)e taak van N.S.B. Nieuwe Japansche troepen op Malakka Kamers v. Koophandel m.i.v. 1 April 1942 ontbonden De oorlogsmaatregelen der V.S. DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a c Mussert's program Met Duitschland voor een vrij Nederland Japan houdt rekening met langen oorlog Portugeesch schip getorpedeerd }0e JAARGANG No. 147 L.UNÜLRJAG IS D2CSMEER 1941 AMEMSFOORTSCH DAGBIAD 'ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT' PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentien voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ISTEREN wijdden wij 1 eene beschouwing aan dat leel van het Zondag door Mussert uit stippelde program, dat betrekking ïad op de positie van het Nederland ;che volk als deel van de Germaansche ineenschap in Europa. Wij wezen er n dat verband reeds op, dat dc eigen- ijke binnenlandsch-politicke program inten in Mussert's groote rede nauwe ijks nieuw belicht werden. Toch is het, ;elet op het tijdstip en de omstandig- leden van openbaarmaking, zaak om tussert's binnenlandsch-politiek pro jam te dezer plaatse te releveeren. Het is de taak der N.S.B. aldus baar Leider nu alle wegen naar de verzeesche landen zijn versperd om r voor te zorgen, dat ons volk niet egkwijnt of voort vegeteert in een te lauwe levensruimte. Elders in Europa noet dus voor een deel van ons volk rbeid en brood worden gezocht en ge- onden. Mussert en anderen hebben eeds in de voorbije maanden gewezen ip de noodzakelijkheid voor het Neder andsche volk om deel te nemen aan de olonisatie en exploitatie van Oost- !uropa. In zijn Zondag geformuleerd irogram nam Mussert dan ook zeer te- echt dit punt op. De Duitsche staats- >iding ziet niets liever dan een krach- ige deèlname van Nederlanders aan le kolonisatie en exploitatie van Oost- uropa. Den Oost-Europeeschen bodem :an men germaniseeren en het beeld an het twee honderd millioen Germa ien omvattende Europeesche Rijk is erst recht ontstaan na het begin van len veldtocht tegen het communisme. Voorts wees Mussert op den gebieden len eisch, te zorgen voor de lichamelij- e en geestelijke verheffing van ons ■olk en het welzijn van ons volk te be- 'orderen door instellingen als den ar* ieidsdienst (die niet is een voorbe- eiding tot militaire organisaties), een rbeidsfront, een dienst voor de volks- :ezondheid. Deze diensten zijn op het wgenblik nog in het eerste stadium van ïun bestaan, doch in de komende tijden al de N. S. B. zeker haar uiterste best doen om hen tot volle ontplooiing, tot leil van het volk, te brengen. Ten slotte noemde Mussert als taak der N. S. B. „het organisceren van de evenskringen van ons volk, waardoor enkeling tot zijn recht kan komen n een dam wordt opgeworpen tegen elijkschakeling en staatsabsolutisme". oo duidelijk als de beide vorengenoem e punten waren, zoozeer behoeft dit unt een nadere verklaring van N.S.B.- ijde. Wat is precies te verstaan onder evenskringen'? In welken vorm zou- en .staatsabsolutisme' en .gelijkscha- eling' twee dingen, die ten eenen- male onvereenigbaar zijn met de natio- aal-socialistische ideologie hier te ande hun intrede kunnen doen? Wij ertrouwen dan ook, dat dit punt van ussert's program eerlang nader toege licht zal worden door de theoretici der S. B. De Nationaal-Socialistische Beweging de Rijkscommissaris, Rijksminis ter Seyss-Inquart heeft het Zondag na drukkelijk verklaard de organisatie, die voortaan uitsluitend en alleen wordt angemerkt als de belichaming van de politieke wilsvorming in Nederland. ..Dit legt ons vele verplichlingen op", zeide Mussert met nadruk. Zoo is het. Mussert heeft getoond, dat hij voor het aanvaarden van verplichtingen noch van verantwoordelijkheid terugschrikt. Het door hem ontwikkelde program voor de komende tien jaren zijner Beweging eretuiert van veel vertrouwen zoowel als van werkelijkheidszin. Voor de tenuitvoerlegging van dit program noodig „een volk", zeide Mussert. Hit volk te winnen is thans de primaire taak van de N.S.B. geworden. Want en dit tot besluit den 26sten Juli 1910 'ernamen wij uit den mond van den Rijkscommissaris de volgende uit braak: „Een binnenlandsch-politieke beweging en wilsvorming kan haar sanctie nooit van mij als vertegenwoor diger der bezettende macht verwachten, doch moet deze uitsluitend daardoor verkrijgen, dat zij het Nederlandsche volk van de juistheid van haar richting overtuigt". Mi A J Op de Philippijnen biedt nog slechts een zwakke luchtmacht tegenstand TOKIO, IS Dec. (Domei). Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat de troepen die te Appari op Noord-Luzen geland zijn, een vliegveld hebben bezet en naar het Zuiden oprukken, terwijl een andere Japansche afdeeling op krachtig verzet is ge- stooten in het gebied van Vigan. De Japansche troepen in Zuid-Luzon rukken in Noordelijke richting "op, na het gebied len Noordwesten van Lagaspit te hebben bezet. De aanvallen van het leger op Hongkong duren voort met steun van de vloot. Op Malakka hebben de Japanners op li December het vliegveld Victoria Point in Birma bezet, alsmede het gebied langs de landengte Kra. Te Singapore en Kota Baroe zijn nieuwe Jhpansche troepen aan land gegaan, die oprukken, na Britsche gemechaniseerde strijdkrachten vernietigd te hebben. Op de Philippijnen biedt nog slechts een zwakke vijandelijke luchtmacht tegen stand, nu de voorldurende Japansche aanvallen groole verwoestingen op de vlieg velden hebben aangericht. In Birma'en cfp Malakka bombar4eercn de Japanners de vijandelijke vliegvelden in weerwil van het slechte weer. TOKIO, IS December (D.N.B.). Het parool van het Japansche volk in den vi- talen strijd tegen Engeland en de V.S. moet zijn. zoo zeide de spreker van het Japansche lagerhuis, Tatsoengsoeka Yamazaki: „laat ons na de overwinning den helm steviger vastgespen". Men zegt niet te veel, als men beweert, dat de voorwaarden voor de volledige vernietiging van Engeland en de V.S. en voor de verwezenlijking van de Japan voor oogen staande idealen aanwezig zijn. Tegelijkertijd moet men zich echter helder voor oogen stellen, dat de V.S. cn Engeland over groote rijkdommen en voorraden beschikken en met alle mid delen zullen trachten de oude orde te verdedigen en te handhaven. Er moet re kening worden gehouden met. een lang- durigen oorlog die ongetwijfeld voor hot Tapansche volk vele ontberingen en of fers met zich zal brengen. Derhalve mag het Japansche volk zich ook niet overgeven aan uitbundige overwinningsfeesten, doch moet het niet hardheid en zonder illusies de toekomst tegemoet zien. Het volk toont zijn regeering het volste vertrouwen in oorlogvoering en politiek en verleent zijn leiding allen steun. Slechts door volledige aaneengesloten heid van weermacht, binnenlandsch front en rcgcering kan de overwinning worden bevochten. De oorlog van groot Oost-Azië," zoo zeide de spreker tenslotte, ,is een hei lige oorlog tot bevrijding van de millioe- nen-Aziaten van de overheersching door Engeland en de V.S.. de vijanden van de geheele menschheid. Vordering van schepen De minister van vervoer, Ken Terayi- ma, heeft in een radiorede over den oor log in Groot-Oost-Azië en het vervoer ter zee verklaard, dat de overwinning afge rond zal worden door de beheersching van de Stille Zuidzee door de Japansche koopvaardijvloot Volgens-hem was dit de rede, waarom de regeering dc requisitie voorbereidt niet alleen van alle Japansche schepen, uitgezonderd de heel kleine en de spe ciale vaartuigen maar ook van beman ningen voor de gerequireerde schepen. Dank zij de heerschappij ter zee en in de lucht heeft Japan slechts weinig koop vaarders verloren als gevolg van de vijandelijkheden. De totale scheepsruimte is toegenomen sedert'het begin van het Chineesche con flict, maar de regeering bouwt nog meer schepen en exploiteert de bestaande tot het uiterste ten einde de bevolking ruim schoots van dagelijksche levensbehoef ten te voorzien. De uitdrukking het „Verre Oosten" is in Japan nooit erg populair geweest, om dat er als het ware in besloten lag. dat men de gebieden, die zpo werden aange duid. niet bijzonder hoog aansloeg en ze min of meer als het einde der wereld be schouwde. De laatste jaren heeft de Japansche huitenlandsche politiek in een streven naar een „sfeer van algemeene wel- vhart" er toe geleid dat de uitdrukking „in het Verre Oosten" werd verbannen om vervangen te worden door verschil lende formules, waarvan „Het Groot- Azië" wel het meest bekend is geworden. In het drienrogendhedenpact van 27 Sept. 1910 is voor het eerst in een docu ment van internationale beteekenis sprake van „De Groot Aziatische ruimte". Thans heeft Duitschland het begrip het „Verre Oosten" eveneens verworpen. Ja pan met de daarbij behoorende eilanden groepen, alsmede „Zuid-Oost-Azië" met inbegrip van „Ned. Oost-Indie" en de Philippijnen zullen in Duitschland voortaan worden aangeduid als „Oost- Azic". Spaansche territoriale wateren geschonden BILBAO, 18 Dec. (D.N.B.) Op on geveer twee mijlen afstand van de bad plaats El Sardinera te Santander is het kleine Fransche vrachtschip G. Trevino door een Britsch vliegtuig aangevallen Het Britsche toestel deed verschillen de aanvallen van zeer geringe hoogte en achtervolgde het schip tot zeer dicht bij de Spaansche kust. Ondanks de gun stige positie waarin zich het vliegtuig bevond heeft geen van de uitgeworpen bommen het ongewapende schip getrof fen. Van het strand uit konden de aanval en de in het water vallende bommen duidelijk worden waargenomen. De Britsche schending van het Spaansche territoriale gebied heeft groote opwin ding onder dc Spaansche bevolking ver oorzaakt. Het 10-jarig bestaan der N.S.B. BERLIJN, IS December. (A.N.P.) De verklaringen van den rijkscommis saris. rijksminister Seyss Inquart naar aanleiding van den tienden verjaardag van de oprichting der Nationaal Socia listische Beweging in Nederland en de uiteenzettingen van den leider dezer beweging. Mussert trekken in Duitsche politieke kringen sterk de aandacht. De betooging wordt beschouwd als een be ginnende opheldering van zekerg ideo logische problemen ter opheffing van misverstanden en ter afwijzing van ze kere. door de vijandelijke propaganda verspreide, tendenties. In dezen zin is deze betooging, naar men hier ver klaart. voor de- toëkoms'tige vorming der betrekkingen tusschen beide volken van bijzondere beteekenis. De Groot Moefti van Jeruzalem, Syid Amin al Husseini, werd ter gelegenheid van zijn bezoek aan Berlijn door den Führer ontvangen. Adolf Hitler in gesprek met zijn gast Hoffmann-Stapi BERLIJN. IS Dec. (V.P.B.). Vol gens berichten, welke de Engelsche bla den van hun correspondenten uit Washington ontvangen, venvacht men dat de wetten, waardoor de aan Roo sevelt voor den duur van den oorlog toe te kennen volmachten worden geregeld, nog in den loop van deze week door het Congres, goedgekeurd zullen worden. Reeds nu staat vast, dat aan Roo sevelt volmachten zullen worden gegeven, welke beduidend verder gaan dan de volmachten van Wil son, toen Amerika besloot deel te nemen aan den wereldoorlog. Roosevelt krijgt zonder eenige beper king de beschikking over het geheele verkeers- en bedrijfswezen in de Ver. §Jaten. Voorts ziet het er naar uit, dat de debatten over de invoering van den algemeenen dienstplicht reeds deze week in de Senaat cn in het Huis van Afgevaardigden zullen beginnen. liet toestaan van rond 10 milliard dollar, crediet voor de oorlogsvoering, maakt de oplegging van nieuwe oorlogs belastingen noodzakelijk. Ook zal er een bijzondere verzekering in het leven worden geroepen voor oorlogsschade aan particulier eigendom. Deze verzekering zal worden opge richt met een kapitaal van voórloopig 120 millioen dollar. De wetgevende arbeid van het Con gres staat onder hoogen druk, daar het er op aan komt, voorwaarden te schep pen voor een overschakeling van liet Amerikaansche bedrijfsleven op de oor logseconomie. De vlootcommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft Maandag het regeèringsvoorstel voor den. bouw van een t\\ ee-Oceancnvloot goedgekeurd. Roosevelt overhandigde het Congres liet derde rapport over de leveranties in het kader der leen- cn pachtwet. Hieruit blijkt, dat t.m. 30 November voor de Ver. Staten voor 1 milliard, 200 millioen dollar bewapeningsmateriaal naar 33 verschillende landen.is gezon den. De Amerikaansche hulpverleening is in de laatste drie maanden belangrijk grooter geworden. Voor 30 November was het tot dit doel toegestane crcdiet van 7 milliard dollar reeds verdeeld. In tusschen zijn er nog 2 milliard dollar bijgpkomén. Vólgens het rapport kan er op wor den gerekend, dat de Amerikaansche hulpverleening in het kader der leen- cn pachtwet een beduidend grooteren omvang zal krijgen dan men kon voor zien, toon deze wet we?d aangenomen. De'verwezel ij king van het programma is voor een groot deel afhankelijk van de kwestie, hoe hoog de capiciteiten van den Amerikaanschen scheepsbouw opge voerd kunnen worden. Momenteel wor den er in de Ver. Staten gemiddeld twee schepen per week te water gelaten. Te gen den zomer van 1942 zou dit cijfer belangrijk hoorger kunnen zijn. De dienstplicht Naar d& Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft het Huis van Afgevaardigden het wetsontwerp be treffende de oproeping van alle mannen van 18 tol 64 jaar en den militairen dienstplicht voor de mannen van 21 tot 44 jaar goedgekeurd. Met 173 tegen 113 stemmen verwierp het Huis het amen dement, volgens hetwelk de dienstplich tige leeftijd tot 20 jaar verlaagd zou worden. Volgens uit Washington ontvangen berichten heeft Roosevelt er bij de voor aanstaande industrieelen en de vak- vereenigingsleiders op aangedrongen, dat zij de productie van oorlogsmate riaal vergrooten. Het materiaal, aldus Roosevelt, is niet alleen bpstemd voor eigen gebruik, "maar ook voor leveran ties aan de Sovjet-Unie. Engeland en China. De Vereenigde Staten zien zich op het oogenblik geplaatst voor de zwaarste taak, die de geschiedenis hun ooit heeft opgelegd. AMERIKAANSCHE DRUK OP IERLAND BERLIJN. 18 Dec. (V.P.B.) Volgens berichten, die via Lissabon tot Europa zijn doorgedrongen, tracht een deel der Amerikaansche 'pers druk uit te oefenen op Ierland, teneinde te verkrijgen, dat de regeering van Dublin drie Iersche havens, welke kort voor het uitbreken van den oorlog door Engeland aan Ier land werden afgestaan, nl. Queenstown, Barchavcn in het Zuiden en Lough Swillv, in het Noorden ter beschikking stelt van de geallieerden Den laats'en tijd is het al herhaalde lijk voorgekomen, dat er van Noord Amerikaansche zijde werd geprobeerd, in dezen zin invloed uit te oefenen op de Valera die steeds zeer duidelijk te kennen gaf. «Int hij er niet aan denkt ook maar ziplelings de wetten der Ier sche neutraliteit te overschrijden. Thans schrijft de New York Post: ..liet bezit van deze drie havens weegt op tegen een groote vloot Amerikaansche destroyers in het Noorden van den At lantisrhen Oceaan. De Ver. Staten moe ten daarom trachtten te verkrijgen, dat zij er gebruik van kunnen maken en wel dadelijk". Het boulevardblad P.M. doet een he roep op de talrijke leren in de 4 er. Sta ten om hun invloed te Dublin te doen gelden. De Valera heeft zich te Dublin gehaast radio Dublin officieel te laten verklaren: „Wij kunnen niet afwijken van onze politiek, die in overeenstem ming is met den wil van het 'Iersche volk en zijn regeering. 's-GRAVENHAGE, 18 Dec. Het heden verschenen Verordeningsblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart' inzake de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Aan dit besluit wordt het volgende ontleend omtrent de organisatie der kamers. De Kamers van Koophandel en Fabrie ken maken deel uit van de zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven, bedoeld in besluit no. 206/1940, zooals dit is gewijzigd bij be sluit no. 89/1941 en zijn openbare licha men in den zin van artikel 152 van de grondwet. Er zijn kamers in het geheele grond gebied xVan Nederland. Haar gebied valt in den regel samen met dat van de pro vinciën. De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bepaalt het aantal, de ge bieden en de zetels der kamers, gehoord het toporgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. Dc secretaris-generaal kan voor ge deelten van het gebifed eener kamer plaatselijke kantoren van die kamer in stellen. De kamers vormen afdeelingen voor de industrie, het ambacht, den handel en het verkeer, ter behartiging van de bijzondere belapgen van deze takken van bedrijf binnen haar gebied. Bovendien kunnen zij voor de overige takken van bedrijf, waarin een hoofd groep bestaat, in overleg met deze, af deelingen vormen. Indien binnen het gebied van een kamer gewestelijke of plaatselijke af deelingen van bedrijfsorganisaties be staan, worden deze met de betrokken afdeeling der kamer verbonden. Ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden op vakgebied zijn de in het vorige lid bedoelde gewestelijke* of plaatselijke afdeelingen gebonden aan de aanwijzingen van de bedrijfsor ganisaties, waarvan zij deel uitmaken. De taak der Kamers Q VER de taak der kamers bevat het besluit onder meer het vol gende: De Kamers behartigen zelfstandig de belangen van alle ondernemin gen in haar gebied in het kader van het bedrijfsleven als geheel. In het bijzonder moeten de kamers de overheidsorganen ter zijde staan door het verstrekken van feitelijke mededeelingen en het uitbrengen van adviezen. Zij kunnen deze ook uit eigen beweging verstrekken. Tot de taak der kamers behoort ver der de bevordering van de algemeene be langen van economischen aard in haar gebied, welke niet aan andere lichamen, instellingen of bepaalde autoriteiten ter behandeling zijn of worden voorbehou den, hiertoe behoort in het bijzonder: 1) Het stichten en beheeren van instel lingen ten dienste van het bedrijfsleven in haar gebied, 2) Het voeren van algemeene propa ganda voor en het verstrekken van voor lichting over het bedrijfsleven in haar ge bied; 3) Het verlecncn van subsidies aan in stellingen, welke een algemeen belang van het bedrijfsleven in haar gebied bevorderen; 4) Het vorderen van de rijks-, provin ciale en gemeente-ambtenaren van de voor haar verslagen en verzameling van statisti sche gegevens bcnoodigde opgaven Behalve tot het houden van het han delsregister ingevolge de handelsregis terwet, zijn de kamers verplicht tot uit voering van de haar door de organen van het algemeen bestuur gegeven op drachten en zijn in het bijzonder be voegd certificaten van oorsprong en andere verklaringen ten dienste van het bedrijfsleven af te geven, alsmede 'handteekeningen, welke in het handels register zijn ingeschreven, te legalisee- ren. v Voor zoover dit voor de verrichting van haar in de vorige alinea bedoelde werkzaamheden noodig is, kar» de secre taris generaal de kamers verordenende ïevoegdheid geven. De i'oorzittersbenoeming Voorts bevat het besluit bepalin gen omtrent de benoeming van het bestuur. De secretarisgeneraal be noemt een voorzitter van een kamer voor den tijd van twee jaren, die jaarlijks voorzitters benoemt voor de gevormde afdeelingen. De voor zitter van een kamer wordt geadvi seerd en bijgestaan door een raad van bijstand, waarvan de secretaris generaal het aantal leden bepaalt en vaststelt hoeveel hunner voor elk der takken van bedrijf moeten wor den aangewezen. De voorzitters van de hoofdgroepen en bedrijfsgroepen, wier ondernemingen haar hoofdzetel in het gebied der kamer hebben, moetpn in ipder geval tot leden van den raad van bijstand worden her hoemd. De voorzitter van een kamer benoemt den algemeen secretaris, in overleg met den secretaris-generaal. Voorts zijn in het besluit bepalingen opgenomen betreffende de geldmiddelen van en het toezicht op de kamers. Dit toezicht wordt geoefend door een secre taris generaal, die besluiten strijdig met .een wettelijke bepaling of het algemeen Tielang. kan schorsen of vernietigen. - Tenslotte wordt nog het volgende be paald: Dil besluit treedt met ingang van 1 April 1912 in werking. Tegelijkertijd treedt de wet op de Kamers van Koop handel (Staatsblad 1920. no. 152), bui ten wdrking, evenals alle bepalingen, welke met dit besluit in strijd zijn. Met ingang van 1 April 1942 zijn de bestaande Kamers vaji Koophandel en Fabrieken ontbonden. De rechten vap het bij de ontbonden kamers werkzame personeel, dat door de nieuw ingestelde kamers in een overeenkomstige positie wordt overgeno men, blijven gehandhaafd, voor zoover de secretaris generaal niet bij wijze van uitzondering anders bepaalt. Knox benoemt nieuwen opperbevelhebber STOCKHOLM, 18 Dec. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt is adnpraal Kimmel het bevel over de Amerikaansche vloot op den Grooten Oceaan ontnomen. De Amerikaansche minister van ma rine, Knox, heeft medegedeeld, dat ad miraal Kimmel is ontheven van het op perbevel over de vloot op den Grooten Oceaan en dat schout-bij-nacht Nimitz bevel heeft gekregen, hem te vervangen. Tot aan de aankomst van Nimitz op Hawai zal het hevel worden gevoerd door vice-admiraal P\e. Nimitz was tot dusverre chef van het scheepvaartbureau van het departement van marine. BRAZILIË NEUTRAAL RIO DE JANEIRO. IS Dec. (D.N.B) De Braziliaansche regeering heeft haar volledige neutraliteit afgekondigd in het conflict tusschen Japan eenerzijds en Engeland en de Véreenigde Staten anderzijds. Chili Het te Santiago verschijnende blad Nacion wijdt een hoofdartikel aan de positie van Chili ten aanzien van het conflict op den Grooten Oceaan. Het schrijft, dat Chili met de in oorlog zijn de Amerikaansche landen in „broeder lijke vriendschap" leeft, doch ook met Japan bestaan betrekkingen van weder- zijdsche hoogachting, alsmede een ruil verkeer. De Amerikaansche regeering móet begrip toonen voor de positie van Chili en een strikt neutrale houding toelaten. De hulp. die Chili den Ver eenigde Staten zou kunnen verstrek ken, staat in geen verhouding tot het gevaar, waaraan Chili zich zou bloot stellen, wanneer het zijn neutraliteit zou laten varen. Argentinië Naar' het D.N.B. uit Buenos Aires meldt, is op grond van den staat van beleg die thans in Argentinië is afge kondigd. een massabetooging. die Za- terdag in het Lunapark te Buenos Aires zou worden gehouden ter eere van pre sident Roosevelt, verboden. Bij die ge legenheid zou de Amerikaansche am bassadeur een boodschap van Roosevelt aan het.Argentijnsch- volk voorlezen. Voor deze demonstratie was reeds we kenlang een grootscheepscho propagan da gemaakt. Voorts is een vergadering verboden waarop Fresco, de vroegere gouverneur der provincie Buenos Aires, het woord zou voeren. LISSABON, 18 Dec. D.N.B.) Het Portugeesche s.s. Cassequel, dat 7300 ton meet. en dat op 10 December van Lis sabon naar Afrika was vertrokken ls volgens mededeelingen uit scheepvaart kringen ojl,200 mijl van Lissabon door een duikboot getorpedeerd. Twee sloepen met opvarenden zijn op Madeira aangekomen Het schip was al eens door een Fngelsch oorlogsschip op gebracht en langen tijd in een Engel sche controlehaven vastgehouden, zoo dat men vermoedt, dat bij de torpedee ring sprake is van een Engelsche chi cane tegenover Portugal. Vandaag verduisteren om 17.29 uur Vandaag. Donderdag, gaat de zon op om 9 44 uur en onder om 17-29 uur. Moan op 9.12 uur en opder om 18-10 uur. Vrijdag: zon om 9 45 uur en onder om 17.29 uurmaan op 1015 uur en onder om 19.14 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1