Ned. en Australische strijd krachten op Portugeesch Timor DE BRITSCHE AANVAL OP PORTUGEESCH TIMOR Veranderd wereld-beeld Op bon 57 extra rantsoen boter DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Berlijn is niet verbaasd over bezetting Lctie was ingeleid door propaganda Japansche landing op Hongkong AAN HET SOLLOEM-FRONT De winterstellingen der Duitschers r' Met Duitschland voor een vrij Nederland De bewapening van Oost Indië VLEESCHWAREN BETER EN GOEDKOOPER Nieuwe Nederlandsche filmmaatschappij VRIJDAG 19 DECEMBER 194Ij AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËNvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. STOCKHOLM, 18 Dec. (D.N.B.). De Engelsche berichtendienst beves tigt in een extrobericht van Reuter uit Londen, dat Nedcrlandsche en Australische strijdkrachten Portu- gcesch-Timor zijn binnengedrongen. BERLIJN. 19 Dec. (V.P.B.). De bezetting van Portugeesch Timor door Neder la ndsch-Indiscfte Engelsch en Australische troepen heeft te Berlijn weinig verbazing ge wekt. Reeds toen bekend werd, dat de Britsche regeering te Lissabon het voorstel had gedaan, de bescher ming der Portugeesche belangen in Oost-Azië aan Engeland toe te ver trouwen wat natuurlijk moeilijk iets anders kon beteekenen, dan de bezetting Macan en de Portugeesche helft van Timor door Britsche strijdkrachten gaf men in Berlijn- sche politieke kringen te kennen, dat dit edelmoedig gebaar wel eens een uiting kon zijn van zeer egoïs tische bedoelingen. De Deutsche Diplomatise h- olitische Korrespondenz •hrijft: „Australische troepen hebben p Engelsch bevel een overval gedaan Portugeesch Timor, de bezitting van ■n land. dat sedert eeuwen de bondge- oot van Engeland was. Deze daad sluit aardig aan bij de actie voor Dakar en Vooral in de Iberische landen zal en hierover zijn gedachten kunnen la- n gaan. want tot dusverre had men tar, hehalve van de aanvallen op Da ar en Oran, kennis genomen van de ervallen op Irak, Iran. IJsland, enz., aarbij dus de nationale Iberische 'aardigheid niet op het spel stond., hans moet ook de laatste Ïbero-Ame- aan inzien, dat ook „bondgenoot- hap" of „solidariteit" voor de Angel- ksen geen belemmering zijn, Wanneer t hun doel is, verraderlijk als roovers uit te verwerven. Toen Dinsdag de Engelsche berichten- enst met voorgewende verontwaardi ng den leugen de wereld inzond, dat :pan over zou gaan tot een bezetting m Macao, hoorde men dit te Berlijn >eniijk een inleiding noemen tot cven- ifclc acties van Engelsche zijde. Tevens heeft men er te Berlijn kennis tn genomen, dat volgens een verkla- ng. door den onderstaats-secretaris van litenlandsche zaken, Bonar Law. 'oensdag in het Lagerhuis afgelegd, ngeland er niet aan denkt de Zuid- frikaansche Unie ten koste van Fnge- nds oudste bondgenoot te verrijken ot Portugeesch Mozambique en An- >la. Dergelijke propagandistische phrases ngen van Engelsche zijde, zoo merkt rn in de rijkshoofdstad op, reeds te kwijls onmiddellijk vooraf aan een 'weldadige greep naar andermans be- Thans weet de geheele wereld, welke euwe overgang Engeland met deze "opagandistische „berichten" heeft in rhereid. Terwijl te Tökio het bericht van een ■letting van Macao beslist gedemen- erd wordt en de Japansche regcering Idrukkclijk te kennen geeft, dat zij de ioiIp betrekkingen tusschen Japan en irtugal wil handhaven en er in ver hel daarmee niet aan denkt, gebieds- elen van het bevriende Portugal te be- "en, hebben de- Engelschen zonder 'nice Voorafgaande waarschuwing, de rens van Nederlandse h- en Por- ücesrh Timor overschreden en de Por izcesche helft van dit eiland in bezit mom en. Groofe strategische waarde Het kleine eiland Timor, een der laat- f' resten van de vroegere Portugeesche zittingen in Oost-Azië, heeft altijd le- ndige belangstelling der omringende ogend héden genoten. In economisch opzicht is het eiland et van belang. De schrale bodem levert echts koffip en bevat weinig 'lUtoffon. Hef feit echter, dat een vakke mogendheid de Oostelijke helft ,?it. riep hier een politiek luchtledig te lorschijn. Herhaaldelijk circuleerden in de in mat ionale pers geruchten over ver- r,r>n aan de Ver. Staten of Japan. In 32 verwekten deze een zekere onge- 'stheid in ons land. waar terstond ge mzen werd op het verdrag tot regeling -r grenzen, dat in 10S0 tusschen N e- orland en Portugal gesloten werd. «iit verdrag kenden heide landen kandci' bit verkoop het recht van voor- f,'ir toe. De luchtlijn Enkele maanden geleden deed Portu pc«ch Timor wederom van zich spre ken. Tusschen Japan en Portugal kwam een overeenkomst tot stand inzake een luchtlijn tusschen het Japansche eiland Palao en Dilly, de hoofdstad van Portu geesch Timor. Verschillende proefvluchten werden gehouden en een Japansche delegatie trof op Timor voorbereidingen. In de landen van het a-b-c-d-blok verwekte dezes overeenkomst een zekere ongerust heid. Spoedig sloot Portugal echter ook met Australië een luchtovereenkom6t, terwijl Japan de integriteit van Timor garandeerde. Het uitbreken der vijandelijkheden in don Stillen -Oceaan verhoogde uiteraard de spanning rond het eiland. De aanwe zige troepen werden versterkt en do Portugeesche minister van koloniën deed een beroep op de bewoners om zich voor vrijwillige dienstneming aan te melden. In Lissabon wees men in dit verband op uitlatingen in de Engelsche pers, vol gens welke Timor van strategische be lang is tusschen Australië en Japan. In den zelfden zin sprak enkele dagen ge leden ook de Australische minister van buitenlandschè zaken. TOKIO, 19 Dec. (D.N.B. Het Japansche hoofdkwartier meldt een geslaagde landing op Hongkong. Nader wordt vernomen dat gister avond te 22 uur Japansche strijdkrach ten, energiek gesteund door het Japan sche geschut, te Kauloen, op drie plaat sen in het Noordoosten en het Westen van Hongkong, aan land zijn gegaan. Twee-en-een-half uur later hadden zij de 500 meter hooge Jardines Hill in het binnenland bezet- De tegenstand werd snel gebroken, strategische punten wer den bezet; vijandelijk geschut werd tot zwijgen gebracht en vrijwel de helft van het eiland is thans in de macht der Ja panners. Op sommige plaatsen duurt de tegenstand voort; de Engelschen wor den hevig bestookt door geschut en vliegtuigen. Volgens een bericht, uit Amoy is de gouverneur van Hongkong, Young, met onbekende bestemming gevlucht met het oog op den aanstaanden val van Hongkong. De Engelsche'soldaten en de Chineesche bevolking, aldus wordt ge zegd, zijn daarover zeer verontwaar digd. VICHY. 19 Dec. (D.N.B.) In be voegde Fransche kringen verklaart men ten aanzien van de maatregelen der' Amerikaansche autoriteiten tegen het Fransche mailschip Normandie, dat de betrokken autoriteiten aan de Fransche regeering verzekerd hebben, dat de Fransche bemanning slechts tijdelijk van-boord van het 6chip verwijderd is. Aan het Solloem-front in Noord Afrika. Voor de telefoon- en radioposten bouwen de manschappen van het Duitsche Afrika- corps een stelling in de woestijn Atlantic-Holland LISSABON, 19 Dec. (D.N.B.), Naar uit een officieele medeeling der kanselarij van den minister-president van Portugal blijkt, heeft de minister-raad zich Woens dag bezig gehouden met „gebeurtenissen", welke, zooals in de mededeeling gezegd wordt, „zich in de kolonie Timor hebben afgespeeld". De minister-raad is in af wachting, zoo wordt verder in de mededeeling verklaard, van nadere bijzonder heden, ten einde het land te kunnen inlichten over den toestand en over het standpunt van de regeering. Deze officieele mededeeling is door de Portugeesche bladen zonder redactioneel commentaar gepubliceerd. DE beweerde bezetting van de Portugeesche bezitting Macao in Oost Azië door de Japanners, waarvan Woensdag uit Londen en ook uit New York melding gemaakt werd, is gebleken volkomen gefantaseerd te'zijn. Wat de Britten hiermede voor hadden, is inmiddels opgehelderd door den overval op de Portugeesche be zitting Timor door Australische troepen. Kennelijk was het de bedoeling, een voor wendsel te vinden voor de verovering van Portugeesche bezittingen. De Portugoc- zen hebben dit spel doorzien en zijn den Engelschen voor geweest door de mede deeling, dat de Japansche aanval op Macao in de redactiebureau's van een courant te Londen fs uitgevonden en dat de goede betrekkingen jegens Japan geen aan leiding bieden dit land er van te verdenken, Portugeesch rechtsgebied te willen roovcn. Het gerucht vap den overval der Australiërs op Timor heeft zich te Lissabpn als een loopend vuurtje verspreid en een zeer diepen indruk gemaakt. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Een rooversbende heeft op 19 Novem ber tc Ting-Tsowen vier jeugdige Italiaan- sche missionarissen vermoord. Ting-Tsowen ligt 300 K.M. ten Zuiden van Kai-Fang. Tc Londen is officieel medegedeeld, dat de Britsche lichte kruiser Duncdin, die 4850 ton mat, op den Atlantischen Oceaan getor pedeerd en gezonken is. BSolcga in Portugal is ccn Britsch militair toestel geland. De uit zes koppen bestaande bemanning stak het vliegtuig in brand en meldde zich daarna b\j dc Portu geesche autoriteiten. Diïitsohland en Japan hebben een over eenkomst tot uitwisseling van radioprogram ma's gesloten. Op lederen derden Maandag in de maand zullen Duitsche uitzendingen naar Japan worden gerelayecrd, op ic'dercn vier den Zaterdag Japansche uitzondingen naar Duitschland. 99 EEN ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS 99 IN een hoofdartikel in het Duitsche weekblad Das Reich behandelt rijksminister dr. Goebbels den door de oorlogsverklaring van Japan aan Enge land en de Vereenigde Staten veran derden toestand van het militaire en politieke werelddeel. Men heeft, aldus de minister, in Washington, naar het schijnt, het ge duld en de onvermoeibare taaiheid der Japanners bij het onderhandelen voor zwakker gehouden en ziet zich thans door den plotseling uitbrekenden aan- valsgeest der Japansche weermacht zoodanig tegen den muur gedrukt, dat men daarvoor tot op dit oogenblik nog geen plausibele verklaringen heeft ge vonden. Voor Berlijn komt deze ontwikkeling geenszins als een verrassing, want Duitschland heeft Japan, zijn weer macht, zijn volk en zijn leiding nooit anders gewaardeerd dan zij thans blij ken te zijn. Het past echter volkomen in de we reldbekende, geborneerde arrogantie der angelsaksische oorlogsopruiers en brandstichterskliek, dat zij de militaire capaciteiten en mogelijkheden van Ja pan volkomen veikeerd hebben opgevat en derhalve deze vergissing terstond bij den aanvang hebben moeten betalen met een leergeld, welks omvang waar lijk schrikwekkend is. In elk geval vertoonen de officieele communiqués zoowel van Roosevelt als van Churchill een groote teleurstelling en de critiek, die hun mateloos lichtzin nig optreden ook in hun eigen pers ont moet, zelfs onder de dictatuur van een meedoogenloos schrappende- censuur, toont, dat deze teleurstelling ook ge deeld wordt door de openbare meening hunner landen. Dr. Goebbels schrijft verder: „Het Ja pansche voorbeeld heeft weer eens ge toond welk een ontzaggelijke kracht ge legen is in de nationale dynamiek van een volk. Ook Japan weet juist zooals Duitschland en Italic, dat het strijdt om zijn toekomst, ja om zijn leven. Het samengaan tusschen deze drie groote mogendheden is door de natuur gegeven, het staat onder den onverbre- kelijken dwang van een onverbiddelijke historische logica. Men heeft haar welis waar tot dezen oorlog gedwongen, zij voeren hem echter practisch niet. in de verdediging, maar in voortdurende aan vallen uit. Zij voelen zich door de woordvoerders der plutocratie gebruskeerd on gedee- moedigd op een wijze, die haar van den aanvang af elke gedachte aan toepas selijkheid ontneemt." Ten slotte wordt in het hoofdartikel gezegd: De wereldoorlog was voor de onderdrukte naties, 'aan welken kant zij ook streden, slechts een vaag aanvoelen van de komende dingen. Deze oorlog daarentegen wordt door de betrokken volken bewust gevoerd. Het is niet al leen een tot in het reusachtige uitge breide strijd om bun volksche eer of hun nationaal prestige, bet is boven dien een strijd om dc meest elementaire levensgoederen, om ruimte, arbeid en brood, om een menschwaardig be staan, om het doen ophouden der eeuwige crises, om een radicale ophel dering der toenemende problematiek hunner landen, welke zij binnen hun eigen grenzen niet meer meester kun nen worden. De spil mogendheden zijn gedwongen bun leven te verdedigen. Zij zullen dat doen op een manier, die geen sentimen- teele égards kent. Zij werpen alles in het veld 's GRAVENHAGE, 19 December. Voor de week van Zondaer 21 tot Zaterdag 27 December zijn dc ge bruikelijke rantsoenen brood of gebak vlecsch of vleesch waren, melk en aardappelen verkrijgbaar op de bonnen 49 van <le daarvoor bestemde kaarten. VooYts zijn dc twee bonnen 57 van de boter- en dc vet kaart aan gewezen voor het koopen van het extra rantsoen boter van 250 gram (voor kinderen tot 3 jaar 125 gram). Deze bonnen zijn geldig van Zon dag 21 December tot Zaterdag 31 Januari. Op de hierboven genoemde bonnen van de vetkaart zal dc gebruikelijk# reductie worden verleend van 22*/2 ct. per 250 gram boter. Het koopen op bon 57 is reeds toege staan op Zaterdag 20 December a s. Be halve het extra rantsoen zullen nader hekend te maken bonnen recht geven op het koopèn van het gebruikelijke rantsoen boter, dat zooals bekend met ingang van 2S December as. zal worden verhoogd. In verhand met de bevoorrading van den handel kan het voorkomen, dat men het extra rantsoen niet reeds hij het begin van den geldigheidsduur van bon „57" zal kunnen koopen. Vandaar, dat bon 57 geldig blijft tot en met 31 Ja nuari 1942. Hierdoor is ieder in de ge legenheid het extra rantsoen tc betrek ken. BRITSCHE GEEVACUEERDEN NAAR NED. INDIE BATAVIA, 19 Dec. (A.N.P De plan nen om gcëvacueerden uit naburige Britsche gebieden, 6peciaal Malakka, in Nederlandsch-Indië onder te brengen zijn reeds in vergevorderden staaf \an voorbereiding. Nu de opmarsch der Ja panners op Malakko dit \raagstuk ur gent maakt, is in Nederlandsch-Indie 'n commissie benoemd tot regeling van het onderbrengen dezer geëvacueerden. DE STRIJD OP DE PHILIPPIJNEN RIO DE JANEIRO. 19 Dec. (D.N.B.). Volgens een bericht uit Manila, zouden de Japansche luchtaanvallen op de vliegvelden bij Manila en objecten in de Baai van Manila, na een vrij langdurige onderbreking hervat zijn. DE STRIJD OP MALAKKA LISSABON. 19 Dec, (A.N.P.)In een bericht uit Singapore geeft de Brit sche berichtendienst toe, dat de Brit sche strijdkrachten op Malakka over de rivier de Moeda terug zijn getrokken. BERLIJN, 19 Dec. Zooals het Duit sche legerbericht reeds in het begin van deze maand had aangekondigd, is de geweldige opmarsch van Duitsch land en zijn bondgenooten in de Sovjet- Unie voorloopig tot stilstand gekomen. De strenge Russische winter drukt zijn stempel op de operaties, aldus een V.P.B.-correspondent. Reeds gedurende eenige weken heeft men op de Duitsche films en in de ge- illustreerde pers kunnen zien, hoe het Duitsche leger, geholpen door den ar beidsdienst en Sovjet-RusSische krijgs gevangenen, zich bezighoudt met bet inrichten van winterverblijven, welke ten deele ook uit houten kazematten bestaan. Inmiddels juicht de Britsche propaganda over een „algemecnen te rugtocht der Duitsehers". Dat het besluit, om zich terug te trekken in dc winterverblijven niet gelijk staat met een algemeenen te rugtocht, blijkt reeds duidelijk uit de laatste berichten van de Duit sche legerleiding, volgens welke do Duitsche troepen in het Donets-ge bied hevige aanvallen ondernemen. Dit bewijst dat, tenminste in dezen sector, de stellingen waarin .men wil overwinteren, zich nog niet achter, maar vóór het huidigo front bevinden. Overi gens beschouwt men het tnomfgeroep, dat telkens uit Moskou opklinkt, wan neer het Duitscho front zich op zorgvul dig voorbereide winterstellingen terug trekt, als zóó onzinnig, dat van nu af aan van Duitsche militaire zijde geen bevestiging of dementio meer te ver wachten is, onverschillig wat de Sov jets ook mogen beweren. Rost of en Tickxvin Van bevoegde Duitsche zijde wijst men er voorts nog op, dat als de Duitsche troepen uit Rostof zijn te ruggetrokken. dit alleen maar be wijst, dat er geen Rostof meer be staat. Hetzelfde geldt voor het belangrijke kruispunt Tickwin, hetwelk zelfs, wan neer het niet verwoest was, gedurende den winter voor de Sovjets toch van geen belang is. Dat Kalinin tot He plaatsen behoorde, welke de Duitsche legerleiding tijdelijk heeft opgegeven om het front te bekor ten, wordt te Berhjn nog niet toege geven. K BERLIJN, 19 Dec. (V.P.B.) De commandeur der luchtstrijdkrachten in Ned. Oost-Indië, generaal Van Oyen publiceert in het te New York verschij nende tijdschrift Flying ccn nood kreet, welke ook in Duitschland alge meen de aandacht trekt. Hij schrijft orm.: „Wij hebben bombardccrvlicgtui gen bittér noodig. A\;af ik als vlieger te zeggen heb. is heel eenvoudig. Wan neer ik* over 50 vliegtuigen beschikte, dan zou ik er 100 willen hebben, had ik er 1000 dan zou ik er 2000 noodig heb ben. Onze situatie eischt een sterk luchtwapen. Van de Ver. Staten uit krijgen wij weliswaar toestellen, maar niet voldoende. We hebben er veel meer noodig, en wel onmiddellijk." Generaal Van/Oyen wijst dc beyvering van de hand, dat de militaire strijdkrachten in Nederlandsch Indië onder een Engelsch opperbevel te Singapore staan In verband hiermede spreekt hij 'over verdedigingsplannen, welke zelfs reke ning houden met den val van Singapo re. Met de militaire bewapening van het Indische leger, waarvan volgens hem rond 25 pet. uit inheemschen be staat, schijnt de heer Van Oyen niet ere: tevreden te zijn. want hij consta teert. dat deze in menig opzicht tc wen- schen overlaat. „Wij hebben geweren noodig, machinegeweren en munitie, want met wapenen is onfe leger slechts schaarsch uitgerust. Voor de betaling be schikken wij over voldoende geld grondstoffen. Verleden jaar verkochten wij voor 190 millioen dollar aan rubber cm tin aan de Ver. Staten en nu zouden wij als tegenprestatie graag wapenen ontvangen. Over het verloop van den huidigen oorlog laat de schrijver zich met de ver eischfc terughoudendheid uit: „Wij zul Ion de vooruitzichten/op een overwin ning liefst niet al te rooskleurig schil deren." Maar mocht hel tot een voor Nederlandsch Oost-Indië on gunstige wending komen, dan zal vol gens hem alles vernietigd worden, wat voor den vijand van belang is." Wij hangen aan Batavia. Bandoeng en Soe- rabaja, maar wij zijn er op voorbereid, deze steden met dynamiet op te blazen, ingeval wij er niet in mochten slagen den vijand af te weren. Dc vijand die ons land betreedt, zal hier niets meer aantreffen, dat in militair opzicht eeni ge waarde heeft." Met deze pessimisti sche voorspelling, sluit de commandeur der liichtstrijdkrachen in* Neder- I a n dl s c h 'Oost-Indië zijn artikel in liet Amerikaansche vakblad. 's-GRAVENHAGE, 19 Dec. Met in gang van vandaag is het vleesch verbruik in ons land zoodanig geregeld, dat do vlecsch waren, die Iti den winkel ver kocht zullen mogen worden, eenerzijds aanzienlijk in kwaliteit'zijn verbeterd en anderzijds veel goedkooper zijn gewor den dan zij tot nu toe waren. De gemach tigde voor de prijzen vestigt er de aan dacht op, dat in de Staatscourant een be schikking is gepubliceerd, waarin de prijzen voor de vleeschwarcn die nog verbruikt mogen worden zijn bepaald. Dit zijn: leverkaas, zure zult. corned beaf, gebraden gehakt, leverpastei in fla cons en rookvleesch. Bovendien zijn do prijzen vastgesteld voor worstsoorten en voor de slachtafvallen, zooals kop, tong en de organen van het geslachte dier, die in den slagerswinkel mogen worden verkocht. Men raadplege hiervoor de officieele publicatie die in do bladen is versche* 's-GRAVENHAGE, 19 Dcc. Reeds eenige malen berichtten wij over de nieuwe Nederlandsche filmproductie maatschappij „Nedorland Film" te '^-Gravenhage. Oprichter en directeur dezer maat schappij is Egbert van Putten, in de kringen der voorvechters voor de goede film geen onbekende. Als bestuurslid van de Filmliga en als oprichter sa men met Mannus Franken van het avant-gardetheatcr „Dc Uitkijk" te Am sterdam. streed van Putten reeds vroeg voor de goede film. zonder zich nochtans in de eerste jaren practisch met do ver vaardiging van film6 bezig tc houden. In 1933 besloot van Putten naar Ber lijn te' gaan, waar hij, behalve groote teleurstellingen, een rijfce ervaring op deed en als filmauteur kort voor het uitbreken van den oorlog zijn eerste lauweren oogstte. Hoewel de '„Nederland Film" zich voorloopig slechts met de productie van documentaire en teekenfilms zal bezig houden, is het toch zeer zeker de bedoe ling van den oprichter van „Nederland Film" binnen afzienbaren tijd als de staf van artistieke en technische mede werkers voldoende ingewerkt zal zijn ook met de productie van korte speel films te beginnen. Op het oogenblik regisseert van Put ten in de studio's van den Nederland- schen Omroep te Hilversum een zooge naamde cultuurfilm, die binnenkort als eerste product van „Nederland Film" in de Nedcrlandsche bioscopen te zien zal zijn. .De Gouden Reaal op den hoek van de Zoutkeetsgracht te Amsterdam vormt met de huisjes van der» Zandhoek een herinnering aan vervlogen tijden, toen de schippers daar meerden om het zand voor den bouw der hoofdstad te brenaen Pax-Holland-De Haan ra LUITENANT-GENERAAL BERNECKER GESNEUVELD BERLIJN, 19 Dec. (D.N.B.) .Eenige dagen na de verovering van Charkof heeft luit.-generaal Ernst Bcrnecker, artillerie-commandant van een leger corps, den heldendood gevonden. De wagen van den generaal reed bij het oprukken tegen dc stad op een mijn, die tot ontploffing kwam, waardoor de commandant gedood werd. RADIOUITZENDING DER N.S.B. HILVERSUM, 19 Dec. Zaterdag avond te 18 uur spreekt de onderban- Icider der W.A J. J. van der Hout, voor den zender Hilversum 2, over het on derwerp: „Dat is de W.A." Vandaag verduisteren om 17.29 uur Vandaag, Vrijdag, gaat de zon op om 9.45 uur en onder ojn J7.29 uur. Maan op 10-15 uur en onder om 1914 uur. Zaterdag: zon op 9-45 uur en on der om 17 30 uur. Maan op 11.07 uur en onder om 20.25 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1