Ugemeene aanval op Hongkong begonnen Thans gevechten ten Westen van Tobroek Er is geen sprake van De Rijkscommissaris spreekt te Utrecht bolsjewistische „opmarsch" Met Kerstmis: rozijnen xpeditie-corps naar de Philippijnen? J de bevolking door middel van den iep medegedeeld, dat het verboden I aantal slachtoffers en andere bij erheden van de luchtaanvallen bui le maleische 6taten te verspreiden. Fransche convooien Met Duitschland voor een vrij Nederland TIEN JARIG BESTAAN DER N.S.B. Rede rijkscommissaris De uitbreiding van den oorlog verklaart Berlijn Slechts tactische front wijzigingen Vandaag verduisteren om 17.28 Uur e JAARGANG No. 144 MAANDAG 15 DECEMBER 1941 AMERSTOORTSCH DAGBLAD JiJNb» 1 5PRUS per i maaaden vuur Amersfoort ƒ2.05; maand 0 68, per week (J.16 Binnenland franco per st per 3 maanden 230 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels j 1.00, elke regel meer 0 25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids, advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. Op Malakka zijn de Japanners diep in de Britsche stellingen doorgedrongen OKIO, 15 Dcc. (D.N.B.) Ïlat de gouverneur-generaal van igkong de Japansche sommatie overgave van de hand had ge, cn zijn de Japansche troepen. :eund door formaties van het ïtwapen, den algemeenen aan op het eiland Hongkong be nen. an het door de Japanners lis geheel bezette Kauloen uit, men waarnemen, dat te Hong groote verwarring heerscht Engelsche batterijen hebben eren plotseling een heftig vuur pend op Kauloen en de Japan stellingen daar, doch weldra Jkteri zij de beschieting. Malakka 'i Jnpansche hoofdkwartier meldt, rle Japansche landingstroepen in Malakka krachtigen vijandelijken island hebben gebroken en diep in ijandclijke stellingen zijn doorge ien. Hierbij werd een Britsche ge- Iserde divisie vernietigd. Twintig s, 16 pantserwagens en 60 gepant autoV-werden buitgemaakt. |terdagmiddag. was er te Rangoon uur luchtalarm. Japansche vlieg m bevonden zich in de buurt, doch elen geen bommen vallen Militaire 'ii in de streek van Tenasserim zijn maal door Japansche vliegers ge tardeerd. Rangoon wordt alle bouwmateriaal nikt voor den aanleg van schuil- tsen, zoodat de bouw van huizen Stilstaat. I Singapore zijn 600 Engelschen en re Europeanen aangekomen uit het r door bommen beschadigde Pe gouverneur. Sir Shanton Thomas. )c afdeeling leger van het keizer- hoofdkwartier deelt mede, dat rke formaties Japansche vliegtui- i aanvallen hebben gedaan op andelijke vliegvelden in Birma en Malakka en den vijand, zware 'liezen hebben toegebracht. Er rden aanvallen gedaan op Penang het vliegveld Victoria in Birma. weerwil van het hevige afweervuur en troepenconcentraties bestookt kleine gevechtsvliegtuigen, die op grond stonden raakten in brand, ec transportschepen werden tot zin gebracht, een derde zwaar bescha Andere vliegtuigen bestookten de 1 llatics op het vliegveld Mergoei in tuiden van Birma, waar benzine in brand raakten, vijandelijke vliegtuigen vluchtten ct vliegyeld Kvvantan op Malakka eep groote bommenwerper ver De Japanners verloren tijdens |aanvallen drie vliegtuigen. Philippijnen aar Domei meldt, heeft de -rikaansche hooge commis'sa- )p de Philippijnen per radio oclft, onverwijld een Ameri- isch expeditiecorps naar de ippijncn te sturen. Japansche Hoofdkwartier meldt, n de Pbilippijnsche wateren een kannsche duikboot door een Ja ["hen torpedojager tot zinken is ge Bij luchtaanvallen gedaan op lullende vliegvelden op rle Philip r Nichols, zijn 13 vijan op don! grond vernield aaj'onde es teil en Japansche meerderheid in de lucht Japansche 'militaire kringen ver t men. dat Japan bij de gevechten Ie Philippijnen cn Singapore de derheid in de lucht heeft verwor dt» de Philippijnen zijn volgens of 'e Japansche berichten ruim 200. alakkn ruim 100 vijandelijke vlieg- '1 vernield. gipot bet gebied is,waarin de Ja he luchtmacht opereert blijkt uil keiirht uit Rangoon, volgens het men sterke Japansche luchtforma- meft gezien aan de Westkust van kkn terwijl uit Melbourne wordt 'hl. dat zelfs boven de Rismarck^ nol ■Janansche vliegtuigen zijn genomen. BERLIJN, 15 Dec. (V P B.). - Van of ficieele Fransche zijde wordt bekend ge n.aakt. dat de Fransche scheepvaart nnder de bescherming van de Fransche no. logfivloot is gesteld. In Duitsche en Italiaanscbe kringpn wordt deze mede deeling zoo uitgelegd dat Frankrijk heeft besloten tof het convooi-stelsel cn eventueel zelfs tot krachtiger maatrege len zal'overgaan, nu rle Ver Staten en Engeland! sindc Donderdag openlük een handelsoorlog tegen Frankrijk voeren Vichy kondigde de tegenmaatregelen tan, nadat-de Fransche koopvaarder St Denis, ten Zuiden'van de Ralparcn door een Britsche onderzeeër met twee torpe do's in den grond was geboord. Een Britsch bewakingsvaartuig heeft eer. anderen Franschen koopvaarder, de 2200 hrt. metende Formignv in volle zee aangehouden en naar Gibraltar opge bracht. In de haven van Santander ie een Fransch schip hinnengeloopen. dat 5 miil uit de Spaansche kust was aange vallen door een Britschen bommenwer per. Het Fransche tankechip Shereaza- de dat met 13.500 ton als het grootste tankschip ter wereld wordt beschouwd, is door Amerikaansche strijdkrachten in volle zee gekaperd en opgebracht naar New York. 's-GRAVENHAGE, 15 Dec. Door een directe goederenruil met Tur kije is men er in geslaagd, in de tweede helft van dit jaar een partij Smyrriarozijnen in te voeren. Hoe wel nog niet de geheele hoeveelheid is binnengekomen, is bot reeds aan gekomen gedeelte groot genoeg om tot distributie van dit artikel over te gaan. Naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, zal mej het oog op het nade rende kerstfeest al het mogelijke wor den gedaan om de huisvrouw in staat te Mei len. eep. zij liet ook bescheiden, hoe veelheid te koopen. De prijs kan helaas niet zoo laag wor den gesteld als men vroeger gewend was Dit is onvermijdelijk, daar de aanvoer thans geheel langs de groote rivieren moest geschieden, hetgeen een maan denlang transport en verschillende overladingen noodzakelijk maakte. Binnenkort zal in de Nederlandsche Staatscourant een desbetreffende be schikking worden opgenomen. Door middel van een officieele publicatie in Je bladen- zal, eveneens binnenkort, de nrijs bekend worden gemaakt. In het terroristenproces van Triest zjjn negep beklaagden ter dood veroordeeld, 48 beklaagden kregen gevangenisstraffen van 8 ti t 30 jaar, terwijl de drie overigen werden vrijgesproken. Een groot aantal vliegtuigen en een groep Japansche oorlogsbodems in actie. (Orbis-Hollarid- a Holland M-) RÓME, 15.Dec. fStcfani). Het Ita- liaansche weermachtbericht van Za terdag luidt: De slag. waarin de strijdkrachten der spil sedert, ruim 3 weken in dc Mar- marische woestijn strijden tegen een in aantal en gev'echtsmiddélen verre su perieuren tegenstander, duurt in feilen vorm voort in het gebied ten" Westen van Tobroek. Sterke, met groot gebruik van tanks uitgevoerde vijandelijke aanvallen strandden op dep vastberaden afweer van onze door her? lucht wapen, onder steunde troepen. Bardia en Solloem bieden met groote taaiheid weerstand aan den toenqgnen- den vijnndelijken druk. Duitsche vlieg tuigen hebben in scheervlucht vijande lijke autocojpnnes met zichtbare succes sen aangevallen en talrijke auto's in brand geschoten In herhaalde luchtgevechten zijn 10 vliegtuigen door Duitsche .jagers neer geschoten. Vier vliegtuigen zijn, door ons afweergeschut getroffen, brandend neergestort. Drie van onze toestellen worden vermist. In de vroege ochtenduren van Vrij dag hebben vijandelijke vliegtuigen eenige bommen geworpen op verschil lende plaatsen op Sicilië en in Cala- brië, in het bijzonder op Comiso en Cro tone. In Comiso. zijn een persoon ge dood en twee gewopd. Een aanval op Tripolis leverde geen resultaat, op. Ook Patras in Griekenland is gehom bardeerd, 10 dooden en 37 gewonden onbelangrijke schade Het communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier van Zondag luidt: „In de streek ten Westen van Tobroek zijn levendige aanvallen op onze stel lingen afgeslagen. Aanhoudende bedrij vigheid der artillerie aan het front van Solloem. De dag van gisteren werd geken merkt door prachtige successen der Ilaliaanseh-Duitsche luchtmacht, die ook in den strijd te land in greep door bombardementen, en machinegeweervuur. Bij talrijke gevechten in een daar van bonden 10 Italiaansche' vliegtuigen den strijd aan met een forma tig van ongeveer 50 vijandelijke toestellen werden 24 vliegtuigen neergeschoten qn wel 10 door onze jagers en 14 door de Duitsch'ers. Wij verloren 3 toestellen. In het centrale bekken van de Middelland sche Zee heeft een onzer verkennings vliegtuigen, dat werd aangevallen door twee jagers en drie bommenwerpers, een, een Spitfire neergeschoten, waarna het kon-ontkomen. Bij twee nieuwe vijandelijke lucht aanvallen op Argostoli, die geen schade en geen slachtoffers veroorzaakte, gre pen onze jagers onmiddellijk in. Zij ver nielden 5 bommenwerpers. Engelsche vliegtuigen hebben eeiiige bommen la ten vallen op Navarrino in Griekenland. Een huis werd getroffen, drie Qriekqn werden gewond." ZWITSERLAND BEHARTIGT BELANGEN BERLIJN, 15 Dec. (A.N P.) Van be voegde zijde wordt medegedeeld, dat Zwitserland de Duitsche belangen in de Ver. Staten en omgekeerd de Amerikaan sche belangen in Duitschland zal behar tigen. LITWINOF OVER DE HOUDING DER SOVJET-UNIE STOCKHOLM, 15 December. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft de Sovjet-am bassadeur, Litwinof, op de persconfe rentie verklaard, dat men Japan als „gemeenschappelijken vijand" be schouwt of zal beschouwen. r~ j Alle nog bestaande vereenigingen of bewegingen van politiek karakter, met uitzond sring van de N.S.B., verboden LT ET afgeloopcn weekeinde heeft de N.S.B. onder zeer groote belangstel ling in Utrecht het tienjarig bestaan der beweging herdacht. Zaterdag is dëze plechtige herdenking in hel Jaarbeurs gebouw ingeluid met de uitreiking door ir. Mussert van de eereteekenen „voor strijd en offer" aan duizend leden der N.S.B. Nadat gistermorgen in het N.V.- Huis een eenpansmaaltijd was gehou den, waartoe slechts de oudste leden der Beweging waren uitgenoodjgd, is men gezamenlijk naar de groentenhal aan de' Croeselaan gegaan, waar een massa le bijeenkomst plaats vond en het woord is gevoerd door rijkscommissaris dr. Seys Inquart en ir. Mussert. De Rijkscommissaris sprak dc volgen de redo uit: Leider, Nederlandsche nationaal-socia- ten! Een groote vreugde en voldoening is het zoowel voor mijn partij genootén en kameraden als voor mij zelf, te kunnen deelnemen aan deze plechtige bijeen komst van de nat ionaal-socialistische beweging in Nederland, welke er getui genis van aflegt, dat de Nederlandsche nationaal-socialisten onder hun leider Mussert zich in een strijd van tien jaren niet alleen gehandhaafd, doch met de onwrikbare vastberadenheid, die juist aan nationaal-socialistische strijders bij zonder eigen is, onder dc ongunstigste omstandigheden in dit land aan terrein cn thans ook aan beslissende beteekenis gewonnen hebben. Met. bijzondoren trots vervult het mij u te kunnen mcdcdeelen, dat de Fuehrer mij heeft opgedragen, om jegens de nationaal-socialistische be weging in Nederland cn haar leider Mussert op dozen dag vön het tien jarig bestaan de groeten van onzen Fuehrer Adolf Hitler uit te spreken. - De beteekenis van den dag van heden ligt in het feit. dat. deze dag in de eerste plaatfi eèn pulitieken strijd vastlegt, wel ke tien jaar lang met succes is gevoerd, en in de tweede plaats een bewijs vormt voor de logische politieke ontwikkeling der nationaal-socialistische beweging naar ons gemeenschappelijk doel, nl. de hervorming van Europa, in nationaal- sorialistischen geest. Wij Duitsche nationaal-socialisten waardeeren in u vooral de politieke strijders. Toen wij in Mei 1940 hier kwa men, vonden wij onder de meest uit- cenloopende politieke stroomingen en scheuringen van dit land in uw bewe ging Nederlandsche mannen en vrou wen, welke een strijd van tien jaar ver bonden heeft. Evenals elke werkelijk groote en bëslissc de ontwikkeling slechts in de worsteling der krachten en doorstrijd kan gedijen, zoo veronderstelt een politieke.en daarmede volksche en geestelijke vernieuwing ook in Neder land de aanwezigheid van een groep mannen en vrouwen, die in alle omstan digheden tot den strijd bereid zijn. Dat gij onder uw leide.r Mussert tien jaar ge leden zijt aangetreden, dat gij ondanks alle achteruitzettingen en verdrukkin gen hebt volgehouden want sinds 30 Januari 1933. den dog waarop in Duitschland de N.S.D A.P. de macht overnam, hebben alle krachten van het kapitalisme onder, verloochening der wetten, waaronder zij zelf ten strijde trokken, nooit meer een nationaal-so cialistische beweging wettig aan de macht laten komen dit strijdlustige volhouden hebben wij hij u vooral gc- ron teer'' en gewaardeerd. De trouw, die gij aan de idee, waarvoor uw leider u heeft opgeroepen, cn de trouw, die gij Gisteren werd te Utrecht het 10-Jarig bestaan der N.S B. herdacht. Op onze foto brengt ir. Mussert den groet aan het vaartdel tijdens het defile in de Maliebaan. {Foio L. H. Hofland) den leider If hebt bewezen, is voor ons het bewijs, dat gij gesneden zijt uit het h waaruit alleen in de grandioze ontwikkeling van den huidigen tijd een nieuwe politieke vorm kan ontstaan. Onbluschbaar verlangen Met deze strijlustige mentaliteit zijt gij opgetrokken, op weg naar et natio- naal-so lisme. G en - ui s, zooals wij hier bijeen zijn, is als nationaal-socia- list volgens den huidigen stempel geho re i, elk onzer moest een weg van toet- r'ig. zoeken, verheldering en beproe ving dcoi aken. Maar elk onzer droeg ook i>. 7:ch hot onblusr .are voHnnrren om de eer en hel welzijn van zijn vdlk als de oogerp lotsgenieensrhap van hot gemeenschappelijk bloed hoven alle an dere doeleinden te stellen. Al naar de politieke toestandene waaronder wij ge- horen en opgegroeid zijn, ontwikkelde deze volksche offervaardigheid zich tot de politieke opval ting en overtuiging, die ons allen thans in haar steeds dui delijker en zuiverder begrepen beteeke nis als nationaal-socialisten een groote gcniee schap laat worden, waartoe ons eerst als dc groote verkondiger, dan als de aller overtreffende leider Adolf Hit ler oproept. (Vervolg on pagina 2). CHINEESCHE STAP IN MOSKOU TOKIO. 15 Dcc. (D.N.B,)— Naar Domei uit Kanton meldt, zal de mi nister van buitenlandsche zaken vón Tsjoengking, die vroeger Chi- neesch ambassadeur te. Moskou is geweest, met een speciale opdracht naar Moskou gaan. Men hoopt de banden met de Sovjet-Unie te Ver sterken en de hulpverleening tegen Japan uitgebreid te krijgen. Te Boedapest is officieel medege deeld, dat de mihistcr-president en mi nister van buitenlandsche zaken. Bar- dossy, den Amerikaanschen gezant te Boedapest Vrijdag de volgende nota heeft doen toekomen: „De Hongaarsche regeering aoht op grond van het z.g. pact van drie van 27 September 1940, resp. op grond van de toetreding van Hongarije tot dit pact op 20 November 1940 en in overeenstem ming met het op 11 December 1941 vast gelegde solidariteitsbeginsel, den tus- schen de V.S. eenerzijds en het Duitsche rijk, Italië en Japan anderszijds be- staanden oorlogstoestand ook tegenover Hongarije te bestaan." Ook de Kroatische regeering heeft in een bijzonderen bijeenkomst besloten eveneens den staat van oorlog» met de Vereenigde Staten en Groot-Brittannië af te kondigen. De Chileen sche minister van defensie heeft, tegenover de pers ver klaard, dat Chili zich in eJk geval zal verzetten tegen een eventueel verzoek tot liet afstaan van steunpunten. De Chileensche marine is voldoende voor een doeltreffende bewaking der kust. Daarop heeft de Japansche gezant in een openbare verklaring medegedeeld, dat het conflict op den Grooten Oceaan geen enkele wijziging brengt in de be- t kkingen tusschen Japan en Chili. In Argentinië is officieel medege deeld, dat de bepalingen, die zijn af gekondigd voor don oorlogstoestand tusschéh Japan en de V.S., zijn uitge breid voor den oorlog tusschen Duitsch land en Italië eenerzijds on de V.S. an derzijds. De Argëntijnsche regeering be schouwt de V.S. dus als nie.t-oorlogvoe rend. Tegenover Duitschland en Italië verklaart Argentinië zich neutraal. RIJKSMINISTER KERRL OVERLEDEN BERLIJN, 15 Dec. (D.N.B.) Rijks minister Hans Kerrl is in den nacht van Zaterdag op Zondag aan een hartver lamming gestorven. Minister Kerrl is 54 jaar geworden. Hij was een der eerste zes afgevaardig den der N.S.D.A.P., die in 1928 lid wer den van het Pruisische parlement. In 1932 werd hij gekozen tot president van den Pruisischcn landdag. In 1935 nam hij de leiding op zich van het ministerie voor kerkelijke aangelegenheden. BERLIJN, 15 Dec. (D.N.B.). Dat de bolsjewisten naar aanleiding van de door plaatselijke Omstandigheden be paalde acties van de Duitsche troepen gedurende de afgeloopen week thans groote overwinningeberichten de we reld insturen heeft in welingelichte Berlijnsche kringen geen verwondering gewekt, doch werd integendeel ver wacht. Den laatsten tijd is er van Duit sche zij de-herhaaldelijk op gewezen, dat de Duitsche troepen na het in vallen vap den winter die stellin gen zouden betrekken, die de' gun stigste posities tijdens» den winter zouden vormen, en dat deze maat regelen op sommige plaatsen van het front een Duitschen opmarsch, óf een terugtocht zouden bctceke- nen. De tenuitvoerlegging van de'ze, als zuiver tactisch te beschouwen, her ziening van het Oostelijk front is thans gaande. Schijnbaar hebben de bolsjewisten, naar men in Berlijn verklaart, eerst thans gemerkt, dat het hier Duitsche maatregelen betreft binnen het kader vart het bovengenoemde plan. Waar een terugtrekking van het front uit tactische overwegingen opportuun scheen, is het dus noch een terugtocht der Duitschers noch een opmarsch van de bolsjewisten in den trant der Mos kcii6che beweringen. Overigens zijn deze manoeuvres tot herziening van het front van zóó geringe beteekenis wat het ter rein betreft, dat zij, wat hun grootte be treft. op de landkaarten nauwelijks ot in het-geheel niet kunnen w orden zicht- •baar gemaakt. Hieruit valt te verklaren, waarom de bolsjewistische over winningsberich ten Berlijn zoo koud laten. Ook de door de bolsjewisten, medegedeelde getallen om trent behaalden buit wor 'en in welinge lichte Duitsche kringen volkomen mis plaatst genoemd. Dagelijks zetten de bolsjewisten, zon der rekening te houden met zware ver liezen, hun formaties steeds weer aan tot den aanval op de Duitsche linies. In vele sectoren van het Oostelijk front komen daarbij hardnekkige plaatselijke gevechten lot ontwikkeling, die telken mal,e eindigen met een groot aantal ge sneuvelde bolsjewieken en het kapot- slaan van vijandelijk oorlogstuig. In het Donetsbekken heeft de vijand gebruik gemaakt van den zwaren mist om een krachtige aanvalsactie te ont« plooien. In verscheidene golten be stormden de bolsjewistische soldaten in verscheidene sectoren met steun van tanks door den mist heen de Duitsche linies. In zware afweer gevechten sloegen onze troepen alle aanvallen af. Op één plaats drong do vijand door de Duit sche beveiligingëVi heen en omsingelde een bataillon. Terstond gingen de nabu rige eigen troepen tot den tegenaanval over en sloten door een stoutmoediger! aanval dé plaats van den doorbraak af, korten, blaar taaien strijd wérd de vijandelijke omsingeling verbroken en hot Duitsche bataillon bevrijd uit de omvatting der bolsjewieken. Hoe zwqar de verliezen van den te genstander bij al deze gevechtshande lingen zijn, blijkt uit het aantal van 1000 dooden bolsjewieken, die na 24 uur van strijd in den sector van een Duitsch legercorps gesteld, zijn. Bovendien vielen 7 tanks, 2 stuks af weergeschut en 9 machinegeweren in handen van de Duitsche troepen. Op al le plaatse,n aan het, front in den Zui delijken sector waren de eigen linies na de succesvolle afweergevechten hecht in het bezit der Duitsche troepen. Ook bolsjewistische aanvallen op de Duitsche stellingen or Sebasto poi zijn met bloedige verliezen voor dé aanvaüerö afgeslagen. Duitsche artillerie heeft een groot schip in dé haven van Sebastopol in brand ge schoten. Een tweede schip vertoon de een hevige rookontwikkeling. Italiaansche troepen hebben wederom met succes ingegrepen. Zij blaken een hardnekkigen vijandelijken tegenstand en veroverden een vrij groote plaats, die door sterke vijandelijke afdeelingen was bezet. Stormachtige tegenaanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen met zware verliezen voor dep vijand. Vandaag, Maandag, gaat de zon op om 9.40 uur en onder om 17.28 uur. Maan op om 5.23 uur en onder om 15-49 uur. Dinsdag: zon op om 9 41 uur en on der om 17.28; maan op om 6-42 uur en onder om 16-27 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1