Britten op Malakka hebben versterking noodig GOEAM GEHEEL BEZET Drie-mogendheden-conferentie te Berlijn Turkije neutraal Nog felle strijd in Noord-Afrika DE EEMLANDER Met Duitschland voor en vrij Nederland JAPAN EN SOVJET-RUSLAND De Japanners hebben het initiatief Japanners landen op Britsch Borneo FRANSCH PROTEST TE WASHINGTON Strenge straffen wegens aanslagen in Frankrijk De strijd in Birma Ernstige situatie in Hongkong Uit Duitschland terug NIEUWE BONS VOOR AARDAPPELEN Belangrijke ontginning in Noord-Brabant Het Kerstfeest nadert 3e JAARGANG No. 145 PINSDAG 16 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD BONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a i n t e r 9. telefoon HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF 4620 AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN, 15 Dec. (D.N.B.). On- Ier voorzitterschap/van den rijksoii- isler van Buitenlandsche Zaken, on Rihbentrop, zijn op 15 December e vertegenwoordigers der in het ri cmogendhe d en<verdrag v erbon den roote mogendheden bijeengekomen oor een speciale conferentie. Doel er bijeenkomst was ter uitvoering an de voortdurende samenwerking e nieuwe bclangrijike'taalk ter hand nemen, die voortvloeit uit den ge- ïcenscihappelijken oorlog tegen de ngelsaksische mogendheden. Is vertegenwoordiger van de Itali sche regeering nam ambassadeur io Al fieri deel aan de' conferentie en vertegenwoordiger der Japansche re ring ambassadeur Osjima. Van Duit- e zijde waren bij de conferentie ook wezig de opperbevelhebber der ma- groot-admiraal Raeder, de chef van opperbevel der weermacht, generaal Imaarschalk Keitel, en de staatssc- aris voor luchtvaart, generaal-veld- irsohalk Milch, in gezelschap van de egenwoordigers der drie regeerin- bevonden zich de leden 'der in het •mogendheden pact vastgelegde ver. illendc commissies, a begroeting van de deelnemers uil m van de rijksregeering gaf de mi er van Buitemlandsche Zaken een •meen overzicht van den door de ge- rtfnissen der laatste dagen in het n geroepen toestand. Hij wees ver lens in het bijzonder op de hierdoor de conferentie gesteld nieuwe laken politiek, militair en economisch ge en liet bet licht vallen op de betee- is der nauwe samenwerking tus- Sn de drie mogendheden voor liet be- n van de gemeenschappelijke eind- winning. •n oraal-veldmaarschalk Keitel nam woord om uit naam van de Duitsche rmacht de Jaoansche weermacht als wen wapenmakker te verwelkomen itdrukking te geven aan zijn bewon- ng voor de groote successen der oor- foering op de Stille Zuidzee. aansluiting hierop namen de Ita lische ambassadeur Al fieri en de Ja- sfrhe ambassadeur, Osjima, het 'd. waarbij zij de opvattingen hun- regeeringen uiteenzetten, welke in opzichten gelijk zijn aan de opvat der rijksregeering Vervolgens werd ij/onderbeden bet plan vastgelegd de voortzetting en uitbreiding van emeenschappelijke (aak. Verklaring van Osjima •Japansche ambassadeur, Osjima. vanrnid dag ve r tegen woordige rs de Duitsche pers en van die der bij anti-korninternpact aangesloten lan- ontvangen. Mij verklaarde, dat de sch van Japan, om den wereldvrede ndhaven. evenals de onvermoeibare espogingen van den Fuehrer door Angelsaksische mogendheden als 'te was uitgelegd en geleid had tot rroganfe houding der Amerikanen, p de niet. in te willigen ultimatieve ten der Amerikanen was Japan ge- zaakt-den verdedigingsoorlog te be en. die tegelijkertijd een bevrjjdings ig is voor geheel Oost-Azië. Als doel den Japanschen strijd noemde de assadeur den opbouw van een ware eenschap. waarin voorspoed en wel- 't van alle Oost-Aziatische' volken en voor al verzekerd zouden zijn. jirna sloof met de verklaring, dat eizerlijke weermacht de hardste ling, die denkbaar is. heeft gehad en sloeid wordt door het geloof öan de overwinning. Achter haar staat een dat bereid is dezen hem opgei eg- lorlog op leven en dood door te zet- n ook het laatste te offeren..Ik kan naam van bef. Japansche vplk ver ren, aldus Osjima, dat het vertrou- dat Duitschland en Italië in ons en. niet zal worden teleurgesteld. In aanecngoslotenhcid ligt de zekerste borg voor de bespoediging en be- :ing van de eindoverwinning. /RLIJN, 16 Dec. (D.N R.) De Bei- 'hc ochtendbladen wijden veel aan- t aan de conferentie der groote v; mdheden van het pact van drie tie in. t Z w o e 1 f-U h r b 1 a 11 schrijfl over: uit de aanwezigheid van ad- al Raeder. den chef van het opper- 1, generaal-veldmaarschalk Keitel, Ion staatssecretaris voor de luchf- generaal-veldmaarschalk Milcli, i de omvang dezer militaire bespre sn. n zal zich niet vergissen, wanneer aannfeemt, dat thans, door de ge •do Japansche actie op den' grooten an, bepaalde militaire gevcrlgtrek- n voor den /algemoenen strategi- toestand Kunnen worden ge- l Pp combinaties der vijandelijke P* mdheden"/ hebben geen invloed op 'uitsche oorlogsvoering, die onwan- lar.op baar weg blijft voortgaan. WASHINGTON. 15 Dec. (A.N.P.). Turkije heeft den Ver. Staten me degedeeld, dat het in het nieuwe conflict neutraal- zal blijven. Een no ta met deze niPdedeeling is door den Turkschen ambassadeur aan het Staatsdepartement overhandigd. TOKIO. 15 Dec. (D.N.B.). De Japan sche ambassadeur te Koeibisjef (Mama ra) beeft in zijn jongste onderhoud met den plaatsvervangenden commissaris voor buitenlandsche zaken, naar hier verluidt, de sovjet-regeering op de hoog te gesteld van het bestaan van den oor logstoestand tusschen Japan, Amerika en Engelanti. Op 22 en 23 December zal de groote Kerst collecte van Winterhulp worden gehoudenBij honderdduizenden zijn te Gennep de Kersthangertjes vervaar digd, die ten bate van het goede doel verkocht zullen worden. (Pax - Holland - Lenarts m LISSABON, 16 Dec. (A.N.P.) - De Britsche berichtendienst ci teert een bericht van Malakka, waarin wordt toegegeven, „dat het wellicht met het oog op gebrek aan vliegtuigen raadzaam kan zijn, onze strijdkrachten op Singapore terug te trekken. Men kan zeggen, aldus vervolgt de Britscne berichtendienst, dat het initia tief in Japansche handen schijnt te zijn, doch dat de geallieerden trachten een tegenwicht tegen de vijandelijke meer derheid in dc lucht te verkrijgen, het geen natuurlijk tijd vraagt. In de Duitsche pers legt men grooten nadruk op do berichten uit Engelsch- Amerikaansche bron, waaruit blijkt, dat de situatie op Malakka zich nog steeds ten gunste van de Japanners ontwikkelt.' Het schijnt, dat de chef van den gene- ralen staf van het Britsche Rijk. Sir Allan Brooke, afwijzend heeft beschikt op een verzoek van den Britschen op perbevelhebber in het Verre Oosten, Sir Brooke Fopban, om terstond versterkin gen naar den Indischcn Oceaan te stu ren. Zooals men weet. heeft het Britsche commando te Singapore reeds belang rijke versterkingen van bommenwerpers uit Nederlandse h-0 os t-Indië ontvangen,, maar ook dit is*nog niet vol doende. „Hoewel het hoofdkwartier te Singapore zich bewust is", aldus seint Reuter, „dat het gebrek beeft aan vlieg tuigen en niet in staat is het luchtruim boven Malakka te beheerschen. is het toch overtuigd, dat het meester is van de situatie. Het is denkbaar, dat we gedwongen wor den op verschillende punten verder terug te trekken. Het is, hoewel weinig waar schijnlijk mogelijk, dat we zelfs tot het eiland Singapore moeten terug trekken, maar ook in dat geval twijfelt het hoofd kwartier er niet aan of we zullen het hoofd bieden aan een beleg tot verster kingen zijn aangekomen. Zoolang deze niet komen, zal het ons onmogelijk zijn om de Japanners van Malakka te verdrijven". Voorts meldt Reuter, dat de Japanners sinds twee dagen uit Thailand een hevigen aanval met zeer belangrijke strijdkrachten zijn begonnen en dat er in het oerwoud een groote slag in gang is. Verder heet het: „De Japanners too- nen zich zeer bekwaam in don oorlog in :1e rimboe. Zij banen zich een weg door het dichte oerwoud naar en dikwijls ook achter de Britsche stellingen, en zwemmen moedig met volle uitrusting over de rivieren, ofschoon er veel kro kodillen voorkomen. Zij maken ook een uitstekend gebruik van hun lichte materiaal langs den eenigen weg in' het Ketha-gebi'ed en den parallel loopenden spoorweg. De Britsche strijdkrachten, hoofdzakelijk Britsch- Indiërs, Schotten en Engelschen,vech ten dapper en energiek". Met het oog op Moskou wordt hier nog aan toegevoegd: „talrijke afdeelingen hebben bevel gekregen noch terug te trekken noch te capituleeren. maar tot den laatsten man vol te houden, welk bevel wordt uitgevoerd." Hoe krachtig Japan zich op Malakka nestelt, blijkt tenslotte eveneens uit een Reuterbericht. volgens hetwelk zij niet alleen in Zuidelijke richting tegen de Engelschen optreden, niaar dat zii in het gebied van Victoria-Point ook begonnen zijn Birma binnen te dringen. - Het Zweedschc ministerie va?i buiten landsche zaken heeft bekend gemaakt, dat het Zweedsche 'gezantschap te Washington opdracht heeft gekregen te protesteeren te gen het beslag op de Kungsiholm. TOKIO, 16 Dcc. (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier heeft mededecling gedaan van een geslaagde Japansche landing op Britsch-Borneo. VICHY, lfi Dcc. (D.N.B.) Naar van Fransche zijde wordt vernomen, heeft de Fransche regeering geprotesteerd tegen de verwijdering van de beman ningen dor in Amerikaansche havens gelegen Fransche koopvaarders, waar toe Amerikaansche autoriteiten bevel hadden gegeven. Zij heeft in dit verband de regeering der Vereenigde Staten opmerkzaam ge maakt op de omstandigheid, dat ver zorging en onderhoud van dc Fransche schepen uitsluitend door de Fransche bemanningen kan worden gewaarborgd. De Engolsdhc berichtendienst meldt uit Cairo, dat Egypte de diplomatieke betrek kingen met Roemenië en Hongarvje heeft verbroken. PARIJS, 15. Dec. (D.N.B.). De mili taire bevelhebber in Frankrijk heeft in veAand met. de recente 'herhaalde aan slagen op leden ven de Duitsche weer macht bekend gemaakt, dat de daders tot dusver niet gepakt zijn. Teneinde de aanstichters van deze laffe misdaden te- treffen, heeft de militaire bevelhebber de volgende maatregelen gelast: 1. De Joden van het bezette Fran6phe gebied wordt een geldboete opgelegd van een milliard francs, 2. een groot aantal joodsdh-commu- nistische elementen wordt naar arbeids kampen in het Oosten' overgebracht, 3. honderd joden, communisten en anarchisten, die in contact 6taan met den kring van de daders, worden dood geschoten. In de mededeeling wordt verder ge zegd, dat deze maatregelen niet het Fransche volk treffen, doch slechts indi viduen, die in diénst, der vijanden van Duitschland, Frankrijk in het ongeluk willen storten en een goede verstand houding tussc'hcn Duitschland en Frank rijk willen sabotceren. STOCKHOLM, 15 Dec. (A.N.P.) Volgens den Engelschen berichtendienst heeft het hoofdkwartier van het Bir- maansche leger te Rangoon het volgen de bekend gemaakt- Als gevolg van sterke pressie van Ja pansche strijdkrachten heeft ons kleine garnizoen van Victoria zich „volgens cle plannon en na de noodzakelijke vernie lingen" teruggetrokken. (Victoria ligt in de uiterste Zuidpunt van Birma). TOKIO, 16 Dec. (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat het eiland Goeam geheel bezet en van vijandelijke strijdkrachten ge zuiverd is. Deze zuiveringsactie be gon op 12 December. Het bleek, dat men op het. eiland druk bezig was met uitgebreide versterkingswerken, die in Februari 1942 voltooid hadden moeten zijn. Dan zou een militaire bezetting uiterst moeilijk geworden zijn. Naar de Brifsche berichtendienst uit Manila meldt, zouden de Japanners de vlootbasis Alangapo gebombardeerd hebben. De toestand in Hongkong Churchill heeft een boodschap ge zonden 'aan het garnizoen van Hongkong, waarin hij het moed in spreekt voor den komenden strijd. Deze boodschap bewijst voldoende, hoe ernstig de situatie is. Dit wordt niet alleen door Japansche en Nanking-Chinecsche berichten, maar ook door telegrammen uit Rangoon en 'Singapore bevestigd. De Britsche kroonkolonie is"van alle zijden omsingeld en volkomen .van de buitenwereld afgesloten. Het met zoo veel propagandistisch vertoon aangekon digde Chineesche offensief tusschen Hongkong en Kanton, dat volgens be richten uit Ts.joenking moest leiden tot het ontzet van Hongkong en de vernie tiging van de Japansche landingstroe pen bli jkt in tusschen vastgeloopen te zijn in een guerilla zonder eenige betee- kenis. Zooals men weet, werd' reeds enkele da gen na het uitbreken der vijandelijkhe den Kauloen, dat op het vasteland ligt, bezet, zoodat de Engelsche troepen zich naar het eigenlijke eiland moesten te rugtrekken. De Japansche strijdkrach ten zijn zoodoende in staat een groot- scheepschen aanval op Hongkong te on dernemen. Het kleine eiland voor de Zuid-Chinee- sche kust is door ligging en gesteldheid bij uitstek geschikt als economisch en strategisch steunpunt. Reeds omstreeks het midden der vorige eeuw wist Enge land er beslag op te leggen. Hongkong werd een vrijhaven en ontwikkelde zich tot een der grootste Europecsche han delscentra in China. Tevens werd het eiland en na 1898 ook een stuk vaste land met de stad Kauloen versterkt om in geval van oorlog als basis voor dc Britsche vloot, te dienen. In vredestijd was hier het commando van het „China Station" gevestigd. Oorspronkelijk vormde de slechts 1 K»M. brcedc zeestraat tusschen eiland en vasteland de voornaamste haven. La ter is in het Z.W. van hét eiland een nieuwe haven met een groot dok aange legd. Bovendien liggen bij Kauloen ma rinewerven, een radiostation en een vliegveld, welke nu dus in handen der Japansche troepen zijn gevallen. De eigenlijke vestingswerken met zwaar geschut bevinden zich op de berg hellingen van de Peak, die het hcele eiland beheerscht. Toen het verdrag van Washington, dat verdere versterking van Hongkong ver bood. in 19.36 ongeldig werd. is het eiland van moderne versterkingen voor zien. Vliegvelden met in de rotsen gebouw de hangars, luchtdoelbattcrijen en on- dergr'ondsche munitie- en benzinedeppts. Deskundigen namen aan, dat de vesting een beleg van vele maanden zou kun nen uithouden. Waarschijnlijk is bij deze schatting te weinig rekening gehouden met een eventueëlen aanval over land, zooals nu het geval is. Dé bezetting van Kauloen stelt. I-Iongkong aan zware beschietingen op korter afstand bloot. Ook de voedsef voorziening zal nu een probleem wor den. daar het dichtbevolkte eiland ruim 850.000 inwoners telt. ROME, 15 Dec. (D.N.B.). Om trent den toestand in do Marmari- sche woestijn wordt van bevoegde Italiaansöhe zijde medegedeeld, dat de slag niet aan hevigheid en ver bittering heeft ingeboet. De in de weérmtLC'htiberichten van de laatste dagen gemelde verplaatsing van den strijd naar het Westen heeft voordeelen voor de strijdkrachten der spa lm ogendheden voor, wat be treft de ravitailleering en de opera ties, daar zij daardoor den numeriek sterkeren tegenstander beter het hoofd kunnen bieden. De duizenden gevangenen, die in han den van de strijdkraohten van de spil zijn gevallen en de honderden pantser wagens en automobielen, die buitge maakt of vernietigd werden, leggen getuigenis af van het verbitterde karak ter van den strijd. Een sprekend bewijs van de z.ware uitputting en de verlie zen van den aanvaller levert het feit, dat de bewegingen derItaliaansche en .Duitsche eenheden steeds in volkomen orde en bijna zonder lastig vallen door den tegenstander, geschiedden. Drie tot vier dagen zagen de Engelsche strijd krachten werkeloos toe bij de bewegin gen van de Italiaansche en Duitsche een heden. Eerst nadat de verplaatsingen ten uitvoer waren gelegd, hebben de Britten hun aanvallen weer hervat, die in het bijzonder gericht wa^en op de Italiaansche divisies. Na zware gevech ten gelukte het dezen echter den vijan- delij'ken- stormloop tegen te houden, den tegenstander terug te slaan en hem ge voelige verliezen aan manschappen en pantserwagens' toe te brongen. De luchtmacht van de spil levert haar gebruikelijke, «effectvolle bijdrage aan den strijd en treft dag aan dag vijande lijke formaties en de reeds sterk bescha digde versterkingswerken van Tobroek met zware slagen. In de luchtgevechten trekken de Algelsaksers als gevolg van de superieure eigenschappen vaji de Duitsche en Italiaansche luchtmacht aan het kortste einid. De ondernemingen van de Engelsche vloot worden vaak door Italiaansche en Duitsche vliegtui gen afgeslagen, zooals de treffers op kruisers en torpedojagers, die korten tijd geleden het kustgebied van Derna trachtten te beschieten, hebben bewezen Het aandeel van,jle Britsche luchtmacht aan den slag en haar optreden in het achterland schijnt zich den laatsten tijd weei* vooral tot niet-militaire doelen te bepalen, want er moest weer een toene ming van de aanvallen op hospitalen van Italianen en Duitschers worden ge constateerd. Sedert het. begin van het Engelsche of fensief in de Marmarische woestijn heeft het Engelsche luchtwapen, naar Stefani meldt., in totaal 360 vliegtuigen verloren. Vijfhonderd kinderen, die dank zij den Nederlandschen Volksdierist zes weken vacantie in Zuid-Duitschland hebben genoten, kwamen hedenmorgen op de doorreis naar huis te Utrecht aan. Hot was een lange trein, gevuld met vrijwel niets dan^vroolijke kinderge zichten, die slechts enkele minuten te laat arriveerde en onmiddellijk was het een drukte van belang. De kleine reizi gers voor Amsterdam en Haarlem moes ten in Utrecht overstappen en dat gaf een gesjouw met pakken, koffers, rug zakken en al wat de kinderen aan ba gage bij zich hadden. Velen toonden de meeste zorg voor de geschenken die zij van hur\ Duitsche pleegouders hadden meegekregen. Utrechtsche kinderen waren er dit maal vrijwel niet bij. „De terugreis was," aldus de leidster, „vlot verloopen, hoewel de tocht van Neurenberg naar Nederland wel wat vermoeiend bleek. De kinderen hebben eert heerlijke vacantie achter den rug en zijn vele ponden aangekomen." Dank zij de goede leiding, werden de diverse kindergroepen naar cje voor hun bestemde treinen gebracht, waarna het vroolijk zingend verder ging, naar huis, waar yader en moeder wachtten. 's-GRAVENHAGE, lfi Dec. De secrc- taris-generaal van hot department van Landbouw en Visscherii maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Woens dag 17 December lot en met Zaterdag 27 December a.s. bon 49a van de aard appelbonkaart recht geeft op het koopen van 1% kilogram aardappelen. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met 49b gemerkte bon van de aardappel bonkaart recht op het koopen van een half kilogram aardappelen. Uit het voorgaande blijkt, dat de voor de week van 20 tot en met 27 December a.s. bestemde bonnen voor aardappelen reeds vanaf Woensdag 17 December a.s< gebruikt kunnen worden voor het koo pen van aardappelen, hetgeen in ver band staat met do voorziening voor de komende Kerstdagen. TILBURG, 16 Dec. Binnenkort zul len de eigenaren van de gronden, gele gen onder Oirschot, Boxtel en Gister» wijk, in vergadering worden bijeenge roepen ter bespreking van de plannen, welke zijn gemaakt voor de ruilverka veling en do ontginnirig van een groot complex moeras en woestcn grond onder genoemde gemeenten. Er zullen belangrijke werken moeten worden uitgevoerd om den grond "bouw rijp te maken, maar men verkrijgt dan ook ruim 900 h.a. goeden bouwgrond. In het complex ligt ook een gedeelte van het bezit van de Verecniging tot Be houd van Natuurmonumenten in Neder land, nl. dc Campina. Deze blijft in dit plan ongeschonden bewaard. Dit heeft echter de kosten van het plan aanzien lijk verhoogd. Het overige deel bestaat uit moeras en woesten grond; een haast ontoegan kelijk en onvruchtbaar land. Er zal voor de ontginning een wegennet op moeten worden aangelegd van ruim 42 km., het smalwater zal worden genormaliseerd en vele kilometers kanalen en afvoer- sloten zullen moeten worden gegraven. De. kosten van deze ruilverkaveling en ontginning zullen zeer hoog zijn en ver uitgaan boven dc kracht van de direct betrokkenen. Het resultaat, de belang rijke landaanwinst wettigt evenwel de financieele medewerking yan de over heid, welke vermoedelijk ook wel zal worden verkregen. Het Kerstfeest nadert, het feest van de wedergeboorte van het licht, en wij hier in Holland zullen het vieren in onze huis- kamers, genoeglijk en veilig, te midden van onze familie. Maar ginds aan het Oostfront staan de verdedigers van Europa's beschaving, ver verwijderd van den huiselijken haard, zijn ook de gewonden. Laat vooral voor deze laatsten het Kerstfeest een feest van licht ziin. Dc ambulances zullen zeker hun best doen en trachten inderdaad licht te brengtn, maar uw steun kan daarbij niet gemist worden. Denkt daarom in deze da gen aan de Nederlandscne Ambulance- Stort uw bijdrageiets meer dan u kunt missen, op girorekening: 8-7-6-0-0 Nederlandsche Ambulance, Koninginne gracht 22, te s-Gravenhagei Vandaag verduisteren om 17.29 uur Vandaag, Dinsdag, gaat de zon op z om 9M2 uur en onder om 17,29 uur. a Maan op 6 42 uur en onder om 16.27 5* uur. Woensdag: zon op 9.43 uur en on- der om 17-29 uur: maan op 8 00 uur en onder om 17.14 uur. De Rijkscommissaris, dr. Seyss-lnquart, begroet den leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, bij de viering van het 10-jarig bestaan der beweging. (Polysoon-Sagers-m),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1