AANBESTEDING. DOMEINEN. EIKENB001IEN', •*i- Z. M. heeft op verzoek eervol on (slug verleend aan ïhr. Mr. J. J- de Geer van Ryuhuijzen als -Burgemeester van Vreeland en Nichlevcchten benoemd lot Burgemeester dier gemeenten D. J. A, A. van Lawick van Pabst lot Nycvelt. «-r By de regeinenten infanterie zijn reeds door de bevelhebbers eenige miliciens tot korporaals bevorderd. Tevens is doo: den Minister van oor log bepaald, dat bedoelde miliciens korporaals, wanneer t| eventueel in het genot tan onbepaald verlof gesteid worden, bet distinctief van korpo raal sullen blijven behoudenen bijaldien de ligtingwaartoe gemelde gegradueerde miliciens beboorenweder in active dienst geroepen rnogt worden, zij dan weder de soldijaan bunnen graad verbonden, znllen genieten, zelfs al niogten tÜ évontuecl overcompleet wezen. Toen de beer Nnhiiijs van de Burglist voor eetiige weken overleden, op bet kerkhof Zuvlen on der Prinscnliage werd begraven,'plaatste zich zijn houd aanstonds op bet graf, en met geen middel was bet trouwe dier van daar te verdrijven; thans verneemt men dat bij door do boeren van dat dorp is ge dood. Uit Arnhem is een (iOjarige vrouw, die sedert geruimen lyd van baren man gescheiden leefde, in bare woning vau de trappen gevallen, bij welke gelegenheid zij op baar hoofd neder- komende, onmiddellijk is overleden. Men schrijft ook dit ongeluk weder aan misbruik van sterken drank toewaaraan deze ongelukkige zich meer malen schuldig maakte. De ijzeren eeuw. Een buitenlandscb blad geeft de volgende niet onaardige bescliryving Men verkondigt algemeendat bet goud de koning van den lijd iszoude bet niet juister zijn te zeggendat het ijzer als bebecrscber der wereld kan beschouwd worden NV ij slapen toch op ijzeren springveerenreizen op ijzeren spoorwegen schrijven met ijzeren ponnen cn zetten ons in onze tuinen op ijzeren stoelen en lmnken de daken onzer grootc gebouwen zijn van ijzerde bruggen over over onze rivieren zijn van ijzer, vele onzer schepen zijn van ijzeren weldra zullen onze vel- deu slechts door ploegengeheel van ijzer ver vaardigdbewerkt worden; dc clectriciteit brengt onze correspondentie voort door middel van een draad van ijzeronze dames zeiven wie zou bet ooit geloofd hebl>en dragen rokken van ijzerWaar zoude men eindigenals men al de aanwendingen van dit metaal wilde opsommen Ons gestel alleen is niet van ijzer maar misschien zullen de duizend en een y:cr-houdende praepara- tenwaarmede de nieuwere pbarinacopoea verrijkt isin vereeniging met de kettingen cn ringen van gegalvaniseerd ijzer, eindelijk eene gelukkige ver andering daarin te weeg brengen. Gister en lieden was de Tentoonstelling van Voorwerpen voor de Loterij van Weldadigheid te Amersfoort geopend en lokte vele belangstellende bezoekers uit. welke zich ongetwijfeld even als wijbet genoegen verschaften regl te laten weder varen aan den smaak bij de rangregeling der voorwerpen in acht genomen. Het overzigt van het ensemble was boeijenden giug men over tot de détails, dan kon men zich een denkbeeld be ginnen te vormen van dc moeite en tijdwelke dc Barnes Directrices liefdevol cijnsbaar maakten aan de waardige vervulling hunner schoone jaar- lijksche taak. Raadplegen wij onze berinneringen «Ier twee voorgaande jarendan mecuen wij niet te ver te gaan met dc betuiging, dat de tegen woordige tentoonstelling ons zelfs rijker aan in houd voorkomt dan de twee vorige tentoonstellingen. Even voor bet ter perse paan van dit nummer liezochten wij dc tentoonstelling (hetwelk wegens bezigheden niet eerder kon geschieden), zoodalwij nu tot licknoplheid verpligt zijn; wij besluiten dit kort opstel met den wcuscbdat een rijke oogst bet meiischlievcnde werk der Edele Barnes Dircc- triees moge bekroonen en zij al zoo met een schat van liefdadigheid cn lafenis naar de bcliocftigen zullen snellen. V Heden beviel van cenc dochter, J. M. a. SCÜELKES, geliefde echtgenoot van S. A. VAN nOEK. Botterdam, 10 December 1858. Op Vrijdag den 24 December 1858, des namid dags te 2 ure, zal in bet lokaal van bel Provin cial bestuur te Utrecht in het openbaar worden aanbesteed, bet driejarig onderhoud 1859.1861 van den krommes RijnCotb er grift en Meent- of Minst room. Het bestek waarnaar deze besteding geschiedt, ligt ter lezing te Utrecht, in bet Gouvei'nements gebouw cn verder op de gewone plaatsen waar dc bestekken van 'sRyks en Provinciale Waterstaats werken ter lezing worden gelegd. To Itunnik, Odijli en Werkhoven in de regtliui- zen aldaar. Te Wijk bij Duurstede iu bet Schip pershuis. Be aanwijzing in loco zal geschieden, Dingsdag 21 December 1858 voor het 2e perceel, beginnende buiten Tolsteeg te Ulrechs des voormiddags ten 9 ure. Woensdag den 22 December 1858 voor bet Ie perceel, lieginncnde aan de Odijkcrbrug des voormiddags te 9 ure. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij deu Hoer lloofd-lngenour van den Waterstaat iu liet Sc district te Utrecht. uttiecht, den 9 December 1858. De Gedeputeerde Staten van Utrecht, U E li li, Voorzitter. C. W. MOOKREE" Griffier. Vcrpncbiiug; ynn hol GRASGEWAS van een Perceel <lor Grobholiiiio onder (luot/lainl en Amersfoort. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Amersfoort zal op Maandag, den 27 December 1858, des voormiddags ten 10 uren, ten zijnen Kantore overgaan tot de verpachting bij inschrijving van bel Perceel der Grobbeliuie met doszclfs Grach ten cn Gronden, gelegen onder de gemeenten Hoogland en Amersfoort, strekkende uit den Slaagschvn Dijk bij Krachtwijk tot aan de zooge naamde Drie Sluizen, cn van daar tot aan den DlocmctidaaIschen Straatweg naar Bunschoten, voor IV e gr en Jaren, ingaande ln. Januari] 1859. Waartoe gegadigden worden uitgenoodigd voor opgcmeldcn dag ten Kantore voormeld, franco in te leveren, behoorlijk gezegelde cn gclcckcnde iuschrijvings billetten. Be voorwaarden met omschrijving van liet Perceel liggen ter lezing ten Kantore van den Ontvanger voormeld. De Ontvanger der Registratie cn Domeinen te Amersfoort. W U IJ T I E R S. VEKKOOPINCT van 162 Perceelen Zware Opgaande JIJ Gerooide en Gebakte BEIRES, EIKEN, IEPEN, ESSEN KN SPARREN BOOMEN; ÏAKKEXBOSSESI, SPAANDERS EN DIKHOUT, ZWAAR EIKEN, ELZEN EN ESSEN HAKHOUT, op liet Buitengoed Randenbroek en de Vosheuvel onder Amersfoort; op de Ridderhofstad Lock- horstbet Buitengoed den Heiligenberg, de Hofstede de Vrijburg cn Ziranenbnrgonder Lfxsden. Op Bonderdag den 30 December 1858 des voor- middags ten 10 ure, ten huize van jan donse laar, l andbouwer óp de Ridderhofstad Lookhorst voornoemd. EST* Inlichtingen te bekomen bij den Opzigtcr a. van der sar, op MaTTELAGE bij den Heiligenberg. Verkoop van een partij ZWARE ra GAVE ADVERTENTIE N. Getrouwd Ld. ABRAHANSON van Zwolle, cn M. HERSCHEL. Amersfoort, r 13 December 1638. Ee"'«' op de goederf.n KOLLAND bi.T AMERONGEN, op Maand :g den 20 December 1858, voormiddags oin Elf ure. Van af heden tot primo J an u a r ij zullen verschillende goederen verre beneden Fabricks pryzen worden uitverkocht. N.R. Men koopt des Dingsdagc en des Woensdags LAATSTE LAPPEN lot spotprijzen. L. HERSCHEL Ez.v. Amersfoort, 9 December 1858 V He landeigenaar V E U W IJ L F te Giessen- Oudekerk, verhaalde mij, dat bij door het dragen van een Gold berger Ketting in acht dagen van zware Rhurnatiekc pijnen is genezen. Gorinchcm, 25 Julij 1858. II. RODER1J. Goldborgcr's Kettingen hebben vele mcnschcn liicr te lande genezen van Rhcumatisehe hoofdpijn, doofheid, hartkloppingen', verlammingzware chronische hoofdpijn en daardoor veroorzaakte toevallen en duizelingen, pijn in dc lenden, gewrichtspijn, k nubbctjichtaatigeziglsjtijn kiesp(jn, kramp in de borst cn in de kuiten oorpijn, zwellingen enz. Be vele attesten, die ons toegezonden zyn kunnen belangstellenden in Goldberger's Brochure vinden, waarin ook gebruiksaanwijzing, doctorale attesten eu goedkeuringen, verschillende weten schappelijke verhandelingen over de werking dezer Kettingen enz. te lezen zijn. Boze Brochure wordt gratis afgegeven in alle Depóts van het VERKOOP HUIS. GOLDBERGER'S KETTINGEN kosten f 1.80, 2.70. 3.(505.40. GOLBERRERGER'S OORMAGNETTEN f 1.80 het paar. GOLBERRERGER'S GALV. ELECTRISCHE RIN- GEN ƒ1.30 en 1.80 liet stuk. (7827) Amsterdam Vcrliooptus. Amersfoort, G. van 'e It nemer Gebr. limiting en 4. II. run II tuf ven. ItaarnE. van I)apoe ren en Gez. Petersen jYoutic. Bodegraven, 11. E. V. Schhit- llilvc n. j. j. Schoonhoven. 4. II. Valk. Utrecht. T. Wdenbroek Raki). 7'. Uhlenbrook. Clioorst. E. J. It. Doteken P.J.Humck. V innen II. Straritig. NV ijk hij Duurstede V. Xortt. lJssclslcin J. J. Groenhoff. Zcijsl, C. G. Adlung. Wed. Alplten. En in dc bekende Depóts in de andere Steden. SCIIOIIWIIPIIG tk AIIEIISFOOHT in AlttlCITIA. onder directie van ««TiÖÖÏSS. Buitengewone Voorstelling op Maandag den 20 December 18' DE BARRIER VAN STRAATSBURG of de F R A N K F 0 R T E R LOT E R 1.1 Vaudeville in 3 bedrijven. Vooraf de drie GOM-ÉLASTIEKK KINBEREN. Tusschen beide: BE FRANSCHE VOLTIGE voor te dragen door deu Heer Patorici. Tot Slot: DE RIJKDOM DER ARMEN. Vaudeville in 1 bedrijf. Aanvang ten 7 ure. Eerste Rang 99 Cents. Kinderen de helftTweede Rang GO Cents, Ileeren Militairen en Kinderen de helfil. Entreekaartjes zijn te bekomen bij den Boekbandelaar joh. van wermeskerken drz. en op den speeldag aan den Schouwburg. N.B. Op veelvuldig verzoek zal er in de Schouw burgzaal niet mogen gerookt worden. V BE PILLEN VAN HOLLOWAY zijn om onfeilbaar middel voor alle lever cn maagkwalen. Be dochter van Mejufvronw v.. n.. Vte Helmond, bevond zich sedert drie jaren in eenen beklagenswaardiger! toestand, veroorzaakt doorleveren maagkwaal. Bemoeder beproefde onderscheidene middelen ter genezing, doch alles te ver geefs en de ziekte nam zelfs trapsgewijze toe. Nu om trent een paar maanden geleden begon zij de ziekte de Pillen van ITolloway toe te dienenliet voorschrift stiptclijk opvolgendeen thans is dezelve volmaakt hersteld. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes Pillen a fl).80. 'fl .85, f3.00. 05.75. f13.50, f20.50. Potjes Zalf a (0.80. fl ,85. 13,00. 17.03. f13.85. f20.95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij L. J. CiROOTENDORST te Utrecht: hij G. C. T. nu ROEMER, fe Amersfoort, en hij J. STRAAT MAN. hoofd-Bepothouder te 's Bosch, alsmede te Londen Strand 244. en te, New-York. 80 Maiden Lane, HOLLOW AYS ÉTABLISSEMENTEN. CORRESPONDENTIE. Een en ander wordt voor een volgend nummer bewaard. middelen van vervoer. POSTWAGENDIENST CONCORD IV, in de Slijkstraat. Van Amersfoort naar Amsterdam en tusschen gelegene plaatsen, Maandags en Woensdags, 's morgens ten 51 ure; van Amsterdam naar Amers foort en tusschcngelegcnc plaatsen, Maandags en Woensdags, 's middags ten 4J ure. Gedrukt ter Boek-, Kantoor- en Courantdrukkerij, van A. 11. VAN CLEEFF, te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1858 | | pagina 2