden, aangezien deze naam aan dat het doel een nieuwe orde in Oost-Azië is. Dit heteekenr~echter aldus werd medegedeeld, dat het gstooneel tot groot Oost-Azié be zal blijven. rneer dan 110 000 tempels in het land zullen van morgen af reli- p plechtigheden gehouden worden, bij zal worden gebeden voor de nning. Tenno zal bij deze gelegenheid spe afgezanten zenden naar de bekend nipels en vooral naar de staal s KI O, 13 Dëc. (D.N.B.) De T o k i o Oi Nitsji meldt uit Sjanghai, p Ver Staten op 11 December offi- aan Engeland hebhen rnedege dat zij met het oog op de recente ikkeiing niet meer in staat zijn het rtie rijk oorlogsmateriaal te doen •men. TOKIO 13 Dec (D.N.B.). De vlootafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier heeft, hekend ge maakt-, dat thans bevestigd is, dat nog een Arnerikaansch slagschip, de Arizona, groot 32000 ton tijdens den slag van Hawai tot zinken is gebracht. Bovendien is bevestigd, dat een groote Britsche torpedobootjager, behalve de slagschepen Prince of Wales en Repulse tijdens den „slag ter hoogte van Malakka" in den grond is geboord. BERLIJN, 13 Dec. (V.P.B.). Nu de Engelsche troepen in Straits Settle ments een harden strijd voeren tegen dp Japanners, die in Malakka oprukken en de Amerikaansche pacific-vloot op een afstand van 7500 km. te zwaar is getroffen om voorloop,ig te kunnen uit loopen, is het niet onbegrijpelijk, dat lie geerige blikken worden gericht op Wla diwostok, waar volgens berichten uit Engelschen bron 80 eenheden der Sov jet-vloot liggen De News Chronicle legt groo 'en nadruk op een telegram van haar correspondent te Samara, dat hPt roo de leger en vooral het roode luchtwa pen in het Verre Oosten nog volkomen in tact.zijn, terwijl het den Sovjet Rus sischen bommenwerpers betrekkelijk gemakkelijk zou vallen de Japansche industriecentra te bombardeeren. Er zijn ook berichten zoowel van En gelsche als van Amerikaansche zijde, die zelfs van een openlijke vijandschap tusschen de Sövjèt-Ünie en Japan spre ken. In bevoegde Berlijnsche kringen merkt men dienaangaande op, dat het hier uitsluitend om geruchten gaat. Of ficieel is er in de verhouding tusschen Tokio en Samara niets veranderd. De oorlogsverklaring aan Amerika. - Een telegrafisch overgebrachte foto van Adolf Hitler tijdens de belangrijke rede, welke hij Donderdagmiddag in da Krollopera te Berlijn in de bijeenkomst van den Duitschen Rijksdag uitsprak HoHmann-Stapf NEW YORK, 13 December. De op* winding over de catastrofe, die de Ame rikaansche Pacificvloot in de wateren van Hawai heeft getroffen, is nog steeds zeer groot. De openbare meening in de Ver. Sta ten eischt. een onderzoek naar de schuld vraag. De minister van'marine Ivnox is te Ilonoloeloe aangekomen om zich ter plaatse op de hoogte te stellen. J)e groo te vraag te Washington en te Londen is thans, wat de Amerikaansche pacific- vloot zal ondernemen. De bedoeling was van Hawai naar Singapore te stoomen. Thans is de Paci fic-vloot niet alleen aanzienlijk vei" zwakt, maar bovendien wordt zij ern stig bedreigd door Japansche torpedo vliegtuigen. Tn verband met het ojdreden der Ja panners eisofien vele deskundigen in de Ver. Staten, dat de Pacific-vloot de Ame rikaansche Westkust zal beschermen. Het relaas, dat Churchill van den on dergang van de Prince of Wales en de Repulse in het l agerhuis heeft gegeven en ook de verhalen van ooggetuigen v\elke Reuter thans publiceert, wijzen pf-op. dat officieren en manschappen der Japansche torpedovliegtuigen met een inzet \an hun leven onder'alle omstan digheden de gegeven bevelen uitvoeren Hun g-oote aantal torpedovliegtuigen, die zich door geen afweervuur laten verdrijven, is ook voor de modernste slagschepen fataal. Intusschen wordt van de zijde der Ja pansche marine de Japansche bevolking gewaarschuwd niet in een hoera-stpm- ming te vervallen. De Japansche admi raliteit wiist er zeer nadrukkelijk op. dat de onrlog pas hegon'ien is en nog 'ang zal duren en dat ongetwijfeld ook lanan met tegenslagen te kampen zaï hebben. Zoowel te Londen als te Washing ton staa' momenteel het vraagstuk van een gemeenscha ipelijk Britsch- Amerikaan'sch opperbevel in liet middelpunt r]«|r belangslelling. Naar verluidt, maakt doze kwestie deel uit van de besprekingen op de mili taire conferentie, welke op het oogenblik te Tsjoengking door ver tegenwoordigers van het A B.C.D.- hlok wordt gehouden. - Te T onden schijnt men de catastrofale verliezen van de Amerikaansche en Britsche vloot in Pearl Harhor en in de golf van Sinm o m. toe aan het ontbre ken van een centrale leiding. Openlijk wordt verklaard da' de groo te Japansche successen ten deele te wijten zijn aan het ontbreken van af doende defensieve maatregelen, die on danks alle verzekeringen van Britsche admiraliteit niet genoeg gecoördineerd warén. Voor den Engelschen omroep heeft Cyril La kin onder meer gezegd: „Tè Londen kan men de .uit werking der on gunstige berichten uit het Verre Oosten nprijerk'en, Vanneer men rondkijkt oP «draaf, in de ondergrondsche en elders. Wij hebben een onzer modernste en grootste slagschepen, de Prince of Wales en den 25 jaar ouden slagkruiser Re pulse verloren. Op een andere pl,aats zou dit verlies minder droevig zijn geweest. liet zou aanmatigend zijn, de heteekenis van dit verlies te ncgeeren. De gibeurtenissen hebben zich tegen ons gekeerd. Het ge volg zal zijn. dat wij onze krachtsin spanning vullen vergrooten. In de laat «de twee iaar hebbep wij harde slagen in ontvangst genomen". Uruguaysche leveranties De Uruguaysche senaat heeft met 13 tegen 12 stemmen het wetsvoorstel aan genomen, dat de regeering machtigt met de Ver. Staten een verdrag te slui ten betreffende leverantie van oorlogs materiaal. Chileensche patrouilles De Chileensche oorlogsvloot heeft een begin gemaakt met patrouillediensten aan de Chileensche kust en met con- vooieering'van de koopvaardijvloot. De bemanningen der oorl ogsvloot zijn aan gevuld met reservisten. STOCKHOLM, 13 Dcc. (D.N.B.) Een officieel Arnerikaansch weermachtbe richt van Vrijdag meldt volgens Reutor van de Philippijnen, dat cte luchtactie der Japanners den geheelcn dag heef' voortgeduurd. Er zijn aanvallen gedaan op Davao op het eiland Mindanao. Ope raties van vijandelijke valschernitroe- pen zijn gemeld in Toegugaro en Illigan in het uiterste Noorden en Noordoosten van het eiland Luzon. Eenige vijandelijke troepen zijn ge land in de buurt van Legaspi in het uiterste Zuiden van het eiland. Vroegere berichten over vijandelijke vlootconcen- traties' ten Westen van de provincie Kambeles aan de Westkust van Luzon zijn bevestigd. WEENEN. 13 Dec. (D.N.B.). Hier is vanochtend plechtig een in stituut voor onderzoek van de inter nationale pers- geopend. Bij-deze ge legenheid hield de Duitsche pers chef. dr, Dietrich, een belangrijke rede over ontwikkeling en toekomst der pers in het Nieuwe Europa. De leider van den rijksbond der Duit sche pers. Weiss, maakte de oprich ting van een unie van nationale journalistenvereenigingen bekend. Hierin zijn' opgenomen de vereeni- gingen der verbonden en bevriende landen Duitschland, Italië, Honga rije. Roemenië. Bulgarije. Slowakije en Kroatië. Tot eersten voorzitter der Unie werd Weiss gekozen, tot vice-presidenten Gugliemotti (Italië), von Kolosvar Borcsa (Hongarije) en Gregorian (Roe menië). In zijn rede bestreed de Duitsche pers chef. dr. Dietrich, het dogma van de zoo genaamde „persvrijheid". De ervarin gen. die de volken met deze „persvrij heid" hebben opgedaan, kan men slechts catastrofaal noemen. Van een der belangrijkste openbare instellingen, die de beschermster der algemeene belan gen móest zijn, heeft men onder de heerschappij der liberale democratie een verzamelplaats van misdadige politieke elementen gemaakt. Het Is bewezen, dat rïe democratische pers onder den dek mantel der vrijheid zich liet misbruiken tot de meest gewetenlooze oorlogsophit sing. De zoogenaamde persvrijheid, die in Frankrijk werd geboren, heeft dat land als eerste der democratische groote mogendheid in het verderf gestort. De Duitsche perschef gaf vervolgens zijn toehoQrders een overzicht van het smerige perswerk van het in dienst van de regeéring-Daladier. Reynaud. Mandel werkzame Fransche j'ournaille, dat door voortdurende verspreiding van leugens en verdraaiing van feiten laster en op hitsing erin geslaagd is Frankrijk tegen Duitschland in den oorlog te jagen. In dit verband noemde hij de namen van Kcrilis, Pertinax. Bure, madame Tabouis en niet in de laatste plaats van den overzichtschrijver van de buitenlandsche politiek van de Petit Parisien, Bois. Per tinax en madame Tabouis waren de voornaamste uitvinders en verspreiders van leugens en gruwelsprookjes tegen 'Duitschland. De Franschen werden overstroomd en misleid over de geheële linie, omtrent eigen kracht, over de hulp van de Engelschen. over den werkelij- ken toestand van Europa en over de mogelijkheid van een vreedzame rege ling. alsmede ovep de werkelijke oorlogs motieven en doelstellingen. Waagde een hlad het op te komen voor den vrede, dan werd het gedwongen de waarheid te verzwijgen. Dr. Dietrich toonde zijn toehoor ders de beroemde proefdruk van het Petit Journal van den derden Sep tember 1939, waarin de reeds voor afdruk gereed zijnde slagzin:^„La France a acceptée le plan de media tion proposé par lTtalie" door de cen suur werd geschrapt en aan het Fransche volk onthouden, daar dit anders den oorlog misschien tegen den wil van zijn regeering zou heb ben verhinderd. De persleugen is het slagveld, waarop de jood strijdt. Op dit slagveld is Enge land zijn beste bondgenoot. Een diep gaand onderzoek van de herichtgeving der Engelsche publiciteitsorganen in de laatste jaren heeft, het monsterachtige feit aan den dag gebracht, dat 72 pro cent van alle in Engeland uitgegeven berichten ojd politiek en militair gebied onjuist zijn.' Het volk van de Vereenigde Staten, zoo zeide dr. Dietrich, is het jongste offer op de slachtbank van de joods<*lie ophitserspers. De Fuhrer heeft gisterep in den Duitschen rijksdag voor de ge- heele wereld vernietigend afgerekend Ynet Roosevelt, den grootsten oorlogsmis dadiger van alle tijden. Het was een geestelijke terechtstelling Roosevelt had echter zijn met bloedbevlekt werk der ^ophitsing van de volken niet kunnen volbrengen, als hem niet de z.g. „moest vrije pers" van de wereld een al te ge willig werktuig voor ziin leugens, zijn \ërvalsehingen en misleidingen was ge weest. Op het oogenblik beleven wij iets, dat verdiend voor de geschiedenis te worden bewaard. Roose\eit, de 'vrijheidsapostel van de wereld, Roosevelt, die eenmaal toen hij zelf nog buiten den oorlog stond en de anderen met'zijn, z.g. „vrije pers" in den oorlog hitste, ons onophoudelijk beschuldigde van onderdrukking van de persvrijheid, treedt tjians, nu hij zelf in den oorlog staat, als afkondiger van de scherpste perscensuur en persdiscipline in eigen land op. Duitschland en Italië, zoo verklaarde dr. Dietrich verder, hebben als de pio niers van een nieuwe geestelijke hou ding van Europa ook voor de pers de grondbeginselen van een moreele ver nieuwing vastgesteld. Het wezen van deze vernieuwing bestaat niet daarin aan de pers de vrijheid te ontnemen, doch de ware vrijheid der pers weer te herstellen en haar te verlossen uit de verderfelijke boeien waarin zij geketend is. In dc pers moeten vrijheid en ver antwoordelijkheid weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht, zoo flat iedere journalist de verantwoorde lijkheid draagt voor datgene, wat hij schrpft. De unie van nationale journa listenvereenigingen zal het geestelijke verzamelpunt worden voor de journalis ten van alle landen, die den wil hebben de pers te vervullen van een nieuw ge loof, een nieuw idealisme en een nieuwe ethiek. BERLIJN, 13'Dec. (D.N.B.) In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebhen de bolsjewisten, gesteund door pantserwagens een aanval onder nomen. Zij werden echter afgeslagen, waarbij 090 bolsjewistische soldaten om het leven kwamen. De Duitsche infante risten ondernamen daarop een tegen aanval. Bij deze gevechten ontstonden ook hevige luchtgevechten, in het ver loop waarvan 12 bolsjewistische vlieg tuigen werden neergeschoten. Bovendien mengd/? de Duitsche lucht macht zich met sterke formaties om h°l leger te ondersteunen in de gevechten te land. Bij aanvallen op spoorlijnen werden drie volgeladen, lange transport treinen zwaar getroffen en tot staan gebracht. Bij Sebastopol zijn in den nacht van Woensdag op Donderdag hard nekkige aanvallen der bolsjewisten, soms met geheele regimenten, afge slagen met zware verliezen voor de bolsjewieken. Ondanks zwaren re genval en nevel heeft de Duitsche artillerie bolsjewistische stellingen en kazematten doeltreffend onder vuur genomen. Finsch legerbericht In het Finsche legerbericht wordt me degedeeld, dat op de Karelische land engte een bolsjewistische munitie-op slagplaats is opgeblazen. In de huurt van Osta aan d<> Swi verloor de vijand bij een aanval ongeveer 150 dooden. In den Noordelijken sector van het Zuidoostelijke front werd de vernieti ging van de vijandelijke afdeelingen, die zich in de bosschen verscholen hebben, voortgezet. Donderdag hebben Finsche lucht strijdkrachten in verscheidene aanval len den Moermansk-spoorweg ten Noor den van Maaselkae aangevallen. Op stationsgebouwen en opslagplaat sen werden treffers geplaatst. Ontplof fingen konden worden waargenomen. In Oost-Karelië werden bolsjewisti sche' transportcolonnes onder vuur ge nomen. BERLIJN, 13 Dec. (D.N.B.). De rijksminister van binnenlandsche za ken deelt mede: Krachtens de verordening over de be handeling van vreemdelingen van 5 September 1939 worden alle burgers van de Ver. Staten van Amerika die zich in het gebied van het groot-Duitsche rijk bevinden en ouder dan 15 jaar zijn op geroepen. zich binnen 24 uur bij de dichtstbijzijnde politiepost persoonlijk aan te melden Binnen denzelfrlen termijn moeten alle Amerikaansche staatsburgers be neden de 15 jaar schriftelijk of monde ling door hun wettige vertegenwoordi gers bij de poli'ie worden aangemeld. Dezelfde1 plicht tot aanmelding geldt voorts*voor statenloozen die voor het in treden van hun statenloosheid het laatst de nationaliteit van de Ver. Staten he zaten en personen, hij wie het aan twij fel onderhevig is of zij deze nationaliteit bezitten. Alle burgers der Ver. Staten alsmede de vernielde statcnlooze mogen de plaats, waar zij bij de publicatie van deze medcrleeling vertoeven slech's met toestemming van de betrokken po- Iitie-autorileiten verlaten. De voor an dere deelen van Dui'schlanrl verstrekte verblijfsvergunningen verliezen hier mede hun geldigheid. De Amerikaansche»diplomatieke ver tegenwoordiging in Duitschland bevindt zich nog steeds te Berlijn. Hetzelfde geldt voor de Amerikaansche jounia listen, die zich sinds Woensdagavond niet meer op vrije voeten bevinden. Het ligt in de bedoeling hun den tijd te laten, om hun vertrek behoorlijk voor te bereiden. De houding der Duitsche autoriteiten zal uitsluitend worden bepaald door die der Amerikaansche autoriteiten ten opzichte van de Duitsche diplomatieke vertegenwoordigers en journalisten in de Ver. Staten, Blijkens een mededeeling ^van den secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij zal met ingang van 28 December a.s. het rantsoen boter worden verhoogd varf 184 gram tot 200 gram per weck per per soon, terwijl het rantsoen kaas met ingang van dien datum zal worden verhoogd van 100 gram per week tot 125 grgm per week per persoon. Ter gelegenheid van het Kerst feest zal een extra-rantsoen boter van 250 gram per hoofd beschik baar worden gesteld. Met ingang van 5 Januari 1942 zullen de rantsoenen voor vleesch en vleeschwaren een verlaging ondergaan van circa 15%. ALGEMEEN bekend is het, dat de Pa- cifische ruimte een ruimte is van zeer grooten omvang. Algemeen bekend it ook, dat derhalve de afstanden tus schen de diyerse steden en strategische punten zoowel als tusschen de strategi sche punten onderling zeer groot zijn. Maar hoe groot? Hierop geven de volgende cijfers eenigermate een ant woord. De afstand van Tokio tot Guam bedraagt Tokio tot Honolulu bedraagt Tokio tot Vancouver bedraagt Tokio tot Manila bedraagt Singapore tot Manila bedraagt Singapore tot Hongkong bedraagt Singapore tot Broenei bedraagt Manila tot Guam bedraagt Guam tot Wake bedraagt Wake tot Midway bedraagt Midway tot Honoloeloe bedraagt Honoloeloe tot San Francisco bedraagt Honoloeloe tot Vancouver bedraagt l 2.800 km. 7.000 km. 10.000 km, 4.000 kmu 2.500 km. 2 S00 km. 1.500 km. 3.000 kra< 2.500 km, 2.200 km 2.300 km< 4 250 km 5.000 km BERLIJN, 13 December. (D.N.B.) De leider der Nationaal Socialisti sche Beweging in Nederland, ir A. A. Mussert. heeft deelgenomen aan de laatste zitting van den Rijksdag. Op 12 December is hij, tezamen met den rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied, rijks minister Seyss Inquart en commis saris generaal Schmidt door den Führer ontvangen1 in tegenwoordig heid van den rijksminister en chef der rijkskanselarij, dr. Lammers en van den leider der partijkanselarij, rijksleider Bormann. 'e-GRAVENHAGE, 13 Dec. De belangstelling voor de prijsvraag >velke in de uitgave „Blokkade" van de afdeeling actieve propaganda van hef departement van volksvoor lichting en kunsten voerkwam, heeft alle verwachtingen overtrof fen. De stroom van inzendingen uit alle deelen des lands is zóe groot geweest, dot het onmogelijk is gebleken, dezen stroom vóór 15 December te verwerken, zooals aanvankelijk rïe bedoeling was. De inzenders zullen dus nog even ge duld moeten hebhen. De. prijswinnaars zullen in ieder geval vóór het einde van deze maand in de dagbladen worden bekend gemankt, terwijl de. gelukkigen voorts ook door een persoonlijk schrij ven hiervan op de hoogte zullen worden gesteld. Vandaag verduisteren om 17.28 ytur Vpndaag (Zaterdag) gaat de zon ónder om 17.28 uur. De maan gaat- op om 2 48 uur; onder om 14.48 uur. Zondag gaat de zon op om 9-40 uur; onder om 17-28 uur. De maan gaat op om 4 04 uur; onder om 15.16 uur. Maandag gaat de zon op^ om 9.43 uur; onder om 17.26 uur- Dè maan gaat op om 5-23 uur; onder om 15.48 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1