levige pantserslag op de Philippijnen 5HURCHILL IN DE V.S. Militaire conferentie in Singapore De nieuwe distributiebons esprekingen te Washington BE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Meer dan 80.000 Japanners op de kust van Luzon aan land gezet Met Duitschland voor een vrij Nederland De ondergang van het Britsche vliegtuigmoederschip Britten teleurgesteld over de geringe Amerikaansche hulp CRITIEK OP TACTIEK DER BRITTEN NOG STEEDS DRUK OP AFGHANISTAN Ingebruikstelling nieuwe bonkaarten De peulvruchten en theebonnen JAARGANG No. 151 DINSDAG 23 DECEMBER 1 C-: 1 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ONNhMENTSPRIJS: per i maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per 1 per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke, nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. RIO DE JANEIRO, 23 Dec. (D.NB.) Volgens een bericht uit Washington sligt het Amerikaansche ministerie van oorlog de landing der Japanners de Westkust van Luzon. Men spreekt van 80.000 tot 100.000 man Japansche )j?n en meldt, dat in de golf van Ligajen „een zware slag" wordt geleverd. Ui' Manila wordt gameid, dat de Japanners ook tanks aan land hebben ten zetten en dat het reeds tot een hevigen pantserslag is gekomen. Volgens een hier ontvangen officieel communiqué uit Manila blijven dc tuners „met groote contingenten" op het Noordelijke deel van het eiland in in den aanval. ei Het communiqué geeft toe, dat de landingen, welke de Japanners gisteren icht hebben, hun de beheersching der kust van Luzon zal verschaffen van ri tot den uitersten Westpunt van het eiland Kaap Blinao. Vier Philippijnsche schepen van tezamen 13 188 brt. zijn tot zinken gebracht, twee andere schepen ontbreekt elk bericht. EN commentator van den BrP.schen ming van de Japansche vloot. Wanneer de Engelsch-Amerikaansche macht ter zee niet zeer spoedig hersteld kan wor den, zijn Singapore en Manilla ernstig bedreigd." Hawai lerichtendienst verklaarde het vol e ten aanzien van den toestand in Azië: rfien dagen geleden begonnen de nners met hun groolen aanval op Grooten Oceaan Thans zijn de be- ten ernstiger dan iemand had kun- vervvachten. Het onaangenaamste at de Japansche heerschappij in de Chineesche zee en in het Westen den Oceaan nog niet met succes be len kon worden. troepen, die de Britsche strijd- hten op Malakka tot den terug hebben gedwongen, zijn honder kilometers door Japansche tran tschepen vervoerd onder bescher- I- Uit Honoloeloe wordt gemeld: de be velhebber der Amerikaansche strijd krachten op Hawai heeft aangespoord zuinig te zijn met levensmiddelen, „zoo lang geen nieuwe zendingen zijn aange komen". Goeam Volgens den Britschen berichten dienst heeft het Amerikaansche minis terie van marine gisteren medegedeeld, dat de vlootbasis Goeam geheel door de Japanners bezet is. STOCKHOLM, 23 Dec. (A.N.P.) Londen is officieel medegedeeld t Churchill en Beaverbrook zich de Vereenigde Staten bevinden, t Washington meldt de Britsche richtendienet, dat zij met Roose- lt alle. vraagstukken zullen be reken, die verband houden met 2 „gemeenschappelijke oorlogsin- tanning". Britsche berichtendienst spreek" geruchten, volgens welke Churchill eren met een Clippertoestel te Haiti zou zijn aangekomen. Later, aldiu- •erichtendienst, werd die lezing ech egengesproken. erond van de omstandigheid, dal rchill vergezeld is van een staf van :e officieren van leger, viool en itrnacht, concludeert de BritscLe be- ten-dienst. dat met de chefs der Ame arische generale staven „gemeen ippelijke plannen voor den oorlog len groolen en den Atlantischen =ian" moeten worden uitgewerkt, lurchil 1 zou vergezeld zijn van ad aal Sir Dudley Pound, van den chef den generalen staf van hel Britsche sir John Dill, van den Inchlmaar- !k Sir Charles Portal, van den Ame- ianschen ambassadeur te Louden iant, en van den persoonlijken ver nwoordiger van Roosevelt, Harri iar de Britsche berichtendienst rts meldt, is te Ottawa officieel me eripeld dat de Canadeesche minister- ?ident, Mackenzie King, zich naar Rington zal begeven, om deel te ne aan de conferenties met Roo.eveli -hu rchill. elijk met de berichten over deze be king in Washington duiken weer ge ilen op. aangaande de Amerikaansche atieplanncn inzake de steunpunten in Atlantischen Oceaan. Ren D.N.B -be- l uit Lissabon witst er op hoe de voor- ge chef van den generalen staf van de 'rikaansche vloot, schout-bij-nacht 's Sirling in een speciaal bericht van Daily Mail van IS December schrijft de Vereenigde Staten tezamen met ot-Brittannië er op voorbereid diencr. din de Azoren. de Kaap Verdische nden en de Kanarische eilanden. Dakar Unique en Quadeloupe eventueel te be en. 'e Vereenigde Stalen zelf moeten ns op hun hoede zijn voer bomaan len op de groote steden en inrlustrie- itral. De toestand in den Stillen Oce in het bijzonder het gevaar dat de 'lippijnen loopen om veroverd te rden, maakt het misschien voor de eenigde Staten noodzakelijk hun x vloot in den Atlantischen vloot onmid dellijk naar den Stillen Oceean te zen den. Bij alle operaties ter zee echter moet er zeer zorgvuldig op gelet wor den. dat men geen zeegevecht met dc Japanners mag beginnen zoolang niet voor een superioriteit in de lucht is ge zorgd. De Vereenigde Staten hebben reeds leergeld voor het inzicht moeten betalen, dat groote oorlogsschepen bij luchtaanvallen het onderspit kunnen delven. In een bericht in dc New York Daily Mail wordt vervolgens nog gezegd, dat schout-hij-nacht Stirling verklaard heeft dat de Vereenigde Staten een vloot, een groote hoeveelheid luchtstrijdkrachten en millioenen soldaten naar Oost-Azië moeten sturen. Het is onmogelijk, dat men zich in de Vereenigde Staten op sluit en op deze wijze hoopt, den oorlog te kunnen winnen. Wie dezen oorlog wil winnen, moet ook vechten. BERLIJN, 23 Dec. (D.N.B.). Naar het DNB. verneemt, werd het Engelsche vlieg kampschip, dat door een Duitsche duikboot tot zinken is gebracht, door drie torpedo's getroffen. Spoedig ging het schip onder. DeVoelkischer Beobachter wyst er op, dat de Engelsche vliegkampschepen zeer schaarsch zijn en dat daarom het nieuwe succes der Duitsche duikbootcn van zeer groote beteekenis is voor de situatie ter zee op alle Oceanen. Men kan, na de zware verliezen, die de Engelschen hadden geleden, aannemen, dat het schip krachtig beschermd was door vlieg tuigen en torpedobootjagers, hetgeen het succes te grooter doet z\jn. Hoewel Engeland de laatste weken reeds een aanzienlijke lijst van verloren slagsche pen, vliegkampschopen, kruisers, jagers en andere oorlogsbodems moest publiceeren, wordt de werkelijke omvang der verliezen ge heim gehouden. Het Britsche ministerie van marine heeft bii voorbeeld geen melding gemaakt van het feit, dat een kruiser van de Aurora- en een van de Leanderklasse voor Alexandrië door Duitsche duikbooten en een derde kruiser in de Middcllandsche Zee door een Italiaansche duikboot tot zinken zijn gebracht De Berliner Boersenzeitung schrijft, dat do Britsche vlootverliezen op den Atlantischen en den Grooten Oceaan in nauw verband met elkander staan en dat de toestand ter zee voor Engeland nog veel ern stiger is geworden dan pessimistische En gelschen zelfs eenige weken geleden moge lijk hadden geacht. De Deutsche Allgemeine Zei. tung zegt, dat een dergelijk verlies gelijk staat met een verloren slag. Het blad ver moedt, dat het vergane schip is uitgezonden om de Ark Roqal te vervangen. JAPAN EERBIEDIGT NEUTRALITEIT VAN MACAO TOKIO. 23 Dec (D.N.B.) De gouver netir-generaal van Portugeesch-Macao heeft vandaag in een officieele verkla ring medegedeeld, dat de Japanners de neutraliteit van Macao strikt in acht ne men en dat alle geruchten over een zoo genaamde bezetting van Macao door Ja pansche troepen, iederen grondslag mis sen. De gouverneur-generaal voegde hier aan toe, dat bij den aankoop van 'evens middelen door de Japanners, een zeer nauwe sfimenwerking met de autoritei ten van Macao beslaat. Overal aan het Oostfront zijn thans solide winterkwartieren gebouwd, waar de Duitsche soldaten bescherming tegen de grimmige koude vinden. P.KKriegsberichter Kustermann, Scherl m.) BERLIJN. *23 December (V.P B.). Naar de Duitsche bladen uit Tokio vernemen zal dezer dagen onder voorzitterschap van Duff Cooper to Singapore een militaire conferentie bijeenkomen, ten einde te beraadsla gen over de middelen om den Japan- schen opmarsch in Malakka tot staan te brengen. Aan deze conferentie zullen behalve de Britsche opperbevelhebber, Brooke Popham cn de gouverneur-generaal van Nederlandsch I n d i verschillen de vertegenwoordigers der Australische regeering en verder ook Sir George Sam son, die jaren lang handelsattaché in Tokio is geweest en thans de economi sche oorlogvoering leidt in Malakka en Singapore, deelnemen. Een der belangrijkste punten der agen da zal vermoedelijk worden gevormd door Australia's bezorgdheid, dat zijn verbinding met het moederland zal wor- 'len afgesneden. De commandant van het Neder landsch Oost Indische luchtwapon. generaal Van Oven, heeft in een radiorede verklaard, dat de houding van de Noord Ameri kaansche vloot- en luchtstrijdkrach ten op Hawaï niet te verontschuldi gen is. Toen het Amerikaansche af weergeschut begon te vuren, was de slag reeds beslist. Geen Amerikaansche hulp? Uit. de Engelsche bladen die in de af geloopen week te Berlijn zijn ontvangen, blijkt, dat de Engelsche en Amerikaan sche tegenstellingen op liet gebied der gemeenschappelijke oorlogvoering zich eerder toespitsen, dan dat er een accoord in zicht is. Uit de telegrammen van de Engelsche persvertegenwoordigers uit Noord-Ame- rika valt af te leiden, dat de Amerikaan- Sche admiraliteit er heel weinig voor voelt, ook maar een deel van de Ameri kaansche vloot uit den Atlantischen Oceaan terug te trekken en naar den Stillen Oceaan te dirigeeren. Van Amerikaansche zijde staat, men op het standpunt, dat na den slag van Pearl Harbor de V.S. voorloopig gedwon gen zijn een defensieve houding aan te nemen, terwijl Londen er op aandringt, dal Washington sterke lucht- en vloot- strijdkrachten niet alleen naar den Stil len Oceaan, maar ook regelrecht naar de bedreigde stellingen van het ABCD- blok in Oost-Azië zal zenden. Roosevelts gevolmachtigden steken het niet onder stoelen of banken, dat naar hun meening de nieuwe toestand liet voor Amerika onmogelijk maakt, om alles op één kaart te zetten, zoodat, de Amerikaansche regeering tot haar spijt niet in staat is, om de belofen te vervul len die zij voor het uitbreken van den oorlog in Oost. Azië heeft gedaan. De Engelsche bladen maken zich dan ook niet veel illusies meer inzake een on middellijke militaire hulpverleening door de V.S. aan Singapore en N e d e r- I a n d s c h Oost-I n di Hier en daar wordt reeds duidelijk uit gesproken dat Amerika zich tot nader or der zal benerken tot een anti-Japansche blokkade. De Times is al heel duidelijk wanneer zii in een .hoofdartikel duidelijk zegt: ..Zoolang het ons met behulp van onze Noord Amerikaansche en Neder- I and sche bondgenooten niet luktde heerschappij ter zee in den Stillen Oceaan te heroveren, blijven ónze tegenstanders beschikken over een vriiheid van bewe ging, wel uiterst gevaarlijk is." Wat de Times van de Amerikanen had verwacht, blijkt uit hetzelfde hoofdarti kel, waarin een energiek offensief wordt geëischt tegen de Japansche verbin dingslijnen, welk offensief zou moeten crepaard gaan met krachtige aanvallen, niet alleen op de Japansche posities in Malakka, maar op de geheele keten van lonnnsrhR steunpunten van Yokohama i tot Singapore. De Britsche tactiek Ook over de Britsche tactiek heerscht geen eenstemmigheid. In ingezonden brieven aan de Times van 18 Decem ber komt de groote bezorgdheid over den ondergang van de Prince of Wales en de Repulse tot uiting. Zoo schrijft admiraal Bacon: Het is in hooge mate zorgwekkend, dat de beide groote oorlogsschepen gebruikt zijn voor ccn taak, die zij niet vervullen konden. Slagschepen zijn geen schepen, die men in het geval van een invasie voor de verdediging kan gebruiken. Zouden kleinere en minder kostbare schepen in den strijd tegen de naar Ma lakka oprukkende Japanners niet hete re diensten hebben bewezen? Een slag schip heeft raileen tot taak tegen andere slagschepen te. strijden. Nog veel zorgwekkender is echter, dat de eerste lord der admiraliteit ondanks de jongste vreeselijke waarschuwingen nog steeds van meening schijnt te zijn, dat groote oorlogsschepen ook met suc ces voor kustoperaties kunnen worden gebruikt. In een anderen ingezonden brief wordt gezegd: Bij de operaties van de Prince of Wales en van de Repulse heeft men de lessen van Noorwegen en Kreta niet ter harte genomen. In plaats van de Japan sche invasie te verhinderen door gebruik ie maken van vliegtuigen, hebben de Engelschen hun op Malakka gelegen vliegvelden door de Japanners laten ver nielen en slagschepen in den strijd ge worpen zonder deze in de lucht op de noodzakelijke \yijze te beschermen. Men dient thans in Engeland eens en voor altijd den invloed te erkennen van luchtstrijdkrachten bij de oorlogvoering ter zee. Het denkbeeld, dat vliegvelden door een handvol soldalen met mitrail leurs in bezit gehouden kunnen worden, dient men thans definitief te laten va ren. ANKARA, 23 December (V.P.B.) De houding, die Afghanistan tegen over Engeland aanneemt, wordt hier aandachtig gadegeslagen. Men legt vooral belangstelling aan den dag voor de wijze, waarop Afghanistan ten slotte zal reageeren op den Engelsch- Sovjet-Russischen eisch om aan deze landen de beschikking te laten over den weg van Quetta naar Kandahar, Herat en Koesjka. Aangezien het geen geheim is, dat men voornemens is, over deze route oorlogsmateriaal te vervoeren, zou het inwilligen van dezen eisch niet in overeensteemming zijn met de tot dus verre door Afghanistan gevolgde neu traliteitspolitiek! In Kaboel voelt men blijkbaar dan ook weinig voor het geven van deze toestemming. Weliswaar is Afghani stan er enkele weken geleden toe over gegaan, de Duitsche en Italiaansche onderdanen uit het land te zetten, doch dit is eveneens geschied op sterk aan- oringen van Engelsch-Sovjet-Russische zijde. Afghanistan heeft destijds ver klaard, dat dit een exceptioneele con cessie was. Wat nu den eisch betreft om bovenbedoelden weg vrij te laten, neemt Afghanistan een vrij sterke po sitie in. De eerste minister, Moham med Hasjim Khan, die als oom van den koning, Mohammed Zahir Sjah, sedert jaren de eigenlijke politiek des lands leidt, zal zich ongetwijfeld laten gelden. In Kaboel bestaat weinig nei- srinj2: om toe te geven, wijl de Afgha- nen de Britten zoowel als de Sovjet- Russen als hun vijanden beschouwen. De Afghaansche regeering heeft trou wens den tijd, de zaak slepende te houden, want de betreffende weg, die over hooge bergpassen loopt, van Kna- dahar naar Herat, is in den winter toch bijna niet te gebruiken. Aan den anderen kant blijkt wel uit den toon van den eisch, dat de tegenpartij er hoogen prijs op stelt, dat deze eisch wordt ingewilligd. Dit laat weinig twijfel, of van Engelsch-Sovjet-Russi sche zijde zal met kracht worden aan gedrongen op een gunstige beslissing. 's-GRAVENHAGE, 23 Dcc. Voor de week van Zondag 28 December tot Zater dag 3 Januari zijn voor het koopen van brood of gebak, vleesch of vlecschwaren en aardappelen aangewezen de bonnen 01 van de daarvoor bestemde kaarten. A-bonnen brood geven recht op 4-rantsoe- nen, b- bonnen op een Vz-rantsoen, a-bon nen vleesch of vlecschwaren 1 rantsoen, b-bonncn Va rantsoen. Voorts zijn voor liet tijdvak van 28 De cember tot 24 Januari aangewezen de bonnen 181. 189. IS5 tlm. ISS. 190. 191. 192, 179 Hm. 183 van de bonkaart alge meen resp. voor suiker, jam, bloem, brood of gebak, havermout of peulvruchten, gort. vermicelli of maizena. en kaas. de bonnen 01a Hm. 04a van dc melkkaart ieder 3'/« liter en 01b tlm. 04b ieder VA liter melk. 01c of Old van de kaart reserve voor ca cao en 02d—03d voor rijst. Voor het tijdvak van 2S December tot 5 Januari is aangewezen voor boter resn boter met reductie bon 01 van boter- reso vctkaart. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en ATsscherij maakt bekend, dat met ingang van de op 28 December a.s. aanvangende distribu tieperiode de nieuw uitgereikte bonkaar ten in gebruik worden genomen. Met het oog op de komende feest dagen is*bepaald, dat men reeds met ingang van Woensdag 21 December a.s. op alle heden bekend gemaakte bonnen mag koopen. Met nadruk wordt er echter op gewezen, dat in dien men van deze mogelijkheid ge bruik maakt, men er goed op moet letten, dat men met het gekochte uit komt tot het tijdstip, waarop weden om nieuwe bonnen geldig worden, d.i. dus voor dc „weekartikelen" Zater dag 3 Januari a.s. en voor 'de andere levensmiddelen Zaterdag 24 Januari a.s. Voor boter en koffiesurrogaat gelden uiteraard andere dagen. De aanwijzing der thans bekend ge maakte bonnen van de nieuwe kaarten geeft voorts nog aanleiding tot de vol gende opmerkingen. Brood en gebak De bonnen 01a van de nieuwe brood kaart geven van 28 Dec. tot en met 3 Januari '42 elk recht op het koopen van 400 gram brood of 4 rantsoenen gebak, terwijl de bonnen 01b elk recht geven op het koopen van 50 gram brood of Vb rantsoen gebak. De met 01a gemerkte bonnen van de nieuwe kaart komen dus overeen met dc groote. met „4 rantsoe nen" gemerkte bonnen van de oude broodkaart. De met 01 h gemerkte bon nen komen overeen met de kleine bon nen van de oude broodkaart. Vleesch en vleèschwaren De bonnen 01a van de nieuwe vleeschkaart geven tot en met Za terdag 3 Januari a.s. elk recht op het koopen van 1 rantsoen vleesch of vleesch waren, de bonnen 01b elk op Vz rantsoen vleesch of vleesch- waren. Ditmaal is de per week be schikbaar gestelde hoeveelheid vleesch derhalve nog ongewijzigd gebleven. Van het. voor de volgende distributie periode, d.i. dus de week van 4 t/m, 10 Januari a.s. aan te wijzen bonnummer zullen de zoogenaamde b-bonnen nog slechts recht geven op het koopen van A rantsoen vleesch of vleeschwaren. Koffiesurrogaat De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bon voor koffiesurrogaat is 193 Deze. is geldig van 28 December tot en met 21 Februari 1942. Men moet dus ditmaal met het koffiesurrogaatrantsoen van 250 gram tweemaal zoolang toe komen als gewoonlijk. Bonkaart reserve In elk der bonboekjes bevindt zich voorts een zoogenaamde bonkaart reser ve. De bonnen van deze bonkaart dragen een verschillende letter, al naar gelang den leeftijd van den houder. Op de aan volwassenen uitgereikte kaart komen namelijk voor de nummers: 01a tol en met 014a; op die van kinderen tusschen 14 tot en mei 20 jaar: 01b tot en met 014b; op die van kinderen van 4 tot en met 13 jaar: 01c tof en met 011 c; op die van kinderen van 0 tot en met 3 jaar: Old tot en met 014d. Cacao Thans zijn van de kaart reserve aan gewezen bon 01c en Old, welke geduren de de distributieperiode van 28 Decem ber a.s. tot en met 24 Januari a.s. elk recht geven op hel koopen van 50 gram cacao. Zooals hekend moeten deze bon nen gedurende de eerste week van de distributieperiode bij den detaillist wor den ingeleverd. Gedurende de derde en vierde week kan men dan de cacao ontvangen Indien men zijn bonnen eerst na verloop van de eerste week van de distributieperiode bij den detaillist inlevert, kan men daarvoor pas cacao ontvangen in de derde en vierde week van de volgende periode. Rijst De bonnummers 02d en 03d van do bonkaart reserve geven tot en met 24 Januari 1942 elk r.echt op het kooperi van 250 gram rijst. Gedurende genoemd tijdvak is voor kinderen van 0 tot en mét 3 jaar dus in totaal 500 gram rijst beschikbaar. Daar het mogelijk is, dat nog niet op alle met „f" en „g" ge merkte bonnen van dc papkaart rijst is gekocht, is do geldigheidsduur daar van verlengd tot en met 24 Januari 1942. Boter Van de boterkaart en de vetkaart zullen voorloopig per periode van 5 weken achtereenvolgens 4 bonnen worden geldig verklaard. Do eerste drie zullen gedurende negen dagen geldig zijn, de vierde gedurende acht dagen. Gedurovule het tijdvak van 28 Dec. a.s. óot en met 5 Januari a.s. geeft bon 01 van de boter- zoowel als van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Hot koopen met dezen bon is reeds ge oorloofd met ingang van 23 Dec. Zooals bekend, hebben zij, die recht hebben op het normale bolerrantsoen, twee boterkaartcn. dan wel twee vet kaarten ontvangen, zoodat zij op de heide met 01 genummerde bonnen, waarover zij beschikken, een hoeveel heid van 2 X 125 250 gram boter kun nen betrekken. Op de bonnen van de vetkaart wordt de gebruikelijke reduc tie verleend van 22'/2 cent per 250 gram holer. Zooals men weet is voorts bon 57 van de oude boter- cn vetkaart, welke is aangewezen voor een extra rantsoen bo ter. geldig van 21 December jl. tot en met 31 Januari 1942 voor het koopen van 250 gram boter per bon. De vetbonnen der toeslagkaarlen wel ke voor het tijdvak van 28 December a.s. tot en met 24 Januari a.s. zijn uitgereikt aan hen, die zvvaren en zeer zwaren ar beid verrichten, zijn niet genummerd, doch dragen onderscheidenlijk de aan duiding: 28 December3 Januari; 410 Januari; 1117 Januari; IS24 Januari. De rechthebbenden dienen er dus goed op te letten, dat zij deze bonnen in de week, welke op den bon staat \ermeld, bij hun leverancier inleveren. De bon nen, welke de aanduiding 28 December— 3 Januari dragen, zijn reeds geldig met ingang van 24 December. De vetbonnen der toeslagknarten. wel ke zijn uitgereikt aan hen, die langdu- rigen arbeid verrichten dragen geen aanduidiner betrpffrnde datum of nummer. Zij zijn geldig gedurende het geheele tijdvak van 2S December a.s. tot en met 24 Januari a.s. en mogen reeds met ingang van 24 December wor den gebruikt. De vetbonnen der toeslagknarten „ja", „jb" en „jc" geven elk recht op het koopen van 125 gram boter met reductie. Melk Ten slotte wordt er op gewezen, dat in den vervolge, in plaats van één melkbon per week, vier melk- bonnen tegelijk voor een tijdvak van vier weken worden aangewezen. Zulks geschiedt ten einde de school- melkvoorziening een regelmatig ver loop te doen hebben. De bonnen 01a tot en met 04a geven derhalve tot en met 24 Januari 1942 elk recht op het koopen van 3*/2 liter melk, terwijl de bonnen 01b tot en met 04b in genoemd tijdvak in de gebieden, waar de melkkaart dl in gebruik is, elk recht geven op het koopen van VA liter melk. Inleveringstermijn verlengd dm 3 Januari 's-GRAVENHAGE, 22 Dec. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de met „168" ge nummerde bon van de bonkaart al gemeen, welke is aangewezen ter verkrijging van veertig gram thee, nog tot en met Zaterag 3 Januari a.s. hij de winkeliers ingeleverd mag worden. Ook de met „69" genummerde bonnen van rle bonkaart algemeen, welke zijn aangewezen tot het be stellen van peulvruchten, mo gen nog tot en met Zaterdag 3 Ja- tmari a.s. worden gebruikt Deze maatregelen stellen een aantal consumenten, zooals uit ziekenhuizen ontslagen patiënten cn arbeiders uit werkkampen, alsnog in de gelegenheid deze bonnen bij hun leveranciers in te leveren, voor zoover dit vóór 18 Decem ber j.l. niet kon plaats vinden. Vandaag verduisteren om 17.31 uur Vandaag, Dinsdag, gaat de zon op om 9.47 uur en onder om 17.31 uur; 5 maan op 12.53 uur en onder om 24.01 uur. 5 Woensdag: zon op 9.47 .uur en on- der om 17.32 uur; maan op 1318

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1