nants A. van Milligen, D. Ritman, J. H. L«- mour en J. Busquet. f Het examen vangt aan 16 Mei. Minister Colijn heeft wederom een gooden maatregel genomen. Hij heeft n.I. tot de In specteur der wapens een Kabinetsaanschry- ving gezonden van den volgenden inhoud. Het is mij bekend, dat m het koprs on derofficieren verlangens gekoesterd worden met betrekking tot het brengen van ver schillende wijzigingen in de bepalingen be treffende den dagelykscheo dienst, de ter men, de kleeding, de huisvesting, enz., wij zigingen in het kort ten deel hebbende het dagelyksch leven van den onderofficier te veraangenamen -ouder de beiaDgen van den dienst te schaden. Uit de lijst van wenscben dienaangaande mogen, om de gedachten te bepalen, genoemd wordeD Het des Zondags niet-dragen van shako of kolbak het dragen buiten dienst van den korten mantel (wielrijder, mantelhet voor eigen rekening wouen buiten de kazerne door de oudere ongehuwde onderofficieren, c. q. vati bepaaldelijk te noemen categorieën uitbreiding van de bepalingen betreffende 'e verleenen avondpermissie; het toepassen van de bepaliugen nopens het dragen van burgerkleeding door officieren ook op de onderofficieren met den rang van adjudant- onderofficier en hoogerenz. Ten einde nu te weten te komen, welde wenschen van dien aard bestaan, heb ik de eer U te verzoeken, dienaangaande liy de korpsen een ondeizoek te doen instellen en mij den uitslag daarvan te doen kennen. Gaarne zal ik bij uw antwooid, uw ge voelen en c. q. dat van de korps-coinman- danten omtrent eventueel te kennen gege ven wenschea en een inwilliging daarvan vernemen. ik teeken bierbij aan, dat het mij zeer gewenscht voorkomt, dat door de korps-com- mandanteu en desverlangd ook door u tnr zake een of meer onderofficieren worden gehoord. Het laatste abonoemenls-concert io dit seizoen zal bier worden gegeven op Vrijdag 10 Februari door mevrouw G. VogelVan Vladeracken (sopraan) en de heeren Niel Vogel viool) en Anton H. Tierie (piano). De heer W. C. Ramselaar heefi aangeno men de benoeming tot Directeur der nieuw opgerichte K.K. Mannen-zaogvereeniging. Onder voorzitting van den heer J. van der Horst Brutjn werd gistermiddag in de lndu-~- trie-scbool de jaarvergadering gehouden der plaatselijke afdeeling vau Centrual-genoot- schap voor kinder-herstellings- en vakantie kolonies. De notulen van 9 Februari werden gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Het derde jaarverslag kon gunstig luiden. Er wordt in herinnerd, dat in het afge- loopen jaar te Amersfoort werd gehouden de Algemeene vergadering van het Centraal- genootschap. De afdeeling kon 14 Mei éen kind uitzenden naar Nunspeet; den 22 Mei gingen er zes naar Egmoo 1, 27 Augustus naar Zwartendijk en 10 September werd t:og éen patiën'je uit- f;ezondenéen ging buiten lasten der aldee- ing, van éen droegen de ouders bij in de kosten. De aanvragen om uitzending worden steeds grooter en de adviseerende genees- beeren dringen met telkens meer klein van redeten aan op uitzenden, doch do gelden vloeien niet toe. Aan verkoop van theehod werd slechts f 27.50 omvangen de Secretins, de bear A. B. van der Klein, Pieter Pijpers straat 35, blijft zich aanbevelen voor toezen ding vau dergrlyk /.waardeloos goed". Oprechten dank wordt in het verslag ge bracht aau het dames-eomié, dat toch mid delen wist te beramen om de kindertjes, die I 't het allermeest noodig hadden, een poosje i naar Let z-estrand te zenden. Een buiten gewone bate van f46, van de uitvoeriu^ der Utreohtsche Ouderwyzers Tooneel-vereeni- ging was een hoogst welkome vena-sing. Het Bestuur trachtte subsidie te krijgen van de Geme.-Dte, doch de lij»' om dit aan te vragen was verstreken. Toeu kwamen stadgenooten op de goede gedachte, een kunst avond te geven en boewei, door het zeer vele dat hier te doen is, de zaal slechts half i 'gevuld was, brach», met den verkoop der jwtekstboekjes, enz. deze soiree een gausch F onverwachte bijdrage van f231.80 in de kas. Een hartelijk woord Van dank werd dan hen, die dit ongedacht succes hielpen bereikeu 1 gewijd. Als men bedenkt, dat per kind pen f35 noodig is, valt lichtelyk na te gaan, dat in bet aanstaande seizoen, ook als geen onkel ouder helpt of geeu enkel lid de uitzending voor eigen rekening neemt, een dozyn kin deren kan uitgezonden. De rekening en verantwoording van de Penmngmeesteres mevrouw Gérard van Sysen—Beeier, werd nagezien en in volmaakte orde bevonden, waarna haar, onder dankbe tuiging voor hatr uitnemende zorgen, décharge werd verleend. De rekening sluit met een bate van 165.25, tegen f 22.39 op i Januari 1910. Tot Besiuurslid in de plaats van den heer Van der Horst Bruijn, die wegens vertrek zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen mevrouw M. J. Heyligers-Reinüardt. De overige periodiek aftredende Bestuursleden, mevrouw Gérard van Sysen en de heeren Van Enst en Kamerling, werden herkozen. De contribute aan het Centraal-bestuur werd weder vastgesteld op f 10. Het Bestuur werd gemachiigd, middelen te beramen onr. de financiën te versterken. Den heer Van der Horst Bruijn, die wel de laatste leden-vergadering zal hebben ge presideerd, werd dank gebracht voor het vele, dat hij als Voorzitter wist tol stand te brengen voor de kinderen en de vereenigiug. Hierna werd de vergadering gesloteu. In de Vrijdag gehouden vergadering der plaatselijke afdeeliug van „Patrimonium" werd de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen en besloten haar te zenden aan de Tweede Kamer der Staten- goneraal. De afdeeling, kennis genomen hebbende van de jongste Begrootingsdebatten in de Tweede Kamer der Staten-generaal, spreekt als haar overtuiging uit, dat een groot deel der leden liet slechts te doen schijnt om vertragiog der wetgeving, inzonderheid van do toegezegde sociale wetten; is beslist van meening, dat het de eonige roeping is van de meerderheid der Kamer, met voortva rendheid alle gepaste middelen aan te wen den, om zoo mogelijk alle beloolde verzeke- lii.gswetten vóór 1913 in liet „Slauisbltd" te kiygen, opdat ook de Christen-werkman niet worde teleurgestelden besluit deze motie te zend'-n aan de Tweede Kamer der Staten-gen- raai. Andere corporaties en vereenigingen wor den verzocht, adhsesie te betuigen. De plaatselijke afdeeling van den Volks bond tegen drankmisbruik, die onlangs hier een zoo goed g'slaagde Huisvlijtteiiloonsiel- ling organiseerde, wil trachten ook op andere wijze bevorderlijk te ziju aan het beoefenen der liuisvlyt, d. i. aan bet bezig zijn in eigen vrijen tijd tbui*. Zy zal dezer dagen een Huisvlylciirsus openen in «Ons Huis». Het onderricht in kartonwerk, houtsnydee en rietvlechten zal van Februari tot April, eiken Woensdag en Zateidag van 4J/2 tot 6 uur, gegeven wor den door den heer A. B. van der Kl> in. Mevrouw Louman, mevrouw Slenferl Kroese en de heer Ruij<ch Lehman de Lehns- l'eld hebben, op uitnoodiging van het afdee- lingsbestuur, zitting genomen in een «Com missie van uitvoering". Een 20-tal jongens en meisjes van lSj iar en ouder hebben zich voor den cursus aan gemeld. En zoo laat het zich aanzien, dat de af deeling ook met dezen arbeid nut en zegen kan stichten. Zij heeft bet werk aaugeva-igen in 'l vaste vertrouwen, daarvoor bij de Amersfoortsche ingezetenen den steun te vinden, dien zij zoo dringend noodig heelt. Mogo zy in dit vertrouwen niet worden be schaamd. Men kan zich voer het lidmaat schap aanmelden bij mej. L. Wildt, Secre- tares, Van AJch van Wijkstraat 11. Hel 13-jarig bestaan der plaatsdyke af deeling van den Chr. Nationalen Werkmans Bond zal Dinsdag 14 Februari worden her dacht. Ds. K. den Hollander zal dan als feestre denaar optreden in de Groote kerk. Mevrouw Bram well Booth zul in het eind der volgende ma irid hel Tehuis voor jongens van het Leger des Heils openen, dat geves tigd is in «Lusiduna". Ter gelegenheid van het eindigen van den hier gehoudeu divisie-cursus in schermen en gymnastiek gaf de onderofficieren scherm en gymnastiekvereniging Zondag een scherm- wedslrijd, aan welke nochtans niet door de gedetacheerde, doch uitsluitend door onder officieren van het 5e regiment infanterie werd deelgenomen. De regiments-commandant gaf een blyk van belungstelling. Van 's ochtends negen tot 's avonds balf zeven werd getrokkenmet slechts twee uur rust. Hoofd-secundanten waren sergeant-majoor Katerberg, Wachtmeester Wille en sergeant Begeraan. Om de pryzen, alle kunstvoorwerpen, werden in den meest letterlijken zin gekampt. De uitslag was deze FloretR. Grootheest, W. J. Gruppelaar, C. J. M. Ham. Sabel: R. Grootheest, C. J. Ham, P. Bre- develd. GeweerH. Priem, W. J. Gruppelaar, J. Boerma. Het eerste der H. V. C. wist te Deventer de D. G. S. op eigen terrein er onder te houden met 4—2. Haar tweede elftal werd hier door het eerste van D. F.. S., uit Utrecht met 1—2 geslagen. Het Vyfde bezorgde de Hoofd-cursianen tc Kampen met 4—0 neerlaag. De Centrale botermijn zal vermoedelijk reeds begin Maart worden omgezet in een Export-centrale, met filiaal te Düsseldorf. Dat was me gisterochtend eeo gedraaf van berichtjesjagers van belang. Diefstal iu 't Stadhuis, heette het eerst. Later, meer gemoedelijk: rijwieldiefstal. En de waarheid Iemand had bij vergissing het rijwiel van een der hoofdambtenaren voor het zijne aangezien, doch al heel spoedig bemerkend, dat het toch zijn eigen karretje niet was, stapte bij weer af en leidde het deftig aan de hand terug naar het rek. De Rechtbank te Utrecht ciscbte gister drie maanden, met aftrek van het voor-ar rest, tegen den domoo", die 8 Januari hier in een dronken bui een landweer-geweer stal en betrapt werd toon hij dit eigeudom van den Staat der Nederlanden bij een op- kooper, die de politie aaustouds waarschuwde, tot kleingeld wilde maken. Vele vrienden gelijken op de schaduw van een zonnewijze1', die zich zien laat zoolang de zod schijnt, maar verdwijnt als deze be wolkt is of ondergaat. TTit den omtrek. De Gemeenteraad van Baarn vei zond Vrydug mar de afdcelingen een voorstel van het Dagelyksch Bestuur dier Gemeente om in te stellen een algemoenen keuringsdienst op de levensmiddelen, ander cont'ole van den Centralen keuringsdienst te Rotterdam, en om een Melkveronlening vast te stellen. Wanneer volgt Amersfoort? Naar Soest wordt met ingang van 1 Fe bruari uit Nieuwerkerk aan den Usel over geplaatst de kommies van 's Rijks-belastin- gen J. Ennik. De Commissie voor net gas- en el'ctrici- teitsbedrijf der Gemeente Zeist mt-akt aan de ingezetenen bekend, dat het haar voor nemen is gelegenheid te geven, den aanleg van electrische installaties voor woonhuizen, enz. en de levering van eleclrische toestel len vauwege de Centrale te doen uitvoe ren. De voorwaarden en de prijzen zullen tijdig worden bekend gemaakt. De stoomlevering zal aanvangen op nader te bepalen tijd. Reeds 1 Maart e.k. zijn ten kantore der bedryven inlichtingen verkrijg baar betreffende installatie en levering van toestellen. Het eerste elftal van Q lick, dat Zondag met 10 man en daaronder nog 3 invaliers, naar Wageningen ging, werd daar doi.r Vrlox geslagen met 0—3. Toch hield liet zich goed de stand was tot een kwartier vóór tijd nog 0-0. 8 Haar tweede sloeg op Birkboven hel tweede der Ëiltsche voetbalclub met 3—0. De groote nationale en Provinciale Landbouwtentoonstelling te Amersfoort. Het programma voor de tentjonstellh g nadert zijne voltooiing vau enkele gub-eoiumisriën moet bet door h't uitvoerend Comité on.worpeu program ma nog wordeu ingewacht en dan mtg hei als ge reed worden beschouwd. Voorloopig Itau men roede Kg en dat de ientooiiste ling zeer breed ia opgevat en opgezet en, iudion de omstandigheden medewer ken, -ij er eene zal w irden, die hairs gelijken i i de provincie nog niet heeft gehad. Onder „omstan digheden" zfjn hier natuurlijk niet gerekend „vol doende aintul inzendingen". Dat die er zullen zijn is ie verwachten, want uiemaml, die in Utrecht zicb met landbouw of veeteelt bezighoudt, zal d ze ge legenheid verzuimen, te toonen en dus in breed'-n kri - g bekend te maken wal en hoeveel goede pro ducten op beider gebild de Provincie voorbrengt. En hoecelcn van elders waar h-t betreft een teutoonslelliog die een groote menigte klasseu om vat, waarin groote prijzen zijn uitgeloofd in den vorm van medailles, geld en getuigschriften tot een gezamenlijke waarde van eenige duizenden guldens zullen niet de gelegenheid aangrijpen om in de klassen voor natiouale mededinging, zoowel in de rubrieken voor paarden, als in die voor vee en zui vel. in het krijt te Ireden met de inzenders uit andere deelen des lauds. Het uitvoerend Comité beeft aan de eene zijde getracht dn inzeuders k>ms te geven, flinke prijzen te winnen; maar aau den anderen kant is er om gedacht, dat do bezoekers die soms van heinde en verre komen, in geen geval zicb den gang naar de groote landbouwtentoonstelling op „Birkboven" te Amersfoort mogen beklagen. Bij de gebeele samenstelling van bet programma is er rekening mede gehouden, dat de oen zicb hoofd zakelijk interesseert voor paarden, een ander inte gendeel juist voor rundvee, terwijl er misschien ook velen onder de bezoekers zulleu zijn, die meer latig stellen in de producten van boterbereiding kaasmakeiij. Eu er is gebroken met bet zooveel nog gevolgde ouile systeem, dal op den dag der opening van de tet toonstelling feitelijk geen tentoonstelling wordt gehouden, dan alleen van niet levende inzen dingen, zoodat de autoriteiten die de opening bij wonen. in den regel de tentoonstelling niet van de levendigste zijde leeren kennen. De tentoonstelling te Amersfoort wordt 25 Juli des middtga geopend, docb des ochtends vroeg zijn dan reeds inzendingen vee uit de Proviucie aange voerd, gekeurd en bekroond, zoodat na de ollicie la opening en de gebruikelijke rondwandeling op het terrein, in den groote» ring reeds dadelijk een beeld kan worden gegeven van den stand der veefokkerij in de Provincie. Waut als regel geldt, dat alle bekroonde dieren, die daarvoor in de termen vallen, Da bekroond te zijn op den zelfden dag worden rondgeleid voor de tribune, van waaruit de bezoekers ze gemakkelijker en beter kunnen beschouwen dan wanneer ze iu de t -uteu staan waarin ze gedurende de tentoonstelling verblijven. tJElk veehouder en veefokker zal dan ook goed j «tokken bewijst H«. op».-»™ ,I"C itfS' bo"™ Lïrar-WSkPon. „„tkon, »l Mot hartelijke btl°hoofd«>j StTtÖSShe Courant Januari over do lp;lM. ïïïïu *«- verstand, warm hart on vroo n té de Padvinderij verbinden padvinderij veel Maar juist, omdat ik onmerkingen „„..hi kon ik Jo™ptlifu8 weerhouden over wat ik inrt nuu3inera ',rn ifSSiód™».m «t ik "»"1» d'Sh£Vi vloeken B"reekt yar,zelf da" b® dat spreekt vanzelf hoeven zij er maar een enkelen keer op te wijzen dut de wet het niet alleen verb.edi maar dat bet ook zoo innig onbeschaafd is eu t ia u», voor goed! Weinig leert men kinderen zóo ge makkelijk af, als vloeken, wanneer het nd- uw kring „vloekt" tegen uw sfeer, uw stemmu.*. Mijn eigenlijk bezwaar ligt dieper dan in een zaak van taktiekhet geldt de Padvinders-ver- k'Meif'kwnin in het Centraal-comité al tegemoet aan bezwaren en veranderde de belofte van trouw aau God, Voretin en vaderland in een verklaring, dat men hiernaar zou t r a c h- eÉenig voordeel werd door deze verandering wel behaaldalle beloven van eene overtuiging, die men ook na zekeren tijd zal aanhangen, is in den grond onzedelijkmaar anderzijds valt er nu nog een beetje meer nadruk op, dat jon gens vau 12 lol 18 jaar bij die verklaring dus zullen uitspreken reeds een godsdienstige en staatkundige oveituiging zelf te bezitten. De kinderen van ernstige athëisten in theorie, van renublikeinen en internationalen sluit men zoo doende uit. Moet dan in alles eenauiitbeee heerscben Heeft de Christelijke geitenfokkerij in Noord-Hraband ons nog niets geleerd Zullen wij prettige, friasche, eerlijke jongens weeren omdat hun ouders gewogen en te licht be vonden zijn door de hoofdleiding en omdat zij genoeg karakter hebben, dat zij hun afwijkende overtuiging gelden laten Daarentegen zullen onder de uiet-ernstigen, die geen of bitter wei nig godsdienstige en politieke overtuiging heb ben, velen gevonden worden, die zonder aarze ling hun kinderen een verklaring laten afieggeu, die de ouders niel ombelzen en waarvan de kinderen wellicht niets begrijpen zelfs. Praotisch gesproken: van de ruim60jongens, die ik heden zich zag opgeven, schat ik, dat er minstens 30 zijn, die nooit in kerk of catechi- eatielokaal komen of zullen komen in de eerste jaren. Enhoe is het met de leiders ten deze Trouw aan God, Koningin en vaderland zijn voor mij niet eu mogen voor geen enkel ern stig menseh zijnschetterklanken of toostfrases, leuzen of holle wonden of hoe men die ellendige, onwaarachiig- bastaardzusters van ernstige woor- j._ persoonlijk overtuigingen ook noemen den - moge; en dal zijn zij hier, omdat meer dan éen, die de verklaring afneemt en aflegt ze niet eerlijk met hart en ziel meent, meer dun éen er niets bij denkt of gevoelt. Het eerste artikel van de Padvinderswet luidt: „Het woord van den Padvinder is altijd te vertrouwen", 't Gaat toch niet aan, er aan toe te voegen„behalve zijc eerste". Welnu, leiders en oprichters, begint niet met een onwaarachtigheid; een jongen van 12, 18 jaar kan geen eigen en toch ook niet 'eeD andermans godsdienstige en staatkundige geloofs belijdenis afleggen. Mij dunkt dit is helder als de dag. Hoe men dan toch tot die vei klaring kwam? Mag ik eens even een gissing wagen Men heeft eea kracht gezocht tegen het bandelooze van onze baldadige Nederlandsche jeugd en probeert nu met de oude baDden van altaar en troon onze jeugd te binden aan gezag. Uitstekende bedoelingongelukkige uitvoering I Er is slechts éen band, die daartoe dienen kan Deze is voor allen bindend, deze is de band van het Gezag, het e e n i g en ook bet volstrekt Gezag. Het is het geweten, dat over zulk een eenig gezag beschikt, dat zulk een machtigen band kan aanleggen. Een godsdienstig mensch weet, dat dit geweten een weerklank is op de Godsstem een niet-gcdsdienslig weet da', nog niet, maar of by 't weet of niet: het feit bliift het zelfde. J Ieder ernstig, eerlijk, goed mensch is door zijn geweten gebonden aan al wat waar achtig is en goed, 6ok aan Staatsgezag en al wat de oprichters feitelijk bedoelen. Met de belijdenis van een klinkende gods dienstige en staatkundige overtuiging kan een mensch een schurk zijn of een koningsmoorde naarmaar met cv« weten nietwant de ook in alles gebon lk zou dus gaarne L als vaderlander, als be|J in dit werk, aan de o| willen geven de PadvinL blijven moei, én kinder] maken door haarkaldosl le. Ik zal emstqf tr&J en myn geweien te vol] '2e. Ik zal mijn bestl anderen te helpen. f 3e. Ik zal de PadvindL Aan de groepleidertl comité, hoewel hen vrij] herhaling op het hart, I zullen uitwerken, datl inzicht van het Centra*]] persoonlijke opvatting, en vaderland, dat het g] ontleent aan God. Zóo heeft het CentA bedoelt en zoekt, en toch] en partijzucht wordt verC heid wordt geen geweld a Dat onze Padvinders (J maar eerlijke, vaderlandi i Met vriendelijken dank»L de plaatsing d.-zer regelt J Amersfoort, 28 Januari l*. Eon ander Ingezondi>s derwerp kon heden wepjL i geen plaatsing vinden t advertentiën, enz. s De hedenmiddag vat voorzitting van den A. Barohman Wuytiers, van den Raad dez r Gen it door 15 leden en den sjti Stenfert Kroese. Er zijn twee vacaturi Celosse en Plomp. De notulen van de veilde ari werden als vastgeetel >e De belangrijkste der schrijven van de Raad C. J. Plomp, dat zij onti den Gemeenteraad vo schrijven vandenMinii zaken, mededeelende dafit 10 Januari 1911, no. 15, A. J. Wensinck tot tijdeli in het Hebreeuwsch aan goedgekeurd als voren besluit van de tiedepute tot vaststelling van de G ie 1909 overeenkomstig ds door den Gemeenteraad biBluit van de Gt-de Utrecht tot goedkeuring grooting voor 1911 als bi adres van het Hoofdba voor meer uitgebreid Laglr zoek eene jaarlijksche billi willen stellen voor het e4 vies agn B. en W.; een adres van W. A. de gasleiding en waterleu straatweg uit te breiden -| inlichtingen van Burgeqe* betreffende de opmerkingen verslag, gemaakt in de verg cember 1910 gedepon^ei inzage voor dj ledeni Ingebracht werd nog een eeniging „Handel en Nijvirl dracht met demonstraties ,,e eleclriBche energie, welkle bedrag van f100 vordereni kas der vereeniging niet toe De Voorzitter zeide, dergelijke voordracht zeer daarom een crediet vragen f 100 om daaruit de lezing i hetzij van Gemeentewege, t zal worden gehouden. De Ilaad stond z. d. of h Om 1.68 kwam aan de orde 1. Benoeming van een tijd Benoemd de heer H. W. stemming met 10 stemmen. 2. Voorstel van Burgemsea het given vau eervol ont'la] Burgerlijken stand M. L. Cell In verband met diens ootsli en Wethouder, eervol verleeni voor de iu die betrekking bei 3. Voorstel van Burgfmee betreffende de gemeentelijke w met een adret van de Utrechts* echappy Conform het in extenso i z. d. of b. et. besloten afwijzend adres. 4. Voorstel van Burgemeei treffende de subsidie, te verleei „Handelsschool voor Amersfo Wordt toeicestaan een j»» f4000 onder de reeds meeied met ingang van den dag wo* tatie komt. Wederom z. d. of 5. Voorstel v«n Burgemeef treffende de Bouwverordening hangende strafverordeningen. Nog immer redsctie-wijzig Gedeputeerde 3 aten aangebrt Z.d. wo-dt met algemeene s eenkomstig het voorstel van 6. Nota vau Burgemeester fende de salarissen van eeni gasfabriek. Na vrij langdurige jte-cusi 2 stemmen, die van de W bedrag van f300 besteed. Zoc volgende periodieke verhoogt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1911 | | pagina 2