Londen is niet gerust over Singapore let Nèderlandsche volk in Germaansch-Europa Program en politiek De Amerikaansche steunpunten in den Stillen Oceaan Staat van beleg in Argentinië DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Met Duitschland voor en vrij Nederland Onderzoek naar de gebeurtenissen op Hawaii Hevige gevechten bij Sebastopol Verdrag met Thailand van groot belang „Het eenige juiste antwoord Plymouth en Dover aangevallen TALRIJKE EXECUTIES IN SERVIE e JAARGANG No. 146 WOENSDAG 17 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD 301 .ülNTSPRl JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per >st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR 3. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. '"P ER gelegenheid van de her denking van het tienjarig aan der Nationaal-Socialjstische Be- :ing in Nederland heeft de leider dier eging, Ir. A. A. Mussert, een rede ouden, die meer beoogde te zijn dan er en alleen een feestrede. In zijn toch heeft Mussert het program in aantal punten samengevat, waar- i' de N.S.B. zich in het tweede de- lium van haar bestaan gesteld acht. in wij voor het oogenblik de binnen- !sch-politieke programpunten die wens in de vorenbedoelde rede nau- jks nieuw belicht werden buiten houwing en bepalen wij ons in het ;ende tot dat deel van Mussert's uwe) program, dat door velen als tenlandsch-politiek' zal worden ge schetst. Toch is deze karakteristiek vezen onjuist, want Mussert's uit- :ettingen golden de taak en de posi- van het Nedcrlandsche volk b i n- i de Groot-Germaansche leefruimte, ien het kader van de samenwerking Germaansche volken, dus binnen al gebruikte Mussert dit woord niet Groot-Germaansche Rijk. cbaar hebben de jongste gebeurtenis ten aanzien van en in West- en Oost- den leider der N.S.B. tot het in- t gebracht, dat het welzijn en het fbestaan van het Nederlandsche alleen gewaarborgd kunnen wor- in het lotsverbonden samenhouden alle Germaansche volken. IT moet men althans afleiden uit Mussert's nadrukkelijke verklaring, hij naar Berlijn is gegaan, ten ein- en Fühfer persoonlijk kond te doen dit inzicht. Tevens om Adolf Hitler iggen, dat hij, ITitler, de taak en de mg heeft om de Germaansche vol- n uit den nood en de bedreiging van n te leiden naar een lichtende toe- st. En wijders, dat hij, Mussert, de rikbare overtuiging heeft, dat Adolf als Germaansch leider, nimmer zal eischen,-dat in strijd zou zijn de eer, de waardigheid of de belan- an het Nederlandsche volk, en dat Mussert, daaruit de conclusie trekt: 'èrbondenheid op leven en dood. Als 1 van om dan de verouderde inologie nog eens te gebruiken lert's huitenlandsch-politiek pro- noemde hij dan ook: „De actieve, Jewu6te deelneming aan de samen- ing van alle Germaansche volke tot veiligstelling van Europa, gedra- door de zekerheid, dat dit gemeen- ppelijk belang voorgaat vóór het ig van ieder der volkeren afzonder- Deze verklaring, dit programpunt »n zóó wijde strekking, dat het ge en tijd zal duren alvorens de Ne- mders al dan niet in do N.S.B. ganiseerd die strekking zullen ;ien. Mussert's uitspraak behelst meer en niet minder dan dat hij de inaal-socialisti6che gedragsregel ïeenschapsbelang gaat voor eigen- ig" toepasselijk heeft verklaard op Germaansche volkeren. Het ge- n s c h a p p e 1 ij k belang gaat r het belang van ieder volkeren afzonderlijk, Mussert. Anders gezegd: het t-Germaansche belang is een belaag hooger orde dan het Nederlandsche ig. al impliceert dit natuurlijk niet, ir uiteindelijk een tegenstelling tus- ti beide belangen bestaat. USSERT heeft in zijn vorenbedoel de rede gesproken als programma- Hoe hij als politicus zijn program t te verwezenlijken, moet nu gaan n. „Der Programmatiker einer Be ing hat das Ziel derselben festzu- der Politiker seine Erfüllung istreben.....". Die Grösze des einen in der absoluien Richtigkeit seiner die des anderen in der richtigen lellung zu den gegebenen Tatsachen einer nützlichen Verwendung der ft, wobei ihm als Leitstern das Ziel Prograinmatikers zu dienen hat" Ier: Mein Kampf). De gegeven fei- n Nederland zijn zoo, dat de thans staatspartij verklaarde N.S.B. een kleine honderdduizend leden telt en dat de niet in de N.S.B. georganiseerde Ne derlanders in overgroote meerderheid afwijzend dan wel onverschillig jegens Mussert's beweging staan. De N.S.B. staat derhalve nu zij de eenige over gebleven politieke partij is meer dan ooit voor de taak om het Nederlandsche .volk voor haar program te winnen. Slechts als zij hierin slaagt, wordt haar streven bekroond. Concurrentie van welke zijde ook behoeft de N.S.B. thans niet meer te duchten. De weg naar het succes is door haar en voor haar geëf fend. Zal zij nu de „richtigo Einstel- lung zu den gegebenen Tatsachen" we ten te vinden? Het antwoord, dat de N.S.B. in haar daden eii practische poli tiek op deze vraag zal geven, zal me de van grooten invloed zijn op de toe komstige positie en op de mate van toekomstig welzijn van het Nederland sche volk. STOCKHOLM, 17 Dec. ('D.N.B.). Naar <le Britsche berichtendienst uit Washington, meldt, heeft presi- dent Roosevelt een commissie be noemd, die een onderzoek moet in stellen naar de gebeurteni6een gedu rende den Japanschen aanval op Hawaii. Voorzitter is Owen Roberts, lid van het hooggerechtshof. Verder hebben in de commissie zitting géneraal-majoor Frank Mc Coy, brigade-genëraal Mc Harney van het luchtvaartcorps, schout bij-na,cht Slandley, oud-chef der vloot- operaties, en schout-bij-nacht Reeves, oudcommandant der Amerikaansche vloot. De commissie vertrekt zoo spoe dig mogelijk naar Hawaii. BERLIJN. 16 Dec. (D.N.B). De in Sebastopol ingesloten bolsjewisten bob ben Maandag herhaalde uitvalspogin- gen ondernomen. Op verscheidene plaat sen van het omsingelingsfront ontwik kelden zich hevige gevechten, in het verloop waarvan de vijand opnieuw zware verliezen leed. De bolsjewistische aanvaren op de Duitsche stellingen werden door het vuur van de vijande lijke kustbatterijen ondersteund. Duit sche artillerie, die behalve de infanterie, aan de afweer der vijandelijke aanval len heeft deelgenomen, nam de bolsje wistische kustartillerie onder vuur on bracht verscheidene batterijen tot zwij gen. Bij een aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen op militaire doelen in de in gesloten vesting Sebastopol hebben de bolsjewisten gisteren zware verliezen geleden. Op een vliegveld werden groo- te verwoestingen aangericht. Den 15en December heeft de Duitsche luchtmacht in den centralen sector van het Oostelijk front den bolsjewistischen troepen bijzonder «zware verliezen toe gebracht. Sterke formaties van gevechts vliegtuigen en stuka's hebben in opeen volgende aanvallen vijandelijk infante rie- en cavalerie af deelingen aangepakt en verscheidene daarvan opgerold. Zware verwoestingen werden aange richt in sterk bezette plaatsen en een groot aantal voertuigen en verscheide ne pantserwagens vernield. Ook aan het Noordelijk front was den 15en December de actie der Duitsche luchtmacht, ondanks het ongunstige weer, levendig. Bij aanvallen op den Moermansk-spoorweg werden twee bols- peu istische transporttreinen bescha digd en de sporen verschillende malen onderbroken. Op een station werden bommen geworpen. Een vijandelijke batterij luchtafweergeschut werd door treffers buiten gevecht gesteld, terwijl nok op barakkenkampen en schuilplaat sen goed gerichte treffers werden ge plaatst. HEVIGE AARDBEVING OP FORMOSA TAISOKOE, 17 Dec. (Domei). In het Zuidelijke deel van het eiland For mosa is hedenochtend om 4 uur 20 een hevige aardbeving gevoeld. Volgens de gegevens van het weer kundige bureau bevindt het centrum van de aardbeving zich nabij Tainan. In een communique van de prefectuur van politie van Formosa wordt gezegd, dat er tot dusver 180 dooden, 77 ernstig gewonden en 87 licht gewonden zijn. Bovendien zijn 612 huizen volkomen en 918 huizen ten deele ingestort. VEILING TE PARIJS Bij veiling in Parijs brachten eenige kleine schilderstukken van Seurat 717.000 francs op. Een Matisse wérd ver kocht voor 210.000, een Modigliani voor 2.000 000 en een Degas voor 163.000 francs. STOCKHOLM, 17 Dec. (V.P.B.). - De toestand van Singapore begint in Londen eenige ongerustheid te wekken. De verliezen, welke de En- gelsche vloot in het Verre Oosten heeft, geleden, zullen in den ..eer sten tijd wel niet zoo spoedig wor den hersteld. Men zou kunnen overwegen, versterkingen van el ders naar het verre Oosten te zenden, doch dan zou men daar door het front op andere plaatsen verzwakken. De verdediging van Singapore blijft een van de hoofdthema's van dezen nieuwen oorlog. Men kan niet verhelen, dat deze eerste tegenslag terzee de pogingen van de Britten, om den mili tairen toestand op het schiereiland van Mal'akka te verbeteren, heeft doen mis lukken. Op verschillende plaatsen aan de kust van Malakka hebben de Japan ners nieuwe troepen ontscheept, zonder dat. dit van-Engelsche zijde kon worden verhinderd. *"-De strijd tusschen de Japanners en de Britsche troepen hoofdzakelijk be staande uit gekleurde soldaten zijn hardnekkig en verbitterd. Op enkele plaatsen hebben de Engelsche troepen zich moeten terugtrekken voor den sterken Japanschen druk. Alle militaire medewerkers van de Londensche bladen zijn het er over eens, dat er pas weer sprake kan zijn vanoperaties met de vloot van het Singapore-eskader, als deze zich heeft kunnen vereenigen met de Amerikaan sche vloot in het verre Oosten. Is dit echter mogelijk? Zelfs in Lon den begint men er aan te twijfelen, of de Amerikaansche vloot zich zoo spoe dig zal kunnen herstellen van de slagen» die haar in Pearl Harhor hebben ge troffen. Het is hoogst waarschijnlijk, schrijft de maritieme medewerker der Daily Telegraph dat de Amerikaansche vloot in het Verre Oosten na de zware verliezen welke zij in Pearl Harbor heeft opgeloopen „in afzienbaren tijd" Singapore zou kunnen bereiken. Singapore zal dus vooreerst op eigen krachten moeten vertrouwen, in af wachting van het oogenblik, waarop de V.S. weder krachtdadige hulp zullen kunnen verleenen. Ook de militaire overzichtschrijver van Reuter verklaart, dat de berichten uit Óost-Azië niet bemoedigend zijn. De Japanners hebben op energieke wij ze gebruik gemaakt van de .situatie, vooral op Malakka. De gebeurtenissen waren des te teleurstellender, daar de Engelsche zoowel als de Australische woordvoerder te Singapore den indruk had doen ontstaan, dat men op alles voorbereid was. De ramp der beide slagschepen, aldus vervolgt de overzichtschrijver, heeft zonder twijfel de strategiscte plannen der Engelsclien overhoop geworpen. In de wateren voor Malakka bezitten zij geen meerderheid ter zee, zoodat, de Japanners „bijna ongehinderd" hun aanval op ^loord-Malakka konden be ginnen en zich van het vliegveld Kota Baroe konden meester maken. Thans kunnen de Japanners veel sterkere troepenafdeelingen naar Ma lakka zenden dan men verwacht, had. Ondanks hun dapperen tegenstand moesten de Britsche troepen terugtrek ken. Het grootste gevaar is, dat de Ja panners achter hun rug nieuwe strijd krachten aan land brengen. TOKIO, 17 Dec. (Domei.) De vloot- afdeeling van het keizerlijke hoofd kwartier maakt het volgende bekend: Tijdens de operaties tegen Hong kong heeft de Japansche vloot in sa menwerking met de strijdkrachten te land en in de lucht een kanon neerboot, en zes torpedobooten tot zinken gebracht en voorts een tor pedojager, twee kanonneerbooten en een ander vaartuig zwaar bescha digd. Ook hebben Japansche mari nevaartuigen met hun granaten het fort Mount Davis en andere vesting werken zwaar beschadigd. De Japan sche vloot zet haar aanvallen in de lucht en ter zee. tegen' óe Britsche kroonkolonie voort. De vlootafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier maakt het volgende be kend: Japansche marinevaartuigen hebben op 16 Dec. aanvallen ondernemen op Johnston Island en 11 Dec. op Baker Is land, in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Op beide eilanden wer den de meeste vijandelijke defensieve stellingen verwoest. Amerikaansche opinie Zelfs in de Ver. Staten schijnt men niet-geheel en al overtuigd te zijn van de mogelijkheid, om Singapore te ver dedigen. In een Amerikaansch tijd schrift verscheen een artikel, waarin Singapore werd genoemd „een stad voor de rijken, een moderne stad van selfmade millionnairs". Verder zpgt. het blad in dit artikel: Als Japan eenmaal begint, slaat hei met overweldigende kracht toe. De Britten zullen er een zware partij aan hebben. „Slechts zoo lang Engeland in staat is, Singapore te houden, zal de Indische Oceaan een Engelschb binnenzee blij ven. Slechts zóó lang zullen Groot-Brit- tannië en Amerika er op kunnen reke nen. te zamen met hun geallieerden het wercldmonopolie voor rubber en tin t,e behouden en den uitvoer daarvan naar Japan te kunnen afsnijden. Wanneer evenwel de vesting valt, clan vallen daarmede ook de Philippijnen. Neder- landsch Indië, Australië. Indië, China en Afrika. In elk geval zou een strijd in de straten van Singapore ge lijk staan met liet luiden van de doods klok voor het Britsche empire", besluit •het blad. Thailand Ook het militaire bondgenootschap tusschen Thailand en Japan legt groot gewicht in de schaal In strategisch op zicht. beschikt Japan nu over. een uit valsbasis naar Malakka. In wijder pers pectief moet ook een aanval op den Birmaweg tot de mogelijkheden gere kend worden. Japansche troepen heb ben de •Birmeesche grens reeds over schreden. Thailand's medewerking bij de ves tiging van een nieuwe orde in Oost- Azië moet. ook psychologische gevolgen hebben. Het feit, dat het eenige vrije land voor Japan kiest, zal door vele Aziatische volken niet onopgemerkt blijven. Verder bezit, Japan nu de rijstschuur van Oost-Azië. Het dunbevolkte Thai land exporteert rijst, die Japan overbe- volkt en kampend met rijstgebrek gaar ne zal afnemen. Tevens beteekent dit, dat Ned, Indië en in het bijzonder Java op eigen voorraden en productie is aangewezen. Japan zal ook grond stoffen als tin en rubber voor de oor logsindustrie kunnen gebruiken. BERLIJN, 17 Dcc. (D.N.B.De ver klaringen, door den Japanschen minis ter-president, Tojo, in het parlement af gelegd, worden door de Berlijnsche pers het eenige mogelijke en juiste antwoord aan de veroorzakers van het conflict in het Verre Oosten genoemd. De bladen leggen den nadruk op zijn verwijzing naar de bedreiging van Ja pans bestaan door de aanmatigende eischen van Roosevelt en vermelden met voldoening zijn verklaring, dat, hel vijandelijke omsingelingsfront doorbro ken is. De Voelk.ischer Beo ba cht er schrijft: „Als er nog bewijs moest wor den gebracht voor cle beslissing, wie den oorlog in het Verre Oosten veroorzaakt heeft, is dat met historische duidelijk heid gedaan door cle rede van Tojo." Die Di e u t s c h e Allgemoine Zei tun g constateert, dat de bijeen komst van het Japansche parlement twee hoofdpunten duidelijk heeft be licht: De schuld van Roosevelt ejj de onschatbare be teekenis van den oorlog in het Verre Oosten in verband met den Europeeschen oorlog. BERLIJN, 17 Dec. (D.N.B.). Van militaire zijtde verneemt, het D.N.B., dat Duitsche gevechtsvlieg tuigen in den afgeloopen nacht met goecl gevolg aanvallen hebben ge daan op militaire doelen te Ply mouth eji Dover. Volgens de tot. dusverre binnengeko men rapporten zijn rechtstreeksche treffers geplaatst op docks en ravitail- lecringsbedrijvcn. Vooral té Plymouth brakpn verscheidene uitgestrekte bran den qit. Britsche vliegtuigen hebben bommen laten vallen op eenige plaatsen in het kustgebied van Noord-West-Duitsch- land. Er ontstond slechts lichte schade aan huizen: Volgens de tot dusverre ont vangen berichten is een der Britsche bommenwerpers neergeschoten. De Rijkscommissaris geeft geschenken aan Duitsche gewonde en zieke soldaten in de ziekenhuizen. Duitsche vrouwen als helpsters van het Sonderreferat Truppenbetreuung bij het Rijkscommissariaat, tijdens het inpakken van de ge schenken Polygoon-Meijer DE Stille Zuidzee beslaat een opper vlakte, die bijna, tien, maal zoo groot is als die van den Atlantischen Oceaan, namelijk bijna 162 millioen vierkante ki" lometer. Van het einde der vorige eeuw af hebben de Amerikanen er ijverig naar gestreefd, dit reusachtige gebied te over dekken met een net van steunpunten, dat zij hoe langer hoe meer uitbreidden en dat aan 'hun in den Stillen Oceaan opereerende vloot veilige bases bood. Met behulp van deze posities drong Amerika steeds verder in de aan grond stoffen zoo rijke gebieden van Oost-Azië. Thans strekken de verbindingslijnen tusschen de Amerikaansche steunpun ten in de Stille Zuidzee van het centrum der Hawai-eilanden zich uit naar China, naar N e d e r 1 a n d s cih Indië naar den Zuidzee-archipel, naar Japan, naar Australië en naar Nieuw-Zeeland. Het begon met de verovering van de Philippijnen. Deze eilanden waren in 1570 door de Spanjaarden veroverd. De groep bestaat uit 3.000 grootere en klei nere eilanden en is in haar geheel onge veer zoo groot als Groot-Brit tannië en Ierland. Zij vormen een koloniaal gebied' dat met zijn rijkdom aan kostbare grond stoffen, als suiker, rijst, coprah Manila- hennep en tabak, van buitengewoon groote beteekenis is. In 1934 wachtte den Philippines een aangename verrassing: De Vereenigde Staten verklaarden zich bereid, hun de, vrijheid terug te geven. Men kon zijn ooren niet gelooven maar toch was het zoo. al geschiedde dit niet uit zuiver al truïsme. De oorzaak van deze onver wachte geste lag in het feit,, dat de eilan dengroep buitengewoon groote sommen verslond. De suiker van de Philippijnen deed de rietsuiker van de Zuidelijke sta ten in Amerika, groote concurrentie aan, dié men zou kunnen uitschakelen, wan neer men de Philippijnen van de V.. S. afscheidde. De concurrentie van de inboorlingen op de arbeidsmarkt deed zich sterk ge voelen. Hieraan zou men paal en perk kunnen stellen, als de Philippinos aan de immigratie wetten waren onderwor pen. evenals de Japanners, die men als „onwelkome vreemdelingen" beschouvv- de. De Philippinos zouden dus de vrijheid terugkrijgen maar eerst in 1944. Tot zoo lang zou de Philippijnsche regeering een hoogen commissaris naast zich krij gen. En de Amerikanen maakten een \oorbehoud ten aanzien van het steun punt voor de vloot. Twee jaar later, in 1936, werden de Hawai-eilanden ingeschakeld in de eilandenbrug tusschen Noorcl-Amerika en het Westen. Met enorme moeite en kosten heeft de regeering te Washington het. grootste van deze paradijsachtige eilanden, Oahoe, waarop het bekende Honoloeloe ligt, (hervormd in een steunpunt voor de vloot van den allereersten rang. De versterking van Pearl Harbor heeft de zelfs voor de V.S. niet onaanzienlijke som van 5 millioen dollar verslonden. Thans is Pearl Harbor echter dan ook herschapen in een haven, waarin de heele Amerikaansche vloot kan worden geborgen. M^t haar geweldige versterkin gen vormt zij als het ware een van het Amerikaansche vasteland naar Japan uitgestoken vuist. Halverwege tusschen Hawai en de Marinanen bevindt zich het kleine ko raaleiland Wake, dat. in de laatste da gen herhaaldelijk in de legerherichten is genoemd. Dit werd ingericht tot een £>nontbeer- BELGRADO, 17 Dec. (D.N.B.) Om trent de zuiveringsacties in het binnen land van Servië wordt nog uit verschil* lende plaatsen in do provincie melding gemaakt van kleine hotsingen en arres taties van communisten. In het dorp Donji Doebacs in West-Serviö heeft het stedelijk'gerechtshof zestig communisten onder wie zös vrouwen, veroordeeld tot den dood door den kogel. Het vonnis is reeds voltrokken. In het gebied van Tsjatsja.k zijn twee vooraanstaande com munisten, een advocaat en een leerares terecht gesteld. In totaal zijn in Tsjat- sjak en omgeving 150 personen gearres teerd die voor dén krijgsraad zullen moe ten verschijnen. BUENOS AIRES, 17 Dec. (D.N.B.). De ministerraad heeft Dinsdag middag den staat van beleg in Ar gentinië afgekondigd. Deze maatre gel, die steunt op de grondwet,, heeft tot gevolg, dat de grondrechten tij delijk worden opgeheven. °Buiten werking worden gesteld de Habeas-corpusact, tegen arrestatie, de onschendbaarheid der woning, het brief-» geheim, de persvrijheid en het recht* van vrije, vestiging in het land. De pre- eident kan arrestaties doen verrichten en personen naar een ander landsgebied zenden, doch hij kan geen straffen op-» leggen. Na de bijeenkomst van den minister raad verklaarde vice-president Castillo tegenover de pers, dat de staat van be leg voor onbepaalden tijd is afgekon digd als voorzorgsmaatregel, om de re geering de noodige machtsmiddelen te verschaffen voor de nakoming barer in ternationale verplichtingen. Het kabi net heeft zijn besluit eenstemmig geno-» men. Castillo verklaa.rde voorts, dat de kranten en persbureaux nauwkeurige richtsnoeren voor hun artikelen en be richten zouden ontvangen. In ieder ge val - moet de tendentieuze propaganda worden onderdrukt: ter voorkoming van verstoring van orde en rust. De minister van binnenlandsche za ken deelde nog mede, dat ook de om roepbedrijven, die eeji berichtendienst hebben, aanwijzingen zullen krijgen. Ten aanzien van het recht van Verga dering zal door het ministerie van bin nenlandsche zaken van geval tot geval beslist worden. Het decreet, waarin de staat van be leg is afgekondigd, is onverwijld ter kennis gebracht van de gouverneurs der provinciën, van de commandanten der divisies en de marinebasis. In het Dinsdagavond gepubliceerde decreet over het. afroepen van den staat van beleg in Argentinië wordt eerst ge wezen op den ernst van den inter nationalen toestand, welke aan de regee ring de verplichting oplegt, de noodige maatregelen te nemen ter versterking van do moreele eenheid des volks, ten einde de bonding welke in verband met dezen oorlog is aangenomen onver anderd en doeltreffend te kunnen hand haven. Daartoe is het noodzakelijk elke actie tegen te gaan, die streeft naar een opzweeping van de hartstochten welke door den oorlog zijn wakker ge roepen. Aan den anderen kant ver- eischen de door Argentinië op de Pan- Amerikaansche conferentie aangegane internationale verplichtinge een reeks van maatregelen ter bescherming van de neutraliteit en van de verdediging van liet continent. Deze maatregelen zouden in het, bestek van de voor nor male tijden geldende grondwettelijke waarborgen niet met de noodige ge strengheid kunnen worden uitgevoerd. Dientengevolge, zoo besluit het decreet, bepaalt de vice-president, in overeen stemming met den ministerraad, dat" voor het geheele staalsgebied de staat van beleg zal worden afgekondigd. Het eerste gevolg van de afkondiging van den staat .van beleg is het verbod van een vergadering der vrouwen- afdeeling van de Action Argentina. Onder meer zou daarop de marxistische afgevaardigde Solari, plaatsvervangend voorzitter van de commissie-Taborda, spreken. lijk kabel- en kolenstation op" de route naar de Philippijnen. Voorts werd er ook een vliegtuigbasis gevestigd. Ten slotte moet ook nog worden ver meld het eiland Goeam, dat 544 vierkan te kilometer groot is. Dit. maakt, deel uit van de Marian en die onder Japansdh mandaat staan, terwijl de eveneens Ja pansche Palau- en Karolinen-eilanden in de onmiddellijke nabijheid liggen, zoo dat te voorzien was, dat het spoedig in handen van cle Japanners zou vallen, (V.P.B Vandaag verduisteren om 17.29 uur Vandaag, Woensdag, gaat de zon op om 9.43 uur en onder om 17 29 uur. Maan op 8-00 uur en onder om 17.14 uur- Donderdag: zon op 9 44 uur en onder om 17.29 uurMaan op 9.12 uur en onder om 18.10 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1