Lmerikaansche positie is hachelijk V rij willigersdi visie levert slag Eén Omroepgids Buitenlandsch overzicht De strijd op de Philippijnen Japansche parade te Hongkong Oude jaarsgroeten aan familie in Indië Met Duitschland voor een vrij Nederland Mislukte Britsche landingspoging in Noorwegen e JAARGANG No. 153 MAANDAG 29 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD 30NNEMENTSPR1JS: per 3 maanden vuor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE JEEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. <i620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ERLIJN. 29 December (V.P.B.). Volgens een Reuterbericht komen de Ame- anen bij de verdediging van de Philippijnen voor steeds grooter moeilijkheden laan. Men schrijft dit toe aan het feit, dat Japan met verrassende snelheid •lijkertijd alle verbindingen met het Amerikaansche continent heeft aange- len, waardoor het de militaire verdediging uiterst moeilijk werd geblaakt. Amerikaansche troepen trachten onder leiding van Mac. Arthur ten Noorden Zuiden van Manila den opmarsch der vijandelijke troepen zoo veel mogelijk te emmeren, maar volgens een bericht van de United Press kwamen over zee •phoudelijk militeire versterkingen van den vijand aan. Als een schrale troost cert men te Berlijn onder deze omstandigheden de belofte van Stimson, den erikaanschen minister van oorlog, aan den president van den Philippijnen, nuel Quezon, dat Amerika voor militaire ondersteuning zal zorgen, zoodra rle itaire krachten in Noord-Amerika georganiseerd zijn. Men vraagt ^zich af of e toezegging niet rijkelijk laat komt en of het met de Philippijnen niet net der dreigt te gaan als rrtet Hongkong. ANGHAI, 29 Dec. (D.N.B.) Vol hier ontvangen berichten hebben Japanners aan het Zuidelijk Zuid- tolijk front van het eiland Luzon aaü- ïljjke vorderingen gemaakt. Ook heb- zij nieuwe troepenversterkingen land trezef. Infanterie, artillerie en kafdeclingen zijn in hevige gevech- gewikkeld. die den Amerikaanschpn pen zware verliezen hebben toege- cht, naar de woordvoerder van het erikaansche leger vanmiddag kort ziin vertrek uit Manila verklaarde, an hef Noordelijk front van Luzon ben de Japanners zware artillerie in ie gebracht. Japanners hebben vandaag twee zware aanvallen gedaan op militai- •elen te Manila. Noord- en Zuidzij de monding der rivier de Pasig wer met bommen bestookt, waarhij eer erstoomhoo* werd getroffen. Ook een hip buiten de pieren kreeg treffers geraakte in brand, ij de Japansche luchtaanvallen van i?ren werd in de haven te Manila nr. f> zeer zwaar en nr. 3 lichter ge- ffen. Ren vrachtboot van middelma- afmetingen, die eveneens werd ge kt, brandde vandaag nog. Amerikaansche hoofdkwartier op Philippijnen geeft toe, dat ten Noor- en ten Zuiden van Manila hevige echten worden geleverd. In het rden van het eiland cnncenlreeren de operaties rondom Tajoeg. De land in de provincie Pangasinan is overzichtelijk" De gouverneur der incie heeft verklaard, dat zich rschijnlijk verscheidene steden Is in Japansche handen bevinden Cngelsche berichtendienst meldt nog, op de Philippijnen de Japansche ren Zuiden van Vfanila sterker fit De Japanners hebben op 90 kilo lep van de stad stellingen betrokken emaal is het tot gevechten gekomen boorden van Manila brengen de nriers nieuwe ver terkin gen aan Bondschap van Roosevelt aan Philippijnsche bevolking aar de Britsche berichtendienst It. heelt president Roosevelt een Jdschap tot de bevolking der Philip- icn gericht, waarin hij den ï'ilippi- den inzet van de hulpbronnen dor van het Britsche rijk, Nederlandsch ip en Tsjocngking toezegt. Het Ame- ansche volk zal nooit vergeten, al Roosevelt wat het volk der Philip- en thans doet en in komende dagen doen. Roosevelt beloofde den Filip- 's, dat zij volkomen vrij en onafhan- ijk zouden worden. „Ik ben er van Tluirrcl" aldus eindigt de boodschap alle bewoners der Philippijnen, nnen. vrouwen en kinderen, hun ht zullen doen." Verklaringen van Tojo n den Japanschen senaat heeft mi- ter-president Tojo verklaard, dat vol- ot dusverre ontvangen berichten Japansche troepen op Mindanao on eer achttien duizend Japansche bur\ s gered hebben, die voor het uitbre van den oorlog in de gevangenis 'en gebracht. Tot de slachtoffers van door de Amerikaansche troepen aan ichte bloedbad behooren 38 Japan- c burgers die werden doodgeschoten n Japanners zijn op andere wijze om leven gekomen. De-Japansche bezet- ?stroepen zu'len op gepast# wijze ht doen 'aan do vijandelijke solda'cn schuldig zijn aan het gevangen zet- vervolgen en ombiengen der Ja- iners. Ondanks de geheurtenissen te ao is er niet <^e minste wijziging ge- "fn in de tac'iek der Japansche re ring. die onschuldige non-combat- ten ontziet. aar aanleiding van het tof 'zinken ngen van vijandelijke schepen bij waii en California heef' de'woord nier van de afdeeling marine van hoofdkwartier verklaard, dat de Ja ische duikhooten niet alleen in die 'hen. maar op den geheel en Grooter» aan in-actie zijn. Hij'zeide, dat de 'erikaansche zeelieden een be'rek- r.r aan den wal'moeten zoM'en of het 'aar overal ter zee onder no<re.n moe zién. Roosevelt en Knox hebben, -al- rle woordvoer Ier. de Amerikaan ip z.epi?pdRn misleid ton aanzietf van 'vprke'iike gevechtskracht der Japan vloot. TOKIO, 29 Dec. (D.N.B.) Naar het hoofdkwartier bekend maakt, is te Hongkong een troepenparade ge houden voor de Japansche opperbe velhebbers van leger en vloot. Vlieg tuigen van leger en marine vlogen "over het eiland. Het aantal gevangenen is gisteren tot boven de 6.000 gestegen. De orde op het eiland is terstond her steld. Japansche troepen hebben elec- trisch licht, telefoon en tram van Hong kong gerepareerd en de telefoon is ten deele al weer in gebruik. Ned. Omroep zal ze uitzenden 's-GRAVENHAGE. De Nederland sche Omroep te Hilversum stelt de gele genheid open om in den middag van den Oudejaarsdag via den zender Hilversum Oudejaarsgroeten uit te zenden aan fa miliemin Nederlandsch-Indië. Daartoe moet gebruik gemaakt wor den van een aantal hieronder volgende standaardteksten, waarvan iedere inzen der er uiteraard slechts één (naar keu ze) mag bezigen. Tekstkeuze buiten deze standaardteksten zak onverbiddellijk ter zijde worden gelegd. Deze standaardteksten moeten uiter lijk Woensdagmorgen den 31sten De cember op een briefkaart in het bezit zijn van den Nederlandschen Omroep te Hilversum Het is uiteraard slechts mogelijk een beperkt aantal dezer oudejaarsgroeten in verband met den toegestanen zendtijd uit te zenden. Zij, die het eerst inzenden komen ook het eerst aan de beurt, z'óo- dat wordt aangeraden, de briefkaarten met den standaardtekst zoo spoedig mo. gelijk aan den Nederlandschen Omrcep op te sturen. Onze oudejaarsgroeten zullen, zoowel door mannen, vrouwen als kinderen worden voorgelezen. De teksten luiden als volgt: Groetentekst nr. 1 (van families in Neder land aan zoon of dochter in Indië). Formulier: Vader en moeder 1)(familienaam en adres) met(voornamen familie- leden/huisgenooten)groeten hun zoon/ dochter 1) (voornaam en plaatsnaam) 1) Doorhalen wat niet in aanmerking komt. Voorbeeld: Vader en moeder C. de Wilde, Kortenaarstraat 168 in Rotterdam, met Wim, Annie, Cor en Jantje, groeten hun zoon Kees, Pieter Jansen in Bandoeng. Groetentekst nr. II (van kinderen in Neder land aary hun ouders in Indië). Formulier: (voornaam en familienaam v. h. kind of v. d. kinderen) bjj de familie (naam en adres v. d. familie, waar de kinderen ver blijven) groeten hun ouders (vader/ moeder 1) in (plaatsnaam) 1) Doorhalen wat niet in aanmerking komt. Voorbeeld: Harry en Margot Willemsen hji de familie R. Jansen, Olivierstraat 189 in Utrecht, groeten hun ouders in Soerabaja. Groetentekst nr. Ill (van echtgenoot(e) in Nederland aan echtgcnoot(e) in Indië). Formulier: (naam en voornaam en adres echt- genoot(e) in Nederland met (voornamen kinderen in Nederland) groet haar man/zijn vrouw 1) (naam en voornaam en plaatsnaam in Indië) £>n haar/zjjn kinderen 1)(voornamen kinderen in Indië) 1) Doorhalen wat niet in aanmerking komt Voorbeeld: Frits Reinders, Dennenlaan 80 in Laren met Hans en Willy, groet zjjn vrouw Ria Reinders in Semarang én zijn kinderen Frits en Marietje. Voor de Maleïsche taal de volgende teksten: a. Selamat Tahoen Baroe (speciaal voor Chineezen, die ook per 1 "Januari het Nieuw jaar vieren). b. Selamat Bahagia dan sehat wal'afial (speciaal voor Indonesiërs en Mohammeda nen). Formulier: (voorbeeld) Kepada (adres) raden soeleiman dan ke- loearga sekalian di kraksaan. Tekst b: bhakia dan sehat wal'afiat, oleh raden mas kesoerio di Utrecht Een Nederlandsclte torpedojager, die bij de gevechten in Méi 1940 door Stuka- bommen tQt zinken werd gebracht, is thans door dc Duitsche oorlogsmarine in de haven van Rotterdam gelicht(P.K. Kriegsberichter Bbltz. Scherl m.) De Rijkscommissaris bij Kerstfeest in een lazaret der Luftwaffe AMSTERDAM. 2S Dcc. Woensdag middag heelt het lazaret van de Lufl waffe te A'dam Kerstfeest gevierd. Door het bezoek van den Rijkscommissaris kreeg het feest een bijzonder karakter Een solda'enkoor, de muziekuitvoering van eenige artsen en een operatie-ver pleegster van het lazaret deden een bij zonder feestelijke kerststemming ont slaan. De feestzaal was plechtig versierd met groote kerstboomen, stralenkran sen en kaarsen. Het hoogtepunt van dit stemmings volle feest werd gevormd door het uit- deelen der kerstgeschenken van den Rijkscommissaris door den kerstman, terwijl tegelijkertijd de verpleegsters en 'leden der N.S. Frauenschafl de bedlege rige soldaten in de afgezonderde ver trekken bezochten. Met luidsprekers werd de feestelijk heid uit de feestzaal in de verschillen de kameré uitgezonden. t .J BESLAG OP 16 FINSCHE SCHEPEN RIO DE JANEIRO, 28 Dec. (D.N.B.) De scheepvaartcommissie der Ver. Sta ten heeft Zaterdag, naar ait Washing- Omvang en oplage ervan beperkt HILVERSUM. De persdienst van den Ned. Omroep meldt" Gelet op de papiersëhaarschte. be sloot de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten de verschillende om roepbladen tot één programmablad samen tc voegen, den omvang en de oplage daarvan te beperken, en den Nederlandschen Omroep met de uit gave daarvan te belasten. Het inschrijfgeld werd bepaald op twee gulden per half jaar. of tien cent voor weekabonné's. Zij, die per eind 1911 op op een radioprogram mablad wareh ingeschreven, of dit wekelijks geregeld betrokken, be houden de voorkeur. Zij zullen, in dien zij reeds betaalden, het nieu we blad blijven ontvangen, als zij niet .schriftelijk aan het adres der administratie. Keizersgracht 107, Amsterdam, een andere wensch kenbaar maken. Andere radio-luisteraars, die dit blad eveneens wekelijks wenschen te ontvangen, worden verzocht twee gulden te storten op postreke ning 400.000. ten name van den Ne- derlandsche Omroep, onder vewnel cffrig: „Inschrijfgeld programma blad". De hoofdredactie is opgedragen aan den heer dr. J. Smit te Amster dam. ton gemeld wordt, 16 Finsche schepen die in havens van de Ver. Staten lig gen, in beslag genomen. Verdere Japansche successenOnrust in Voor-Indië. Thailandsche steun. Petroleum van Borneo voor Japan. Commandowisse ling in Singapore. Churchill s „gang naar Canossa". Bolsjewistische verliezen aan het Oostfront. belangrijkste gebeurtenissen, die zich *-^de afgeloopen dagen hebben voorgedaan, moeten in Oost-Azië gezocht worden, waar de toestand zich op de verschillende fronten gunstig voor Japan blijft ontwikkelen. In Hongkong is, zooals elders uitvoeriger vermeld wordt, de Britsche tegenstand vol ledig gebroken. De bezetting heeft,capitula tie aangeboden en inmiddels zyn de Japan sche troepen de stad reeds binnengerukt. Daarmee is dit onderdeel van den strijd ten einde. De gevechten op Malakka leveren op het ooge blik weliswaar geen beslissende acties op, maar het voordeel ligt aan den Japan, schen kant en de aan land gezette troepen rukken thans verder op naar het Zuiden. Volgens Britsche en Amerikaansche bron nen zjjn de Japansche troepen nog.slechts 300 mol van Singapore verwijderd. Domei meldt, dat dc Japansche troepen ondanks krachtigen viiandelijken tegenstand, een niet nader genoemde, strategisch belangrijke ri vier hebben overschreden en daarmede den vjjand gedwongen hebben zich verder terug te trekken. De Japanners hebben thans reeds een punt ten Zuiden van de linie, die naar den thans afgezetten Britschen commandant Popham genoemd is, bereikt. De Popham linie, die minstens drie maanden tegenstand zou kunnen biedefl, werd in 24 uur door broken. Het gros der Britsch-Irvdische trae pen, die uit 20.000 man bestonden, is gede cimeerd. 1 Een opvallend verschijnsel in den strijd op Malakka is het feit, dat de Britsch-Indi- sche en niet-Engelsche troepen in de voor ste linies vechten om te trachten den Japan schen opmarsch tot staan te brengen. De In diërs blijken echter niet overal geneigd te zijn om aan deze Britsche tactiek mee te werken, want in verschillende Britsch-Indi- sche bataillons is muiterij voorgekomen. Die gebeurtenissen vallen merkwaardig samen met het afkondigen van den uitzonderings toestand in Bengalen. Volgens Voor-Indische waarnemers is de toestand in hun land zeer ernstig en zu" meenden dat er kans bestaat op ernstige onlusten. Vertegenwoordigers der Britsch-Indisch'e onafhankelijkheidsbeweging hebben een ver klaring gepubliceerd, waarin gezegd wordt: „Sedert vier, eeuwen hebben de Engclschen de Indiërs uitgebuit. Zij hebben getracht, In dië in een staat van binnenlandsch verval tc houden door dc Mohammedanen tegen de Hindoe'? op te zetten. Na Engelands trouwe loosheid jegens Iran en Irak heeft zich ech ter van de T-J:"rs dé moed der wanhoop meester gemaakt. Daarom reiken Mohamme danen en Hindoe's elkander de hand Qnder het parool „weg met Engeland"." Even belangrijk als deze symptomen kun nen zijn .is het feit, dat Thailand zich in oorlog beschouwt met -Groot-Brittannië en": Amerika. De plaatsvervangende minister van financiën van Thailand heeft namelijk in een radiotelefonisch onderhoud niet het blad Nitsji Nitsji Sjimboen verklaard, dat Thai land zich ondanks het ontbreken van een of- ficieele oorlogsverklaring in oorlog bevindt met GrootBrittannië en Amerika. Verder heeft de ministerpresident van Thailand via radio Bangkok een persoonlijke boodschap aan maarschalk Tsjang Kaï Sjek uitgezon den. waarin hij verzoekt den stry'd tusschen Tsjoengking en Japan zoo spoedig mogelijk tot een einde te brengen, daar alle Aziaten één groote familie vormen. De door de Brit sche propaganda onder de Aziatische volken veroorzaakte meeningsverschillen z\in slechts tijdelijke, daar ook Birma en Britsch-Indië op het punt stonden, wakker te worden. Daarom moet zich ook Tsjang Kai Sjek met de andere Aziatische volken vereenigen. Veel sprekender echter dan deze feiten, die men als moreele terreinwinst voor Japan kan beschouwen, zijn de militaire successen van de Japansche weermacht, waarover tel kens nieuwe bijzonderheden bekend worden gemaakt. Op de Philippijnen bedreigen de Japanners, zooals elders beschreven wordt, nu de hoofd stad Manilla en het ziet er naar uit, dat de Amerikanen zich spoedig niet meer iul- lcn kunnen handhaven. Over de verhoudingen ter zee heeft de Ja pansche minister van marine. Sjimade, een veelzeggende verklaring afgelegd. Hij zei, dat de vloten van Engeland en Amerika op den Stillen Oceaan verslagen zijn en dat meer dan de helft van de vijandelijke luchtstrijd krachten is vernietigd. Hierdoor heeft Ja pan de heerschappij ter zee en in de lucht boven den Stillen Oceaan veroverd. Tevens echter is ook de strijdlust van den vijand zwaar getroffen. Nadat de operaties tegen Hawaï geëindigd waren, is geen noemens waardige activiteit van den vijand meer ge constateerd. Teneinde de militaire successen nog te vergrootcn, heeft de Japansche vloot de eilanden Johnston, Palmira, Baker en Wake aangevallen. Op Noord Borneo, waar de Japanners thans versterkingen hebben gekregen, ont wikkelt de situatie zich eveneens in hun voordeel. De Japansche minister van oorlog. Tojo, beeft verklaard, dat hier na dc repa- ratie dor beschadigde petroleuminstallaties bijna twintig bronnen binnen een maand ge. exploiteerd zullen worden. Van het begin van 1942 af zullen deze bronnen ongeveer 50.000 ton produceeren. Op Noord-Borneo zijn de Engelschen ongeveer drie maanden voor het uitbreken van den oorlog met dc DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN Convooi geteisterd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 2S Dcc. (D.N.B.) Hel op perbevel der weermacht deelt mede: „De afweergevechten aan het Oostelijk front duren voort. In ver scheidene zones van het front werden Sovjetstrijdkrachten, die gereed ston den, uiteengeslagen of door tegenaan vallen vernietigd. Sterke afdeeïingen gevechtsvlieg tuigen en Stuka's hebben in de Straat van Kertsj 4 vijandelijke troe pentransportschepen mot een gez.a- menlijken inhoud van 7000 ton tot zinken gebracht. Vijf andere trans portschepen en talrijke kleinere vaartuigen werden door bommen be schadigd. De vijand leed daarbij, zware verliezen aan menschen en ma teriaal. Aan het Karelische front hebben Stuka's rechtstreeksche treffers ge plaatst op een electrische centraleren Noorden van Kandalaksja. Duikhooten hebben* van een reeds ernstig getroffen vijande lijke convooi ten Oosten van Gi braltar opniguw 4 schepen met een gezamenlijken inhoud van 13.000 ton tot zinken gebracht. Daarmede is na hevige aanvallen, die verscheidene dagen duurden, het volgende totale resultaat be reikt: een vliegkampschip, 9 koop vaardijschepen met een gezamen lijken inhoud van 37.000 tpn tot zinken gebracht, twee koopvaar dijschepen zwaar beschadigd. In de Engelsche wateren hebben ge vechtsvliegtuigen in den afgeloopcn nacht een vrij groot koopvaardij schip met bommen beschadigd. In Noord-Afrika zijn vijandelijke aanvallen op de Duitsch—Italiaan sche stellingen afgeslagen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vernielden in stallaties op Engelsche vliegvelden in Cyrenaica. Daarbij werden verschei- dene vliegtuigen op den grond ver nietigd of beschadigd. Afdeeïingen der Duitsche lucht macht hebben op Malta het vlieg veld Luka en de haven La Valetla bestookt met zware bommen. In ver scheidene installaties braken groote branden uit. Bij luchtgevechten ver loor de vijand een bommenwerper en twee jagers." Het weermachtsbericht van Zondag meldt: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front werd de vijand, die eenige plaatselijke aanvallen op onze stellingen gedaan had, door krachtige tegenaanvallen afgeslagen. Duitsche. Italiaansche en Slowuaksche troepen, alsmede de uit Deenschc. Duitsche. Fin sche. Vlaamsche, Nederlandse he en Noorsthe vrijwilligers samengestel de divisie S.S. Wiking. hebben opnieuw goed slag geleverd. In den centralen sector van hot Oostelijke'front werden vrij krachti ge vijandelijke aanvallen in zware gevechten tot staan gebracht. Zwakkere 'aanvallen van don vijand in den Noordelijken sector van het front werden eveneens afge slagen. De luchtmacht ondersteunde op alle fronten de.gevechten van het leger door krachtige aanvallen op troepenconcentraties, achterwaart- sche inrichtingen en spoorlijnen van den vijand. In de Straat van Kertsj zetten sterke formatiesgevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers de aanval len op vijandelijke schepen voort. Zij brachten drie transportschepen van tezamen 2800 bit. lot zinken en be schadigden een kanonneerboot als mede vier andere schepen. Aan de Oostkust van Engeland brachten gevechtsvliegtuigen in den nacht van 27 op 28 Dec. een koop vaardijschip van 6000 bi t. tot zinken. Britsche zeestrijdkrach ten pro beerden op 27 Dec. een onver wachte. manoeuvre te onderne men op twee afgelegen punten van de Noorsche kust. Na korte hevige gevechten met de plaat selijke bewakingsmanschappen van het leger en van dc marine, werden de britsche landingstroe pen verdraven. Zij trokken zich op hun schepen terug. Duitsche-gevechtsvliegtuigcn brach ten (van een vluchtende formatie oorlogsbodems een torpedojager tot zinken en beschadigden een kruiser alsmede een anderen" torpedojager. In luchtgevechten en door luchtdoel- lartillerio werden tien vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Bij de nadering van den vijand werd het Duitsche patrouillevaartuig Foehn door tal van Britsche bom menwerpers aangevallen. Het pa trouillevaartuig schoot een vijande lijk toestel neer en ging toen onder in heldhaftigen strijd tegen liet sterkere vuur van een Britschen kruiser cn verscheidene torpedoja gers. Enkele Noorsche koopvaarders, die zich vreedzaam met de kustvaart be zig hielden, werden door de Britten overvallen en tot zinken gebracht. In Noord-Afrika zijn Britsche aan vallen op de DuitschItaliaansche stellingen mislukt. Formaties d«*r Duitsche luchtmacht vielen Britsche vliegvelden, kolonne's, auto's en ten tenkampen in Cyrenaica met succes aan. Bij bomaanvallen óp vliegvelden en haveninstallaties op Malta zijn dooi de escorteerende Duitsche jagers drie Britsche vliegtuigen neergescho ten. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van Zaterdag op Zon dag West-Duitschland aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Volgens tot dusver ontvangen be richten schoten nachtjagörs en lucht- doelar.tillerie tien vijandelijke bom menwerpers neer. vernieling der bronnen begonnen. Z\j hebben 150 boortorens vernield. Het falen van de Engelsche en Amerikaan sche strijdkrachten heeft ook in eigen kring een di<%pe teleurstelling gewekt. Zoo heeft Curtiss, de Australische premier, een drin gend teliegram naar Washington gezonden, waarin h'u Roosevelt en Churchill wpst op het toenemende gevaar, waarin Australië komt te vorkeeren door de vermetelheid, waarmee de Japanners convooien naar stra tegische punten in den Grooten Oceaan zen- den. Een van^de symptomen van den schok ia ook het wisselen van de commando's. Nadat kort geleden de bevelhebber van de Ameri. kaanschp Pacific vloot na den aanval op Hawaï vervangen werd, heeft thans Sir Robert Brooke Popham, de Britsche opper bevelhebber in Oost Azië, hot veld moeten ruimen. Htf wordt opgevolgd door luitenant- generaal Sir Henry Pownall. Japansche militaire kringen gelooven ech ter niet, dat de nieuwe opperbevelhebber in staat zal zijn de krüfirskansen tc doen koeren Ongeveer terzelfder t\id is in Londen offi cieel bekend gemaakt», dat generaal Wavell de verantwoordelijkheid voor de verdediging van Birma op zich genomen heeft. En in dit verband is ook van belang, wat het Japan- sche blad Nitsji-Nitsji meldt, namelijk dat volgens berichten uit Tsjocngking dc Brit sche minister van buitenlandsche zaken Eden. binnenkort aldaar zal aankomen om deel te nemen aan te besprekingen over de versteviging van het front; Engeland, Ver Staten, Tsjoengking. Er is bovendieneen militair bondgenootschap tusschen Groot Brittannië en Tsjoengking tot stand geko men. Deze commando-wisselingen en besprekin gen kan men zien in het verband van de con. ferentics, die op het oogenblik in Washing ton worden gehouden en waarvoor Churchil! de reis naar Washington gemaakt heeft, wel ke men in Berl'un als een „gang naar Canos sa" heeft bestempeld. In geen van de beide uiteinden van de as noch in Berlijn, noch in Tokio, schenkt men aan deze bijeenkomst veel aandacht Men merkt eenerzijds op, dat Churchill in ze ker opzicht ter verantwoording geroepen is. omdat_ hij Roosevelt een verkeerden indruk an de Japansche capaciteiten verschaft zou hebben. Anderzijds stelt men echter vast, dat de conferenties in Washington weinig sub- stantiëele mogelijkheden bieden cn een be kentenis vormen van den catastrofalcn toe stand. waarin de Angelsaksische mogendhe den ziin komen te verkecren. Van Japansche zjjdc merkte men op. dat men niet zou we ten boe dergelijke besprekingen den toestand op den Stillep Oceaan nog zouden kunnen veranderen. AAN het Oostfront hcerscht, niettegen staande de koude, hevige gevechtsactie, welke samengevat kan worden in de beti teling afweergevechten. De bolsjewistische troepen doen in verschillende sectoren tegen aanvallen, waarvan de Duitsche legerberich- ten vrijwel eiken dag mcdedcelen, dat ic op nieuw afgeslagen werden met zware verhe zen voor den tegenstander. Zoowel bij Le ningrad als in den centralen'sector en in het Donetsbekken vertoont de strüd op het oogenblik dit karakter. De strijd levert geen opzienbarende resultaten, maar de zware verliezen aan .menschen en materiaal, welke de bolsjewisten lu'dcn, zoowel in de voorste linjes als op hun nchterwaartsche verbindin gen, waar de Duitsche luchtmacht actief is, ziin een factor van belang. Troepenconcentra ties, transporten en treinen van de Sovjet troepen zijn een vast doel voor de Duitsche vliegtuigen. Met nadruk vermeldt een der legerbcrichten van de Kerstdagen ook de hulp, die van Italiaansche cn Slowaaksche troepen wordt ondervonden. In Noord-Afrika duren dc gevechten voort. Benghazi is stelselmatig ontruimd en door den vijand bezet. De Britsche afdeeïin gen leden, zooals verder uit dc Duitsche, zoo wel als uit de Italiaansche legerberiohten blükt, ernstige verliezen. De bezettingen v<>n Bardia cn Solloem weten zich nog onveran derd te handhaven. De strijd tegen de Britsche Vavitaieerings- scheepvaart heeft weer nieuwe resultaten opgeleverd. B'u de Engelsche kust werden schepen door bommen geraakt en een con vooi. dat bü Dover voer, werd door Duitsch verdragend geschut onder vuur genomen. Een bdlangr'uke fase in dezen str'u'd is nog de aanval op een Britsch convooi, dat zich ten Oosten van Gibraltar waagde, doch zwaar getroffen werd. Vandaag verduisteren om 17.36 uur Vandaag (Maandag) gaat de zon op om 9.48 uur^jinder om 17.36 uur. De maan gaat op om 15.22 uur; onder om 5.25 uur. Dinsdag gaat de zon op om 9 50 uur; onder om 17 34 uur. De maan zaat op om 15-52 uur; onder om 6.26 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1