BIJBLAD MSFOORTMOIMT Stadsnieuws. behoorende bij de uitgave van N.V. de AMERSFOORTSCHECOURANT voorheen Firma A. H. VAN CLEEFF" VAN ZATERDAG 13 APRIL 1912. Morgen zullen het eerste elftal der H. V. C. en Het Vijfde hier kampen om een zilveren medaille, beschikbaar gesteld door eenige voetbal-liefhebbers. Aanstaanden Maandagavond weer een bil- jart-wedstijd op het prachtige Wilhelmina- biljart van den heer S. K. Kielder. Men leze .de advertentie dienaangaande. Te zelfder tijd in «De vergulde zwaan een massa-kamp tusschen de schaakclubs «Amersfoort», van hier, en «Schaakmat», uit Utrecht. In het nummer van 23 Maart namen we uit de «Stichtsche Courant» over het verslag van de hier op 15 Maart gehouden verga dering welke niet toegankelijk was voor de niet-antirevolutionnaire pers in welke werd besproken het voor en het tegen van neutrale openbare leeszalen. De «Stichtsche Crt.» van gister schrijft daarover Daartoe trad de heer P. J. Dam.candidaat- notaris te Hilversum toen als spreker op met het onderwerp: »Is het krachtens ons beginsel wenschelijk, lid te zijn van zoogenaamd neutrale openbare leeszalen en bibliotheken?» Waar nu het bovengenoemde verslagje niet een geheel duidelijk beeld gaf van de aanleiding tot het beleggen dier vergadering cn van het daarin gesprokene, plaatsen wij alsnog, op verzoek, het volgende overzicht. Voor deze samenkomst waren uitgenoo- digd allen die met voornoemd comité op den grondslag van Gods Woord staan. De belang stelling was niet bijzonder groot. Dit vond mede zijn oorzaak hierin, dat een onzer voor mannen den treurigen moed had om onze menschen te bewerken, deze vergade ring niet te bezoeken. Commentaar overbodig. (Was men in den verkiezingstijd maar zoo actief met huisbezoek om kiezers te be werken De spreker zette in een keurige rede ten eerste het p r i n c i p i e e 1 e en ten tweede het practische bezwaar uiteen. Principieel omdat er allerlei lectuur voor iedereen ter lezing ligt, zoowel de wer ken en alle geloof ondermijnende, weten schappelijke lectuur alsook en niet het minst zoogenaamd neutrale groote dagbladen en tijdschriften met hun zoo verderfelijke feuilletons incluis, die verreweg de grootste meerderheid zullen uitmaken, doordien er veel meer vraag naar dergelijke lectuur zal zijn ie omdat onze menschen de Christelijke lectuur in huis hebben 2e omdat het bij de overzijde zeer zeld zaam voorkomt, dat men naar Christelijke lectuur vraagt; 3e omdat er te veel menschen zijn, die te weinig ontwikkeld zijn om elke lectuur in hoofd en hart te kunnen verwerken, zonder schade aan hun geestelijk welzijn. Practisch, omdat ie in de Besturen van dergelijke open bare leeszalen, de overzijde verreweg de meerderheid heeft en men zoolang met ons rekening houdt, als men ons meent noodig te moeten hebben. (Getuige de tentoonstelling op Zondag te Hilversum). Trouwens dit ondervinden we op alle terreinen, wanneer men met de heeren der overzijde samen werkt. ze Omdat men absoluut elke controle mist, aangezien het niet alleen de leeftijdgrens is. maar omdat er zeer veel menschen zijn, die op verder gevorderden leeftijd, soms nog minder tegen Godslasterlijke en God-ont- eerende lectuur bestand zijn dan jongelui van 18 A 19 jaar. je Omdat, zal de leeszaal werkelijk neu traal zijn, men absoluut alle, ook voor noemde lectuur, in de bibliotheek en lees zaal moet opnemen. 4e Omdat wij door onzen moreelen en finau cieelen steun, mede de verantwoordelijkheid dragen van het gevaar, dat er voor onze menschen dreigt, indien zij in zoo'n inrich ting met alle God en Godsdienst spottende lectuur in aanraking komen en de zwakken geestelijk verwoest worden. Resumeerende kon de spreker niet anders doen dan, op grond van bovengenoemde punten, te adviseeren om te komen tot de oprichting van openbare Christelijke Biblio theken en leeszalen. Eenige broeders, die reeds lid geworden waren van do openbare leeszaal alhier, traden met spreker in debat, waaruit bleek, dat men het met spreker principieel geheel eens was, doch uit financieel oogpunt vele be zwaren te berde bracht en daardoor het onmogelijk achtte, te komen tot de oprichting van een openbare Christelijke leeszaal alhier. Nadat de bezwaren van de verschillende debaters door den geachten inleider waren weerlegd, werd deze vergadering, die ge opend was door den Voorzitter van het comité, den heer D. Ruys, lid van den Gemeenteraad alhier, op verzoek van dezen leider der vergadering door den heer H. P. Goossens met dankzegging gesloten. Ten overvloede stippen we hierbij aan, dat de spatieeringen en de tusschenvoegingen zijn van de «Stichtsche Crt.«. Bij de heden ten Raadhuize gehouden jaarvergadering van de Vereeniging tot het bouwen en verbeteren van woningen (als rechtspersoon erkend 14 December 1884) bleek, dat er een voordeelig saldo is van fioj7.i7. De obligatiën nos 19. 54, 71 en 80 kon den worden uitgeloot en zijn vanaf 1 Juli betaalbaar ten kantore van de firma Met horst Van Lutterveld. De agenda voor de aanstaande Maandag avond te houden vergadering van «Handel en Nijverheid» vermeldt weinig meer dan de jaarverslagen van den Secretaris en den Penningmeester. Doch daarin moet voorzien in vier Bestuurs- vacatures en dient gekozen een Voorzitter. Het is dus wel gewenscht haar bij te wonen. Aan de vermoedelijk nog in Mei te openen cursus in tandbouw-huishoudonderwijs aan boerenvrouwen en dochters is een buiten kansje ten deel gevallen. Hij mag gebruik maken van de lokalen en de leermiddelen der Amersfoortsche indu strie- en huishoudschool, ten gevolge waar van ook de practijk tot haar volle recht komt. Ook verklaarde de zuivel-consulent voor de Provincie Utrecht, de heer H. Hylkema zich bereid, de lessen in kaasbereiding te geven. Voor de aanmelding zie men de adver tentie in dit nummer. «Salade uit een Amersfoortschen groententuin, hier ten toon gesteld om te doen zien, dat de vroege groente niet van buiten behoeft te komen». Aldus een kaart in een der vitrines van den heer M. R. N. Oosterveen, aan de Lange- straat. Al meermalen hebben we beweerd, dat het volstrekt niet noodig is, hier de jonge groente, waaraan teler en wederverkooper ook iets verdienen, van elders te laten ko men en dat het zeer wel mogelijk is, die te telen in de onmiddellijke omgeving der stad zelve. Dat beweren is thans zonneklaar bewezen door een lid der jeugdige tuinbouw-vereeni- ging «Amersfoort», die gister dus on- middelijk na den aan sneeuw en hagel en ijskouden wind zoo rijken Novemberdag van 11 April den heer Oosterveen verzocht, eens een paar kroppen salade te willen ten toon stellen. Het spreekt wel vanzelf, dat dit hier onge woon resultaat slechts kon worden bereikt door toepassing van de nieuwste aanwijzingen. Doch het ten toon gestelde strekt als over tuigend bewijs, dat het kan. En hiermee is voor de tuinders rond Amersfoort een gansche toekomst geopend. Laten ze nu óok zorgen, er hun voordeel mee te doen. Is het nu geen zaak voor vaklieden zoo wel als liefhebbers om toe te treden tot de Tuinbouw-vereeniging Haar Secretariaat is gevestigd aan de Schim meipen ninckstraat no. 41. Uitslag van de Donderdag ten overstaan van den kapitein-eerstaanwezend ingenieur gehouden aanbesteding van onderhoudswerken aan militaire ge bouwen en werken: J. Wildeman f 14 287, J. Boshuizen f 14 264; W. van Genderen f 14 2.50; G C. Blanken f14 150; H.Noor- man f 13 990; en D. J. Boks f13 926 -• allen hier; schilder werkE. Veerkamp, te Amster dam, f 4600J. G. Kletter, Utrecht, f 4450 K. Bouman, te Groningen, f 4365J. W. de Vaal, te Amersfoort, f4340; Schildt S' Zoon, te Den Haag, f4335; H. Doesburg, te Utrecht. f4239; J- R- van 't Hof, te Amersfoort, f4190; M. J. Greep, te Utrecht, f4003; C. Landzaad, aldaar, f4000; A. Zuiderend, te 's-Gravendeel, f 3989en M. Kaleveld, te Den Helder, f3890. De lantaarns van auto's en rijwielen moe ten volgende week uiterlijk om half acht, die van de overige voertuigen niet later dan te acht uur zijn aangestoken. Fongers' rijwielenfabriek heeft een nieuwe reclame-plaat verspreid, geteekend door E. G. Schlette en uitgevoerd ter steendrukkerij van J. Beerta, te Groningen. Vóór de hoofdgebc awen der fabriek aan don Heoronweg staat een fliuke Padvinder, die reeds éen knoop uit zijn das heeft, met zijn Fongers-rijwiel. Als straks de groote muur-biljetten gereed zijn en in heel het land zullen zijn aange plakt, dan zullen wel zeer de aandacht trek ken door hun goede conceptie en krachtige teekening. Het kleine biljet binnenrands nog altijd 80 bij 35 c.M. is, zoolang de voorraad strekt, voor eiken belangstellende kosteloos te bekomen en zal ongetwijfeld menig Pad vinders-clubhuis weldra sieren. Onder hevig verzet is Donderdagnamiddag bij «Birkhoven» door de Rijks-veldwachters Mengering en Dreijer een woonwagenman, die onder den invloed van sterkedrank zich schuldig maakte aan ergerlijke dierenmis handeling en weigerde naam en woonplaats op te geven, naar de garage van Birkhoven geleid. Toen hij te langen leste eieren voor zijn geld koos en zijn naam opgaf, kon hij ver trekken, waarna hij een relletje van ander woonwagenvolk uitlokte, waarvan de Rijks politie natuurlijk amper notitie nam. Bij het verzet werd Mengering in de hand gebeten en kreeg Dreijer een trap tegen den mond. De afrekening volgt later. Op den levensweg heft geen heuvel zijn kruin zóo hoog, dat men met volharding niet eindelijk den top kan bereiken. Inhoud «Wereldkroniek» 13 April: De centrale zonsverduistering op 17 April, zoo als zij voor het grootste deel van ons land te zien zal zijn De oorlog tusschen Italië en Turkije De Nederlandsche barbiers- en kappersbond De algemeene tentoon stelling voor luchtvaart, te Berlijn Ten toonstelling «Kind, kunst en school,» te Rot terdam Zermatt Onlusten te Peking Personalia Kroniek van de week Caricaturen en humor uit het buitenland. Land- en Tuinbouw. (Vragen, betreffende land- of tuinbouw ge lieve men te zenden aan het Bureau der Amersfoortsche Courant, Kortegracht y te Amersfoort.) Bemestiug vau aardappelen. Er wordt gevraagd: Ik wil aardappelen poten, doch kom stalmest te kort. Welken kunstmest kan ik nu geven? Men kan zeer goed aardappelen telen zon der stalmest, doch moet dan zorgen voor een goede hoeveelheid kunstmest. Er is trou wens, wat de bemesting betreft, geen ver schil tusschen deze beide wijzen van bemes ting. In beide gevallen geeft men aan de plant hetgeen deze voor haar groei noodig heeft. En dat is voornamelijk stikstof, phosphor en kali. Deze drie komen in de stalmest voormaar deze drie kunnen we óok geven in den vorm van kunstmest, ja in het laatste geval zelfs nog beter. Onze aardappelen hebben bijvoorbeeld nog al wat phosphorzuur noodig en dit kon\t in den stalmest wel voor, doch niet in voldoende hoeveelheid. Wanneer men nu aardappelen wil ver bouwen zonder stalmest, dan geeft men per roe 7 ons patent-kali, ruim 1 K.G. super en V2 K G. zwavelzuren ammonia'^. Deze stoffen harkt of egt men flink door oen grond en een paar dagen later poot men de aardap pelen. Is de grond heel arm, dan geeft men wat meer ammoniak. Ficus elastlca. Tot onze beste kamerplanten rekenen we nog altijd den Ficus elastica. Het is geen plant, die prijkt met bloemen, doch ons oog rust met welgevallen op de mooie, glanzend groene, leerachtige bladeren. Wanneer die bladeren zich ontwikkelen, zijn ze omgeven door een roodachtig schutblad. Een goed gekweekt exemplaar, met flinke ongeschonden bladeren, die een goeden stand hebben ten opzichte van het stammetje, blijft altijd een mooie plant. De Ficus is in ons land oorspronkelijk een vreemdeling, afkomstig uit warmere streken, uit Indië. Uit het melksap, dat de stam bevat, bereidt men caoutchouc. Van daar, dat de Ficus soms ook caoutchouc- of gomelastiekboom wordt genoemd. In ons land wordt de Ficus gewoonlijk in betrekke lijk kleine potten als kamerplaut gekweekt. Tegen het voorjaar, d. i. Maart-April, moet de Ficus worden verpot. Men neemt daar voor een voedzame grondsoort, een mengsel van bladgrond en ouden mest. De plant wordt geplaatst in een niet te grooten pot. Weldra zal ze haar groei hervatten. Gedurende den zomer doet men goed, nu en dan wat chili in het gietwater te doen, hijv. om de veertien dagen. Men moet ech ter wat zuinig zijn met de chili en niet meer nemen dan een Gram op een Liter water. Om de bladeren gezond fcs houden en ze een frisch uiterlijk te geven, c-ponze men ze elke week af. De leerachtige bladeren verdampen niet veel water. Veel gieten is daarom niet ge wenscht, Er mag geen water staan in het schoteltje onder de bloempot. Onze kamerficus groeit gewoonlijk met een stam omhoog. De groei is langzaam. Toch kan de plant na eenige jaren een onge* wenschte hoogte bereiken. Dan kan men haar echter verkleinen, marcotteeren. Op een blad of 4 van boven maakt men een inker ving in den stam en doet om deze wonde wat sphagnum, dat men vochtig houdt. Nu zullen zich op deze plaats worttels gaan vormen en als deze zich eenigszins ontwikkeld hebben, snijdt men daaronder af en plaatst de stek in een pot met lichte aarde. De oude onderstam werpt men weg. Toch kan men deze behouden. Er zullen dan nieuwe uit- loopers ontstaan, die men op de zelfde wijze kan stekken. In plaats van het bovengenoemde mar cotteeren zullen de bloemisten gewoonlijk eenvoudig gaan stekken. De stekken worden in zandigen grond gestoken en op een warmen voet geplaatst (broei). In betrekke lijk korten tijd vormen de stekken dan wortels. De Ficus wordt in den zomer ook wel buiten op een bed uitgeplant. Een geheel bed met Ficus kan een mooi effect maken, het bed wordt dan wat paardemest gelra~ om de planten spoediger te doen groeien. In den herfst moeten ze echter weer worden opge pot om op een vorstvrije plaats te over winteren, bijv. in de koude of gematigde kas. D. BEU BSO VERZICHT. van 30 Maart tot 13 April 1912 In den aanvang der 14-daagsche periode, waarover dit overzicht loopt, was de Ameri- kaansche markt eenigszins mat gestemd. Het vooruitzicht van de Beursvacantiedagen doofde den ondernemingsgeest en deed hier en daar een neiging ontstaan om posities af te wik kelen. Wel werd het aangeboden materiaal zeer vlot opgenomen, waardoor de markt op prijs werd gehouden, doch voorloopig leek zij niet hooger te zullen gaan. New-York hield slechts vacantie op den Goeden Vrijdag, maar zoowel te Londen als op het continent waren de Beurzen alle gesloten van 5 tot 9 April, zoodat ook van Europa geen stimulans voor de New-Yorksche Beurs uitging, omdat men gewend is. dat Wal.'street juist in zulke dagen Europa verrassingen bereidt, die dik wijls niet van aangenamen aard zijn. Ook ditmaal kwam de verrassing doch zij was voor houders van Amerikaansche waarden dezen keer eens een aangename. Tijdens het gesloten zijn toch der Euro peesche Beurzen ontstond in Wallstreet een zeer levendige handel, welke met belangrijke koersverhoogingen gepaard ging. Er werd daar op groote schaal gekocht zoowel van bankierszijde al door particulieren en de bais siers, door deze aankoopen angstig geworden en hun posities willende dekken, vonden weinig materiaal, waardoor de snelle rijzing der koersen nog meer in de hand werd ge werkt. Vertoonde de Amerikaansche markt dus na de feestdagen eon geheel ander beeld dan daarvoor en leek het alsof opnieuw een opgaande beweging was ingetreden, al spoe dig keerde het blaadje en begon de markt een dalende richting in te siaan. De technische positie der markt was door de plaats gehad hebbende rijzing en de daar door ontstane groote hausse-posities sterk verzwakt, waarvan de baissiers ijverig poogden gebruik te maken. Aanvankelijk geschiedde dit met weinig succes. Van ban kierszijde bleef men krachtigen steun aan de markt verleenen, doch toen de binnenland- sche politiek door eenige voorverkiezingen voor het Presidentschap meer op den voor grond trad, had hun pogen meer succes. Im mers door die voorverkiezingen in de Sta ten Maine en Illinois bleek, dat Roosevelt, dien men als ernstig candidaat al meende te mogen uitschakelen, nog een sterken aan hang had en in beide Staten met groote meer derheid verkozen werd boven de aanhangers van Taft. Vrees, dat ook in Pennsylvanië, de voor verkiezingen, heden te houden, een meer derheid voor Roosevelt zullen opleveren, bracht een bepaald zeer flauwe stemming te weeg, waardoor niet alleen het geheelo avans, gedurende de feestdagen te New- York behaald, verloren ging, maar ook voor verschillende fondsen het niveau zich lager stelde dan 1dagen geleden. Een opmorkelijkc uitzondering vormden aandeelen Canadian Pacific, die, in verband met de gunstige exploitatie-cijfers en de daardoor uitgelokte groote aankoopen, per saldo tien procent hooger blijven. Door den bovengenoemden uitslag der vóórverkieziu- gen is gebleken, dat de scheuring in de Rc- publikeinsche partij veel grooter is dan men tot nu meende te mogen aannemen en de hartstochtelijke tooneelen, die zich bij de verkiezingen hebben afgespeeld, duiden op een onderlinge antagonie, die, bij handig gebruik door de democratische partij, wel eens tot een nederlaag der republikeinen zou kunnen leiden. De politiek is dus weer opgetreden als een hetor, waarmede bij de beoordeelir.g

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1912 | | pagina 5