)e overval op Timor Britsche vlootformatie op de vlucht gedreven Hitier neemt opperbevel van het leger op zich Von Brauchitsch afgetreden DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Winterartikelen voor Duitsche soldaten DERNA IN HANDEN DER BRITTEN Met Duitschland voor een vrij Nederland -J De V.S. en Martinique )e JAARGANG No. 150 MAANDAG 22 DECEMBER 1941 AMERSroORTSCH DAGBIAD 0NNFMFNTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ;t per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 1620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. Voortzetting der sensationeéle onthullingen van Salazar ITIEVEN EN VOORWENDSELS voor de Engelsche invasie SSABON. 21 Dec. (D.N.B.) In het olg van zijn uiteenzéttingen voor Portugeeschen landdag., waarvan iel eerste deel in onze vorige editie ten afgedrukt zeide Salazar het nde 15 December in den loop van den id werd ten slotte den Portugee- n ambassadeur in Londen een nota handigcl. Waarin de Engelsche rc- ing verklaarde, „met het oog op ude allianties het Portugeesche Ti- een onmiddellijke hulp aan te bie- en deze te oreraniseeren met be- van haar Australischen bondge- en Nederland sch Indische l'.'rachten," anneer de Portugeesche regeerine anhod aannam (zoo werd in de no- ïzegd). stelde de Britsche regeering terstond den gouverneur van Ti- uit te noodigen de ..Engelsche in den aangegeven vorm te vra- Desondanks bleef de uitnoodiging een bespreking in Singapore ge- Ihaafd. )en volgenden dag, 16 December middags, stelde dé Engelsche ibassadeur liet Portugeesche mi- terie van buitenlandsc'he zaken van in kennis, dat „met den rtugeosehen gouverneur on Timor ir den volronden morgen een he- ekinf is vastgesteld" Aan den derlandschen kant van eiland naderden echter reeds epenformaties de stad Dili ten de een vijandelijke landing te •hinderen, waarvan beweerd was, zii op handen was. kwestie werd toen nogmaals zeer ïlijk besproken opdat de Engel ambassadeur er geen twijfel over uinnen 'h'phben. daf rnen buiten de égane onderhandelingen om ging de Engelsche ambassadeur had ezen naar een andere hypothese die eener aecrressie en de Portugee- regeering had als uitdrukkelijke der hulpverleening gevaren of acht insert beschouwd, die door de nog geenszins bevestigd werden, instructies van don gouverneur n duidelijk en warén ook niet ge gd De gevraagde hespreknc echter on wij niet van de hand wijzen. In i zin werden hevelen aan Timor ge il. ZIEN de houding der Portugeesche regeering kwam de Engelsche am- deur er niet toe een ontwerp van remeenschappélijkê verklaring der regeeringen over dé troepenlan- voor te leggen. De Ne d. T n d i- 1 vertegenwoordiger deed denzeif- dag soortgelijke stanpen. Dit zijn lellen met de bespreking met den geeschen'ambassadeur op het Fo- Office Ook daar verwees men naar lelie ontwikkeling der gebeurtenis laar het ingrijpen der tmenen, naar 'ntwerp voor een aan de dagbladen nden nota. waaronder men een ver niet de Portugeesche regeering ver I. dat in dezen tekst echter onmo was. De argumenteering van on- ambassadeur werd nicf afgewezen. de onderstaatssecretaris gaf uit- king aan de .vrees, dat de actie ten uitvoer was gelegd." Op 17 raher des ochtends handhaafde de che ambassadeur in een nieuwe irentie de vorige argumenteering ;ns welke een samenwerking met Australische en Ned. Indische •en reeds hij een loutere bedreiging geschieden op de wijze, waarop oor de Ned. Indische autoritei- >P Timor werd geïnterpreteerd De- iscussie kon echter niet. worden gezet, aangezien zii een stand van n veronderstelde, die voor de Por sche regéering onmogeliik was- de mnlanding tegen den wil van de Pring op grond van de veronderstel- van gevaren, die niet bewezen wa- en zich ook niet afteekenden. p hetzelfde oogenblik. waarop Britsche ambassadeur in Lis- on nog trachtte de Portugee- ie regeering te overreden haar temming te geven tot een op- ien van vreemde troepen, niet en in geval van een aanval op Portugeesche souvereiniteit. ar ook in geval van een slechts oede bedreiging, werden is in Timor de aangekondigde chermingstroepen' ontscheept >1 nnderhourl, dat pieo voor dezen iiuci uvuu, uai iiiirii vuui v. met Jen gouverneur had aan aagd, was niet bestemd voor,onder- delingen, maar had alleen ten doel uit te noodigen de landing te ver oven. De gouverneur hield zich aan instructies en weigerde toestem- K te geven tot de landing, waaraan echter niet de bescheiden strijd- diten en gezien deze oyerrompelen- ont wikkeling geen weerstand kon ien. Dit zijn de laatste ófficiééle berichten a Timor. De gouverneur heeft zijn be velen ten uitvoer gelegd en telegrafisch protest ingediend bij den Australischen n)inister-president en den gouverneur- gerieraa.1 van Ned. In d i In de kolo nie heerscht rust.. De gelande troepen zelf hadden, naar het schijnt, de onjuiste over tuiging, dat zij optraden met de toe stemming van de Portugeesche re dering en in haar belang. De regee ring trachtte terstond de feiten op te hélderen. De verklaringen en gevoe lens der Britsche en Ned. Indische regeering jegens de Portugeesche kunnen hëlaas niéts veranderen aan den toestand. De aangelegenheid is nog niet ten einde. De regeering zal het land van de gebeurtenissen in kennis stellen, wan neer zij dat noodig acht. Intusschen gf at zij verder met haar ónderz-oek en haar voorbereidingen om het garnizoen van Timor te versterken ten einde, voor zoover het van ons afhangt, de rust, in da gebied in ©tand te houden, dat thans rechtstreeks is blootgesteld aan de vér warringen. van den oorlog. Ik wilde, zoo besloot Salezar. slechts nuchtere reeks van feiten geven en heb mij er van onthouden daar ook maar het geringste commenta.ar aan toe te voegen. Ik zou echter nog twee pun ten willen noemen, waarvan het eene one betreft, terwijl het tweede betrek king heeft op anderen. De regeering heeft het zuivere gewe ten, dat zij met trouw en ernst, zelfs met ij vér. gehandeld heeft voor de be langen van anderen, nauwkeurig kennis dragend van de bondgenootschapsplich ten en de rechten der natie. Terecht verwachtte zij behandeld te v/orden in den vorm, waarin zij de aan gelegenheden. vooral de onderhandelin gen met de Britsche regeering, heeft be handeld. Wat one, kleinen en zwakken volken, niet veroorloofd is. is ook den regeerin- géiVniet veroorloofd, die de groote im peria regeeren. Het is hun niet veroor loofd. de kalmte te verliezen, die ver- eischt is om de diensten van onrecht te iderscheiden. En op grond van het vertrouwen op den moed hunner soldaten mogen zii ook niet een streven met overijldheid verwisselen. Het eerste zou er toe geleid hebben te waken over het recht van an deren. het tweede heeft er toe geleid het gebied van een neutraal land én bo vendien van een vriend en bondgenoot, ongemotiveerd te bezetten. Votum van vertrouwen NADAT minister-president Salazar zijn réde onder stormachtige toe juichingen van de afgevaardigden be ëindigd had. gaven verscheidene afge vaardigden uiting aan hun verontwaar diging over den overval. Eenstemmig betuigden de afgevaardigden hun in stemming met de kalme houding, welke d Portugeesche regeering in deze aan gelegenheid heeft aangenomen. De afgevaardigde Fréitas verklaarde: ,Als menech, als Portugees, als afge- aardigde. wil ik hiermede mijn aller-; scherpste protest tegen de ondergane agressie uitspreken". De afgevaardigde Amaral riep uit: „In dr. beschrijving, die de geschiedenis eens over dit incident zal geven, zal er geen plaats zijn voor den eed 'van een Pon tine Pilatus". De afgevaardigde dr. Albino dos Beis verklaarde: „Onze souvereiniteit, dankt niet haar ontstaan aan rooftochten en evenmin aan de regeling van histori sche conflicten der groote mogendhe den". Vervolgens heeft de nationale verga dering het volgende letterlijk weergege ven votum van vertrouwen in de regce ring eenstemmig aangenomen: „Met het oog op de uiteenzettin gen van den ministerpresident en minister van buitenlandsche zaken over de recente gebeurtenissen op Timor, in welker verloop ondanks de Portugeesche neutraliteit en het volkomen vertrouwen in de vervul ling der internationale verplichtin gen, onze souvereine rechten wer den miskend, besluit de nationale vergadering, terwijl zij on rustige wijze het gevoel en de wenschen der natie tot uiting brengt, het volgen de: a. Zij betuigt onvoorwaardelijk haar instemming met de buiten landsche politiek der regeering. b. Zij verklaart de Portugeesche souvereiniteit over alle nationale gebieden voor onaanstastbaar en onwrikbaar. c. Zij geeft formeel uiting aan haar protest tegen den op Timor gepleegden aanslag op de eeuwen oude vreedzame Portugeesche sou vereiniteit. d. Zij vertrouwt ten volle op de régeling welke de regéering zal tref fen. in een voor de natie eervolle en waardige behandeling der betrok ken aangelegenheid in overeenstem ming met hét gevoel voor vader landsliefde van allé Portugeezen. Berlijnsche indruk IN politieke kringen te Berlijn heeft mén van dé uitvoerige uiteenzettin gen van minister-presidént. Salazar niet De kroonprins van Italië inspecteerde dezer dagen de oHiciersschool te Monca- lieri, waar de beste leden der weermacht voor hun verantwoordelijke taak wor den opgeleid Orbis-Holland BERLIJN, 21 Dec, (D.N.B.) Rijksminister dr. Goebbels heeft over de Duitsche ra dio een oproep gericht tot het Duit6chc volk, waarin hij in opdracht van den Führer opwekte tot een grootsche inza meling van winterartikelen voor de Duitsche soldaten aan het Oostelijke front. Deze inzameling zal gehouden worden van 27 December tot 4 Januari. Dr. Goebbels noemde deze inzameling het kerstgeschenk van het Duitsche volk aan de strijdende soldaten van het Oostelijke front. De inzameling is ge dacht als een aanvullende hulpverlée- ning. Dc minister wees erop, dat zich in het vaderland nog tallooze voorwerpen der winteruitrusting van de burgerbevol king bevinden, die op het oogenblik aan het front stellig dringender noodig zijn dan in het vaderland. Het ware teveel gezegd, aldus dr. Goebbels, wanneer men in dit verband van offers wilde spreken. Wat het va derland tot dusver in den oorlog ver duurd heeft zijn slechts ongemakkert en leine ontberingen vergeleken met bet geen ons front sinds meer dan twee jaar iedéren dag en ieder uur op zich neemt. Dank zii ziin soldaten aan het front, mag zich het Duitsche rijk verheugen in een veilig bestaan. ROME, 22 Dec. (Stefani). Het Zaterdag uitgegeven 566ste commu niqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: Gepantserde en gemotoriseerde vijan delijke afdeelingen hebben in Cyrenaica een massale actie uitgevoerd tegen onze stellingen in het Oostelijk deel van do Dzjebel. De Italiaansche en Duitsche troepen, die dapper streden en groote bekwaamheid toonden, betrokken tón Westen van Derna nieuwe stellingen en beletten den vijand zijn doel te berei ken. Het vliegveld van Dcrna bevindt zich in handen van den vijand Herhaalde aanvallen van vijandelijke pantserstrijd krachten tegen onze stellingen van Sol- loom en Bardia werden afgeslagen. Op Tripolis en Benghasi werd een be- oerkt aantal bommen geworpen. Duit sche vliegtuigformaties hebben her haaldelijk Malta gebombardeerd. Twee Engelsche vliegtuigen werden in een luchtgevecht neergeschoten en drie op den errond vernield Een van onze vloot- eskadevs. dat in het centrale deel van de Middellandsche Zee kruiste ter be scherming van een convooi. stiet dén 17den December tegen zonsondergang op ëen uit slagschepen, kruisers én tor- nedojagers bestaand Engelsch eskader Na een kort vuurgevecht trok de vijand zich onder bescherming van een kunst matigen nevel in de duis ternis terug, terwijl de vijandelijke torpedojagers een torpeda aanval belangstelling kennis genomen. Vooral trekt de passage de aandacht, waaruit blijkt, dat op bet oogenblik, dat de Brit sche ambassadeur te Lissabon nog on derhandelde, reeds troepen op Timor aan land werden gezet. In het Angelsaksische kamp vindt men dus. en daar wijst men in toonaan gevende krinene van de Duitsche hoofd stad op. een optreden tegenover een bondgenoot volkómen in orde, dat men in het geval van Hawai, waar het ge schiedde tegenover een erkend tegen stander, als „ongehoord verraad" had gekenmerkt. Overigens denkt? men bij deze gelegen heid aan het feit. dat van een verrader lijke handeling van de zijde van Japan tegenover de Vereeni-gde -Staten reeds daarom niet kan worden gesproken, daar Roosevelt, Knox, Pepper en andere leidende persoonlijkheden in Amerika in gesproken en geschreven woord lang vóór het uitbreken der vijandelijkheden in den Stillen Oceaan de stelling heb ben verdédigd, dat Japan uit dit gebied moet worden verjaagd en Tokio vernie tigd moet worden. In de Wi'l hel mst rasse vraagt men on cier deze omstandigheden, of rnen Ja pans optreden anders kan uitleggen, dan in den zin van een gerechtvaardig de afweer tegenover een onmiddellijke bedreiging. Inzake Timor verklaart men. dat de Engelschen een staat, op wiens jaren lange vriendschap zij steeds weer heb ben gewezen, bewust hebben misleid en dat geen enkele bedreiging van En gelsch bezit door dezen staat als. recht vaardiging kan worden aangevoerd. In het algemeen meent men in Ber lijn, aan de reeds onlangs gepubliceerde verklaring te moeten herinneren, dat de Iberische wereld thans weten kan, wat zii te verwachten heeft van Angelsak sische solidariteitsverklaringen. Japanners geïnterneerd Associated Préss meldt uit, Batavia, 'Jat alle, Japansche onderdanen op Ti- mor door de N e d e r 1 a ri d s c h e en Australische autoriteiten geïnterneerd zijn. trachtten te ondernemen, die door het vuur van onzé schepen en een schitterend uitgevoerden tegen-aan- val van onze escadrilles torpedo vliegtuigen werd verijdeld. Een licht vijandelijk schip werd door het vuur tot zinken gebracht en een an der door het vuur van onze torpedoja gers zwaar getroffen en waarschijnlijk tot zinken gebracht.. Een groot jyijande- 1 ijk schip werd door het vuur van onze groote schepen getroffen. Geen van on ze schepen werd getroffen of bescha digd. In don nacht trok de vijand zich terug in de richting van zijn steunipun- 1ên en ons convooi bereikte ondank? de aanvallen van vijandelijke strijdmidd- len en vliegtuigen voltallig de havens van bestemming. Het gevecht had plaats ten noorden van de golf vaii de Groote Syrte. Tijdens den aanval van onze escadrilles torpedovliegtuigen, die geschiedde in nauwe samenwerking met ons vlooteskader, werden vier vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Een an der toestel, dat getroffen werd door het geschut van een oorlogsschip, stortte in zee. Eén van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd. Het Zondagavond uitgegeven commu niqué van het Italiaansche hoofdkwar tier luidt: „Ten Westen van Derna, dat weer door vijandelijke strijdkrachten be zet is. duurt de vijandelijke druk op onze divisies voort. Gevechten van plaastelijk karakter bij Solloem en Bardia. In den nacht van 19 op 20 December hebben Duitsche lucht strijdkrachten met zichtbaar succes militaire doelen van Tobroek hevig gebombardeerd. Een batterij lucht doelgeschut werd vernietigd. Andere Duitsche luchtformaties heb ben in den ochtend van den 20sten d«* haven van La Valetta op Malta op doel treffende wijze gebombardeerd. Een Italiaansch verkenningsvliegtuig, dat door drie Spitfires werd aangeval len. schoot er één neer, trof een tweede en keerde onbeschadigd op zijn basis terug. Twee vliegtuigen, die in bet weer- machtsbericht van Vrijdag als vermist waren opgegeven, zijn op een onzer ba ses teruggekeerd na twee vijandelijke jagers te hebben neergeschoten Later binnengekomen berichten bevestigen dat de vijandelijke kruiser, waarvan in het weermachtbericht van Maandag werd gemeld, dat hij in hét Oosten der Middellandsche Zee door een onzer duikbootcn getorpedeerd was. tot zin ken gebracht is." De Noord-Italiaansche bladen wijden veel aandacht aan den zee- en lucht slag in het centrale hekken der Middel landsche Zee, waarbij een Italiaansche vlooteskader een sterke Britsche forma tie op de vlucht kon drijven en een groot convooi veilig naar Afrika kon brengén. Een oorlogscorrespondent van de Corriere Delia Sera schat de sterkte van het Britsche eskader op 2 slagschepen, ongeveer 7 kruisers en eén dozijn torpedojagers. De P o p o 1 o d'I t a 1 i a wijst er op, dat ook de gevechten in Libyë van groo te heteekenis z.ullen zijn voor den alge- hoelen oorlog, daar Engeland hier ge dwongen is tot een enorm verbruik van oorlogsmateriaal. De slëg in Libye is een strategische slag waarbij een ter reinwinst van 200 of zelfs 500 k.m. zon der belang is. Oproep aan de soldaten BERLIJN, 21 Dec. (D.N.B.) - Dc Führer heeft niet ingang van 19 dezer het opperbevel van het leger op zich genomen. In verband met dit feit wordt het volgende communiqué gepubliceerd: Toen de Fuehrer 4 Februari 1938 het bevel over de geheele weermacht zelf op zich nam. geschiedde dit uit voorzorg jegens het reeds destijds dreigende mili. taire conflict, waarbij het om de vrijheid van het, Duitsche volk zou gaan. De staatsraison eisohte gebiedend concen tratie van alle krachten in één hand Sléchts zoo kon de voorbereiding tot succesvollen tegenstand slagen, waarbij men wist, dat dit nog veel «meer dan in den wereldoorlog van 1914'18, die hel Duitsche volk door dezelfde tegenstan ders was opgedrongen, zou leiden tot een „totalen oorlog". Toen de staatsman Adolf Hitler besloot, zijn eigen veldheer te zijn, sprak bovendien nog het bewust zijn van zijn innerlijke .roeping en de hem eigen bereidheid tot aanvaarding van verantwoordelijkheid mee. Adolf Hitler Het verloop van dezen oorlog heeft do juistheid van deze opvatting meer en meer bevestigd. In vele opzichten drong zij evenwel eerst door, toen hij den veld tocht in het Oosten de oorlog afmetin gen aannam, die alle vorige Voorstellin gen te hoven gingen. De uitgestrektheid van het oorlogstooneel, de nauwe ver bondenheid van de operatieve oorlogvoe ring te land met dc politieke en oorlogs- economisc'he doeleinden, benevens den numerieken omvang van het leger in verhouding tot de andere deelen der weermacht, noopten den Fuehrer de operaties en de bewapening van het leger volgens zijn intuïtie ten krachtig ste te influenceeren cn zich alle essen- tieele besluiten op dit gebied persoon lijk voor te behouden. De Führer heeft derhalve als consequente voortzetting van zijn besluit van 4 Februari 1938, 19 De cember 1941 besloten met volle waardecring voor de verdiensten van den thans afgetreden opper bevelhebber van het leger, gene- raal-veldmaarschalk Von Brau chitsch, de leiding van dc geheele weermacht met het opperbevel van het leger in zijn hand te ver- ecnigen. Oproep aan de soldaten Ter gelegenheid van het feit, dat de Fuehrer het opperbevel van het leger op zich heeft genomen, heeft hij den volgenden oproep aan de sol daten van leger en Waffen S.S. uit gevaardigd: C OLDATEN en leger van Waffen SS, de strijd voor de vrijheid van ons volk, ter beveiliging van zijn bestaans voorwaarden voor de toekomst, ter af wending van do mogelijkheid, om ons om de 20 of -25 jaar onder een nieuw voorwendsel maar in don diepsten grond steeds als gevolg van dezelfde joodsch-kapitalistische belangen den oorlog aan te doen, nadert zijn hoogte en keerpunt. Aan het Duitsche Rijk en Italië, be nevens aan de reeds met ons verbonden staten is het geluk ten deel gevallen, in Japan een wereld mogendheid als nieuwen vriend en strijdmakker Ie heb ben gekregen. Dit land zou in denzelf den vorm en onder dezelfde voorwend sels geworgd worden als wij zelf. Met dc bliksemsnelle vernietiging van de Arno. rikaansche Pacific-vloot en van de Brit sche strijdkrachten Ie Singapore, de be zetting van talrijke Engelsch-Amcri- kaansche steunpunten in Oost-Azië door de Japansche weermacht, treedt deze oorlog nu in een nieuw, voor ons gun stig stadium. Daardoor staan wij. echter thans ook voor beslissingen van wereldomvattende heteekenis. De legers in het Oosten moe. ten na hun onvergankelijke en in de wereldgeschiedenis weergaloozo over winningen op den gevaarlijksten vijand van alle tijden, thans als gevolg van hot plo'seling invallen van dén winter, van de beweging in een stellingfront worden overgebracht. Hun taak is het, tot het aanbreken van het voorjaar juist zoo fanatiek en taai datgene vast te houden en te verdedigen, wat zij tot dusver met onmetelijken heldenmoed en onder zwa. re offers hebben veroverd. Van het nieuwe Oostelijke front wordt daarbij niet anders verwacht dan wat do Duitsche soldaten destijds, vijf-cn-tvvin- tig jaar geleden, reeds hebben volbracht in vier Russische oorlogswinters. Iedere Duitsche soldaat moet daarbij het voor beeld voor onze trouwe bondgenooten zijn. Bovendien echter worden, evenals in den afgeloopen winter, nieuwe formaties opgesteld en vooral nieuwe, hetere wa pens uitgereikt. De bescherming van dit front aan de Westelijke zijde wordt van Kirkenes tot aan de Spaansche grens versterkt. De moeilijkheden der organi satie van de verbindingen aan dit front, die thans een geheel werelddeel omvat ten en tot Noord-Afrika reiken, zijn te overwinnen. Ook dit zal gelukken. De toebereidselen voor de onmid dellijke hervatting van den offensie ven strijd in het voorjaar tot de definitieve vernietiging van den te genstander in het Oosten, moeien onverwijld worden getroffen. De in leiding tot beslissende oorlogsmaat regelen van anderen aard is aan staande. Deze taak eischt, dat weermacht en vaderland worden aangezet tot de grootste prestatie en gebracht worden, lot gemeenschappelijke activiteit. De voornaamste drager van den strijd «Ier weermacht nu is 'het leger. Derhalve heb ik onder deze omstan- dighéden vandaag besloten, als opperste bevelhebber der Duitsche weermacht de leiding van het leger zelf op mij te nemen. O OLDATEN, ik ken don oorlog reeds uit dc vier jaar van de geweldige worsteling in het Westen van 1914 tot 1918. Ik héb" de verschrikking van bijna alle groote materiaalslagen als eenvou dig soldaat zelf meebeleefd. Tweemaal ben ik gewond en dreigde tenslotte blind te worden. Wat u ook kwelt, belast en benauwd, is mij derhalve niet vreemd. Maar, ik 'heb na vier jaar oorlog geen seconde getwijfeld aan de wederophef- fing van mijn volk cn het met mijn fanatieken wil als eenvoudig Duitsch soldaat klaargespeeld de geheele Duit sche natie na meer dan vijftien jaar werk, weer aaneen te sluiten en van het doodvonnis van Versailles te bevrij den. Mijn soldaten, gij zult derhalve begrij pen, dat mijn hart u geheel toebehoort, dat mijn wil en mijn werk standvastig de grootheid van mijn volk en uw volk dienen, dat mijn verstand en mijn be sluitvaardigheid slechts de vernietiging van den tegenstander kent, d.w.z. de victorieuze beëindiging van dezen oor log. Wat ik voor u kan doen, mijn sol daten van leger en Waffcn-SS, ten aan zien van de behartiging van uw belan gen en ten aanzien van de aanvoering, zal geschieden. Wat gij voor mij kunt en zult doen, dat weet ik: mij trouw en gehoorzaam volgen tot de definitieve redding van het. rijk en daarmee van ons Duitsche volk. De Heer nu zal de overwinning niet weigeren aan zijn dapperste solda ten. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 19 Decemlber 1941. BERLIJN, 22 Dec. De speciale A.N.P.-correspondent meldt: Vichy ont kent, iets te weten omtrent een overeen komst tusschen Amerika cn Martinique, intusschen leest, men in dc Fransche bladen weer vrij scherpe critick op Vichy, dat. naar de meening dier pers niet krachtig genoeg optreedt tegen het aanmatigende optreden en den ondcr- rnijnènden arbeid van zekere vreemde diplomaten, met. name van dc Ameri- kaansche vertegenwoordiging. DE DUITSCHERS IN AMERIKA BERLIJN, 22 Dec. De speciale A.N P.-correspondent meldt: Hier neemt men aan, dat de Duitsche diplomaten, consulaire vertegenwoordigers en jour nalisten in de Ver. Staten nu wel bij een zullen zijn gebracht in afwachting van het moment dat zij kunnen ver trekken. Omtrent het lot der overige rijks- duitschers ontving men nog geen en kele mededèeling, ook niet via Zwit serland. dat de Duitsche belangen in de Ver. Staten waarneemt. Vandaag verduisteren om 17.31 uur VandaagMaandag, gaat de zon op om 9.46 uur en onder om 17 31 uur. Maan op 12.24 uur en onder om 23.50 uur Dinsdag: zon qp 9.47 uur en onder j om 17.31 uur; maan op 12.53 uur en onder om 24.01 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1