BLOOKER'S CACAO Advertentièn. DAALDERS Alléén SINGER SINGER-MAATSCHAPPIJ, initialen F. en G. Bezijden de hoofddeur het veelzeggende; Wie een Fongers koopt, be spaart zich kooge reparatie-rekeningen en rijdt dus goedkoop*, en in het keurig nette magazijn bij een aantal mooie karretjes, alle met kettingkast, tal van andere opschriften, evenveel goede getuigenissen voor het be proefd degelijke fabrikaat. Zoo bijvoorbeeld: Ook in liet goedkoopste Fongersrijwiel vindt men de eigenschappen terug, die het merk beroemd hebben gemaakt. Aan het hoofd van het filiaal staat de heer H. den Heijer, ,die aan de groote fabriek te Groningen, welke 30 Juni 1909 de eer genoot door Z. K. H. den Prins der Neder landen te worden bezichtigd, zijn geheele technische opleiding genoot en wien men dus met alle gerustheid alle reparatiën, ook van andere merken, kan toevertrouwen. De reparatie-inrichting, aan de Groenmarkt ge legen, is er geheel op ingericht, nauwgezet en vlug af te leveren. Daar sedert eenige jaren hier ter stede belangstelling bestaat voor theosofie, heb ben de te Amersfoort woonachtige leden der Theosofische Vereeniging besloten een centrum op te richten, waarvan het Bestuur werd samengesteld als volgttot Voorzitter werd gekozen de heer J. D. Reiman Jr., tot Secretaris de heer D. Kruimel en tot Pen ningmeesteres mejuffrouw J. A. Poortman, welke laatste tevens zal verzorgen de biblio theek, waarvan de boeken gratis voor be langstellenden ter lezing liggen aau haar adres Schinlmelpenninckstraat 56. Het jongste nummer van de V. P. N. bevat o. a. het rapport van den heer H. B. Beaufort over de ontwikkeling van de pluimveeteelt in Nederland, uitgebracht op hét Internationaal congres over pluimvee teelt, in Juli 1912 te Londen gehouden. In dit zeer levenswaarde artikel wordt o. a. herinnerd hoe, door de lezing door lui tenant J. Kooiman op 12 Maart 1901 te Utrecht gehouden, de V. P. N, tot stand kwam, welke werd opgericht 14 Mei 1901, aanvankelijk met 600 leden, wier aantal thans is gestegen tot rond 20 000. Van 2 millioen in 1870 is het aantal hoen ders in Nederland thans gestegen tot bijna 7 millioen in 1910 en de eier-productie is niet alleen vermeerderd, doch ook aanzien lijk verbeterd. De Raad van Administratie der H. IJ. S. M. zal in het begin der volgende maand ver pachten de stations-buffetten, terwijl de pacht zal ingaan op 1 April aanstaande. Het kan dus best gebeuren, dat de rond 250 personen, aan die onmisbare inrichtingen verbonden, in hun betrekking blijven. Kapitein Peters, van het Heilsleger, die Donderdag van hier naar 's-Gravenhage vertrok, is hier vervangen door kapitein Schoot en luitenant Henning, De onderofficiers-woningvereeniging V. I. O. S. heeft aan architect Van Lonkhuijzen, te Harderwijk, opgedragen plannen ts ont werpen voor den bouw van aanvankelijk 20 onderofficiers-woningen, hier. Het Kruisverbond zal weldra een Ouder avond houden waarbij een der adviseurs, een arts en een onderwijzer het alcohol vraagstuk zullen bespreken. Een zonderlinge stoet passeerde Zondag middag omstreeks 3 uur een deel der stad een volwassen man zooveel mogelijk in een oud-model kinderwagen, beenen buiten boord, en een in zwarte jas met hoogen hoed ge- kleede, die den handdouwer voortbewoog. Op de Varkenmarkt liep oud en jong te hoop en in de Langestraat werd de belang stelling zoo groot, dat 't op een holletje de Krankenledenstraat inging. Volgens sommigen gold het een wedden schap anderen wisten maar aanstonds te vertellen, dat de beredene te veel had ge noten bij een doopmaal. Door de politie moesten Zaterdagavond en Zondag twee burgers in arrest gesteld wegens openbare dronkenschap, terwijl een beschonken huzaar door haar werd overge geven aan een militaire patrouillp. De afdeeling «Handel», van het Departe ment van Landbouw, Nijverheid en Handel, raadt hun, die aanzoek krijgen om land in Amerika te koopen van de Maatschappij »de D H ICo* an ders mag zelfs een Departement van alge meen bestuur zijn vermaningen niet stellen aan, eerst even inlichtingen in te winnen aan haar bureel, Lange Houtstraat 36 te 's-Gravenhage. Door de [marechaussee te Leeuwarden is daar aangehouden een stafmuzikant van het 5e regiment infanterie, die er, met oerlof vertoevend, zich schuldig maakte aan op lichting van een rijwiel ten nadeele van een rijwielhandelaar. De Rechtbank te Utrecht stelde gister den 16-jarigcn knaap, die zich op de markt hier schuldig maakte aan diefstal van gonje zakken ten nadeele vg.n een Nijkerker, ter beschikking van de Regeering, zonder toe passing van eeuige straf. Zij veroordeelde den koopman, die on langs den voor zijn kar gespannen hond bij Birkhoven zoo mishandelde, tot f 10 of twin tig dagen. Een leven zonder tegenspoed wordt kwa- lijkriekend als stilstaand water. De beer A, Bosch, wel de laatste oud strijder van den Tiendaagschen veldtocht is Zaterdagavond in den ouderdom van 102 jaar te Drachten overleden. Lijst van de aan het kantoor Amersfoort ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke, wegens onbekendheid van de geadres seerden, niet konden uitgereikt in de ie helft van de maand Januari 1913. Brieven binnenland A. Priem, Achterhoek N. Stolwijk, Almelo. H. Versluis, Amersfoort. Pummels, id. K. Schoon der beek, id. Franciscus KrOder, id. Marie Gabriel, Amsterdam. M. Velthuizen, Beekbergen. J. van der Meer, Bussum. J. Meves, Dedemsvaart. Wissely Verbrugge, Ede. Mevr. Wemsen, Hoogland. M. Hurder, Kampen. N. P. de Jager, Rotterdam. Dina Looman, Utrecht. A. Ruiling, Zwolle. Briefkaarten binnenland A. G. Coenen, Amersfoort. J. H. Lensing, Amsterdam. Klaas Schaap, Eibergen Mej. D. Helderman, Overveen. Pim, Rotterdam. J. Hijkmans, Steenwijk. 2 zonder adres. 61 drukwerken. Brieven buitenland: M. Edle von Arster, Berlijn. Mad. L. Hotz, Constantinopel. Briefkaarten buitenland Bertha Wallez, Brussel. Morelli, Londen. Fred. Onne, id. J. B. Aubel, Parijs. Herinnerd wordt aan het verzoek, op den achterkant den naam des afzenders te ver melden, opdat de stukken, zoo noodig, aan hem kunnen worden terug gegeven. 401ste Staatsloterij. Vijfde klasse. F.erste week. Trekking van 20 Januari 1913. (700 loten). Ten kantore van den collecteur A. C. R. O. Leinweber te Amersfoort (Breedestraat 22) zijn aan de volgende nummers te beurt ge vallen Prijzen van f 70: 6976 7024 en 15869. Tezamen 3 prijzen. Zonder prijs zijn,uitgetrokken 6973 en 7022. Bij besluit van den Minister van Financiën is de 402e Staatsloterij vastgesteld, welke aanvangt 25 Maart en eindigt 13 Juni 1913. De verkoop van de loten zal aanvangen 3 Maart 1913. GETROUWD Nicolaas Stolwijk en Christina Alijda Smink. OVERLEDEN Jacoba Elisabeth Dekker, 59 jr., wed. van Gerrit Daaleman. Een als levenloos aan gegeven kind. Gerardus Overbeek, 85 jr., wedr. van Henriette Bouwmeester. Alijda van Nimwegen, 89 jr., wed. van Willem van Appelen. Aart van Garderen, 42 jr., echtg. van Wijntje van de Lagemaat. Wilhelmus Versteeg, 1 dag. De heer en mevrouw WERKMAN RtPiLiDs betuigen hunnen dank voor de belangstelling, oudervonden by de ge boorte van hunne Dochter. Bezoeken worden by voorkeur afge wacht Woensdag en Donderdag a.s. des namiddags van 2.30 tot 4 uur. Amersfoort, 19 Januari 1913. Burgerlijke Stand van Amersfoort van 10 tot 16 Januari 1913. GEBOREN: Johanna Hendrika, d. van Johannes Hen- drikus van der Meiden en Gijsberta Aradina Josepha Adolpliina van Zalingen. Maria Jacoba Johanna, d. van Jan Snijders en Maria Lambrechts.. Wilhelmina Jacoba, d. van Antonie Hendrikus Gerth en Alijda van Apeldoorn. Gerrit Jan, z. van Petrus Johannes Meinders en Alijda van Noorden- burg. Een buiten huwelijk geboren kind van het vr. geslacht. Heinrich Ludwig. z. van Franz Ludolf Laporte en Hillegonda Maria Spiekerman». Jan, z. van Wouter Hendrik Kaljce en Martje Krol. Hester, d. van Samuel Anthony Meerburg en Maria van der Kraan. Renger Dirk. z. van Hendrik van den Hoek en Rijntje Veer. Theodorus Mubertus, z. van Theodorus Hu- bertns Dekker en Hendrika Wilhelmina Willems. Wijbrand Cornells, z. van Roelof Baarsma en Gooitsche Alkema. Maria Gijsberta, d. van Antonie Koenen en Maria Gijsberta van Plateringen. Wilhelmus, z. van Martinus Gerardus Versteeg en Cornelia Westhof. Catrina, d. van Hendrik van Eldert en Grietje Lijnsveld. Pieter, z. van Geurt van Putten en Gerritje van de Bor. Catharina Maria, d. van Arie Rijs en Cornelia Speijer. Catharina, d. van Wijnar- dus Arlar en Jantje Haan. Alijda, d. van Joseph Charles Snijders en Tohanna Tuithof. ONDERTROUWD Gerardus Hubertus Bottenburg en Cor nelia Hendrika Geijtenbeek. Heden overleed te 's-Graven hage onze hartelijke geliefde Zwager jkr. dr. 8. DE RANITZ, oud-geneesheer-directeur vau het Emma kinder-ziekenhuis, te Amsterdam, Ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Jonkvr. E. J. van HOLTHE. Jonkvr. A. van HOLTHE. Amersfoort, 18 Januari 1913. Eenige kennisgeving. AMERSFOÖRTSCB WISSEL- en EFFECTENKANTOOR (Mr. 9. G. VAN WELDEREN baron RENDERS) Kortegracht 11, Tel. 176. Telegramadres„Wisselkantoor". Assurantiën. Incasseering van Wis- Credieten. seis en Quitantiën, Coupons. Vreemd geld. Deposito's. Wissels op Binnen- en Effecten. Buitenland. Verhuurt loketten in zijn daarvoor speciaal gebouwde kluis (Safe Deposit) volgens tarief, op aanvrage verkrijgbaar te zijnen kantore. Gevraagd een medelezer op het Nieuws van den Dag liefst omtrek Utrechtschestraat. Inlichtingen aan het Bureau der Amers- foortsche Courant, Kortegracht 9. AGENTEN GEVRAAGD. Een sedert 20 jaren bestaande firma vraagt voor den verkoop van Goud, Zilver en Uur werken op wekelijksche afbetaling ijverige Agenten. Alleen zij, die bewijzen van netheid en eerlijkheid kunnen overleggen, komen in aanmerking. Fr. brieven onder letters G. O. 631 aan het Alg. Adv. Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. Bij den ondergeteekende verschijnt i iederen Woensdag De Hollandsche Lelie Weekblad voor jongedames j onder Hoofdredactie van jé j Jonkvr. ANNA de 3AVORNIN LOKMAN. j tDe Hollandsche Lelie" is teteenige j j Weekblad in Nederland vow dames uit de hoogste en beschaafdste krin- i gen. Let hierop voor uwe advertentie. I Prijs per jaarg. f 4, fr. p. p. f 4.20 j proefnummer gratis. r I Amsterdam. L. J. VEEN. 5 AGENDA der concerten enz., te Utrecht. Opgave van het Reclame-bureau «Prac ticum*, S. Meijers Co., te Utrecht. Konings laan 3, telefoon interc. 1020. Woensdag 22 Januari. TIVOLI. 5e historisch coucert, met mede werking van den heer H. I.eydensdorff, ie violist van het Concertgebouw-orkest te Amsterdam. Acht uur. Donderdag 23 Januari. GEBOUW voor K. en W. Pisuisse en Blokzijl. Acht uur. TIVOI.I. De Wognummers. Acht uur. Is niet te vervangen door een nabootsing; dat proeft een ieder onmiddellijk. Onze machines behoeven geen aanprijzing in winkels met DIT uit hangbord zijn de Naaimachines verkrijgbaar. Amersfoort, Westsingel 49 hoek Tarkensiuarkt. Wij verzoeken slechts er op te letten, dat ze aan het j n i 11 e adres gekocht worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1913 | | pagina 3