roote blijdschap a den volke Een „oorlogsraad" van de geallieerden? Steeds feller aanvallen op de Philippijnen Merkbare onrust in Engeland Wake geheel bezet BERICHT Russin pleegde te Brussel aanslag op Duitschers r Ir. Mussert spreekt hedenavond De moeilijkheden van Turkije Met Duitsehland voor een vrij Nederland AMERSFOOMSOi DAGBLAD BONNEMtN 1SPR1JS. per 3 maanden vuor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per rst per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 e JAARGANG No. 152 WOENSDAG 24 DECEMBER 1941 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDRIDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën .KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. 10 II: jze En de engel zeide tot hen: Vreest niet! want. ziet ik verkondig u grootc blijdschap, die al den volke wezen zal: namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus, de Heere in de stad Davids (Lukas 2 10—11) E eerste reactie van den mensch op et Goddelijke is altijd vrees. Dat is zins begrijpelijk, want de mensch jig en sterfelijk wezen, vreest als lanig het heilige en eeuwige. Ook dan. wanneer zijn ziel daarnaar :aat. Vandaar dat.ook de herders in -Ithas velden al waren het lieden de vertroosting Israels verwachtende vreesden, toen in den nacht een el des Heeren hun verscheen en de liikheid des hemels hen bestraalde t eerste wat de hemelsche bood- pper deed. was dan ook de vrees ;nemen. reest niet! want ziet ik verkondig u te blijdschap." Met deze inleidende den werd door een gezant des he- het Kerstfeest aangekondigd. Niet icheliik en aardscb. maar Goddelijk lomelsch is het dus het Kerstfeest te het feest der groote blijdschap, dat niet voor een bepaalde men- groep of voor een bepaald volk. ..groote blijdschap die al den wezen zal." dan, na deze inleiding vervolgt de I met nader mee te dcelen wat tot blijdschap aanleiding geeft: „Name- dat u heden geboren is de Zalig- ?r, welke"1 is-Christus de Heere in itad Davids." Dat is van het Kerst dus de kern. de eigenlijke inhoud, kerstfeestviering hoe grootsch opgezet, hoe voortreffelijk ook geor- seerd en aan welke eischen van stzirinigheid of diepzinnigheid ook ïtwoórdend, die echter deze kern en inhoud mist, of deze niet heeft als centrale punt. gaat buiten het bij- che Kerstfeest om. Iedere viering cr. hoe eenvoudig ook van opzet. daarop gericht, gaat hoog boven iet aardsche uit. tarom kan een lijd van wereldoor vol ellende en verschrikking de vie- van het werkelijke Kerstfeest niet mmeren. k in dezen tijd klinkt het woord den engel des Heeren: „Vreest niet. t ziet, ik verkondig u groote blijd p. die al den volke wezen zal; na ijk dat u heden geboren is de Zalig ;er, welke is Christus de Heere in de Davids." Zaligmaker, dat is de Geluk6bren in hoogsron zin. Het geluk dat Hii igt is dat. waar in diepste diepte «ie chenziel naar smacht Hij is Chris de Heere de door God gezegende Zoon, op aarde gezonden opdat t die in Hem gelooft het eeuwige Ie hebben zou en niet verderve. ïarom gaat het „vreest niet!" steeds de verkondiging van de Kerstbood tp vooraf Groote blijdschap, die al volke wezen zal is het die voor de in de plaats treedt. et blijde gebeuren van den Kerst ht de geboorte van den Zaligmaker dt niet beïnvloed door de gebeurte icn op aarde in dien zin dat wan deze ongunstig zijn zii de blij»! »P van het Kerstfeest kunnen ver Ieren. Integendeel veeleer is bet ie uvergestclde waar. Ren werkelijk he n van het Kerstfeest in den zin zoo het ons in het Kerstevangelie wordt tgedeeld. tilt ons hoog uit boven do itste moeilijkheden, die iemand op je kan ondervinden. Kerstfeest zoo evat. is het feest van Gods ontfer g over de aaide en die daarop wo Zoo is het een groote blijdschap al den volke wezen zal. ct is op grond daarvan, dit zoodra ngel des Heeren aan de herders Zijn dschap van Godswege had meege ld. een menigte dps hemelschen heir rs verscheen dat zong: „Eere zij in de hoogste hemelen. Vrede op jc, in de mensehen een welbehagen." kloof tusschen hemel en aarde, die wenlang had bestaan als gevolg van zonde der menschen, was door den rg zelf overbrugd. lor! de Heere ziet de menschen in i Zoon Zijner liefde, in den Zaligma die op aarde gekomen is. In Hem is de ware vrede op aarde gedaald. Daar kan geen kanongebulder geen bommen ontploffing zelfs geen wereldoorlog iets aan veranderen Alle oorlog alle onge rechtigheid en zonden der menschen. hoe verschrikkelijk op zichzelf, is onbe duidend vergeleken bij de almacht Gods Als de Heere Zijn tijd daartoe geko men acht. zal Hij ingrijpen en wie of wat zal daarin zich tegen Hem verzet ten! Doch daarvan is Zijn vervulling van de Kerstbelofte niet afhankelijk. Deze is „Heden is geboren de Zaligmaker, welke is Christus de Heere!'' S. Italiaansche politieke gevolmachtigde in Parijs ROME, 24 Dec (D.N B In over eenstemmine met de rijksregeering is naar officieel wordt medegedeeld, be sloten, dat Italië evenals Duitsehland een politiek gevolmachtigde te Pa rij* benoemt Voor deze functie is amhassa deur Gino Buti aangewezen De regee- ring te Vichv is van deze benoeming in kennis gestold MISLUKTE OOGST OP DF. KAAP- VERDISCHE EILANDEN LISSABON. 24 Dec. (D.N B.) - D" Portugecsche minister van koloniën, Machado. heeft in een rede Ie Praia op le Kaapverdische eilanden de bevolking opgewekt tot medewerking aan den ar beid der regeering om de moeilijkheden op deze eilanden op te lossen, die een gevolg zijn van de mislukking van den oogst door droogte Portugal doorleeft een oogenblik. waarop het gehecle land als één man moet optreden. Machado voerde daarop tal van besprekingen met plaatselijke autoriteiten. In een besneeuwd Karelisch oerwoud. Ook hier is de slede het meest geschikte vervoermiddel. Gewonde manschappen der Duitsche Wallen S-S. worden door Finsche kameraden achter de linies gebracht. (Orbis Holland) CHURCHILLS „GANG NAAR CANOSSA STOCKHOLM. 24 Dec. (D.N.B.). Naar Associated Press meldt, heeft Roosevelt een conferentie der leiders van het Amerikaansche leger en de marine met Churchill en gevolg uit geschreven Naar het Witte Huis heeft verklaard, zal deze groep de „oorlogsraad" worden genoemd. Van Amerikaansche zijde zijn uitge- noodigd de minister van oorlog. Stim son, de chef van den siaf van het leger. Marshall, de chef van den luchtstaf, Ar nold. de minister van marine. Knox. de chef der marine-operaties. Stark, de nieuwe hevel hebber der Amerikaansche vloot. King, en de buitengewone gemaeh figde voor het leen en parhtprogram. Harry Hopkins. In de gisteren gehouden persconferen tie op het Witte Huis was ook Churchill aanwezig die, volgens den Engclschen nieuwsdienst, zeide te gelooven. dat het zeer moeilijk zou zijn. een oppersten be velhebber voor de strijdkrachten der hondgenooten te benoemen De oorlog omvat thans de geheele we reld. Naar Churehills meening kan niet één enkel man de functie van opperbe velhebber der wereld op zich nemen. Op de vraag, of hij een Duitsch olfensu f aan een nieuw front verwacht, zeide Chur chill te gelooven, dut er iets op komst is. Hij kon echter niet zeggen, wanneer en waar. Op een andere vraag of hij zou in stemmen met een conferentie tusschen hem zelf. Roosevelt. Stalin en Tsjang Kai Sjek. antwoordde de Rritsche minister-president. ,ln beginsel, la." Volgens een bericht uit Washington is de Australische gezant aldaar. Casey, op liet Witte Huis gekomen om aan Churchill een boodschap van de regee ring te Canberra te overhandigen over Australia's oorlogsproblemen. Ook de Zuid Afrikaansche gezant Close, heeft Churchill vanochtend be zocht. De indruk in Berlijn De Duitsche pers wijst erop. dat Churchill de eerste minister-president is, die gedurende zijn ambtsperiode overstak naar de Ver. Staten. Er wordt gesproken van een gang naar Canossa. omdat het voor de Brit- sche zelfoverschatting ongetw iifeld hard is, dat niet Roosevelt naar Londen komt maar dat hij in tegendeel den poliüekcn leidér van het Empire in het Witte Huis kon ontbieden. In politieke kringen te Berlijn legt men een groote belangstelling aan den dag voor degenen, die Churchill op zijn reis vergezellen. Daar is in de eerste plaats lord Bea- verbrook. wiens naam merkwaardiger wijze door de Britsche berichtendienst wordt verzwegen, voorts wordt Churchill vergezeld door de drie hoogste vertegen woordigers der Britsche strijdkrachten ter land. ter zee en in de lucht, n.l. den eersten lord der admiraliteit Sir Dodley Pound, den chef van het luchtwapen Sir Charles Portal en den chef van den ge neralen staf en empire strijdkrachten Sir John Dill, van wien eerst onlangs is gemeld, dat hij plotseling was afgezet en vervangen door Sir Allan Broöke en wiens Amerikaansche reis dus min of meer een verrassing wekt. De Amerikaansche gezant te Londen Winatit heeft de reis over den Atlanti- schen Oceaan eveneens medegemaakt ferwiil verluidt, dat Roosevelts bijzónde ren vertegenwoordiger te Londen voor de hulpverleening in het kader der leen- en pachtwet. Harriman ook deel uitmaakte van Churchill's reisgezel- chap. Men herinnert zich. dat reeds onmid dellijk na de Janansche oorlogsverkla ring aan de Ver. Staten en Engeland, in Washington werd gesproken over de wenscheiijkheid eener nieuwe ontmoe ting tusschen Roosevelt en Churchill Verdere details zijn er omtrent het tot standkomen van deze ontmoeting niet bekend. De Duitsche bladen noemen het beschamend voor Groot-Brittanhiê. het welk ziin zeeën zou bcheerschen. dat het zijn minister-president in de grootste ge heimzinnigheid over den Oceaan moet smokkelen. Uit Engelsche uitlatingen valt af te leiden dat Churchill cn Roosevelt een voorbereidende conferentie zul len houden, waarop dan een andere conferentie zal volgen, waarbij ook Ned O o s t-I n d i de Sovjet- Unie. Tsjoengking-China en de ver schillende geëmigreerde Europee sche regeeringen vertegenwoordigd zullen ziin. De Londensche radio spreekt over „de ernstige problemen, waarvoor Roosevelt en Churchill een oplossing moeten vin den. Een daarvan is. zoo zegt de Londen sche berichtendienst, dat onze zeelieden, vliegers en territoriale troepen nog niet over al het materiaal beschikken, dat, zij noodig hadden om aan alle drie de fron ten een beslissende meerderheid te be vechten". erder „kost het tijd menschen en ma- LISSAbON. 24 Dec. (A.N.P.) - Het Amerikaansche ministerie van oorlog heeft te Washington be kend gemaakt, dat de aanvallen van de Japansche troepen op het Oostelijk strand van de Golf van Lingayen op de Philippijnen aan hevigheid toenemen en dat de Ja panners bij hun krachtige aanval len ten Zuiden van Agoc (eiland- Luzon) gebruik maken van lichte pantserwagens. Met de inneming van Davao op het eiland der Philippijnen. Mindanao en et de versterkte aanvallen op de hoofd stad van Luzon. Manila, is volgens de opvatting van Tokio de militaire situa tie op de Philippijnen reeds ten gunste van de Japansche weermacht beslist. Domei wijst op het feit, dat de zege van Davao in Japan te geestdriftiger is ontvangen, omdat juist hier de laatste eertig jaar Japansche immigranten ondanks de hevigste onderdrukking door de Arherikanen opbouwend werk hebben verricht, dat beschouwd kan worden als de grondslag van heel het economisch leven op Mindanao. Na 1904 zijn aldaar tal van Japansche nederzettingen gesticht, die zich voor namelijk bezighouden met hennopbouw. Op Mindanao bevinden zich 19.000 Japanners, waarvan te Davao alleen 16.000. Mindanao is bovendien zeer rijk aan grondstoffen. Davao, het Tokio der Zuidzee, gaat als belangrijk steunpunt van een nieuw economisch gebied in Oost-Aziè een groote toekomst tege moet. Wake geheel bezet Het keizerlijke hoofdkwartier bo- vestigt dat het eiland Wake thans geheel in Japansche handen is. De Japansche landingstroepen zijn tijdens een stormachtigen nacht op het eiland geland en hebben de be zetting voltooid. De Japanners heb ben tijdens deze operatie twee tor pedojagers verloren. In het desbetreffende communiqué wordt voorts bekend gemaakt, dat de Japanners beslag hebben gelegd op het Amerikaansche s.s. President Harrison (10.509 brt.). Volgens eep verklaring van het Ame rikaansche ministerie van marine is de sterkte der Japansche landingstroepen op het eiland Wake niet bekend. De Amerikaansche bezettingstroepen al daar, zoo wordt in de mededeeling ge zegd, zijn slechts van geringe sterkte. De gevechten op het eiland duren met toenemende hevigheid voort. Het minis terie van oorlog voegt hieraan nog toe, dat vijandelijke duikhooten voor de Pa- eific-kust van de Vereenigde Staten twee nieuwe aanvallen op Amerikaan sche koopvaardijschepen hebben onder nomen, waardoor het. aantal van deze aanvallen tot zes gestegen is. Massale aanval op Rangoon Japansche vliegtuigen* hebben Dinsdagmiddag een massalcn aan- teriaal van het eene einde van de we reld naar het andere te brengen". De Daily Mail constateert'ge laten, dat het probleem der leveranties bijna onovèrkoombaar is. om dan voort te gaan: ..om de strategische kwesties op te lossen, zal men de wereld moeten verdoelen in een aantal districten, die ieder een eigen opperbevel hebben, dat in relatie staat met den hoogsten kriigs raad. Iets dergelijks zal vermoedelijk het re sultaat zijn van de besprekingen tus schen Roosevelt en Churchill. De diplomatieke correspondent van Reuter geeft in zijn commentaar op Churchill's reis tóe. dat cr in Engeland een duidelijk merkbare onrust valt te constateerén, in verband met de situatie in den Stillen Oceaan. Hij laat doorsche' meren: dat er in het Lagerhuis nog voor het kêrstrecès geen eischen ziin gesteld inzake een krachtiger oorlogvoering, omdat het Lagerhuis hoopt binnenkort van Chufehill concrete antwoorden te zullen krijgen op concrete vragen. In Duitsche politieke kringen beschouwt men dit alles als een bewijs, dat de Brit sche openbare meening op ziin zachtst uit gedrukt zeer teleurgesteld is cn behoef li heeft aan bemoedigende woorden of nog liever daden, want een eventueelc verkla ring van Roosevelt of Churchill dat ..de Ver. Staten en Engeland zullen volhouden tot het laatste toe" zal nauwelijks het ge- wenschte effect hebben. Men wijst er voorts in de rijkshoofd stad op. dat Churchill in ziin huidige po sitie niet veel meer kan dóen dan ja- knikken op alles wat Roosevelt zegt, ter wijl ér, wanneer Roosevelt en Churchill het op die manier eens zijn geworden, voor Ned O o s t-I n d i de Sovjet- Unie. Tsjoengking-China enz heelemaal geen gelegènheid meer overblijft om zelfstandig over iets te beslissen. val ondernomen op Rangoon, de hoofdstad van Birma, waar het vliegveld en de hangars, het station, de regeeringsgebouwen en de kazer nes zwaar gebombardeerd werden, zoo wordt in een Japansch front- bericht' gemeld. Behalve dal zij een aantal Engelsche vliegtuigen vernielden, die op den bega nen grond stonden, schoten de Japan ners verscheidene van in totaal 15 En gelsche vliegtuigen neer. die aan de luchtgevechten hadden deelgenomen. Men kon het uitbreken van verscheide ne groote branden constateeren. Alle Japansche toestellen zijn behou den op hun steunpunten teruggekeerd De Rijkscommissaris bij Kerstfeest in een lazaret der Luftwaffe AMSTERDAM, 24 Dec. Hedcnmid- dag heeft het lazaret van de Luftwaffe te Amsterdam kerstfeest gevierd. Door het bezoek van den Rijkscommissaris kreeg het feest een bijzonder karakter Een soldaten koor, de muziekuitvoering van eenige artsen en een operatic-ver pleegster van het lazaret deden een bij zonder feestelijke kerststemming ont staan. De feestzaal was plechtig versierd met groote kerstboomen, stralen-kran- sen en kaarsen. Het hoogtepunt van di* stemmings volle feest werd gevormd door het uit- deelen der kerstgeschenken van den Rijkscommissaris door den kerstman, terwijl tegelijkertijd de verpleegsters en leden der N.S. Frauenscliaft. de bedlege rige soldaten in do afgezonderde ver trekken bezochten. Met luidsprekers werd do feestelijk heid uit de feestzaal in de verschillen de kamers uitgezonden. HILVERSUM, 24 December. Over de zenders Hilversum I en II zal de leider der N.S.B. Mussert hedenavond van "19.45 tot 20.00 uur een Kerstwoord uitspreken. Na dit nummer ze! eerst weder een nummer van ons Blzd verschijnen op MAANDAG 29 DECEMSEH ANKARA, 24 Dec. (VPB) - Ook Tur kije heeft zwaar te lijden onder de ge volgen van den oorlog, al is het land daarbij niet rechtstreeks betrokken. Reeds ©enigen tijd- geleden werd het he kend. dat de regeering maatregelen overwoog om het reizigersverkeer op de spoorwegen en de stoomschepen in te krimpen en een dringend verzoek tot de bevolking te richten, om geen rei/.en te ondernemen, die niet strikt noodza kelijk waren. Dó oorzaak hiervan moet gezocht wor den, in het feit. dat thans ook dc V. S. in oorlog zijn. Van dit land hoopte Tur kije spoorwegmaterieel. motoren, auto's en rubberbanden te kunnen betrekken. Men is het er echter in offji eele Tnrk- sche kringen over eens dat men opliet oogenblik op dat gebied weinig tp ver wachten heeft van de V. S. Er kan geen twijfel aan bestaan, of ook op het gebied van dolévensni'dde- lenverzorging zal men moeten u- gaan tof aanzienlijke beperkingen. "I is waar is Turkije een riik land. w s bodemproductic in gewone oms'ard'T- heden ruimschoots voldoende is voor de bevolking van 18 millioén zir'^n, doch ook in dit opzicht heeft de oor log zijn invloed doen géiden. Sedert twee en een Iclf jaar staan vele honderdduizenden Turkscbe man nen onder de wapenen. Ilun verpleging en verzorging gaat de bescheiden krachten van het volk te boven. De !e- vensmiddelenvoorziening heeft er sterk onder te lijden. Daarenboven legt de regeering stel selmatig voorraden aan. zoodat groote hoeveelheden graan, peulvruchten en grondstoffen, die een rol spelen in d* bewapening, aan het algemeen ver bruik worden onttrokken Af cn toe komt het ook voor. dat het koopkrachtige deel des volks, in tiiden van buitengewoon sterke politieke spanning, door een angstpsychose wordt bevangen en rechts cn links inkoopen doet. die natuurlijk het economische evenwicht versforen Deze periodieke inkoopen wegen ech ter nog niet zoo zwaar, als de systema tische woekerhandel, welke de regee ring nog niet voldoende heeft weten te bestrijden. Thans evenwel heeft de mi nister-president draconische maatre gelen aangekondigd en in de pers wor den woeker en prijsopdrijving zelfs met dc doodstraf bedreigd. Naar het Antwerpsche dagblad Volk en Staat meldt, werd door den Ober- feldkommandant te Brussel, luitenant- generaal Freiherr von Hammerstein, het volgende bekend gemaakt: „Op 15 December 1941 werd onder be scherming van de duisternis een ambte naar van dc Duitsche weermacht op de Adolphe Maxlaan te Brussel door een dolksteek in den rug gewond. Dank zij de tegenwoordigheid van geest van den gewonden beambte kon de daderes worden aangehouden. Hei be treft de te Brussel wonende, 33 jaren oud zijnde gehuwde Marina Maroutaêff, Rus sin, die reeds sinds li jaren in België verblijft. Onmiddellijk na haar aanhouding be kende de daderes, dat zij na verscheide ne vruchtelooze aanslagpogingen op Duitsche officieren, ook den op dezelfde wijze gedanen aanslag op 7 December op de Marnixlaan te Brussel heeft ge pleegd. De daderes zal voor een Duitsch krijgsgerecht verschijnen en haar ge rechte straf ondergaan. Vermits hiermede de moordaanslag \an 7 December 1941 is opgehelderd, wor den de op 8 December 1941 voor de Brus- selschê omgeving afgekondigde maatre gelen. met onmiddellijke in werkingtre- ding. opgeheven." Aan deze bekendmaking knoopt Volk en Staat het volgende commentaar vast: „De Brusselaars herademen. Niet al leen gaan dc bioscopen en amusements- gelegenhedcn weer open, maar er waren ingrijpender sancties aangekondigd voor herhaling van de aanslagen. Wanneer dus de daders van den aanslag van 15 December niet bekend was geworden door de tegenwoordigheid van geest van den Duitschen beambte, zouden ernstige maatregelen niet zijn uitgebleven De dader of liever de daderes is be kend en gevat. Zij zal terechtstaan voor de lafhartige poging een niets vermoe dend man. die in de hoofdstad van een bezet gebied slechts zijn plicht doet als Duitsch staatsburger, een dolk in den rug te stooten. Het is echter wel kenmer kend, dat de daderes een vreemdelinge is van Russische nationaliteit." „Wij," aldus gaat het blad verder „hebben er bij herhaling op gewezen, hoe het vreemde „schorriemorrie" een be stendig gevaar beteekent voor de orde en de rust hier te lande en de gastvrijheid van België misbruikt. Telkens wanneer er uitzonderingsmaatregelen getroffen worden tegen vreemdelingen zijn er be paalde landgenooten, die onder den in vloed der anglophicle propaganda hun erbarmen uitspreken. Maar de aanhou ding der Russische sluipmoordenaren bewijst ten overvloede, dat de vreemde lingen van dichtbij moeten worden be waakt. Wanneer zij. beschermd door de duis ternis. een aanslag plegen, dan kan het hun geen zier schelen, dat onze landge nooten aldus het Antwerpsche dag blad hiervan het gelag betalen. Het. zal in hun hoofd niet opkomen, zich vrij willig te melden, zelfs wanneer het leven van gijzelaars gevaar loopt. Een dubbele les volgt dan ook uit de aanhouding te Brussel: de noodzakelijk heid eener strenge bewaking van alle vreemdelingen en dc noodzakelijkheid van uitzonderingsmaatregelen ter voor koming van nieuwe euveldaden." Vandaag verduisteren om 17.32 uur Vandaag. Woensdag, gaat dc zon op om 9-47 uur en onder om 17.32 uur: maan op 1318 uur. Donderdag: zon op 9.48 uur en on der om 17.32 uur; maan op 13.42 uur cn onder om 1.10 uur. Vrijdag: zon op 9-48 uur cn onder om 17.33 uur; maan op 14.05 uur en on der om 2 15 uur. Zaterdag: zon op 9-48 uur en on der om 17 34 uurmaan op 14.29 uur en onder om 3.20 uur. Zondag: zon op 9.48 uur cn onder om 17-35 uurmaan op 14.54 uur cn onder om 4.23 uur. Maandag: zon op 948 uur en on der om 17 36 uur: maan op 15.22 uur en onder om 5.25 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1