Historische kranten - Archief Eemland

HomeDisclaimer

Disclaimer

Archief Eemland heeft van de uitgevers van de kranten toestemming gekregen om deze op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. Gebruikers zijn niet gerechtigd om enig commercieel gebruik te maken van het ter beschikking gestelde materiaal. Voor zover personen overigens auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Archief Eemland door een e-mail te sturen. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Archief Eemland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Archief Eemland is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Archief Eemland de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van Archief Eemland. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan Archief Eemland en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Archief Eemland en de overige rechthebbenden.