Vorderingen der Japanners BERICHT De nieuwe zeep- bons te Fuehrer - De toekomst door Rijkscommissaris Rijksminister 11 Seyss-Inquart) Zware druk op de fronten STANDRECHT TE SINGAPORE Met Duitschland voor een vrij Nederland Geen uitzending van Oorlogsverklaring van Nanking-regeering BOe JAARGANG No. 155 WOENSDAG 31 DECEMBER 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD JBONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per jost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EE MEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. 620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. UiyfJ zÜn afgeloopen jpar ingetre den in het bewustzijn, dat dit jaar het jaar der beslissing zou zijn en deze beslissing slechts in gevechten den groot sten omvang verworven worden. Wij wisten niet. waar wij voor k m beslissing zouden aantreden, maar 9 u hadden het woord van den Führer als \lsnoer voor ons denken en handelen- Juni van het afgeloopen jaar werd duidelijk. Tot dat oogenblik kon deze log den schijn hebben van een Euro- ch conflict ter herordening van de ^j&hlcn van dit oude werelddeel. Maar toen den Engelschcn het spel van in- 's op den Balkan scheen te gelukken, dit een actie binnen het bestek van toen als Europa aan ie duiden vaste- fjj. De poging om deze oorlogshande- tot een beslissende te maken werd de overweldigend groote militaire t van het Duitsche rijk weggevaagd. ontstond, gedyeven door de ni- jtische en parasitaire krachten van jodendom, uit den herostratischcn Inzin van een Churchill, de podslas- ijke huichelarij van een Roosevelt en [de vernietiging van Europa verkon- lnd wereldcommunisme van Stalin joalitie van het kapitalisme met het Ijettisme om niet alleen Europa, |r de geheele wereld voor altijd te jrwerpen aan de heerschappij en ui ting van de materialistische (hten van het geld en van de ras massa, met alle middelen van gees- verblinding, economische wur- en tenslotte brutaal geweld. Nog het de wereld niet duidelijk voor tc beslissing zij gesteld was. n.l. dat |cing om de vrijheid van het volk leven tegen de slavernij van inter- Miale samenzweringen. 22 Juni 1941 verbrijzelde de Führer weergaloozen moed en hecht ver leen op zijn volk deze plannen en ïg de wereldvormende beslissing af. |nde, dat de voornaamste last van oorlog gedragen zou moeten wor- |door het Duitsche leger in den strijd p de sedert tientallen van jaren loogenloos uitgevoerde bewapening |cen dictatuur over 180.000.000 men- Deze veldslagen zijn geleverd, m de overwinningen van 1940 van ^ot toen nimmer bereikten omvang, ,'erwinningen van 1941 zijn de groot- Kin alle tijden. Nog nooit in de ge- jdenis is een zoo groot aantal sol- li en zijn zoo groote hoeveelheden lesmateriaal op elkander gebotst, ja ïen binnen afzienbaren tijd op deze weer op elkander botsen. Nog nooit zoo groote massa's, die in aantal de bevolking van een reeks Europee- staten overtreffen, verslagen, ver- ïd en gevangen genomen, nog nooit tel wapens en een zoo overvloedig riaal vernield of buitgemaakt. Met fndering zenden wij een groet aan soldaten aan het Oostelijk front, |edig buigen wij ons voor de gesneu- kameraden. )G staat een harde taak voor ons. ISedert 22 Juni van het afgeloopen \cit sedert de deelneming van Japan ieze wereldworsteling zijn wij op het kende keerpunt van het lot gekomen. Ioor de komende eeuwen bepalen zal, zedelijke krachten het leven der vol- zullen vormen. Wij twijfelen er niet lat onze tegenstanders alles wat in term ogen ligt zullen concentreer en is het hoofd te bieden, nu hun plan l/is na de bewapening en mobilisatie jlfc krachten hunner wcreldcoalitie op )or hen gekozen tijdstip te overval- loor de vastberaden daad van den ir is verijdeld. Wij en onze bondge- zijn echter na de ervaringen var. :rstcn wereldoorlog even vastbeslo- alle en ook onze laatste krachten roepen voor de vrijheid van ons die leven en in dezen eindstrijd te ïmel ldel len I 11e anii ebiel orgj in d| nu! ld t in dien tusschentijd aan het lijk front geschiedt, herinnert die den veldtocht in het Oosten den eersten wereldoorlog hebben |emaakt, aan den slag in de Ivar- n in den winter van 19111915, Is aan een soortgelijk historisch >p, maar als aan het teeken van |fde, in wezen primitieve, strale- bekiwaamhcden van de bolsje- :he generaals evenals vroeger e keizerlijk-Russische Grootvorst lajewitsj kan toen ondanks plaat- e successen tengevolge van de rsche omstandigheden geen be nden slag toebrengen. Uiterst li.ee verliezen echter verzwakten |ussische leger6, die in het voor van 1915 geen weerstand konden |n aan den aanval van de verhon- roopen bij Tarnof en Gorlitz. Wat 'lsjewieken als successen te hoek stellen, is de door het Oostelijk voltrokken wil van den Fuehrer, (waanzin van omvangrijke en on- o heerschende wintersche omstan der! nuttelooze aanvalshandelin |aten wij rustig over aan de bolsje- n tegelijk met de, tengevolge van nvloed der koude huiten verhou- gestegen totale verliezen, want de zulkie omstandigheden in den |al gewonde soldaten vriezen |tal dood. voordat hun hulp kan en gebracht. Het voorjaar van echter zal ons leger niet in het en van Galicie, maar voor Mos kuil en Rostof in den aanval zien, astbesloten om ieder voordeel tot bet uiterste uit te buiten. fJlT het Oosten komen de door ieder mensch. die soldatesk denken kan, verwachte, maar alleen voor de door God met blindheid geslagen kliek van Roose velt verrassende militaire successen der Japanners. Dit volk van 100 milliocn men sclicn is op grondvan zijn traditioncele houding militair superieur aan zijn tegen stander. Het heeft thans reeds de beschik king over het economische potentieel van een door driehonderd tot vierhonderd mil liocn mcnsclien bewoonde gebied en de reeds geslaagde doorbreking der econo mische blokkade doet een zoodanigen stroom van goederen van zoodanigen aard verwachten, dat reeds in den oorlog de tot dusverre toegepaste economische be zuinigingsmaatregelen verzacht konden worden. De Engelsclien. die Duitschland wil den bestrijden in een oorlog op twee fronten, zien zich thans in een oorlog op drie fronten verwikkeld. Op het eiland houdt bun vrees voor een inva sie een milliocncnleger vast, dat mach teloos staat tegenover den nieuwen Westwall aan de kust van Europa. In Cyrcnaica zou. wanneer de gegevens van de Britsche propaganda juist zijn, hetgeen wij ditmaal willen hopoQ, een V\ millioen soldaten met het bijbehoo- rende materiaal het beste Engelschc leger, naar gezegd wordt in liet veld gebracht zijn. Het eerste succes was het verlies van eenige generaals, wien de Rijkscommissaris rijksminister Seyss-Inquart (Foto Pax Holland) opperbevelhebber achterna gezonden werd. Thans hebben de Britten welis waar eenige duizenden vierkante kilo meters woestijn bezet, zij moesten eclv ter o\er deze steppen, als glacis voor de Duitsch-Italiaansche stellingen bloot gesteld aan dc aanvallen der verbonden luchtstrijdkrachten, steeds nieuwe re serves aanvoeren om dan tenslotte toch slechts vast te zijn geloopcn een nc- ventooneel van den oorlog, dat het mi litaire dilettantisme van Churchill heeft uitgezocht en dat aan den kant der spilniogendheden weliswaar in kwali teit uitmuntende, numeriek echter trek gewicht in de schaal werpende krach ten bindt. Ieder man en iedere tank. die aan Britsche zijde hier in bet veld wordt gebracht, mankeert op bet oogen blik in ieder geval in Oost-Azië. Iïct is een van de bijzonderheden van dezen oorlog, in tegenstelling met den wereldoorlog 191 i1918 dat tip gevech ten niet zooals toen in bet hart van Europa en in dc vitale nabijheid van het Duitsche rijk maar in de vóór Euro pa gelegen ruimten worden uitgevoch ten. Echter in gebieden, waarin het ri sico van bet succes geheel ton las!<- komt van bet Britsche wereldrijk. Dc opmarsch der Britsche troepen van Sidi el Barani tot Benghasi is voor ''n eindbeslissing zonder beteekenis. Moch ten echter eens de divisies der snilmo gendbeden vanuit Sidi cl Barani eon even verren opmarsch naar bet Oosten inzetten, dan is de slagader van het Britsche wereldrijk getroffen. De strijd om Singapore is nu geheel de strijd om de centrale machtspositie, die bet bar! van bet Britsche wereldrijk iridic n.l. beschermt. De volkschc basis van Engeland is veel te smal om op al dez' oorlogstooneelen te land en in de lucb' en bovendien voor dc voor het voeren van dezen oorlog voor Engeland on voorwaardelijk noodzakelijke vloot et tenslotte voor de even noodzakelijke be wapeningsindustrie de noodige mar. schappen en menschen op den duur tei beschikking te stellen. De gekleurde hulptroepen beginnen echter, naar uil de laatste berichten ontleend kan wor den en zooals bij oorlogshandelingen van dezen duur en hardheid niet an ders te verwachten was, te versagen en zich te keeren tegèn hun Britsche drijvers. Zoowel mensch als dier ondervinden aan het Oostfront de gevolgen van strengen winter. De adem slaat door de felle koude als rijp neer. (Hoffmann - Stapf, Pax m.) OOK de Verecnigde Staten die na het aanmatigende, politieke en militaire dilettantisme van hun president Roosevelt door hun optreden den oorlog beslissen en den vrede naar hun goeddunken ver deden wilden, zien zich met toenemend ongenoegen gewikkeld in een oorlog op twee fronten, waarvan het ecne door de Japanners met doelbewuste zekerheid wordt geliquideerd. Het zal niet lang meer duren, dan zal Roosevelt op zeer drasti sche wijze door de ontwikkeling van den toestand in Oost-Azië teruggebracht zijn tot de wijze beginselen van een van zijn voorgangers. Monroe, en de Amerikanen beperkt zien tot Amerika. De Sovjets, deze angstwekkend be wapende oorlogstegenstanders, hebben in hoofdzaak hun in tientallen jaren van heerediensten bijeengebrachte wapens en het millioenenaantal van hun geoefende soldaten verloren. Hun zijn ook minstens de helft van hun menschenreserves, hun industricele in stallaties en hun ontgonnen grondstof- fenbronnen 'afgenomen. Vooral ontbre ken de graangebieden der Oekraine, zonder welke een verdere mobilisatie tier bolsjewieken voor leger en indus trie op den duur niet mogelijk is. Het militaire en economische machtsappa raat der Sovjet6 is zoo kapot geslagen, dat het reeds thans geen factor meer vormt voor een actieve oorlogvoering, ongeacht de gebeurtenissen, die in het voorjaar te verwachten zijn. Bij de jongste conferentie in Was hington is Ier versterking van het aanzienlijk geschokte vertrouwen niet alleen last gegeven tot het houden van een biddag, maar ook gewezen op de reserves aan menschen en grondstof fen, die de vvereldcoalitie van het ka pitalisme en bolsjewisme ter beschik king zouden staan Een overzicht over de kirachten aan den kant der spilnio gendheden en haar bondgenooten wijst uit, dat thans, na het toetreden van Japan tot dezen wereldoorlog, ons front wat betreft 'ot optreden bekwa me troepen in aantal naar alle waar schijnlijkheid permanent, in oorlogser varing echter in ieder geval belang rijk superieur zal blijven en het niet noodig heeft een kolonel der cavalerie tot chef van h*t departem-.M vai. ma rine te maken. Wat eclucr de econo mische capaciteit betreft, het aantal werkende liandcr. en industricele in stallaties, die den spilniogendheden in de door haar gecontroleerde gebieden O"5 practi&ch gahtv' Europa er. O ist-Azie ter beschikking staan is thans grooter dan bet aantal, waarover Er.gciand, Ie Vereenig<ie Staten en de n«»g tnbezclte Sovjet-gebieden inder daad als lot actio in staat beschikken. Rekening houdende met de waar schijnlijke ontwikkeling in het Oosten van Europa en in Oost Azië, het op de knieën houden van Engeland en de dooi de deelneming aan den oorlog noodzake- ijk geworden bewapening der Vereenig- le Staten, bijna van het nulpunt af, zal deze superioriteit naar alle waarschijn lijkheid effectief blijven. Het Duitsche leger heeft in den zomer van 1941 het resultaat van een bewape ning. die ongeveer 20 jaren heeft ge duurd met onderdrukking van de meest primitieve levensbehoeften van een volk van 180 millioen. vernietigd. De geheele en nog belangrijk opgevoerde bewape ningsproductie van alle vijandelijke sta ten is niet in staat in de eerstvolgende jaren dezen overvloed van wapens te vervaardigen, die in handen waren van geoefende milliocnenlegcrs. waarmede de soldaten van Duitschland en zijn bondgenooten in nauwelijks een half jaar hebben afgerekend. Onze productie wordt dagcliiks grooter en beter. De pro ductie der Ver. Staten, waarop onze vijanden als laatste redding hun hoop stellen, moet nog eerst op gang gebracht worden en moet alle procluctiemoeilijk- heden doormaken, die. een dergelijke re organisatie in den weg staan. Vooral moet echter worden afgewacht, hoe de bevolking van dezen nog nooit aan een ernstige beproeving blootgesteldcn staat zal reageeren op de economische en mi litaire eischen van een dergelijke bewa pening en mobilisatie. Aan grondstoffen is de ruimte, die thans in het opnieuw in opbouw zijnde Europa en die reeds op dit tijdstip Japan ter beschikking staat, nauwelijks armer dan de ruimte, waar van Engeland en de Ver. Staten zeker ziin. De beslissende productiegebieden van grondstoffen in Zuid-Oost-Azië zul len echter volgens den loop der dingen binnen afzienbaren tijd niet meer den tegenstanders ten goede komen, maar in toenemende mate de economische basis der partners van de spil versterken. EZE oorlog met zijn bijzondere onr U standigheden, door dc uitgestrekte gebieden, waarin hij gevoerd wordt en vooral tegen de ons in diepste wezen vijandige tegenstandersvalt buiten alle gebruikelijke normen. Hij vormt niet alleen een aangelegenheid van de soldaten, de militaire organisatie en dus van d$n gene- ralen staf, maar is geworden tot een vol- kcnworstcling met alle krachten en op alle levensgebieden, waarin dc naar hun volk- sche vrijheid strevende naties de physicke en geestelijke grondslagen van hun be staan veroveren en beveiligen. Daarom doet het overnemen door den Führer van het opperbevel van het Duitsche leger, dat dc eigenlijke drager van dezen strijd is, aan als een dringend beroep op de natie, zooals in alle beslissende situaties der we reldgeschiedenis steeds slechts één man als leider het zwaard en den geest van het dc toekomst vormende volk bestuurd heeft. Wij vermogen slechts aan te voelen, wat het lot ons geschonken heeft, toen het aan ons en weliswaar alleen aan ons, het Duitsche volk. in onzen Führer het genie van den groot sten staatsman en den grootst en legerleider heeft gegeven. Wü nationaal-socialislen, wisten dit. daarvoor zijn wij aangetredenen daaraan hebben wij geloofd- Hei Duitsche volk ziet. rustig en ern stig. werkzaam en vastbesloten het nieuwe jaar tegemoet, met alle inspan ningen, zorgen en beproevingen, die maar kunnen komen. Bij de jaarwisse ling heeft de Führer ons door ziin op roep voor de inzameling voor het Ooste lijk front aaneengesloten tot een leven de eenheid met onze soldaten pn tot een actieve gemeenschap. Meer dan duizend kilometer afstand zijn uit ons bewust zijn weggevallen. AVii allen leven mof de gevechtshandelingen van onze sol dalen mede. En het is goed zoo Deze strijd brengt het Duitsche volk zijn vve- reldbeteekenis. Deze moet met dim in zet der laatste krachten veroverd wor den. want bet bewustzijn van dezen in zet moet als erfdeel in het Duitsche volk eeuwig levend blijven. Dan züljen komende 'generaties datgene weten te behouden en steeds bereid zijn opnipuw te veroveren, wat thans door den Füli rer en de door hem opgeroepp-i krach ten van het volk en van de volken van het Gcrmaanschc Europa in wapen en lotgemeenschap met bet Italiaansebe en bef .Tapansclie volk en onze andere bondgenooten tot stand wordt gebracht Tï IT gebod van het lot. dat wij Duit- schers en onze reeds lot nieuw volks leven ontwaakte vrienden in vastberaden optreden opvolgen, is tevens de categori sche imperatief voor de houding van al degenen, die zich nog onvoorwaardelijk willen beschouwen als in verhouding van vijandschap tot en bezet door ons. Pogin gen en gcdachtengangcn. die in deze alle terreinen van het menschelijke leven om vattende worsteling de tegenpartij op welke wijze ook steunen, kunnen niet ge duld worden, ook dan niet wanneer hei hierbij om vroegere, zü het ook intusschen tot formules geworden tradities gaat. De bestaansbeveiliging binnen het bestek van de aanwezige mogelijkheden is gegeven voor degenen, die helpen de economische taak ten uitvoer te leggen, die aan ieder afzonderlijk land is gesteld. Politieke ver antwoordelijkheid kan echter slechts hq dragen, die in het militaire of burgerlijke bestek optreedt als strijder voor liet nieuwe Europa. Al het overige interes seert ons niet. In dit land hebben zich reeds ruim honderd duizend personen ge schaard in het front van het nieuwe Euro pa. ruim tien duizend treden op in het groote front van de tot opbouw bereide volken voor een nieuw Europa, in het griize eerekleed van het groote leger met de kenteekenen van Nederlander. De beslissing voor de wereld is geval len. 1-Iet jaar 19-12 begint, niet duidelijke fronten. Alle dagen nu en bii iedere aan leiding, die ons ernstig of blij in bewe ging brengt, snellen onze gedachten naar den Führer, zoo ook op den eersten dag van het nieuwe jaar. Een geluk- vvensch voor de toekomst of een dankbe tuiging voor hetgeen beleefd en ontvan gen is, deze beide zakien al komen zij ook uit het diepst van het hart zijn te weinig. Ons door den Führer gewekt bewustzijn van de dingen, die thans ge schieden, omsluit alles wat wij kunnen denken en zeggen, en omvat allen, die tróuw den Führér volgen. Hem is alles gegeven. Den Führer heil! STOCKHOLM. 31 Dec. (D.N.B.). .Volgens den Britschen nieuwsdienst wordt in een communiqué van Washington meegedeeld, dat zich in den Noordoostelijken sector van het front van Luzon een „zware Ja- pansche druk" ontwikkelt-. De krijgs verrichtingen aan het Zuidelijke front worden voortgezet en vijan delijke luchtaanvallen zijn over een uitgestrekt gebied ondernomen. Dc Britsche nieuwsdienst, meldt uit Manila, dat de Amerikaanschc strijdkrachten zich volkomen uit de streek van de Golf van Lingayen hebben teruggetrokken. In een extra bericht uit Manila ver spreidt de Britsche nieuwsdienst een communiqué van het Amcrikaansche leger, volgens hetwelk de Japanners ..met een groote strijdmacht van het Noorden en Zuiden uit oprukken." De vijandelijke duikbommenwerpers oefenen practisch de controle over de wegen uit. De Japanners maken gebruik van groote hoeveelheden pantserwagens. Onze linies worden teruggedrongen, al dus de Britsche nieuwsdienst. Opmarsch in Perak Nadat de resten van de elfde Britsche divisie op M a 1 a k k a Otidër bevel van luitonant-genéraal Lyon waren ineenge stort, zoo meldt het D.N.B. uit. Tokio en een Australische formatie zich zonder strijd-had teruggetrokken, zijn dé Japan- sche troepen over de wijde vlakte in het Zuiden der provincie Perak. na een stra tegisch belangrijke as te zijn gepasseerd, in snel tempo opgerukt. Domei verneemt uit Ipoh, dat de vijand poogt, de vluchtende troepen in de oingcving van de hoofdstad eener be paalde provincie te organiseeren, om tijd te winnen voor de aankomst van ver sterkingen uit het Zuiden. Singapore is in den nacht van Dinsdag op Woensdag door groote for maties Japansche legervliegtuigen aan gevallen. Ondanks het slechte weer vlo gen zij hoven het Britsche steunpunt en lieten tal van hommen vallen op mili taire inrichtingen, die zware verwoes tingen aanrichtten. De Japansche luchtmacht heeft op 26 December, zoo meldt Domei van het front op Malakka, een in dc richting Singapore rijdenden vol geladen militai ren goederentrein op het station van Kwaialoemocr gebombardeerd Het sta tion werd volkomen verwoest. Alle Ja pansche vliegtuigen zijn op hun basis teruggekeerd. TOKIO, 31 Dec. (D.N.B.). Volgens berichten van het front op Malakka zijn ten Zuiden van Ipoh, waar dc gevluchte Engelsclien intusschen nieuwe verdedi gingsstellingen hebben betrokken, we der hardnekkige gevechten gaande. Naa.r liet schijnt, worden de terugwij kende Britsche strijdkrachten daar door uit het Zuiden aangekomen versterkin gen in van te voren gereed gemaakte vcrdedigingsstellingen opgenomen. Van Japansche zijde gelooft men echter volgens de Tokio Nitsji Nitsji, dat de vijand hier niet lang stand kan houden, daar de Japanners in tusschen eveneens aanzienlijke ver sterkingen hebben gekregen en de krachten zich reeds als 40 tegen 1 ten gunste der Japanners verhou den. De Japaneehe opmarsch gaat der halve ook met ontzaglijke hevigheid voort. Het volgend nummer van dit blad zal verschijnen Vrijdag 2 Januari. STOCKHOLM, 30 Dec (A.N.P.). Volgens een extra-bericht van Reu ter uit Singapore is daar vandaag het standrecht afgekondigd. In een officieuse verklaring van den Britsehen nieuwsdienst uit Singapore wordt over de afkondiging van het standrecht aldaar gezegd, dat verwacht kan worden, dat misdaden tegen de openbare veiligheid als plunderingen, verraad en hulp aan den vijand door de militaire rechtbanken zullen worden be recht. Voorts kan verwacht worden, dat de militaire overheid de vrijheid van uitgaan en beweging der burgers zal inkrimpen en tot de sluiting van bepaal de straten zal overgaan. .J familieberichten naar Ned. Indië IIIL\ l.RSl M, 31 Dec. De pers dienst v^n den Nederlandschen omroep meldt: Zooals bekend, had de Nederlandsche omroep dc mogelijkheid geboden, om op Oudejaarsdag door middel van tien ul tra-kort e-golf-zcn tier familieberichten naar Nederlandsch Indië uit te zenden. In verband met de reactie, die van Xederlandsch-Indische zijde op dit voornemen volgde, zal liet beluisteren van deze familieberichten sterk belem merd worden. Besloten werd bedoelde uitzendingen voorloopig niet te doen plaatsvinden. TOKIO, 31 Dec. (D.N.B.) De cor respondent te Sjanghai van de Tokio Nitsji-N'itsji verneemt uit. kringen van de nationale Ghinêesche regeering, dat een oorlogsverklaring op komst zou zijn van Nanking aan de Ver. Staten en En geland. Vandaag verduisteren i om 17.37 uur Vandaag (Woensdag) gaat de zon op om 9.50 uur; onder om 17.37 uur. De maan gaat op om 16.27 uur; on- j der om 7-24 uur. Donderdag gaat de zon op om 9 49 uur; onder om 17.38 uur. De maan j gaat op om 18.12 uur; onder om S-16 uur. 's-GRAVENHAGE. 31 Dec. De secretaris-generaal van het depar tement, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt hekend, dat de omderstaapde bonnen recht geven op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep. Toilet- en huishoudzeep Gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 Januari a.s. geeft de met ,,104" genummerde bon van de „bon kaart algemeen", alsmede de met „f zeep" gemerkte bon van de zeepkaar- ten p en q, welke respectievelijk ten behoeve van kinderen beneden den leeftijd van twee jaar en van een leef tijd tu?-chen twee en acht jaar zijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstel ling van n a 1 September 1040) hetzij 00 gram huishoudzeep hetzij 200 gram zachte zeep (samen stelling van vóór 1 Jan. '41) hetzij 150, gram zachte zeep (samen stelling van na 1 Jan. 1941). hetzij 100 gram zachte zeep (samen stelling van na 31 Aüg. 1941) hetzij 250 gram zeeppoeder hetzij 450 gram waochpoeder. Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mogen tegen inlevering van één bon worden uitver kocht. Gedurende bovengenoemd "tijdvak geeft de met „f toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart p, welke aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar is uitgereikt, recht op het koopen van 75 gram toiletzeep van de oude sa menstelling. olledigheidshalve wordt er op gewe zen. dat waèchpoeder niet gekocht kan worden door het publiek, doch uitslui tend wordt beschikbaar gesteld ten be hoeve véii wasecherijen. Voorts geeft de met „L" gemerkte bon van de textielkaart, welke is uitgereikt aan* mannen en jongens, die zijn geboren vóór 2 November 1926, gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 April 1942 recht op het koopen van 50 gram scheerzeep of een tube dan wel één pot scheercreme. Zeep voor wasscherijen De bestaande regeling ten aanzien van de wasscherüen bluft onverminderd van kracht. De wasscherijen zun derhalve verplicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasrh een zcopbon van het publiek in ontvangst te nemen. Zooals reeds voorgeschreven is, dienen de wasscherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilo gram waschgoed hetzij ineens, hetzij t>Ü ge deelten in behandeling te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bo venstaand voorschrift ook geldt voor de zoo genaamde „waschverzenders", die slechts als tusschcnpersoon tusschcn het publiek en do wasscheru'cn optreden. De wasch van kantoren, hotels, café's enz. voor zoover het handdoeken, poet3- en stof doeken, ser\cttcn, tafellakens c.d. belreft, kan tor behandeling worden gegeven zonder dat daarbü bonnen behoeven te worden af gegeven. De hiergenoemde uitzonderingen gelden derhalve niet voor beddegoed van hotels.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1