Maandag 11 September 1899. PHOENIX-BROÜWERIJ No. 4909. 48e Jaargang. JUDAS. MEURSING Co. AMERSFOORT. Uitgave H. VAN CLE E FF te Amersfoort. Verschijnt Maandagen Donderdagavond. Abonnement per 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.45. Advertentiën 16 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimtr. Legale-, oflicieële- en onteigeningsadvertentiën per regel 15 cent. Afzonderlijke nummers 10 cent. Bij advertentiën van buiten de stad worden de incasseerkosten in rekening gebracht. Bureau KOBTEGRACHT 5 6. Telephoon 19. KENNISGEVINGEN. De Gedeputeerde Staten van Utrecht, Gezien een ingekomen schrijven, d. d. 30 Au gustus 1. 1., houdende mededeeling dat de heer jhr. mr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd, lid der Provinciale Staten van dit gewest, voor het kiesdistrict Amersfoort, op den 29. Augus tus 1. 1. is overleden Overwegende, dat in de hierdoor ontstane vacature in de vergadering der Staten van deze Provincie voor hei kiesdistrict Amersfoort be hoort te worden voorzien Gelet op de artikelen G en 7 der Provinciale Wet; Gezien de Wet van 5 November 1852 (Staats blad no. 197), houdende regeling van de ver deeling der provinciën in kiesdistricten, ter be noeming der leden van de Provinciale Staten enz., zooals die gewijzigd is bij de Wet van 28 April 1897 (Staatsblad no. Ill); Gelet op hun besluit van 28 Mei 1897. no. 49 (Provinciaalblad no. 81), houdende aanwij zing der stemdistricten enz., waarin de kies districten der provincie Utrecht iu zake de ver kiezing van leden der Provinciale Staten inge volge art. 1 der Wet van 28 April 1897 (Staats blad no. 111) zullen zijn verdeeld, zooals dat besluit gewijzigd is bij hun besluit van 3 Maart 1898, no. 18 (Provinciaalblad no. 28); Hebben goedgevonden te bepalen le. Dat de verkiezing van een lid der Pro vinciale Staten van Utrecht, in het kiesdistrict Amersfoort, zal geschieden op Vrijdag den 22. September 1899, zullende ae stemming zoo noodig geschieden op Woensdag den 4. Octo ber 1899, en de herstemming zoo noodig op Dinsdag den 17. October 1899. 2e. Dat dit besluit zal worden toegezonden aan den Burgemeester der gemeente Amersfoort ter kennisneming en verdere uitvoering, zullende het wijders ter algemeene kennis worden ge bracht door afkondiging in het Provincianlblad en di>0' opneming in net Utrechtsch Pro vinei aal en Stedelijk Dagblad en in de Amersfoort- Bche Courant. Utrecht, den 7. September 1899. De Gedeputeerde Staten voornoemd, BERGER van HENGST, lo.-Voorzitter. C. R. MERKUS, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AMERSFOORT, brengen ter algemeene kennis, dat door den Gemeenteraad in zijne vergade ring van 5 September 1899 aan de navolgende straten de daarachter vermelde namen zijn ge geven Straat tusschen de woningen voor gehuwde militairen van bereden wapens achter de Beek Ruiterstraat. Weg van Kamppoortbrug langs de Steenen- Feuilleton. 32.) Na een niet minder pathetische pauze ver volgde Judas: Het hart van een man is niet altijd goed, maar dat van een vrouw maar ik wil kort zijnDen avond vóór mijn vriend Melstane naar Jarlcbester vertrok, zaten wij samen ^n deze kamer. Op eens werd er aan het raam geklopt, dat uitziet op den tuin. Wij kijken om en zien het kleed, den hoed en de gestalte eener vrouw, maar niet haar gelaat. Mijn vriend verzoekt mij heen te gaan, omdat hij met die engel spre ken moest. Hij zeide: „Je bent een man van eer Guinaud en zult ons niet verraden." Ik ver trok dus en mijn vriend sloot de deur achter mij. Ik was boos daarover, omdat het een teeken was, dat hij mij niet vertrouwde. Ik zeide tot mijzelfbij boudt je voor een spion, dan wil ik het ook zijn, en ik luisterde, buiten, door het raam, dat op een kier was blijven staan. Ik hoorde alles, zij kregen twist, ze waren beiden woedend. Ja, 't was verschrikkelijk om aan te hooren. Zij verlangt iets van hem en hij ant woordt „Ja, het is vooru „Toen ging hij uit de kamer en liet haar een oogenblik alleen. Zij stond bij de tafelop die tafel stond een doosje met pillen. Zij opende het doosje. Ik zie dat zij iets in het doosje legt. Ik weet niet wat het is. Zij doet het doosje weer dicht en wacht, ik zie Melstane terugkomen. Zij praten en nemen af brug, loopende verder achter de Kazerne geheel langs de Beek Flierbeekstraat. Verbinding van de Steenenbrug met den Hoe- j velakerstraatweg Hessenstraat. Sasje A. Straat achter den Oliemolen recht- hoekig op de Wolfertstraat le Wolfertdwarsstraat. Sasje B. Eerstvolgende straat, verder van de Eem verwijderd, rechthoekig op de Wolfert straat 2e Wolfertdwarsstraat. Sasje C. Straat evenwijdig aan de Wolfert straat Dalstraat. Militaire woningen nabij den Appelweg. A. met het front naar de stad: le Kazernestraat. B. de eerstvolgende, evenwijdig aan de voor gaande 2e Kazernestraat. C. de daarop volgende, evenwijdig aan de voorgaande 3e Kazernestraat. D. de daarop volgende, eveneens evenwijdig aan de voorgaande 4e Kazernestraat. Wegen over te nemen van den Naamiooze Vennootschap „Volkshuisvesting" aansluitende aan den Utrechtschen straatweg. A. eerste weg (Stadszijde) Tolstraat. B. tweede weg (Bergzijde): Nicasius-straat. Kalfsveld. A. weg geheel loopende langs de B eek Wijers-straat. B. weg aanvangende bij het huis tL.in» be woond door Mevr. de wed. Meinsma tot de bloemkweekerij Van Persijn-Btraat. C. weg van af de Beek tot het Stationsplein: Van Asch van Wijk-straat. Eerste weg voorbij den Bisschopweg met de zen parallel loopende Veldstraat. Tweede weg voorbij den Bisschopweg met dezen parallel loopende Weistraat. Straat onder het Plantsoen bij de oude gas fabriek St. Annastraat. Verbindingsweg tusschen den Arnhemschen straatweg en den Leusdenschenweg, gelegen op het terrein bekend als Kroontjesmolen Kroontjesmolen. Ge laan te Amersfoort den 6. September 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, F. D. SCHIMMELPENNINCK. De Secretaris, B. W. TH. SANDBERG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AMERSFOORT, Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat Vrijdag den 22 September 1899 van des voor middags 9 tot des namiddags 4 uur ten Stad- huize gelegenheid bestaat tot bet indienen van opgaven van candidaten voor éen lid van de Pro vinciale Staten in Utrecht, in het kiesdistrict Amersfoort, ter voorziening in de vacature, ont staan door het overlijden van den heer jhr. mr. W. J. M. Bosch van Oud- Amelisweerd. De. formulieren van de opgaven van candida ten zijn ter Secretarie van af heden tot en met den aag der verkiezing kosteloos verkrijgbaar. Deze opgaven moeten inhouden de namen, de voorletters en de woonplaatsen van de candida ten en onderteekend zijn door minstens 40 kie zers. De eventueele stemming en de herstemming zijn bepaald op 4 en 17 October 1899. Amersfoort, den 8. September 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, F. D. SCHIMMELPENNINCK. De SecretariB, B. W. Tb. SANDBERG. Zaterdagmiddag om 4.50 sprak de Krijgs- ra i te Rennes hel vonnis uit, dat tegen 6 uur ons door de Redactie van «De Telegraaf' in de volgende bewoordingen werd getele- phoneerd Dreyfus is met 5 tegen 2 stemmen schul dig verklaard en, onder aanneming van ver zachtende omstandigheden, veroordeeld tot tien jaren gevangenisstraf". Het vonnis bepaalt dat Dreyius zal wor den gedegradeerd. Het hoofd van den Staat zal de vesting aanwijzen, waar Dreyfus zal worden geïnterneerd. De vijl jaren doorgebracht op het Dui velseiland, zouden van de straf worden af getrokken. Het Nederlandsche Weekblad voor het Recht" geredigeerd door de beste juristen in den lande had nog juist in 't begin der week geschreven van het ongelukkig slachtoffer, dat hij «reeds lang gerehabiliteerd is in het oog der geheele beschaafde wereld buiten Frankrijk". 't Is waar, men had na al hetgeen ook in de dertig, zoo geheime als openbare, zittin gen van dezen Krijgsraad aan het licht is gekomen (zooals men zich herinnert, wer den de verhandelingen den zevenden Augustus begonnen) kunnen hopen en verwachten, dat majoor Carrière de beschuldiging zou laten varen, dat hij naar het illustre voor beeld van den Procureur-generaal mr. Manau voor het Hof van Cassatie de rol van open baar aanklager zou hebben verwisseld tegen die van pleitbezorger voor den beschuldigde, als kunnende het materieel bewijs van schuld niet geacht worden te zijn geleverd, doch... dat zou al te mooi zijn geweest en al te lo gisch in deze afkeerwekkende zaak, waarbij de domheid, de bekrompenheid, het vooroor deel, de kastengeest, de wraakzucht, het eigenbelang, de rassenhaat, de eerbied voor de hemel weet wat al niet-eerbiedwaardige zaken en personen, steeds vereenigd blijven aan den eenen kant, door een onoverschrijd- bare klove gescheiden van de onpartijdig heid, de eerlijkheid, den overtuigingsmoed, de opollèringsgezindheid, de waarheidsliefde aan de andere zijde. Maar aan een veroordeelend vonnis wilde men tot gistel ochtend, toen alle couranten het vermeldden, hier niet gelooven en noemde men de bulletins van «Telegraaf" en »Nieuws van den Dag" onbetrouwbaar, te meer wijl reizigers uit Rotterdam en Amsterdam had den meegedeeld, dat daar de tijding was ontvangen dot Dreyfus natuurlijk" was vrij gesproken. Welnu, de zaak gaat in cassatie en wordt beëindigd door een burger-rechtbank, wier leden niet zullen oordeelen onder de pressie van een bende generaals, doch werkelijk volgens «eer en geweten". H. scheid. Ik loop weg en toen ik terug kom, is Sebastiaan weg en de dame weg en het raam staat nog steeds op een kier. Ik open het en zie op het gras een aakdoek liggen. Ik heb dien zakdoek thans nog in mijn bezit. In een der hoeken is de naam geborduurd van de vrouw, die de pillen in het doosje heeft gedaan. En die naam is riep Tanks in de grootste opgewondenheid. Zeg mij dien naam 1 Guinaud haalde een witten zakdoek uit zijn borstzak te voorschijn en wierp dien Tanks toe. i De detective zag aen met rood geborduurden naam „Judith." Judith had, na het bezoek van Guinaud het gevoel alsof de zon den ganschen dag op haar hoofd had geschenen. Zij vervulde werktuiglijk haar huishoudelijke plichten, verpleegde de zieke Flory, vervulde ieder harer wenschen, doch bijna onbewust, afwezig met haar gedachten. De crisis was nog niet bij Flory gekomende jeugd streed met den dood. Haar geestvermogens waren echter gekrenktzij moest zorgvuldig bewaakt worden, want op het alleronverwachtst sprong zij soms uit haar bed en wilde uit de kamer vluchten. Dan weder lag zij uren achter elkaar roerloos voor zich uit te staren, of sprak onafgebroken over haar beminde en zijn dood. Judith bevond zich meestal zelf bij de zieke en liet haar andere werk over aan de gehuurde ver pleegster. Geen wonder, dat het jonge meisje naar lichaam en geest geheel uitgeput was Zelfs des nachts verliet zij haar pleegkind niet en dat waren de vreeselijkste vren, omdat Flory vooral des nachts onophoudelijk sprak. Ook die nacht was weer onrustig geweest en tegen den ochtend drong de verpleegster er op aan, dat Judith zich eenige uren ter ruste zou begeven. Rust! Voor haar bestond geen rust meer, want zelfs als zij zich neerlegde, verliet haar de gedachte aan hetgeen Guinaud gezegd had niet. Eindelijk sliep ze toch in, maar he! was geen verkwikkende slaap. Zij droomden akelige droo- men, waarin Judas eeD steeds wreeder rol speelde. Weldra stond zij dan ook weer op om zich bij Flory te zetten. Tegen vier uur werd haar een bezoek van Axton gemeld, die verzocht haar een oogenblik te mogen spreken. Zij schrikte; waarom, wist ze zelf niet. Zou Jndas bij Axton zijn geweest en hem alles verteld hebben? Zij riep de verpleegster en ging naar beneden. Roger liep op en neer, als een leeuw in zijn hok, maar toen Judith binnentrad, bleef hij staan en keek haar strak aan. Zij zagen er bei den afgemat en door zorgen gekweld uit. Ein delijk zeide Roger, aarzelend, met heeschestem, als kostte het hem moeite, de woorden over de lippen te brengen Neen, neen, ik k&n het niet gelooven. En op een stoei neervallend, bedekte hij het gelaat met beide handen. Roger I Wat deert je? riep Judith. Geen antwoord. Slechts een onderdrukt snikken. Roger Wat is er gebeurd Plotseling keek bij op en vestigde de thans door zwarte kringen omgeven oogen strak op haar Men men heeft mij iets verteld Wie? Die Franschman? Judas? Jal O, mijn Godprevelde ze en zonk in een stoel. Wat heeft hij verteld? Alles Alles? En niet aan mij, maar aan Tanks, den detective. Zij uitte een kreet van ontzetting, die Roger deed opspringen en voor haar nederknielen. O, lieveling, lievelingriep hij smeekend je bent onschuldigIk weet zeker, dat je on schuldig bent. Ik, onschuldig? vroeg ze verwonderd. Ja, ik wil zweren, dat jij hem niet ver giftigd hebt Wien vergiftigd Melstane! Wordt ik beschuldigd van den moord op Sebastiaan Melstane riep ze uit, en zich in haar volle lengte opheffend, vervolgde zij wie durft mij van zoo iets beschuldigen Judas! Die ellendeling Maar ik weet, dat je onschuldig bent Waarom ben je daarvan overtuigd Omdat ik je zoo innig lief heb. Judith zag op den voor baar knielenden man neer met een blik van onbeschrijflijke dank baarheid, en liefkoozend streelde ze zijn haar. Arme, aime vri. nd Je bent bereid aan mijn onschuld te gelooven nog vóór ik die heb uitgesproken Ja Zij ging weer zitten en toen hij tot haar op zag, ontdekte hij, dat zij schreide. Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1899 | | pagina 1