)e evacuatie van Singapore wordt voorbereid Nederlands belangen bij het Bulgaarsche vijfjarenplan De toestand bij Medan luchtaanvallen nabij Manila Stalin door Roosevelt uitgenoodigd NED. ARBEIDERS IN DUITSCHLAND Slechte behandeling van gevangenen in Egypte r -5 Met Duitschland voor een vrij Nederland Merkwaardig artikel in deTimes" Engelschen beschieten twee Nederlandsche visschersschepen VERGIFTIGING TE HILVERSUM? Winterkleidung fiir die Ostfront )e JAARGANG No. 154 DINSDAG 30 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSOi DAGBLAD BONNLMbNTSPRIJS: per 3 maandeD voor Amerstoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE ÉEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. TOKIO, 30 Dec. (D.N.B.). Naar ie „Jomioeri Sjimboen" mei It. heb- >en de Britsche autoriteiten met het >ocr op de voortdurende Engelsche lederlagen op Malakka meer dan ïonderd schepen bijeengebracht te Singapore, ter voorbereiding van >en massale evacuatie van de stad. :olgens den Britschen berichtendienst 'ft de gouverneur der StraiTt, Settle- ?ntö de vrouwen opgeroepen aan de 'dediging van Malakka 1eel te nemen, n een frontbericht uit Malakka. weer geven door de „Tokio Asahi Sjinv worden de moeilijkheden geschil- 'd. die de Ja panache troepen bij hun narsch moeten overwinnen. „Deze marsch, zoo wordt gezegd, gaat door i onafzienbare „groene zee", het oer tijd, dat hier en daar door uitgestrekte bberplantages onderbroken wordt. De znndere moeilijkheden, waar vooral vliegers voor komen te staan en die ak grooter zijn dan het overwinnen n den vijandelijken tegenstand, be- lan in de onverwachte tropische win-, n en in de adelaars, die hier in groo- zwermen voorkomen. Deze roofvogels werpen zich op de liegtuigen en berokkenen den vlie- :ers veel moeilijkheden. De verra- ierlijke winden strekken zich vaak tit over gebieden van honderd vier- fante kilometers en zijn uiterst ge- 'aarlijk. Je eigenlijke strijd speelt zich telkens om de beheersching van de wegen, vijand, die alle bruggen vernield eft, heeft deze taak daardoor zeer be- teilijkt, doch geleidelijk vallen ook de 'dzame verkeerswegen en de vijande- :e steunpunten in Japansche handen. Japansehe pantsertroepen .rekken bewegelijke vestingen door het on inbare oprwoud Voor hen is geen kele taak te zwaar." Op de Philippijnen Wat dö situatie op de Philippij nen betreft, heeft het Amerikaan sche ministerie van oorlog medege deeld, dat zeer sterke afdeelingen ijandelijke vliegtuigen drie uur Iang de kustverdediging in de baai pan Manila gebombardeerd hebben. De Britsche berichtendienst meldt orts uit Manila, dat Ceboe. d^ hoofd id van het gelijknamige eiland der lilippijnen. Woensdag jl. hevig is pe- mbardeerd. Talrijke Japansche bom ?nwerpers hadden, de petroleumtanks andere militaire'doelen in de omgo ng der stad aangevallen, waardoor ge ldige bran,den ontstonden, die ver heiden dagen bleven woeden. De Brit- hé berichtendienst geeft verder toe, it de Japanners op de Philippijnen de ■erschappij in "de lucht bezitten. Ame- taansche zenders hebben medegedeeld, flus meldt Londen, dat de Amerikaan he luchtmacht geheel van Luzon ver engen is De vliegvelden op Luzon zijn rnield. zoodat de Amerikaansche bom enwerpers voor den langen afstand landingsterreinen hebben. Het departement van oorlog te Wash gton deelt mede, dat het grootste dpel r Amerikaansche troepen op de Phi 'pijnen is samengetrokken in de pro- ncie Pamnanga. met verkorting der nies. De Japanners moeten de laatste gen versterkt zijn met verscheiden0 visies infanterie en regimenten tanks i cavalerie De Amerikaansche troe n zijn in het nadeel, dorb bieden te- nstand onder zware verliezen. D^ iand blijft zeer actief in de lucht. Het departement van marine deelt prle. dat een Amerikaansche lorpedo e:er bij luchtaanvallen averij heeft op 'Innpen. Oe secretaris van het Witte Huis arlv. heeft verklaard.dat Roosevelts JOdschap aan de Filippino's niet mag orden uitgelegd als een voorbereiding an het Amerikaansche volk on het vpr- es der Philippijnen. Hieruit hliiktivo1 ns berichten uit Washington, dat liet merikaansche nuhliek de hondschap s een aankondiging van een dergelijk orlies heeft beschouwd. De regeering der Ver v Staten heeft aar r(e Britsche nieuwsdienst uit Wash ïeton meldt, een Japansch rrotest. dat oor bemiddeling van het 7witser6che pzantscliap was ingediend, cn dat zich jchtte tegen den moord op Japansche urgers on Mindanao (Philippijnen), an de hand gewezen. Artikel van Lid die Hart In een artikel voor de te Rueiïos Ures" verschijnende Critica schrijft Pkende Engelsche militaire expeil •idclle Hart, dat de situatie in de derde 'eek van den oorlog in Oost-Azië voor o geallieerden ongetwijfeld slechter is 'P\\orden. Dat is een gevolg van cle sla- *n..die men in het begin heeft moetet nrasseeren. De snelheid \&an alle Japan riie sucessen is veri'assend ten deele is 'at de schuld van de plaatselijke mili aire autoriteiten, maar ook de troepen- erschepingen naar Lihve waren een rnstige. fout, aldus Liddie Hart. De la ansche successen, zoo vervolgt hij he nsten op de heerschappij ter zee. „al thans voor het oogenblik". Een actie van cle Amerikaansche vloot had dat kunnen verhinderen, wanneer die vloot was op getreden, voor de Japannei's vasten voet hadden gekregen. De Engelsche en Amerikaansche stellingen in Oost-Azië en op den Grootcn Oceaan storten thans ineen en alleen een onmiddellijk ingrij pen door de Amerikaansche vloot zou nog redding kunnen brengen. Mair. al dus besluit Liddie Hart zijn aritkel, waar blijft de Amerikaansche vlóot? LISSABON, 30 Dec. (A.N.P.). Volgens een radiobericht uit New- York heeft president Rooseyelt Sta lin uitgenoodigd tot een bezoek aan Washington. BERLIJN, 30 Dec. (A-N-P). Het ■Ned. Perskantoor meldt: Aan een oyerziclit, dat ministerialrat Timm van het Duitsche rijksaaheirlsmi nisterie over de buitenlandsche arbei- ders in Duitschland gaf, oritleenen wij cle volgende opmerkingen over de Ne- clerlandsche werklieden: „De Nederlandfiche arbeiders zijn een vast met hun grond verhonden men schenslag. Hun gezondheidstoestand is dikwijls niet zeer gunstig, in he t bijzon der bij de vrouwen. Vooi'al komen veel tand- en maagziekten voor. Op hei oogenblik bevinden zich 150.000 Neder landsche arbeiders in Duitschland. maar dit aantal kan zonder bezwaar voor de Nederlandsche nijverheid ver hoogd worden. Zeer belangrijk is het werken van geheele Nederlandsche be drijven in het Duitsche rijk, waarbij het bouwbedrijf de eerste plaats inneemt. De Nederlandsche aannemers beschik ken in het algemceh over goede machi nes en over rijke ervaring on het ge bied van fabrièks- en woningbouw. Voor het werken van geheele bedrijven op a.idere gebieden bestaan bezwaren, daar het Nederlandsche ambacht niet zoo goed georganiseerd is als het Duit sche." De Rijkscommissaris woonde dezer da sen in een lazaret te Amsterdam de viering van het Kerstfeest bij. Ook de zwaargewonden, die niet in de feestzaal, tegenwoordig konden ziin, werden "iet vergeten Dr- Seyss Inquart tijdens zijn bezoek aon deze patiënten. (Stapf. Mol. Pax Holland m ROME, 29 Dec. (D.N.B.). Stefani publiceert een samenvatting van tal rijke rapporten over de behandeling van krijgsgevangen Italiaansche of ficieren en geïnterneerde burgers in Egypte. In bet woestijngebied zijn de officie ren met hun achten of tienen onderge bracht in tenten, die amper voor de helft van dit aantal zijn bestemd. De levens- midd Ion, volstrekt ontoereikend in hoe veelheid, zijn haast niet te genieten. De officieren slapen op den kalen grond. Water is schaarsch. De hygiënische toe stond is dei'halve zeer slecht. Dag en nacht worden zonder eenige égards appéls gehouden en de betrok kenen gefouilleerd. Toen de Italiaan sche officieren gevangen genomen wer den. namen de Australiërs hun tpn dee le met geweld hun horloges, kettingen, ringen enz. af. De bagage der officieren w°rd daarop doorzocht door onderoffi- cieren. die'sneciaal voor dit doel waren ontboden. Hierbij verdween toen nog het weinige van waarde, dat de officie ren hadden overgehouden, als unifor- »»">n in roeden staat, ondergoed, laar zen, enz. Dé Britfich-Indlsche bewakers volgen letterli k bet bevel op te schieten op ieder, die dp omheining naderen en in het voorjaar hebben zij verscheiden sol daten en officieren doodgeschoten. Gevangenen, die in de lazarette'n zijn ondergebracht, hebben tot dusver no? ceen bezoek kunnen krijgen van verte genwoordigers der mogendheid, die de belangen behartigt. Zelfs hebben de En gelschen den Aposfolisehen delegaat verboden het kamp te betreden en mei de °ren te praten. Dezelfde behandeling in strijd met l\e' volkenrecht, aldus Stefani, ondergaan" de omstreeks 10000 politieke-geïnter' neerden. die zich sedert Twni van hei vorig jaar bevinden te Faied bij Dzje- neifa. Sinds een jaar hebben deze ge ïnterneerden hun gezin niet me°r ge zien. Onder hen hevinden zich mannen van 65 jaar. maar ook jongens van 17 Het Ie' ïsonderhoud is,zeer slecht r-n onvoldoende. Als gevolg van Ie om standisheid, dat zij zijn ondergebracht in tenten in ongezonde streken, ontston- den tal van ziekten, die veelal den dood veroorzaakten. Het ziekenhuis te Cairo is vol zieke geïnterneerden, die weer naar het kamp worden teruggestuurd, als zij nog maar amper zijn hersteld. Evenals in de ge vangenkampen worden ook in dc inter- neeringskampen door de schuld van de Engelschen telkens weer geïnterneerden gedood of gewond. STOCKHOLM, 29 Dec. (A.N.P.). Een opzienbarende conclusie in een hoofd artikel van de Tim e's van Maandag, dat zich bezighoudt met de grondslagen van de Britsche buitenlandsche politiek is, dat Engeland van de Sovjet-Unie nog veel kan leeren. Het artikel behandelt in de eerste plaats de taak van de Britsche politiek na den oorlog en zegt: „In Europa moe ten Grool-Brittannie en de Sovjet-Unie de sterkste bolwerken voor de handha ving van den vrede worden en de vrede kan nog slechts door hun gemeenschap pelijke inspanningen behouden blijven. Groot Brittannië's buitenlandsche po litiek zal in de toekomst slechts in zoo verre effectvol zijn, als zij zich baseert op de stevige grondslagen van samen werking mét de Vereenigde Staten in liet Westen en met de Sovjet-Unie in het Oosten en rekening houdt met de militaire veiligheid en de economische belangen van deze beide groote mogend heden. Deze gemeenschappelijke politiek kan evenwel niet tot stand komen zonder toenemende gemeenschappelijkheid van idealen. Menschen met eenige fantasie kunnen niet miskennen dat menschheid Vn dezen oorlog evenzeer gaat door. het vuur van sociale omwentelingen als door dat van den totalen oorlog. De wereld, die uit dezen strijd te voor schijn komt, zal in vele opzichten heei anders denken en handelen van die van het verler' n. Als Groot-Rrittannië zijn plaats in de voprhoede der beschaving wil handha ven, kan het zich niet veroórlBven,' slechts te rusten op de lauweren van voorbije tijden en vroegere prestaties. De Times constateert tenslotte, dat piet alleen van de democratie en aan de andere zijde van den Oceaan veel te lee ren valt maar ook van de Sovjet-Unie wier tradities vreemd en in zeker op zicht zelfs afstootend zijn. HET CONFLICT TUSSCHEN PERU EN ECUADOR BUENOS AIRES, 30 Dec. (D.N.B.). D-» minister van buitenlandsche zaken Guinazu, heeft medegedeeld, dat Argen- inuv Brazilië. Chili en de Vereenigde r -1.i den regeeringen va if'Ecuador en 'i opstellen tot regeling van haar n Deschil hebben doen toekomen. BERLIJN. Men schrijft uit Sofia aan het Nederl. Perskantoor:' Door de inlijving van Macedonië en Thracië is de invoering van het' vijfja renplan van Bulgarije, dat.oorspronke lijk alleen voor het oude gebied gold vertraagd. Thans is het ook uitgebreid tot de nieuwe gebieden, waarvan vooral het kustgebied aan de Egeische zee zeer belangrijk is. Daar worden bijzonder veel katoen, rijst, olieplan ten en zuidvruchten ver bouwd. Verder moet Thracië weer geko loniseerd worden, daar na den wereld oorlog tienduizenden boerengezinnen door de Grieken van buis en hof werden verdreven en in oud-Bulgarije hun toe vlucht moesten nemen. De landbouw zal worden verbeterd door reorganisatie van het geheele land bouwbedrijf, betere bemesting, moderne verzorging van den grond, vergrooting en verbetering van den veestapel, een grooter gebruik van machines en het invoeren van nieuwe verkoopmethodes. Bulgarije is voor Europa door zijn bij zondere cultures zeer,belangrijk. Groote hoeveelheden fijne groenten, 1 tomaten, aardbeien en druiven komen van daar op verschillende Europeesche markten. Bovendien is het land de grootste ta bakleverancier van Europa. Rijst en ka toen zou nog veel meer kunnen worden geleverd, wanneer Bulgarije van zijn natuurlijke mogelijkheden een beter ge bruik zal maken. De laatste jaren wordt met name de tuinbouw naar Neder- land6ch voorbeeld zeer bevorderd. Ook zal de grond overal worden vruchtbaar gemaakt,- want er liggen in Bulgarije nog ongeveer 750.000 ha. braak, die voor den landbouw kunnen worden geschikt gemaakt. Uit een en ander blijkt, dat in Bul garije zeer groote veranderingen op til zijn, die voor het land een geweldige be- teekenis zulléh hebben. Voor Neder- 1 a n d is een en ander van groot belang Niet alleen zal Bulgarije op de Europee- èche tomatenmarkt met Italië weldra de grootst^ mededinger van Nederland zijn, maar het Westland moet er op re kenen, dat ook de Bulgaarsche komkom mer- en meloenencultuur zeer zal wor den uitgebreid. Toch is die mededinging voor Neder land geen ramp, aangezien de ervaring geleerd heeft, dat bij toenemende con currentie het verbruik ip een nog énel- ler tempo dan de voortbrenging blijkt toe te nemen. Voorts zal Nederland aan Bulgarije veel zaadgoed kunnen leve ren. De uitbreiding van de tabakscultuur biedt voor, den Nederl an dech an tabaks handel nieuwe perspectieven. Bulgarije hunkert er naar, de betrekkingen met den Nederlandschen tabakshandel ver der te versterken en van de ervaringen van Nederlandsch-Indische tabaksplan ters profijt te trekken. De Bulgaarsche deskun^gen op het ge bied der tabakscultuur zijn van mee ning, dat in Bulgarije niet alleen uitste kende sigarettentabak eroeit. maar dat men ook een bruikbare sigarentabak aan de markt zal kunnen brengen. Tenslotte meenen de Bulgaarsche landbouwdeskundige^ dat groote dee- len van Bulgarije voor den houw 4 van olieplanten bij uitstek geschikt zijn, zoo- dht Nederland, w anneer Me La Plataha- vens en Oost-Azië nog langen tijd geen lijnzaad resp. sojahoonen naar Neder land zullen verschepen, Bulgarije in een gedeelte van de ontstane behoefte zal kunnen voorzien. (A.N.P.). IJMUIDEN, 2".Dec. Wederom hebben vorige week Engelsche vlieg tuigen twee Nederlandsche vis schersschepen aangevallen, nl- de stoomtrawler „Ita", IJm. 22 van de reederij N.V. de Daad en de Katwij- ker logger Kw. ,122 van de reederij C. Ouwehand. Beide schepen voeren met een vischvangst huiswaarts, toen zij Woensdagmorgen, half tien. door twee vliegtuigen met mitrailleur- vuur werden aangevallen Er ont stond een paniek onder de beman ning van den stoomtrawler Ita Schipper P. v. d. Bent uit Kat wijk, werd door een schot in zijn kaak getroffen. Van de opvarenden van den loggnr K W. 122. werd een matj-oos, J. Hoek. uit Katwijk aan Zee "door een schot in zijn knie ge wond. Reide vissrhers h°bhen zich na aankomst in de haven onder medi sch0 behandeling gesteld. ARGENTINIË EN DUITSCHLAND BUENOS AIRES, 30 Dec. (D.N.B.). Naar het ministerie van Buitenlandsche Zaken mededeelt, is de Argentijnsche ambassadeur te Berlijn, Olivera, naar Buenos Aires ontboden om rapport uit te brengen over eenige punten zijner werkzaamheden. DR. JULIUS RöNTGEN-PRIJS AMSTERDAM. 30 Dec. Na gehou den vergelijkend examen werd de dr Julius Róntgenprijs van het Amster- damsch conservatorium toegekend aan mejuffrouw E. Everts te 's-Gravenhage. Mejuffrouw E. Everts heeft in de maand Juni van dit jaar het diploma van het conservatorium voor piano behaald (met onderscheiding). Het Finsche legerbericht HELSINKI, 30 Dec. (D.N.R - In hel Finsche legerbericht van 20 Dec. wordt o.a. gezegd, dat de vijand in den Ooste lijken sector gisteravond tot den aanval is overgegaan, welke echter na een strijd .van twee uren was afgeslagen. Dc Fin sche luchtmacht heeft de laatste 24 uur het bombardement op den Moermansk 6poorweg voortgezet. TOKIO, 29 Dcc (D.N.B.). - De leider van het inlichtingenbu reau der regeering. Masayoeki Ta ni. heeft met betrekking tot de buitenlandsche berichten, volgens welke op Sumatra en wel in de omgeving van Medan Japansche valschermtroepen zouden zijn ge land, en daar reeds hevige gevech ten zouden hebben geleverd, ver klaard. dat men van Japansche zij de daaromtrent nog geen officiee Ie berichten had ontvangen. U-jarigen dienstplichtig Via Sjanchai wordt inmiddels tremeld. dat do repeering van Nedorlandsch-In- dié heeft gelast, dat alle 17-iariee man nen zich in Januari moeien aanmelden voor den militairen dienst. Verklaring van Churchill LISSABON, 30 Dec. (A.N P.). De Londensche nieuwsdienst meldt, dat ,dc Britsche minister-president, Churchill, eenige woorden van welkom heeft ge richt tot het Canadeesche kabinet te Ol lawa. Churchill verklaarde daarbij, dat men thans op het kruispunt staat. De strijd zal hard zijn. Niettemin moet men voor de vrijheid der wereld vechten. Hij zeide te gelooven, dat de redding dei- wereld zal liggen in een organisatie, welker kern zal bestaan uit de En- gelsch-sprekende landen. HILVERSUM, 30 Dec. In verband met een vermoedelijke poging tot ver giftiging verzoekt de commissaris van politie alhier medewerking van ouders, voogden en/of huisgenooten opdat zich (en spoedigste bij hem melde het naar schatting tienjarige jongetje dat Zater dagmiddag om half zes aan een huis in de Jan van der I-Ievdenstraat nabij, de Kamerlingh Onnesweg een pakje ter grootte van 16 bij 10 bij 2 c.m. heeft af gegeven. Het pakje bevatte bonbops wel ke waarschijnlijk vergiftigd waren. Het kind deelde mede dat het afkomstig was van Kruiper. Het jongetje was gekleed in een te klein grijs-blauw overjasje en droeg een zgn. bivakmuts. BOODSCHAP VAN INDISCHEN NATIO NALIST AAN MUSSOLINI MILAAN, 30 Dec. (D.N.B.). Mahen- dra Patrap. de voorvechter van de vrij heidsbeweging in Britsch-Indie, oud- voorzitter van de voorloopige Britsch- Indi6che regeering en leider van den wereldbond van Britech-Indiërs, heeft uit. Tokio via de Popoio d'Italia een boodschap gericht tot Mussolini, waarin hij uiting geeft, aan de saamhoonj|hei<i van de Aziatische volkeren met cle as. Wij, Aziaten, zoo zegt hij in rlcze bood schap, hebben besloten ons in den groo- fen gemeenschappelijken oorlog met de as te vereenigen. De nieuwe wereld kan slechts ontstaan door de kracht van drie elementen: de Noordsche, door Duitschland belichaamde wetenschap, de door Italië vertegenwoordigde Latijn sche beschaving en de Aziatische mvs- tiek, die in het dappere Japan haar trou wen apostel en vastberaden strijder vindt. Deze oorlog is bestemd om den toestand van het menschdoni te ver beteren. waarbij het idpaal van Azië nog nooit zoo 6terk als thans vereenigd wordt met het ideaal van het nieuwe Europa. DE STRIJD AAN DF. GRENS VAN BIRMA BANGKOK, 30 Dec. (D.N B.). Indi sche overloopers uit Birma hehhen ver teld, dat aan de grens van Birma tegen over Thailand ongeveer 8.000 man ston den, van wie slechts 500 Birmeezen Voor de verdediging van Rangoon heeft men 4.500 'Birmeezen, 3.000 Indiërs en 2.600 Engelschen gebruikt. Onder^.de Birmeezen bevonden zich talrijke stu denten, die onder Britschen druk waren opgeroepen. De hevige Japansche lucht aanvallen op Rangoon hebben in de stad groote verwarring doen ontstaan. De aangerichte schade is aanzienlijk. In de winterstellingen Aan het Oostfront is het Duitsche leger in zijn winterstellingen getrokken, doch dat wil niet zeggen, dat er geen strijd geleverd wordt. Nog dagelijks probeeren de Sovjet troepen door vertwijfelde uitvallen een bres te slaan in den ijzeren muur, welke hen van het nieuwe Europa scheidt en tel kens weer worden zij met bebloede koppen teruggewezen. Nog dagelijks woedt de strijd, nog dage lijks vallen er slachtoffers. Vergeet daarom de Nederlandsche ambulance niet. Stort uw bijdrage, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage De familiberichten aan Ned. Indië HILVERSUM, 30 Dec. De persdienst van den Nederl. Omroep meldt: Op Woensdag, 31 December, zal in de rubriek „Spiegel van den dag" van 19.20 —19.30 uur over den zender Hilversum 1 een rejiortage worden gegeven over de behandeling van de ingekomen familie berichten, bestemd voor Nederlandsch- Indie cn de uitzending van deze be richten. In een vraaggesprek met den chef der reportage-afdecling. den heer Wybrands Marcussen, wordt door den heer H. M. C. SchroedeF van den persdienst van den Nederlandschen Omroep een over zicht gegeven over de wijze, waarop dp tallooze brieven zijn behandeld en hoe de uitzending plaats heeft gehad. Het reportage-overzicht, dat heden avond wordt uitgezonden over den zen der Hilversum 2, vindt niet, zooals wij gisteren meldden van 103020.15 uur plaats, doch van 19.2020.05 uur, over denzelfden zender (dus Hilversum 2). Unsere Soldaten an der Ostfront ha- ben ihre Winterstellungen bczogen und stehen dem harten russischen Winter gegeniiber. Djc Heimat aber kann man ches an warmen Kleidungsstucken ent- behren Auch die Reichsdeutschen in den Nie- derlanden können den Söhnen und V&- tern des deutschen Volkes Schutz go gen die Unbild°n der winterlichen Kal te geben. Bege i et den Sammlern freundlich und zuvorkommend, denn sie sind Sendboten unserer kampfenden Soldaten. Gebt alles, wa9. Ihr entbehren könnt! Die Front bcnötigt vor allem folgen- de Kleidungsstücke: Überschuhe, nach Mögliebkeit gefüt- tert oder' rnit Pclz ausgestattet, warme Wollsacheg, Sockcn, Sfriimofe, Westen, Unterjackcn oder Pullover und warmes, vor allem wollenes Untcrzeug, Unter- hemden. Unterhosen, Leibhinden, Brust- und Lungënschützer, Ohren- schiitzer. Puls warmer und Kniewarmer, Pelze im weitesten Sinne des Wortes, Pelzjacken und Pelzwesten, Pelzstiefel jeder Art und jeder Grrisse, Decken. vor allem Woll- und Pelzdecken, dicke. war me Handschuhe, vor allem pelzgefutter- te Lederhandschuhe, Strickhandschuhe und Wollfaustlinge.'überhaupt alles aus Pelz wird an der Front dringend ge- braucht. Ferner gesteppte oder gefiit- terte Unterwesten. wollene Schals und Hnlstücher, überhaupt alles, was dazu dient, den Kampf gegen die in diesem Winter früh eingetretene Winterkalte erfolgroich zu führen. Ausserdem wer den gesammelt: Schier über 1.70 Lange, sowohl Schistiefel von der Grosse 41 an aufwarts. Die Kleidungstücke werden durch ehrenamtliche Heifer in der Zeit vom 30. Dezember 1941 bis 4. Januar 1942 abgeholt. Haltet die Woll- und Pelz- sachen rechtzeitig bereit. Ihr erleich- tert den Helfern ihren Auftrag. Auskunft erteilt die Kreisleitung der NSDAP. Utrecht. Nieuwe Gracht S3, Tel 17951. ab 2 Janunr 1942, Utrecht, Maliebaan 55. Tel. 21260. Die Sammelzentralen befinden sich in den 'Provii^ Utrecht in Utrecht: Nieuwe Gracht 53. jeden Tag von 1921 Uhr (Ausser am 31.12.41 unci am 1.1.42). Amersfoort: Voltastraat 30, jeden Tag von 1921 Uhr. Baarn: Prins Hcndrikl. 8, Samstag, dpn 3.1.42 von 16—20 Uhr. Zeist: Donkerelaan 44, jeden Tag von 1517 Uhr und von 1921 Uhr. Doorn: Hans Doorn, zu jeder Zeit. Driebergen: TL Urdstadt, Oranje laan IS, zu jeder Zeit. OOST-AZIATISCHE PREMIERS VOOR DE RADIO TOKIO. 30 Dec. (D.N B.) De Ja pansche ministerpresident Tojo. die van Mandsjoekwo, Tsjang Tsjing Hoei, en die van Nanking, Wang Tsjing Wei, zullen op Nieuw jaarsdag voor de radio redevoeringen uitspreken tot de volke ren van Oost-Azië. waarin zij zich ver plichten tot het inspannen van alle krachten voor den opbouw van hot Groot-Oost-Aziatische gebied van wel vaart. Vandaag verduisteren om 17.36 uur Vandaag Dinsdaggaat de zon i op om 9-50 uur: onder om 17-36 uur. De maan gaat op om 15-52 uur; on- der om 6.26 uur. Woensdag gaat de zon op am 9 50 uur; onder om 17.37 uur. De maan gaat op om 16.27 uur; onder om 7.24 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1