Onthullingen over den overval op Timor De Pacific Zware Britsche verliezen op Hongkong Zinken stuiver ingevoerd Eden in Moskou? DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a nkara's keuze komt naderbij II Buitengewone zitting van Portugeesche landdag Met Duitschland voor een vrij Nederland Nieuwe vordering op Malakka HEVIGE STRIJD OM HONGKONG Oe JAARGANG No. 149 ZATERDAG 20 DECEMBER 1941' AMERSFOORTSOi DAGBLAD BONNhMLN I SPR1JS per i maanden vuur Amersloort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per osl per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN; van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. J-J ONGKONG, een der bol werken van het Britsche c in Oost-Azië, is als steunpunt en en door de Japansche activiteit ter te land en in de lucht uilgescha 1. Dit beteekènt materieel en symbo h een mijlpaal, zoo niet een keer- nt in de verhoudingen tusschen het sten en het Oosten. Do in de eerste en onherstelbare slagen, die de Ame iaansche Pacific-vloot bij Hawaii ft moeten incasseeren, alsmede het lies van eenige .capital ships', ge en door de Britsche marine in Zuid NJ^t-Azië, benevens het feit, dat de anners zoowel boven de Philippijnen boven Malakka de suprematie in d ht hebben verkregen, dit alles vent de machts- en krachtsverhou- gen op dit oogenblik in Oost- en Zuid 9jj l-Azië. Hierbij komt nog, dat de tanners eenige voor de Amerikaan e oorlogsvoering in de Stille Zuidzee ile punten hebben bezet, terwijl de erikaansche vlootbasis Manila en de Ische vlootbasis Singapore door de (erdanen van den Mikado worden be- igd. De grondstoffen en voedingsmid van de Philippijnen, Malakka Indochina en ten deele ook van lerlandsch Oost-Indië staan niet meer ilthans nog maar voor een deel ter hikking van Groot-Brittanië en de eenigde Staten. Eerlang zal Japan, al na den aanstaanden val van igkong, een aanvang kunnen maken de verscheping van de producten gebieden naar de Japansche ns, welke verschepingen, uitteraard, Japansche oorlogspotentieel gunstig en beïnvloeden. Dat men aan de ?rikaansche Westkust, in California e state of states"!), den alarmtoe- d heeft geproclameerd, is inderdaad ptomatisch voor den toestand, ge ipen na het uitbreken van de vijan- ikheden op de Stille Zuidzee. Het is r, de Amerikaansche mentaliteit is n tegenstelling tot de Britsche germate die van den paniquard. t Japansche aanvallen op Californië ?n voorloopig wel niet plaatsvinden, ir deze alarmtoestand is toch ken - Ikend voor de beteekenis der jongste urtenissen op den Pacific. 'ZIEN tegen den achtergrond van de wereldschokkende ont- ;eling in Oost- en Zuid-Oost-Azië de oorlogstooneelen in Oost- •pa en evenzeer in Noord-Afri- clatief van secundaire beteeke- jeworden. De Europeesche toekomst It op dit oogenblik natuurlijk mene aid door den gang van zaken aan fronten, doch deze gang van zaken p dit oogenblik en hierin ieder oogenblik een wijziging ko- van veel minder belang dan de der gebeurtenissen in Oost- en Oost Azië. De strijd in Noord Afri- wingt de Britsche admiraliteit om tprijke vlootonderdeelen in de Mid ndsche Zee te doen opere :ren niet daaraan verbonden ristco's. De tische vloot der Britten heeft nabij kka zeer zware slagen onde»*von- Wat zal de .home fleet' nu doe.-.? de leiding der admiraliteit be- ■n om versterkingen naar Azië te n? Zal zij de .home fleet" inzetten? vergeie niet, dat de grpote betee va n de Britsche vloot steeds heeft 'ii in het feit van haar bestaan, as en is de machtspolitieke wau- an die vloot. En vooral geldt «lil lanzien van de home fleet'. Zullen ilfen deze ,home fleet", waar dan nu gaan inzetten? Zal ,de man ip flitergrond', als hoedanig de Bril vloot wel eens is gekarakteriseerd, voorschijn komen? STRALISCHE en met hen verhon- len troepen hebben Portugeesch bezet Tot welke consequenties iropa dit kan leiden, is gemak vast le stellen Doch lot welke ge n het zal leiden, moet uit de fri- lijken In iedei geval is het zrke.i, e houding der Portugeesche regoe- - die reeds eerder, door het slui nn een verdrag met Spanje, te ken Paf. dat zij de onvoorwaardelijke iflenhoid aan de Britsche politiek 'anger wilde beschouwen als het turn van Portugeeschastaatsmans 1 jegens Londen en Washington et hartelijker op zal worden. Ol 'Pal zich ook militair aan de zijde herlijn -RomeTokio zal scharen, an ook wel in hoofdzaak worden dd door de mogelijkheid of en a. in hoeverre de Portugeesche Minister-president Salazar onthult den achtergrond van de Britsche invasie LISSABON, 20 Dec. (D.N.B.). - De Portugeesche landdag is Vrijdag middag in een buitengewone zit ting bijeengekomen. Het huis was tot op de laatste plaats bezet. In de diplomatenloge waren de vertegen woordigers der buitenlandsche mo gendheden aanwezig. Voor het pa leis waren de patriottische organi saties en een duizendkoppige me nigte bijeengestroomd om de rede van den ministerpresident, die door middel van luidsprekers werd uit gezonden te hooren. Toen dr. Salazar de zaal betrad, werd hij begroet met een eindeloos applaus van den kant van de re- geeringsleden en afgevaardigden. In zijn rede verklaarde Salazar dat hij een uiteenzetting wilde geven van de feiten. Woensdagochtend, zoo verklaar de hij, is een troepenmacht naar het schijnt Australiërs en onder Britsch be vel staande Nederlandse h-Indi sche strijdkrachten in Dili geland op Portugeesch Timor om den voorge wenden reden, de kolonie te zullen be schermen tegen een voor de deur staan- den Japanschen aanval. Stilzwijgend passeer ik de campagne aldus Salazar die voor eenige we ken in een zeker deel van de wereldpers is ingezet ten aanzien van Timor en de bezorgdheid betreffende de Portugeesche koloniale politiek, een campagne, die schommelt tusschen geïnteresseerdheid en belachelijkheid en waarin eischcn be treffende niet verleende monopolies en de schrik voor de Japansche „infiltra tie", die bestaat uit veertien Japansche onderdanen een rol speelden. Britsche vragen Op 14 November stelde het Foreign Office de Portugeesche regeering de volgende drie vragen: a. Welke houding neemt Portugal aan in geval van een Japanschen aan val op Timor? b. Is rle Portugeesche regeering be reid onder deze vooronderstelling de Britsche hulp te aanvaarden? c. Zoo ja, zou het niet gunstig zijn een plan uit 'e werken voor een ge meenschappelijke actie? Het was onze overtuiging, zoo ging Salazar voort, dat een Japan sche aanval op de Portugeesche bezitting Timor als onwaarschijn lijk moest worden beschouwd. Niet alleen omdat onze vriendschan- pelijke betrekkingen met het Japansche rijk dit in den weg stonden, maar ook, omdat daarvoor geen strategische motie- en aanwezig waren. Om Australië aan te vallen had Japan Portugeesch Timor niet noodig. Portugeesch antwoord In ieder geval, ten einde alle eventua liteiten te voorkomen, en gezien de Engelsche alliantie, draalde de regee- ing niet het volgende antwoord te geven: a. De Portugeesche regeering zou evenals bij welken anderen aanval ook op gebieden van het moederland of van de koloniën doo«* welken agres sor ook, mei de wapens in de hand weerstand bieden aan een eventueelen Japanschen aanval op Timor. In haar voornemen om weerstand te bieden aanvaardt de regeering niet al leen de Britsche hulp. zij hoopt ook, dat olens den tekst der bondgenoot scha ps- erdragpn, Engeland haar bij de verde diging der kolonie ondersteunt, te meer, daar Japan geen reden heeft voor een aanval op Portugal en in geval een dus- tanige aanval ondernomen mocht wor den, dit slechts een gpvolg zou kunnen zijn van onze positie als hondgenoot van Engeland of een middel voor een latercn aanval op posities van het Britsche rijk. De regeerjng acht een gedachten- wisseling en rle besturleering van een of ander plan van actie gunstig. Op 2 December heeft de Britsche re- voedselvoorziening en het Portugeesche bedrijfsleven de schokken van een oor log kunnen opvangen Ook voor Spanje was dil en is dit de beslissende factor bij hel bepalen van zijn buitenlandsch politieke gedragslijn. Turkije staat voor analoge problemen als Spanje en Por tugal, al kan men uit de berichten en gebeurtenissen der laatste dagen op maken, dat Ankara's beslissing in den zin van een meer uitgesproken positie keuze naderbij komt. De komende Kerst w eek kan dan ook zoowel in Oost Azië als in Europa en in het Nabije Oosten opmerkelijke dingen brengen. geering met voldoening kennis geno men van ons antwoord en medegedeeld, dat zij het geval aan de Australische regeering had voorgelegd en dat deze het bericht van de houding der Portu geesche regeering eveneens met voldoe ning had vernomen. Het voorstel werd gedaan dot een Por tugeesch officier naar Singapore zou worden gezonden, ten einde daar te za- men met Engelsche en Australische ver legen woordigers to beraadslagen over de bijzonderheden, waartoe het opperbevel in Oost-Azié moest overgaan. Bovendien ochtte men het doelmatig, dat een ver tegenwoordiger der N e d.-I n d i s c h e regeering zou deelnemen aan de beraad slagingen, in geval de Portugeesche re gcering zich daarmede accoord ver klaarde. Op 5 December kreeg de ambassadeur van Portugal in Londen de volmacht mede te deelen, dat de Portugeesche re- peering ër geen bezwaar tegen had een officier naar Singapore te zenden om „met de vertegenwoordigers van het Britsche opperbevel de kwestie te be snreken van de verdediging van Timor in geval van een Japanschen aanval op rlie kolonie." Wat den N e d e r 1 a n d s c h-I n d i- schen vertegenwoordiger betrof, leek het ons niet raadzaam, dat een dergc 'ijk officier zou deelnemen aan onze be sprekingen aangezien de tegenwoordige alliantie tusschen het Britsche ruk en rle Nederlandsche instanties in Londen, geen betrekking heeft op Por tugal. De Portugeesche officier kreeg echter instructies om zich in verbinding te stellen met den vertegenwoordiger van Nederlandsch I n d i en met hem de eventualiteiten te bespreken, rlie be trekking konden hebben od het Neder landsche deel van Timor en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor Portu geesch Timor. Op 8 December sprak een vertegen woordiger van Nederlandsch-Indië je gens de Portugeesche regcering over haar besluit zijn erkentelijkheid uit. Tegelijkertijd vroeg hij of de Portugee sche regeering bereid was in geval van een aanval op~ Portugeesch Timor, de hulp te aanvaarden van Ned. Indische pn Australische troepen, die op het Ne derlandsche deel van het eiland waren econcentreerd. Deze vraag kon niet te^tond beant woord worden, aangezien zij in de eerste plaats vooruit liep op de onderhandelin gen, die zouden gaan beginnen in Singa pore en ten tweede omdat men niet wist of de door de Britsche regeering toege- egde hulp ten uitvoer zou worden ge legd door die dan wel door andere troe- oen. De hypothese aannemende, dat bij een te snellen aanval de besprekingen in Singapore niet meer lot stand zou- len komen, zouden besprekingen met de ocnle autoriteiten noodzakelijk zijn ge worden. Wij hadden het voornemen deze hulp te aanvaarden in geval bij een plotse linge» aanval het verkrijgen van een andere Engelsche hulp niet meer mo gelijk zou zijn geweest. De Engelsche regeering werd in kennis gesteld van deze stappen en van de houding der Portugeesche regcering. De Engelsche regeering was niet op de hoogte van de Ned. Indische staiiven. De Engelsche regeering had waardee ring voor de houding der Portugeesche regeering en erkende de mogelijkheid, dat in geval van een plotselingen aan val op Timor, verdere Britsche strijd krachten uit Oost-Azië niet zouden kun nen worden ontboden. De Engelsche re geering bood nu de Portugeesche regee- ring, gezien haar plichten als bondge noot, de hulp aan van Ned-Indische en Australische troepen, die op het Neder landsche deel van het eiland Timor wa ren geconcentreerd. Inderdaad heeft het Foreign Office te Londen op 11 Dec. en de Britsche am- ba sea deur te Lissabon op 12 December officieel medegedeeld, dat de Britsche hulp ter verdediging van Timor in geval van een plotselingen aanval verleend zou worden door Australische en Ned.- Indische troepen, die zich terstond weer zouden terugtrekken, wanneer zij niet meer noodig zouden zijn. Er werd der halve verzocht den gouverneur van Ti- mor instructies te geven om zich te ver staan met de locale autoriteiten en om een zoodanige hulp te verzoeken dan wel te aanvaarden zonder tevoren in structies uit Lissabon te moeten vragen, wanneer zich een plotselinge overval mocht voordoen. De regeering z.egde toe terstond in den gewenschten zin bevelen aan Timor te geven, maar aangezien bij de bespre kingen te Londen een niet geheel duide lijk woord was gevallen, werd de Por tugcesehe ambassadeur aldaar ceïnstru eerd geen twijfel te moeten laten op komen over de kwp«tie. dat een samen werking met huitenlandsche troepen al leen in aanmerking zou komen in geval van een werkclijkcn aanval en dat deze samenwerking geen preventief karak ter kon hebben, z.ooals men wellicht in I onden wenschle. Toen Londen er van in kennis werd gesteld, dat rle Portugeesche regcering instructies aan Timor had gegeven, werd den Portugeeschen ambassadeur medegedeeld, dat eveneens bevel was gezonden aan het commando der Austra lische troepen om zich in verbinding te stellen met den gouverneur van Timor. De instructies, die op 12 Decemeber Krijgsgevangenen in Noord-Afrika Van het strijdtooneel in Noord Afrika. Een groep soldaten, krijgsgevangen gemaakt tijdens de vergeefsche Britsche aanvallen op de stellingen der Duitsche en Italiaansche troepen, wordt naar een gevangenenkamp overgebracht Orbis-Holland 's-GRAVENHAGE. 19 Dcc. In do Nederlandsche Staatcourant van heden is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Financien tot invoe ring van den zinken stuiver. Hier bij worden verschillende artikelen van de muntwet 1901 gewijzigd cn aangevuld, waarbij de stuiver in zink wordt ingevoerd. Benaald wordt onder andere, dat niemand verplicht is stuivers tot een hooger bedrag dan van een gulden aan te hemen. Omtrent den beeldenaar van de zin* ken stuiver wordt bot volgende bepaald. Op de voorzijde in een vierkant het zon- ncsymbool en de Saksische paarden koppen, waaronder op een hand „Ne derland"; op de keerzijde de waarde- aanduiding 5 c. op gearceerd veld, ter weerszijden golven en korenaren, be nevens het jaartal en het muntteeken, Dc stukken hebben den vorm van eenl vierkant; de hoekpunten z"*jn afgerond. Het besluit treedt heden in werking. aan Timor waren gegeven, wezen den gouverneur er op dat hij zich moest wrenden tot den gouverneur van Ned.-In- dië om de hulpverlecning der Austra lische en Ned.-Indische troepen te be spreken. De gouverneur gaf bevel zich strict te houden aan de volgende begin selen: a. De voorgenomen hulp is die, wel ke de Britsche regeering ons krachten© rle bondgenootschapsverdragen moet verleenen en die deze regeering ver leent door middel van Australische en Ned.-Indische troepen onder Engelsch opperbevel. b. De aan te nemen hypothese is al leen de Japansche aa.nvai op Timor. De overeenkomst kan niet worden uitge voerd zoo lang het slechts gaa*. om meer of minder gemotiveerde bedreigingen en bezorgdheden. c. De samenwerking berust niet op wrederkeerigheid, uitgezonderd het ge val, dat wij door een Japanschen aanval op ons territorium reeds onze neutrali teit hebben verloren. d. De hulptroepen trekken zich ter stond weer terug, wanneer hun aanwe zigheid niet meer noodzakelijk is. e. Men mag niet uit. het oog verlie zen, dat de aanval op Portugeesch Timor niet slechts z.ou kunnen geschieden om redenen, die Portugal en Japan recht streeks betreffen, maar op grond van het feit van ons bondgenootschap met Engeland en onze ligging ten aanzien van Australië. f Wanneer het beginsel ook is onze gebieden in geval van een aanval te verdedigen, moet toch rekening ge houden worden met het belang, dat de verdediging beeft voor de belangen van het Britsche rijk. Intusschen hebben Australische vliegtuigen op 9, 11 en 12 December verscheidene malen gevlogen over Timor en in het bijzonder over Dili, een niet te rechtvaardigen schen ding van ono gebied en een duide lijk gevaar voor de Portugeesche neutraliteit. In Londen is het noo- dige profest ingediend en uitdruk king gegeven aan de hoop, dat deze tartende vluchten zouden ophouden. Boljewisten hebben Irak grootendeels weer verlaten BAGDAD, 20 Dec. (V.P.B De re- geering van Irak, het rijk tusschen den Tigris cn den Euphraat, is gezwicht voor het verlangen der Engelschen en heeft lijdelijk Basra en Fao voor on bepaalden lijd afgestaan voor de inrichting van En gelsche bases voor de vloot, en voor de luchtmacht. Beide plaatsen blijven wel is waar onder de souvereiniteit van Irak, doch dc politiedienst wordt er waarge nomen door de Engelschen. Inmiddels hebben de Engelschen eten- eens van de regeering van Irak gedaan gekregen. dat de Iraksche troepen onder Engelsch opperbevel worden gesteld, waarop zij reeds lang hadden aangedron gen. Deze troepen worden thans door een honderdtal Engelsche officieren geïn strueerd. De positie van de Engelschen is in dit gebied aanmerkelijk versterkt, in tegen stelling tot die van de Sovjet republiek, lie onafgebroken gppioheerd heeft langs slinksche wegen den weg naar de Per zische golf open te houden In het eigenlijke Iran JPerzië) zijn hun troepen langzamerhand teruggetrokken, althans \oor het grootste deel. Het is dus een politieke nederlaag, welke Sovjet- Rusland hier heeft geleden, daar hef den weg vrij heeft moeten laten voor Enge land. r~ A LISSABON. 20 Dec. (A.N.P.). Volgens een bericht van de Colum bia Broadcasting System bevindt zich de Britsche minister van hui tenlandsche zaken, Eden, op het oogenblik in Moskou, waar hij mili taire besprekingen zou voeren. Het bericht is echter nog niet bevestigd. Extra uitkeering van loon WAALWIJK. 20 December. Dö Waalwijksche schoenfabrikanten zul len, zonder uitzondering, aan al hurt arbeiders gedurende dc fecstdagenweek van Kerstmis, waarin slechts drie dagen gewerkt wordt, het volle loon uitbeta len. Bovendien ontvangen alle arbeiders ter gelegenheid van Kerstfeest een week loon extra. Dit lofwaardige initiatief is uitgegaan: van de Waalwijksche vereeniging van schoenfabrikanten. BERN. 20 Dec. (D.N.B.) Exchan ge Telegraph geeft in een uit Singa pore gedateerd bericht toe, dat de Japanners Donderdagavond op het eiland Hongkong zijn geland. In het bericht wordt hieraan toegevoegd, dat de Britsche verliezen op Hong kong aanzienlijk zijn. De Londensche Times schrijft; Het verlies van Hongkong moet de kracht der Japansche strijdkrachten in andere gevechtszones, zooals bijv. tegen Ma lakka, de Philippijnen, de Birma-route, Birma zelf of togen dc Oost-Indische eilanden vergrooten. Het verlies van Penang is, zij het ook „niet zoo erg als dat van Hongkong", toch ernstig genoeg. Het biedt den Ja panners een steunpunt aan den Indi schen Oceaan en vergroot het gevaar voor Singapore. Men moei. aldus het blad, ook verder ernstige ongerustheid gevoelen over den algeheelen toestand in Oost-Azië tot „de finitief een einde kan worden gemaal;l aan deze golf van Japansche succes sen." De Britsche nieuwsdienst meldt uit Singapore, dat Duff Cooper in een radio rede heeft verklaard: „Ik heb ernstige berichten. Onze troepen zijn gedwongen in het Noordwesten van Malakka terug te trekken cn aangezien Penang daar mede wordt blootgesteld aan een aan val en wij niet voldoende troepen ov°r hehben om daar een garnizoen te leg gen. is het noodzakelijk geworden het meerendecl der civiele bevolking te eva cueeren. Wij willen niet blind zijn tegenover den ernst van den toestand of de moei lijkheid van de taak, die ons wacht Wij willen openlijk toegeven, dat de Japan ners tot dusver uiterst succesvol zijn opgetreden." Naar radio Singapore meldt, zijn de hij Singora gelande Japansche troepen ongeveer 100 mijl opgerukt. De Britsche troepen zijn op verschei dene plaatsen tot den terugtocht 'gedwongen. Het verlies van de Britsche vliegvel ien op Malakka heeft het onderwerp van een vraag in het Engelsche lagei huis gevormd. De onderstaatssecretaris van oorlog. Duncan Bandys, verklaar de in zijn antwoord, dat alle maar eenigszins uitvoerbare maatregelen t«*r bescherming van de vliegvelden op Ma lakka waren getroffen. Met verlies van bepaalde vliegvelden is het resultaat geweest van den alge mecncn oprnarsch der aanvallende Ja pansche strijdkrachten. liet bewijs kan niet geleverd worden, dat een der offi eieren, verantwoordelijk voor de ver Ie riiging van de vliegvelden, zijn plicln heeft verzuimd. De Britsche berichtendienst meldt uit Washington, dat het ministerie van om leg heeft bekend gemaakt, dat de laa.- ste 24 uur in het gebied der Philippij nen een aanzienlijke activiteit in eb- lucht en te land valt waar te nemen. Zware bomaanvallen zijn gedaan op Manila en boven de stad Ilo-Ilo op het eiland Panay. TOKIO, 20 Dec. (D.N.B.) Na de suc cesvolle landing op het eiland Hong kong zijn de Japansche troepen, naar Domei meldt, cr thans mede bezig de Britsche strijdkrachten onschadelijk te maken, welke nog de verdedigingsgor del tusschen Mount Davis in het Wes- ten en Mount Svwan op het Oostelijk! deel van het eiland bezet houden. De Britsche (roepen, die zich hebben terug getrokken naar de stellingen rondom Victoria Park. Victoria City en Stanley; Point, bieden nog steeds weerstand. Ge weldige branden woeden ia verschillen de deelen van Victoria City. „De regels van den weg" „De eerste weg ontstond door de eer ste schreden van den eersten mensch. De regels voor den weg ontstonden door rle beschaving: uit hel inzicht, dat de weg er is voor allen, dus wel voor een ieder, maar niet voor één alleen". Met rli» bon mot wordt het boekje „De regels \oor den weg", een nieuwe uitgave van den A.N.W.B. geopend. En deze opening is typeerend voor den dikwijls geesti- gen en altijd behartenswaardigen in houd van het werkje. Op populaire en zeer overzichtelijke wijze zijn hier de nieuwe en voor velen zoo volkomen on doorgrondelijke regels voor het wegver keer gepresenteerd, waarbij do kleurige uitvoering van het geheel er nog bijzon der loe bijdraagt dat men zich bij den drogen kost. welke uiteraard ondanks de uitstekende jus niet geheel was te vermijden, niet verveelt. MILITAIRE CONFERENTIE TE MOSKOU RIO DE JANEIRO, 19 Dec. (D.N.B.). Naar uit Washington wordt gemeld, heeft minister Huil tegenover de pers verklaard, dot de Vereenigde Staten niet vertegenwoordigd zullen zijn op een conferentie van vertegenwoordigers van he» Britsche en het Sovjetcomman do, die te Moskou wordt gehouden. ONGEHUWDE ENGELSCHE VROUWEN IN MILITAIRE HULPDIENST STOCKHOLM, 19 Dcc. (D.N.B.). De Engelsche koning heeft noar de Britsche berichtendienst meldt, de proclamatie onderteekend, waardoor alle ongehuw de vrouwen tusschen 20 en 30 jaar val- 'en onder den dienstplicht bij de mili taire hulpdiensten. Vandaag verduisteren om 17.30 uur Vandaag. Zaterdag, gaat de zon op om 9-45 uur en onder om 17-30 uur; maan op 11.07 uur cn onder om 20.25 uur. Zondag: zon op 9-46 uur en onder om 17.30 uur; maan op 11.49 uur en onder om 21 3S uur. Maandag: zon op 9.46 uur en onder om 17-31 uur: maan op 12 24 uur cn onder om 23-50 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1